RAPPORT - rmc-twente.nl · Countus accountants + adviseurs b.v. Afdeling accountancy Zulderval 110...

of 46 /46
RAPPORT uitgebracht aan Stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede inzake de JAARREKENING 2013

Embed Size (px)

Transcript of RAPPORT - rmc-twente.nl · Countus accountants + adviseurs b.v. Afdeling accountancy Zulderval 110...

R A P P O R T

uitgebracht aan

Stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede

inzake de JAARREKENING 2013

Countus accountants + adviseurs INHOUDSOPGAVE

Pagina

Accountantsverslag

1 Controleopdracht 7 2 Algemeen 9 2.1 Algemene gegevens 9 3 Resultaat 11 3.1 Analyse van het resultaat 11 4 Financile positie 13 4.1 Financile structuur 13 4.2 Wijze van financiering 13 5 Fiscale positie 15 6 Controleverklaring 17

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2013 20 2 Staat van baten en lasten over 2013 23 3 Kasstroomoverzicht 2013 25 4 Toelichting algemeen 27 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 29 6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 35

Overige gegevens

1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 41

Bijlagen

1 Specificatie (im)materile vaste activa

3

ACCOUNTANTSVERSLAG

Countus accountants + adviseurs b.v. Afdeling accountancy Zulderval 110 7543 EZ Ensctiede

Stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede Telefoon 053-4353208

Fax 053-4339844 Website wvw.countus.nl E-mall [email protected]

K.v.K.nr. 05059718 Beconnr192752

Plaats Datum Ons kenmerk Contactpersoon

Enschede 28 mei 2014 0572320 de heer A. Dommerholt

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit inzake de jaarrekening 2013 van uw onderneming.

1 Controleopdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening met de overige gegevens en bijlagen van Stichting Omroep Enschede te Enschede over het boekjaar 2013 gecontroleerd op basis van de door u verstrekte gegevens.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten 2013, het kasstroomoverzicht 2013, alsmede de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten.

Onze werkzaamheden hebben plaatsgevonden in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor de uitvoering van controleopdrachten. Bij deze jaarrekening is een accountantsverklaring afgegeven. Deze verklaring is opgenomen in de overige gegevens.

7

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

2 Algemeen

2.1 Algemene gegevens

De activiteiten worden uitgeoefend als stichting.

Bestuur en directie

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 is als volgt:

De heer G. De Raad, voorzitter; Mevrouw H.W. Hoving, secretaris; De heer P.B.A. Temmink, penningmeester; De heerA.J.F.M. Kuipers, bestuurder; De heerA.G. Wennink, bestuurder.

De dagelijkse leiding is in handen van de heer F. van Willigen.

Doelsteiiing voigens de statuten

De doelstelling van Stichting Omroep Enschede wordt in artikel 3 lid 1 van de statuten als volgt omschreven: - het verzorgen van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Enschede; - het verzorgen van een programma dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoefte, dat haar programma geacht kan worden van algemene nut te zijn en representatief is voor de gehele gemeente.

inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de regio Oost-Nederland te Enschede onder het nummer 08164218.

9

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

Resultaat

Analyse van het resultaat

Het (boek)jaar 2013 werd afgesloten met een totaal saldo van 33.181. Het totaal saldo van de stichting is ten opzichte van het boekjaar 2012 met 25.218 toegenomen.

De analyse van het saldo tussen het boekjaar 2013 en 2012 geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de staat van baten en lasten.

ixt^ctl loclLIc; r v c Cl 110 d 11 c

2013 2012 Verschil e XL

Baten Netto-omzet 376.568 252.078 124.490

Overige baten 190.000 190.000 -

Som der baten 566.568 442.078 124.490

Lasten

Facilitaire lasten 60.434 30.936 29.498

Projectkosten 28.215 5.252 22.963

Personeelslasten 300.832 254.152 46.680 Afschrijvingen 20.382 17.956 2.426 Huisvestingslasten 47.815 58.206 -10.391

Lasten machines en inventaris 6.635 3.920 2.715

Kantoorlasten 18.080 13.110 4.970 Lasten vervoermiddelen 3.335 2.842 493

Verkooplasten 12.978 17.555 -4.577 Algemene lasten 30.865 21.771 9.094

Som der lasten 529.571 425.700 103.871

Exploitatiesaldo 36.997 16.378 20.619

Financile baten en lasten -3.816 -8.415 4.599

Saldo van baten en lasten 33.181 7.963 25.218

Voor nadere specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.

11

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

4 Financile positie

4.1 Financile structuur

Ter analyse van de financile positie van uw stichting, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans, zijn achtereenvolgens opgenomen de verkorte balans en de wijze van financiering.

Een verkorte weergave van de balans per 31 december luidt als volgt:

2013 2012 Verschil

% %

ACTIVA

Vaste activa

Materile vaste activa 62.048 43,9 53.900 22,7 8.148

Vlottende activa

Vorderingen 58.415 41,3 49.105 20,7 9.310 Liquide middelen 20.954 14,8 134.123 56,6 -113.169

79.369 56,1 183.228 77,3 -103.859

Totaal activa 141.417 100,0 237.128 100,0 -95.711

PASSIVA

Eigen vermogen -153.614 -108,6 -186.795 -78,8 33.181 Langlopende schulden 91.000 64,4 182.000 76,8 -91.000 Kortlopende schulden 204.031 144,2 241.923 102,0 -37.892

Totaal passiva 141.417 100,0 237.128 100,0 -95.711

Voor de specificatie van de baiansposten per ultimo boekjaar 2013 verwijzen wij kortheidshalve naar de in de jaarrekening opgenomen toelichting op de balans.

4.2 Wijze van financiering

In het algemeen geldt, dat het voor een gezonde financiering noodzakelijk is, dat vaste activa worden gefinancierd met op lange termijn beschikbaar vermogen, zoals eigen vermogen en langlopende schulden. Voor de financiering van vlottende activa behoeft dan slechts van kortlopend vreemd vermogen gebruik te worden gemaakt voor zover het op lange termijn beschikbare vermogen hier niet in voorziet.

13

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

De wijze van financiering, gebaseerd op de balans per 31 december, kan als volgt worden weergegeven:

2013 2012

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen Langlopende schulden

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materile vaste activa

Werkkapitaal

Beschikbaar op korte termijn:

Kortlopende schulden

Waarvan vastgelegd op korte termijn:

Vlottende activa (excl. liquide middelen)

Saldo liquide middelen

-153.614 91.000

204.031

58.415

-62.614

62.048

-124.662

145.616

20.954

-186.795 182.000

241.923

49.105

-4.795

53.900

-58.695

192.818

134.123

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kan als volgt worden geanalyseerd:

Vorderingen Liquide middelen

Kortlopende schulden

Werkkapitaal

2013 2012 Mutatie

58.415 49.105 9.310 20.954 134.123 -113.169

79.369 183.228 -103.859

-204.031 -241.923 37.892

-124.662 -58.695 -65.967

Voor een nadere toelichting op de besteding van de beschikbare middelen gedurende het jaar 2013 wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht welke is opgenomen in de jaarrekening op pagina 25.

14

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

5 Fiscale positie

Algemeen

De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

15

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

6 Controleverklaring

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar tiet hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 41 van dit rapport.

Ensohede, 28 mei 2014

J.G.T. Velthausz Accountant-Administratieconsulent

17

JAARREKENING

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede

1 Balans per 31 december 2013 (Na bestemming saldo van baten en lasten) 2013 2012

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materile vaste activa

11.321 12.627 49.727 40.273

1.000 1.000

62.048 53.900

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 44.558 Overige vorderingen en overlopende activa 13.857

Liquide middelen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen

38.448

10.657

58.415 49.105

20.954 134.123

Totaal 141.417 237.128

20

JAARREKENING 2013

2013 2012

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves -153.614 -186.795

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening Gemeente Enschede Lening Ondernemend Twente Participaties BV

16.000

75.000

91.000

32.000

150.000

182.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

16.000 28.896

22.925

136.210

16.000 27.669

24.725

173.529

204.031 241.923

Totaal 141.417 237.128

21

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede JAARREKENING 2013

Staat van baten en lasten over 2013

2013 2012

Baten

Overige inkomsten

Subsidie gemeente Enschede

Som der baten

Lasten

Facilitaire lasten Projectlasten Personeelslasten Afschrijvingen materile vaste activa Overige lasten

Som der lasten

Exploitatieresultaat

Rentelasten

60.434 28.215

300.832 20.382

119.708

376.568

190.000

566.568

529.571

36.997

-3.816

30.936 5.252

254.152 17.956

117.404

252.078

190.000

442.078

425.700

16.378

-8.415

Saldo van baten en lasten 33.181 7.963

23

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede JAARREKENING 2013

3 Kasstroomoverzicht 2013

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Negatief vermelde bedragen in dit overzicht vertegenwoordigen een uitgaande geldstroom.

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 33.181 Afschrijvingen 20.382

Kasstroom (Cash-flow) 53.563

Mutatie vorderingen -9.310 Mutatie kortlopende schulden -37.892

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materile vaste activa -28.530

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing overheidsleningen -16.000 Aflossing overige leningen -75.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -91.000

Mutatie geldmiddelen -113.169

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Specificatie mutatie geldmiddelen

De mutatie geldmiddelen per ultimo boekjaar wordt gespecificeerd in het onderstaande overzicht.

2013

Geldmiddelen per 31 december:

Liquide middelen 20.954

Geldmiddelen per 1 januari:

Liquide middelen 134.123

Mutatie geldmiddelen -113.169

25

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede JAARREKENING 2013

4 Toelichting algemeen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Jaarverslag bestuur

Het jaarverslag 2013 van het bestuur is beschikbaar op het kantoor van de stichting in Enschede.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De materile vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of van de boekwaarde.

De vorderingen en leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen.

Grondslagen voor saldo van baten en lasten

Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief nog niet ontvangen bedragen.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten in de jaarrekening zijn opgenomen.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De afschrijvingen op de materile vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen, rekening houdend met eventuele restwaarde. De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

27

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede JAARREKENiNG 2013

5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materile vaste activa

Het verloop van de materile vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Bedrijfs-gebouwen Vervoer-

en -terreinen Inventaris middelen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2013 Investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2013

12.627

-1.306

40.273 28.530

-19.076

11.321 49.727

1.000

1.000

53.900 28.530

-20.382

62.048

De som van de cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen op balansdatum kan als volgt worden weergegeven:

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2013 13.062 96.884 24.589 134.535 Cumulatieve afschrijvingen -1.741 -47.157 -23.589 -72.487

Boekwaarde per 31 december 2013 11.321 49.727 1.000 62.048

De investeringen in gebouwen betreffen huurdersinvesteringen.

Afschrijvingspercentages %

Bedrijfsgebouwen en-terreinen 10 Inventaris 20 Vervoermiddelen 20

VLOTTENDE ACTIVA

De vlottende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen en overlopende activa

Van de verantwoorde vorderingen heeft een bedrag van - een looptijd van meer dan n jaar.

29

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede JAARREKENING 2013

2013 2012

Debiteuren

Debiteuren 27.171 51.448 Nog te factureren 29.387 Voorziening dubieuze debiteuren -12.000 -13.000

44.558 38.448

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde huisvestingskosten 5.857 2.657 Nog te verrekenen kosten 8.000 8.000

13.857 10.657

Liquide middelen

Rabobank rekening 1373.77.126 15.550 129.330 Kruisposten 250 -250 Rabobank rekening 3155.457.090 4.939 4.862 Kas 215 181

20.954 134.123

Een bedrag ad 4.595 staat niet ter vrije beschikking.

30

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede JAARREKENING 2013

PASSIVA

2013 2012

Eigen vermogen

Overige reserves -153.614 -186.795

Overige reserves

Stand per 1 januari -186.795 -194.758 Saldo van baten en lasten boekjaar 33.181 7.963 Stand per 31 december -153.614 -186.795

Het ingehouden deel van het saldo van baten en lasten bedraagt over 2013 33.181.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is het voorstel van bestemming van het resultaat reeds in de balans venverkt.

Langlopende schulden

Het saldo van de langlopende schulden per 31 december is als volgt samengesteld:

Lening o/g Gemeente Enschede

Stand per 1 januari Aflossing

Stand per 31 december Aflossingsverplichting komend (boek)jaar

Langlopend deel per 31 december

48.000 64.000 -16.000 -16.000

32.000 48.000 -16.000 -16.000

16.000 32.000

De aflossingsverplichting bedraagt 16.000 per jaar met ingang van 2011. Het betreft een renteloze lening van de gemeente Enschede.

Als zekerheden voor deze lening is verstrekt een pandrecht op de roerende zaken.

Lening Ondernemend Twente Participaties B. V.

Stand per 1 januari 150.000 150.000 Aflossing -75.000

Langlopend deel per 31 december 75.000 150.000

De aflossing dient te geschieden uiterlijk op 31 december 2016. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 5,25% per jaar. De gemeente Enschede staat garant voor de lening. Als zekerheden voor de garantstelling is een pandrecht verstrekt aan de gemeente op de roerende zaken.

31

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede JAARREKENING 2013

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden per 31 december bestaan uit:

2013 2012

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar

Lening Gemeente Enschede 16.000 16.000

Crediteuren

Crediteuren 28.896 27.669

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 12.365 16.841 Loonheffing / P W 7.489 7.648 Pensioen 3.071 236

22.925 24.725

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 9.874 9.290 Accountantskosten 5.500 5.626 Nettolonen 1.194 -206 Project OLON, vooruit ontvangen 44.307 62.639 Vooruit gefactureerde omzet voor co producties 67.335 80.000 Overige kortlopende schulden 8.000 16.180

136.210 173.529

32

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede JAARREKENING 2013

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Bankgaranties

Per 31 december 2013 zijn bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van 4.595.

Meerjarige financile verplichtingen

Huurverpiichtingen onroerende zaken

Met betrekking tot de bij de onderneming in gebruik zijnde bedrijfspand in Enschede is een huurovereenkomst van bedrijfsruimte aangegaan met De Woonplaats voor een periode van 5 jaar eindigend in 2018. De huurverplichtingen bedragen 2.499 per maand. Voor de Wet Omzetbelasting is er een beroep gedaan op de zgn. optieregeling voor belaste verhuur.

33

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede JAARREKENING 2013

6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

2013 Df U1 ULI1 l U

2013 2012 Rpnrnf inn

2012

Baten

Co-producties, reclame Bijdrage OLON regiopiiot Twente Project Crossmedia academie i.s.m. ROC Twente Mutatie vooruit oefactureerd Overige opbrengsten

286.159 28.332

49.412 12.665

297.000 28.000

290.217 2.361

-42.500 2.000

275.000 -

376.568 325.000 252.078 275.000

Overige baten

1 Qf) nnn 190 000 \ KJKJ . KJKJKJ

190 000 190 000 1 KJKJ .KJKJKJ

Facilitaire lasten

Directe kosten uitzendingen, werk derden 60.434 30.000 30.936 30.000

Projectkosten

Directe kosten project OLON regiopiiot 28.215 25.000 5.252 2.000

Personeelslasten

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten

221.800 28.036

1.417 49.579

218.000 23.000

34.000

193.457 27.020

118 33.557

218.000 23.000

34.000

300.832 275.000 254.152 275.000

Lonen en salarissen

Bruto-loon Subsidie arbeid

223.904 -2.104

220.000 -2.000

204.168 -10.711

220.000 -2.000

221.800 218.000 193.457 218.000

Sociale lasten

Werkgeversdeel sociale lasten 28.036 23.000 27.020 23.000

35

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede JAARREKENING 2013

Begroting Begroting 2013 2013 2012 2012

Pensioenlasten

Pensioenlasten 1.417 118

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoedingen personeel 485 500 391 500 Telefoonkosten personeel 103 425 Scholingskosten personeel 4.000 Kantinekosten personeel 4.176 3.500 3.329 3.500 Vergoeding kinderopvang 16.390 16.000 16.029 16.000 Werk derden en vrijwilligersvergoedingen 20.398 12.000 11.068 12.000 Overige personeelslasten 4.027 2.000 2.315 2.000

49.579 34.000 33.557 34.000

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2013 gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam (2012: 7).

Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingen materile vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.306 1.000 435 Inventaris 19.076 33.000 17.521 33.000

20.382 34.000 17.956 33.000

Overige lasten

Huisvestingslasten 47.815 50.000 58.206 50.000 Kosten machines en inventaris 6.635 4.000 3.920 4.000 Kantoorlasten 18.080 15.000 13.110 18.000 Kosten vervoermiddelen 3.335 5.000 2.842 5.000 Verkooplasten 12.978 15.000 17.555 14.000 Algemene lasten 30.865 21.000 21.771 23.000

119.708 110.000 117.404 114.000

36

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede JAARREKENING 2013

Begroting Begroting 2013 2013 2012 2012

Huisvestingslasten

n u u i U I I I u c i c M U c i i a t x c 1 f A U U i i i w c y ^ u . u o o 6 0 0 0 0 o u . u u u 9 9 6 3 7 3 0 0 0 0 O W . w w w

Overige huurlasten 13.980 Waterschapslasten 460 500 500 Onroerende zakenbelasting 490 500 503 500 Gas, water, elektra 8.191 9.000 5.257 9.000

Schoonmaaklasten 8.060 8.000 8.312 8.000 w V c i i L j c IctoLt:?! t U I II U o [ c l i U C 2 l . c t t \ d 1 1 0 9 6

1 . U Z . U 9 0 0 0 7 5 1 7 2.000

47.815 50.000 58.206 50.000

Lasten machines en inventaris

Kleine aanschaffingen 6.635 4.000 3.920 4.000

Kantoorlasten

Abonnementen en contributies 3.030 3.000 2.600 3.000 Kantoorbenodigdheden 6.522 3.000 1.925 3.000 Telefoon en internet 5.435 6.000 8.472 9.000 Overige kantoorlasten 3.093 3.000 113 3.000

18.080 15.000 13.110 18.000

Lasten vervoermiddelen

Brandstof 331 500 360 500 Belastingen 1.767 1.500 1.630 1.500

Overige autolasten 1.237 3.000 852 3.000

3.335 5.000 2.842 5.000

Verkooplasten

Representatielasten 8.726 8.000 4.787 4.000 Overige reciame-Zadvertentielasten 252 1.000 2.535 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 4.000 6.000 10.233 10.000

12.978 15.000 17.555 14.000

37

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede JAARREKENING 2013

2013 Begroting

2013 2012 Begroting

2012

Algemene lasten

Accountantslasten 4.191 5.000 4.462 4.000 Verzekeringen 5.441 5.000 2.835 4.000 Administratielasten 4.828 4.000 4.407 4.000 Geldboetes/administratieve verhogingen 278 1.423 Afvalcontainer 478 483 Overige algemene kosten 15.649 7.000 8.161 11.000

30.865 21.000 21.771 23.000

Financile baten en lasten

Rentelasten

Provisie en bankkosten bank Provisie en bankkosten bank Rente lening o/g (langlopend) Rente belastingen

3.816 6.000 8.415 8.000

316 500 - 500 337

3.500 5.500 7.875 7.500 203

38

OVERIGE G E G E V E N S

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede OVERIGE G E G E V E N S 2013

OVERIGE G E G E V E N S

Aan: het bestuur van Stichting Omroep Enschede

1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Omroep Enschede te Enschede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financile verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuurs- en jaarverslag, beide in overeenstemming met het Handboek Financile Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen, zoals opgesteld door het Commissariaat voor de Media. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol Publieke Lokale Media-Instellingen en het Handboek Financile Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financile verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

41

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede OVERIGE G E G E V E N S 2013

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Omroep Enschede te Enschede per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening van het Handboek Financile Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen.

Wij verklaren dat de subsidie besteed is voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven. De algemene subsidievoorwaarden en -verplichtingen uit de verleningsbeschikking zijn nageleefd in de jaarrekening 2013.

Tevens verklaren wij dat de jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

J.G.T. Velthausz Accountant-Administratieconsulent

42

BIJLAGEN

Klantnr: 057232_313 Stichting Omroep Enschede 13/13-EUR

Jaaroverzicht: Commercieel

Omschrijving activum Aanschaf-dstum

Afschr.-Wleth Aanschaf-W33rrip

Restwaarde Afschrijving Boekwaarde voorg. jaren beginbalans

Investering Herinvest./ rilt ?mr QiihcHa

Afschrijving Opbrengst U l L J C I a l Vt:;! n.VJLiJJ

Resultaat Boekwaarde A? 10 n O

Activa onderneming

0240

Verbouwing huurpand 01-09-12 lO.OOAW 13.062,27 435,40 12.626,87 1.306,20 11.320,67

101331. 1 O . U D 2 , Z / 435,40 12.626,87 1 . 3 b , 2 1 1 . 3 2 0 , 0 /

0321

Camera 2008 01-07-08 33,00 AW 2.865,00 2.865,00

Camcorder Panasonic 05-03-10 20,00 AW 2.647,06 1 499 5 0 1.147 56 529,44 618,12

Audio-videa app. Panasonc-Appie 11-08-10 20,00 AW 10.042,01 3.815,44 6.226,57 2.008,44 4.218,13

Foto statief Manfrotto 13-09-10 20,00 AW 1.837,82 796,38 1.041,44 367,56 673,88 08-11-11 2 0 0 0 AW 15 757 00 5.408,44 10.348,56 3.151 44 7 197 12

Audio-video apparatuur AVNED 10-11-11 20,00 AW 12.531,36 4.241,68 8.289,68 2.506,32 5.783,36

Shure SIV17B Dynamische microfoon 29-01-13 20,00 AW 5.360,00 1.071,96 4.288,04

D & R Axum mengtafei 08-02-13 20,00 AW 23.170,00 4.247,87 18.922,13

101331. UoZl 4 0 . D o U , Z 0 18.626,44 27.053,81 O R Pori n n -1 R R R R n R / H "7AA "70 4 1 . / U , / o

0326

Inventatis 2008 01-07-08 20,00 AW 657,00 456,40 200,60 131,40 69,20

Computer Deli 23-04-10 20,00 AW 3.090,00 1.989,00 1.101,00 618,00 483,00

O L U u i u a p p a i a i u u i R ot r 03-02-11 2 0 0 0 A \ A / 1 9 p,70 nn 4.535,04 7.834,96 O A7A PiA A.Hl '+,U't 0 . 3 D U , y 2

Accessoires Fiashbay Ltd 15-03-11 33,00 AW 1.061,76 510 16 551 60 350,40 201,20

Jingie Pakket TopFormat 07-02-11 33,00 AW 4.000,00 1.715,00 2.285,00 1.320,00 965,00

Computer 31-03-12 20,00 AW 1.495,31 249,20 1.246,11 299,04 947,07

Tot33l: 0326 22.674,07 Q APA R n y . ' t O ' f , u

- I R O-I Q O T 1 O.A 1 y , z / 5.192,88 8.026,39

0332

Reportagewagen 91-BH-LF 01-07-08 20,00 AW 24.589,00 1.000,00 23.589,00 1.000,00 1.000,00

Tot33l: 0332

Tot33l onderneming:

Tot38l Vsste Activ3

24.589,00 1.000,00 23.589,00 1.000,00 1.000,00 Tot33l: 0332

Tot33l onderneming:

Tot38l Vsste Activ3

106.005,59 1.000,00 52.105,64 53.899,95 28.530,00 20.382,11 62.047,84

Tot33l: 0332

Tot33l onderneming:

Tot38l Vsste Activ3 106.005,59 1.000,00 52.105,64 53.899,95 28.530,00 20.382,11 62.047,84

Legenda: AW = Aanschafwaarde BW = Boekwaarde VB = Vast bedrag GN = Geen