RAPPORT - rmc- · PDF fileCountus accountants + adviseurs b.v. Afdeling accountancy Zulderval...

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RAPPORT - rmc- · PDF fileCountus accountants + adviseurs b.v. Afdeling accountancy Zulderval...

R A P P O R T

uitgebracht aan

Stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede

inzake de JAARREKENING 2013

Countus accountants + adviseurs INHOUDSOPGAVE

Pagina

Accountantsverslag

1 Controleopdracht 7 2 Algemeen 9 2.1 Algemene gegevens 9 3 Resultaat 11 3.1 Analyse van het resultaat 11 4 Financile positie 13 4.1 Financile structuur 13 4.2 Wijze van financiering 13 5 Fiscale positie 15 6 Controleverklaring 17

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2013 20 2 Staat van baten en lasten over 2013 23 3 Kasstroomoverzicht 2013 25 4 Toelichting algemeen 27 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 29 6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 35

Overige gegevens

1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 41

Bijlagen

1 Specificatie (im)materile vaste activa

3

ACCOUNTANTSVERSLAG

Countus accountants + adviseurs b.v. Afdeling accountancy Zulderval 110 7543 EZ Ensctiede

Stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 BL Enschede Telefoon 053-4353208

Fax 053-4339844 Website wvw.countus.nl E-mall lnfo@countus.nl

K.v.K.nr. 05059718 Beconnr192752

Plaats Datum Ons kenmerk Contactpersoon

Enschede 28 mei 2014 0572320 de heer A. Dommerholt

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit inzake de jaarrekening 2013 van uw onderneming.

1 Controleopdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening met de overige gegevens en bijlagen van Stichting Omroep Enschede te Enschede over het boekjaar 2013 gecontroleerd op basis van de door u verstrekte gegevens.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten 2013, het kasstroomoverzicht 2013, alsmede de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten.

Onze werkzaamheden hebben plaatsgevonden in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor de uitvoering van controleopdrachten. Bij deze jaarrekening is een accountantsverklaring afgegeven. Deze verklaring is opgenomen in de overige gegevens.

7

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

2 Algemeen

2.1 Algemene gegevens

De activiteiten worden uitgeoefend als stichting.

Bestuur en directie

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 is als volgt:

De heer G. De Raad, voorzitter; Mevrouw H.W. Hoving, secretaris; De heer P.B.A. Temmink, penningmeester; De heerA.J.F.M. Kuipers, bestuurder; De heerA.G. Wennink, bestuurder.

De dagelijkse leiding is in handen van de heer F. van Willigen.

Doelsteiiing voigens de statuten

De doelstelling van Stichting Omroep Enschede wordt in artikel 3 lid 1 van de statuten als volgt omschreven: - het verzorgen van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Enschede; - het verzorgen van een programma dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoefte, dat haar programma geacht kan worden van algemene nut te zijn en representatief is voor de gehele gemeente.

inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de regio Oost-Nederland te Enschede onder het nummer 08164218.

9

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

Resultaat

Analyse van het resultaat

Het (boek)jaar 2013 werd afgesloten met een totaal saldo van 33.181. Het totaal saldo van de stichting is ten opzichte van het boekjaar 2012 met 25.218 toegenomen.

De analyse van het saldo tussen het boekjaar 2013 en 2012 geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de staat van baten en lasten.

ixt^ctl loclLIc; r v c Cl 110 d 11 c

2013 2012 Verschil e XL

Baten Netto-omzet 376.568 252.078 124.490

Overige baten 190.000 190.000 -

Som der baten 566.568 442.078 124.490

Lasten

Facilitaire lasten 60.434 30.936 29.498

Projectkosten 28.215 5.252 22.963

Personeelslasten 300.832 254.152 46.680 Afschrijvingen 20.382 17.956 2.426 Huisvestingslasten 47.815 58.206 -10.391

Lasten machines en inventaris 6.635 3.920 2.715

Kantoorlasten 18.080 13.110 4.970 Lasten vervoermiddelen 3.335 2.842 493

Verkooplasten 12.978 17.555 -4.577 Algemene lasten 30.865 21.771 9.094

Som der lasten 529.571 425.700 103.871

Exploitatiesaldo 36.997 16.378 20.619

Financile baten en lasten -3.816 -8.415 4.599

Saldo van baten en lasten 33.181 7.963 25.218

Voor nadere specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.

11

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

4 Financile positie

4.1 Financile structuur

Ter analyse van de financile positie van uw stichting, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans, zijn achtereenvolgens opgenomen de verkorte balans en de wijze van financiering.

Een verkorte weergave van de balans per 31 december luidt als volgt:

2013 2012 Verschil

% %

ACTIVA

Vaste activa

Materile vaste activa 62.048 43,9 53.900 22,7 8.148

Vlottende activa

Vorderingen 58.415 41,3 49.105 20,7 9.310 Liquide middelen 20.954 14,8 134.123 56,6 -113.169

79.369 56,1 183.228 77,3 -103.859

Totaal activa 141.417 100,0 237.128 100,0 -95.711

PASSIVA

Eigen vermogen -153.614 -108,6 -186.795 -78,8 33.181 Langlopende schulden 91.000 64,4 182.000 76,8 -91.000 Kortlopende schulden 204.031 144,2 241.923 102,0 -37.892

Totaal passiva 141.417 100,0 237.128 100,0 -95.711

Voor de specificatie van de baiansposten per ultimo boekjaar 2013 verwijzen wij kortheidshalve naar de in de jaarrekening opgenomen toelichting op de balans.

4.2 Wijze van financiering

In het algemeen geldt, dat het voor een gezonde financiering noodzakelijk is, dat vaste activa worden gefinancierd met op lange termijn beschikbaar vermogen, zoals eigen vermogen en langlopende schulden. Voor de financiering van vlottende activa behoeft dan slechts van kortlopend vreemd vermogen gebruik te worden gemaakt voor zover het op lange termijn beschikbare vermogen hier niet in voorziet.

13

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

De wijze van financiering, gebaseerd op de balans per 31 december, kan als volgt worden weergegeven:

2013 2012

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen Langlopende schulden

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materile vaste activa

Werkkapitaal

Beschikbaar op korte termijn:

Kortlopende schulden

Waarvan vastgelegd op korte termijn:

Vlottende activa (excl. liquide middelen)

Saldo liquide middelen

-153.614 91.000

204.031

58.415

-62.614

62.048

-124.662

145.616

20.954

-186.795 182.000

241.923

49.105

-4.795

53.900

-58.695

192.818

134.123

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kan als volgt worden geanalyseerd:

Vorderingen Liquide middelen

Kortlopende schulden

Werkkapitaal

2013 2012 Mutatie

58.415 49.105 9.310 20.954 134.123 -113.169

79.369 183.228 -103.859

-204.031 -241.923 37.892

-124.662 -58.695 -65.967

Voor een nadere toelichting op de besteding van de beschikbare middelen gedurende het jaar 2013 wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht welke is opgenomen in de jaarrekening op pagina 25.

14

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

5 Fiscale positie

Algemeen

De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

15

Countus accountants + adviseurs ACCOUNTANTSVERSLAG 2013

6 Controleverklaring

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar tiet hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 41 van dit rapport.

Ensohede, 28 mei 2014

J.G.T. Velthausz Accountant-Administratieconsulent

17

JAARREKENING

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede

1 Balans per 31 december 2013 (Na bestemming saldo van baten en lasten) 2013 2012

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materile vaste activa

11.321 12.627 49.727 40.273

1.000 1.000

62.048 53.900

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 44.558 Overige vorderingen en overlopende activa 13.857

Liquide middelen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen

38.448

10.657

58.415 49.105

20.954 134.123

Totaal 141.417 237.128

20

JAARREKENING 2013

2013 2012

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves -153.614 -186.795

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening Gemeente Enschede Lening Ondernemend Twente Participaties BV

16.000

75.000

91.000

32.000

150.000

182.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

16.000 28.896

22.925

136.210

16.000 27.669

24.725

173.529

204.031 241.923

Totaal 141.417 237.128

21

stichting Omroep Enschede Roomweg 79 7523 B L Enschede JAARRE