Randeevoe Ronse 28

20
GRATIS MAANDBLAD e 28 GRATIS MAANDBLAD - EDITIE RONSE - OKTOBER 2011 OES RONSE JAN DEMEULEMEESTER •POËZIE • GEOFFREY LEJEUNE RONsE bLUEst vOOR EFFEta • JEUGD RODE KRUIs • CC DE bROUWERIJ RONSE IS MAF !

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Ronse editie 28

Transcript of Randeevoe Ronse 28

Page 1: Randeevoe Ronse 28

G R A T I S M A A N D B L A D

e28

GR

ATIS

MA

AN

DB

LA

D -

eDIT

Ie R

oN

Se -

oK

To

BeR

201

1

OES RONSE • JaN dEmEulEmEEStER •POËZ IE • GEOFFREY LEJEUNE

RONsE bLUEst vOOR EFFEta • JEUGD RODE KRUIs • CC DE bROUWERIJ

R o n s e i s m a f !

Page 2: Randeevoe Ronse 28

C O L O F O N

UItGEvER

Design & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

vORMGEvING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, GrafomanJessica Coussement, GrafomanJessie Decru, Grafoman

aLGEMENE COÖRDINatIE

Nathalia Tsala - [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

aDvERtENtIEvERKOOPPatricia Magerman - 0491 25 99 62 [email protected]

REDaCtIE

Jonathan Jouret - hoofdredacteurSasian Van Den Berghe - algemene redactieHenri Van overmeire - algemene redactie

Nathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoon Paul Cox - poëziePatrice Dutranoit - portemonneenieuws

EINDREDaCtIE

Jonathan Jouret, Yann Verhellen

© 2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. de redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Distributie door

RANDEEVOE DIGITAALwww.randeevoe.be http://issuu.com/randeevoe

inh

ou

d040608101317

182224

06 08 oes RonseRonse bluest voor effeta

Jan DemeulemeesterJeugd Rode Kruis Ronse

Portemonneenieuws Making The Skies Move

Marka & BandBomen

Geoffrey LejeuneActiviteitenagenda

Poëzie Kop van de maand

10 17

Zonnestraat 109, rue du Soleil • Ronse / Renaix • 055 21 38 62 • www.paulverschelden.be

KOM ZEKER LANGS ! SPECIALE ACTIES OP BLENDERS EN KEUKENROBOTS !

KOOKDEMONSTRATIE KITCHENAIDZATERDAG 5 NOVEMBERvan 14 u tot 18 u

Verschelden

Page 3: Randeevoe Ronse 28

Languit genieten met Auping !

2 e Auping matrashalve prijs *!(bij aankoop van 2 bodems met matrassen)

* niet van toepassing op K2 spiraalbodems en op setprijscombinaties. De actie is geldig van 24 september t/m 30 oktober. Kijk op www.auping.be voor de voorwaarden.

Op een goed ventilerende matras slaap je heerlijk. Daarom krijg je bij Auping bij aankoop van twee bodems met matrassen, nu ook nog eens de 2e matras voor de halve prijs. Zo slaap je nog net iets beter en sta je fris en uitgerust op.

DealerAdv_Actie2dematras50%_NL.indd 1 29/08/11 14:48

Languit genieten met Auping !

2 e Auping matrashalve prijs *!(bij aankoop van 2 bodems met matrassen)

* niet van toepassing op K2 spiraalbodems en op setprijscombinaties. De actie is geldig van 24 september t/m 30 oktober. Kijk op www.auping.be voor de voorwaarden.

Op een goed ventilerende matras slaap je heerlijk. Daarom krijg je bij Auping bij aankoop van twee bodems met matrassen, nu ook nog eens de 2e matras voor de halve prijs. Zo slaap je nog net iets beter en sta je fris en uitgerust op.

DealerAdv_Actie2dematras50%_NL.indd 1 29/08/11 14:48

Fr. RooseveltpleinRonse - RenaixT 055 21 30 54www.spiers-slaapcomfort.be

SPIERS ook bEREIkbaaR In dE FabRIEkStRaat 54

Languit genieten met Auping !

2 e Auping matrashalve prijs *!(bij aankoop van 2 bodems met matrassen)

* niet van toepassing op K2 spiraalbodems en op setprijscombinaties. De actie is geldig van 24 september t/m 30 oktober. Kijk op www.auping.be voor de voorwaarden.

Op een goed ventilerende matras slaap je heerlijk. Daarom krijg je bij Auping bij aankoop van twee bodems met matrassen, nu ook nog eens de 2e matras voor de halve prijs. Zo slaap je nog net iets beter en sta je fris en uitgerust op.

DealerAdv_Actie2dematras50%_NL.indd 1 29/08/11 14:48

Page 4: Randeevoe Ronse 28

4

OE

S R

ON

SE

De politie Ronse start een en-quête bij duizend inwoners omtrent veiligheid. Verder schij-nen de enquêtes te peilen naar de schwung en armzwierigheid van de verkeersagenten, of het blauwe streepje nu al of niet moet vervangen worden door een roos en voorts zal er ook gevraagd wor-den aan de burger of zij opteren voor Mechelse herders of chihua-hua’s als nieuwe politiehonden.

•••

Landmeters zijn gestart met het Ronsische territorium op een nieuwe kaart te zetten. Volgens onze bronnen werden reeds steek-penningen voorzien om gebied af te snoepen van de vroegere poten-tiële fusiegemeenten, die, zoals u weet, onze goede vrienden van Oudenaarde hebben ingenomen. De Ronsenaar zal terugslaan !

•••We willen geen kritiek geven, maar het lijkt erop dat het grof geld het wint van originaliteit. Wim Van Herreweghe (die van De Ronde) en Wouter Vandenhaute (die van VT4 en Woestijnvis) lijken de aankomstlijn van de Ronde van Vlaanderen in 2012 eigenhandig te hebben getrokken in Oudenaarde. Het is vooral een kwestie dat er nog eens een fiets passeert aan het

Ronde van Vlaanderencentrum. Geruchten doen de Ronde (hebt u ‘m?) dat Vandenhaute kost wat kost Oudenaarde wou. En uiter-aard ook het geld dat er daar lustig tegenaan wordt gesmeten. Als Ronsenaar willen we uiteraard al-lerlei lelijke woorden naar ‘s mans hoofd gooien, edoch roepen we de bevolking op om VT4 en alle pro-gramma’s van Woestijnvis weg te zappen, bij wijze van burgerprotest.

Indien de politie van Ronse mij niet opsluit of een chihuahua op mij aflaat, mijn verblijfplaats nog steeds onder het grondgebied Ronse valt en ik Wim Van Herreweghe of Wouter Vandenhaute niet tegenkom, zijn we er volgende maand opnieuw ! Cheers. (Tekst : Jonathan Jouret)

Oes Ronse

Page 5: Randeevoe Ronse 28

Nederstraat 20OudenaardeTel. 055 31 18 [email protected]

KKKOOOMMM NNNUUU DDDEEEZZZEEE LLLEEENNNZZZEEENNN OOONNNTTTDDDEEEKKKKKKEEENNN BBBIIIJJJ

Van 5 tot en met 15 oktober 2011-10%, -15% of -20% bij aankoop van 1, 2 of 3 paar sportschoenen*

mis deze unieke kans niet!

Rooseveltplein 1 - 4 • 9600 Ronse • 055 21 10 71 • Open van 10 u tot 12 u en van 14 u tot 18 u 30 • Gesloten op zon- & maandag

nieuwe sportschoenen nodig ?

*10% korting bij aankoop van 1 paar sportschoenen, 10% en 15% korting bij aankoop van 2 paar sportschoenen, 10%, 15% en 20% korting bij aankoop van 3 paar sportschoenen, waarbij de grootste korting geldig is op het goedkoopste paar sportschoenen. Aanbieding geldig per kasticket. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en promoties. Niet geldig op ski- en snowboardschoenen. Zolang de voorraad strekt.

Page 6: Randeevoe Ronse 28

6

CU

LTU

UR

E� eta werd in 2000 heropgestart door Broeder Flor Carre� e en 3 andere Broeders van Liefde in de vroegere gebouwen van de Arme Klaren in de Olifantstraat. Het omgebouwde klooster kreeg een nieuwe bestemming, in het gedachtegoed van de congregatie, en werd omgebouwd tot een huis voor seropositieve en met AIDS besme� e mensen.

‘De mensen die hier komen aankloppen zijn op een of andere manier verstoten omwille van hun ziekte. Bij E� eta vangen we maximaal 5 mensen op. We proberen deze mensen opnieuw een thuis te geven, zonder te oordelen of te veroordelen,’ vertelt Broeder Flor. Een thuis bieden is meer dan ervoor zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Een thuis wordt het pas doordat de bewoners kunnen participeren in het huishouden, doordat ze worden opgenomen door een warm en veilig nest. Door te voelen dat er mensen echt om hen geven. Zo delen de bewoners lief en leed. Verjaardagen worden gevierd en bij elke maaltijd worden lange, geanimeerde gesprekken gevoerd en iedereen helpt waar hij of zij kan.

Dat E� eta een warme thuis is voor velen konden we aan den lijve ondervinden. De sfeer is er onge-dwongen en broeder Flor vertelt als een waterval. We verdrinken haast gelukzalig in zijn anekdotes over zowel mooie momenten en droevige taferelen.

‘Sommige bewoners zijn dermate verzwakt door AIDS dat ze over geen krachten meer beschikken. Dan bieden wij hen palliatieve zorgen aan. Dit houdt in dat we proberen tegemoet te komen aan de laatste wensen, maar er ook gewoon zijn wan-neer juist die persoon ons nodig hee� . Uiteraard is

iedereen in diepe rouw indien een persoon heen-gaat. We zijn een hechte groep. Maar er zijn ook mensen die erbovenop geraken en die het huis verlaten. Altijd een vreugdevol moment en een be-loning voor al onze inspanningen,’ aldus Flor.

Daarnaast biedt E� eta ook nog op verschillende an-dere gebieden ondersteuning zoals het bijhouden van administratie, geneesmiddelen, onderzoeken,…noem maar op. Een heel karwei als u weet dat E� eta op geen enkele subsidie kan rekenen. Haar inkomsten vergaart het vooral uit vrijgevige mede-burgers, de congregatie en tal van initiatieven.

Een van die initiatieven, welhaast het grootste in jaren, is Ronse Bluest voor E� eta. Philippe Verbruggen, diens vrouw Nancy Van Rechem, Geert Desmytere en Glenn Elet ze� en hun wel-gevormde schouders onder dit prachtige initiatief, met als doel enerzijds de Ronsenaar van een avond-je geweldige bluesmuziek te voorzien en anderzijds geld in te zamelen voor het E� etaproject.

Ronse, toont uw goed hart door aanwezig te zijn op deze bene� etavond. Voor €10 krijgt u een driedelig bluesoptreden van de Low Light Lovers, No Johnnies (de groep achter Johnny Weissmuller) en als afsluiter the one and only Lightnin’ Guy and � e Mighty Gators ! Kaart-jes zijn te verkrijgen bij E� eta, Classic Tour Café en Café Local Unique. Bijna vergeten : het concert gaat door op 8 oktober en begint om 19u30 in de zaal Christen Volksbond. (Tekst : Jonathan Jouret)

We kunnen het onbezwaarlijk een van de meest bewonderenswaardige projecten noemen die Ronse dezer dagen herbergt : E� eta, een huis voor seropositieve en met AIDS besme� e mensen die nergens anders heen kunnen in de maatschappij, opgericht door de congregatie van de Broeders van Liefde. Om dit project te ondersteunen ze� en enkele goede Ronsische zielen een bluesconcert op : Ronse bluest voor E� eta. Muziekspelen voor een goed Ronsisch doel, daar moet u gewoon naartoe.

Ronse bluest voor EffetaIn zaal Christen VolksbondZaterdag 08/10/11 om 19u30 • kaarten : € 10Tickets : E� eta - Classic Tour Café - Café Local Unique

Page 7: Randeevoe Ronse 28

r

looking good feeling goodpl. fr. rooseveltplein 23 • ronse-renaix • 055 21 91 [email protected] • www.optiekdhondt.be

r

AL EENS AAN CONTACTLENZEN GEDACHT ? NU OOK LEESLENZEN TE VERKRIJGEN !

-20% OP UW GEPERSONALISEERDE OAKLEY-SPORTBRIL

Specialisatie : alle genre sportbrillen met/zonder correctieActie geldig van 1 t.e.m. 30 oktober.

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN !

HERFSTACTIE ZONNEBRILLEN TOT -50%

Actie geldig van 1 t.e.m. 30 oktober.

PROMO : ENKELVOUDIGE &

VARILUX ZONNEGLAZEN

Actie geldig van 1 t.e.m. 30 oktober.

Onze huismerken : Chanel, Ray Ban, Carrera, Oakley, Gucci, Prada, Armani, Dolce et Gabbana, D&G, Adidas, Rudy Project, Max Mara, Faconnable, Silhouette, Michel Henau, Pro Design, Black Fin, Staffan Preutz, Blinde, Italia Independent, Lafont, Kinto

GRATIS PROEFPAKKET

(VOORWAARDEN IN DE WINKEL)

Page 8: Randeevoe Ronse 28

EX

PO

We kunnen u geruststellen, het gaat goed met Jan Demeulemeester. Zes jaar geleden verliet hij zijn thuishaven om een nieuw leven te beginnen in Tunesië. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, vooral Ronsisch bloed. Twee à drie maal per jaar reist hij af naar die put die ‘Ronse’ heet. Naar aanleiding van zijn vij� igste verjaardag en dertig jaar als kunstenaar, exposeert Demeulemeester met hedendaags werk.

Hij begon zijn artistieke loopbaan als late tiener. Ondersteund door zijn vader Armand, nam Jan het penseel ter hande. Al snel vond hij zijn weg in het Vlaams en Duits expressionisme, maar ruilde deze ‘zware’ vorm in voor het levendiger fauvisme, met als grote voorbeeld Matisse. Be-langrijk in zijn werken zijn vooral vrouwen. Dit thema neemt hij verder mee in zijn assemblage-werken, welke hij vooral star� e om zich los te wrikken van zijn vaders bekendheid. Niet dat hij zich a� eerde van Armand Demeulemeester, maar het was vooral de ontwikkeling van een eigen identiteit die belangrijk was voor hem. Na een goede twintig jaar wou Jan zich volledig wij-den aan de kunst. Echter, in een prestatiemaat-schappij als de onze is het niet makkelijk om zich volledig te geven voor wat op het eerste zicht geen economisch nut lijkt te hebben. En dus neemt Demeulemeester de meest radicale beslissing in zijn leven : verhuizen naar Tunesië. Hij laat zijn inlijstwinkel in de Sint-Martensstraat achter zich en vertrekt richting avontuur. En zoals iedereen al weet: het kwam goed met Jan. In Tunesië komt hij terecht in een andere atmosfeer, met andere kleuren, smaken en onderwerpen. Dit uit zich in zijn werken, welke eveneens in de smaak vallen in Tunesië. Zijn tentoonstellingen zijn een reuze meevaller en tot zijn klanten kan hij Europeanen, Afrikanen en Amerikanen rekenen. En uiteraard is hij in zijn broednest Ronse ook zeer geliefd.

Telkens hij terugkeert, zet hij de Ronsese music scene op z’n kop met Johnny Weissemuller and � e Rockin’ Pirates. Rockabilly à volonté, Brilliantineen geopend hemd incluis. Echter door een drukke agenda en het vele repeteren wordt dit project even stopgezet. Maar ‘die loeties’, zoals hij zijn bandmaats noemt, gaan lekker door (zie Ronse Bluest voor E� eta : No Johnnies).

Naast de tentoonstelling zal Demeulemeester een gloednieuw boekje presenteren : ‘Almost Grown’. Alluderend op het rock ’n rollnummer van Chuck Berry en de geestestoestand waarin hij zich nog steeds bevindt. Het boekje zal een verzameling zijn van een 60-tal illustraties van zijn werken, met 5 teksten van 5 vrouwen die belangrijk wa-ren voor zijn carrière en een voorwoord van zijn zoon Simon.

Voor al wie er nu al naar uitkijkt om Jan eens terug te zien of voor wie zijn werken wil bewon-deren, kan zich alvast verheugen op 7 oktober (om 20u). De tentoonstelling wordt o� cieel geopend en is toegankelijk van 8 tot 23 oktober. (Tekst : Jonathan Jouret)

Ronse, opgelet, hij komt er weer aan. Voor even verlaat hij de palmbomen van het mooie en zonnige Sidi Bou Said om deze in te ruilen voor de tentoonstellingsruimte in CC De Brouwerij. Jan Demeulemeester loopt al 50 jaar rond op deze blauwe bol en houdt al 30 jaar het penseel losjes in de hand. Genoeg redenen voor een fees� entoonstelling in zijn geboortestad, dacht hij. En we kunnen hem enkel maar gelijk geven !

JanDemeulemeester

8

Page 9: Randeevoe Ronse 28

CHAUSSURES - SCHOENENLEDERWAREN - MAROQUINERIE

RENAIX - RONSERUE DU POIVRE 9-11, PEPERSTR. - 055 21 19 67ma/lu - za/sa: 9.00 -12.00 13.30 -18.30

GENTKOESTRAAT 13-15 - 09 223 28 25ma/lu - za/sa: 10.00 -18.30 www.jeandelaere.be

B A R A C H I N I , B R U N A T E , C A M P E R , F L Y L O N D O N , G E O X , G U E S S , H A R L O T , J A N E T & J A N E T , N A T U R A L I S T A , N E R O G I A R D I N I , P A R A B O O T , P E T E R K A I Z E R , R E P L A Y , R I V E R W O O D , S C A P A , V O L T A N , Z I N D A , A M B I O R I X , C O Q S P O R T I F , M A C G R E G O R , S T R E L L I , T I M B E R L A N D , V A N B O M M E L , . . .

Distribution Partner

HearingInstrument

TALL

IEU

& T

ALL

IEU

- W

WW

.TN

T.BE

WWW.OORHUIS.BE [email protected] 90 155 (GRATIS)

‘T OORHUIS OUDENAARDE Markt 10 - 9700 Oudenaarde 055 300 260 - [email protected]

‘T OORHUIS RONSE Wijnstraat 60 - 9600 Ronse 055 30 54 09 - [email protected]

Max. 2 bonnen per klant, niet cumuleerbaar met andere acties.

Actie geldig tem 31/10/2011

HOORTOESTELBATTERIJENBON

2+1 GRATIS

Nu te bewonderen in onze hoorcentra de SIEMENS AQUARIS en zijn draadloos mini-tek systeem.

KANTOOR MARC VAN LIERDEStationsstraat 38 - RonSe - CBFA 10430 A-cB

055 21 72 66 - [email protected]

breng uw spaargeld

tot leven

Meer informataie en het volledige informatiedocument vindt u op www.axa.be of in ons kantoor.

de spaarrekening / anders bekeken

1,25%+1,50%

vanaf een eerste nieuwe storting van minimaal 10.000 euro

Page 10: Randeevoe Ronse 28

SA

ME

NL

EV

ING

Anders dan de klassieke jeugdbewegingen wil het Jeugd Rode Kruis een organisatie zijn die jongeren aanzet tot het leren van vaardigheden als eerste hulp en het aangaan van sociaal engagement. Die kunnen vervuld worden door het inzamelen van geld voor een goed doel in de Derde Wereld, maar ook door een activiteit die lokaal zichtbaar vruchten afwerpt, zoals bijvoorbeeld een rolstoelwandeling met rust-huisbewoners.

De tien jeugdige enthousiastelingen willen hun leef-tijdsgenoten duidelijk maken dat thema’s als EHBO en bloeddonatie ook cool kunnen zijn. Daarvoor hebben ze al enkele concrete en amusante acti-viteiten uitgedokterd, zoals een deelname aan de kerstmarkt om geld in te zamelen voor Music For Life, een bosspel met aansluitende eerste-hulp-bij-ongevallen-in-de-vrije-natuur opdrachten en een initiatie reddingszwemmen.

Een andere belangrijke bezigheid van het Jeugd Rode Kruis is didactische ondersteuning. Door middel van eerstehulpcursussen op kindermaat worden de leden geleidelijk en systematisch onder-wezen in hoe een leven te redden. Op het eind van elk opleidingsonderdeel krijgen de jongeren een in-ternationaal erkend eerstehulpbrevet toebedeeld.

Om het sociaal engagement op wereldvlak tot ui-ting te laten komen, hee� Jeugd Rode Kruis Ronse beslist het ontwikkelingsproject ‘Tapori’ van Dr. Inge Debrouwere in Ecuador te steunen. Het pro-ject werd in 1993 opgericht en was aanvankelijk een consultatiebureau voor gezinsgerelateerde pro-blemen, maar groeide uit tot een interdisciplinair medisch centrum ; ‘Een Centro de Salud Integral, dat staat voor een lokale maar toch structurele aan-pak van de totale armoedeproblematiek.’

Op die manier wil men bij jongeren bewustwor-ding laten groeien van de waarde van dergelijke individuele projecten. En wil men uiteraard ook een potentiële broedvijver zijn voor toekomstige hulpverleners.

Al deze werkvlakken maken van Jeugd Rode Kruis een beweging waar de ogen van kinderen geopend worden voor de problematiek en tegelijkertijd voor de schoonheid die in onze wereld vervat zit. Jeugd Rode Kruis is zonder enig twijfel een plaats waar plezier en engagement samenvloeien, samen met een uitbundig jeugdig enthousiasme !

Sta jij ook te springen om je te verdiepen in de kneepjes van eerste hulp ? Ben je bereid om je sa-men met lee� ijdsgenoten in te spannen om van onze aardbol een betere wereld te maken ? Wil jij dit jaar jouw steentje bijdragen aan Music For Life ? Dan is het Jeugd Rode Kruis vast iets voor jou ! Surf naar www.ronse.rodekruis.be of mail naar [email protected]. of ga gerust eens een kijkje nemen in de Jules Bordetlaan 2B. (Tekst : Henri Van Overmeire)

Wie zegt dat de jeugd vandaag de dag niet langer vatbaar is voor menslievendheid en de humanitaire ideologie van het Rode Kruis, slaat de bal deerlijk mis. Dat bewijzen de tien jongeren die de lokale afdeling van het Jeugd Rode Kruis deze zomer nieuw leven inbliezen. Ze zijn vastberaden te slagen in hun opzet en de opstartmotor draait momenteel op volle toeren. Tegen 17 september zullen de werkzaamheden aan het lokaal in het Rode Kruisgebouw in de Bordetlaan de� nitief achter de rug zijn en kan het eerste werkjaar ingezet worden.

Jeugd Rode Kruis Ronse

10

Page 11: Randeevoe Ronse 28

17

Dans met onverwachte wendingen, soms met de tinte-ling van erotiek en grap, maar altijd met de precisie van het rituele en ambachtelijke meesterschap. Dat is ook eigen aan Jan Michiels’ uitvoeringen, gekend om hun subtiliteit en diepgang.

Liefhebbers van experimentele dans zullen in deze perfect gechoreografeerde en gebalanceerde voorstelling zeker hun gading vinden. Experimenteel is de muziek van Olivier Messiaen reeds op zichzelf, een dansvoorstelling die opge-bouwd is rond de soms harmonisch-dissonante tonen van die pianowerken, zal gegarandeerd voor een nooit eerder gevoelde sensatie zorgen. De muzikale carrière van Jan Michiels laat zich niet in één ademtocht beschrijven. Deze getalenteerde pianist eindigde in 1991 als laureaat in de

Koningin Elisabethwedstrijd. Later zou hij er terugkeren als jurylid. Twee jaar eerder had hij de internationale wed-strijd E. Durlet gewonnen. Hij is vandaag werkzaam als docent aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. In 2011 werd hij met grootste onderscheiding gepromoveerd tot Doctor in de Kunsten op grond van zijn proefschrift

‘Teatro dell’ascolto’ (Worüber man nichts sagen kann, muss man spielen). Zijn muzikale gaven vloeien perfect samen met het buitengewone danstalent van Pé Vermeersch. Haar opzet in dans is niet zozeer het brengen van psychologische, verhalende of politiek correcte thema’s, als wel het verrui-men van de menselijke mogelijkheden. Making The Skies Move is een voorstelling die u zal verrassen en u nog lang zal bijblijven, een absolute aanrader. (Tekst : Henri Van Overmeire)

Making The Skies MoveCultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat 19Zaterdag 15/10/11 om 20u • kaarten : €15 en €13Tickets : [email protected] of 055 23 28 01

CC

DE

BR

OU

WE

RIJ

Al meer dan 10 jaar maken Marka & Band succesvol energetische en multinationale muziek die diep in de traditionele genres van Latijns Amerika zitten gewor-teld. Allen die een zwak hebben voor aanstekelijke zuiders getinte ritmes zijn op 21 oktober van harte wel-kom in CC De Brouwerij.

In het Andes Quechua betekent Markamusic letterlijk ‘muziek van de mensen’. Markamusic brengt op een zeer doordachte wijze de muzikale vormen van de traditionele culturen van Latijns Amerika. De band staat vooral bekend voor hun uitgebreid scala aan genres dat zich uitstrekt van

Latin Jazz tot Andean, Salsa tot Cumbia en zelfs Latin Ame-rican Music. De 7 leden, elk afkomstig uit verschillende landen dragen samen bij aan de hartverwarmende klanken van Marka & Band. Hun keuze aan instrumenten is dan ook gevarieerd. Zowel West-Europese blaasinstrumenten, Afrikaans beïnvloede instrumenten en jazz drums worden teruggevonden in hun muziek. Alsook het zachte geluid van bamboefluiten, panfluiten en Indiase gitaren komen aan bod. En om je naar hogere sferen te brengen is er het rustgevende achtergrondkoor… (Tekst : Sasian Van Den Berghe)

Marka & BandCultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat 19Vrijdag 21/10/11 om 20u • kaarten : €10 en €8Tickets : [email protected] of 055 23 28 01

Op zondag 23 oktober zal CC De Brouwerij the place to be zijn voor kinderen vanaf 6 jaar. In het gezelschap van de dansgroep ‘Un oeuf est un oeuf’ zal niemand minder dan Gilles Monnart de poëtische dansvoorstelling ‘Bo-men’ voor u en uw kroost brengen. Een waar genot voor zowel jong als oud.

De voorstelling kwam tot stand in 1989 en is bij deze ook de allereerste voorstelling van Gilles Monnart. Andere bekende voorstellingen van de regisseur/choreograaf zijn ‘Mister O’

en ‘Boitman’ die zeker en vast ook de moeite zijn als u kleine kindjes in huis hebt. ‘Bomen’ gaat over twee standbeelden die waken over de bomen die in hun buurt geworteld staan. Hun hoofd, reeds volgroeid met mos, is een rustplaats voor oude bejaarde duiven en tal van andere vogels uit het park. Later in het spel komen de standbeelden tot leven en begin-nen ze te dansen. Tot nu toe was de voorstelling een succes in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en last but not least België ! (Tekst : Sasian Van Den Berghe)

BomenCultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat 19Zondag 23/10/11 om 15u • kaarten : €6 (volw.) en €4 (kind)Tickets : [email protected] of 055 23 28 01

Page 12: Randeevoe Ronse 28

18

SP

OR

T

De triatlon in Almere is het nationaal kam-pioenschap triatlon in Nederland. Akkoord, onze noorderburen hebben weinig heuvels of andere zware beklimmingen zoals in België, maar zoals eenieder weet kan het er verdomd hard waaien. Het was niet anders op die be-wuste dag : 27 augustus.

Geo� rey: ‘Ondanks het weer voelde ik mij goed en mijn trainer zei eveneens dat ik scherp stond. Zo scherp trouwens dat de ju� rouw aan de inschrijvingen mij een jonkie noemde. Toen ik rondom mij keek, zag ik het ook : ik was een van de jongste deelnemers.’ Maar so far, so good.

De hevige wind had de zee echter omgetoverd tot een woeste wildwaterstroom waarvan het einde niet zichtbaar was. In die razende golven van de Oosterschelde, met felle onderstroom, moest Geo� rey aan zijn eerste proef begin-nen : 3,8 kilometer zwemmen.

‘Toen ik het water uit kwam voelde ik mij fris. Ik had veel moed om aan het � etsen te beginnen. De verleiding was echter groot om direct voluit te gaan. Maar ik moest getempo-riseerd van start gaan,’ herinnert Geo� rey zich. De wind was echter nog niet gaan liggen en beukte woest op de � etsende atleten in, en dat gedurende de volle 180 kilometer. Toch wist de kranige triatleet enkele plaatsen te winnen, om aan zijn lievelingsonderdeel te beginnen : een marathon lopen (42,2 km).

‘Op training loop je nooit een volledige ma-rathon. De regel is : als je 30 kilometer kan lopen, dan kan je een marathon aan. Het is

vooral belangrijk om voldoende voedingsstof-fen en vocht in te nemen. Water, bananen en voedingsgels.’ Het zijn vooral die laatste die Geo� rey de kop gekost hebben. Nadat hij in een goede positie van zijn � ets gesprongen was om aan de duurloop te beginnen had hij opnieuw enkele plaatsen voorwaarts veroverd. Het gaat zo goed, dat hij de leidster bij de vrou-wen voor zich uit zag lopen. Maar dan, plots, een buikkramp. Geo� rey gaat door, maar moetna 18 kilometer opgeven door een aanhouden-de kramp. ‘Ik wou niet opgeven, totdat ik een medekandidate zag afgevoerd worden naar het ziekenhuis die had doorgezet ondanks kram-pen. Dit had ik er niet voor over. Het werd al snel duidelijk dat mijn lichaam de voedings-gels niet goed verteerde, waardoor een kramp optrad,’ analyseert Geo� rey.

Het was de eerste en de laatste keer dat Geo� rey deelnam aan een volledige triatlon. De voorbereidingen zijn dermate zwaar en de in-spanningen dermate groot dat podiumplaatsen enkel weggelegd zijn voor full-time triatleten.Een Ultra Distance Triatlon combineren met een 9 to 5 job is niet evident. Al zal hij wel nog deelnemen aan kwart en halve triatlons, even-eens een grote inspanning !

België kent enkele grote namen in de triatlon zoals Luc Van Lierde, Marino Vanhoenacker en uiteraard Marc Herremans. En wie weet, misschien in de nabije toekomst, Geo� rey Lejeune. Men zegt immers dat eens je ge-beten bent door de microbe, je triatlon nooit meer kan loslaten… To be continued.

(Tekst : Jonathan Jouret)

U wist het misschien nog niet, maar we hebben een heuse triatleet in Ronse. Zwemmen, fietsen en lopen, hij doet het allemaal achter elkaar. Vijf jaar lang bouwde Geoffrey op om dan vorige maand deel te nemen aan de triatlon in Almere, Nederland. Hij haalde de meet niet, desalniet-temin is zijn prestatie bewonderenswaardig. Randeevoe sprak hem over zijn avontuur.

Geoffrey Lejeune

Page 13: Randeevoe Ronse 28

Wijnstraat 22 • Ronse • 055 30 00 95

%% %%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%

STOCKVERKOOPGROTE MERKEN • LAGE PRIJZEN

22octobre • Airstep • Art • Avant Premiere • Biviel • Bpzone • Brako • Ca’d’oro • Camel ActiveChelsea Blues • Converse • Daniele Tucci • De Robert • El Naturalista • Fiorelli • Gaastra • Giulia Guess • Guess accessoires • Guess Active • Hush Puppies • Jeannot • Karl Kani • Killah • Lorbac Lecoq Sportif • Marco Tozzi • Miss Sixty • Mjus • Neosens • Nicky Vankets • Olivier Strelli Pataugas • Pauline B • Pretty Ballerinas • Replay • Senza Nome • Sprox • Tommy Hilfi ger • Voltan

Open woe. en zat. van 10u-12u en 14u-18u, don. en vrij. van 14u tot 18u

PUBL

IREP

ORT

AGE

TOYOTA VAN DORPE zorgt voor een primeur in de streek

Dat Toyota Van Dorpe in Oudenaarde blij� investeren in duurzame maatregelen is alvast geweten. De twee spiksplinternieuwe elektrische oplaadpunten, uniek in de regio, zijn daar trouwens het levende bewijs van. Enige tijd geleden investeerden Leen en Frank ook al in zonnepanelen om hun garage te voorzien van groene elektriciteit. En met het prototypemodel van de nieuwe Prius : de Prius Plug-In Hybride is opnieuw een ecologische wagen aan het nu al groene wagengamma van Toyota toegevoegd. De nieuwe Prius Plug-In Hybride is nog steeds een hybridewagen, maar eentje waarvan de ba� erij kan opgeladen worden in slechts 75 minuten. Uniek ! Na het opladen, wat door de universele stekker ook thuis kan, kan je met de auto vertrekken en dat aan een verbruik tussen 2 en 2,5 liter per 100 kilometer en een CO2 uitstoot van slechts 50 gram per kilometer. Niet alleen uw portemonnee vaart er goed bij, maar uiteraard ook de natuur ! Daarnaast geniet u ook van het onmiskenbare rijcomfort van Toyota en kan u steeds terugvallen op de uitmuntende service en expertise van Garage Van Dorpe. Bent u ook milieubewust of het beu om telkenmale een tankstation te moeten bezoeken ? Ontdek dan het volledige Toyota gamma bij Toyota Van Dorpe : Westerring 3, Oudenaarde, tel. 055 31 18 22.

Frituur Royal- Bij Ronny & Ann -

NIEUWTE RONSE

J.B. Dekeyserstraat 20 • 9600 Ronse

ma tot zo 11u30-13u30 • ma, wo, do, zo 17u30-00u • vr & za 17u30-02u

Page 14: Randeevoe Ronse 28

Modeshowvan de Unie der Handelaars op zaterdag 10 september.

Een volledige reportage op www.randeevoe.be !

Ronse leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Page 15: Randeevoe Ronse 28

TIP SCHENK DIT DUOARRANGEMENT ALS CADEAUBON ! OOK ALS INDIVIDUELE BEHANDELING MOGELIJK !

- NAJAARSTOPPER • vriend(inn)enarrangementDUO-ARRANGEMENT met BODY SORBET CARESSE

om thuis verder te genieten

PURE JOY BODY RITUAL (2U45)

Rugverzorging (peeling – packing)Hydraterende lichaamspakking + infrarood

Lichaamsmassage Body Sorbet€ 190/duo (€ 95 p.p.) ipv € 210

PURE JOY ANTI-STRESS (1U45)

Rugverzorging + infraroodLichaamsmassage Body Sorbet

€ 138/duo (€ 69 p.p.) ipv € 150

Actie geldig tijdens najaar en zolang de voorraad strekt.

Gezondheids- & wellnesscentrum

Angélique Syroit • Rozenaaksesteenweg 2 • Ronse • 0472 66 57 48 [email protected] • www.dancecrush-release.be

DANS- EN BEWEGINGSCENTRUMvoor jongens & meisjes vanaf 2,5 jaarWORKSHOPS DANCE-CRUSH VANAF 8 J.

Lyrical Jazz by Laurent Flament (SYTYCD – TUDB)vrijdag 18-25 nov. & 2-9-16 dec. • 18u-20u

Ragga-Newstyle-streetdance by Arthur Segisbaiv3 lesgroepen : vanaf 8 j. • vanaf 15 j. • 18+ en volwassenen

geen ervaring vereist - maandag 10-17-24 oktober - vanaf 17u45

Modern Jazz by Bram De BeulVanaf 14 j. en volwassenen - basistechniek jazz vereist

maandag 17-24 okt. & 7-14 nov. • 20u-21u3010-14 jaar - min. 1 jaar danservaring

dinsdag 8 en 15 november • 17u45-19u45

Intensieve dansweek 3-4-5 januarimet gerenommeerde dansleraren

voor kinderen en volwassenen

Locatie : sporthal ‘t Rosco - Leuzesesteenweg - Ronse VOORAF INSCHRIJVEN - plaatsen zijn beperkt !

MEER INFO workshops, prijzen, andere workshops,… Angélique Syroit - 0472 66 57 48

www.dancecrush-release.be » activiteiten

LaurentFlament

Arthur

Segisbaiv BramDe Beul

Page 16: Randeevoe Ronse 28

AC

TIV

ITE

ITE

NA

GE

ND

AZONDAG 6 OKTOBERvanaf 14u00

WANDELING JOLY BOSIngang Hogerlucht juist onder de zij-ingang v/h kerkhof, RonseMogelijkheid om het Bois Joly te bezoeken ofwel alleen ofwel met een gids (o.a. paddestoelengids en een vogel- en plantengids). Mogelijkheid te proeven van hapjes en drankjes gemaakt met producten uit het bos. Samenwerking van Natuurpunt, Gezinsbond, Fietsersbond en stad Ronse._____________________________

WOENSDAG 12 OKTOBERom 14 u

CYCLOCROSS & MTB WIELERSCHOOL RONSE Campus KA Wielerschool Ronse, Engelsenlaan 48, Ronse 14u30 : aspiranten14u50 : open reeks & dames15u15 : nieuwelingen15u50 : juniores_____________________________

VENDREDI 14 OCTOBRE à 19 h

CONFÉRENCE DE M. RUDY CAMBIER Hôtel Remington, Rue J. Ferrant, RenaixConférence de M. Rudy Cambier ‘L’ordre du Temple, les Centuries, l’origine des écrits : Nostradamus ou Yves de Lessines’. Accompagné d’un buffet fromagesOrganisation : Cercle Emile Verhaeren(Inscriptions pour le 07/10/2011)M.-A. Ketels : 0472 38 55 77 - Prix : 30€_____________________________

WOE. 12, 19, 26 OKTOBER EN 19 NOVEMBERCURSUS ‘MACHT OF ON-MACHT’ Campus Sancta Maria, Glorieuxlaan, RonseDavidsfonds-Ronse speelt met de cursus ‘Macht of on-macht’ van Prof. Wilfried Dewachter (K.U.Leuven) in op de politieke realiteit. Het onderwerp handelt over de evolutie van de Belgische democratie. Thema’s : De teloorgang van een machtig parlement ; de rol van de media in de politiek ; regeren vroeger en nu : een hemelsbreed verschil ; nieuwe politieke factoren, partijvoorzitters, sociale partners, technocraten, ‘Europa’, financiele markten, globalisatie. €50 - €44 voor DF-leden (koffie en syllabus inbegrepen). Inschrijving : [email protected], 016 31 06 70 of 055 21 33 34 _____________________________

ZONDAG 16 OKTOBERvanaf 11u30

BREUGELMAAL, EETFESTIJN VAN K.F.M.B. AFDELING RONSEZaal ‘De Spil’, Lorettestraat 190, Ronse€15 volw, €10 kinderen (tot 11 j.)[email protected]

DINSDAG 18 OKTOBERom 19u30

INFOAVOND : ‘HOE GEZOND IS EEN VACCIN ?’ _____________________________

VRIJDAG 21 OKTOBERom 19u45

CONCERT EMANON ENSEMBLESint-Martinuskerk, RonseMarnixring Ronse Taalgrens organiseert opnieuw een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen. Voor deze veertiende editie werd het Emanon Ensem-ble uitgenodigd met als solisten Ronsenaar Guy Penson op klavecimbel en Erwin Deleux op piano. Het Emanon Ensemble groepeert 16 jonge en talentrijke musici onder leiding van Raf Dekeninck en heeft een neus voor nieuwe Vlaamse composities. Kaarten : € 15 (enkel concert) of € 50 (concert + wandelbuffet) bij alle leden van Marnixring Ronse Taalgrens en bij Saey Buro, Engelsenlaan 21, Ronse of [email protected]._____________________________

ZATERDAG 22 OKTOBERJAARLIJKSE TAARTENSSLAG CHIRO ONDERGRONSEWij komen langs aan de deur en staan op de markt. Er kan ook besteld worden op 0497 30 94 06 of [email protected].

ZATERDAG 22 OKTOBERvan 14u tot 17u

DAG VAN DE TRAGE WEGB&B Muzieklo, Populierstraat 2, RonseOp 22 en 23 okt. vindt in heel België de ‘Dag van de trage weg’ plaats. Tijdens dit actieweekend slaan lokale besturen, verenigingen en buurtbewoners de handen in elkaar en herwaarderen trage wegen of zetten ze in de kijker. In Ronse worden op zaterdag drie lusvormige wandelingen georganiseerd in de omgeving van het Muziekbos. De wandelingen worden begeleid door natuurgidsen en staan in het teken van het thema ‘water’ : de Bremboswater molen wordt voor de gelegenheid opengesteld en er wordt ook gewandeld langs het nieuw wachtbekken op de Drieborrebeek. Wie met de fiets komt, ontvangt een gratis drankje van de Fietsersbond. Laarzen of goed schoeisel zijn aanbevolen. Start- en stopplaats : Bed & Breakfast Muzieklo. Inkom : gratis, Inschrijven(verplicht) : 055 23 27 76, [email protected], of tijdens kantooruren. _____________________________

ZONDAG 23 OKTOBERvan 14u tot 17u

TWEEDEHANDSBEURS‘t Kapittel , Sint-Hermesstraat, RonseGezinnen verkopen zelf kinderkledij, zwangerschaps-kledij, babyuitzet en speelgoed. Inkom : €1(leden Gezinsbond gratis) 055 21 52 [email protected]

Humanistische Verbond Ronse presenteert

Verkiezingsdebat

vrijdag 7 okt 2011 om 20u in Academie (Zuidstraat 19)

Zuidstraat 19, Ronse

meer info: [email protected] ingang

v.u

. Tijl

Bo

nd

ue,

Zu

idst

raat

13

, 96

00

Ro

nseDe Gevleugelde Mandolinen

GBiC

CD&V

Groen!

N-VA

Open-VLD

sp.a

Vlaams Belang

Moderator: Jonathan Jouret (Den Belleman)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

22

Page 17: Randeevoe Ronse 28

Openingsurendi 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30wo 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30do 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30vr 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30za 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30zo 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.00Open op feestdagen !

Heures d’ouverturemar 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 mer 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 je 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 ven 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 sam 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 dim 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.00Ouvert les jours fériés !

BINGO SHOP RONSE Leuzesesteenweg 274 - RonseTel. 055 20 98 10

BINGO SHOP ESPIERRES Barrière de Fer 51- EspierresTel. 056 45 72 64

ONZE KLANT IS ALTIJD WINNAAR !NOTRE CLIENT EST TOUJOURS GAGNANT !

BIJ BINGO CONCRETE ZAKEN CHEZ BINGO DU CONCRET !

ONZE KLANT IS ALTIJD WINNAAR !NOTRE CLIENT EST TOUJOURS GAGNANT !

BIJ BINGO CONCRETE ZAKEN shopsshops

HALLOWEEN

DASH LIQUIDE

LEVIS VERF AMBIANCE 750ML N IEUWE COLLECT I E SPEELGOED

BLOEMEN ALLERHEIL IGEN

DASH POEDER

MATRASSEN

SOUPLINE WASVERZACHTER

SWIFFER (VOLLEDIGE KIT )

-40%

6,99€

VANAF

69,00€5,99€

Page 18: Randeevoe Ronse 28

KO

P V

AN

DE

MA

AN

DP

OE

ZIE

Jacques De Buysscher zal voor velen onder ons een onbekend � guur zijn. Al mag Jacques en vooral zijn invloed op Ronse dan niet onderschat worden. Als negentigjarige hee� hij een indrukwekkend sociaal pal-mares opgebouwd ! Als chemicus werkte Jacques in de textielfabriek van zijn ouders tot medio jaren ’60. Daarna star� e hij zijn eigen zaak in de Zwartezusterstraat (tevens de plaats waar hij opgegroeid is) : een groothandel in verpakkingsmateriaal. Naast deze activiteit wordt Jacques gevraagd bij de Royal Antiek Gilde Sint-Hermes. Deze gilde eert bijzondere mensen, die in een of andere mate belangrijk werk hebben geleverd inzake de Fiertel of Sint-Hermes. Jacques wordt erbij gehaald omwille van zijn geschiedkundige kennis en grote bereidwilligheid. Na 50 jaar is hij nog steeds een trouw lid van deze gilde evenals van het Fiertelcomité. In deze gilde werd hij 6 keer koning en 1 keer keizer. Het bijzondere ritueel om koning te worden bestaat eruit een houten blok te beschieten tot wanneer hij splijt. Diegene die de blok splijt is koning. Naast koning en keizer was hij ook Gri� er (secretaris) en Hoo� man (voorzi� er) van dit gezelschap. Zoals eerder vermeld wordt Jacques ook geroemd omwille van zijn geschiedkundige kennis en het wetenschap-pelijk werk welke hij de voorbije decennia verrichte. Als lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Ronse, is hij auteur van talrijke artikels handelend over het Ronse van weleer. (Tekst: Jonathan Jouret)

Jacques De BuysscherElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij !

Factsheet :Naam & voornaam : Jacques De BuysscherBeroep : gepensioneerde Geboortejaar : 1921

Omdat hij een levende herinnering is aan onze stad en om hem te bedanken voor zijn talrijke belang-rijke bijdragen en ook wel omdat 2 weken geleden 90 werd, declameren wij Jacques De Buysscher o� cieel tot Kop van de Maand oktober 2011 !

EEN BRIEF

Lieve dood, ik weet dat gij niet lief zijtmaar als handwerkman uw dagen slijt.Ik heb u geschreven om uw komst te vragenmaar het lijkt enkel uw komst te vertragen.

Ik geloof niet dat ik gered kan worden, doodjeliefen als het kon dan wou ik het niet : eens een diefaltijd een dief. Ik heb geen berouw over gestolen hartennoch over de vlammen veroorzaakt door verwarming

die verbrandden wie er zijn handen naar strekte.Lieve dood, ik neem afscheid van jou in de koortsin het ochtendlicht, in de maandag die mij wekteen diep in mij weet ik : wat ik blindelings volg

is uw toorts.

Jotie T’Hoo�

Een gedichtDitmaal wil ik het hebben over een, om diverse redenen, bekend poëet uit onze con-treien, de Oudenaardse dichter Jotie T’Hoo� . Deze treurige prins stierf in een sfeer die hem grotendeels kenmerkte : eenzaam en alleen, in drugs gestold, een hand reikend naar zelf-moord of onvermogen (verder) te leven. Hij werd ternauwernood 21. Zijn levensstijl, tot en met de sfeer van zijn levenseinde, maakte hem mede tot wie hij is. Een icoon voor velen, een in donkere romantiek en fataliteit gedompelde jonge dichter. Persoonlijk heb ik Jotie kort-stondig gekend en ontmoet. Met zijn ouders en zijn oom had en heb ik langdurig en intens goed contact. Op die wijze kon ik me een ge-voelig beeld vormen van deze ‘Jim Morrison van de Nederlandstalige poëzie’. Joties fascina-tie voor de vergankelijkheid van alles blij� me sterk bij. De schoonheid van een bloem werd onmiddellijk gerelativeerd door te wijzen op haar nakende ondergang. Deze donkere ma-nier van kijken naar de dingen, tekende zijn hele œuvre. Niemand kan zeggen hoe belang-rijk deze dichter zou geworden zijn, hoe sterk zijn creaties. Wat wel met grote zekerheid kan beweerd worden is dat Jotie T’Hoo� een feno-meen was op zijn lee� ijd. Meer dan enkel een vergankelijke bloem. (Paul Cox - www.paulcox.be)

24

Page 19: Randeevoe Ronse 28

Abeelstraat 26a9600 Ronse

[email protected] www.immoad.bewww.immoad.be

DANILITH-DELMULLE

5 goede redenen om te kiezen voor Danilith-Delmulle nieuwbouw :- Volledige vrijheid- Vaste prijzen- Vaste bouwtermijn- Eén partner- Duurzaam bouwen

Meer inlichtingen? David Deunynck T 055 21 04 08

IN DE KIJKER TE KOOP TE RONSE

HoogstraatRuim en luxueus appartement (±120m²) met mooi zicht op 4de verdieping, met living, ing. kkn, 2 slpks, badk., terras en kelder. Vg-Wche-Gdv-Gvkr-Gvv

AbeelstraatCentraal gelegen winkelpand met verzorgde en instapklare woonst met living, ing. kkn, 3 slpks, badk., berging en gezellige koer. Vg-Wche-Gdv-Vkr-Gvv

A. VandeputtestraatRuime bel-etage woning in res. buurt met living, ing. kkn, 3 grote slpks, badk., garage, zolder en tuin, in goede staat van onderhoud, op ± 2a40ca.Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

Oswald PonettestraatDegelijke stadswoning (± 241m²) in uitstekende staat met handelsruimte (± 87m²), gar./atelier (± 110m²), living, ing. kkn, 3 slpks, 2 badks, zolder, kelder, tuin. Vg-Wgche-Gdv-Gvkr-Gvv

NIEUWBOUWPROJECT

RESIDENTIE KLOOSTERHOFOlifantstraat - M. Portoisstraat : Nieuwbouwappartementen met 1, 2 of 3 slpks, living, ing. kkn, badk., berging, ondergrondse autostaanplaats, tuin of terras. Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. Vanaf € 130.900 - Reeds 8 verkocht!

WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

eVertaal het woord vanuit het Ronsisch en vul het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Optiek Dhondt.Alvast veel puzzelplezier !

Antwoord vorige maand :SCHOOLDAG

De gelukkige winnaar is :Ginette COLPAERTSchorissesteenweg 5A9600 Ronse

HORIZONTAAL

1. Koerskeimo° 3. Vliesla°vekie 4. Ra°fo° 5. Boerems 8. Tierik 9. Kierbeûsto°10. Cireiren11. Amuusleute12. Gereingo°ld14. Pa°mo°ss/Peumo°ss15. Martinei16. Carrillong17. Vola°ng

VERTICAAL

1. Deesen 2. Passpo°r 4. Pilatei 6. Overschrieko°hen 7. Porteplûm13. Doeneinge (v)14. Geverdeimeleird

Oplossing:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Page 20: Randeevoe Ronse 28

www.iletaitunefois.bizwww.erwaseens.biz

Place F. Rooseveltplein 42 - T. 055 45 74 29Peperstraat 2-4, rue du Poivre - T. 055 21 73 28

Place F. Rooseveltplein 39 - T. 055 21 44 28Peperstraat 2-4, rue du Poivre - T. 055 21 73 28

BABY-KIDS-JUNIOR

SCAPA SPORTSRIVER WOODS

BURBERRYARMANI

TARTINE & CHOCOLATRALPH LAUREN

WEEKEND À LA MERLILI GAUFRETTE

R95THFIRST

HELLO KITTY BY VICTORIA COUTURE

GEBOORTELIJSTENTHÉOPHILE & PATACHOU

NOUKIE’S

WOMEN

ROSNERXANDRES

SEVEN JEANSRALPH LAURENRIVER WOODSSCAPA SPORTS

LACOSTETHELMA & LOUISEJOSÉPHINE & CO

ELENA MIRO (TOT MAAT 50)

COCCINELLEBARBOUR

HELLO KITTY BY VICTORIA COUTURE

MEN

RALPH LAURENSCAPA SPORTSRIVER WOODS

BARBOUR

Bij afgifte van deze bon krijgt u een kortingscheque t.w.v. € 20,00. (1 bon per klant - Geldig tot 15/11/2011)BON

ER WAS EENS ...IL ETAIT UNE FOIS ...

RONSE - RENAIX