Randeevoe Oudenaarde 14

20
GRATIS MAANDBLAD e 14 BROUWERIJCONCERTEN 2011 GLUREN BIJ DE BUREN POËZIE MUSEUMNACHT ENAME FEEST IN HET PARK WEBSITE RANDEEVOE SPECIALE EDITIE zomer vol muziek GRATIS MAANDBLAD - EDITIE OUDENAARDE - JULI 2011

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Oudenaarde 14

Transcript of Randeevoe Oudenaarde 14

Page 1: Randeevoe Oudenaarde 14

G R A T I S M A A N D B L A D

e14

BROUWERIJCONCERTEN 2011 • GLUREN B I J DE BUREN • POËZ IE

MUSEUMNACHT ENAME • FEEST IN HET PARK • WEBS I TE RANDEEVOE

Speciale editie zomer vol muziek

GR

ATIS

MA

AN

DB

LA

D -

eDIT

Ie O

UD

eNA

AR

De

- jU

LI 2

011

Page 2: Randeevoe Oudenaarde 14

Gara

ge V

an D

orpe

NV

Wes

terr

ing

3 –

9700

OU

DEN

AAR

DE

T 05

5/31

18

22

Nie

uwe

Aur

is H

ybri

de

(1)

Hyp

erco

mpl

ete

uitr

usti

ngSu

per z

uini

g, su

per u

itger

ust e

n to

ch

supe

r voo

rdel

ig:

— A

uto

airc

o—

Aut

omat

isch

e ve

rsne

lling

sbak

— C

ruis

e Co

ntro

l—

Lic

htm

etal

en v

elge

n—

En

nog

veel

mee

r …

U he

eft a

l een

Aur

is H

ybri

de v

oor

slec

hts €

18.

999,

-(3) e

copr

emie

van

15%

(1) en

ove

rnam

epre

mie

van

1.10

0,-(4

) afg

etro

kken

.

3,8

-4,0

L /

100

KM |

8

9-93

G /

KM |

ww

w.to

yota

.be

Prob

eer h

em n

u, S

MS

“Tes

t Aur

is” n

aar 8

830

Straff e

r dan

die

sel.

(1) E

colo

gisc

he o

verh

eids

prem

ie :

onm

idde

llijk

e ko

rtin

g op

fact

uur v

an 3

% (m

ax. €

870

,-) b

ij al

le v

oert

uige

n di

e tu

ssen

105

en

115

g C0

/ k

m u

itst

oten

, van

15

% (m

ax. €

4.6

40,-)

bij

aank

oop

van

voer

tuig

en d

ie m

inde

r dan

105

g C

O/

km u

itst

oten

. Enk

el g

eldi

g vo

or

part

icul

iere

n en

voo

r wag

ens i

nges

chre

ven

in B

elgi

ë. M

eer i

nfo

op w

ww

.toyo

ta.b

e of

ww

w.s

chon

eaut

o.be

. Uit

gezo

nder

d in

gev

al v

an s

chra

ppin

g va

n de

ze p

rem

ie. (

2) 5

/8 ja

ar g

aran

tie

en b

ijsta

nd : i

nter

nati

onal

e fa

brie

ksga

rant

ie v

an 3

jaar

(max

. 100

.000

km) v

erle

ngd

met

2 ja

ar d

us to

t 5 ja

ar in

tota

al (m

ax. 1

50.0

00km

) doo

r Toy

ota

Belg

ium

SA

/NV

op d

e w

agen

s doo

r haa

r gel

ever

d en

voo

rzie

n va

n he

t bijh

oren

d ce

rti

caat

, gel

ever

d do

or u

w e

rken

d To

yota

Ver

koop

punt

. Ver

leng

ing

van

de 5

jaar

gar

anti

e to

t 8 ja

ar in

tota

al (2

00.0

00km

) op

de

hybr

ide

elem

ente

n. A

anbo

d on

der v

oorw

aard

en. M

eer i

nfo

in u

w e

rken

d To

yota

Ver

koop

punt

en

op to

yota

.be.

(3) N

etto

prijs

(alle

eve

ntue

le e

co e

n ov

erna

mep

rem

ies a

fget

rokk

en) e

n ni

et c

umul

eerb

aar a

anbo

d ge

ldig

bij

aank

oop

van

een

nieu

we

Auri

s Hyb

ride

van

01

.06.

2011

tot 3

0.06

.201

1 of

zola

ng d

e voo

rraa

d st

rekt

, voo

rbeh

oude

n aa

n pa

rtic

ulie

re kl

ante

n, b

ij de d

eeln

emen

de ve

rdel

ers i

n he

t erk

end

dist

ribu

tien

etw

erk v

an To

yota

in B

elgi

ë. P

rijz

en B

TWi t

enzi

j and

ers v

erm

eld,

ond

er vo

orbe

houd

van

dru

kfou

ten.

(4) O

vern

amep

rem

ie:

bij a

anko

op v

an e

en n

ieuw

e Au

ris n

emen

wij

uw o

ude

wag

en o

ver m

et e

en e

xtra

pre

mie

bov

enop

de

over

nam

epri

js (o

vern

amep

rijs

op

basi

s van

tari

even

en

voor

waa

rden

Fed

erau

to).

Dez

e pr

emie

bed

raag

t € 1

.100

,- BT

W in

cl. b

ij aa

nkoo

p va

n ee

n ni

euw

e Au

ris.

De

wag

en

moe

t vol

ledi

g zi

jn, k

unne

n ri

jden

en

min

imum

6 m

aand

en in

gesc

hrev

en z

ijn o

p na

am v

an d

e la

atst

e ei

gena

ar. D

e na

am v

an d

e ei

gena

ar v

an d

e ni

euw

e w

agen

en

van

de la

atst

e ei

gena

ar v

an h

et o

ver t

e ne

men

voe

rtui

g di

enen

dez

elfd

e te

zijn

.

(2)

2011

0614

-050

099-

001.

indd

1

20/0

6/11

11

:02

Pro

cess

Cya

nPro

cess

Mag

enta

Pro

cess

Yel

low

Pro

cess

Bla

ck

Gara

ge V

an D

orpe

NV

Wes

terr

ing

3 –

9700

OUD

ENAA

RDE

T 05

5/31

18

22

Nie

uwe

Aur

is H

ybri

de

(1)

Hyp

erco

mpl

ete

uitr

usti

ngSu

per z

uini

g, su

per u

itger

ust e

n to

ch

supe

r voo

rdel

ig:

— A

uto

airc

o—

Aut

omat

isch

e ve

rsne

lling

sbak

— C

ruis

e Co

ntro

l—

Lic

htm

etal

en v

elge

n—

En

nog

veel

mee

r …

U he

eft a

l een

Aur

is H

ybri

de v

oor

slec

hts €

18.

999,

-(3) e

copr

emie

van

15%

(1) en

ove

rnam

epre

mie

van

€ 1

.100

,-(4) a

fget

rokk

en.

3,8

-4,0

L /

100

KM |

8

9-93

G /

KM |

ww

w.to

yota

.be

Prob

eer h

em n

u, S

MS

“Tes

t Aur

is” n

aar 8

830

Straff e

r dan

die

sel.

(1) E

colo

gisc

he o

verh

eids

prem

ie :

onm

idde

llijk

e ko

rtin

g op

fact

uur v

an 3

% (m

ax. €

870

,-) b

ij al

le v

oert

uige

n di

e tu

ssen

105

en

115

g C0

/ k

m u

itst

oten

, van

15

% (m

ax. €

4.6

40,-)

bij

aank

oop

van

voer

tuig

en d

ie m

inde

r dan

105

g C

O/

km u

itst

oten

. Enk

el g

eldi

g vo

or

part

icul

iere

n en

voo

r wag

ens i

nges

chre

ven

in B

elgi

ë. M

eer i

nfo

op w

ww

.toyo

ta.b

e of

ww

w.s

chon

eaut

o.be

. Uit

gezo

nder

d in

gev

al v

an sc

hrap

ping

van

dez

e pr

emie

. (2)

5/8

jaar

gar

anti

e en

bijs

tand

: int

erna

tion

ale

fabr

ieks

gara

ntie

van

3 ja

ar (m

ax. 1

00.0

00km

) ver

leng

d m

et 2

jaar

dus

tot 5

jaar

in to

taal

(max

. 150

.000

km) d

oor T

oyot

a Be

lgiu

m S

A/N

V op

de

wag

ens d

oor h

aar g

elev

erd

en v

oorz

ien

van

het b

ijhor

end

cert

i ca

at, g

elev

erd

door

uw

erk

end

Toyo

ta V

erko

oppu

nt. V

erle

ngin

g va

n de

5 ja

ar g

aran

tie

tot 8

jaar

in to

taal

(200

.000

km)

op d

e hy

brid

e el

emen

ten.

Aan

bod

onde

r voo

rwaa

rden

. Mee

r inf

o in

uw

erk

end

Toyo

ta V

erko

oppu

nt e

n op

toyo

ta.b

e. (3

) Net

topr

ijs (a

lle e

vent

uele

eco

en

over

nam

epre

mie

s afg

etro

kken

) en

niet

cum

ulee

rbaa

r aan

bod

geld

ig b

ij aa

nkoo

p va

n ee

n ni

euw

e Au

ris H

ybri

de v

an

01.0

6.20

11 to

t 30.

06.2

011

of zo

lang

de v

oorr

aad

stre

kt, v

oorb

ehou

den

aan

part

icul

iere

klan

ten,

bij d

e dee

lnem

ende

verd

eler

s in

het e

rken

d di

stri

buti

enet

wer

k van

Toyo

ta in

Bel

gië.

Pri

jzen

BTW

i ten

zij a

nder

s ver

mel

d, o

nder

voor

beho

ud v

an d

rukf

oute

n. (4

) Ove

rnam

epre

mie

: bi

j aan

koop

van

een

nie

uwe

Auri

s nem

en w

ij uw

oud

e w

agen

ove

r met

een

ext

ra p

rem

ie b

oven

op d

e ov

erna

mep

rijs

(ove

rnam

epri

js o

p ba

sis v

an ta

riev

en e

n vo

orw

aard

en F

eder

auto

). D

eze

prem

ie b

edra

agt €

1.1

00,-

BTW

incl

. bij

aank

oop

van

een

nieu

we

Auri

s. D

e w

agen

m

oet v

olle

dig

zijn

, kun

nen

rijd

en e

n m

inim

um 6

maa

nden

inge

schr

even

zijn

op

naam

van

de

laat

ste

eige

naar

. De

naam

van

de

eige

naar

van

de

nieu

we

wag

en e

n va

n de

laat

ste

eige

naar

van

het

ove

r te

nem

en v

oert

uig

dien

en d

ezel

fde

te z

ijn.

(2)

2011

0614

-050

099-

001.

indd

1

20/0

6/11

11

:02

Pro

cess

Cya

nPro

cess

Mag

enta

Pro

cess

Yel

low

Pro

cess

Bla

ck

Page 3: Randeevoe Oudenaarde 14

3

inh

ou

d

Website Randeevoe

Museumnacht ename : ‘Lumineus’

Gluren bij de buren

Brouwerijconcerten 2011

Feest in het Park

Fotoreportages

Activiteitenkalender

Poëzie Kop van de maand

C O L O F O N

UITGEVER

Design & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, Grafomanjessica Coussement, Grafomanjessie Decru, Grafoman

ALGEMENE COÖRDINATIE

Nathalia Tsala - [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

ADVERTENTIEVERKOOP

Patricia Magerman - 0491 25 99 62 [email protected]

REDACTIE

Frederic de Vos - hoofdredacteurRogier Descamps - algemene redactie

Chris Van der Steen - algemene redactiePaul Cox - poëzieNathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoon

EINDREDACTIE

Frederic de Vos

© 2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Distributie door

04

06

08

10

12

18

04

06

08

10

12 -13

14-15

16-17

18

RaNdeeVOe diGitaal

www.randeevoe.behttp://issuu.com/randeevoe

Page 4: Randeevoe Oudenaarde 14

WE

BS

ITE

RA

ND

EE

VO

E

Ook bij Randeevoe is de technologische (r)evolutie doorgebroken. Ons team is � er u onze gloednieuwe webstek te kunnen voorstellen. Graag lichten we onze site even toe, zodat ook u weet dat het echt de moeite loont om Randeevoe.be als één van uw favoriete pagina’s op te slaan !

Randeevoe.be wordt dé nieuwe hotspot op het net voor Oudenaardisten met zin voor cultuur, sport en sociaal engagement. Daar Randeevoe eenmaal per maand verschijnt, is het niet altijd eenvoudig kort op de bal te spelen. Vooral voor wat het inplannen van activiteiten betre� , welke wij vaak wel eens doorgestuurd krijgen daags voor of daags na het drukken, is dit een interessant alternatief. We zijn vanaf nu in staat om deze dus ook aan te bieden via onze site.

Met de interactieve activiteitenkalender waar individuele personen of verenigingen hun activiteit in de kijker kunnen ze� en blij� geen enkel optreden, lezing of tentoonstelling meer onopgemerkt !

Naast de kalender zal de website vooral een aanvul-ling bieden op de vertrouwde Randeevoe welke u elke maand netjes in de bus bezorgd krijgt per post. Uitgelopen interviews, uitgebreide fotoreportages, losse notities of belangrijke mededelingen, het komt er allemaal op.

Met het digitale exemplaar van Randeevoe verleg-gen we onze grenzen. Ook niet-Oudenaardenaren met een hart voor en in onze stad zullen op deze manier het reilen en zeilen op de voet kunnen vol-gen via deze online editie.

In een positief kader zal u kunnen reageren op activiteiten en gebeurtenissen in en om de stad.

Het interactieve platform biedt een perfecte plaats om Randeevoe.be te laten uitgroeien tot de socio-culturele place-to-be op het (lokale) net. De site is doorspekt met foto’s en korte reportages, zodat u zeker telkens opnieuw de beste beelden en teksten krijgt. Alsof u er zelf bij was !

Op onze webstek zal u eveneens de onlineversie van Randeevoe kunnen inkijken en kan u doorklikken naar de artikels die u aanspreken.

Kortom, een nieuwe ervaring die u zeker dient uit te proberen. Het platform is tenslo� e volledig ten dienste van onze talrijke trouwe lezers. Het is aan u en ons om er samen wat van te maken.

Tot ziens, op www.randeevoe.be !

Randeevoe blij� vernieuwend en origineel en zal u, onze trouwe lezer, blijven verwennen met interessante artikels en leuke foto’s. Kortom, het hotste socio-culturele nieuws uit de Vlaamse Ardennen vindt u bij ons !

Belangrijk bericht aan alle verenigingen, non-pro� t organisaties of individuele personen die hun niet-commerciële activiteiten gratis willen promoten : Vanaf juli 2011 kunnen jullie elk evenement of activiteit zelf op onze site in de activiteitenkalender plaatsen. Het volstaat naar www.randeevoe.be te surfen,

‘agenda’ aan te klikken en de instructies op het scherm te volgen. Kinderlijk eenvoudig, snel en doeltre� end ! Let wel, misbruik wordt aangepakt.

WW

W.RA

NDEEVOE.B

E

Page 5: Randeevoe Oudenaarde 14

Nederstraat 20 - Oudenaarde - 055 31 18 01 - [email protected] www.vanommeslaeghe.be - www.natuurkijkers.be

De speciaalzaak voor al uw optische instrumenten

M. Van Torhoutstraat 179 - Oudenaarde (Ename)0495 43 94 82 - [email protected]

Bel of mail voor een gratis prijsofferte !

De Busscher BrunoAlle behangwerken

Alle binnen- en buiten schilderwerkenSpecialiteit : het schilderen van buitengevels

Rooigem 27 • Oudenaarde (Mullem) • tel. 09 383 61 30

Miele staat al decennialang te boek en te letter als een gereputeerd kwaliteitsmerk als het over elektronica en huishoudapparatuur gaat. Niet tegenstaande dat Miele in Vlaanderen een vrij brede versprei-ding kent, zijn er maar weinig echte speciaalzaken. Wie meer zoekt dan louter een verkoopsservice kan zich alvast wenden tot vader en zoon Koudyzer. Vader Koudyzer werkte gedurende 25 jaar als installa-teur en reparateur voor Miele en kent het merk dus op zijn duim. Sinds 20 jaar baat hij met zijn zoon een eigen fi rma uit die zowel instaat voor de verkoop als het onderhoud en herstel van Miele apparatuur en installaties. Vooral de eigen hersteldienst is een waar unicum en verlengt de levensduur van uw aankopen gevoelig. Je kan de zaak bezoeken op afspraak, behalve op donderdag. De koffi e, koekjes en een waanzinnig sympathieke zaakvoerder staan al voor u klaar.

MIELE SPECIAALZAAK KOUDYZER

Page 6: Randeevoe Oudenaarde 14

6

CU

LTU

UR

Muzieklie� ebbers komen uitgebreid aan hun trekken. Zo speelt het unieke saxofoonkwartet Bl!ndman werken van Bach tegen de betoveren-de achtergrond van de Sint-Laurentiuskerk.

Le Grand Bateau brengt dan weer Franse chan-sons die de luisteraars recht naar de akkers van de Provence voeren. Maar ook Blaas of Glory, een excentrieke band die heavy metal speelt op fanfare-instrumenten, komt aan bod.

Voor een komische noot kan men op de Lijd-waadmarkt terecht waar Zirktheatre hun ‘Naked Lunch’ brengt. Deze twee koks sloegen aan het experimenteren met honderden po� en en een monsterlading popcorn, met als resul-taat een performance die omschreven wordt als ‘a gastronomical indulgence’. Maar ook in de Rimalin kan u terecht voor humor : Jummoo, een cabaretduo bestaande uit Ron de Rauw en Frederik Caelen, verbindt humor en muziek op onnavolgbare wijze. Zonder twijfel dé revelatie van de Gentse comedy cup.

Ook literatuur komt op de Museumnacht aan bod : in de meubelwinkel kunnen lie� ebbers terecht voor een bloemlezing uit het werk van Hugo Claus. De meubelwinkel is een nieuwe locatie en bevindt zich in de oude Dubois meu-belwinkel, vlakbij het museum. Buiten aan de kerk zullen vertellingen voorgelezen worden door Hilde Rogge.

De allerkleinsten kunnen dan weer in het mu-seum zelf terecht voor poppentheater. Systaime d’art brengt het verhaal van Kami en Kamu, twee klusjesmannen die een plaats zoeken om hun mobiele bank te schilderen. Onderweg komen ze tal van niemendalletjes tegen die volgens hen reparaties behoeven, met alle gevolgen van dien. Ook het publiek zelf blij� niet gespaard van hilariteiten.

Uiteraard komt er ook acrobatiek aan bod. Le Bo Trio brengt op het Enameplein een unieke mix van acrobatiek en trampoline. Dit Ninoofsedrietal brengt sinds jaren innoverende per-formances. Bedlam Oz brengt dan weer een eigenzinnige straatact met buizen van immensegroo� e. Door hun ijzersterke kostumering en choreogra� e bouwden ze wereldwijd een ijzer-sterke reputatie op. Zonder twijfel één van de toppers van de avond.

Naar goede gewoonte staat de Museumnacht garant voor een spectaculaire topact. Dit jaar brengt Sparks een spe� erende vuuract.

Met alweer een topprogramma beloo� de komen-de Museumnacht alvast een succes te worden. Duizend theelichtjes zullen de Enaamse kern, zoals elk jaar, laten baden in een unieke sfeer. Een aanrader voor iedereen.

(Tekst : Rogier Descamps)

Met trots kan Randeevoe u ook dit jaar een voorsmaakje geven van de aanstaande Museumnacht te Ename. Onder de titel ‘Lumineus’ komen, en dat voor het elfde jaar op rij, een stoet bonte straatartiesten naar het Enaamse dorpcentrum afgezakt. Iedereen kan, volledig gratis, op tal van locaties in en rond het Provinciaal Archeologisch Museum genieten van de unieke sfeer en performances. Naar goede gewoonte komen zo veel mogelijk genres aan bod. Een kort over-zicht van wat u zoal mag verwachten.

Museumnacht Ename : ‘Lumineus’Zaterdag 9 juli, 20 u - 2 uwww.museumnacht-ename.be

Page 7: Randeevoe Oudenaarde 14

Spiers Slaapheet u welkom sinds 1881• 130 jaar slaapadvies• Steeds de nieuwste slaaptechnologieën • Gratis levering, plaatsing en terugname oude matras• Alle grote merken onder één dak• Alle boxsprings, lattenbodems, matrassen, hoofdkussens, (dons)dekens en slaaptextiel• Onafhankelijk advies zonder merkverplichtingen

Spiers Slaap

GENT - OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

GENT - OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

OUDENAARDE ST-MARTENS-LATEM GENT - OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

ST-MARTENS-LATEMOUDENAARDEOUDENAARDE

Spiers Slaap OudenaardeDeinzestraat 65 (aan afrit N60)055 31 10 30

Spiers Slaap GentVrijdagmarkt 3809 225 54 15

Spiers Slaap & Auping Plaza Sint-Martens-LatemKortrijksesteenweg 1809 221 83 83 & 09 221 60 00 WWW.SPIERS.BE

SPIERS OUDENAARDE EN S INT-MARTENS-LATEM SLUITEN NIET TIJDENS HET VERLOF

NU SOLDENACTIES!

Page 8: Randeevoe Oudenaarde 14

8

MU

ZIE

K

Vrijdag 1 juli in de namiddag start de kinder-animatie. Het Bruulpark wordt omgetoverd tot één groot speeldorp met springkastelen, bal-lenbad, sport en spel, meteen een fantastische start van de zomervakantie waar alle kindjes tussen 4 en 15 naar uitkijken. Ook kindjes tot 99 zijn van harte welkom.

Vanaf 18u30 : Jill & Lauren, twee veelbeloven-de zingende kids van Ketnet, om 19u30 : Sylver en om 21u15 : Stan Van Samang.

Vrijdag 8 juli galmen de stemmen van Ronse over de stadsgrenzen heen. Iedereen doet mee met ‘Vlaanderen Zingt’, het feest dat uitge-groeid is tot een gratis openlucht meezingfeest voor jong en oud. Zing jij ook graag ? Kom dan om 20u30 naar dit leuke volksfeest in de Bruul en zing uit volle borst mee.

Vrijdag 29 juli om 20u30 zingt Raf Van Brussel‘Brussels by Night’. Met zijn nieuwe band wordt dat dansen en swingen geblazen. Hij brengt klassieke deuntjes, hij speelt ook leentje buur, maar dan met eigen sound.

Vrijdag 5 augustus is Frère Philippe Sola aan de beurt. De Brusselse Congolese band brengt opzwepende dansmuziek, ruwe en heftige Soukous gekruid met drie fuzzy gitaren. Aan-gename zomerse muziek om van te snoepen.

Vrijdag 19 augustus is er om 15u30 Bart Kaël die zijn nieuwe single ‘Elke dag een beetje

mooier’ komt voorstellen. Om 20u30 is er PartieParty. Wees erbij want ambiance zal er ook zijn.

Op zaterdag 27 augustus staat Ronse de hele dag op het podium. De straten en pleinen van de binnenstad vormen dan het podium voor het Ronsisch creatief talent dat zich wil tonen. Muziek, dans, theater en allerhande animatie vormt de hoofdmoot van wat er te beleven valt. ’s Avonds ze� en Paul Michiels en DJ Zaki de Grote Markt op stelten.

Het stadsbestuur en de werkgroep Ronse Opscènehee� bedrijven, handelszaken en vrijwilligers aangesproken om hun steentje bij te dragen om zowel Ronsenaren als Oudenaardisten en anderepleziermakers van de omgeving een onvergete-lijk ‘Feest bij de Buren’ te bezorgen. (Tekst : Chris Van Der Steen)

Dat Ronse een stad met uitzicht is zoals de slogan zo � er vermeldt kan je meteen zien als je de Kruises naar beneden gaat. Een adembenemend uitzicht met de rijzige toren van de Sint-Hermeskerk omringd door de stadskern. Dat Ronse inzicht hee� merk je aan de talrijke cul-tuurevenementen die er dag na dag georganiseerd worden en waar veel schoon volk op a� omt. Dat Ronse kan feesten moet je als Oudenaardist beslist mee beleven tijdens de zomerconcerten in het park Den Bruul. Bovendien zijn deze zes concertdagen gratis en opgedeeld in ‘Bruul For Kids’, Bruul For Seniors’ en ‘Ronse Opscène’. Reken maar dat jonge en minder jonge gasten er hun gading zullen vinden.

Gluren bij de buren :Bruul 2011

Werkgroep Bruul 2011 en enkele sponsors

Page 9: Randeevoe Oudenaarde 14
Page 10: Randeevoe Oudenaarde 14

10

MU

ZIE

K

Op woensdag 6 juli bijten de Dizzy Fingers de spits af. Dit viertal, samengesteld uit Franky Du Mongh, Luc De Clus, Franky Cooreman en Patrick Goessens brengt een gezellige mengeling van country en rock. De band ontstond in 1993, toen Du Mongh en De Clus het duo Dizzy Fingers oprichten. De groepsnaam verwijst naar een bekend nummer van gitarist Chet Atkins. Elk groepslid hee� een uitgebreide muzikale achtergrond. Zo speelde Franky Du Mongh in de jaren tachtig bij De Pio� o’s en het jazz-combo As You Like it. Luc De Clus had reeds in de jaren zeventig succes met Irisch Co� ee en zou later samen met Vlaamse kleinkunstlegende Wim De Craene spelen. Goessens van zijn kant is al dertig jaar actief als allround drummer bij verschillende bands. Franky ‘Bass’ Cooreman was dan weer actief bij rockgroep � e Fake Band. Deze doorwinterde muzikanten brengen een gevarieerd repertoire dat zich laat inspireren door gitaristen als J. J. Cale, Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan. Een opener van formaat.

Woensdag 13 juli is het de beurt aan het Oudenaardse rockverband Romie Veur Nen Euro. Sinds hun ontstaan in 2009 en eerste optreden op de bizonfeesten een aanhoudend succes. Deze jonge bende, met zanger Marvin Groenez als ouderdomsdeken, brengt swin-gende rockcovers voor jong en oud. Vorig jaar mocht de band nog de Oudenaardse bierfeesten

openen, dit jaar staan ze op het podium in brou-werij Roman. Aarzel niet en steun dit talent van eigen bodem.

Daarna, op woensdag 20 juli, kan u van de eigenzinnige band Starfunker genieten. Deze groep werd in 2001 heropgericht. Voordien waren de leden actief als Family Duck, waarmee ze een ijzersterke live reputatie opbouwden. Na een korte stop, door het wegvallen van zanger Erik Baranyanka, werd de groep heropgericht, met de Geraardbergse zangeres Kathleen Vieuvalet als versterking. Starfunker brengt een unieke mengeling van disco, funk en soul, aangevuld met goed gekozen covers. Enig in zijn soort.

Als afsluiter, op woensdag 27 juli, niemand min-der dan Eddy et les vede� es. Zanger Frank Merce-lis blaast samen met zijn groep de Franse chansons nieuw leven in. Aangevuld met danspasjes, strak in het pak, brengen ze het werk van Gainsbourg, Adamo, Brél en nog vele andere. De wederopstan-ding van de Franse vede� en.

Andermaal een veelbelovend en gevarieerd programma. De deuren van de binnenkoer gaan steeds om 19u30 open. Elke week een kans om gratis van een topconcert en de unie-ke sfeer te genieten, laat ze zeker niet onbenut !

(Tekst : Rogier Descamps)

Naar goede gewoonte kan u ook deze zomer terecht in brouwerij Roman voor de brouwe-rijconcerten. Dit voor de tiende keer onder de welbekende titel: ‘leven in de brouwerij’. Elke woensdag van juli kan iedereen, gratis en voor niets, op de binnenkoer van de brouwerij genieten van de talenten van topmuzikanten.

Leven inde brouwerijBrouwerijconcerten 2011

Page 11: Randeevoe Oudenaarde 14

zit • comfortO N S FA M I L I E B E D R I J F B E S TA AT 6 3 J A A R !

WIJ BLIJVEN OPEN TIJDENS HET VERLOF !

-40%

-50%

-60%

WIJ BLIJVEN OPEN TIJDENS HET VERLOF !

SUPER SOLDENSUPER SOLDENSUPER SOLDENSUPER SOLDENSUPER SOLDENSUPER SOLDEN

EXCLUSIEVE LEDEREN SALONS10 JAAR WAARBORG !

I N D U S T R I E Z O N E D E B R U W A A N 2 • O U D E N A A R D E • 0 5 5 3 1 1 3 7 1 • W W W . Z I T- C O M F O R T . B EO P E N I N G S U R E N : A L L E D A G E N 1 0 - 1 2 U & 1 4 - 1 8 U • Z O N D A G 1 4 - 1 8 U • D I N S D A G G E S L O T E N

Gentstraat 198 • 9700 Oudenaarde (Eine) • 055 330 3310476 48 47 69 • [email protected] • www.tuboma.be

Wie van precisie in de natuur houdt, kiest voor de precisie van de STIHL heggenscharen. In ons gamma vindt u niet alleen krachtige modellen met benzi-nemotor, maar ook elektrische modellen die perfect geschikt zijn voor meer geluidsgevoelige zijn voor meer geluidsgevoelige omgevingen. Wat voor model u omgevingen. Wat voor model u ook kiest, al onze heggenscha-ook kiest, al onze heggenscha-ren staan garant voor gebruiks-ren staan garant voor gebruiks-gemak, comfort, een licht ge-gemak, comfort, een licht ge-wicht, perfecte snoeiresultaten wicht, perfecte snoeiresultaten en een haag in vorm natuurlijk.en een haag in vorm natuurlijk.

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

ONTDEK ONZEGESNOEIDEPRIJZEN

HSE 71 (60 cm)

€ 219

HS 45 (45 cm)

€ 419

HS 45 (60 cm) €445 SCHOONMAAKBEDRIJF

SCHOONMAAK

RUITENWAS

TUINONDERHOUD

KARWEIDIENSTEN

Gevaertsdreef 21

9700 Oudenaarde

[email protected]

0498 47 61 25 (Antoine)

0493 71 06 18 (Johan)

bvba

Page 12: Randeevoe Oudenaarde 14

12

: LINE UPDonderdag 11/08stereo mc’sflip kowlierhermanos inglesos (live)

Vrijdag 12/08sean paulstephen marley : the subszombie nation (live) : capleton : mr vegasltj bukem & mc conrad : hype ft. daddy earlhighbloo : joker ft. mc bugsy & mc scarzcoki ft. trixx : tc

Zaterdag 13/08kruder & dorfmeisterpete doherty : das popgabriel rios : los campesinos : netsky rolando : the others : does it offend you, yeah? tek-one : les petits pilous (live) : aks (live)aril brikha (live) : flc (red d & san soda)sebastian san : maxim lany : lemakuhlar (live)

Zondag 14/08arnotriggerfinger : toots & the maytalsshantel & bucovina club orkestar : t.o.kce’cile : hercules & love affair : adam f shy fx & stamina mc : mason live : dewolffsteak nr 8 : lefto

11 : 12 : 13 : 14 AUGOUDENAARDE

FE

ST

IVA

L

Feestin het ParkDonderdag 11 tot en met zondag 14 augustus

Wie is Wim Merchiers ?

Ik ben van opleiding opvoeder en mijn laatste werkgever was CAW (Centrum Algemeen Wel-zijnswerk) Zuid-Oost Vlaanderen. Ik heb het geluk gehad om vooral actief te zijn met het opstarten van nieuwe projecten. Het Jongeren Advies Centrum ( JAC), het Jongeren Informatie Punt ( JIP) en de Jeugd Adviseurs Cursussen zijn van mijn hand. Je kan zeggen dat ik vooral met het organisatorische bezig ben geweest. Daarnaast heb ik in al die tijd ook in de horeca gewerkt. Ik deed mijn studentenjob in de Fame aan het einde van de Broodstraat en intus-sen baat ik in de schaduw van de Sint Walburgakerk mijn eigen ‘Ka� ee’, de Hyppo, uit. Daarnaast is er natuurlijk ook FIHP. Het ka� ee en FIHP vroegen te veel werk en dus heb ik gekozen om te stoppen met het sociaal werk.

Vanwaar FIHP ?

Tijdens de Bierfeesten méér dan tien jaar geledenhadden we aan de Fame een randprogrammatie met livebands en DJ’s. Zelfs Soulwax hee� nog aan de Fame gespeeld. We waren een doorn in het oog van het toenmalige Bierfeestcomité. Zij hebben het stadsbestuur toen onder druk gezet om dit initiatief te verbieden en dat is gelukt. Jongereninitiatieven werden in die tijd niet echt gesteund. Ik heb toen het park Liedts aangevraagd om tijdens de septemberkermis een gratis festival te organiseren. Dat bars� e na enkele edities al snel uit z’n voegen, zo ben ik opnieuw van locatie verhuisd, maar de naam heb ik behouden.

Hoe begin je aan zoiets ? Hoe kies je de artiesten? Hoe leg je de contacten ? Lig jij in jouw zetel en denk je ‘Wie zou ik nu eens kunnen vragen ? Misschien Pete Doherty !’ En hup…

Sinds mijn 16 jaar organiseer ik al concertjes. Die contacten, samen met de contacten die ik had

opgebouwd door de programmatie van de randbier-feesten, zorgden ervoor dat ik het muziekwereldje begon te kennen. Mijn liefde voor muziek hee� ook goed geholpen. Ik ga bijna wekelijks naar concerten en ik bezoek bijna alle belangrijke festivals. Ook volg ik gespecialiseerde muziekbladen en websites.

Programmeren gebeurt op twee manieren. Eerst en vooral worden groepen die op tour zijn door bookingsagenten aangeboden en dan doe je even-tueel een bod op die groepen die het best bij FIHP aanleunen. Daarnaast surf ik het net af op zoek naar groepen die te overtuigen zijn om enkel voor FIHP over te vliegen. Wel heb ik extra aandacht voor Belgische groepen met een nieuwe plaat en die niet heel veel live spelen in ons land.

Waar staat FIHP op de kaart tegenover andere festivals ?

FIHP wordt gerekend bij de Top 10 van de Belgische festivals. De Morgen schreef ‘FIHP is het kleinste van de grote festivals’ en dat is een zeer mooi compliment.

Wat maakt FIHP zo bijzonder ?

FIHP wordt gezien als één van de gezelligste festi-vals van België. Wij besteden enorm veel aandacht aan decoratie en sfeer. Samen met de eigenzinnige programmatie is FIHP uniek. (Tekst : Frederic de Vos)

Feest in het Park (FIHP) dat is Wim Merchiers en Wim Merchiers, dat is Feest in het Park. Van donderdag 11 tot en met zondag 14 augustus is de Donkvijver opnieuw het decor van dit over-de-landsgrenzen-heen bekende festival. Een gesprek met de organisator.

www.feestinhetpark.be

Zie website voor defi nitieve line-up !

Page 13: Randeevoe Oudenaarde 14

: LINE UPDonderdag 11/08stereo mc’sflip kowlierhermanos inglesos (live)

Vrijdag 12/08sean paulstephen marley : the subszombie nation (live) : capleton : mr vegasltj bukem & mc conrad : hype ft. daddy earlhighbloo : joker ft. mc bugsy & mc scarzcoki ft. trixx : tc

Zaterdag 13/08kruder & dorfmeisterpete doherty : das popgabriel rios : los campesinos : netsky rolando : the others : does it offend you, yeah? tek-one : les petits pilous (live) : aks (live)aril brikha (live) : flc (red d & san soda)sebastian san : maxim lany : lemakuhlar (live)

Zondag 14/08arnotriggerfinger : toots & the maytalsshantel & bucovina club orkestar : t.o.kce’cile : hercules & love affair : adam f shy fx & stamina mc : mason live : dewolffsteak nr 8 : lefto

11 : 12 : 13 : 14 AUGOUDENAARDE

FE

ST

IVA

L

Feestin het ParkDonderdag 11 tot en met zondag 14 augustus

Wie is Wim Merchiers ?

Ik ben van opleiding opvoeder en mijn laatste werkgever was CAW (Centrum Algemeen Wel-zijnswerk) Zuid-Oost Vlaanderen. Ik heb het geluk gehad om vooral actief te zijn met het opstarten van nieuwe projecten. Het Jongeren Advies Centrum ( JAC), het Jongeren Informatie Punt ( JIP) en de Jeugd Adviseurs Cursussen zijn van mijn hand. Je kan zeggen dat ik vooral met het organisatorische bezig ben geweest. Daarnaast heb ik in al die tijd ook in de horeca gewerkt. Ik deed mijn studentenjob in de Fame aan het einde van de Broodstraat en intus-sen baat ik in de schaduw van de Sint Walburgakerk mijn eigen ‘Ka� ee’, de Hyppo, uit. Daarnaast is er natuurlijk ook FIHP. Het ka� ee en FIHP vroegen te veel werk en dus heb ik gekozen om te stoppen met het sociaal werk.

Vanwaar FIHP ?

Tijdens de Bierfeesten méér dan tien jaar geledenhadden we aan de Fame een randprogrammatie met livebands en DJ’s. Zelfs Soulwax hee� nog aan de Fame gespeeld. We waren een doorn in het oog van het toenmalige Bierfeestcomité. Zij hebben het stadsbestuur toen onder druk gezet om dit initiatief te verbieden en dat is gelukt. Jongereninitiatieven werden in die tijd niet echt gesteund. Ik heb toen het park Liedts aangevraagd om tijdens de septemberkermis een gratis festival te organiseren. Dat bars� e na enkele edities al snel uit z’n voegen, zo ben ik opnieuw van locatie verhuisd, maar de naam heb ik behouden.

Hoe begin je aan zoiets ? Hoe kies je de artiesten? Hoe leg je de contacten ? Lig jij in jouw zetel en denk je ‘Wie zou ik nu eens kunnen vragen ? Misschien Pete Doherty !’ En hup…

Sinds mijn 16 jaar organiseer ik al concertjes. Die contacten, samen met de contacten die ik had

opgebouwd door de programmatie van de randbier-feesten, zorgden ervoor dat ik het muziekwereldje begon te kennen. Mijn liefde voor muziek hee� ook goed geholpen. Ik ga bijna wekelijks naar concerten en ik bezoek bijna alle belangrijke festivals. Ook volg ik gespecialiseerde muziekbladen en websites.

Programmeren gebeurt op twee manieren. Eerst en vooral worden groepen die op tour zijn door bookingsagenten aangeboden en dan doe je even-tueel een bod op die groepen die het best bij FIHP aanleunen. Daarnaast surf ik het net af op zoek naar groepen die te overtuigen zijn om enkel voor FIHP over te vliegen. Wel heb ik extra aandacht voor Belgische groepen met een nieuwe plaat en die niet heel veel live spelen in ons land.

Waar staat FIHP op de kaart tegenover andere festivals ?

FIHP wordt gerekend bij de Top 10 van de Belgische festivals. De Morgen schreef ‘FIHP is het kleinste van de grote festivals’ en dat is een zeer mooi compliment.

Wat maakt FIHP zo bijzonder ?

FIHP wordt gezien als één van de gezelligste festi-vals van België. Wij besteden enorm veel aandacht aan decoratie en sfeer. Samen met de eigenzinnige programmatie is FIHP uniek. (Tekst : Frederic de Vos)

Feest in het Park (FIHP) dat is Wim Merchiers en Wim Merchiers, dat is Feest in het Park. Van donderdag 11 tot en met zondag 14 augustus is de Donkvijver opnieuw het decor van dit over-de-landsgrenzen-heen bekende festival. Een gesprek met de organisator.

www.feestinhetpark.be

Zie website voor defi nitieve line-up !

Page 14: Randeevoe Oudenaarde 14

14

Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Dag vanhet Parkop zondag 29 mei 2011 in het Liedtspark van Oudenaarde.

Maatjes-happeningop maandag 6 juni 2011

door Priorij van Elsegem.

Een volledige reportage op www.randeevoe.be !

Page 15: Randeevoe Oudenaarde 14

Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Dag vanhet Parkop zondag 29 mei 2011 in het Liedtspark van Oudenaarde.

Maatjes-happeningop maandag 6 juni 2011

door Priorij van Elsegem.

Een volledige reportage op www.randeevoe.be !

Page 16: Randeevoe Oudenaarde 14

AC

TIV

ITE

ITE

NK

AL

EN

DE

RTOT MAANDAG 31 OKTOBER

alle dagen (behalve maandag)van 13u30 tot 17u30

Atelier Vera Vermeersch. Vera Vermeersch toont ruim 20 tapijten, ontworpen door vooraanstaande kunste-naars zoals Roger Raveel, Jan Van Riet, Pjeroo Roobjee, Fred Bervoets, Raoul De Keyser en anderen. Tijdens deze expositie wordt bovendien een gloed-nieuw tapijt gepresenteerd naar een karton van lokaal, maar internationaal gerenommeerd kunstenaar Johan Tahon. Ontwerp en productie gebeurden in opdracht van de stad Oudenaarde. Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Galerie De Zwarte Panter uit Antwerpen.Waar : Stadhuis, Lakenhalle

(toegang via Dienst Toerisme), Markt, OudenaardeInkom : € 3

ZATERDAG 2 JULI EN ZONDAG 3 JULIHavenfeesten. De Passantenhaven bestaat 12 jaar en dit wordt gevierd op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli. Er zijn zaterdagnamiddag o.a. gratis rond-vaarten op de Schelde, een terras met Oudenaardse specialiteiten en ‘s avonds een walking dinner. Zondag is er o.a. een ruilbeurs voor champagnecapsules, een aperitiefconcert en om te eindigen een � etstocht met prijsuitdeling.Waar : Passantenhaven, Trekweg Linkeroever, OudenaardeInkom : gratisInfo : 0475 60 70 53 of www.yachtingvlaamseardennen.com

WOENSDAG 6, 13, 20, 27 JULI

vanaf 19u

Leven in de brouwerij Roman. Brouwerij Roman houdt de traditie in ere om op iedere woensdagavond van

juli haar unieke binnenkoer om te tove-ren tot een gezellig terras waar elke bier- en muzieklie� ebber terecht kan voor de jaarlijkse Brouwerijconcerten. Dit jaar is de 10de editie. Een reden temeer om af te zakken naar de brouwe-rij Roman te Mater om te genieten van de gratis muziekavonden. Zie pag. 10 van dit nummer.Waar : Hauwaart 105, MaterInkom : gratisInfo : www.roman.be

DONDERDAG 7 JULI

om 19u30

Stoppen met roken. Start van 8 sessies rook-stop. Stoppen met roken onder begeleiding van een erkend tabakoloog.

Waar : Algemeen Ziekenhuis, Minderbroederstraat 3, OudenaardePrijs : € 240 (terugbetaling mogelijk via het ziekenfonds)Info en reservatie : 055 45 61 20 of www.rookstopkliniek.be

ZATERDAG 9 JULI

vanaf 20u

Beleef een onvergetelijke 10de Museum-nacht Ename met als thema

‘Lumineus’ ! De ingrediënten : woord, muziek, beeld. En duizen-

den theelichtjes ! Een greep uit het aanbod : Bl!ndman met de vier Choralpartiten van J.S. Bach ; Sparks en een wervelend vuurspektakel op muziek; buisachtige ‘slinkies’ nemen de toeschouwer mee in een meeslepende voorstelling ; Blaas of Glory brengt met een hilarisch akoestische act, de hardrock terug tot de absolute essentie ;

Feestoog leert ons op een ludieke ma-nier feesten . Zie pag. 6 van dit nummer.Waar : dorpcentrum Ename,museum en kerk.Toegang : gratisInfo : PAM Ename, 055 30 90 40

DONDERDAG 11 AUGUSTUS van 19u tot 02u30

VRIJDAG 12 AUGUSTUSvan 18u tot 05u

ZATERDAG 13 AUGUSTUSvan 15u tot 05u

ZONDAG 14 AUGUSTUSvan 14 u tot 01u

Feest in het Park. Feest in het Park pakt ook in 2011 uit met een aantal klinkende namen.

Zie pag. 12 van dit nummer.Waar : festivalterrein aan de DonkvijversInkom : € 63Info : [email protected] of www.feestinhetpark.be

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

van 18u30 tot 22u

OK Swaree : Te Land en te water. Naar jaarlijkse traditie zakken we in augustus af naar het mooie plekje aan De Donk. We krijgen een initiatie in surfen en kano-varen is uiteraard in het water. Vergeet je zwemgerief en hand-doek niet mee te brengen. Hiermee starten we om 18u30. Op het land kun-nen we doorlopend petanque en vele volksspelen beoefenen. Het beloo� een schi� erende avond te worden.Waar : Absoluut Watersportclub, Donkstraat 4, OudenaardeInkom : gratis, inschrijven niet nodig. Info : 054 41 48 02,[email protected] ofwww.vormingplus-vlad.be

Op 3 juli 1981 ging Radio Brouwer exact ‘30 jaar’ geleden offi cieel van start, en dat wordt gevierd op zondag 3 juli 2011 in evenementenhal

Qubus te Oudenaarde. Dan nodigen alle medewerkers van Radio Brouwer jullie uit naar de grandioze hespenbarbecue !

Vanaf 11.00 u is iedereen van harte welkom en kan je genietenvan een gastoptreden met Hanny-D. Koffi e en gebak worden

je gratis aangeboden, en er staat een springkasteel klaar voor de allerkleinsten.

3 0 J A A R R A D I O B R O U W E R !

Op 3 juli 1981 ging Radio Brouwer exact ‘30 jaar’ geleden offi cieel van start, en dat wordt gevierd op

Radio Brouwer jullie uit naar de grandioze

Vanaf 11.00 u is iedereen van harte welkom en kan je genietenvan een gastoptreden met

Kaarten in voorverkoop aan 14€ bij de medewerkers of via mail [email protected] betalen 8€ aan de kassa.

ZORG DAT JE ERBIJ BENT !

Page 17: Randeevoe Oudenaarde 14

AC

TIV

ITE

ITE

NK

AL

EN

DE

R

TOT MAANDAG 31 OKTOBER

alle dagen (behalve maandag)van 13u30 tot 17u30

Atelier Vera Vermeersch. Vera Vermeersch toont ruim 20 tapijten, ontworpen door vooraanstaande kunste-naars zoals Roger Raveel, Jan Van Riet, Pjeroo Roobjee, Fred Bervoets, Raoul De Keyser en anderen. Tijdens deze expositie wordt bovendien een gloed-nieuw tapijt gepresenteerd naar een karton van lokaal, maar internationaal gerenommeerd kunstenaar Johan Tahon. Ontwerp en productie gebeurden in opdracht van de stad Oudenaarde. Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Galerie De Zwarte Panter uit Antwerpen.Waar : Stadhuis, Lakenhalle

(toegang via Dienst Toerisme), Markt, OudenaardeInkom : € 3

ZATERDAG 2 JULI EN ZONDAG 3 JULIHavenfeesten. De Passantenhaven bestaat 12 jaar en dit wordt gevierd op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli. Er zijn zaterdagnamiddag o.a. gratis rond-vaarten op de Schelde, een terras met Oudenaardse specialiteiten en ‘s avonds een walking dinner. Zondag is er o.a. een ruilbeurs voor champagnecapsules, een aperitiefconcert en om te eindigen een � etstocht met prijsuitdeling.Waar : Passantenhaven, Trekweg Linkeroever, OudenaardeInkom : gratisInfo : 0475 60 70 53 of www.yachtingvlaamseardennen.com

WOENSDAG 6, 13, 20, 27 JULI

vanaf 19u

Leven in de brouwerij Roman. Brouwerij Roman houdt de traditie in ere om op iedere woensdagavond van

juli haar unieke binnenkoer om te tove-ren tot een gezellig terras waar elke bier- en muzieklie� ebber terecht kan voor de jaarlijkse Brouwerijconcerten. Dit jaar is de 10de editie. Een reden temeer om af te zakken naar de brouwe-rij Roman te Mater om te genieten van de gratis muziekavonden. Zie pag. 10 van dit nummer.Waar : Hauwaart 105, MaterInkom : gratisInfo : www.roman.be

DONDERDAG 7 JULI

om 19u30

Stoppen met roken. Start van 8 sessies rook-stop. Stoppen met roken onder begeleiding van een erkend tabakoloog.

Waar : Algemeen Ziekenhuis, Minderbroederstraat 3, OudenaardePrijs : € 240 (terugbetaling mogelijk via het ziekenfonds)Info en reservatie : 055 45 61 20 of www.rookstopkliniek.be

ZATERDAG 9 JULI

vanaf 20u

Beleef een onvergetelijke 10de Museum-nacht Ename met als thema

‘Lumineus’ ! De ingrediënten : woord, muziek, beeld. En duizen-

den theelichtjes ! Een greep uit het aanbod : Bl!ndman met de vier Choralpartiten van J.S. Bach ; Sparks en een wervelend vuurspektakel op muziek; buisachtige ‘slinkies’ nemen de toeschouwer mee in een meeslepende voorstelling ; Blaas of Glory brengt met een hilarisch akoestische act, de hardrock terug tot de absolute essentie ;

Feestoog leert ons op een ludieke ma-nier feesten . Zie pag. 6 van dit nummer.Waar : dorpcentrum Ename,museum en kerk.Toegang : gratisInfo : PAM Ename, 055 30 90 40

DONDERDAG 11 AUGUSTUS van 19u tot 02u30

VRIJDAG 12 AUGUSTUSvan 18u tot 05u

ZATERDAG 13 AUGUSTUSvan 15u tot 05u

ZONDAG 14 AUGUSTUSvan 14 u tot 01u

Feest in het Park. Feest in het Park pakt ook in 2011 uit met een aantal klinkende namen.

Zie pag. 12 van dit nummer.Waar : festivalterrein aan de DonkvijversInkom : € 63Info : [email protected] of www.feestinhetpark.be

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

van 18u30 tot 22u

OK Swaree : Te Land en te water. Naar jaarlijkse traditie zakken we in augustus af naar het mooie plekje aan De Donk. We krijgen een initiatie in surfen en kano-varen is uiteraard in het water. Vergeet je zwemgerief en hand-doek niet mee te brengen. Hiermee starten we om 18u30. Op het land kun-nen we doorlopend petanque en vele volksspelen beoefenen. Het beloo� een schi� erende avond te worden.Waar : Absoluut Watersportclub, Donkstraat 4, OudenaardeInkom : gratis, inschrijven niet nodig. Info : 054 41 48 02,[email protected] ofwww.vormingplus-vlad.be

Angelique Syroit • 0472 66 57 48 • www.dancecrush-release.be

DANS- EN BEWEGINGSCENTRUMvoor jongens & meisjes vanaf 4 jaar

04.07-08.0722.08-26.08

Dans- & sportactiviteiten van 9u - 16u

Schrijf u nu in ! Wees er snel bij !Plaatsen beperkt.

(VAN 4 TOT 15 J.)

ZOMERKAMPJULI-AUGUSTUS 2011

Basisschool Glorieux

Een bezoek aan Le Petit Salon is een unieke belevenis – met een dubbel verweneffect. Want u bent degene die hier alleen telt ! Hier kunt u door-ademen, loslaten, nieuwe energie opdoen, … en tegelijkertijd ervaren hoe rijke werkstoffen uw huid verwennen, verzorgen en verjongen. Met Decléor, sinds meer dan 35 jaar dé expert in Cosmetische Aro-matherapie, bieden wij u een uitzonderlijke ‘art de beauté’ aan, die gebruik maakt van streng geselecteerde natuurlijke ingrediënten, doseringen en exclusieve werkstofmelanges waarmee u zich op een verrukkelijke manier kunt verzorgen. Laat uw geest wegdromen en geef u over aan de Decléor sensaties. Boek nu een unieke en zin-tuiglijke ontdekking van de aromatherapie en betaal voor uw ‘Aroma Découverte’ gelaatsverzorging € 30 i.p.v. € 45 tijdens de maanden juli en augustus. Tot heel binnenkort ! Julie Loeman

Broekstraat 155 • Oudenaarde • [email protected] • 055 61 37 39

Neem gerust een kijkje op onze gloednieuwe website voor meer info W W W . T H U I S I N S C H O O N H E I D . B E

NIEUW IN

OUDENAARDE !

Page 18: Randeevoe Oudenaarde 14

De dichter die bijna op zijn eentje verantwoordelijk mag ge-noemd worden voor de schepping van de moderne Portugese poëzie is Fernando Pessoa (Lissabon, 1988-1935).

Het is zondermeer buitengewoon dat Pessoa zijn hele oeuvre schreef onder de naam van vier verschillende auteurs, n.l. Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Fernando Pessoa en Ricardo Reis. Hij noemde de andere auteurs geen pseudoniemen, maar ‘hetero-niemen’, telkens een eigen naam dus voor een ander ik. Het mag geniaal genoemd worden dat deze vier personages elk een afsplit-sing met een eigen aparte stijl en karakter voorstelden.

Hierbij een prachtig, sober en ongetiteld gedicht uit de reeks ‘Poesia Heterónima’ van Fernando Pessoa. (Tekst : Paul Cox)

KO

P V

AN

DE

MA

AN

DP

OE

ZIE

Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, afwisselend van mezelf en van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds geef ik een korte introductie en/of situering.

Ik geef niet om rijm.Zelden ziet men twee gelijke bomen

naast elkaar.Ik denk en schrijf zoals bloemen

kleur hebbenmaar minder volmaakt in mijn

uitdrukkingswijzewant mij ontbreekt de goddelijke

eenvoud van alleen mijn buitenkant te zijn.

Ik kijk en ben bewogen,ben bewogen zoals water stroomt

wanneer de bodem helt,en mijn poëzie is zo natuurlijk als

wanneer de wind gaat waaien…

Fernando Pessoa

Ruim 60 jaar geleden vestigde een jonge Beverenaar, Marc De Smet, een nieuwe apotheek aan het Vrijheidsplein. Al gauw trok hij de aandacht van een Oudenaardse schone, Mimi Vossaert, en om een lang verhaal kort te maken : dat resulteerde in zeven kinderen en een hele rij verdere afstammelingen. Maar naast de apotheek en het gezin bleef er nog wat tijd over en dus stor� e Marc zich in het verenigingsleven. Omdat men zijn werkkracht kende werd hij overal minstens tot bestuurslid , maar meestal ook tot secretaris of voorzi� er gebombardeerd. Zo hielp hij in 1959 de voetbalclub Sparta Bevere stichten. Verder was hij een drijvende kracht in de kerkfabriek, het Davidsfonds van Bevere, de fotoclub en de toeristische dienst van Oudenaarde (toen nog de Vereniging voor Vreemdelingen-verkeer) waarvoor hij een ‘Gids voor Oudenaarde en omliggende’ schreef . Ook voor geschiedenis had hij een boontje. Zo ontstonden publicaties als ‘Oudenaarde en de farmacie’ en ‘Dagboek van Bartolomeus De Rantere’. Toen hij eindelijk op pensioen ging, kreeg hij nog meer tijd om te bouwen aan de Beverse heemkundige kring ‘De Vierschaar’, waarvoor hij nog steeds ijverig bijdragen op zijn computer tokkelt. Rode draad doorheen zijn leven is de liefde voor zijn streek, zijn stad en vooral zijn dorp, Bevere, waarvan hij zich nooit ver verwijderd hee� en waar hij zoals Wim Sonneveld ‘langs het tuinpad van zijn vader de hoge bomen nog ziet staan’.

Marc De SmetElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat.

Factsheet :Naam & voornaam : De Smet MarcPartner : Mimi Vossaert Geboortejaar : 1925

Leen en Lieve De Smet vonden dat hun vader onze Kop van de Maand verdiende en bezorgden ons deze informatie. En met plezier krijgt hij deze maand onze titel van Kop van de Maand. Hee� u nog iemand die deze titel verdient of iemand die u in de bloemetjes wil ze� en, stuur ons een mailtje : [email protected]

WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

eVertaal het woord vanuit het Oudenaards en vul het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Bloemen Artistic (G. Antheunisplein 4, Oudenaarde).Alvast veel puzzelplezier !

Antwoord vorige maand :Gentiel Antheunisplein

De gelukkige winnaar is :Els DE JOnGhESpoorweglaan 459700 Leupegem

HORIZONTAAL 3. Schriemen 6. Pertret 7. Lawijt11. Spekken13. Sneukeldings15. Triporteur17. Vramens19. hiete koeken (oude spelling)20. Kiskies21. Subiet

VERTICAAL 1. Gerne 2. Toespelden 4. Roete-toet 5. Pupkies 8. Refeseren 9. Etaloaze10. Terrikken12. Pertan14. Vleurikken16. Zwoantsje18. Ziem

Oplossing:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Met dank aan Marco.

Page 19: Randeevoe Oudenaarde 14

WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

eVertaal het woord vanuit het Oudenaards en vul het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Bloemen Artistic (G. Antheunisplein 4, Oudenaarde).Alvast veel puzzelplezier !

Antwoord vorige maand :Gentiel Antheunisplein

De gelukkige winnaar is :Els DE JOnGhESpoorweglaan 459700 Leupegem

HORIZONTAAL 3. Schriemen 6. Pertret 7. Lawijt11. Spekken13. Sneukeldings15. Triporteur17. Vramens19. hiete koeken (oude spelling)20. Kiskies21. Subiet

VERTICAAL 1. Gerne 2. Toespelden 4. Roete-toet 5. Pupkies 8. Refeseren 9. Etaloaze10. Terrikken12. Pertan14. Vleurikken16. Zwoantsje18. Ziem

Oplossing:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Met dank aan Marco.

GRAFISCHE OPLOSSINGEN OP MAATVAN UW BEDRIJF

- Logo & huisstijl- Affi ches & fl yers- Folders & brochures- Websites- Mailings- ...

Grafi sch ontwerpReclamecampagnes

DrukwerkondersteuningDigital printing

* GRAFISCHE OPLOSSINGEN OP MAAT

* wij adviseren u, afhankelijk van uw doel

en uw budget

- ANG metaal- en containerbouw- Château du Mylord- Tradibest- BCP Displays- Stad Ronse- Randeevoe ...- ...

St.-Martensstr. - Ronse

Tel. 055 600 630

[email protected]

www.grafoman.be

Page 20: Randeevoe Oudenaarde 14

DUQUIN MIEL M E U B E L E N & I N T E R I E U R I N R I C H T I N G

Z U I D S T R A AT 1 0 • R O N S E • 0 5 5 2 1 5 3 3 8W W W. D U Q U I N - M I E L . B E

NOOIT GEZIENE PRIJZEN

SOLDEN VAN 1 t.e.m. 30 JULI

-20%

Solden

decoratie

Riverdale

-15%Enorme

ACTIE

slaapcomfort

OPEN 9u-12u & 13u30-18u30 - MAANDAG 14u-18u - ZONDAG GESLOTEN

Compleet 899 €Enorme keuze relaxen