Randeevoe Oudenaarde 14

of 20/20
GRATIS MAANDBLAD e 14 BROUWERIJCONCERTEN 2011 GLUREN BIJ DE BUREN POËZIE MUSEUMNACHT ENAME FEEST IN HET PARK WEBSITE RANDEEVOE SPECIALE EDITIE zomer vol muziek GRATIS MAANDBLAD - EDITIE OUDENAARDE - JULI 2011
 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Oudenaarde 14

Transcript of Randeevoe Oudenaarde 14

 • G R A T I S M A A N D B L A D

  e14

  BROUWERIJCONCERTEN 2011 GLUREN B I J DE BUREN POZ IEMUSEUMNACHT ENAME FEEST IN HET PARK WEBS I TE RANDEEVOE

  Speciale editie zomer vol muziek

  GR

  ATIS

  MA

  AN

  DBL

  AD

  - eD

  ITIe

  OU

  DeN

  AA

  RD

  e - j

  ULI

  201

  1

 • Gara

  ge V

  an D

  orpe

  NV

  Wes

  terr

  ing

  3

  9700

  OU

  DEN

  AAR

  DE

  T 05

  5/31

  18

  22

  Nie

  uwe

  Aur

  is H

  ybri

  de

  (1)

  Hyp

  erco

  mpl

  ete

  uitr

  usti

  ngSu

  per z

  uini

  g, su

  per u

  itger

  ust e

  n to

  ch

  supe

  r voo

  rdel

  ig:

  A

  uto

  airc

  o

  Aut

  omat

  isch

  e ve

  rsne

  lling

  sbak

  C

  ruis

  e Co

  ntro

  l

  Lic

  htm

  etal

  en v

  elge

  n

  En

  nog

  veel

  mee

  r

  U he

  eft a

  l een

  Aur

  is H

  ybri

  de v

  oor

  slec

  hts

  18.

  999,

  -(3) e

  copr

  emie

  van

  15%

  (1) e

  n ov

  erna

  mep

  rem

  ie v

  an

  1.

  100,

  -(4) a

  fget

  rokk

  en.

  3,8

  -4,0

  L /

  100

  KM |

  8

  9-93

  G /

  KM |

  ww

  w.to

  yota

  .be

  Prob

  eer h

  em n

  u, S

  MS

  Tes

  t Aur

  is n

  aar 8

  830

  Stra

  er

  dan

  die

  sel.

  (1) E

  colo

  gisc

  he o

  verh

  eids

  prem

  ie :

  onm

  idde

  llijk

  e ko

  rtin

  g op

  fact

  uur v

  an 3

  % (m

  ax.

  870

  ,-) b

  ij al

  le v

  oert

  uige

  n di

  e tu

  ssen

  105

  en

  115

  g C0

  / k

  m u

  itst

  oten

  , van

  15

  % (m

  ax.

  4.6

  40,-)

  bij

  aank

  oop

  van

  voer

  tuig

  en d

  ie m

  inde

  r dan

  105

  g C

  O/

  km u

  itst

  oten

  . Enk

  el g

  eldi

  g vo

  or

  part

  icul

  iere

  n en

  voo

  r wag

  ens i

  nges

  chre

  ven

  in B

  elgi

  . M

  eer i

  nfo

  op w

  ww

  .toyo

  ta.b

  e of

  ww

  w.s

  chon

  eaut

  o.be

  . Uit

  gezo

  nder

  d in

  gev

  al v

  an s

  chra

  ppin

  g va

  n de

  ze p

  rem

  ie. (

  2) 5

  /8 ja

  ar g

  aran

  tie

  en b

  ijsta

  nd : i

  nter

  nati

  onal

  e fa

  brie

  ksga

  rant

  ie v

  an 3

  jaar

  (max

  . 100

  .000

  km) v

  erle

  ngd

  met

  2 ja

  ar d

  us to

  t 5 ja

  ar in

  tota

  al (m

  ax. 1

  50.0

  00km

  ) doo

  r Toy

  ota

  Belg

  ium

  SA

  /NV

  op d

  e w

  agen

  s doo

  r haa

  r gel

  ever

  d en

  voo

  rzie

  n va

  n he

  t bijh

  oren

  d ce

  rti

  caat

  , gel

  ever

  d do

  or u

  w e

  rken

  d To

  yota

  Ver

  koop

  punt

  . Ver

  leng

  ing

  van

  de 5

  jaar

  gar

  anti

  e to

  t 8 ja

  ar in

  tota

  al (2

  00.0

  00km

  ) op

  de

  hybr

  ide

  elem

  ente

  n. A

  anbo

  d on

  der v

  oorw

  aard

  en. M

  eer i

  nfo

  in u

  w e

  rken

  d To

  yota

  Ver

  koop

  punt

  en

  op to

  yota

  .be.

  (3) N

  etto

  prijs

  (alle

  eve

  ntue

  le e

  co e

  n ov

  erna

  mep

  rem

  ies a

  fget

  rokk

  en) e

  n ni

  et c

  umul

  eerb

  aar a

  anbo

  d ge

  ldig

  bij

  aank

  oop

  van

  een

  nieu

  we

  Auri

  s Hyb

  ride

  van

  01

  .06.

  2011

  tot 3

  0.06

  .201

  1 of

  zola

  ng d

  e voo

  rraa

  d st

  rekt

  , voo

  rbeh

  oude

  n aa

  n pa

  rtic

  ulie

  re kl

  ante

  n, b

  ij de d

  eeln

  emen

  de ve

  rdel

  ers i

  n he

  t erk

  end

  dist

  ribu

  tien

  etw

  erk v

  an To

  yota

  in B

  elgi

  . P

  rijz

  en B

  TWi t

  enzi

  j and

  ers v

  erm

  eld,

  ond

  er vo

  orbe

  houd

  van

  dru

  kfou

  ten.

  (4) O

  vern

  amep

  rem

  ie:

  bij a

  anko

  op v

  an e

  en n

  ieuw

  e Au

  ris n

  emen

  wij

  uw o

  ude

  wag

  en o

  ver m

  et e

  en e

  xtra

  pre

  mie

  bov

  enop

  de

  over

  nam

  epri

  js (o

  vern

  amep

  rijs

  op

  basi

  s van

  tari

  even

  en

  voor

  waa

  rden

  Fed

  erau

  to).

  Dez

  e pr

  emie

  bed

  raag

  t 1

  .100

  ,- BT

  W in

  cl. b

  ij aa

  nkoo

  p va

  n ee

  n ni

  euw

  e Au

  ris.

  De

  wag

  en

  moe

  t vol

  ledi

  g zi

  jn, k

  unne

  n ri

  jden

  en

  min

  imum

  6 m

  aand

  en in

  gesc

  hrev

  en z

  ijn o

  p na

  am v

  an d

  e la

  atst

  e ei

  gena

  ar. D

  e na

  am v

  an d

  e ei

  gena

  ar v

  an d

  e ni

  euw

  e w

  agen

  en

  van

  de la

  atst

  e ei

  gena

  ar v

  an h

  et o

  ver t

  e ne

  men

  voe

  rtui

  g di

  enen

  dez

  elfd

  e te

  zijn

  .

  (2)

  2011

  0614

  -050

  099-

  001.

  indd

  1

  20/0

  6/11

  11

  :02

  Proc

  ess

  Cyan

  Proc

  ess

  Mag

  enta

  Proc

  ess

  Yello

  wPro

  cess

  Bla

  ck

  Gara

  ge V

  an D

  orpe

  NV

  Wes

  terr

  ing

  3

  9700

  OUD

  ENAA

  RDE

  T 05

  5/31

  18

  22

  Nie

  uwe

  Aur

  is H

  ybri

  de

  (1)

  Hyp

  erco

  mpl

  ete

  uitr

  usti

  ngSu

  per z

  uini

  g, su

  per u

  itger

  ust e

  n to

  ch

  supe

  r voo

  rdel

  ig:

  A

  uto

  airc

  o

  Aut

  omat

  isch

  e ve

  rsne

  lling

  sbak

  C

  ruis

  e Co

  ntro

  l

  Lic

  htm

  etal

  en v

  elge

  n

  En

  nog

  veel

  mee

  r

  U he

  eft a

  l een

  Aur

  is H

  ybri

  de v

  oor

  slec

  hts

  18.

  999,

  -(3) e

  copr

  emie

  van

  15%

  (1) e

  n ov

  erna

  mep

  rem

  ie v

  an

  1.1

  00,-(

  4) a

  fget

  rokk

  en.

  3,8

  -4,0

  L /

  100

  KM |

  8

  9-93

  G /

  KM |

  ww

  w.to

  yota

  .be

  Prob

  eer h

  em n

  u, S

  MS

  Tes

  t Aur

  is n

  aar 8

  830

  Stra

  er d

  an d

  iese

  l.

  (1) E

  colo

  gisc

  he o

  verh

  eids

  prem

  ie :

  onm

  idde

  llijk

  e ko

  rtin

  g op

  fact

  uur v

  an 3

  % (m

  ax.

  870

  ,-) b

  ij al

  le v

  oert

  uige

  n di

  e tu

  ssen

  105

  en

  115

  g C0

  / k

  m u

  itst

  oten

  , van

  15

  % (m

  ax.

  4.6

  40,-)

  bij

  aank

  oop

  van

  voer

  tuig

  en d

  ie m

  inde

  r dan

  105

  g C

  O/

  km u

  itst

  oten

  . Enk

  el g

  eldi

  g vo

  or

  part

  icul

  iere

  n en

  voo

  r wag

  ens i

  nges

  chre

  ven

  in B

  elgi

  . M

  eer i

  nfo

  op w

  ww

  .toyo

  ta.b

  e of

  ww

  w.s

  chon

  eaut

  o.be

  . Uit

  gezo

  nder

  d in

  gev

  al v

  an sc

  hrap

  ping

  van

  dez

  e pr

  emie

  . (2)

  5/8

  jaar

  gar

  anti

  e en

  bijs

  tand

  : int

  erna

  tion

  ale

  fabr

  ieks

  gara

  ntie

  van

  3 ja

  ar (m

  ax. 1

  00.0

  00km

  ) ver

  leng

  d m

  et 2

  jaar

  dus

  tot 5

  jaar

  in to

  taal

  (max

  . 150

  .000

  km) d

  oor T

  oyot

  a Be

  lgiu

  m S

  A/N

  V op

  de

  wag

  ens d

  oor h

  aar g

  elev

  erd

  en v

  oorz

  ien

  van

  het b

  ijhor

  end

  cert

  i ca

  at, g

  elev

  erd

  door

  uw

  erk

  end

  Toyo

  ta V

  erko

  oppu

  nt. V

  erle

  ngin

  g va

  n de

  5 ja

  ar g

  aran

  tie

  tot 8

  jaar

  in to

  taal

  (200

  .000

  km)

  op d

  e hy

  brid

  e el

  emen

  ten.

  Aan

  bod

  onde

  r voo

  rwaa

  rden

  . Mee

  r inf

  o in

  uw

  erk

  end

  Toyo

  ta V

  erko

  oppu

  nt e

  n op

  toyo

  ta.b

  e. (3

  ) Net

  topr

  ijs (a

  lle e

  vent

  uele

  eco

  en

  over

  nam

  epre

  mie

  s afg

  etro

  kken

  ) en

  niet

  cum

  ulee

  rbaa

  r aan

  bod

  geld

  ig b

  ij aa

  nkoo

  p va

  n ee

  n ni

  euw

  e Au

  ris H

  ybri

  de v

  an

  01.0

  6.20

  11 to

  t 30.

  06.2

  011

  of zo

  lang

  de v

  oorr

  aad

  stre

  kt, v

  oorb

  ehou

  den

  aan

  part

  icul

  iere

  klan

  ten,

  bij d

  e dee

  lnem

  ende

  verd

  eler

  s in

  het e

  rken

  d di

  stri

  buti

  enet

  wer

  k van

  Toyo

  ta in

  Bel

  gi.

  Pri

  jzen

  BTW

  i ten

  zij a

  nder

  s ver

  mel

  d, o

  nder

  voor

  beho

  ud v

  an d

  rukf

  oute

  n. (4

  ) Ove

  rnam

  epre

  mie

  : bi

  j aan

  koop

  van

  een

  nie

  uwe

  Auri

  s nem

  en w

  ij uw

  oud

  e w

  agen

  ove

  r met

  een

  ext

  ra p

  rem

  ie b

  oven

  op d

  e ov

  erna

  mep

  rijs

  (ove

  rnam

  epri

  js o

  p ba

  sis v

  an ta

  riev

  en e

  n vo

  orw

  aard

  en F

  eder

  auto

  ). D

  eze

  prem

  ie b

  edra

  agt

  1.1

  00,-

  BTW

  incl

  . bij

  aank

  oop

  van

  een

  nieu

  we

  Auri

  s. D

  e w

  agen

  m

  oet v

  olle

  dig

  zijn

  , kun

  nen

  rijd

  en e

  n m

  inim

  um 6

  maa

  nden

  inge

  schr

  even

  zijn

  op

  naam

  van

  de

  laat

  ste

  eige

  naar

  . De

  naam

  van

  de

  eige

  naar

  van

  de

  nieu

  we

  wag

  en e

  n va

  n de

  laat

  ste

  eige

  naar

  van

  het

  ove

  r te

  nem

  en v

  oert

  uig

  dien

  en d

  ezel

  fde

  te z

  ijn.

  (2)

  2011

  0614

  -050

  099-

  001.

  indd

  1

  20/0

  6/11

  11

  :02

  Proc

  ess

  Cyan

  Proc

  ess

  Mag

  enta

  Proc

  ess

  Yello

  wPro

  cess

  Bla

  ck

 • 3inhoud

  Website Randeevoe

  Museumnacht ename : Lumineus

  Gluren bij de buren

  Brouwerijconcerten 2011

  Feest in het Park

  Fotoreportages

  Activiteitenkalender

  Pozie Kop van de maand

  C O L O F O N

  UITGEVER

  Design & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

  VORMGEVING EN DRUK

  Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, Grafomanjessica Coussement, Grafomanjessie Decru, Grafoman

  ALGEMENE CORDINATIE

  Nathalia Tsala - [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

  ADVERTENTIEVERKOOP

  Patricia Magerman - 0491 25 99 62 [email protected]

  REDACTIE

  Frederic de Vos - hoofdredacteurRogier Descamps - algemene redactie

  Chris Van der Steen - algemene redactiePaul Cox - pozieNathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoon

  EINDREDACTIE

  Frederic de Vos

  2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

  Distributie door

  04

  06

  08

  10

  12

  18

  04

  06

  08

  10

  12 -13

  14-15

  16-17

  18

  RaNdeeVOe diGitaal

  www.randeevoe.behttp://issuu.com/randeevoe

 • WE

  BS

  ITE

  RA

  ND

  EE

  VO

  E

  Ook bij Randeevoe is de technologische (r)evolutie doorgebroken. Ons team is er u onze gloednieuwe webstek te kunnen voorstellen. Graag lichten we onze site even toe, zodat ook u weet dat het echt de moeite loont om Randeevoe.be als n van uw favoriete paginas op te slaan !

  Randeevoe.be wordt d nieuwe hotspot op het net voor Oudenaardisten met zin voor cultuur, sport en sociaal engagement. Daar Randeevoe eenmaal per maand verschijnt, is het niet altijd eenvoudig kort op de bal te spelen. Vooral voor wat het inplannen van activiteiten betre , welke wij vaak wel eens doorgestuurd krijgen daags voor of daags na het drukken, is dit een interessant alternatief. We zijn vanaf nu in staat om deze dus ook aan te bieden via onze site.

  Met de interactieve activiteitenkalender waar individuele personen of verenigingen hun activiteit in de kijker kunnen ze en blij geen enkel optreden, lezing of tentoonstelling meer onopgemerkt !

  Naast de kalender zal de website vooral een aanvul-ling bieden op de vertrouwde Randeevoe welke u elke maand netjes in de bus bezorgd krijgt per post. Uitgelopen interviews, uitgebreide fotoreportages, losse notities of belangrijke mededelingen, het komt er allemaal op.

  Met het digitale exemplaar van Randeevoe verleg-gen we onze grenzen. Ook niet-Oudenaardenaren met een hart voor en in onze stad zullen op deze manier het reilen en zeilen op de voet kunnen vol-gen via deze online editie.

  In een positief kader zal u kunnen reageren op activiteiten en gebeurtenissen in en om de stad.

  Het interactieve platform biedt een perfecte plaats om Randeevoe.be te laten uitgroeien tot de socio-culturele place-to-be op het (lokale) net. De site is doorspekt met fotos en korte reportages, zodat u zeker telkens opnieuw de beste beelden en teksten krijgt. Alsof u er zelf bij was !

  Op onze webstek zal u eveneens de onlineversie van Randeevoe kunnen inkijken en kan u doorklikken naar de artikels die u aanspreken.

  Kortom, een nieuwe ervaring die u zeker dient uit te proberen. Het platform is tenslo e volledig ten dienste van onze talrijke trouwe lezers. Het is aan u en ons om er samen wat van te maken.

  Tot ziens, op www.randeevoe.be !

  Randeevoe blij vernieuwend en origineel en zal u, onze trouwe lezer, blijven verwennen met interessante artikels en leuke fotos. Kortom, het hotste socio-culturele nieuws uit de Vlaamse Ardennen vindt u bij ons !

  Belangrijk bericht aan alle verenigingen, non-pro t organisaties of individuele personen die hun niet-commercile activiteiten gratis willen promoten : Vanaf juli 2011 kunnen jullie elk evenement of activiteit zelf op onze site in de activiteitenkalender plaatsen. Het volstaat naar www.randeevoe.be te surfen,

  agenda aan te klikken en de instructies op het scherm te volgen. Kinderlijk eenvoudig, snel en doeltre end ! Let wel, misbruik wordt aangepakt.

  WWW.RANDEEVOE.BE

 • Nederstraat 20 - Oudenaarde - 055 31 18 01 - [email protected] www.vanommeslaeghe.be - www.natuurkijkers.be

  De speciaalzaak voor al uw optische instrumenten

  M. Van Torhoutstraat 179 - Oudenaarde (Ename)0495 43 94 82 - [email protected]

  Bel of mail voor een gratis prijsofferte !

  De Busscher BrunoAlle behangwerken

  Alle binnen- en buiten schilderwerkenSpecialiteit : het schilderen van buitengevels

  Rooigem 27 Oudenaarde (Mullem) tel. 09 383 61 30

  Miele staat al decennialang te boek en te letter als een gereputeerd kwaliteitsmerk als het over elektronica en huishoudapparatuur gaat. Niet tegenstaande dat Miele in Vlaanderen een vrij brede versprei-ding kent, zijn er maar weinig echte speciaalzaken. Wie meer zoekt dan louter een verkoopsservice kan zich alvast wenden tot vader en zoon Koudyzer. Vader Koudyzer werkte gedurende 25 jaar als installa-teur en reparateur voor Miele en kent het merk dus op zijn duim. Sinds 20 jaar baat hij met zijn zoon een eigen rma uit die zowel instaat voor de verkoop als het onderhoud en herstel van Miele apparatuur en installaties. Vooral de eigen hersteldienst is een waar unicum en verlengt de levensduur van uw aankopen gevoelig. Je kan de zaak bezoeken op afspraak, behalve op donderdag. De kof e, koekjes en een waanzinnig sympathieke zaakvoerder staan al voor u klaar.

  MIELE SPECIAALZAAK KOUDYZER

 • 6CU

  LTU

  UR

  Muzieklie ebbers komen uitgebreid aan hun trekken. Zo speelt het unieke saxofoonkwartet Bl!ndman werken van Bach tegen de betoveren-de achtergrond van de Sint-Laurentiuskerk.

  Le Grand Bateau brengt dan weer Franse chan-sons die de luisteraars recht naar de akkers van de Provence voeren. Maar ook Blaas of Glory, een excentrieke band die heavy metal speelt op fanfare-instrumenten, komt aan bod.

  Voor een komische noot kan men op de Lijd-waadmarkt terecht waar Zirktheatre hun Naked Lunch brengt. Deze twee koks sloegen aan het experimenteren met honderden po en en een monsterlading popcorn, met als resul-taat een performance die omschreven wordt als a gastronomical indulgence. Maar ook in de Rimalin kan u terecht voor humor : Jummoo, een cabaretduo bestaande uit Ron de Rauw en Frederik Caelen, verbindt humor en muziek op onnavolgbare wijze. Zonder twijfel d revelatie van de Gentse comedy cup.

  Ook literatuur komt op de Museumnacht aan bod : in de meubelwinkel kunnen lie ebbers terecht voor een bloemlezing uit het werk van Hugo Claus. De meubelwinkel is een nieuwe locatie en bevindt zich in de oude Dubois meu-belwinkel, vlakbij het museum. Buiten aan de kerk zullen vertellingen voorgelezen worden door Hilde Rogge.

  De allerkleinsten kunnen dan weer in het mu-seum zelf terecht voor poppentheater. Systaime dart brengt het verhaal van Kami en Kamu, twee klusjesmannen die een plaats zoeken om hun mobiele bank te schilderen. Onderweg komen ze tal van niemendalletjes tegen die volgens hen reparaties behoeven, met alle gevolgen van dien. Ook het publiek zelf blij niet gespaard van hilariteiten.

  Uiteraard komt er ook acrobatiek aan bod. Le Bo Trio brengt op het Enameplein een unieke mix van acrobatiek en trampoline. Dit Ninoofsedrietal brengt sinds jaren innoverende per-formances. Bedlam Oz brengt dan weer een eigenzinnige straatact met buizen van immensegroo e. Door hun ijzersterke kostumering en choreogra e bouwden ze wereldwijd een ijzer-sterke reputatie op. Zonder twijfel n van de toppers van de avond.

  Naar goede gewoonte staat de Museumnacht garant voor een spectaculaire topact. Dit jaar brengt Sparks een spe erende vuuract.

  Met alweer een topprogramma beloo de komen-de Museumnacht alvast een succes te worden. Duizend theelichtjes zullen de Enaamse kern, zoals elk jaar, laten baden in een unieke sfeer. Een aanrader voor iedereen.

  (Tekst : Rogier Descamps)

  Met trots kan Randeevoe u ook dit jaar een voorsmaakje geven van de aanstaande Museumnacht te Ename. Onder de titel Lumineus komen, en dat voor het elfde jaar op rij, een stoet bonte straatartiesten naar het Enaamse dorpcentrum afgezakt. Iedereen kan, volledig gratis, op tal van locaties in en rond het Provinciaal Archeologisch Museum genieten van de unieke sfeer en performances. Naar goede gewoonte komen zo veel mogelijk genres aan bod. Een kort over-zicht van wat u zoal mag verwachten.

  Museumnacht Ename : LumineusZaterdag 9 juli, 20 u - 2 uwww.museumnacht-ename.be

 • Spiers Slaapheet u welkom sinds 1881 130 jaar slaapadvies Steeds de nieuwste slaaptechnologien Gratis levering, plaatsing en terugname oude matras Alle grote merken onder n dak Alle boxsprings, lattenbodems, matrassen, hoofdkussens, (dons)dekens en slaaptextiel Onafhankelijk advies zonder merkverplichtingen

  Spiers Slaap

  GENT-OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  GENT-OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  OUDENAARDE ST-MARTENS-LATEM GENT-OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  ST-MARTENS-LATEMOUDENAARDEOUDENAARDE

  SpiersSlaapOudenaardeDeinzestraat65(aanafritN60)055311030

  SpiersSlaapGentVrijdagmarkt38092255415

  SpiersSlaap&AupingPlazaSint-Martens-LatemKortrijksesteenweg18092218383&092216000 WWW.SPIERS.BE

  SPIERS OUDENAARDE EN S INT-MARTENS-LATEM SLUITEN NIET TIJDENS HET VERLOF

  NU SOLDENACTIES!

 • 8MU

  ZIE

  K

  Vrijdag 1 juli in de namiddag start de kinder-animatie. Het Bruulpark wordt omgetoverd tot n groot speeldorp met springkastelen, bal-lenbad, sport en spel, meteen een fantastische start van de zomervakantie waar alle kindjes tussen 4 en 15 naar uitkijken. Ook kindjes tot 99 zijn van harte welkom.

  Vanaf 18u30 : Jill & Lauren, twee veelbeloven-de zingende kids van Ketnet, om 19u30 : Sylver en om 21u15 : Stan Van Samang.

  Vrijdag 8 juli galmen de stemmen van Ronse over de stadsgrenzen heen. Iedereen doet mee met Vlaanderen Zingt, het feest dat uitge-groeid is tot een gratis openlucht meezingfeest voor jong en oud. Zing jij ook graag ? Kom dan om 20u30 naar dit leuke volksfeest in de Bruul en zing uit volle borst mee.

  Vrijdag 29 juli om 20u30 zingt Raf Van BrusselBrussels by Night. Met zijn nieuwe band wordt dat dansen en swingen geblazen. Hij brengt klassieke deuntjes, hij speelt ook leentje buur, maar dan met eigen sound.

  Vrijdag 5 augustus is Frre Philippe Sola aan de beurt. De Brusselse Congolese band brengt opzwepende dansmuziek, ruwe en heftige Soukous gekruid met drie fuzzy gitaren. Aan-gename zomerse muziek om van te snoepen.

  Vrijdag 19 augustus is er om 15u30 Bart Kal die zijn nieuwe single Elke dag een beetje

  mooier komt voorstellen. Om 20u30 is er PartieParty. Wees erbij want ambiance zal er ook zijn.

  Op zaterdag 27 augustus staat Ronse de hele dag op het podium. De straten en pleinen van de binnenstad vormen dan het podium voor het Ronsisch creatief talent dat zich wil tonen. Muziek, dans, theater en allerhande animatie vormt de hoofdmoot van wat er te beleven valt. s Avonds ze en Paul Michiels en DJ Zaki de Grote Markt op stelten.

  Het stadsbestuur en de werkgroep Ronse Opscnehee bedrijven, handelszaken en vrijwilligers aangesproken om hun steentje bij te dragen om zowel Ronsenaren als Oudenaardisten en anderepleziermakers van de omgeving een onvergete-lijk Feest bij de Buren te bezorgen. (Tekst : Chris Van Der Steen)

  Dat Ronse een stad met uitzicht is zoals de slogan zo er vermeldt kan je meteen zien als je de Kruises naar beneden gaat. Een adembenemend uitzicht met de rijzige toren van de Sint-Hermeskerk omringd door de stadskern. Dat Ronse inzicht hee merk je aan de talrijke cul-tuurevenementen die er dag na dag georganiseerd worden en waar veel schoon volk op a omt. Dat Ronse kan feesten moet je als Oudenaardist beslist mee beleven tijdens de zomerconcerten in het park Den Bruul. Bovendien zijn deze zes concertdagen gratis en opgedeeld in Bruul For Kids, Bruul For Seniors en Ronse Opscne. Reken maar dat jonge en minder jonge gasten er hun gading zullen vinden.

  Gluren bij de buren :Bruul 2011

  Werkgroep Bruul 2011 en enkele sponsors

 • 10

  MU

  ZIE

  K

  Op woensdag 6 juli bijten de Dizzy Fingers de spits af. Dit viertal, samengesteld uit Franky Du Mongh, Luc De Clus, Franky Cooreman en Patrick Goessens brengt een gezellige mengeling van country en rock. De band ontstond in 1993, toen Du Mongh en De Clus het duo Dizzy Fingers oprichten. De groepsnaam verwijst naar een bekend nummer van gitarist Chet Atkins. Elk groepslid hee een uitgebreide muzikale achtergrond. Zo speelde Franky Du Mongh in de jaren tachtig bij De Pio os en het jazz-combo As You Like it. Luc De Clus had reeds in de jaren zeventig succes met Irisch Co ee en zou later samen met Vlaamse kleinkunstlegende Wim De Craene spelen. Goessens van zijn kant is al dertig jaar actief als allround drummer bij verschillende bands. Franky Bass Cooreman was dan weer actief bij rockgroep e Fake Band. Deze doorwinterde muzikanten brengen een gevarieerd repertoire dat zich laat inspireren door gitaristen als J. J. Cale, Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan. Een opener van formaat.

  Woensdag 13 juli is het de beurt aan het Oudenaardse rockverband Romie Veur Nen Euro. Sinds hun ontstaan in 2009 en eerste optreden op de bizonfeesten een aanhoudend succes. Deze jonge bende, met zanger Marvin Groenez als ouderdomsdeken, brengt swin-gende rockcovers voor jong en oud. Vorig jaar mocht de band nog de Oudenaardse bierfeesten

  openen, dit jaar staan ze op het podium in brou-werij Roman. Aarzel niet en steun dit talent van eigen bodem.

  Daarna, op woensdag 20 juli, kan u van de eigenzinnige band Starfunker genieten. Deze groep werd in 2001 heropgericht. Voordien waren de leden actief als Family Duck, waarmee ze een ijzersterke live reputatie opbouwden. Na een korte stop, door het wegvallen van zanger Erik Baranyanka, werd de groep heropgericht, met de Geraardbergse zangeres Kathleen Vieuvalet als versterking. Starfunker brengt een unieke mengeling van disco, funk en soul, aangevuld met goed gekozen covers. Enig in zijn soort.

  Als afsluiter, op woensdag 27 juli, niemand min-der dan Eddy et les vede es. Zanger Frank Merce-lis blaast samen met zijn groep de Franse chansons nieuw leven in. Aangevuld met danspasjes, strak in het pak, brengen ze het werk van Gainsbourg, Adamo, Brl en nog vele andere. De wederopstan-ding van de Franse vede en.

  Andermaal een veelbelovend en gevarieerd programma. De deuren van de binnenkoer gaan steeds om 19u30 open. Elke week een kans om gratis van een topconcert en de unie-ke sfeer te genieten, laat ze zeker niet onbenut !

  (Tekst : Rogier Descamps)

  Naar goede gewoonte kan u ook deze zomer terecht in brouwerij Roman voor de brouwe-rijconcerten. Dit voor de tiende keer onder de welbekende titel: leven in de brouwerij. Elke woensdag van juli kan iedereen, gratis en voor niets, op de binnenkoer van de brouwerij genieten van de talenten van topmuzikanten.

  Leven inde brouwerijBrouwerijconcerten 2011

 • zit comfortO N S FA M I L I E B E D R I J F B E S TA AT 6 3 J A A R !

  WIJ BLIJVEN OPEN TIJDENS HET VERLOF !

  -40%

  -50%

  -60%WIJ BLIJVEN OPEN TIJDENS HET VERLOF !

  SUPER SOLDEN

  SUPER SOLDEN

  SUPER SOLDEN

  SUPER SOLDEN

  SUPER SOLDEN

  SUPER SOLDEN

  EXCLUSIEVE LEDEREN SALONS10 JAAR WAARBORG !

  I N D U S T R I E Z O N E D E B R U W A A N 2 O U D E N A A R D E 0 5 5 3 1 1 3 7 1 W W W . Z I T- C O M F O R T . B EO P E N I N G S U R E N : A L L E D A G E N 1 0 - 1 2 U & 1 4 - 1 8 U Z O N D A G 1 4 - 1 8 U D I N S D A G G E S L O T E N

  Gentstraat 198 9700 Oudenaarde (Eine) 055 330 3310476 48 47 69 [email protected] www.tuboma.be

  Wie van precisie in de natuur houdt, kiest voor de precisie van de STIHL heggenscharen. In ons gamma vindt u niet alleen krachtige modellen met benzi-nemotor, maar ook elektrische modellen die perfect geschikt zijn voor meer geluidsgevoelige zijn voor meer geluidsgevoelige omgevingen. Wat voor model u omgevingen. Wat voor model u ook kiest, al onze heggenscha-ook kiest, al onze heggenscha-ren staan garant voor gebruiks-ren staan garant voor gebruiks-gemak, comfort, een licht ge-gemak, comfort, een licht ge-wicht, perfecte snoeiresultaten wicht, perfecte snoeiresultaten en een haag in vorm natuurlijk.en een haag in vorm natuurlijk.

  DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

  ONTDEK ONZEGESNOEIDEPRIJZEN

  HSE 71 (60 cm

  )

  219

  HS 45 (45 cm

  )

  419

  HS 45 (60 cm) 445 SCHOONMAAKBEDRIJF

  SCHOONMAAK

  RUITENWAS

  TUINONDERHOUD

  KARWEIDIENSTEN

  Gevaertsdreef 21

  9700 Oudenaarde

  [email protected]

  0498 47 61 25 (Antoine)

  0493 71 06 18 (Johan)

  bvba

 • 12

  : LINE UPDonderdag 11/08stereo mcsflip kowlierhermanos inglesos (live)

  Vrijdag 12/08sean paulstephen marley : the subszombie nation (live) : capleton : mr vegasltj bukem & mc conrad : hype ft. daddy earlhighbloo : joker ft. mc bugsy & mc scarzcoki ft. trixx : tc

  Zaterdag 13/08kruder & dorfmeisterpete doherty : das popgabriel rios : los campesinos : netsky rolando : the others : does it offend you, yeah? tek-one : les petits pilous (live) : aks (live)aril brikha (live) : flc (red d & san soda)sebastian san : maxim lany : lemakuhlar (live)

  Zondag 14/08arnotriggerfinger : toots & the maytalsshantel & bucovina club orkestar : t.o.kcecile : hercules & love affair : adam f shy fx & stamina mc : mason live : dewolffsteak nr 8 : lefto

  11 : 12 : 13 : 14 AUGOUDENAARDE

  FE

  ST

  IVA

  L

  Feestin het ParkDonderdag 11 tot en met zondag 14 augustus

  Wie is Wim Merchiers ?

  Ik ben van opleiding opvoeder en mijn laatste werkgever was CAW (Centrum Algemeen Wel-zijnswerk) Zuid-Oost Vlaanderen. Ik heb het geluk gehad om vooral actief te zijn met het opstarten van nieuwe projecten. Het Jongeren Advies Centrum ( JAC), het Jongeren Informatie Punt ( JIP) en de Jeugd Adviseurs Cursussen zijn van mijn hand. Je kan zeggen dat ik vooral met het organisatorische bezig ben geweest. Daarnaast heb ik in al die tijd ook in de horeca gewerkt. Ik deed mijn studentenjob in de Fame aan het einde van de Broodstraat en intus-sen baat ik in de schaduw van de Sint Walburgakerk mijn eigen Ka ee, de Hyppo, uit. Daarnaast is er natuurlijk ook FIHP. Het ka ee en FIHP vroegen te veel werk en dus heb ik gekozen om te stoppen met het sociaal werk.

  Vanwaar FIHP ?

  Tijdens de Bierfeesten mr dan tien jaar geledenhadden we aan de Fame een randprogrammatie met livebands en DJs. Zelfs Soulwax hee nog aan de Fame gespeeld. We waren een doorn in het oog van het toenmalige Bierfeestcomit. Zij hebben het stadsbestuur toen onder druk gezet om dit initiatief te verbieden en dat is gelukt. Jongereninitiatieven werden in die tijd niet echt gesteund. Ik heb toen het park Liedts aangevraagd om tijdens de septemberkermis een gratis festival te organiseren. Dat bars e na enkele edities al snel uit zn voegen, zo ben ik opnieuw van locatie verhuisd, maar de naam heb ik behouden.

  Hoe begin je aan zoiets ? Hoe kies je de artiesten? Hoe leg je de contacten ? Lig jij in jouw zetel en denk je Wie zou ik nu eens kunnen vragen ? Misschien Pete Doherty ! En hup

  Sinds mijn 16 jaar organiseer ik al concertjes. Die contacten, samen met de contacten die ik had

  opgebouwd door de programmatie van de randbier-feesten, zorgden ervoor dat ik het muziekwereldje begon te kennen. Mijn liefde voor muziek hee ook goed geholpen. Ik ga bijna wekelijks naar concerten en ik bezoek bijna alle belangrijke festivals. Ook volg ik gespecialiseerde muziekbladen en websites.

  Programmeren gebeurt op twee manieren. Eerst en vooral worden groepen die op tour zijn door bookingsagenten aangeboden en dan doe je even-tueel een bod op die groepen die het best bij FIHP aanleunen. Daarnaast surf ik het net af op zoek naar groepen die te overtuigen zijn om enkel voor FIHP over te vliegen. Wel heb ik extra aandacht voor Belgische groepen met een nieuwe plaat en die niet heel veel live spelen in ons land.

  Waar staat FIHP op de kaart tegenover andere festivals ?

  FIHP wordt gerekend bij de Top 10 van de Belgische festivals. De Morgen schreef FIHP is het kleinste van de grote festivals en dat is een zeer mooi compliment.

  Wat maakt FIHP zo bijzonder ?

  FIHP wordt gezien als n van de gezelligste festi-vals van Belgi. Wij besteden enorm veel aandacht aan decoratie en sfeer. Samen met de eigenzinnige programmatie is FIHP uniek. (Tekst : Frederic de Vos)

  Feest in het Park (FIHP) dat is Wim Merchiers en Wim Merchiers, dat is Feest in het Park. Van donderdag 11 tot en met zondag 14 augustus is de Donkvijver opnieuw het decor van dit over-de-landsgrenzen-heen bekende festival. Een gesprek met de organisator.

  www.feestinhetpark.be

  Zie website voor de nitieve line-up !

 • : LINE UPDonderdag 11/08stereo mcsflip kowlierhermanos inglesos (live)

  Vrijdag 12/08sean paulstephen marley : the subszombie nation (live) : capleton : mr vegasltj bukem & mc conrad : hype ft. daddy earlhighbloo : joker ft. mc bugsy & mc scarzcoki ft. trixx : tc

  Zaterdag 13/08kruder & dorfmeisterpete doherty : das popgabriel rios : los campesinos : netsky rolando : the others : does it offend you, yeah? tek-one : les petits pilous (live) : aks (live)aril brikha (live) : flc (red d & san soda)sebastian san : maxim lany : lemakuhlar (live)

  Zondag 14/08arnotriggerfinger : toots & the maytalsshantel & bucovina club orkestar : t.o.kcecile : hercules & love affair : adam f shy fx & stamina mc : mason live : dewolffsteak nr 8 : lefto

  11 : 12 : 13 : 14 AUGOUDENAARDE

  FE

  ST

  IVA

  L

  Feestin het ParkDonderdag 11 tot en met zondag 14 augustus

  Wie is Wim Merchiers ?

  Ik ben van opleiding opvoeder en mijn laatste werkgever was CAW (Centrum Algemeen Wel-zijnswerk) Zuid-Oost Vlaanderen. Ik heb het geluk gehad om vooral actief te zijn met het opstarten van nieuwe projecten. Het Jongeren Advies Centrum ( JAC), het Jongeren Informatie Punt ( JIP) en de Jeugd Adviseurs Cursussen zijn van mijn hand. Je kan zeggen dat ik vooral met het organisatorische bezig ben geweest. Daarnaast heb ik in al die tijd ook in de horeca gewerkt. Ik deed mijn studentenjob in de Fame aan het einde van de Broodstraat en intus-sen baat ik in de schaduw van de Sint Walburgakerk mijn eigen Ka ee, de Hyppo, uit. Daarnaast is er natuurlijk ook FIHP. Het ka ee en FIHP vroegen te veel werk en dus heb ik gekozen om te stoppen met het sociaal werk.

  Vanwaar FIHP ?

  Tijdens de Bierfeesten mr dan tien jaar geledenhadden we aan de Fame een randprogrammatie met livebands en DJs. Zelfs Soulwax hee nog aan de Fame gespeeld. We waren een doorn in het oog van het toenmalige Bierfeestcomit. Zij hebben het stadsbestuur toen onder druk gezet om dit initiatief te verbieden en dat is gelukt. Jongereninitiatieven werden in die tijd niet echt gesteund. Ik heb toen het park Liedts aangevraagd om tijdens de septemberkermis een gratis festival te organiseren. Dat bars e na enkele edities al snel uit zn voegen, zo ben ik opnieuw van locatie verhuisd, maar de naam heb ik behouden.

  Hoe begin je aan zoiets ? Hoe kies je de artiesten? Hoe leg je de contacten ? Lig jij in jouw zetel en denk je Wie zou ik nu eens kunnen vragen ? Misschien Pete Doherty ! En hup

  Sinds mijn 16 jaar organiseer ik al concertjes. Die contacten, samen met de contacten die ik had

  opgebouwd door de programmatie van de randbier-feesten, zorgden ervoor dat ik het muziekwereldje begon te kennen. Mijn liefde voor muziek hee ook goed geholpen. Ik ga bijna wekelijks naar concerten en ik bezoek bijna alle belangrijke festivals. Ook volg ik gespecialiseerde muziekbladen en websites.

  Programmeren gebeurt op twee manieren. Eerst en vooral worden groepen die op tour zijn door bookingsagenten aangeboden en dan doe je even-tueel een bod op die groepen die het best bij FIHP aanleunen. Daarnaast surf ik het net af op zoek naar groepen die te overtuigen zijn om enkel voor FIHP over te vliegen. Wel heb ik extra aandacht voor Belgische groepen met een nieuwe plaat en die niet heel veel live spelen in ons land.

  Waar staat FIHP op de kaart tegenover andere festivals ?

  FIHP wordt gerekend bij de Top 10 van de Belgische festivals. De Morgen schreef FIHP is het kleinste van de grote festivals en dat is een zeer mooi compliment.

  Wat maakt FIHP zo bijzonder ?

  FIHP wordt gezien als n van de gezelligste festi-vals van Belgi. Wij besteden enorm veel aandacht aan decoratie en sfeer. Samen met de eigenzinnige programmatie is FIHP uniek. (Tekst : Frederic de Vos)

  Feest in het Park (FIHP) dat is Wim Merchiers en Wim Merchiers, dat is Feest in het Park. Van donderdag 11 tot en met zondag 14 augustus is de Donkvijver opnieuw het decor van dit over-de-landsgrenzen-heen bekende festival. Een gesprek met de organisator.

  www.feestinhetpark.be

  Zie website voor de nitieve line-up !

 • 14

  Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

  Dag vanhet Parkop zondag 29 mei 2011 in het Liedtspark van Oudenaarde.

  Maatjes-happeningop maandag 6 juni 2011

  door Priorij van Elsegem.

  Een volledige reportage op www.randeevoe.be !

 • Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

  Dag vanhet Parkop zondag 29 mei 2011 in het Liedtspark van Oudenaarde.

  Maatjes-happeningop maandag 6 juni 2011

  door Priorij van Elsegem.

  Een volledige reportage op www.randeevoe.be !

 • ACTIV

  ITEITENKALENDER

  TOT MAANDAG 31 OKTOBER

  alle dagen (behalve maandag)van 13u30 tot 17u30

  Atelier Vera Vermeersch. Vera Vermeersch toont ruim 20 tapijten, ontworpen door vooraanstaande kunste-naars zoals Roger Raveel, Jan Van Riet, Pjeroo Roobjee, Fred Bervoets, Raoul De Keyser en anderen. Tijdens deze expositie wordt bovendien een gloed-nieuw tapijt gepresenteerd naar een karton van lokaal, maar internationaal gerenommeerd kunstenaar Johan Tahon. Ontwerp en productie gebeurden in opdracht van de stad Oudenaarde. Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Galerie De Zwarte Panter uit Antwerpen.Waar : Stadhuis, Lakenhalle

  (toegang via Dienst Toerisme), Markt, OudenaardeInkom : 3

  ZATERDAG 2 JULI EN ZONDAG 3 JULIHavenfeesten. De Passantenhaven bestaat 12 jaar en dit wordt gevierd op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli. Er zijn zaterdagnamiddag o.a. gratis rond-vaarten op de Schelde, een terras met Oudenaardse specialiteiten en s avonds een walking dinner. Zondag is er o.a. een ruilbeurs voor champagnecapsules, een aperitiefconcert en om te eindigen een etstocht met prijsuitdeling.Waar : Passantenhaven, Trekweg Linkeroever, OudenaardeInkom : gratisInfo : 0475 60 70 53 of www.yachtingvlaamseardennen.com

  WOENSDAG 6, 13, 20, 27 JULI

  vanaf 19u

  Leven in de brouwerij Roman. Brouwerij Roman houdt de traditie in ere om op iedere woensdagavond van

  juli haar unieke binnenkoer om te tove-ren tot een gezellig terras waar elke bier- en muzieklie ebber terecht kan voor de jaarlijkse Brouwerijconcerten. Dit jaar is de 10de editie. Een reden temeer om af te zakken naar de brouwe-rij Roman te Mater om te genieten van de gratis muziekavonden. Zie pag. 10 van dit nummer.Waar : Hauwaart 105, MaterInkom : gratisInfo : www.roman.be

  DONDERDAG 7 JULI

  om 19u30

  Stoppen met roken. Start van 8 sessies rook-stop. Stoppen met roken onder begeleiding van een erkend tabakoloog.

  Waar : Algemeen Ziekenhuis, Minderbroederstraat 3, OudenaardePrijs : 240 (terugbetaling mogelijk via het ziekenfonds)Info en reservatie : 055 45 61 20 of www.rookstopkliniek.be

  ZATERDAG 9 JULI

  vanaf 20u

  Beleef een onvergetelijke 10de Museum-nacht Ename met als thema

  Lumineus ! De ingredinten : woord, muziek, beeld. En duizen-

  den theelichtjes ! Een greep uit het aanbod : Bl!ndman met de vier Choralpartiten van J.S. Bach ; Sparks en een wervelend vuurspektakel op muziek; buisachtige slinkies nemen de toeschouwer mee in een meeslepende voorstelling ; Blaas of Glory brengt met een hilarisch akoestische act, de hardrock terug tot de absolute essentie ;

  Feestoog leert ons op een ludieke ma-nier feesten . Zie pag. 6 van dit nummer.Waar : dorpcentrum Ename,museum en kerk.Toegang : gratisInfo : PAM Ename, 055 30 90 40

  DONDERDAG 11 AUGUSTUS van 19u tot 02u30

  VRIJDAG 12 AUGUSTUSvan 18u tot 05u

  ZATERDAG 13 AUGUSTUSvan 15u tot 05u

  ZONDAG 14 AUGUSTUSvan 14 u tot 01u

  Feest in het Park. Feest in het Park pakt ook in 2011 uit met een aantal klinkende namen.

  Zie pag. 12 van dit nummer.Waar : festivalterrein aan de DonkvijversInkom : 63Info : [email protected] of www.feestinhetpark.be

  DONDERDAG 18 AUGUSTUS

  van 18u30 tot 22u

  OK Swaree : Te Land en te water. Naar jaarlijkse traditie zakken we in augustus af naar het mooie plekje aan De Donk. We krijgen een initiatie in surfen en kano-varen is uiteraard in het water. Vergeet je zwemgerief en hand-doek niet mee te brengen. Hiermee starten we om 18u30. Op het land kun-nen we doorlopend petanque en vele volksspelen beoefenen. Het beloo een schi erende avond te worden.Waar : Absoluut Watersportclub, Donkstraat 4, OudenaardeInkom : gratis, inschrijven niet nodig. Info : 054 41 48 02,[email protected] ofwww.vormingplus-vlad.be

  Op 3 juli 1981 ging Radio Brouwer exact 30 jaar geleden offi cieel van start, en dat wordt gevierd op zondag 3 juli 2011 in evenementenhal

  Qubus te Oudenaarde. Dan nodigen alle medewerkers van Radio Brouwer jullie uit naar de grandioze hespenbarbecue !

  Vanaf 11.00 u is iedereen van harte welkom en kan je genietenvan een gastoptreden met Hanny-D. Koffi e en gebak worden

  je gratis aangeboden, en er staat een springkasteel klaar voor de allerkleinsten.

  3 0 J A A R R A D I O B R O U W E R !

  Op 3 juli 1981 ging Radio Brouwer exact 30 jaar geleden offi cieel van start, en dat wordt gevierd op

  Radio Brouwer jullie uit naar de grandioze

  Vanaf 11.00 u is iedereen van harte welkom en kan je genietenvan een gastoptreden met

  Kaarten in voorverkoop aan 14 bij de medewerkers of via mail [email protected] betalen 8 aan de kassa.

  ZORG DAT JE ERBIJ BENT !

 • ACTIV

  ITEITENKALENDER

  TOT MAANDAG 31 OKTOBER

  alle dagen (behalve maandag)van 13u30 tot 17u30

  Atelier Vera Vermeersch. Vera Vermeersch toont ruim 20 tapijten, ontworpen door vooraanstaande kunste-naars zoals Roger Raveel, Jan Van Riet, Pjeroo Roobjee, Fred Bervoets, Raoul De Keyser en anderen. Tijdens deze expositie wordt bovendien een gloed-nieuw tapijt gepresenteerd naar een karton van lokaal, maar internationaal gerenommeerd kunstenaar Johan Tahon. Ontwerp en productie gebeurden in opdracht van de stad Oudenaarde. Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Galerie De Zwarte Panter uit Antwerpen.Waar : Stadhuis, Lakenhalle

  (toegang via Dienst Toerisme), Markt, OudenaardeInkom : 3

  ZATERDAG 2 JULI EN ZONDAG 3 JULIHavenfeesten. De Passantenhaven bestaat 12 jaar en dit wordt gevierd op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli. Er zijn zaterdagnamiddag o.a. gratis rond-vaarten op de Schelde, een terras met Oudenaardse specialiteiten en s avonds een walking dinner. Zondag is er o.a. een ruilbeurs voor champagnecapsules, een aperitiefconcert en om te eindigen een etstocht met prijsuitdeling.Waar : Passantenhaven, Trekweg Linkeroever, OudenaardeInkom : gratisInfo : 0475 60 70 53 of www.yachtingvlaamseardennen.com

  WOENSDAG 6, 13, 20, 27 JULI

  vanaf 19u

  Leven in de brouwerij Roman. Brouwerij Roman houdt de traditie in ere om op iedere woensdagavond van

  juli haar unieke binnenkoer om te tove-ren tot een gezellig terras waar elke bier- en muzieklie ebber terecht kan voor de jaarlijkse Brouwerijconcerten. Dit jaar is de 10de editie. Een reden temeer om af te zakken naar de brouwe-rij Roman te Mater om te genieten van de gratis muziekavonden. Zie pag. 10 van dit nummer.Waar : Hauwaart 105, MaterInkom : gratisInfo : www.roman.be

  DONDERDAG 7 JULI

  om 19u30

  Stoppen met roken. Start van 8 sessies rook-stop. Stoppen met roken onder begeleiding van een erkend tabakoloog.

  Waar : Algemeen Ziekenhuis, Minderbroederstraat 3, OudenaardePrijs : 240 (terugbetaling mogelijk via het ziekenfonds)Info en reservatie : 055 45 61 20 of www.rookstopkliniek.be

  ZATERDAG 9 JULI

  vanaf 20u

  Beleef een onvergetelijke 10de Museum-nacht Ename met als thema

  Lumineus ! De ingredinten : woord, muziek, beeld. En duizen-

  den theelichtjes ! Een greep uit het aanbod : Bl!ndman met de vier Choralpartiten van J.S. Bach ; Sparks en een wervelend vuurspektakel op muziek; buisachtige slinkies nemen de toeschouwer mee in een meeslepende voorstelling ; Blaas of Glory brengt met een hilarisch akoestische act, de hardrock terug tot de absolute essentie ;

  Feestoog leert ons op een ludieke ma-nier feesten . Zie pag. 6 van dit nummer.Waar : dorpcentrum Ename,museum en kerk.Toegang : gratisInfo : PAM Ename, 055 30 90 40

  DONDERDAG 11 AUGUSTUS van 19u tot 02u30

  VRIJDAG 12 AUGUSTUSvan 18u tot 05u

  ZATERDAG 13 AUGUSTUSvan 15u tot 05u

  ZONDAG 14 AUGUSTUSvan 14 u tot 01u

  Feest in het Park. Feest in het Park pakt ook in 2011 uit met een aantal klinkende namen.

  Zie pag. 12 van dit nummer.Waar : festivalterrein aan de DonkvijversInkom : 63Info : [email protected] of www.feestinhetpark.be

  DONDERDAG 18 AUGUSTUS

  van 18u30 tot 22u

  OK Swaree : Te Land en te water. Naar jaarlijkse traditie zakken we in augustus af naar het mooie plekje aan De Donk. We krijgen een initiatie in surfen en kano-varen is uiteraard in het water. Vergeet je zwemgerief en hand-doek niet mee te brengen. Hiermee starten we om 18u30. Op het land kun-nen we doorlopend petanque en vele volksspelen beoefenen. Het beloo een schi erende avond te worden.Waar : Absoluut Watersportclub, Donkstraat 4, OudenaardeInkom : gratis, inschrijven niet nodig. Info : 054 41 48 02,[email protected] ofwww.vormingplus-vlad.be

  Angelique Syroit 0472 66 57 48 www.dancecrush-release.be

  DANS- EN BEWEGINGSCENTRUMvoor jongens & meisjes vanaf 4 jaar

  04.07-08.0722.08-26.08

  Dans- & sportactiviteiten van 9u - 16u

  Schrijf u nu in ! Wees er snel bij !Plaatsen beperkt.

  (VAN 4 TOT 15 J.)

  ZOMERKAMPJULI-AUGUSTUS 2011

  Basisschool Glorieux

  Een bezoek aan Le Petit Salon is een unieke belevenis met een dubbel verweneffect. Want u bent degene die hier alleen telt ! Hier kunt u door-ademen, loslaten, nieuwe energie opdoen, en tegelijkertijd ervaren hoe rijke werkstoffen uw huid verwennen, verzorgen en verjongen. Met Declor, sinds meer dan 35 jaar d expert in Cosmetische Aro-matherapie, bieden wij u een uitzonderlijke art de beaut aan, die gebruik maakt van streng geselecteerde natuurlijke ingredinten, doseringen en exclusieve werkstofmelanges waarmee u zich op een verrukkelijke manier kunt verzorgen. Laat uw geest wegdromen en geef u over aan de Declor sensaties. Boek nu een unieke en zin-tuiglijke ontdekking van de aromatherapie en betaal voor uw Aroma Dcouverte gelaatsverzorging 30 i.p.v. 45 tijdens de maanden juli en augustus. Tot heel binnenkort ! Julie Loeman

  Broekstraat 155 Oudenaarde [email protected] 055 61 37 39

  Neem gerust een kijkje op onze gloednieuwe website voor meer info W W W . T H U I S I N S C H O O N H E I D . B E

  NIEUW IN

  OUDENAARDE !

 • De dichter die bijna op zijn eentje verantwoordelijk mag ge-noemd worden voor de schepping van de moderne Portugese pozie is Fernando Pessoa (Lissabon, 1988-1935).

  Het is zondermeer buitengewoon dat Pessoa zijn hele oeuvre schreef onder de naam van vier verschillende auteurs, n.l. Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Fernando Pessoa en Ricardo Reis. Hij noemde de andere auteurs geen pseudoniemen, maar hetero-niemen, telkens een eigen naam dus voor een ander ik. Het mag geniaal genoemd worden dat deze vier personages elk een afsplit-sing met een eigen aparte stijl en karakter voorstelden.

  Hierbij een prachtig, sober en ongetiteld gedicht uit de reeks Poesia Heternima van Fernando Pessoa. (Tekst : Paul Cox)

  KO

  P V

  AN

  DE

  MA

  AN

  DP

  OE

  ZIE

  Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, afwisselend van mezelf en van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds geef ik een korte introductie en/of situering.

  Ik geef niet om rijm.Zelden ziet men twee gelijke bomen

  naast elkaar.Ik denk en schrijf zoals bloemen

  kleur hebbenmaar minder volmaakt in mijn

  uitdrukkingswijzewant mij ontbreekt de goddelijke

  eenvoud van alleen mijn buitenkant te zijn.

  Ik kijk en ben bewogen,ben bewogen zoals water stroomt

  wanneer de bodem helt,en mijn pozie is zo natuurlijk als

  wanneer de wind gaat waaien

  Fernando Pessoa

  Ruim 60 jaar geleden vestigde een jonge Beverenaar, Marc De Smet, een nieuwe apotheek aan het Vrijheidsplein. Al gauw trok hij de aandacht van een Oudenaardse schone, Mimi Vossaert, en om een lang verhaal kort te maken : dat resulteerde in zeven kinderen en een hele rij verdere afstammelingen. Maar naast de apotheek en het gezin bleef er nog wat tijd over en dus stor e Marc zich in het verenigingsleven. Omdat men zijn werkkracht kende werd hij overal minstens tot bestuurslid , maar meestal ook tot secretaris of voorzi er gebombardeerd. Zo hielp hij in 1959 de voetbalclub Sparta Bevere stichten. Verder was hij een drijvende kracht in de kerkfabriek, het Davidsfonds van Bevere, de fotoclub en de toeristische dienst van Oudenaarde (toen nog de Vereniging voor Vreemdelingen-verkeer) waarvoor hij een Gids voor Oudenaarde en omliggende schreef . Ook voor geschiedenis had hij een boontje. Zo ontstonden publicaties als Oudenaarde en de farmacie en Dagboek van Bartolomeus De Rantere. Toen hij eindelijk op pensioen ging, kreeg hij nog meer tijd om te bouwen aan de Beverse heemkundige kring De Vierschaar, waarvoor hij nog steeds ijverig bijdragen op zijn computer tokkelt. Rode draad doorheen zijn leven is de liefde voor zijn streek, zijn stad en vooral zijn dorp, Bevere, waarvan hij zich nooit ver verwijderd hee en waar hij zoals Wim Sonneveld langs het tuinpad van zijn vader de hoge bomen nog ziet staan.

  Marc De SmetElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat.

  Factsheet :Naam & voornaam : De Smet MarcPartner : Mimi Vossaert Geboortejaar : 1925

  Leen en Lieve De Smet vonden dat hun vader onze Kop van de Maand verdiende en bezorgden ons deze informatie. En met plezier krijgt hij deze maand onze titel van Kop van de Maand. Hee u nog iemand die deze titel verdient of iemand die u in de bloemetjes wil ze en, stuur ons een mailtje : [email protected]

  WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

  eVertaal het woord vanuit het Oudenaards en vul het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Bloemen Artistic (G. Antheunisplein 4, Oudenaarde).Alvast veel puzzelplezier !

  Antwoord vorige maand :Gentiel Antheunisplein

  De gelukkige winnaar is :Els DE JOnGhESpoorweglaan 459700 Leupegem

  HORIZONTAAL 3. Schriemen 6. Pertret 7. Lawijt11. Spekken13. Sneukeldings15. Triporteur17. Vramens19. hiete koeken (oude spelling)20. Kiskies21. Subiet

  VERTICAAL 1. Gerne 2. Toespelden 4. Roete-toet 5. Pupkies 8. Refeseren 9. Etaloaze10. Terrikken12. Pertan14. Vleurikken16. Zwoantsje18. Ziem

  Oplossing:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Met dank aan Marco.

 • WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

  eVertaal het woord vanuit het Oudenaards en vul het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Bloemen Artistic (G. Antheunisplein 4, Oudenaarde).Alvast veel puzzelplezier !

  Antwoord vorige maand :Gentiel Antheunisplein

  De gelukkige winnaar is :Els DE JOnGhESpoorweglaan 459700 Leupegem

  HORIZONTAAL 3. Schriemen 6. Pertret 7. Lawijt11. Spekken13. Sneukeldings15. Triporteur17. Vramens19. hiete koeken (oude spelling)20. Kiskies21. Subiet

  VERTICAAL 1. Gerne 2. Toespelden 4. Roete-toet 5. Pupkies 8. Refeseren 9. Etaloaze10. Terrikken12. Pertan14. Vleurikken16. Zwoantsje18. Ziem

  Oplossing:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Met dank aan Marco.

  GRAFISCHE OPLOSSINGEN OP MAATVAN UW BEDRIJF

  - Logo & huisstijl- Affi ches & fl yers- Folders & brochures- Websites- Mailings- ...

  Grafi sch ontwerpReclamecampagnes

  DrukwerkondersteuningDigital printing

  * GRAFISCHE OPLOSSINGEN OP MAAT

  * wij adviseren u, afhankelijk van uw doel

  en uw budget

  - ANG metaal- en containerbouw- Chteau du Mylord- Tradibest- BCP Displays- Stad Ronse- Randeevoe ...- ...

  St.-Martensstr. - Ronse

  Tel. 055 600 630

  [email protected]

  www.grafoman.be

 • DUQUIN MIEL M E U B E L E N & I N T E R I E U R I N R I C H T I N G

  Z U I D S T R A AT 1 0 R O N S E 0 5 5 2 1 5 3 3 8W W W. D U Q U I N - M I E L . B E

  NOOIT GEZIENE PRIJZEN

  SOLDEN VAN 1 t.e.m. 30 JULI

  -20%

  Solden

  decoratie

  Riverdale

  -15%Enorme

  ACTIE

  slaapcomfort

  OPEN 9u-12u & 13u30-18u30 - MAANDAG 14u-18u - ZONDAG GESLOTEN

  Compleet 899 Enorme keuze relaxen