Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

download Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

of 28

Embed Size (px)

description

Presentatie van het Halfjaarverslag 2013 Rabobank Groep presentatie

Transcript of Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

 • 1. Halfjaarcijfers2013 RabobankGroep persconferentie 22augustus2013
 • 2. Halfjaarcijfers2013 resultaten PietMoerland,voorzitterraadvanbestuur 22augustus2013
 • 3. g RabobankGroep Dalingwinstbijaanhoudenderecessie Bedrageninmiljoenen euros 30jun13 30jun12 Mutatie Rente 4.455 4.473 Provisies 1.046 1.169 Overigeresultaten 944 1.241 Baten 6.445 6.883 6% Bedrijfslasten 4.243 4.391 3% Waardeveranderingen 1.106 1.096 Belastingen 82 180 Nettowinstvanvoortgezettebedrijfsactiviteiten 1.014 1.216 17% Nettowinstvanbeindigdebedrijfsactiviteiten 98 71 Nettowinst 1.112 1.287 14%
 • 4. MoeilijkeconomischklimaatinNederland Internationaalprofijtvanstrategischefocusopfoodenagri Robecoinjuliverkocht Nieuwecaoenovergangnaarnieuwepensioenregeling LIBORonderzoeken Ontwikkelingeneerstehelft2013(1)
 • 5. MarktaandeleninNederland 30jun13 31dec12 Hypotheken 31% (31%) Sparen 39% (39%) Handel,industrieendienstverlening 44% (43%) Coperatiefdividend Ontwikkelingeneerstehelft2013(2)
 • 6. g Balansontwikkelingenenratios Sterkeposities Bedrageninmiljardeneuros 30jun13 30jun12 Core tier1ratio 12,9% 12,7% Tier1ratio 16,9% 16,9% Kapitaalratio 18,7% 17,6% Liquiditeitspositie 131 159 Loantodepositratio 1,35 1,38 Kredietportefeuilleprivateclinten 454 462 Toevertrouwdemiddelen 340 341
 • 7. Binnenlandsretailbankbedrijf Nettowinst615miljoeneuro;3% 30jun13 30jun12 Nettowinstinmiljoeneneuro's 30jun13 31dec12 Inmiljardeneuro's Toevertrouwdemiddelen Kredietportefeuille Gedeeltelijkherstelspaarmarge Toenameinnovatiekosten Geringestijgingwaardeveranderingen 635 215 307 218 305 615 Kredietportefeuille305miljardeuro;0,5% Toevertrouwdemiddelen218miljardeuro; +1,7%
 • 8. Wholesaleeninternationaalretail Nettowinst496miljoeneuro;9% 30jun13 30jun12 Nettowinstinmiljoeneneuro's 30jun13 31dec12 Inmiljardeneuro's Toevertrouwdemiddelen Kredietportefeuille Ineerstehelft2012verkoopYesBank LagereresultatenbijGlobalFinancial MarketsenRaboPrivateEquity DalingwaardeveranderingeninIerland 543 496 118 108 120 105 Kredietportefeuille105miljardeuro;2,0% Portefeuillebestaatvoor50%uitfoodenagri Toevertrouwdemiddelen120miljardeuro; +1,7% IDBspaargeld27miljardeuro;+12%
 • 9. Leasing Nettowinst232miljoeneuro;+21% 30jun13 30jun12 Nettowinstinmiljoeneneuro's 30jun13 31dec12 Leaseportefeuilleinmiljardeneuro's Toenamerentewinst Beperktetoenamewaardeveranderingen 191 232 29,6 30,2 Leaseportefeuille30,2miljardeuro;+2,0% Portefeuillebestaatvoor30%uitfoodenagri
 • 10. Vastgoed NettoverliesRaboVastgoedgroep198miljoeneuro 30jun13 30jun12 Nettowinstinmiljoeneneuro's Hoge(re)afwaarderingenopgrondposities AfbouwMABDevelopment Toenamewaardeveranderingen 47 198 7341 17200 8982 17800 30jun13 31dec12 Inmiljardeneuros Kredietportefeuille Beheerdvermogen Aantalverkochtewoningen1.749;30% Kredietportefeuille19,3miljardeuro;+0,5% Beheerdvermogen5,7miljardeuro;+4% 19,2 5,5 5,7 19,3
 • 11. Halfjaarcijfers2013 analyse BertBruggink,CFO 22augustus2013
 • 12. Kredietportefeuille454miljardeuro;0,8% KrimpbijlokaleRabobankenenRabobankInternational GroeibijObvionenDeLageLanden Kredietverlening 420 430 440 450 460 31dec12 Particulieren HID Foodenagri 30jun13 Kredietportefeuilleprivateclinteninmiljardeneuro's +0% 1,2% 1,9%
 • 13. WoninghypothekeninNederland 30jun13 31dec12 Woninghypothekeninmiljardeneuro's 30jun13 31dec12 Waardeveranderingeninmiljoeneuro's eerstehelft tweedehelft Woninghypotheken210miljardeuro Weinigwoningtransacties,gewijzigdefiscale regelgevingenextraaflossingen 46%vantotalekredietverlening Loantovalue83% 20%portefeuillegefinancierdmetNHG 209,6 113 68 210,1 Waardeveranderingen6basispunten 6%vantotalewaardeveranderingen Circa7.000of0,56%klanten betalingsachterstandvan90dagenofmeer Circa2.800of0,23%klantenherstelnietmeer mogelijk
 • 14. g CommercieelvastgoedinNederland(1) 6%vankredietverlening;26%vanwaardeveranderingen Inmiljoeneneuros Portefeuille Onvolwaardige kredieten Voorzieningen Waarde veranderingen 30jun13 Beleggingsvastgoed 26.120 2.922 913 212 Projectontwikkeling 3.035 734 344 81 31dec12 Beleggingsvastgoed 26.305 2.384 728 326 Projectontwikkeling 3.113 644 269 121
 • 15. CommercieelvastgoedinNederland(2) Afboekingenversuswaardeveranderingen 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 H12013 Inmiljoeneneuros Waardeveranderingen Afboekingen
 • 16. Toevertrouwdemiddelen340miljardeuro;+1,6% Particulierespaargelden156miljardeuro;+4,3% Uitgegevenschuldpapier198miljardeuro;25miljardeuro NSFR102%enLCR131% Funding Toevertrouwdemiddelenenuitgegevenschuldpapier 310 320 330 340 350 31dec12 Sparen Overige 30jun13 Toevertrouwdemiddeleninmiljardeneuro's +4,3% 0,5%
 • 17. g Eigenvermogen Inmiljardeneuros Eigenvermogenper31dec12 42,3 Nettowinst 1,1 Betalingenledencertificaten,hybridevermogenenbelangenvanderden 0,5 Reserveringscapaciteit 0,6 Herwaarderingverplichtingpensioenrechten 0,7 Aflossinghybridevermogenenmutatieledencertificaten 0,5 Overigemutaties(o.a.wisselkoersenIAS19RvoorRobecoenACCBank) 1,0 Eigenvermogenper30jun13 40,7
 • 18. g Balans Inmiljardeneuros 30jun13 31dec12 30jun13 31dec12 Geldmiddelenen kasequivalenten 45 68 Toevertrouwde middelen 340 334 Kredietenaan clinten 479 485 Uitgegeven schuldpapier 198 223 Financileactiva 63 63 Schuldenaanandere banken 19 27 Vorderingenop anderebanken 34 35 Derivatenenoverige handelsverplichtingen 59 75 Derivaten 48 65 Overige verplichtingen 41 49 Overigeactiva 29 35 Eigenvermogen 41 42 Totaalactiva 698 751 Totaalpassiva 698 751
 • 19. Kapitaalstrategie Rabobank ingehouden winst & reserves 9,9% ingehouden winst & reserves ca 12% Kapitaalstructuur in % van risicogewogen activa leden- certificaten 3% leden- certificaten circa 2% hybride vermogen circa 3,5% hybride vermogen 4% T2 1,8% T2 >2,5% Core tier 1 12,9% Core tier 1 14% Tier 1 17,5% Tier 1 16,9% Kapitaalratio >20%Kapitaalratio 18,7%
 • 20. Waardeveranderingen49bp;langjariggemiddelde28bp ToenamevooralbijlokaleRabobankenenRaboVastgoedgroep AfnamebijRabobankInternational Waardeveranderingen 0 10 20 30 40 50 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 H12013 Inbasispuntenvangemiddeldekredietverlening Waarde veranderingen 10jarig voortschrijdend gemiddelde
 • 21. WinstontwikkelingRabobankGroep 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 H12013 Nettowinstinmiljoeneneuros Eerstejaarhelft Tweedejaarhelft
 • 22. Ontwikkelingvermogensratios 0 4 8 12 16 20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 H12013* Vermogensratiosinprocenten Coretier1ratio Tier1ratio Kapitaalratio *ExclusiefimpactverkoopRobecoop1juli2013
 • 23. Halfjaarcijfers2013 actualiteiten PietMoerland,voorzitterraadvanbestuur 22augustus2013