Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

of 28 /28
Halfjaarcijfers 2013 Rabobank Groep – persconferentie 22 augustus 2013

description

Presentatie van het Halfjaarverslag 2013 Rabobank Groep presentatie

Transcript of Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Page 1: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Halfjaarcijfers 2013

Rabobank Groep – persconferentie

22 augustus 2013

Page 2: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Halfjaarcijfers 2013 – resultaten

Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur

22 augustus 2013

Page 3: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

g

Rabobank GroepDaling winst bij aanhoudende recessie

Bedragen in miljoenen euro’s 30‐jun‐13 30‐jun‐12 Mutatie

Rente 4.455 4.473

Provisies 1.046 1.169

Overige resultaten 944 1.241

Baten 6.445 6.883 ‐6%

Bedrijfslasten 4.243 4.391 ‐3%

Waardeveranderingen 1.106 1.096

Belastingen 82 180

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.014 1.216 ‐17%

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten  98 71

Nettowinst 1.112 1.287 ‐14%

Page 4: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

• Moeilijk economisch klimaat in Nederland

• Internationaal profijt van strategische focus op food en agri

• Robeco in juli verkocht

• Nieuwe cao en overgang naar nieuwe pensioenregeling

• LIBOR‐onderzoeken

Ontwikkelingen eerste helft 2013 (1)

Page 5: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Marktaandelen in Nederland30‐jun‐13 31‐dec‐12

• Hypotheken 31% (31%)

• Sparen 39% (39%)

• Handel, industrie en dienstverlening 44% (43%)

Coöperatief dividend

Ontwikkelingen eerste helft 2013 (2)

Page 6: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

g

Balansontwikkelingen en ratio’sSterke posities

Bedragen in miljarden euro’s 30‐jun‐13 30‐jun‐12

Core tier 1‐ratio 12,9% 12,7%

Tier 1‐ratio 16,9% 16,9%

Kapitaalratio 18,7% 17,6%

Liquiditeitspositie 131 159

Loan‐to‐depositratio  1,35 1,38

Kredietportefeuille private cliënten 454 462

Toevertrouwde middelen  340 341

Page 7: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Binnenlands retailbankbedrijfNettowinst 615 miljoen euro; ‐3%

30‐jun‐13

30‐jun‐12

Nettowinst in miljoenen euro's

30‐jun‐13

31‐dec‐12

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• Gedeeltelijk herstel spaarmarge• Toename innovatiekosten• Geringe stijging waardeveranderingen

635

215307

218305

615

• Kredietportefeuille 305 miljard euro; ‐0,5%• Toevertrouwde middelen 218 miljard euro; +1,7%

Page 8: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Wholesale en internationaal retailNettowinst 496 miljoen euro; ‐9%

30‐jun‐13

30‐jun‐12

Nettowinst in miljoenen euro's

30‐jun‐13

31‐dec‐12

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• In eerste helft 2012 verkoop Yes Bank• Lagere resultaten bij Global Financial Markets en Rabo Private Equity

• Daling waardeveranderingen in Ierland

543

496

118108

120105

• Kredietportefeuille 105 miljard euro; ‐2,0%• Portefeuille bestaat voor 50% uit food en agri• Toevertrouwde middelen 120 miljard euro; +1,7%

• IDB‐spaargeld 27 miljard euro; +12%

Page 9: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

LeasingNettowinst 232 miljoen euro; +21%

30‐jun‐13

30‐jun‐12

Nettowinst in miljoenen euro's

30‐jun‐13

31‐dec‐12

Leaseportefeuille in miljarden euro's

• Toename rentewinst• Beperkte toename waardeveranderingen 

191

232

29,6

30,2

• Leaseportefeuille 30,2 miljard euro; +2,0%• Portefeuille bestaat voor 30% uit food en agri

Page 10: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

VastgoedNettoverlies Rabo Vastgoedgroep 198 miljoen euro

30‐jun‐13

30‐jun‐12

Nettowinst in miljoenen euro's • Hoge(re) afwaarderingen op grondposities• Afbouw MAB Development• Toename waardeveranderingen

47

‐198

7341

17200

8982

1780030‐jun‐13

31‐dec‐12

In miljarden euro’s

Kredietportefeuille Beheerd vermogen

• Aantal verkochte woningen 1.749; ‐30%• Kredietportefeuille 19,3 miljard euro; +0,5%• Beheerd vermogen 5,7 miljard euro; +4%

19,25,5

5,719,3

Page 11: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Halfjaarcijfers 2013 – analyse

Bert Bruggink, CFO

22 augustus 2013

Page 12: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Kredietportefeuille 454 miljard euro; ‐0,8%• Krimp bij lokale Rabobanken en Rabobank International• Groei bij Obvion en De Lage Landen

Kredietverlening

420

430

440

450

460

31‐dec‐12 Particulieren HID Food en agri 30‐jun‐13

Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's

+0% ‐1,2% ‐1,9%

Page 13: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Woninghypotheken in Nederland

30‐jun‐13

31‐dec‐12

Woninghypotheken in miljarden euro's

30‐jun‐13

31‐dec‐12

Waardeveranderingen in miljoen euro's

eerste helft tweede helft

Woninghypotheken 210 miljard euro• Weinig woningtransacties, gewijzigde fiscale regelgeving en extra aflossingen

• 46% van totale kredietverlening• Loan‐to‐value 83%• 20% portefeuille gefinancierd met NHG

209,6

113

68

210,1

Waardeveranderingen 6 basispunten• 6% van totale waardeveranderingen• Circa 7.000 of 0,56% klanten betalingsachterstand van 90 dagen of meer

• Circa 2.800 of 0,23% klanten herstel niet meer mogelijk

Page 14: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

g

Commercieel vastgoed in Nederland (1)6% van kredietverlening; 26% van waardeveranderingen

In miljoenen euro’s Portefeuille Onvolwaardige kredieten

Voorzieningen Waarde‐veranderingen

30‐jun‐13

Beleggingsvastgoed 26.120 2.922 913 212

Projectontwikkeling 3.035 734 344 81

31‐dec‐12

Beleggingsvastgoed 26.305 2.384 728 326

Projectontwikkeling 3.113 644 269 121

Page 15: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Commercieel vastgoed in Nederland (2)Afboekingen versus waardeveranderingen

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 H1 2013

In miljoenen euro’s

Waarde‐veranderingen Afboekingen

Page 16: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Toevertrouwde middelen 340 miljard euro; +1,6%• Particuliere spaargelden 156 miljard euro; +4,3%• Uitgegeven schuldpapier 198 miljard euro; ‐25 miljard euro• NSFR 102% en LCR 131%

FundingToevertrouwde middelen en uitgegeven schuldpapier

310

320

330

340

350

31‐dec‐12 Sparen Overige 30‐jun‐13

Toevertrouwde middelen in miljarden euro's

+4,3% ‐0,5%

Page 17: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

g

Eigen vermogen

In miljarden euro’s

Eigen vermogen per 31‐dec‐12 42,3

Nettowinst 1,1

Betalingen ledencertificaten, hybride vermogen en belangen van derden ‐0,5

Reserveringscapaciteit 0,6

Herwaardering verplichting pensioenrechten ‐0,7

Aflossing hybride vermogen en mutatie ledencertificaten ‐0,5

Overige mutaties (o.a. wisselkoers en IAS19R voor Robeco en ACCBank) ‐1,0

Eigen vermogen per 30‐jun‐13 40,7

Page 18: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

g

Balans

In miljarden euro’s 30‐jun‐13 31‐dec‐12 30‐jun‐13 31‐dec‐12

Geldmiddelen en kasequivalenten

45 68 Toevertrouwde middelen

340 334

Kredieten aan cliënten

479 485 Uitgegeven schuldpapier

198 223

Financiële activa 63 63 Schulden aan andere banken

19 27

Vorderingen op andere banken

34 35 Derivaten en overige handelsverplichtingen

59 75

Derivaten 48 65 Overige verplichtingen

41 49

Overige activa 29 35 Eigen vermogen 41 42

Totaal activa 698 751 Totaal passiva 698 751

Page 19: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Kapitaalstrategie Rabobank

ingehoudenwinst & reserves

9,9%

ingehoudenwinst & reservesca 12%

Kapitaalstructuur in % van risicogewogen activa

leden-certificaten

3%

leden-certificatencirca 2%

hybridevermogencirca 3,5%

hybridevermogen

4%

T2 1,8% T2 >2,5%

Core tier 112,9%

Core tier 114%

Tier 117,5%

Tier 116,9%

Kapitaalratio>20%Kapitaalratio

18,7%

Page 20: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

• Waardeveranderingen 49 bp; langjarig gemiddelde 28 bp• Toename vooral bij lokale Rabobanken en Rabo Vastgoedgroep• Afname bij Rabobank International

Waardeveranderingen

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 H1 2013

In basispunten van gemiddelde kredietverlening

Waarde‐veranderingen

10‐jarigvoortschrijdendgemiddelde

Page 21: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Winstontwikkeling Rabobank Groep

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 H1 2013

Nettowinst in miljoenen euro’s

Eerste jaarhelft Tweede jaarhelft

Page 22: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Ontwikkeling vermogensratio’s

0

4

8

12

16

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 H1 2013*

Vermogensratio’s in procenten

Core tier 1‐ratio Tier 1‐ratio Kapitaalratio

* Exclusief impact verkoop Robeco op 1 juli 2013

Page 23: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Halfjaarcijfers 2013 – actualiteiten

Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur 

22 augustus 2013

Page 24: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Lichte verbetering wereldwijde groei 

Wereldeconomie wint iets aan kracht• Groei opkomende markten beperkt • Vooruitzichten Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk aanmerkelijk beter• Eurozone worstelt zich uit recessie

Nederlandse groei tegengehouden door daling binnenlandse bestedingen• Hogere uitvoergroei in vooruitzicht door hogere groei VS en VK en terugkeer groei eurozone• Overheid blijft op rem staan met bezuinigingen en lastenverzwaringen• Consumptie huishoudens blijft dalen door verdere daling reëel beschikbaar inkomen• Hoop is gericht op opleving woningmarkt

Economische vooruitzichten

Page 25: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

• Bedrijfseconomisch toezicht op lokale Rabobanken al 90 jaar oud• Toezichtrol is wettelijk verankerd en opgedragen aan Rabobank Nederland• Rabobank Groep kent 136 zelfstandige lokale Rabobanken: de basis van de Rabobank‐organisatie. Elke lokale Rabobank is zelfstandig en heeft eigen bankvergunning

• Lokale banken staan in voor elkaars verplichtingen en kunnen terugvallen op hun gezamenlijke bedrijf Rabobank Nederland

• Gedelegeerd toezicht namens DNB bestaat al sinds begin jaren '50. Toezicht betreft een beheerste en integere bedrijfsvoering, solvabiliteit en liquiditeit

• Het is de lijn dat elke lokale bank goed presteert. Wanneer een bank minder presteert, is er voor de betreffende lokale Rabobank vanuit Rabobank Nederland extra begeleiding. Dat is een normaal onderdeel van de continue verbetering die de lokale Rabobanken nastreven

• Gemiddeld krijgt 5‐10% van de lokale Rabobanken extra begeleiding

RN toezicht op lokale banken

Page 26: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

• De wereld en het gedrag van klanten is sterk aan het veranderen• Klanten hebben behoefte aan eenvoudige en transparante financiële dienstverlening en willen altijd en overal hun geldzaken kunnen regelen

• We stroomlijnen processen, vereenvoudigen het productportfolio en zorgen voor zelfbediening via internet en mobiel

• Bij dit bedieningsmodel past een efficiënte inrichting met een structureel hogere rentabiliteit• Van 28.000 naar 20.000 arbeidsplaatsen en van 136 naar 100 lokale Rabobanken• Hiermee daalt ons kostenniveau met 1 miljard euro• Aantal kantoren halveert tot circa 400, maar de Rabobank heeft dan nog steeds het dichtste kantorennet van Nederland

• De Rabobank ziet er in 2016 anders uit, maar is en blijft de coöperatieve, solide en duurzame bank voor haar klanten

Visie 2016

Page 27: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Halfjaarcijfers 2013

Bedankt voor uw aandacht

Page 28: Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 presentatie

Halfjaarcijfers 2013