Rabobank - Circulaire Economie

of 28 /28
Nieuwe uitdagingen en kansen voor ondernemers.

Embed Size (px)

description

We staan aan het begin van een verschuiving van de bestaande ‘lineaire economie’ naar een ‘circulaire economie’. Anticiperend op deze ontwikkelingen heeft de Rabobank in deze brochure het concept van de circulaire economie in kaart gebracht in drie productieketens: textiel, elektronica en landbouw. In elke keten komen ondernemers aan het woord die nu al volop met ‘circulair denken en ondernemen’ bezig zijn.

Transcript of Rabobank - Circulaire Economie

 • 1

  Nieuwe uitdagingen en kansen voor ondernemers.

 • 2 CirculaireEconomie

  x

  Ineenperiodewaarinondernemerssterkeeconomische

  tegenwindvoelen,zoalsopditmoment,lijkterweinig

  ruimtetezijnvoorproductinnovatieenprocesvernieuwing.

  Tochlaatdepraktijkziendaterookbedrijvenzijndiejuist

  dangaanvernieuwenenveranderingendoorvoeren

  waardoorzesterkeruitdecrisiskomen.

  Deeconomischecrisisnoopttotvernieuwing.Eenvoor-

  beeldkanditillustreren.Enerzijdszijnbedrijvenkwetsbaar

  voorhogeregrondstoffenprijzen.Anderzijdsontdekkenzij

  datermethodenzijnomgrondstoffenenmaterialenmeer

  dannkeertebenutten.Daardoorkanpersaldodewinst-

  gevendheidtochverbeteren.Weziensteedsmeerbedrijven

  diebijhetproductontwerpenindebedrijfsvoeringaandacht

  bestedenaanhetterugwinnenvangrondstoffenen

  materialen.Ditgebeurtooksteedsvakerinsamenwerking

  metanderebedrijven.Hetresultaatisdatgrondstoffen

  opnieuwhoogwaardigingezetworden.

  Ditnieuwebusinessconceptwordtaangeduidmetde

  termcirculaireeconomie;eeneconomiedieslimmer

  omgaatmetgrondstoffenenhetmilieuminderbelast,de

  kostenverlaagtenhetbedrijfbeterpositioneertindemarkt.

  Westaanaanhetbeginvaneenverschuivingvande

  bestaandelineaireeconomienaareencirculaireeconomie.

  AnticiperendopdezeontwikkelingenheeftdeRabobank

  indezebrochurehetconceptvandecirculaireeconomie

  inkaartgebrachtindrieproductieketens:textiel,elektronica

  enlandbouw.Inelkeketenkomenondernemersaanhet

  woorddienualvolopmetcirculairdenkenenondernemen

  bezigzijn.

  Ikwensuveelleespleziereninspiratietoe.

  Bart van Iersel

  DirecteurBedrijven&PrivateBanking

  RabobankRoermond-Echt

  Voorwoord

  Deze brochure is met bio-inkten op duurzaam geproduceerd papier gedrukt

  Opdrachtgever:

  BartvanIerselenJohnVerdellen,

  RabobankRoermond-Echt

  Conceptidee, -ontwikkeling en

  eindredactie:

  RichardPiechocki,teamSustainable

  BusinessDevelopment,

  directoraatCoperatie&Duurzaam-

  heidRabobankNederland

  Conceptontwikkeling,

  tekst/schemas en advies:

  MariekeGombault,

  SusanneRitskesen

  KavitaRamdas,Beco/Ernst&Young

  Vormgeving:

  CreationStation,Roermond

  Drukwerk:

  ARSGrafisch,Roermond

  Colofon

 • 3

  4 Vanlineairnaarcirculair Lineaireeconomie

  Circulaireeconomie

  6 Waarzitdewaarde?

  8 Landbouwendebiobasedeconomy Circulairelandbouwketeninbeeld

  Voorbeeldenuitdepraktijk:

  10 MarisProjects

  11 SceltaMushrooms

  12 GRO

  13 Waste2Chemical

  14 Textiel Circulairetextielketeninbeeld

  Voorbeeldenuitdepraktijk:

  16 MudJeans

  17 VAR|Frankenhuis

  18 G-StarRaw

  19 DutchaWEARness

  20 Elektronica Circulaireelektronicaketeninbeeld

  Voorbeeldenuitdepraktijk:

  22 RepairCaf

  23 ACERe-useTechnology

  24 Techreturns

  25 CirculairpapierinRoermond 25 ARSGrafischenVanHoutum

  26 Financiering

  Inhoud

 • 4 CirculaireEconomie

  Vanlineairnaarcirculair

  Demaakindustriewerktmeteenbusinessmodeldataan

  vernieuwingtoeis.Degroeiendewereldbevolking,de

  grondstoffenschaarsteensimpelwegdedraagkracht

  vandeaarde,vragenomeennieuwbusinessmodel.Een

  modelwaarmeeookdevoorspelde9miljardmensenin

  2050duurzaaminhunbehoeftenkunnenvoorzien,datwil

  zeggenvoldoendemogelijkhedenvoorhethebbenvan

  welvaartenwelzijn.

  LineaireeconomieHethuidigeeconomischemodelis,doordelineaireopzet,

  afhankelijkvansteedsnieuwegrondstoffen.Ineenlineair

  ofrechtlijnigproductieproceswordenproductennahet

  gebruikalsafvalafgedankt,waarnadeproducentweer

  eengloednieuwproductlevert.Hetverdienmodeldatde

  maakindustrietotnutoevoornamelijkheeftgehanteerd,

  waarbijhetvervangenvanproductennaeenrelatiefkorte

  levensduurcentraalstaat,versterktdevraagnaarnieuwe,

  nognieteerdergebruikte,grondstoffen.Ditsysteem

  werktedeafgelopeneeuwvoorhetgevoelprima,maar

  looptnutegenzijngrenzenaan.

  Tot2000daaldendegrondstofprijzen,erwasvoldoende

  voorraadendemaatschappijomarmdedewegwerp-

  consumptievanharte.Maarsinds2000zijndegemiddelde

  grondstofprijzenbehoorlijktoegenomenenhebben

  bedrijveninsommigesectorensteedsvakertemakenmet

  toeleveringsrisicosenplotselingeprijsschommelingen.

  Dezegrillighedenwordenveroorzaaktdoorondermeer

  debeperktebeschikbaarheidvannietalleengrondstoffen,

  maarookvanenergie,schoonwaterenvruchtbaregrond.

  Ditraaktbedrijven;nietalleenmultinationals,ookhet

  midden-enkleinbedrijf(MKB).

  Eenslimmeondernemersignaleertdezetrendsenpast

  zijnbusinessmodelaan.Maarwelkbusinessmodelbenut

  dewaardevandegrondstoffenoptimaal,organiseertzijn

  productieprocessenhetmeestefficintenvermindert

  leveringsrisicos?Welkbusinessmodelvoorzietinde

  behoeftenvaneentoenemendewereldbevolking

  enbenutdebijbehorendemarktkansen,binnende

  draagkrachtvandeaarde?

  Gevolgen van schaarste en prijsstijgingen bij grondstoffen

  UitonderzoekvanPanteia/EIMblijktdatnopdedrieNederlandseindustrileMKB-bedrijvenproblemenondervindtbij

  deinkoopvangrondstoffen.Hetgrootsteprobleemishetniet(tijdig)kunnenbeschikkenovergrondstoffenvoorhetpro-

  ductieprocesmetalsgevolgstagnatieindeproductieenontevredenklanten.

  Maarliefst57%vandebedrijvendatproblemenondervindtmetdeinkoopvangrondstoffen,ervaartlagerewinstmarges

  alsgevolgvanhetnietoptijdgeleverdkrijgenvangrondstoffen.Voor55%isersprakevanverminderdeomzeten54%

  heefttemakenmetonderbrekingenindeproductie.26%heeftproblemenmetliquiditeitenfinanciering,bijvoorbeeld

  doordatmenoverstaptnaareennieuweleverancierenbijdezeleveranciergeenkredietkrijgt.

  Slechtebeschikbaarheidvangrondstoffenheeftalspositiefbijeffectdat41%vandebedrijvenwordtgestimuleerdzijn

  productentevernieuwenomzoproblementevoorkomen.Voorbeeldenzijn:hetgebruikvanalternatievematerialenen

  grondstoffen,efficintereproductieprocesseneneenefficinterdesignvanproductenwaardoormindermateriaal

  benodigdis.33%vandebedrijvennoemtrecyclingalsmogelijkeoplossing.

 • 5

  Duurzame energie

  Biologische materialen

  Biobased: smartphone-hoesje, gemaakt van biologisch restmateriaal.

  Technische materialen

  Grondstoffen (behouden hun waarde)

  Fabricageen ontwerp voor hergebruik

  Compost

  Gebruiker

  Biogas

  Circulaire economieHet concept van de circulaire economie, aan de hand van het voorbeeld van een smartphone en de bijbehorende beschermhoes. Met stromen van:- biologische materialen; groene grondstoffen vervangen fossiele bestanddelen;

  - technische materialen keren (hoogwaardig) terug in het productieproces als product, component of grondstof (cascades).

  In de circulaire economie behouden producten, componenten en grondstoffen zoveel mogelijk hun waarde. Bij ontwerp en productie wordt rekening gehouden met demontage voor hergebruik. Klanten worden geen eigenaar meer, maar betalen leveranciers voor tijdelijk gebruik van een product.

  Terughalen van producten, dankzij slimme leaseconcepten

  Componenten(demontabel product ontwerp, nieuwe toepassingen)

  Producten (na update, onderhoud of reparatie naar nieuwe gebruikers)

  CirculaireeconomieHetconceptvandeduurzamecirculaireeconomielijkt

  eenveelbelovendalternatieftebiedenvoorhethuidige

  lineairemodel.Circulaireeconomieishetmaximaliseren

  vanhergebruikvanproductenengrondstoffenenhet

  minimaliserenvanwaardevernietiging.Kenmerkendvoor

  decirculaireeconomieisdatgrondstoffenennatuurlijke

  hulpbronnennietwordenuitgeput,maarefficintworden

  hergebruiktdoorbedrijvenwaardooreenproductketen

  eenkringloopwordt.

  Hetmodelvandecirculaireeconomieisteonderscheiden

  intweevormenvankringlopen:(zie figuur 1)

  eenkringloopvanorganische/biologischematerialen

  waarinreststoffennagebruikterugvloeiennaardenatuur

  endaaropnieuwalsgrondstofdienenvoorbiologische

  processen;

  eengeslotenkringloopwaarinanorganische/technische

  productenenmaterialenmetzoweinigmogelijkver-

  liesaankwaliteitenwaardeopnieuwgebruiktkunnen

  wordeninhetzelfdeofeenanderproductieproces.

  Essentieelhierbijisdatdeproductenzodanigworden

  ontworpen,geproduceerdengebruikt,datdezeaan

  heteindevanhuneconomischelevensduureenvoudig

  opgeknapt,hersteldofuitelkaargehaaldkunnenworden.

  Figuur 1: illustreert de twee vormen van kringlopen van de circulaire economie | Bron: Infographic MVO Nederland/Shootmedia

 • 6 CirculaireEconomie

  Waarzitdewaarde?

  Decirculaireeconomiekentvijfprincipesopbasiswaarvan

  bedrijven,hunleveranciersenhunklantenineenketen

  andersgaan(samen)werken.Hierdoorontstaankansen

  omsteedsdemaximalewaardetehalenuitproducten,

  materialenenafvalstromen.

  1. Verbruikminder:

  minimaliseerdeinputvangrondstoffenenelimineer

  afvalenvervuiling.

  2.Verhoogdeprestaties:

  maximaliseerdewaardeinelkefasevandeketen

  doorhetoptimaliserenvanallebedrijfsprocessen.

  Doorvoorefficinteenschoneproductieprocessen

  tekiezengerichtopnuttighergebruik,wentelen

  ondernemersnietlangerdekostenvoorvervuiling

  enuitputtingafopdemaatschappij.

  Integendeel,bedrijvenkrijgenhiermeemeergripop

  hunmilieuvoetprintenophunkosten.Ofzijmaken

  eenbusinesscaseuithetoplossenvaneenmaat-

  schappelijkprobleem,zoalsVanMarisdatdoet

  (zie pagina 10)doorafvalwateralsvoedingsbodem

  tegebruiken.

  3. Managedegrondstof-enhergebruikstromen:

  optimaliseerdestromenvanorganischmateriaal

  vanuitenweerterugnaardebiosfeernorganiseer

  dehergebruikstromenvantechnische,anorganische

  grondstoffeningeslotenkringlopenenketens.

  Langer gebruik:

  Producten,componentenenmaterialen

  langergebruiken,waarbijhetlanger

  meegaanenmakkelijkterepareren

  uitgangspuntenzijnbijhetontwerp

  ofbijhetbusinessmodel.

  Producten een tweede gebruiksleven geven:

  Hoemeerhetluktomhetproducten/of

  dematerialendirecttehergebruikenen

  dichtbijhetoorspronkelijkedoelvanhet

  productteblijven,destegroterdebespa-

  ringenophetgebiedvanmateriaal,arbeid,

  energie,investeringenenmilieubelasting.

  Hergebruik onderdelen:

  Naasthetopnieuwgebruikenvanhetgehele

  product,kunnenookgoedfunctionerende

  onderdelenopnieuwingezetworden,indien

  hetproductinzngeheelnietmeerbruikbaaris.

  Re- & upcyclen of cascaderen:

  Doormaterialenengrondstoffenopnieuw

  enefficintintezetten,indezelfdeofandere

  productieprocessen,zullendekostenlager

  liggendandoornieuwegrondstoffente

  kopen.Zekeralsweookdemilieu-en

  maatschappelijkekostenmeenemen.

  Bijtechnischematerialengebeurtdat

  viarecyclenofupcyclenvangrondstoffen

  enhalffabrikaten.Bijbiologischematerialen

  gebeurtdattrapsgewijs,aangeduidals

  cascadering:materialenwordenvia

  fermentatieafgebrokeninorganische

  grondstoffendievervolgensworden

  gebruiktinanderebiologische/chemische

  productiesystemen.

  Waardecreatie

 • 7

  Conclusie:

  Belangrijkefactorenvoorhethalenvanwaardeuitde

  circulaireeconomiezijn:

  1) dekeuzevoormaterialen,

  2) demanierwaaropproductenontworpen,

  geproduceerdengebruiktworden,

  3) dewijzewaaropbedrijvenmetelkaarinnetwerken

  dekringloopvanketensduurzaamorganiserenen

  beherenen

  4) eenwaarde-engedragsveranderingvanbezit

  naar(vrucht)gebruik.

  Immers,hoemakkelijkerproductenonderhouden,

  opgewaardeerdenhergebruiktkunnenworden,

  hoemeerwaardezeblijvenvertegenwoordigen.

  Hoemakkelijkermaterialenteherwinnenenweerin

  tezettenzijn,desteminderinvesteringennodigzijn

  omzeweerintezettenalstechnischegrondstofof

  alsnutrintindebiologischekringloop.Hoebeterde

  systemenzijnomdematerialenweerintezamelen

  enineigendomvandeproducenttehouden,deste

  meerwaardecreatie.

  Waardecreatieuitgedruktinduidelijkevoordelen

  Belangrijkisdatondernemersenproductgebruikersdevoor-

  delenkennenvandewaardedieeencirculairgeorganiseerde

  productieketenkanbieden.Hetcirculairemodelisnietalleen

  eenantwoordoptoenemendeeconomischegrondstoffen-

  schaarste,maarvooralookeenmotorvoorinnovatieengroei.

  Hetsteltbedrijveninstaatom:

  nieuwetechnologieteontwikkelenendaarmeeeen

  goedmarktaandeelteveroveren;

  hunconcurrentiepositieteverbeterenmeteen

  slimmerontwerp;

  hunketenbeterintegraaltebeherenende

  beschikbaarheids-enleverrisicosuittesluiten;

  kansentegrijpenindenieuwetransportstromen

  binnenkringlopen;

  teprofiterenvandetoegenomenhandelswaarde

  vanafvalstromen;

  nieuweverdienmodellenteontwikkelengebaseerd

  ophetgebruikinplaatsvanhetbezitvangoederen.

  Eenovervloedaankansenvoorwaardecreatieen

  waardevermeerdering,maarhoewerktditindepraktijk?

  Dezebrochuretoontdrievoorbeeldenvanhoecirculaire

  ketensofnetwerkeneruitkomentezienenwelkekansen

  MKB-ondernemersdaarinkunnenhebben.Devoorbeelden

  zijn:textiel,elektronicaenlandbouw.

  Welkevandehiervoorgenoemdehergebruiksalternatieven

  hetmeestoptimaalis,isafhankelijkvanhetproductende

  specifiekesituatiebijbedrijvenenhettypeketen.

  4. Vanbezitnaarvruchtgebruik:Maarhetterugwinnen

  encirculairinzettenvangrondstoffenalleenisnietvol-

  doendeomookopdelangeretermijnindebehoefte

  vaneensteedstoenemendaantalconsumentente

  kunnenvoorzien.Naastefficinthergebruikgaathet

  conceptvandecirculaireeconomieookuitvanhetvoor-

  zienindetijdelijkegebruiksbehoeftevandegebruikerin

  plaatsvanhetinhetbezithebbenvanproducten.Ofwel,

  eenverschuivingvanbezitvanproductennaarvrucht-

  gebruikalsjehetproductnodighebt.Ditkanzowelinde

  consumentengoederenmarktalsindebedrijvenmarkt.

  Voordeelvanhetconceptvancirculaireeconomievoor

  deproducentisdatheteigendomvandegrondstoffen

  bijhemblijft.Voordegebruikerishetvoordeeldathij

  alleenbetaaltvoordaadwerkelijkgebruik.

  HetbusinessmodelvanMudJeans(zie pagina 16)

  iseenvoorbeeldvanhoeditindepraktijkkanwerken.

  5. Werksamen:optimaliseerdesamenwerkingtussen

  bedrijvenendiversiteitindekringloop.

  Bedrijvenzettenhetrisicovangrondstoffenschaarste

  ominvoortdurendebeschikbaarheiddoorzelf,enin

  samenwerkingmetanderebedrijven,destromenvan

  grondstoffen,hulpbronnen,halffabricatenenproducten

  tebeheersen,dezemaximaaltebenuttenendeze

  opnieuwefficintintezetten.Opdezewijze

  behoudendematerialenhunwaardezooptimaal

  mogelijk.Eenbelangrijkaandachtspunthierbijishet

  vindenvandejuistediversiteittussendesamenwer-

  kendebedrijvenenorganisatiesdieextrakennis

  ennetwerkenleveren,zoalsaccountants,banken

  enoverheden.

 • 8 CirculaireEconomie

  Landbouwendebiobasedeconomy

  Uitputtingvanaardolie,opkomstvanbiotechnologieen

  ontwikkelingvanduurzameenergietechnologiemaken

  deontwikkelingmogelijknaareenbiobasedeconomy

  diehaarenergieenmaterialenhaaltuitzonne-energie

  enlandbouwproducten.Inhetconceptvandebiobased

  economywordtplantenmateriaalofbiomassa(eiwitten,

  zetmeel,suikers,plantaardigeolieenlignocellulose)

  omgezetingrofwegviercategorien:(1)voedsel,

  (2)diervoeder,(3)functionelestoffenen(4)energie.

  Bijfunctionelestoffengaathetomfarmaceutische

  produc-ten,cosmetica,fijnchemie(zoalsoplosmiddelen

  enenzymen),voedselsupplementen(zoalsantioxidanten

  enomega-3vetzuren),kledingenbouwmaterialen.

  Bijenergiegaathetombenuttingvandeenergie-inhoud

  vanbiomassa,ofwelbio-energie.Detoegenomenkennis

  ophetgebiedvanbiochemie,microbiologieengenetica

  endekoppelingdaarvanaandeprocestechnologiestellen

  bedrijvensteedsbeterinstaatombiologischeprocessen

  uitdenatuuropindustrileschaalnatebootsen.Hierdoor

  kunnenstoffenveelmilieuvriendelijkerwordengeprodu-

  ceerddanindepetrochemie,terwijlmateriaalkringlopen

  gemakkelijkerkunnenwordengesloten.

  Vooralbedrijvenindechemischeindustriegrootenklein

  enindelandbouwgroeienhierdoornaarelkaartoe:de

  chemieorinteertzichsteedsmeeropbiomassa(landbouw-

  enbosbouwproductenenorganischafval),terwijlsteeds

  GewassenCompost

  Afval waterandere sector

  Voedsel

  Voer

  Biomassa

 • 9

  Schema: circulaire landbouw en de biobased economyketen.

  meerbedrijvenindefood&agrisectorzelfgebruikmaken

  vanbiotechnologieenraffinageprocessen.

  Eenbelangrijkuitgangspuntbijhetgebruikvanbiomassa

  alsorganischegrondstofvoordetechnologischetoepas-

  singenindebiobasedeconomyisdatdebiomassaopeen

  duurzamewijzegeteeldentoegepastwordtmetaandacht

  voormilieu,biodiversiteit,sociaalwelzijnenvoedsel-

  zekerheid.Weloverwogenkeuzeszijnnodigvoorhetin

  standhoudenvaneengoedebalanstussenhetgebruik

  vangewassenvoorvoedselenbiomassavoorandere

  toepassingen.

  Eenduurzamebiobasedeconomyontstaatonderandere

  doordekringloopvanorganischegrondstoffenzoveel

  mogelijktesluitenendezegrondstoffenzohoogwaardig

  mogelijkintezetten.Ineenbiobasedeconomykringloop

  gebruikenbedrijvenelkaarsreststromen(biomassastromen)en

  gevenhierwaardeaan,zoalsonderstaandschemaweergeeft.

  Basislogo

  Diapositief | Monotone

  Variaties

  Logo-Styleguide Maart 2010

  Basislogo

  Diapositief | Monotone

  Variaties

  Logo-Styleguide Maart 2010

  Voedsel

  Bio basedproducten

  Farmaceutischegrondstoffen

  Voer

  Bio chemicalinBiomassa

  Bio brandstof

  Afval

 • 10 CirculaireEconomie

  MarisProjects

  RubenvanMaris

  ManagingDirector

  Uit afvalwater nieuwe grondstoffen

  Bedorvenvoedsel,mest,afvalwatervanleerlooierijen.

  Hetzijnenkelestromenwaarmenigeenmaaraltegraag

  vanafwil.MaarorganischafvalspecialistMarisProjectsin

  Schijndelwordtergelukkigvan.Ditbedrijfbedenktnieuwe

  technologischeverwerkingsmethodesomvanafvaleen

  hoogwaardigproducttemaken.

  RubenvanMaris,managingdirectorbijMarisProjects

  vertelt:Deafgelopenjarenhebbenweonsgerichtop

  dekweekvanmicroalgen.Naonderzoekentestenbleek

  datalgenheelgoedkunnengroeienopbijvoorbeeld

  afvalwaterentegelijkertijdfosfaten,stikstof,kaliumen

  anderezwaremetaleninnemen.Dealgenzuiverenhet

  afvalwaterenzodrazezijnvolgroeid,oogstenweze

  waarnazealsbiobrandstofingezetkunnenworden.

  Algengroeiengoedineentropischeomgevingmetveel

  zonlicht.Daaromzijnwij,samenmetdeRabobank,gaan

  kijkennaarinternationalemogelijkheden.Wijzijnnu

  terechtgekomeninLampunginIndonesieninnvande

  meestvervuildeplekkenvanIndia,namelijkKanpuraande

  rivierdeGanges.Inditgebiedzijnleerlooierijenenorme

  vervuilersmetveelafvalwater.Viaonzetechniekenzijnwij

  instaatomleerafval(eshing)omtezetteninbruikbare

  vettenengrondstoffendieonderanderegebruiktkunnen

  wordenvoortoevoegingvaneiwitteninkippenvoeren

  zoutvoorhetopnieuwpekelenvandehuiden.InIndonesi

  verwerkenweineenprojectpalmafvalwateropbasisvan

  algentechnologie.Dezealgenkunnenwordeningezetvoor

  verschillendetoepassingenzoalsbiobrandstof,diervoerder,

  foodsupplementengrondstofvoorfarmaceutische

  producten.

  WatmijbetreftmagdeRabobanknogveelmeerhaar

  internationalenetwerkinzettenvoorhaarklanten.

  Zijbeschiktovereenkapitaalaanwereldmarktkennis

  encontacten,watonsdemogelijkheidheeftgegeven

  ominternationaaltekunnengroeien.

  LANDBOUW

  www.maris-projects.nl

 • 11

  Fingerfoodballs

  SceltaMushrooms

  JanKlerken

  Directeur

  Vansteeltjetotbouwsteen

  Champignontelersmoetenbetalenvoorhetafvoeren

  vanchampignonvoetjes,verteltJanKlerkenvanScelta

  Mushrooms.Endatterwijlernoghelewaardevolle

  grondstoffeninzitten.Datmoetanderskunnen,vonden

  wij.Daaromhebbenweeenprocedontwikkeldom

  vandiechampignonvoetjesconcentraattemaken.

  Wijhalennudechampignonvoetjeskosteloosop

  enverwerkenzeinonzefabriek.Zoveranderteen

  kostenpostvanonzeleveranciersinomzet.

  Maarhetconcentraatheeftnogeenandervoordeel.

  ChampignonshebbenvannatureUmami,devijfde

  smaak,inzich.Dieversterktdeanderesmaken.

  Tegenwoordigzittenveelkunstmatigesmaakversterkers

  zoalsMSGinonseten.Bovendienetenweveelteveel

  zout.Ditconcentraatiszoweleenzoutvervangerals

  eennatuurlijkesmaakversterker.Veelgezonderdus.

  Wijpassenhetzelftoeinonzechampignon

  Fingerfoodballs,diewedaardoorzonderkunstmatige

  kleur-ensmaakstoffenenmetveelminderzoutkunnen

  maken.Datpastgoedbijonzestrategie.

  Diebestaatnamelijkuitdriepijlers:Smaak,Gezondheid

  enDuurzaamheid.

  LANDBOUW

  www.sceltamushrooms.com

 • 12 CirculaireEconomie

  De klant als leverancier

  Jeleverteenproductafenhaaltdirecteenbelangrijke

  grondstofbijjeklantop.Grondstofwaarjeklantgraag

  vanafwil.Datklinktalseensprookje,maarvoorGRO

  Hollandishetdedagelijksepraktijk.

  JanWillemBosmanvertelthoeditinzijnwerkgaat:

  HetbegoneigenlijkinonskindertehuisinZimbabwe.

  Weleerdendekinderenallerleilandbouwtoepassingen

  metgebruikvanorganischeafvalstromen,waaronder

  schillenvankoffiebonen.

  Watbleek?Paddenstoelengroeiendaarontzettendgoed

  op.Ditzettemeaanhetdenken:inNederlanddrinkenwe

  veelkoffieenetenweveelpaddenstoelen!Toenikterug

  kwaminNederlandbenikingesprekgegaanmetLaPlace

  restaurants.

  Alsnelkondenwestartenmethettelenvanonze

  paddenstoelenophunkoffiedik.DeAGFgroothandelvan

  LaPlaceVroegop-Windighaalthetkoffiedikopenlevert

  tegelijkertijdonzenieuweladingpaddenstoelen.Logistiek

  ookheelefficint.Hetkoffiedikisnahettelenvan

  paddenstoeleneenbodemverbeteraarmethoge

  organischewaardegeworden.Datisnogeensupcyclen!

  Sindskortmakenenleverenweookgezondesnacksvan

  paddenstoelen.Dezeleverenweviagrotecateringorga-

  nisatiesaanbedrijfsrestaurants,dieophunbeurtweerhun

  koffiedikaanonsleveren.Hetiseensterkecombinatiewant

  doordewederkerigheidversterkenwederelatiemet

  deklant.

  GRO

  JanWillemBosman

  Eigenaarenoprichter

  LANDBOUW

  www.gro-holland.com

 • 13

  Hoogwaardige grondstoffen uit organisch afval

  Hetgenererenvanenergieuitvergistingvanorganisch

  afvalisnietnieuw.Maarorganischeafvalstromenomzetten

  innieuwehoogwaardigegrondstoffeniseenechte

  innovatie.Detechnologieomdittekunnenrealiserenis

  afkomstigvanWaste2Chemical.

  KirstenSteinbusch,nvandeontdekkersvandezenieuwe

  technologie,vertelthoehetprocesinelkaarsteekt:Waar

  voorheenviavergistingalleenenergiegewonnenkon

  worden,beschikkenwijovereentechniekomorganisch

  afvalomtezettennaarzogenoemdemiddellangevetzuren.

  Kennerswetendatditonderanderegebruiktwordtin

  additieveninvoedingsmiddelen,weekmakers,verfen

  bijvoorbeeldsmeermiddelen.

  Dezevetzurenwordennugewonnenuitplantaardigeolin

  zoalskokos-ofpalmolie,maarookuitfossieleolie.Metonze

  techniekhebbenwijorganischafvalenethanolnodigen

  kunnenwijdezelfdekwaliteitvetzurenproduceren.

  Momenteelisereenovercapaciteitaanvergistinginstal-

  laties,waardoordevraagnaarorganischeafvalstromen

  groeit.Alsgevolgstijgendeprijzenvanafvalenwordt

  vergistingeconomischminderrendabel.Daaromishet

  belangrijkomerhoogwaardigegrondstoffenvantemaken.

  Metdetoenemendegrondstoffenschaarsteengroeivan

  dewereldbevolkingbiedenweeenduurzaamalternatief.

  Debelangrijksterandvoorwaardevoorhetslagenvaneen

  circulairconceptisdathetzowelrendabelalsduurzaamis.

  Oppapierzietditergoeduit,depraktijkzalditmoeten

  uitwijzen.DitjaarzalWaste2Chemicalhaarprocesdaarom

  oppilotschaaltesten,omoverenkelejarendestapte

  kunnenmakennaareendemoofeenfullscalefabriek.

  Waste2Chemical

  KirstenSteinbusch

  Medeoprichter

  Basislogo

  Diapositief | Monotone

  Variaties

  Logo-Styleguide Maart 2010

  LANDBOUW

  www.waste2chemical.com

 • 14 CirculaireEconomie

  Textiel

  Detextielsectoriseensectordieopheteerstegezichtal

  redelijkcirculairisingericht.Kledingleentzichomnog-

  maalstegebruikeneniedereenkentdekringloopwinkels

  endetextielcontainersvangoededoelen,waarkleding

  eentweedekanskrijgt.

  DemanierwaaropG-Staractiefkledingterugneemtvan

  haarfranchisehoudersomzeviahetoutletcentrumalsnog

  teverkopen,isookeengoedvoorbeeldvaneeninitiatief

  waardoorproducteneenlangerelevensduurkrijgenen

  nietdirectinhetafvalbelandenophetmomentdatzeuit

  demoderaken.TochbelandtinNederlandjaarlijks124mil-

  joenkilotextielviahetrestafvalindeverbrandingsoven.

  Datisdehelftvandetotalehoeveelheidafgedankttextiel.

  Hiervanis65%nogherbruikbaar,alsproduct(35%)ofals

  grondstof.Zovindterbijdeproductievankatoeneenver-

  spillingvanwaardevollegrondstoffenplaats,dieveelvraagt

  vandedraagkrachtvandeaarde.Katoenisverantwoordelijk

  voor16%vanhetwereldinsecticidengebruikenkosthettelen

  vaneenkilokatoentussende10.000en20.000literwater.

  Maardegrondstoffenzijnookfinancieelwaardevol.Inde

  VSzijndeprijzenvoorkatoenmet40%toegenomensinds

  2007endeprijsvanpolyestersteegvanUSD1.3/kgin2010

  totUSD2.1/kgin2011.Terwijltegelijkertijddeprijsvoor

  kledingjuistzaktevaneengemiddeldevanUSD15.2per

  kledingstukin2006totUSD14.9perkledingstukin2011.

  Demargeswordenkleiner,hetisdussteedsbelangrijker

  Landbouw / veeteelt

  (natuurlijke vezels)

  Extractie /raffi nage

  (synthetische vezels)

  Mechanisch / chemisch bewerken tot vezel

  Productievezels / textiel

  Afvalandere sector Grondstof uit afval

 • 15

  omfinancile-enmilieuwinsttehalenuithetoptimaal

  benuttenenrecyclenvantextielentextielvezels.

  Kansenliggeninhetintensiverenofverlengenvanhet

  gebruikvankledingoftextieldoorreparatieofhetpimpen

  vandekledingstukken(MudJeansenDutchaWEARness)

  eninhetoptimaliserenvantweedehandshergebruik.

  Nadateenkledingstukaanheteindevanzijnlevensduur

  is,kanereennieuwproductvangemaaktworden(bijvoor-

  beeldisolatiemateriaalofvulling).Eenandereoptieisom

  terugtegaannaardevezelsofnaardekunststofkorrelsen

  erweernieuwmateriaalvantemaken.Frankenhuislaatzien

  dattechnologischeinnovatieshetmogelijkmakenbruikbare

  kantoenenvezelsenbestandsdelenteherkennenenteselec-

  terenvoorhergebruikineennieuwkledingstukoftoteen

  productineenanderesector.ZowelMudJeans,G-Starals

  aWEARnesssluitendecirkelenproducerennieuwekleding

  vanopnieuwgebruiktevezelsengrondstoffen.

  Schema: circulaire textielketen.

  Mechanisch / chemisch bewerken tot vezel

  Langer gebruik

  Herdistributie / 2e leven

  Afvalverbranding

  en stort

  Bewerken enfabricage

  Distributie / retail

  Gebruik

 • 16 CirculaireEconomie

  MudJeans-LeaseaJeans

  Hetisnvandemeestgedragenkledingstukkenin

  Nederlandenvoorheteerstgepatenteerdin1873:

  despijkerbroek.Jezouhaastdenkendatalleinnovaties

  inmiddelsderevuezijngepasseerd.Maarnietsisminder

  waar.KledingfabrikantMudJeansgeeftopeeninnovatieve

  wijzeeenboostaanhetcirculairomgaanmetschaarse

  grondstoffen.Door100%verantwoordteproduceren

  metgebruikvanzominmogelijkgrondstoffen.Wantde

  katoenproductieheefteennegatieveimpactopschaarse

  vruchtbaregrondenwaterdoorhetgebruikvangevaarlijke

  chemicalinenpesticiden.Initiatiefnemerendirecteurvan

  MudJeansBertvanSonlichttoe:Wewilleneenkwalitatief

  entrendyproductdathetmilieuendemenszomin

  mogelijkbelast.Datspreektaan.Onscirculaireconceptvan

  LeaseaJeansisheeleenvoudig.Jekuntdejeansnade

  eersteleaseperioderetoursturen,ruilenofblijvendragen.

  Debelangrijkstedrijfveerachteronsleaseconceptisdatwe

  onzegrondstoffenineigenbeheerhouden.Onzejeans

  bestaannuuit30%gerecycledkatoen,maardat

  percentagemoetomhoog.Ookwillenwehetgebruik

  verlengen.Voordegebruikerhebbenwedaaromeen

  gratisreparatieservice.Wezijneenconceptaanhet

  ontwikkelenomdena1jaarteruggestuurdejeans

  deminimaleleaseperiodeopnieuwopdemarktte

  brengen.Degedragenjeanslookisnogsteedsergtrendy.

  Enwaaromalsfabrikantdebroekmachinaalstukmakenals

  hetzelfdeeffectbereiktwordtdooreengedragenbroek

  tedragen?!

  Wijwillenmetditcirculairconcepteenvoorbeeldzijnvoor

  anderebedrijven.Geziendereactiesdieiknualontvang,

  benikervanovertuigddathetgaatlukken.Duurzaam

  ondernemenisnietsaai;integendeelhetinspireert.

  BertvanSon

  Directeur

  TEXTIEL

  www.mudjeans.nl

 • 17

  VAR|Frankenhuis

  PeterBos

  GeneralDirector

  Textiel heeft een verhaal

  Hetiswellichtnogmoeilijkvoortestellen,maardekans

  isgrootdathetsjaaltjevaneenstewardessvanKLMis

  gemaaktvanhergebruikttextiel.Ophetlabelvanhet

  sjaaltjezouzomaareensdevolgendeinformatietelezen

  kunnenzijn:Eerstgediendalsuniformzijndetextielvezels

  nuverwerktineenstewardess-sjaal.Watzalhethierna

  zijn?Immers,textielgebruikheeftsteedsvakereen

  interessantverhaaldathetvertellenmeerdanwaardis.

  PeterBosvantextielbedrijfVAR|Frankenhuisverteltzijn

  verhaal:Textielbestaatuitwaardevollegrondstoffen

  waarnagebruikhelenuttigetoepassingenvoorzijn.

  Diebenuttenwegraag.Voorhetslagenvanonzecirculaire

  aanpakzijnsamenwerkingmetdeanderepartnersinde

  keten,eenduurzamemind-setengoedescheidingvanaf

  debron,belangrijkerandvoorwaarden.Ookgoedeketen-

  regieisonmisbaar.Daaromhebiksamenmettweeandere

  partnersstichtingTexperiumopgericht.Alsderandvoor-

  waardenkloppen,blijkterookveelmogelijktezijn.

  Zohebbenwijonlangseentrajectafgerondwaarbij

  oudeKLM-uniformenzijnverwerkttotonderandereakte-

  tassen,schoenenensjaals.Onzerolhierbijwashetmecha-

  nischverwerkenvantextielproductentotnieuwevezels.

  Onzemachinesverwijderenalleknopen,ritsenenandere

  obstakels.Daarnaversnijdenwedetextieltotvezels.

  Dezevezelswordenvervolgensweerverwerkttotnieuwe

  producten.MetdezerecyclinghebbenwevoorKLMcirca

  4700tonCO2bespaard.Hoewel,recycling?Hetgaathier

  eigenlijkomupcyclingwantdekwaliteitvanhetgarenis

  hetzelfdealsvannieuwgaren.

  TEXTIEL

  www.vanfrankenhuis.nl

 • 18 CirculaireEconomie

  TEXTIEL

  G-StarRawgaatcirculair

  OokvoorinternationaaldenimmerkG-Starishetbelangrijk

  teblijveninnoverenenstrategischomtegaanmetduur-

  zaamheidsvraagstukken.Vanuitdezegedachteisonder

  andereopnieuwgekekennaardeherkomstenafdanking

  vanhaarproducten.FroukeBruinsmavanG-Starvertelt

  welkestappeninmiddelszijngezet.

  Omdegebruiksfasevanonzeproductenzolangmogelijk

  tebehouden,beschikkenwijalgeruimetijdoverG-Star

  outlets.Indezeoutletsverkopenweonderanderever-

  ouderdemodellen,somsB-keuskledingofeenmalig

  gedragenkledingvoormodeshowsoffotoshoots.Voor

  derecyclingvanonzeproductenzijnwevierjaargeleden

  eensamenwerkingaangegaanmetKICIFoundation.

  Wijsturenonzeproductennaarhen.Zijsorteren,selecteren

  enprepareren(knopen,ritsenendergelijkewordenverwij-

  derd)inhunketendebroeken,zodatdezevervolgensdoor

  eenanderepartnermechanischvervezeldkunnenworden.

  Dezevezelskomenuiteindelijkweerbijonzestoffenfabri-

  kantterecht,dieditmateriaalverwerktinnieuwedenim-

  stoffen.Inonzecollectieverkopenwenuproductendie

  tot20%vandezevezelsbevatten,maarwestreven

  natuurlijknaarmeer.

  Devezelsdienietmeergeschiktzijnvoornieuwedenim-

  stoffenenuiteindelijkeproducten,wordendoorKICI

  ingezetvooranderetoepassingenzoalsisolatiemateriaal

  enpaardendekens.

  Wezijnernoglangniet,maardeeerstestappennaarde

  circulaireeconomiezijngezet.Eenbelangrijkesuccesfactor

  issamenwerkingmetpartnersindeketendieelkhun

  eigenspecialismeenverantwoordelijkheidhebben.Op

  dezemanierheeftelkepartnereengelijkwaardigaandeel

  inhetproces.Quafinancieringsvraagstukkenheeftditook

  eenvoordeel;jedeeltookdekostenentijdsinspanning.

  FroukeBruinsma

  CorporateResponsibilityManager

  www.g-star.com

 • 19

  Het geheim van goede regie en sterke partners

  Navelejarenresearchenhetbouwenvaneennetwerk

  vanketenpartnersheeftRienOttovanDutchaWEARness

  deessentievancirculaireeconomieindevingers.

  RienOtto:DutchaWEARnesskunjezienalseenorganisatie

  diederegievoertvanalleschakelsinonzetextielketen,

  eenketenregisseur.Webeheersendusmetonzepartners

  letterlijkallestappenindeketen,vangrondstoftotgrondstof.

  Eenabsoluterandvoorwaardeisdatdepartnerstranspa-

  rantzijnoverhunprimaireproces.Pasdankunjedewer-

  kelijkekostprijsberekenenvanhetproductomvervolgens

  dewerkelijkeprijsvanhetgebruiktekunnenbepalen.

  Wehebbenmetelkaareenmargevannietmeerdan

  10-15%afgesproken,endankanhetwerken.

  Daarwaareenfabrikanteerstnieuwevezelsnodighad

  voorhetfabricerenvaneenproduct,krijgthijnuzijnvezels

  viaonsretoursysteem.OnzestofReturnityis100%recy-

  clebaarengemaaktvaneensoortkunststof.Weverlengen

  delevensduurvandekledingdoormetonzepartnersook

  dereinigingendereparatievandekledingvoordeklantte

  verzorgen.Alsdekledingnietmeergeschiktisomtedra-

  gen,verwerkenwehetweertotkunststofkorrelswaarwe

  weernieuwevezelsvanschieten.

  Ditproceskaninprincipeeindeloosdoorgaan.Doordat

  wemeteenleasesysteemwerken,blijvenweeigenaarvan

  hetmateriaalenkunnenweervoorzorgendathetmate-

  riaaldaadwerkelijkhergebruiktwordt.NaastReturnity

  werkenweookmetbiologischevezelszoalsHalfagrass.

  Dezekledingkanweerineenbiologischekringloopte-

  rechtkomen.Bijcirculaireconceptenzijngoedeketen-

  regieeneeneerlijkverdienmodelwatmijbetreftde

  belangrijkstesuccesfactoren.

  DutchaWEARness

  RienOtto

  Directeur

  DutchaWEARnessheeftvanuithetEco-Innovation-

  programmavandeEuropeseCommissieeensubsidie

  ontvangenvoorperiodevandriejaaromhetReturnity-

  principeverderuittewerken.

  TEXTIELTEXTIEL

  www.dutchawearness.com

 • 20 CirculaireEconomie

  Elektronica

  Wieheefttegenwoordiggeenelektronicaofelektrische

  apparateninzijnomgeving?Miljoenencomputers,servers,

  laptops,mobieletelefoons,iPadseniPods,e-Readersen

  nogveelmeerhardwarezwervenoverdewereld.

  Dezeconsumptiegoederenmeteenkortelevensduur

  wordengemaaktvankunststoffenenedelemetalenzoals

  goud,zilver,platina,koperendezogenoemdezeldzame

  aardelementenzoalscerium,scandium,yttriumenandere

  scheikundigeverbindingeninertsvormwaarondervijftien

  soortenlanthaniden.Grondstoffenwaareentekortvandreigt

  doordaadwerkelijkeofdoorhandelspolitiekveroorzaakte

  schaarste.

  In2010isinNederlandtotaalongeveer440ktonaan

  elektronischeenelektrischeapparatenopdemarktgezet.

  Ditkomtovereenmetgemiddeld26,5kgperinwoner.

  Inhetzelfdejaarkwamperinwoner23,7kgafvalvan

  elektronischeapparatenvrij(392kton).Hiervanwordt14,1

  kgperinwoneringezameldenrecycled;2,3kgperinwoner

  verdwijntinhetrestafval(iederjaar38miljoenkg)en2,7kg

  perinwonerwordtgexporteerd.Dezegexporteerde

  elektronischehardware,somsvoortweedehandsgebruik,

  belandtvaakalsafvalopvuilnisbelteninontwikkelings-

  landen.Vanderestvanhetafvalisnietbekendwater

  meegebeurt.

  Extractiegrondstoffen

  Fabricageonderdelen

  Raffi nage / bewer-king grondstoffen

  Scheiden en recyclen materialen

 • 21

  Ditbiedtruimtevoordecirculaireeconomie.Doorde

  levensduurvanelektronischeapparatenteverlengenkan

  nogveeladditionelewaardeuithetapparaatgehaald

  worden.Bijvoorbeelddoorreparatie,goedonderhoud,

  pimpenenviatweedehandsverkoop.Daarnaastkaner

  waardegecreerdwordendoorbruikbareonderdelen

  vanhetapparaatterecyclenenopnieuwteinstalleren

  innieuweelektronischeapparatenofdoorwaardevolle

  grondstoffenuitafgedankteelektronicateherwinnen.

  BedrijvenzoalsRepairCaf,TechreturnsenACEweten

  dewaardevanproductenenmaterialenteverlengen

  entebenutten.

  Schema: circulaire elektronicaketen.

  Distributie / retail

  Fabricageproducten Gebruik

  Weggooien? Mooi niet!

  OranjeRGB 255/66/18CMYKc 0/70/100/0PMS 1595C

  BlauwRGB 29/18/132CMYKc 85/85/0/20PMS 7671C

  Herstel/vervangen componenten

  Scheiden en recyclen materialen

  Reparatie

  2e hands verkoop

  Afvalverbranding

  en stort

 • 22 CirculaireEconomie

  Geen bier maar boor in het plaatselijk caf.

  Erwordtgepraat,gelachen,gedronkenmaarbovenal;

  erwordtgerepareerd!IndezogenoemdeRepairCafs

  zijnmensendrukbezigomapparatenzoalsstofzuigers,

  broodroostersenallerleianderekapottevoorwerpenweer

  werkendtekrijgen.Inmiddelsishethonderdstecafin

  NederlandgeopendenwerkthetconceptookinBelgi,

  Duitsland,deVSenanderelanden.

  Waaromditzonsuccesisgewordenverteltinitiatiefnemer

  MartinePostma.Ongeveerdriejaargeledenhebikhet

  conceptvandeRepairCafsgelanceerd.Veelkapottevoor-

  werpenzijnvaakmetkleinehandelingenweerperfectte

  gebruiken.Maarikzagdatmensenvaakmakkelijkernieuwe

  spullenkochten.Blijkbaarisreparatienutemoeilijkente

  onbekend,duur,saaienlastig.

  WijzorgenermethetRepairCafvoordatreparatienu

  makkelijk,leuk,goedkoopenbereikbaarindebuurtis.

  Voorhetmilieunatuurlijkgunstigmaarwatditconcept

  extrabijzondermaaktishetsocialeaspect.

  HetRepairCafisfeitelijkeenontmoetingsplekvoor

  mensendiegoedkunnenreparerenenminderhandige

  buurtgenotendiekapottespullenhebben.Voorwaardeis

  datjegezamenlijkwerktaandereparatie.Daardoorervaren

  mensendatreparerenvaakheelgemakkelijkenleukis,

  enkomenzedevolgendekeerweerterugmeteenander

  kapotproduct.

  DitishetsuccesvanhetRepairCaf.Indetoekomstwillen

  weookmeermetscholensamenwerken.Daarligttoch

  onzetoekomstengeziendetoenemendeschaarsteaan

  gekwalificeerdtechnischpersoneel,denkikdatdaareen

  mooieuitdagingligt.

  MartinePostma

  Directrice

  RepairCaf

  ELEKTRONICA

  www.repaircafe.nl

 • 23

  Weg met de wegwerpeconomie

  VolgensAdComperen,directeurvanACERe-useTechnology,

  levenwenogsteedsineenwegwerpeconomie.MaarAd

  gelooftindecirculairegrondstofeconomieenlaatmetzijn

  bedrijfzienhoeproducthergebruikhierineenactieverol

  kanspelen:IkbenopgegroeidineenBrabantsarbeidersgezin

  metnegengezinsleden.Nietsgingverloren.Alsietsstuk

  ging,probeerdeikditaltijdterepareren,ofonderdelente

  gebruikeninanderetoepassingen.Zodoendeismijnpassie

  voorhergebruikgegroeidenhebikeindjarentachtigdit

  bedrijfopgezet.

  Sindsdienreviserenwijondermeercomponentenvan

  kopieermachinesdieopnieuwingezetkunnenworden

  zonderkwaliteitsverlies.

  Eenbelangrijkerandvoorwaardevoorhetslagenvandit

  concept,isdatonzeklanteneenretoursysteemhebben

  voordeterugnamevanhaarproducten.Zokiestonzeklant

  Ocervooromgeenkopieermachinesmaardeprestaties

  ervanteverkopen.

  Opdezemanierblijvendemachinesinzijnbezit.

  Vervolgensreviserenwijdecomponentenvandeze

  machines,zodatOcdezeweerkanverwerkenbijde

  productievannieuwemachines.Debesparingenvoorde

  opdrachtgeverkunnenvarirentussen20tot50%vande

  nieuwwaarde.Deecologischefootprintvandeproducten

  kandaardoorvaakmetwel50%wordenverlaagd.Een

  belangrijkebottleneckisdatveelorganisatiesnognietde

  stapdurventezettennaareennieuwsysteem.Ditkostnu

  eenmaaltijdenvergtduseeninvestering.Maarwijkunnen

  latenzienhoesneldezeinvesteringisterugteverdienen.

  Omdecirculaireeconomieechtvandegrondtekrijgen,

  ishetbelangrijkdatwemetmeeropdrachtgeverspilot-

  projectenkunnendraaienomaantetonendatdeze

  aanpakwerkt.Rabobankzouhierinkunnenfaciliteren

  doorklantenmetelkaarincontacttebrengenomop

  dezemaniertewerkenaandecirculaireeconomie.

  AdComperenDirecteur

  ACERe-useTechnology

  ELEKTRONICA

  www.acewikkeltechniek.nl

 • 24 CirculaireEconomie

  De waarde van afgedankte elektronica

  Wistudatduizendkilooudemobieletelefoonsonderan-

  deredriehonderdgramgoud,anderhalfkilogramzilveren

  20anderewaardevollegrondstoffenbevatten?Jehoefter

  geenrekensomvoortemakenomjeterealiserendatdit

  veelgeldwaardis.

  TechreturnsiseenvandegrootsteinNederlandalshet

  gaatomhetopkopenvangebruikteconsumentenelek-

  tronicaomdezevervolgenseentweedeleventegeven.

  InitiatiefnemerMarcelStiphoutlichttoehoehijhiervaneen

  succesvolle,duurzamebusinesscaseweettemaken:Wij

  kopenoudetelefoonsencomputersopvanconsumenten.

  Naontvangstvandeproductenmakenwezeweergereed

  voordeverkoopdoordeproductenschoontemakenen

  onderdelentevervangen.Viaretailersendegroothandel

  komendezeproductenonderandereinEuropa,Azien

  Afrikaterecht.Doordaarterplekkegebruiktemakenvan

  retoursystemenzorgenweervoordatdeproductendieaan

  heteindevanhunlevensduurzijn,weerbijonsterecht-

  komenvoorverdereverwerking.Dezeproductenworden

  dangerecycled.Hiervoorwerkenwesamenmetvier

  Techreturns/Closingtheloop

  MarcelStiphout

  Directeur

  ELEKTRONICA

  www.techreturns.nl

  anderepartijen,waaronderUmicore.Dezebedrijvenkun-

  nendegrondstoffenuitdeproductenhalen,waarnade

  stoffenweereldersingezetkunnenworden.Erismassa

  nodigomdewaardevollegrondstoffenindeconsumen-

  tenelektronicaingrotengetaleretourtekrijgenendeze

  vervolgenstekunnenterugwinnenenteverwerken.

  Eenuitdagingvooronsisomconsumentenovertehalen

  eenskritischtekijkennaarwelkespullenzijafgedanktthuis

  hebbenliggen.Nietalleenomhenfinancieeldaarintebe-

  lonen,maarookomhetprincipevanrecyclingtestimuleren

  enbijtedragenaaneenduurzamereomgeving.

 • ARSGrafischenVanHoutum

  Duurzaam gedrukt en mogelijk circulair

  Eenbrochureovercirculaireeconomie,diewiljenatuurlijk

  ookduurzaamdrukken,vondJohnVerdellenvanRabobank

  Roermond-Echt.Hijbenaderdereclame-encommunicatie-

  bureauCreationStationendrukkerijARSGrafischdieal

  meerdan10jaarsamenwerken.Zijkondeneenduurzame

  oplossingleveren.

  ARSGrafischiseengecertificeerdFSC-drukker,gebruiktinkt

  opbiologischebasis,neemtgroenestroomafenisactief

  bezigmethethergebruikvanreststromen.Voorwatbetreft

  ditlaatsteisARSGrafischaangeslotenbijeenlokaalpapier-

  recyclingbedrijfPeetersRecycling.Dezeorganisatiezorgt

  ervoordathetsnijafvalvanhetpapierweerterechtkomt

  bijVanHoutumindezelfderegio.

  VanHoutummaakterhyginischpapiervandat100%

  gerecycledpapieris.Hetsnijafvalvandebrochureisdus

  onderdeelvandecirculaireeconomie.Maarhoezithet

  metdebrochuredieunuinuwhandhoudt?

  BasGehlenvanVanHoutumvertelt:Hetkanheelgoed

  datdebrochure,ophetmomentdathetafvalwordt,

  ookindecirculaireeconomieterechtkomt.

  Debrochurekomtinhandenvanlokaleondernemersen

  wijhebbenmetveelbedrijveneensamenwerkingsover-

  eenkomstwaarbijdezeklantenhunoudpapieraanons

  aanleverenenerweerhyginepapiervoorterugkrijgen.

  Zelfsalsbedrijvendebrochurelangbewaren,kandie

  uiteindelijkindecirculaireeconomieterechtkomen,want

  wezijnmomenteelbezigmeteenpilotmetJalemawaarbij

  weoudearchievenvernietigenenverwerken.Wekunnen

  nietallevezelsvandatoudepapiergebruiken,maardaar

  hebbenweweereenoplossingvoorgevonden.

  Wezijnconstantaanhetzoekenhoewewaardekunnen

  crerenmetwateroverblijft.Dekleinevezelsgaannaar

  SmurfitKappaRoermondPapier,ookregionaal,dieerkarton

  vanmaakt.Wijnemendiekartonnendozenweeraf,omons

  productinteverpakken.Diewederkerigheidvindikheel

  mooiaandecirculaireeconomie.

  Wijzijnalheellangbezigmetduurzaamondernemen,

  maarCradletoCradleendecirculaireeconomiegaan

  weereenstapverder.Danzoekjenaareenpositieve

  impact.Datinspireert!Voormezelf,maarikziehetook

  aanmijnmedewerkers.Bovendienishetookzakelijkslim.

  Wieeenpositieveimpactkanrealiserenvoorallestake-

  holders,inclusiefjeklanten,isverzekerdvancontinuteit.

  CIRCULAIRPAPIERINROERMOND

  25

  www.vanhoutum.nlwww.ars-grafisch.nl

  BasGehlen

  ManagingDirectorVanHoutum

 • 26 CirculaireEconomie

  Financiering

  Financieringsvormenvoor

  innovatiesindecirculaire

  economie

  Diverseondernemershebbenbehoefteaan(risicodragen-

  de)financieringsmogelijkhedenominnovatiesterealiseren

  ophetgebiedvanefficinteproductieprocessen,grond-

  stoffenbeheer,productontwikkelingenduurzaamkring-

  loopbeheer,allemaalelementenvandecirculaireeconomie.

  DeRabobankiseentoonaangevendeenbetrokkenbankdie

  ondernemersondersteunt,ookwanneerhetomeennieuwe

  oplossingofrichtinggaatzoalsbijdecirculaireeconomie.

  Debankwilondernemersbewustmakenvandemogelijk-

  hedendiecirculaireeconomiehenkanbieden(kostenbe-

  heersing,commercilekansen,versterkingconcurrentie-

  positie)enhelpendevernieuwingskansenterealiseren

  metkapitaal,kennisen/ofnetwerken.

  Hetkomtechtervoordatdemogelijkhedenvooreen

  regulierebancairefinancieringbeperktzijn.

  Bijvoorbeeldwanneereronzekerheidbestaatoverdelevens-

  vatbaarheidvaneentechnischeinnovatieofdeverkoop-

  baarheidvanhetproductofwanneereronvoldoendeeigen

  vermogenbeschikbaaris.Risicokapitaalfondsenenander-

  soortigefinancieringsinstrumentenkunneneengoede

  aanvullingzijnopderegulierebancairefinancieringbij

  hetmogelijkmakenvaninnovatie.

  DeRabobankheeftinhaarproductassortimentdiverse

  bijzonderefinancieringsmogelijkhedenvoorinnovatiesin

  verschillendefasen.VandePre-seedfasewaarbijheteerste

  ideewordtontwikkeld,totherstructureringenvoorzowel

  startersalsbestaande(grotere)ondernemers.

  Daarbijkanhetwatbetreftondersteuninggaanom:bancaire

  financieringaangevuldmeteengarantiestelling,risico-

  dragendkapitaal,kennis,eennetwerkofeencombinatie

  vandezemogelijkheden.Indeboxhiernaastenop

  pagina27staanenkeleproductendievanbetekeniskun-

  nenzijnvoorklantendiebezigzijnmetinnovatiesgericht

  opproductontwikkelingenproductievanuithetcirculaire

  principevanefficintennuttighergebruikenduurzaam

  keten-enkringloopbeheer.

  Eriseentrendzichtbaarvanbezitnaargebruik.Deze

  trendwordtgevoeddoordrieduurzameeconomische

  bouwstenen:(1)circulaireeconomie,(2)lifecycleasset

  managementen(3)hetdelenvanbedrijfsmiddelen.

  DeLageLanden(DLL)alsasset-basedfinancepartner

  wilhieropanticiperen.DLLwilmetdedienstverlening

  AssetSharingeenplatformaanbieden,waaropbezitters

  vanbedrijfsmiddelen,zoalsgraafmachines,landbouw-

  machines,trailersofautos,dezeinvruchtgebruikuitlenen

  aanbedrijvendieeendergelijkmiddeltijdelijknodig

  hebben.DoorbedrijfsmiddelenviaAssetSharingtedelen,

  kunnenzijhetmaximaleuitdezemiddelenhalenenopeen

  duurzamewijzeoptimaalfinancieelrendementrealiseren.

  ProductassortimentRabobank

  voorfinancieringvaninnovaties

  indecirculaireeconomie

 • 27

  Pre-seedfaseMoneyMeetsIdeasKenmerken:

  - Vooreenbreedscalaaanbedrijveneninitiatieven.

  - Bemiddelendeinstantievoordeelnameinhetaandelenkapitaaldoorinformeleinvesteerders(informalinvestors/businessangels).

  - Maximaal1miljoen1,5miljoen.

  Borgstellingvoorinnovatie(IBSK)*

  Kenmerken:

  - Voortechnisch-wetenschappelijkonderzoekofdeontwikkelingvantechnischnieuweonderdelenvanfysiekeproductenofproductieprocessen,alsmededaaraanvoorafgaandsystematischgeorganiseerdhaalbaarheidsonderzoek.

  - Borgstellingtot1.000.000,-en maximaal2/3vandefinancierings- behoefte.- Degarantiedekkingbedraagt90% vandeborgstelling.

  * In samenwerking met Agentschap NL

  StartersfaseDutchGreentechFundKenmerken:

  - VoorkansrijkeNederlandsegroenetechnostartersindesectorenfood&agri,water,luchtenbio-energie,metminimaaleenwerkendprototype.

  - Ondersteuningvandeondernemerbijverdereproductontwikkelingenmarktintroductiemetkapitaal,kennisennetwerken.

  - Deelnameinaandelenkapitaaltussen250.000,-en2.500.000,-.

  RabobankStimuleringkapitaal

  Kenmerken:

  - Vooro.a.starters,doorstartersenuitbreiders.

  - MKB(incl.agrarisch)- ExclusiefvoorRabobank-leden.- 50%vandegewenstefinancieringtotmaximaal500.000,-

  - Achtergesteldelening.

  Borgstellingvoorstarters(BSKS)*

  Kenmerken:

  - Voorstartendeondernemingentot3jaarnaoprichting.

  - Borgstellingtot200.000,-enmaximaal75%vandefinancieringsbehoefte.

  - Degarantiedekkingbedraagt90%vandeborgstelling.

  DoorgroeifaseRaboVenturesKenmerken:

  - Voorinvesteringenindecleantechindustrie.Specifiekgroeiendeondernemingendiedepotentiehebbenomtoekomstigemarktleidersteworden.

  - Deelnameinaandelenkapitaaltussende4en10miljoen.

  Borgstellingvoorgevestigdeondernemers(BSK)*Kenmerken:

  - Voorbestaandeondernemingen.- Voorlangerstartersdiedeborgstellingvoorstartersvolledighebbenbenut.

  - Vooruitbreiding,overnameen/ofinternationaleexpansie.

  - Borgstellingtot1.000.000,-enmaximaal50%vandefinancieringsbehoefte.

  - Degarantiedekkingbedraagt90%vandeborgstelling.

  RaboVermogensVersterkingslening*(Groeifaciliteit)Kenmerken:

  - Voorondernemingenmetvoldoenderentabiliteits-encontinuteitsperspectief,maaronvoldoendeeigenvermogen.

  - Achtergesteldelening.- Garantievoor50%vanhetverstrekterisicokapitaal.

  - Voorfinancieringsuitbreidingen(freshmoney)van500.000,-tot5.000.000,-.

  LeningmetGO-faciliteit(GarantieOndernemingsnanciering)*Kenmerken:

  - Voorondernemingenmetvoldoenderentabiliteits-encontinuteitsperspectief.

  - Niet-achtergesteldelening.- Garantievoor50%vandelening.- Voorfinancieringsuitbreidingen(freshmoney)van1,5miljoentotmaximaal50miljoen.

  - AchtergesteldeleningmogelijkalsUitgebreideRaboVermogensVersterkingslening.

  27

 • rabobank.nl/roermond-echtTel.(0475)500300(bedrijven)

  Op weg naar een circulaire

  economie.Nieuwe uitdagingen en kansen voor ondernemers.

  Samen sterker. Dat is het idee van coperatief bankieren.