Rabobank - Circulaire Economie

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

We staan aan het begin van een verschuiving van de bestaande ‘lineaire economie’ naar een ‘circulaire economie’. Anticiperend op deze ontwikkelingen heeft de Rabobank in deze brochure het concept van de circulaire economie in kaart gebracht in drie productieketens: textiel, elektronica en landbouw. In elke keten komen ondernemers aan het woord die nu al volop met ‘circulair denken en ondernemen’ bezig zijn.

Transcript of Rabobank - Circulaire Economie

 • 1

  Nieuwe uitdagingen en kansen voor ondernemers.

 • 2 CirculaireEconomie

  x

  Ineenperiodewaarinondernemerssterkeeconomische

  tegenwindvoelen,zoalsopditmoment,lijkterweinig

  ruimtetezijnvoorproductinnovatieenprocesvernieuwing.

  Tochlaatdepraktijkziendaterookbedrijvenzijndiejuist

  dangaanvernieuwenenveranderingendoorvoeren

  waardoorzesterkeruitdecrisiskomen.

  Deeconomischecrisisnoopttotvernieuwing.Eenvoor-

  beeldkanditillustreren.Enerzijdszijnbedrijvenkwetsbaar

  voorhogeregrondstoffenprijzen.Anderzijdsontdekkenzij

  datermethodenzijnomgrondstoffenenmaterialenmeer

  dannkeertebenutten.Daardoorkanpersaldodewinst-

  gevendheidtochverbeteren.Weziensteedsmeerbedrijven

  diebijhetproductontwerpenindebedrijfsvoeringaandacht

  bestedenaanhetterugwinnenvangrondstoffenen

  materialen.Ditgebeurtooksteedsvakerinsamenwerking

  metanderebedrijven.Hetresultaatisdatgrondstoffen

  opnieuwhoogwaardigingezetworden.

  Ditnieuwebusinessconceptwordtaangeduidmetde

  termcirculaireeconomie;eeneconomiedieslimmer

  omgaatmetgrondstoffenenhetmilieuminderbelast,de

  kostenverlaagtenhetbedrijfbeterpositioneertindemarkt.

  Westaanaanhetbeginvaneenverschuivingvande

  bestaandelineaireeconomienaareencirculaireeconomie.

  AnticiperendopdezeontwikkelingenheeftdeRabobank

  indezebrochurehetconceptvandecirculaireeconomie

  inkaartgebrachtindrieproductieketens:textiel,elektronica

  enlandbouw.Inelkeketenkomenondernemersaanhet

  woorddienualvolopmetcirculairdenkenenondernemen

  bezigzijn.

  Ikwensuveelleespleziereninspiratietoe.

  Bart van Iersel

  DirecteurBedrijven&PrivateBanking

  RabobankRoermond-Echt

  Voorwoord

  Deze brochure is met bio-inkten op duurzaam geproduceerd papier gedrukt

  Opdrachtgever:

  BartvanIerselenJohnVerdellen,

  RabobankRoermond-Echt

  Conceptidee, -ontwikkeling en

  eindredactie:

  RichardPiechocki,teamSustainable

  BusinessDevelopment,

  directoraatCoperatie&Duurzaam-

  heidRabobankNederland

  Conceptontwikkeling,

  tekst/schemas en advies:

  MariekeGombault,

  SusanneRitskesen

  KavitaRamdas,Beco/Ernst&Young

  Vormgeving:

  CreationStation,Roermond

  Drukwerk:

  ARSGrafisch,Roermond

  Colofon

 • 3

  4 Vanlineairnaarcirculair Lineaireeconomie

  Circulaireeconomie

  6 Waarzitdewaarde?

  8 Landbouwendebiobasedeconomy Circulairelandbouwketeninbeeld

  Voorbeeldenuitdepraktijk:

  10 MarisProjects

  11 SceltaMushrooms

  12 GRO

  13 Waste2Chemical

  14 Textiel Circulairetextielketeninbeeld

  Voorbeeldenuitdepraktijk:

  16 MudJeans

  17 VAR|Frankenhuis

  18 G-StarRaw

  19 DutchaWEARness

  20 Elektronica Circulaireelektronicaketeninbeeld

  Voorbeeldenuitdepraktijk:

  22 RepairCaf

  23 ACERe-useTechnology

  24 Techreturns

  25 CirculairpapierinRoermond 25 ARSGrafischenVanHoutum

  26 Financiering

  Inhoud

 • 4 CirculaireEconomie

  Vanlineairnaarcirculair

  Demaakindustriewerktmeteenbusinessmodeldataan

  vernieuwingtoeis.Degroeiendewereldbevolking,de

  grondstoffenschaarsteensimpelwegdedraagkracht

  vandeaarde,vragenomeennieuwbusinessmodel.Een

  modelwaarmeeookdevoorspelde9miljardmensenin

  2050duurzaaminhunbehoeftenkunnenvoorzien,datwil

  zeggenvoldoendemogelijkhedenvoorhethebbenvan

  welvaartenwelzijn.

  LineaireeconomieHethuidigeeconomischemodelis,doordelineaireopzet,

  afhankelijkvansteedsnieuwegrondstoffen.Ineenlineair

  ofrechtlijnigproductieproceswordenproductennahet

  gebruikalsafvalafgedankt,waarnadeproducentweer

  eengloednieuwproductlevert.Hetverdienmodeldatde

  maakindustrietotnutoevoornamelijkheeftgehanteerd,

  waarbijhetvervangenvanproductennaeenrelatiefkorte

  levensduurcentraalstaat,versterktdevraagnaarnieuwe,

  nognieteerdergebruikte,grondstoffen.Ditsysteem

  werktedeafgelopeneeuwvoorhetgevoelprima,maar

  looptnutegenzijngrenzenaan.

  Tot2000daaldendegrondstofprijzen,erwasvoldoende

  voorraadendemaatschappijomarmdedewegwerp-

  consumptievanharte.Maarsinds2000zijndegemiddelde

  grondstofprijzenbehoorlijktoegenomenenhebben

  bedrijveninsommigesectorensteedsvakertemakenmet

  toeleveringsrisicosenplotselingeprijsschommelingen.

  Dezegrillighedenwordenveroorzaaktdoorondermeer

  debeperktebeschikbaarheidvannietalleengrondstoffen,

  maarookvanenergie,schoonwaterenvruchtbaregrond.

  Ditraaktbedrijven;nietalleenmultinationals,ookhet

  midden-enkleinbedrijf(MKB).

  Eenslimmeondernemersignaleertdezetrendsenpast

  zijnbusinessmodelaan.Maarwelkbusinessmodelbenut

  dewaardevandegrondstoffenoptimaal,organiseertzijn

  productieprocessenhetmeestefficintenvermindert

  leveringsrisicos?Welkbusinessmodelvoorzietinde

  behoeftenvaneentoenemendewereldbevolking

  enbenutdebijbehorendemarktkansen,binnende

  draagkrachtvandeaarde?

  Gevolgen van schaarste en prijsstijgingen bij grondstoffen

  UitonderzoekvanPanteia/EIMblijktdatnopdedrieNederlandseindustrileMKB-bedrijvenproblemenondervindtbij

  deinkoopvangrondstoffen.Hetgrootsteprobleemishetniet(tijdig)kunnenbeschikkenovergrondstoffenvoorhetpro-

  ductieprocesmetalsgevolgstagnatieindeproductieenontevredenklanten.

  Maarliefst57%vandebedrijvendatproblemenondervindtmetdeinkoopvangrondstoffen,ervaartlagerewinstmarges

  alsgevolgvanhetnietoptijdgeleverdkrijgenvangrondstoffen.Voor55%isersprakevanverminderdeomzeten54%

  heefttemakenmetonderbrekingenindeproductie.26%heeftproblemenmetliquiditeitenfinanciering,bijvoorbeeld

  doordatmenoverstaptnaareennieuweleverancierenbijdezeleveranciergeenkredietkrijgt.

  Slechtebeschikbaarheidvangrondstoffenheeftalspositiefbijeffectdat41%vandebedrijvenwordtgestimuleerdzijn

  productentevernieuwenomzoproblementevoorkomen.Voorbeeldenzijn:hetgebruikvanalternatievematerialenen

  grondstoffen,efficintereproductieprocesseneneenefficinterdesignvanproductenwaardoormindermateriaal

  benodigdis.33%vandebedrijvennoemtrecyclingalsmogelijkeoplossing.

 • 5

  Duurzame energie

  Biologische materialen

  Biobased: smartphone-hoesje, gemaakt van biologisch restmateriaal.

  Technische materialen

  Grondstoffen (behouden hun waarde)

  Fabricageen ontwerp voor hergebruik

  Compost

  Gebruiker

  Biogas

  Circulaire economieHet concept van de circulaire economie, aan de hand van het voorbeeld van een smartphone en de bijbehorende beschermhoes. Met stromen van:- biologische materialen; groene grondstoffen vervangen fossiele bestanddelen;

  - technische materialen keren (hoogwaardig) terug in het productieproces als product, component of grondstof (cascades).

  In de circulaire economie behouden producten, componenten en grondstoffen zoveel mogelijk hun waarde. Bij ontwerp en productie wordt rekening gehouden met demontage voor hergebruik. Klanten worden geen eigenaar meer, maar betalen leveranciers voor tijdelijk gebruik van een product.

  Terughalen van producten, dankzij slimme leaseconcepten

  Componenten(demontabel product ontwerp, nieuwe toepassingen)

  Producten (na update, onderhoud of reparatie naar nieuwe gebruikers)

  CirculaireeconomieHetconceptvandeduurzamecirculaireeconomielijkt

  eenveelbelovendalternatieftebiedenvoorhethuidige

  lineairemodel.Circulaireeconomieishetmaximaliseren

  vanhergebruikvanproductenengrondstoffenenhet

  minimaliserenvanwaardevernietiging.Kenmerkendvoor

  decirculaireeconomieisdatgrondstoffenennatuurlijke

  hulpbronnennietwordenuitgeput,maarefficintworden

  hergebruiktdoorbedrijvenwaardooreenproductketen

  eenkringloopwordt.

  Hetmodelvandecirculaireeconomieisteonderscheiden

  intweevormenvankringlopen:(zie figuur 1)

  eenkringloopvanorganische/biologischematerialen

  waarinreststoffennagebruikterugvloeiennaardenatuur

  endaaropnieuwalsgrondstofdienenvoorbiologische

  processen;

  eengeslotenkringloopwaarinanorganische/technische

  productenenmaterialenmetzoweinigmogelijkver-

  liesaankwaliteitenwaardeopnieuwgebruiktkunnen

  wordeninhetzelfdeofeenanderproductieproces.

  Essentieelhierbijisdatdeproductenzodanigworden

  ontworpen,geproduceerdengebruikt,datdezeaan

  heteindevanhuneconomischelevensduureenvoudig

  opgeknapt,hersteldofuitelkaargehaaldkunnenworden.

  Figuur 1: illustreert de twee vormen van kringlopen van de circulaire economie | Bron: Infographic MVO Nederland/Shootmedia

 • 6 CirculaireEconomie

  Waarzitdewaarde?

  Decirculaireeconomiekentvijfprincipesopbasiswaarvan

  bedrijven,hunleveranciersenhunklantenineenketen

  andersgaan(samen)werken.Hierdoorontstaankansen

  omsteedsdemaximalewaardetehalenuitproducten,

  materialenenafvalstromen.

  1. Verbruikminder:

  minimaliseerdeinputvangrondstoffenenelimineer

  afvalenvervuiling.

  2.Verhoogdeprestaties:

  maximaliseerdewaardeinelkefasevandeketen

  doorhetoptimaliserenvanallebedrijfsprocessen.

  Doorvoorefficinteenschoneproductieprocessen

  tekiezengerichtopnuttighergebruik,wentelen

  ondernemersnietlangerdekostenvoorvervuiling

  enuitputtingafopdemaatschappij.

  Integendeel,bedrijvenkrijgenhiermeemeergripop

  hunmilieuvoetprintenophunkosten.Ofzijmaken

  eenbusinesscaseuithetoplossenvaneenmaat-

  schappelijkprobleem,zoalsVanMarisdatdoet

  (zie pagina 10)doorafvalwateralsvoedingsbodem

  tegebruiken.

  3. Managedegrondstof-enhergebruikstromen:

  optimaliseerdestromenvanorganischmateriaal

  vanuitenweerterugnaardebiosfeer