Quote Finance

of 3 /3
NTERVIEW MET BRITISH TELECOM.CEO NVERWEN$ffHffi W.W.WEHlfiMP EEN ONTINE SUCCESVERHAAL }HEGI{LIST ,\ oPwEtKE PARTtf srEMT UW PORTEMONNEE? MAGDAT? DE BOEKHOUDTRUCS VAN ING, PHIIIPS, VNU EN UNILEIIER.

Embed Size (px)

description

Artikel over Rotterdam Airport, interview met directeur Ronald Wondolleck. Tekst: Walter Wijnhoven.

Transcript of Quote Finance

Page 1: Quote Finance

NTERVIEW MET BRITISH TELECOM.CEO

NVERWEN$ffHffi:ÈhW.W.WEHlfiMPEEN ONTINE SUCCESVERHAAL

}HEGI{LIST,\ oP wEtKE PARTtf srEMT

XÈ UW PORTEMONNEE?

MAGDAT?DE BOEKHOUDTRUCS VAN ING,PHIIIPS, VNU EN UNILEIIER.

Page 2: Quote Finance

Rotterdam take-otfRegionale luchthavens hebben de toekomst. Da's goed nieuws voor Rotterdam Airport.'We zitten pas op de eerste tien procent van wat deze luchthaven ooit moet worden.'

In de jaren tachtig leek Rotterdam

Airport, voorheen vliegveld Zestien-

hoven, een stervende zwaan. Politie-

ke touwtrekkers en milieuactivisten

legden de groei van de kleine lucht-

haven effectief aan banden. Twintigjaar later is de grootste en modernste

regionale luchthaven van Nederland

een trendsetter binnen Europa. Rot-

terdam heeft zich een volwaardige

plek op de Europese bestemmingen-

l i jst bevochten, al moesten er

'Vliegtuiglawaai is subjectief;een pizzabezorger op

z'n brommertje is hinderli j l<er'Amsterdamse handen aan te pas

komen om de Rotterdamse mouwen

op te stropen. Sinds r99o is Rotter-

dam Airport een volle dochter van

Schiphol Group. 'Wij zijn de parel in

de kroon van Schiphol', merkt

Roland Wondolleck, directeur sinds

1994 bescheiden op. De bluf van

Wondolleck doet niet onder voor zijn

ambities. Rotterdam Airport affi-

cheert zich onder zijn leiding als vijf-

sterrenhotel onder de luchthavens.

De recente luxe verbouwing kostte

moeder Schiphol veertien milioen

euro. 'Wij willen excellenï zljrl, zegï

Wondolleck, 'en daarom is het vlieg-

veld nu uitgerust met hoogwaardige

parketvloeren, marmeren balies (erg-

onomisch verantwoord ontworpen

door de ru Delft) en kroonluchters.

Een'v i j fs terrenluchthaven is geen

loos ideaal, maar, als het aan Won-

dolleck ligt, straks harde werkelijk-

heid. 'Wii gaan met onze zusteron-

derneming Schiphol Real Estate en

de gemeente de komende jaren

hoogwaardig vastgoed ontwikkelen

op de luchthaven. Het moet de glan-

zende voordeur van de stad en de

regio worden en geen beton- en

asfalwoestijn. Met een beetje goede

wil maak je een vliegveld dat op lief-

lijke manier in het landschap opgaat.

Gekoppeld aan geluidsarme vliegtui

gen is dat mijn ideaal. Dat mensen af

en toe een vliegtuig in de verte zren

opstijgen en denken: dat is waar ook,

we willen binnenkort met vakantie

en we hebben een eigen luchthaven!'

High yield

Een luchthaven verdient het meest

aan de zogeheten 'high yield passen-

gers'. Passagiers die veelal zakelijk

reizen en niet op een paar dubbelties

kijken wanneeÍ ze op hun aanslui

ting wachten. Ook intercontinentale

reizigers zijn lucratief. Aan die laat

ste groep ontbreekt het nog op Rot

terdam Airport, maar Wondolleck

heeft goede hoop dat dat gaat veran-

deren. Lufthansa introduceerde afge-

lopen zomer de eerste intercontinen-

tale verbinding met een comfortabe-

le business jet: een 737 voor tachttg

tot honderd man in luxe uitvoering,

rechtstreeks van Diisseldorf naar

New York. 'Klopt', zegt Wondolleck.'Die veeleisende doelgroep, veelal

zakenreizigers, vliegt van een secun-

daire luchthaven in Europa naar een

secundaire luchthaven in de vs met

enorme t i jdwinst op intercontinen-

taal vliegen. Wij praten nu met enke-

le partijen om rechtstreeks vanaf Rot-

terdam naar New York te vliegen. Dat

kan bjnnen een jaar een le i t z i jn. '

Voor de 'extremely high yield passen-

gers' - zeg maar vlr,-reizlgers - her-

bergt Rotterdam Airport inmiddels

een luxe Jet Center, dat de volledige

vluchtaÍhandeling van zakenjets en

privé-toestel len verzorgt. Het

gebouw bestaat voornamelijk uit vlt-

Rêsultaten Rotterdam Airport

68 FI{ÁilCE JANUART 2003

Page 3: Quote Finance

Íooms met extra faciliteiten (zoals

doucheruimtes) en een comPÍomls-

loze service voor politici, diplomaten,

gekroonde hoofden, caPtains of

lndustry (Rotterdam is de thuishaven

van de Shell-vloot) en sPort- en

muziekhelden.

Low budget

Merkwaardig genoeg looPt Wondol-

leck niet bijzonder warm voor low

budgelvluchten, toch een van de

groeimarkten 1n de internationale

luchtvaart. 'fe laat de krant en de

maaltijd weg en iedere vlucht is hon-

derden euros goedkoPer? onzin! 's

Ochtends weg en 's avonds terug

vind je niet in het low cost-segment

mer z'n'vanaf'-prijzen. Wii zijn met

de maatschappiien die hier zitten

overigens ook bezig dergelijke aan-

trekkelijke tickets aan te bieden, zon-

der dat de kwaliteit erbii in boet. Een

.viifsterrenhotel kan niet ook een

tlveesterrenhot eI ziin.'

De keuze voor de hoge marges van

het zakenvervoer lijkt te werken.

Toen de luchthaven nog onder ver-

antrvoordelijkheid van de gemeente

Rotterdam viel, moesten er jaarliiks

miljoenen bij, maar een structureel

ïotaal aantal passagieÍs x 10000

verlies van vier miljoen euro werd

omgebogen tot winstgevende exploi

tatie, ook na rr sePtember' In zoor

maakte Rotterdam Airport een kleine

miljoen euro winst. Voor zooz wordt

weliswaar een lagere winst verwacht,

maar Wondolleck bliift onder de

streep met zwarte inkt schrijven.

Binnen de hekken zijn nu zon twee-

duizend mensen werkzaam, de afge-

leide werkgelegenheid - hoewel een

vaag begrip - bedraagt volgens schat-

tingen zon 5zoo arbeidsPlaatsen'

Verdere uitbreiding wordt echter

gefrustreerd. De Íecentste exploita-

tievergunning staat maximaal z7.5oo

vliegbewegingen (staÍts en landin-

gen) per jaar toe en alleen tussen

zeven uur 's ochtends en elf uur 's

avonds. Maar omdat deze gebaseerd

is op tien jaar oude feiten, bereiden

vliegveld en gemeente nu een nleu-

we vergunning voor. Wondolleck is

een man met een missie als het gaat

om vliegoverlast. 'lk ben ervan over-

tuigd dat luchtvaart de snelste' veilig-

ste, comfortabelste én milieuvriende-

lijkste wijze van vervoer biedt. Maar

we hebben de beeldvorming te veel

gericht op de passagier en verzuimd

het milieuverhaal goed te vertellen.

Totaal aantal vliegbewegingen x1000

In het kerosineverbruik, en dus ook

in de emissies, is veel vooruitgang

geboekt. En vliegtuiglawaai is subjec-

tief. Ik nodig mensen uit een koPie

koffie vlak naast de baan te komen

nuttigen terwiil een volgeladen 737start; een passerende pizzabezorger

op z'n brommertie is hinderlijker.'

' le laat de krant en de maalti idrfuee en iedere vlucht is honderdeneuró's goedkoPer? Onzin !'

HSL

Maar waarom doet de politiek dan zo

moeil i jk over de groei van Rotterdam

Airport l 'Omdat pol i t ic i er ten

onrechte van uitgaan dat een milde

opstel l ing stemmen kost ' , meent

Wondolleck. Op de salontafel in de

directiekamer ligt duideliik zichtbaar

Fortuyns Beklemmend Nederland.

Niet alleen is de vermoorde politicus

vanaf Rotterdam AirPort naar ziin

laatste rustplaats gevlogen, ook heeft

hij zich heider uitgesproken vóór de

(Rotterdamse) regionale lrrchtvaart.

Met een lrr-getint college, lilkt het

met de uitbreiding van de luchthaven

wat de gemeente betreft wel goed te

komen.