Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hatte- merbroek Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek

download Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hatte- merbroek Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek

of 30

 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hatte- merbroek Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hatte-

  merbroek

  Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid

  Vereniging De Driehoek

  Concept

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hat-

  temerbroek

  Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -

  beleid

  15-436 16 december 2015 Concept

  M.A. (Martin) Heinen

  I. (Iwan) Veeman

  Vereniging De Driehoek

  © Ecogroen bv

  Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

  Heinen, M.A. (2015). Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek. Inventarisatie en beoordeling in het kader van

  natuurwetgeving en -beleid. Rapport 15-436. Ecogroen bv Zwolle.

 • Samenvatting 1

  1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doelstelling 3 1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen 3 1.3 Algemene opzet onderzoek 4

  2. Gebiedsbescherming 5 2.1 Natuurbeschermingswet 5 2.2 Nationaal natuurnetwerk 6 2.3 Overige natuurgebieden 7

  3. Flora- en faunawet 8 3.1 Onderzoeksmethode 8 3.2 Veranderende natuurwetgeving 8 3.3 Flora 9 3.4 Vleermuizen 9 3.5 Grondgebonden zoogdieren 10 3.6 Broedvogels 10 3.7 Amfibieën 11 3.8 Overige soortgroepen 12

  4. Geraadpleegde bronnen 13

  Bijlagen

  Bijlage 1 - Samenvatting natuurwetgeving Bijlage 2 - AERIUS berekening

  Inhoud

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek 01

  Aanleiding en doelstelling

  In opdracht van Vereniging De Driehoek heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitgevoerd ten be-

  hoeve van de voorgenomen bouw van woningen in het plan De Driehoek in Hattemerbroek.

  De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het Nationaal natuurnetwerk (NNN, de voorma-

  lige EHS)-beleid verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met

  aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten be-

  hoeve van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Flora- en fauna-

  wet en gebiedsgerichte natuurbescherming.

  Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen

  Het plangebied is gelegen in de kern van Hattemerbroek. Het betreft een open gebied gelegen tussen

  bebouwing aan de Merelstraat, Zuiderzeestraatweg, Hanesteenseweg en de spoorlijn. Er zijn plannen om

  op dit terrein 11 woningen te bouwen.

  Effectbeoordeling beschermde gebieden

  De plannen hebben geen schade aan Natura 2000- gebieden en het Gelders natuurnetwerk (GNN), on-

  derdeel van het Nationaal natuurnetwerk (NNN), tot gevolg. Ook worden geen bijzondere natuurwaarden

  buiten het netwerk aangetast door de plannen. Een vervolgtraject in het kader van de Natuurbescher-

  mingswet en het GNN is dan ook niet noodzakelijk.

  Effectbeoordeling beschermde soorten

  • Er zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen of te ver-

  wachten in het plangebied;

  • Er zijn geen vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig in het plangebied. Van schade aan (on-

  misbare) vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen is geen sprake;

  • Verblijfplaatsen van zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aangetroffen en zijn ook

  niet te verwachten binnen de invloedssfeer van de plannen. Wel zijn vaste verblijfplaatsen van enkele

  algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten (Ff-wet tabel 1) aangetroffen en te ver-

  wachten;

  • Er zijn geen geschikte nestlocaties aanwezig van broedvogels met jaarrond beschermde nesten zoals

  Steenuil, Huismus en Gierzwaluw. In het plangebied zijn enkele algemene broedvogels zoals Merel,

  Winterkoning en Witte kwikstaart broedend te verwachten;

  • In het plangebied zijn geen beschermde amfibieën, vissen, reptielen, insecten of weekdieren aange-

  toond of te verwachten.

  Samenvatting

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek 02

  Eindconclusie en aanbevelingen

  • Alle broedvogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd en mogen in deze periode niet verstoord

  of geschaad worden. Voor verstoring van nestelende vogels wordt geen ontheffing verleend. Als broed-

  seizoen wordt gehanteerd: periode van nestbouw, periode van broed op de eieren en de periode dat

  de jongen op het nest gevoerd worden. Voor de meeste soorten kan de periode tussen half maart en

  half juli worden aangehouden als broedseizoen. Er wordt echter geen standaardperiode gehanteerd

  voor het broedseizoen, maar het is van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum.

  Voor verwachte vogelsoorten loopt het broedseizoen globaal van eind maart tot eind juli;

  • Voor te verwachten laag beschermde zoogdieren en amfibieën geldt bij ruimtelijke ingrepen vrijstelling

  van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet. Het nemen van verplichte vervolgstappen is voor

  deze soorten in deze situatie dan ook niet aan de orde.

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek 03

  1.1 Aanleiding en doelstelling

  In opdracht van Vereniging De Driehoek (contactpersoon: EDOK-RO, de heer E. Dokter) heeft Ecogroen

  een quickscan natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen bouw van woningen in het plan

  De Driehoek in Hattemerbroek.

  De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het Nationaal natuurnetwerk (NNN, de voorma-

  lige EHS)-beleid verplichten te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwe-

  zige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van

  de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en ge-

  biedsgerichte natuurbescherming. Een toelichting op de genoemde wetgeving is gegeven in bijlage 1.

  1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen

  Het plangebied is gelegen in de kern van Hattemerbroek. Het betreft een open gebied gelegen tussen

  bebouwing aan de Merelstraat, Zuiderzeestraatweg, Hanesteenseweg en de spoorlijn (zie figuur 1.1). Er

  zijn plannen om op dit terrein 11 woningen te bouwen.

  Figuur 1.1: Ligging van het plangebied (gele arcering). Bron luchtfoto: Bing Maps.

  1. Inleiding

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek 04

  1.3 Algemene opzet onderzoek

  De voorliggende quickscan natuurtoets is gebaseerd op één locatiebezoek, bekende verspreidingsgege-

  vens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes. Uit de verzamelde informatie

  volgt een korte beschrijving van de verwachte effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde gebie-

  den (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is beschreven welke mitigerende (verzachtende of

  inpassings-) maatregelen eventueel nodig zijn om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen.

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek 05

  2.1 Natuurbeschermingswet

  In de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is de bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijn-

  gebieden (Natura 2000-gebieden) en Beschermde Natuurmonumenten ondergebracht. Beoor-

  deeld dient te worden of ingrepen/activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden signifi-

  cant negatieve effecten kunnen hebben op de aangewezen waarden en instandhoudingsdoelen

  van deze gebieden.

  Het plangebied ligt op 400 meter afstand van het Natura 2000-gebied Veluwe. De beschermde waarden

  van de Veluwe zijn vastgelegd in 34 instandhoudingsdoelen: 17 habitattypen, zeven habitatsoorten en

  tien broedvogelsoorten.

  Habitattypen

  Op circa 980 meter afstand van het plangebied is het habitattype Beuken-Eikenbos met Hulst aanwezig en

  op ruim 1300 meter afstand de typen Stuifzandheide met Struikheide en Droge heide. Overige habitatty-

  pen waarvoor instandhoudingdoelstellingen zijn opgesteld, zijn niet in of nabij het plangebied aanwezig

  (zie figuur 2.1).

  Figuur 2.1. Ligging van de habitattypen Beuken-Eikenbos met Hulst (groen), Stuifzandheide met Struikhei (geel/paars gearceerd) en

  Droge heide (paars) ten opzichte van het plangebied (rode stip). Bron: Atlas Gelderland.

  2. Gebiedsbescherming

 • Quickscan natuurtoets De Driehoek, Hattemerbroek 06

  Habitatsoorten

  Smit & Krekels (2008) melden alleen waarnemingen van Vliegend Hert op grote afstand van het plange-

  bied. Het plangebied en directe omgeving vormt geen potentieel leefgebied voor deze soort vanwege het

  ontbreken van stobben van oude eikenbomen en ondergronds dood inlands eikenhout. Overige habitat-

  soorten zijn gezien het aanwezige biotoop en bekende verspreidingsgegevens niet te verwachten in het

  plangebied en omgeving.

  Broedvogels

  Voor een beschrijving van de aanwezige soorten wordt verwezen naar paragraaf 3.5.

  Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  De voorgenomen activiteit veroorzaakt emissie van stikstofoxiden of ammoniak (door CV installaties en

  verkeer), dat mogelijk neerslaat op Natura 2000-gebieden in de omgeving. Sinds