Punt BZW ed 06 2013

download Punt BZW ed 06 2013

of 27

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Punt BZW ed 06 2013

 • BZWpunt

  WIM EN AukJE kuyPERs:

  BIJ BEDRIJfsOPVOlGING GElDT N DING: HeB je er Zin in?

  HAVENsTRATEGIE MOERDIJk 2030:

  GOED DT ER EEN sTRATEGIE Is

  ZORG EN lOGIsTIEk: EEN WERElD TE WINNEN

  DRIE Os BREDA:

  DE TIJD VAN GROTE AkkOORDEN Is VOORBIJ

  BZW Is DE REG IONAlE WERkGEVERsVEREN IG ING VAN VNO-NCW | l E D E N M A G A Z I N E B Z W | J A A R G A N G 1 0 - N u M M E R 6 - 2 0 1 3

  PUNTBZW 2013_6.indd 1 11-12-2013 11:41:273053858.indd 1 11-12-2013 12:09:56

 • 3

  VOORZITTER AAN HET WOORD

  ADVERTENTIEPieters GV

  excelleren in BrabantNet als het bescheiden economisch herstel

  groeit het vertrouwen bij ondernemers voor-

  zichtig. U bent voor dit vierde kwartaal minder

  negatief gestemd dan in voorgaande kwarta-

  len, blijkt uit de laatste Conjunctuurenqute

  Nederland (COEN). De uitkomsten sluiten

  aan op de aarzelende economische groei in

  het derde kwartaal en ik hoop dat de kleine

  groei ook in het vierde kwartaal doorzet. Alle

  ogen zijn daarbij gericht op de export, maar

  ook voor de algehele omzetverwachtingen

  geldt dat deze aanmerkelijk positiever zijn

  dan een jaar geleden.

  Als ondernemers zich uitlaten over de perso-

  neelsbezetting, is de stemming minder gun-

  stig. Het valt niet te ontkennen dat het eco-

  nomisch tij ondernemers zwaar op de proef

  stelt. Voortdurend moeten we op zoek naar

  nieuwe kansen, markten, producten en sa-

  menwerking. Het vergt een lange adem om

  deze topprestatie tot op de dag van vandaag

  vol te houden. En dat geldt ook voor de men-

  sen die bij u werken.

  Om hierbij een steuntje in de rug te geven

  zijn we als BZW - samen met MKB, ZLTO en

  de provincie Noord-Brabant - gestart met het

  project Excelleren in Brabant. In de vorige

  editie van PUNT.BZW hebben we daar een

  artikel aan gewijd. Het project helpt bedrijven

  in de techniek, agrofood, transport en logis-

  tiek bij het scherp krijgen van de uitdagingen

  en kansen waar de organisatie voor staat. De

  stap die daarop volgt is een helder inzicht in

  de benodigde bij- of omscholingsbehoefte

  van de medewerkers. Ook wordt duidelijk of

  er wellicht nieuwe competenties aangetrok-

  ken moeten worden binnen de organisatie.

  Door bewuster om te gaan met leren op de

  werkvloer kunnen innovatiekracht, duur-

  zame inzetbaarheid en productiviteit van een

  onderneming sterk worden verbeterd. En dat

  vormde de aanleiding voor het project Excel-

  leren in Brabant.

  U mag het vreemd vinden dat we praten over

  Excelleren in Brabant als de cijfers uitwij-

  zen dat veel bedrijven met de handen in het

  haar zitten en niet weten of ze hun personeel

  berhaupt wel binnen kunnen houden. Toch

  laten genoeg succesverhalen zien dat excel-

  leren ook nu in deze tijd kan n dat excelleren

  mensenwerk is.

  Daarom wil ik u aan het einde van dit jaar

  de strekking van dit project als kans en klein

  lichtpuntje niet onthouden en wens ik u voor-

  al een excellent 2014 toe!

  Peter swinkels

  PUNTBZW 2013_6.indd 3 11-12-2013 11:41:293053894.indd 3 11-12-2013 12:11:563053898.indd 2 12/11/2013 10:41:18 AM

 • 5

  artikelen

  inHOuDnieuwe leden 43

  Quote vantiasnimbas Business school > 45Global Innovation Sourcing

  Chatten met > Cees van Gelderen 47

  punt.uit > Janneke de schutter-Cuppes 50

  Havenstrategie moerdijk 2030 > 8In september presenteerde het Havenschap Moerdijk, samen met eigenaren Provincie Noord-

  Brabant en gemeente Moerdijk, het concept Havenstrategie Moerdijk 2030. Hoewel de BZW

  het rapport niet concreet genoeg en daardoor te vrijblijvend vindt, zijn de op Moerdijk geves-

  tigde BZW-leden Shell en Euro-Rijn in elk geval blij dt er een strategie is.

  Zorg en logistiek: een wereld te winnen > 17BZW-leden uit de zorg- en logistieke sector kwamen onlangs bijeen in het Franciscus Ziekenhuis

  in Roosendaal. De themabijeenkomst met als titel Zorg en logistiek: een nieuw verdienmodel

  vormde de afsluiting van een reeks gesprekken met deskundigen uit beide sectoren over de

  potenties van crosssectorale samenwerking.

  tummers machinebouw durft te kiezen > 26Hij is een absoluut character. Fons Tummers, 67 jaar. Op zijn kaartje staat CEO, maar hij is nog

  vooral entrepreneur: Een ondernemer springt op de kar als hij voorbij komt. Een entrepreneur

  ziet hem aankomen. De geboren Limburger richtte Tummers Machinebouw op en bracht het

  bedrijf vanuit het West-Brabantse Hoogerheide de wereld over.

  De tijd van grote akkoorden is voorbij > 28Hoe krijg je een aanbod van arbeidskrachten waar het lokale bedrijfsleven cht wat aan heeft?

  Het antwoord is: de juiste focus. Liever klein dan groot. Zo doen ze het voortaan in Breda. Via

  een praktische samenwerking tussen de drie Os: overheid, onderwijs, ondernemers. Dat Breda

  vorig jaar Onderwijsstad was, hielp een stevig handje mee.28

  26

  17

  PUNTBZW 2013_6.indd 5 11-12-2013 11:41:463053893.indd 5 12/11/2013 12:11:49 PM

  4

  De partners van de BZW

  rubrieken

  Opinie > Carel Jan Reuver 6Discussie of doelen stellen?

  Opinie > Berry Veldhoen 6Oordeel of vooroordeel?

  De rekensom > BDO 7Research & Development Aftrek

  Bankzaken > Deutsche Bank 7Proactief aan de slag met werkkapitaalbeheer

  BZW-ledenpanel 13Internationalisering

  Cartoon > Holla Advocaten 14Het hanteren van algemene voorwaarden: werk aan de webwinkel

  Column > Bernard Wientjes 14Lakmoesproef

  BZW-lid in het nieuws > Maarten van der Vaart 15

  BZW aanspreek.punt > Anton van Beers 19

  De stelling > 21Verlof weigeren is soms niet te vermijden

  Het gesprek > 22Wim Kuypers in gesprek met Aukje Kuypers

  Hoe is het nu met > Gerard van Harten 33

  activiteitenkalender 34

  nieuws 36

  BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW

  BZW-projectpartner:

  PUNTBZW 2013_6.indd 4 11-12-2013 11:41:393053890.indd 4 11-12-2013 12:11:40

 • 7

  OPINIE

  In periodes met tegenwind is het niet vreemd dat ook Nederlandse bedrijven kritisch kijken naar externe, maar zeker ook

  interne verbetermogelijkheden in hun fi nancile huishouding. Hoe ga je bijvoorbeeld om met leveranciers en betaal-

  termijnen? Maak je optimaal gebruik van je assets als fi nancieringsbron? Ga je proactief om met werkkapitaalbeheer?

  Allemaal zaken die je in grote mate zelf in de hand hebt en waarop je kunt sturen.

  Recent verscheen op een online themaplatform van Deutsche Bank een artikel waarin Edwin Hartog (managing director

  cash management Deutsche Bank) Arjan Kaaks (CFO van Maxeda DIY) interviewt over het belang van proactief

  werkkapitaalbeheer. Kaaks legt uit dat het in een krimpende retailmarkt knokken is om de winst overeind te

  houden en dat daarom de nadruk wordt gelegd op cashbeheersing en kostenbeheersing. Zicht heb-

  ben op je verschillende voorraden is volgens Kaaks dan essentieel, net als het optimaliseren van

  betaaltermijnen om zoveel mogelijk groepsbreed een geharmonieerde aanpak te hebben.

  Het online themaplatform is een onderdeel van de eventreeks The Financial

  Agenda - Insights for CFOs dat Deutsche Bank organiseert in samenwerking

  met Het Financieele Dagblad.

  Meer informatie: www.bzw.nl/bankzaken

  www.deutschebank.nl/thefi nancialagenda

  www.fd.nl/thefi nancialagenda

  Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Deutsche Bank.

  De RDA-regeling (Research & Development Aftrek) heeft als doel om inno-

  vatie en R&D te stimuleren. De RDA geldt voor alle bedrijven die gebruik

  maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

  De RDA betreft een extra aftrek voor specifi eke kosten en uitgaven

  (investeringen) die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelings-

  werk, met uitzondering van loonkosten.

  Het RDA-bedrag kunt u op twee manieren bepalen:

  1 Forfait: wanneer u gemiddeld minder dan 150 uur WBSO per maand

  aanvraagt, wordt het RDA-bedrag vastgesteld door het aantal goed-

  gekeurde WBSO-uren met D 15 (forfait) te vermenigvuldigen.

  2 Geschatte kosten/uitgaven: besteedt u meer dan 150 uren aan Speur- en Ontwikkelingswerk

  of verwacht u op jaarbasis meer dan D 50.000 aan kosten/uitgaven te maken, dan wordt het

  RDA-bedrag op basis van de geschatte kosten en uitgaven berekend.

  U vraagt de RDA gelijktijdig aan met uw WBSO-aanvraag.

  Meer informatie: www.bzw.nl/rekensom

  Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO.

  DE REkENsOM

  research & Development aftrek

  VoorbeeldEen bedrijf ontvangt een S&O-verklaring voor 6.000 uren in het hele kalenderjaar 2013. Omdat het aantal S&O-uren per maand meer dan 150 per maand bedraagt, wordt het RDA-bedrag op basis van geschatte kosten en uitgaven berekend. De geschatte kosten en uitgaven bedragen 100.000, -. Het RDA-bedrag bedraagt: 100.000,- x 0,54* = 54.000,-*Het percentage wordt naar alle waarschijnlijkheid per

  1 januari 2014 verhoogd naar 60/.

  BANkZAkEN

  proactief aan de slag met werkkapitaalbeheer

  PUNTBZW 2013_6.indd 7 11-12-2013 11:41:483053866.indd 7 11-12-2013 12:10:25

  6

  OPINIE

  Over de in september beschik-

  baar gekomen Havenstrategie

  voor haven- en industriegebied

  Moerdijk is al veel gezegd en

  geschreven. Inspraakavonden,

  o