Punt BZW ed 06 2013

of 27 /27
BZW PUNT WIM EN AUKJE KUYPERS: ‘BIJ BEDRIJFSOPVOLGING GELDT ÉÉN DING: HEB JE ER ZIN IN?HAVENSTRATEGIE MOERDIJK 2030: ‘GOED DÁT ER EEN STRATEGIE IS’ ZORG EN LOGISTIEK: EEN WERELD TE WINNEN DRIE O’S BREDA: ‘DE TIJD VAN GROTE AKKOORDEN IS VOORBIJ’ BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW | LEDENMAGAZINE BZW | JAARGANG 10 - NUMMER 6 - 2013

Embed Size (px)

Transcript of Punt BZW ed 06 2013

Page 1: Punt BZW ed 06 2013

BZWpunt

WIM EN AukJE kuyPERs:

‘BIJ BEDRIJfsOPVOlGING GElDT ÉÉN DING: HeB je er Zin in?’

HAVENsTRATEGIE MOERDIJk 2030:

‘GOED DÁT ER EEN sTRATEGIE Is’

ZORG EN lOGIsTIEk: EEN WERElD TE WINNEN

DRIE O’s BREDA:

‘DE TIJD VAN GROTE AkkOORDEN Is VOORBIJ’

BZW Is DE REG IONAlE WERkGEVERsVEREN IG ING VAN VNO-NCW | l E D E N M A G A Z I N E B Z W | J A A R G A N G 1 0 - N u M M E R 6 - 2 0 1 3

PUNT•BZW 2013_6.indd 1 11-12-2013 11:41:273053858.indd 1 11-12-2013 12:09:56

Page 2: Punt BZW ed 06 2013

3

VOORZITTER AAN HET WOORD

ADVERTENTIEPieters GV

excelleren in BrabantNet als het bescheiden economisch herstel

groeit het vertrouwen bij ondernemers voor-

zichtig. U bent voor dit vierde kwartaal minder

negatief gestemd dan in voorgaande kwarta-

len, blijkt uit de laatste Conjunctuurenquête

Nederland (COEN). De uitkomsten sluiten

aan op de aarzelende economische groei in

het derde kwartaal en ik hoop dat de kleine

groei ook in het vierde kwartaal doorzet. Alle

ogen zijn daarbij gericht op de export, maar

ook voor de algehele omzetverwachtingen

geldt dat deze aanmerkelijk positiever zijn

dan een jaar geleden.

Als ondernemers zich uitlaten over de perso-

neelsbezetting, is de stemming minder gun-

stig. Het valt niet te ontkennen dat het eco-

nomisch tij ondernemers zwaar op de proef

stelt. Voortdurend moeten we op zoek naar

nieuwe kansen, markten, producten en sa-

menwerking. Het vergt een lange adem om

deze topprestatie tot op de dag van vandaag

vol te houden. En dat geldt ook voor de men-

sen die bij u werken.

Om hierbij een steuntje in de rug te geven

zijn we als BZW - samen met MKB, ZLTO en

de provincie Noord-Brabant - gestart met het

project ‘Excelleren in Brabant’. In de vorige

editie van PUNT.BZW hebben we daar een

artikel aan gewijd. Het project helpt bedrijven

in de techniek, agrofood, transport en logis-

tiek bij het scherp krijgen van de uitdagingen

en kansen waar de organisatie voor staat. De

stap die daarop volgt is een helder inzicht in

de benodigde bij- of omscholingsbehoefte

van de medewerkers. Ook wordt duidelijk of

er wellicht nieuwe competenties aangetrok-

ken moeten worden binnen de organisatie.

Door bewuster om te gaan met ‘leren op de

werkvloer’ kunnen innovatiekracht, duur-

zame inzetbaarheid en productiviteit van een

onderneming sterk worden verbeterd. En dat

vormde de aanleiding voor het project ‘Excel-

leren in Brabant’.

U mag het vreemd vinden dat we praten over

‘Excelleren in Brabant’ als de cijfers uitwij-

zen dat veel bedrijven met de handen in het

haar zitten en niet weten of ze hun personeel

überhaupt wel binnen kunnen houden. Toch

laten genoeg succesverhalen zien dat excel-

leren ook nu in deze tijd kan én dat excelleren

mensenwerk is.

Daarom wil ik u aan het einde van dit jaar

de strekking van dit project als kans en klein

lichtpuntje niet onthouden en wens ik u voor-

al een excellent 2014 toe!

Peter swinkels

PUNT•BZW 2013_6.indd 3 11-12-2013 11:41:293053894.indd 3 11-12-2013 12:11:563053898.indd 2 12/11/2013 10:41:18 AM

Page 3: Punt BZW ed 06 2013

5

artikelen

inHOuDnieuwe leden 43

Quote vantiasnimbas Business school > 45Global Innovation Sourcing

Chatten met… > Cees van Gelderen 47

punt.uit > Janneke de schutter-Cuppes 50

Havenstrategie moerdijk 2030 > 8In september presenteerde het Havenschap Moerdijk, samen met eigenaren Provincie Noord-

Brabant en gemeente Moerdijk, het concept Havenstrategie Moerdijk 2030. Hoewel de BZW

het rapport niet concreet genoeg en daardoor te vrijblijvend vindt, zijn de op Moerdijk geves-

tigde BZW-leden Shell en Euro-Rijn in elk geval blij dát er een strategie is.

Zorg en logistiek: een wereld te winnen > 17BZW-leden uit de zorg- en logistieke sector kwamen onlangs bijeen in het Franciscus Ziekenhuis

in Roosendaal. De themabijeenkomst met als titel ‘Zorg en logistiek: een nieuw verdienmodel’

vormde de afsluiting van een reeks gesprekken met deskundigen uit beide sectoren over de

potenties van crosssectorale samenwerking.

tummers machinebouw durft te kiezen > 26Hij is een absoluut character. Fons Tummers, 67 jaar. Op zijn kaartje staat CEO, maar hij is nog

vooral entrepreneur: ‘Een ondernemer springt op de kar als hij voorbij komt. Een entrepreneur

ziet hem aankomen.’ De geboren Limburger richtte Tummers Machinebouw op en bracht het

bedrijf vanuit het West-Brabantse Hoogerheide de wereld over.

‘De tijd van grote akkoorden is voorbij’ > 28Hoe krijg je een aanbod van arbeidskrachten waar het lokale bedrijfsleven écht wat aan heeft?

Het antwoord is: de juiste focus. Liever klein dan groot. Zo doen ze het voortaan in Breda. Via

een praktische samenwerking tussen de drie O’s: overheid, onderwijs, ondernemers. Dat Breda

vorig jaar Onderwijsstad was, hielp een stevig handje mee.28

26

17

PUNT•BZW 2013_6.indd 5 11-12-2013 11:41:463053893.indd 5 12/11/2013 12:11:49 PM

4

De partners van de BZW

rubrieken

Opinie > Carel Jan Reuver 6Discussie of doelen stellen?

Opinie > Berry Veldhoen 6Oordeel of vooroordeel?

De rekensom > BDO 7Research & Development Aftrek

Bankzaken > Deutsche Bank 7Proactief aan de slag met werkkapitaalbeheer

BZW-ledenpanel 13Internationalisering

Cartoon > Holla Advocaten 14Het hanteren van algemene voorwaarden: werk aan de webwinkel

Column > Bernard Wientjes 14Lakmoesproef

BZW-lid in het nieuws > Maarten van der Vaart 15

BZW aanspreek.punt > Anton van Beers 19

De stelling > 21Verlof weigeren is soms niet te vermijden

Het gesprek > 22Wim Kuypers in gesprek met Aukje Kuypers

Hoe is het nu met… > Gerard van Harten 33

activiteitenkalender 34

nieuws 36

BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW

BZW-projectpartner:

PUNT•BZW 2013_6.indd 4 11-12-2013 11:41:393053890.indd 4 11-12-2013 12:11:40

Page 4: Punt BZW ed 06 2013

7

OPINIE

In periodes met tegenwind is het niet vreemd dat ook Nederlandse bedrijven kritisch kijken naar externe, maar zeker ook

interne verbetermogelijkheden in hun fi nanciële huishouding. Hoe ga je bijvoorbeeld om met leveranciers en betaal-

termijnen? Maak je optimaal gebruik van je assets als fi nancieringsbron? Ga je proactief om met werkkapitaalbeheer?

Allemaal zaken die je in grote mate zelf in de hand hebt en waarop je kunt sturen.

Recent verscheen op een online themaplatform van Deutsche Bank een artikel waarin Edwin Hartog (managing director

cash management Deutsche Bank) Arjan Kaaks (CFO van Maxeda DIY) interviewt over het belang van proactief

werkkapitaalbeheer. Kaaks legt uit dat het in een krimpende retailmarkt knokken is om de winst overeind te

houden en dat daarom de nadruk wordt gelegd op cashbeheersing en kostenbeheersing. Zicht heb-

ben op je verschillende voorraden is volgens Kaaks dan essentieel, net als het optimaliseren van

betaaltermijnen om zoveel mogelijk groepsbreed een geharmonieerde aanpak te hebben.

Het online themaplatform is een onderdeel van de eventreeks ‘The Financial

Agenda - Insights for CFO’s’ dat Deutsche Bank organiseert in samenwerking

met Het Financieele Dagblad.

Meer informatie: www.bzw.nl/bankzaken

www.deutschebank.nl/thefi nancialagenda

www.fd.nl/thefi nancialagenda

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Deutsche Bank.

De RDA-regeling (Research & Development Aftrek) heeft als doel om inno-

vatie en R&D te stimuleren. De RDA geldt voor alle bedrijven die gebruik

maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De RDA betreft een extra aftrek voor specifi eke kosten en uitgaven

(investeringen) die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelings-

werk, met uitzondering van loonkosten.

Het RDA-bedrag kunt u op twee manieren bepalen:

1 Forfait: wanneer u gemiddeld minder dan 150 uur WBSO per maand

aanvraagt, wordt het RDA-bedrag vastgesteld door het aantal goed-

gekeurde WBSO-uren met D 15 (forfait) te vermenigvuldigen.

2 Geschatte kosten/uitgaven: besteedt u meer dan 150 uren aan Speur- en Ontwikkelingswerk

of verwacht u op jaarbasis meer dan D 50.000 aan kosten/uitgaven te maken, dan wordt het

RDA-bedrag op basis van de geschatte kosten en uitgaven berekend.

U vraagt de RDA gelijktijdig aan met uw WBSO-aanvraag.

Meer informatie: www.bzw.nl/rekensom

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO.

DE REkENsOM

research & Development aftrek

VoorbeeldEen bedrijf ontvangt een S&O-verklaring voor 6.000 uren in het hele kalenderjaar 2013. Omdat het aantal S&O-uren per maand meer dan 150 per maand bedraagt, wordt het RDA-bedrag op basis van geschatte kosten en uitgaven berekend. De geschatte kosten en uitgaven bedragen € 100.000, -. Het RDA-bedrag bedraagt: € 100.000,- x 0,54* = € 54.000,-*Het percentage wordt naar alle waarschijnlijkheid per

1 januari 2014 verhoogd naar 60º/º.

BANkZAkEN

proactief aan de slag met werkkapitaalbeheer

PUNT•BZW 2013_6.indd 7 11-12-2013 11:41:483053866.indd 7 11-12-2013 12:10:25

6

OPINIE

Over de in september beschik-

baar gekomen Havenstrategie

voor haven- en industriegebied

Moerdijk is al veel gezegd en

geschreven. Inspraakavonden,

officiële reacties van betrokke-

nen, omwonenden, werkgevers,

wetenschappers: het is al met al

een indrukwekkende lijst gewor-

den. Ook de BZW kwam met

haar standpunt, zoals u elders

hebt kunnen lezen.

Als het de schrijvers van de

Havenvisie om het aantal reacties

te doen is geweest, dan kan al

van een groot succes gesproken

worden! Ik ben buitengewoon

benieuwd wat dit proces van

vraag en antwoord uiteindelijk

gaat opleveren. Ik hoop dat we

op korte termijn een beleids-

document hebben, dat iedereen

in beweging zet. Want terecht is

geconstateerd dat de ligging en

infrastructuur van de Moerdijkse

haven prachtige kansen voor de

toekomst biedt.

Voor mij is de belangrijkste vraag:

hoe ziet deze haven er over

15-20 jaar concreet uit? Hoeveel

groei wil men realiseren? Welke

stappen moeten daarvoor con-

creet gezet worden? Want al-

leen met tastbare doelstellingen

krijg je mensen en organisaties in

beweging. Ik pleit daarom voor

een Visie 2.0: het huidige stuk,

maar dan aangevuld met doelen,

geld en een plan.

Dan komen we ook ergens.

Want aan betrokkenheid is geen

gebrek.

Onlangs was het weer eens nieuws

in de media. Uit een grootschalig

Amerikaans onderzoek bleek dat

niet-blanke autokopers vrijwel al-

tijd een aanzienlijk slechtere deal

krijgen dan hun blanke collega-

klanten. Zelfs bij verkopers die

ervan overtuigd zijn dat zij in hun

bejegening en commerciële bena-

dering geen onderscheid maken

tussen beide groepen (potentiële)

klanten.

Sommige zaken zitten blijkbaar

hardnekkig in ons onbewuste

‘systeem’, terwijl we bewust

overtuigd zijn van het tegenover-

gestelde. Het is interessant om

eens na te gaan of u in uw eigen

bedrijfspraktijk wel eens met dit

fenomeen bent geconfronteerd.

Ik zou zeggen: dat moet haast

wel, want als onbevooroordeelde

derde kom ik veel bij organisaties

over de vloer wier zelfbeeld heel

anders is dan het beeld dat klan-

ten hebben, bijvoorbeeld over es-

sentiële onderdelen van de dienst-

verlening. Binnen de muren is de

overtuiging ‘we zijn hier goed be-

zig’, buiten de muren klinkt een

overtuigd ‘dat kan beter’.

Bovengenoemd onderzoek deed

mij denken aan een eerder on-

derzoek onder 362 bedrijven

(‘Closing the delivery gap’, Bain

& Company, 2005). Daarin wordt

geconcludeerd dat “80% be-

lieved they delivered a ‘superior

experience’ to their customers.

But when we then asked custo-

mers about their perceptions, we

heard a very different story. They

said that only 8% of companies

were really delivering”.

Zelfkennis en realiteitszin zijn op

persoonlijk niveau al geen makke-

lijke zaken, op organisatieniveau

blijkt het nog veel lastiger. Wat

echt blijkt te helpen, is het orga-

niseren van actionable customer

feedback. In gewoon Nederlands:

vraag uw klant regelmatig wat hij

van u en uw organisatie vindt, en

luister vooral ook naar wat uw

klant niet zegt. Misschien iets

om over na te denken tijdens de

komende feestdagen. Alvast alle

gezondheid voor u én uw organi-

satie toegewenst voor 2014!

CAREl JAN reuver

BERRy velDHOen

Discussie of doelen stellen?

Oordeel of vooroordeel?

Carel Jan Reuver

Kringvoorzitter BZW Moerdijk

Directeur van Altuïtion en

co-auteur van de bestseller

“De 9+ organisatie: van

marketshare naar mindshare”

PUNT•BZW 2013_6.indd 6 11-12-2013 11:41:463053872.indd 6 11-12-2013 12:10:40

Page 5: Punt BZW ed 06 2013

Havenstrategie moerdijk 2030: ‘Goed dát er een strategie is’

9

PUNT•BZW 2013_6.indd 9 11-12-2013 11:41:523053874.indd 9 12/11/2013 12:10:52 PM

Havenstrategie moerdijk 2030: ‘Goed dát er een strategie is’

8

In september presenteerde het Havenschap Moerdijk, samen met eigenaren Provincie Noord-Brabant en ge-

meente Moerdijk, het concept Havenstrategie Moerdijk 2030. Het rapport geeft een visie op de toekomst van

het haven- en industriegebied en de rol die het speelt in de economische delta Rotterdam-Antwerpen en de

bewoonde omgeving. Nu is het woord aan andere betrokken partijen, waaronder de BZW. Hoewel de BZW het

rapport niet concreet genoeg en daardoor te vrijblijvend vindt, zijn de op Moerdijk gevestigde BZW-leden Shell

en Euro-Rijn in elk geval blij dát er een strategie is.

PUNT•BZW 2013_6.indd 8 11-12-2013 11:41:503053862.indd 8 12/11/2013 12:10:14 PM

Page 6: Punt BZW ed 06 2013

11

je eigen microniveau doen. En als je Moerdijk

beschouwt als een logische satelliethaven of

extended gate van Rotterdam, dan is een be-

trokkenheid vanuit Rotterdam vrij logisch. Niet

alleen bestuurlijk, ook fi nancieel.’

roode Vaart

Om de havencapaciteit uit te breiden en het ha-

vengebied te verbinden met het toekomstig Lo-

gistiek Park Moerdijk pleit de BZW voor snelle

ontwikkeling van de zogenaamde Roode Vaart-

reserve aan de oostkant. Hierover staat niets

in de strategie. De Keijzer: ‘Mee eens. Maar

het maken van een goede verbinding is lastig,

want daar ligt de A17 tussen. Dus moet je een

interne baan maken waarover je met speciale

containervrachtwagens kunt rijden. Maar als de

afstand te groot is of de oplossing te ingewik-

keld, dan kost zo’n handling weer te veel geld.

Dus je moet er goed over nadenken hoe je dat

doet. Het benutten van de Roode Vaart-reserve

maakt het wel wat handiger.’

rooskleurig?

Het laatste punt van de BZW is dat de strategie

uitgaat van infrastructurele verbeteringen voor

alle modaliteiten, maar dat er geen plan B is als

die uitblijven. Driessen: ‘De kritische succes-

factor om de strategie voor elkaar te krijgen is

dat je die modaliteiten in goede kwaliteit hebt.

Dus er moet wel degelijk worden gewerkt om

bijvoorbeeld de dedicated spoorlijn Rotterdam-

Antwerpen op een sustainable manier aan te

leggen. Ik vind dat de strategie hier voldoende

concreet in is.’ De Keijzer: ‘Ook op Moerdijk

zelf en in de aansluiting op het landelijk net

kunnen verbeteringen aan de modaliteit spoor

worden doorgevoerd. Waarom zou je het spoor

op Moerdijk niet elektrifi ceren? Dit wordt niet

genoemd, maar is wat mij betreft een haalbaar

en betaalbaarder plan B. Ik maak me echter ook

wat zorgen over het havengeld en de grondprij-

zen in Moerdijk, die naar mijn mening te hoog

zijn in vergelijking met concurrerende havens,

en de beperkingen die het nieuwe bestem-

mingsplan mogelijk gaat brengen. Laten we

daar ook eens over praten.’

fEITEN

mOerDijk

Het haven- en industrieterrein Moerdijk is bruto

2345 hectare groot. Hiervan is 1200 hectare als

industrie- en haventerrein uitgeefbaar. Momen-

teel zijn er 300 bedrijfsvestigingen op Moerdijk.

Er werken 10.000 mensen en ongeveer hetzelf-

de aantal is indirecte werkgelegenheid. Moerdijk

is sterk in procesindustrie, chemie en logistiek.

Verwante bedrijfsactiviteiten zijn zoveel mogelijk

geclusterd.

sHell mOerDijkShell Moerdijk bezit 300 hectare op Moerdijk,

waarvan tweederde bebouwd. Werkgelegen-

heid: 800 Shell-werknemers en bijna hetzelfde

aantal medewerkers van aannemers en lever-

anciers, die voor Shell Moerdijk actief zijn.

Bedrijfsactiviteiten: petrochemische halffabrika-

ten voor met name kunststoffen en de personal

care-industrie.

eurO-rijnEuro-Rijn bezit naast het hoofdkantoor op de

Plaza vier locaties in het havengebied, waar-

onder een overslagterrein van 34 hectare met

een terminal van 1,6 kilometer zeekade, de

grootste op Moerdijk. Bedrijfsactiviteiten: handel

(strooizout), dienstverlening (uitzendkrachten

logistiek), zeven en breken van metalen en

grondstoffen, overslag, warehousing en expedi-

tie. Eigen medewerkers van de hele groep: 230.

Via uitzendbureau: 800.

‘mOerDijk

mOet mee in

De vaart Der

vOlkeren’www.havenvanmoerdijk.nl

www.eurorijngroup.nl

www.shell.nl

‘BZW pleit voor snelle ontwikkeling van de zogenaamde Roode Vaart-reserve’

PUNT•BZW 2013_6.indd 11 11-12-2013 11:41:563053876.indd 11 11-12-2013 12:11:00

10

Volgens de Havenstrategie Moerdijk 2030 is

Moerdijk hét knooppunt van duurzame logistiek

en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse

delta. Maar het gebied moet zich wel ontwik-

kelen. De veel grotere havens in Rotterdam en

Antwerpen blijven maar groeien. Wil Moerdijk

een rol van betekenis blijven spelen, dan moet

het in de vaart der volkeren mee. De concept-

strategie geeft de richting aan, maar volgens

de BZW is dit niet concreet genoeg. De kritiek

richt zich met name op drie punten. PUNT.BZW

legt ze voor aan twee BZW-leden op Moerdijk:

general manager Joke Driessen van Shell Moer-

dijk en Ard de Keijzer, directeur van Euro-Rijn.

Maar eerst de vraag wat zij in grote lijnen van de

strategie vinden.

erkenning

Driessen: ‘Hulde aan alle stakeholders. Er ligt

in elk geval een strategie. Dat alleen al is een

groot winstpunt. Het rapport erkent dat er veel

partijen zijn die een groot economisch belang

hebben bij de ontwikkeling van Moerdijk. Het

rapport erkent ook dat Moerdijk onderdeel is

van een grotere wereld en dat je de havenge-

bieden in de hele delta niet los van elkaar kunt

zien. Dit is een goede eerste stap. Daarnaast

wordt openheid van zaken gegeven voor de

omwonenden van Moerdijk.’ Ook De Keijzer

is positief: ‘Voor het eerst heeft Moerdijk een

opgeschreven strategie. Daar moeten we dus

blij mee zijn. Hoewel een concrete uitvoerings-

agenda ontbreekt, zijn er wel degelijk aankno-

pingspunten om mee verder te gaan. Als ieder-

een zich daarachter schaart, dan kunnen we

samen de toekomst handen en voeten geven.

Dus goed dat er een strategie is, maar nu nog

wat concreter.’

Governance

Nu is het bestuur van Moerdijk in handen van

de provincie en de gemeente Moerdijk. De

BZW vindt dat dit naar een hoger niveau moet

worden getild. Zo zouden de Nederlandse staat

en de mainport Rotterdam bij het bestuur van

Moerdijk kunnen worden betrokken. Enerzijds

om meer vat te krijgen op de goederenstromen

in de delta, anderzijds om verbeteringen van

de infrastructuur sneller gefi nancierd te kun-

nen krijgen. Driessen: ‘De Moerdijkbrug moet

worden vernieuwd, er moet aan de leiding-

straat worden gewerkt en er moet een dedi-

cated spoorlijn Rotterdam-Antwerpen komen.

Zulke projecten horen op nationaal niveau.

Maar ik geloof niet dat deze ontwikkelingen

versneld kunnen worden omdat er toevallig ie-

mand vanuit de nationale overheid in het Ha-

venschap Moerdijk zit. Het enige is dat je dan

een betere lijn hebt naar Den Haag, maar de

provincie heeft die lijn al. Laten we het huidige

proces eerst een kans geven.’ De Keijzer: ‘Ik ben

het daar niet helemaal mee eens. De betekenis

van Moerdijk gaat verder dan de gemeente- of

provinciegrens. Bijvoorbeeld: als je echt wilt dat

vervoer zich vanaf de weg naar het water ver-

plaatst, en je denkt na hoe goederenstromen

Europa in moeten, dan ontkom je er niet aan

om daar partijen bij te betrekken die dat ge-

zamenlijk gaan vormgeven. Dat kun je niet op

Joke Driessen en Ard de keijzer

PUNT•BZW 2013_6.indd 10 11-12-2013 11:41:553053880.indd 10 12/11/2013 12:11:09 PM

Page 7: Punt BZW ed 06 2013

ADVERTENTIEBoels Zanders

13131313

50% BZW-bedrijven exporteert; 59% ziet omzet in buitenland toenemen

Maar liefst 550 BZW-leden gaven gehoor aan

de oproep van BZW-voorzitter Peter Swinkels

om deel te nemen aan de enquête over interna-

tionaal zakendoen. Alle respondenten tezamen

vormen een representatieve afspiegeling van

het totale ledenbestand.

In zijn uitnodiging tot deelname aan het onder-

zoek motiveerde Swinkels waarom de BZW hier

aandacht aan besteedt. Het letterlijk verleggen

van de grenzen en het opvoeren van de exportin-

spanningen draagt namelijk bij aan economisch

herstel. Al snel blijkt uit de resultaten van de en-

quête dat veel van de BZW-leden in een grote

mate en al langere tijd actief zijn op buitenlandse

markten. Dat zal niemand verbazen aangezien

de bedrijven in Brabant en Zeeland voor een on-

evenredig groot aandeel bijdragen aan de totale

Nederlandse export.

Van de 550 deelnemers aan de enquête exporteert

de helft. Van alle industriële bedrijven exporteert

86%, gevolgd door de handel met 56%. Binnen

de bouw en de dienstverlening exporteert respec-

tievelijk 33% en 39% van alle bedrijven in deze

sectoren. Naarmate de bedrijven groter in om-

vang zijn (in termen van aantallen werknemers),

neemt het aandeel van bedrijven dat exporteert

toe. Van de bedrijven tot 15 werkzame personen

exporteert 38%, terwijl dit bij bedrijven met meer

dan 500 werknemers 62% is.

De landen waar naar geëxporteerd wordt liggen

voor het overgrote deel binnen de Europese Unie

(94%) en ‘Overig Europa’ (31%). Buiten Europa

wordt de Top 3 ingenomen door het Verre Oosten

(28%), Noord-Amerika (21%) en het Midden-

Oosten (18%).

Opvallend is dat veel van de exporterende be-

drijven al van oudsher actief zijn op buitenlandse

markten (zie cirkeldiagrammen). Zo’n 12% heeft

pas in de afgelopen 1 tot 4 jaar de eerste stap-

pen in het buitenland gezet. Bij bedrijven die ex-

porteren is gemiddeld 56% van de bedrijfsomzet

afkomstig uit het buitenland (dit percentage ligt

hoger dan gemiddeld bij industriële exporterende

bedrijven: 65% en bij bedrijven met meer dan 500

werkzame personen: 66%). Een ruime meerder-

heid van alle exporterende bedrijven ziet de export

in de laatste jaren toenemen.

De resultaten van dit ledenpanel geeft de BZW

handvatten om leden goed en gericht te kunnen

ondersteunen bij het opstarten of verder uitbrei-

den van de exportactiviteiten.

Zo heeft de BZW het afgelopen jaar al in sa-

menwerking met de Brabantse Ontwikkelings-

maatschappij (BOM) een aantal bijeenkomsten

georganiseerd. Kansen voor Brabantse bedrijven

in Japan zijn verkend, met de American Chamber

of Commerce is ingezoomd op het zakendoen in

Amerika en met de Deutsch Niederländische Han-

delskammer is gekeken naar de cultuurverschillen

die er zijn met onze Oosterburen. BZW en BOM

geven een vervolg aan deze samenwerking en op

26 februari 2014 staat een bijeenkomst gepland

voor handelsmogelijkheden voor Brabantse be-

drijven in Duitsland. Daarnaast vieren Nederland

en Zweden 400 jaar betrekkingen, hier wordt ook

vanuit BZW aandacht aan besteed.

[email protected] (Jan van Mourik)

[email protected] (Anne Zouridis-Veldhoven)

Het is geen nieuw gegeven dat de export meer dan ooit de belangrijkste

groeimotor is van de Nederlandse economie. Iedere euro export levert

66 cent op voor de Nederlandse economie, verdeeld over zowel de ex-

porteurs zelf als de aan hen toeleverende bedrijven. Op nationaal niveau

is het Nederlandse mkb verantwoordelijk voor 67% van de Nederlandse

export, terwijl dit in de ons omliggende landen ongeveer een derde is.

Voornamelijk bedrijven met meer dan 50 werknemers doen zaken in het

buitenland. In oktober onderzocht de BZW het exportgedrag onder haar

leden om te ontdekken op welke wijze de BZW kan bijdragen aan een

verdere stimulans van exportactiviteiten.

REsulTATEN BZW-lEDENPANEl ‘INTERNATIONAlIsERING’

onbekend

gedaald

gelijkgebleven

toegenomen

onbekend

20+ jaar

10-19 jaar

5-9 jaar

1-4 jaar

volledige omzet

ongeveer 3/4

ongeveer 1/2

ongeveer 1/4

46%

25%

14%

12%3%

Ons bedrijf exporteert al…

Gegevens over de ontwikkeling van de exporterende bedrijven

Omzetdeel uit het buitenland Onze export is de afgelopen jaren

3%

19%

21%

39%

21%

27% 59%

11%Gegevens over de

ontwikkeling van

de exporterende

bedrijven

PUNT•BZW 2013_6.indd 13 11-12-2013 11:41:563053870.indd 13 12/11/2013 12:10:30 PM

De ruim 70 advocaten en juridisch specialisten van Boels Zanders zijn altijd dichtbij. Wij werken voor diverse cliënten in de industrie, zakelijke dienstverlening en handel. Cliënten waarderen de samenwerking met een dikke 8. Daar zijn we trots op. Mogen we ook naar u toe komen?

www.boelszanders.nl

BoelsZanders

AdvocatenEindhoven | Venlo

Roermond | Maastricht

De kracht van dichterbij

‘Dan kom ik toch gewoon even naar u toe...’

Flip Schreurs, Boels Zanders Advocaten

BZA_adv_eindhoven_bzw225_280 DEF.indd 1 08-10-13 15:223053908.indd 12 12/11/2013 10:42:26 AM

Page 8: Punt BZW ed 06 2013

15151515

Hoezo mvo?

‘Tausch is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en inrichten van commerciële

ruimten. Onze klanten zijn A-merken, en ook wij willen op een A-manier in het

leven staan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daar een onderdeel van.

Dus als je de gelegenheid hebt om jongeren relevante ervaring te laten opdoen,

zodat ze niet werkloos thuiszitten, dan moet je dat als mvo-bedrijf gewoon doen.’

Waarom Stephan?

‘Hij liep al enkele maanden stage bij ons in het kader van zijn afstudeerscrip-

tie voor Avans Hogeschool, specialiteit HR. Stephan heeft nog geen baan, maar

woont in ‘s-Hertogenbosch, waar de Startersbeurs beschikbaar is. We hebben

hem tijdens zijn stage leren kennen als een gedreven en enthousiaste vent die het

vak wil leren. Via de Startersbeurs konden we in vliegende vaart doorpakken.’

Kosten?

‘De starter krijgt 500 euro per maand. Dit wordt door de gemeente vergoed. Het

bedrijf zelf draagt 100 euro per maand bij voor een aanvullende opleiding. Daar-

naast geven wij Stephan een reiskostenvergoeding. De regeling kost dus niet veel

geld en is voor elke onderneming aan te bevelen. Maar wil je een starter serieus op

weg helpen, dan moet je daar wel tijd in steken. En dat doen we ook.’

Waardevolle ervaring?

‘Wij denken van wel. Stephan is tot februari bij ons in huis. Hij krijgt echt een

goede kijk in onze HR-keuken en wordt bij alles betrokken: gesprekken met me-

dewerkers, sollicitatiegesprekken, trainingen, alles waar een HR-functionaris mee

te maken krijgt. Stephan komt niet bij ons in vaste dienst, want wij hebben al een

kei op HR. Maar we geven hem wel een unieke ervaring voor op zijn cv.’

www.startersbeurs.nu

www.tauschexpo.nl

‘JONGEREN EEN kANs GEVEN is OOk mvO’

Via de gemeentelijke regeling Startersbeurs kunnen onder-

nemers gediplomeerde jongeren tegen minimale kosten zes

maanden werkervaring laten opdoen in hun bedrijf. Tausch 3D

brand exposure in Schijndel geeft HR-student Stephan (24)

die kans. Volgens mede-eigenaar Maarten van der Vaart is dit

niet alleen goed voor Stephan, maar is het ook een logische

keus in het kader van maatschappelijk verantwoord onder-

nemen (mvo).

BZW-lID IN HET NIEuWs

Maarten (l) en Stephan (foto: Olaf Smit)

PUNT•BZW 2013_6.indd 15 11-12-2013 11:42:023053884.indd 15 11-12-2013 12:11:21

COluMN

HOllA aDvOCaten

De omzet uit online winkelen is in het eerste halfjaar van 2013 gestegen tot 5 miljard euro.

Digitale business is al jaren booming, in tegenstelling tot de traditionele detailhandel. Zijn

webwinkeliers wel op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, zoals het gebruik van

algemene voorwaarden?

Renaldo Willems van Holla Advocaten nam de proef op de som en testte de juridische wa-

terdichtheid van winnaars van de Nationale Thuiswinkel Awards 2013 en webshops

die in 2013 voorkomen in de top 10 van de Twinkle100. Willems kwam tot de conclusie

dat de meerderheid van de door hem onderzochte webondernemers onnodige

fouten maakt als het gaat om het hanteren van de kleine lettertjes op internet,

met potentieel grote gevolgen van dien.

Meer informatie: www.holla.nl

Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW)

Het hanteren van algemene voorwaarden: werk aan de webwinkel

In een aantal Nederlandse ge-

meenten was het de afgelopen

weken spannend. Hoe zouden de

vervroegde gemeenteraadsver-

kiezingen daar uitpakken? Reden

genoeg voor politieke kopstukken

om hun neus er eens wat vaker te

laten zien, zo viel ongetwijfeld niet

alleen mij op. Want ja, het mocht

dan ‘maar’ om 250.000 kiezers

gaan, volgend jaar maart zijn de

landelijke gemeenteraadsverkie-

zingen. Een belangrijke lakmoes-

proef voor kabinet en oppositie.

Een sterke uitslag voor VVD en

PvdA duidt op draagvlak voor de

coalitie; mooie cijfers voor de con-

structieve oppositiepartijen D66,

ChristenUnie en SGP op steun

voor het begrotingsakkoord en een

overwinning voor SP of PVV duidt

op zwaar weer op komst.

Ondertussen gaat de echte lak-

moesproef bij de gemeenteraads-

verkiezingen natuurlijk gewoon

om de prestaties van gemeenten.

Bijvoorbeeld als het gaat om de

hoogte van de lokale belastin-

gen maar ook om de dienstverle-

ning aan ondernemers. En ja, dan

maakt het nogal wat uit in welke

gemeente je als ondernemer ge-

vestigd bent, zo blijkt uit recent

onderzoek van de Kamer van

Koophandel. Krijg je in de ene ge-

meente binnen een paar uur een

serieus antwoord op een serieuze

ondernemersvraag, bij de tweede

raak je verzeild in een doorver-

bind-circuit of hoor je nooit meer

iets op je vraag per mail. Dat dit

beter moet, erkent men inmiddels

wel in die eerste gemeente, die

zelfs hulp heeft ingeschakeld om

de dienstverlening op een hoger

peil te brengen. Maar ook in veel

andere gemeenten ben je als on-

dernemer te vaak afhankelijk van

wie je toevallig treft binnen een

gemeente, constateert de Kamer

van Koophandel.

Tijd voor gemeenten om de focus

eens wat meer op de onderne-

mer te richten. En dan niet alleen

op het moment dat er gaten in de

begroting gedicht moeten worden,

zoals je nu vaak ziet. Een gezonde

gemeente begint bij een gezond

bedrijfsleven. Daar kan de lokale

overheid op allerlei manieren aan

bijdragen. Een mooi verkiezings-

thema lijkt mij.

BERNARD Wientjes

voorzitter Vereniging VNO-NCW

lakmoesproef

14

PUNT•BZW 2013_6.indd 14 11-12-2013 11:41:593053886.indd 14 12/11/2013 12:11:31 PM

Page 9: Punt BZW ed 06 2013

17171717

Zorg en logistiek: een wereld te winnen

De middag begon met een toelichting op het

onderwerp door Hans Ensing, voorzitter van de

Raad van Bestuur van het Lievensberg zieken-

huis in Bergen op Zoom. Hij is actief voor de

BZW als lid van het regiobestuur West-Brabant.

Ensing maakte duidelijk dat er alle reden is om

te kijken naar de samenwerking tussen de zorg-

sector en het (logistieke) bedrijfsleven. Want

hoe effi ciënt is het logistieke gedeelte van orga-

nisaties in de zorg nu eigenlijk ingericht?

Patiënten- en goederenlogistiek

Na deze toelichting was het de beurt aan Stef

Weijers. Als lector Logistiek en Allianties op de

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is

hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uit-

voeren van onderzoek op deze twee terreinen.

De resultaten van deze onderzoeken vertaalt hij

naar het onderwijs en praktische toepassingen.

Eerst schetste hij de zorglogistieke uitgangs-

situatie: de enorme kostengroei in de zorg gaat

gepaard met steeds hogere verwachtingen van

patiënten en cliënten. Tegelijkertijd ziet hij tal van

onbenutte mogelijkheden in de logistieke sfeer.

Aan de hand van twee cases, in de patiënten- en

goederenlogistiek, liet Weijers zien dat effi ciency-

verbetering en grotere patiëntgerichtheid wel

degelijk samen kunnen gaan door deze moge-

lijkheden te benutten. Zijn conclusie: er is nog

een wereld te winnen, mits er naar de processen

wordt gekeken en van elkaar geleerd wordt.

Leer elkaar kennen

De bijeenkomst werd georganiseerd in samen-

werking met de Brabantse Ontwikkelingsmaat-

schappij (BOM), die bedrijven, overheden en

kennisinstellingen in deze provincie helpt met

het verwezenlijken van hun economische ambi-

ties. Namens de BOM deelde Lex van der Wolf

de belangrijkste conclusies en aanbevelingen

die voortkwamen uit de eerder gehouden ge-

sprekken en een workshop Zorg en Logistiek op

10 oktober. Hij concludeerde onder andere dat

beide sectoren er veel voor voelen om beter sa-

men te werken, maar dat de samenwerking op

dit moment nog kleinschalig en versnipperd is.

De belangrijkste adviezen uit naam van de BOM:

start klein, leer elkaar kennen en neem een voor-

beeld aan bestaande initiatieven in de zorg en

logistiek ter inspiratie. Ter afsluiting van zijn inlei-

ding overhandigde hij een zogenoemde ‘kansen-

notitie’ aan dagvoorzitter René Mens van BZW.

Laaghangend fruit

René Mens, die binnen de BZW onder meer

verantwoordelijk is voor de portefeuille Zorg

en de bijeenkomst leidde, had het laatste

woord. Mens vatte de gevoerde discussie als

volgt samen: onderscheid interne en externe

goederenlogistiek, hanteer kostenbeheer-

sing als leidraad, wees bewust van noodzaak

tot cultuurverandering en begin met ‘laag-

hangend fruit’ om al doende vertrouwen te

winnen. Hij merkte aansluitend op dat BZW

meer werk wil maken van crosssectorale bij-

eenkomsten als deze, in het belang van de

Brabants-Zeeuwse economie. Hij ziet daarbij

een belangrijke rol weggelegd voor de BZW-

regio’s in het kader van de regionale econo-

mische agenda’s en voor de BOM, als mede-

uitvoerder van provinciaal beleid. Mens kreeg

bijval van de aanwezigen, wat erop duidt dat

er inderdaad een mooie basis is gelegd voor

strategische samenwerking tussen organisa-

ties uit beide sectoren.

BZW-leden uit de zorg- en logistieke sector kwamen op 5 november bijeen in het Franciscus Ziekenhuis in Roo-

sendaal. Deze themabijeenkomst met als titel ‘Zorg en logistiek: een nieuw verdienmodel’ vormde de afsluiting

van een reeks gesprekken met deskundigen uit beide sectoren, over de potenties van crosssectorale samenwer-

king. Vragen die dit keer centraal stonden: wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de zorgsector? En welke

verdienkansen brengt samenwerking met logistieke bedrijven met zich mee?

Foto

: R

ober

t va

n de

n B

erge

[email protected] (René Mens)

PUNT•BZW 2013_6.indd 17 11-12-2013 11:42:043053859.indd 17 12/11/2013 12:09:53 PM

ADVERTORIAl

Samenwerking WVS-groep en HSH Bouwmaterialen

‘Individuele detachering werkt voor ons ideaal’

John Hollebrandse, eigenaar van

HSH Bouwmaterialen, vertelt hoe

de samenwerking tot stand kwam.

‘Onze WVS-medewerker benader-

de ons zelf. Als jong en klein bedrijf

waren we eigenlijk niet op zoek naar

personeel. Een extra medewerker

brengt toch extra kosten en ver-

plichtingen met zich mee. Ander-

zijds konden we wel wat hulp in de

winkel gebruiken. WVS-groep bood

ons een aantrekkelijke oplossing.

Wanneer je via WVS-groep iemand

in dienst neemt, betaal je enkel een

aantrekkelijk tarief voor de gewerk-

te uren. De overige zaken, bijvoor-

beeld uitbetaling bij ziekte, worden

geregeld. Als klein bedrijf is dit voor

ons erg aantrekkelijk. Omdat we het

daarnaast belangrijk vinden dat ook

mensen met een beperking moge-

lijkheden krijgen, besloten we met

WVS-groep en deze medewerker in

zee te gaan.’

Ruimte voor ontwikkeling

In oktober 2010 startte de samenwer-

king, in eerste instantie voor twaalf

uur per week. ‘Natuurlijk houden we

rekening met de beperking van onze

WVS-medewerker, maar in principe

kan hij alle werkzaamheden uitvoe-

ren’, vertelt Hollebrandse. ‘Dat wil

zeggen: klanten helpen, opruimen

en bestellingen klaarzetten. Ik bied

begeleiding, maar vind het vooral

belangrijk om veel verantwoordelijk-

heid te geven en ruimte voor ontwik-

keling te bieden. En die ontwikkeling

is er zeker! Onze WVS-medewerker

is echt vooruit gegaan en verbetert

zich nog steeds. Hij zit hier op zijn

plek en voelt zich goed. Dit zorgde

er zelfs voor dat we de samenwer-

king hebben uitgebreid tot twintig

uur per week. Ook voor de toekomst

zie ik genoeg mogelijkheden.’

Onderdeel van het team

Viola Meulenbeld, Consulent Deta-

chering bij WVS-groep: ‘Het is ge-

weldig om te zien hoe onze mede-

werker zijn plek heeft gevonden bij

HSH Bouwmaterialen en hoe hij is

gegroeid. Als WVS-groep voeren we

jaarlijks een evaluatiegesprek met

de medewerker en John Hollebrand-

se. Daarnaast weten we elkaar ook

tussendoor te vinden als er iets is.

Maar dat komt eigenlijk nauwelijks

voor.’ Ook HSH Bouwmaterialen is

tevreden over de samenwerking met

WVS-groep. Hollebrandse: ‘Individu-

ele detachering werkt voor ons ide-

aal. Het is erg goed geregeld door

WVS-groep én er is een klik met de

medewerker. Hij is echt onderdeel

van ons team. Ik kan andere bedrij-

ven van harte aanbevelen om samen

te werken met WVS-groep.’

Over WVS-groep

WVS-groep uit Roosendaal biedt zo’n

drieduizend mensen in West-Brabant

met een afstand tot de arbeidsmarkt

kans op nieuw en passend werk. Be-

perkingen worden vertaald naar mo-

gelijkheden. Ze leiden tot nieuwe

kansen en zorgen ervoor dat mensen

weer volwaardig in de maatschappij

kunnen meedraaien.

Dat een samenwerking met WVS-groep ook op kleine schaal kan plaatsvinden, bewijst HSH Bouwmateria-len uit Hoogerheide. Op basis van individuele deta-chering versterkt sinds ok-tober 2010 één medewerker van WVS-groep het team van het bedrijf, dat bouw-materialen verkoopt voor de professionele markt. Alle betrokkenen zijn blij met de samenwerking.

WVS-gROepPostbus 11304700 BC RoosendaalBosstraat 81(T).0165-596500(F). 0165-561263(E). [email protected] (I). www.wvsgroep.nl

16

PUNT•BZW 2013_6.indd 16 11-12-2013 11:42:033053897.indd 16 12/11/2013 12:12:09 PM

Page 10: Punt BZW ed 06 2013

ADVERTENTIEBreedband Tilburg

‘NAAR DE TOEkOMsT kIJkEN is CruCiaal’

Voorheen werkte Anton van Beers als divisiedirecteur

bij DSV Solutions. Inmiddels is hij commissaris bij

verschillende bedrijven in het mkb en participeert hij

in enkele productiebedrijven. Daarnaast vervult hij

de functie van regiovoorzitter BZW West-Brabant.

Het voorzitterschap bevalt hem prima. ‘Als sparring-

partner van overheid en onderwijs zet ik me in om het

ondernemingsklimaat verder te optimaliseren’, aldus

Van Beers.

19

BZW AANsPREEk.PuNT

Waarom besloot je je beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap?

‘Vanuit de BZW was ik betrokken bij de creatie van de Strategische

Agenda 2020 in West-Brabant. Deze agenda is een samenwerkingspro-

ject van overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers, gebouwd op

de kansrijke sectoren logistiek, maintenance en biobased economy. Toen

het voorzitterschap vacant kwam, leek me dit een mooie mogelijkheid

om de Strategische Agenda verder uit te dragen: om plannen te maken

en deze te helpen implementeren.’

Waarom is de Strategische Agenda zo belangrijk?

‘Het is cruciaal om vooruit te kijken en nu al zaken in de steigers te

zetten voor de toekomst. De BZW is, in tegenstelling tot de politiek,

niet gebonden aan bestuurlijke termijnen van vier jaar. Hierdoor zijn we

goed in staat om langetermijnplannen te maken en uit te voeren. Nu de

Strategische Agenda een feit is, kunnen we bovendien meer naar buiten

treden met ons gedachtegoed.’

Welke onderwerpen spelen verder in de regio?

‘Waar in de kringen ook regelmatig kleinere onderwerpen besproken

worden, gaat het binnen de regio vaak over grotere, kringoverschrij-

dende economische en sociale onderwerpen. Dat kan variëren van de

ontwikkeling van de infrastructuur, bedrijventerreinen, de arbeidmarkt

en het onderwijs tot aan duurzaamheid. Ik vind dat duurzaamheid veel

vaker de standaard zou moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een com-

binatie van energieneutrale en toekomstbestendige huizenbouw. Maar

ook vormen van (intergemeentelijke) samenwerking. Met dit soort uit-

dagingen willen we als BZW aan de slag gaan.’

tinyurl.com/pm4e487

Foto: Robert van den Berge

PUNT•BZW 2013_6.indd 19 11-12-2013 11:42:093155605.indd 19 11-12-2013 12:12:14

Koploper in hoogwaardig redundant glasvezelDoor het betrouwbare glasvezel netwerk in Tilburg

en omgeving wordt het supersnel verzenden van

data en koppelen van locaties mogelijk. Breedband

Tilburg is een lean en mean organisatie voor met

name non-profi t instellingen. Dagelijks werkt zij

met gerenommeerde partners aan de operatie van

het ruim 120km netwerk. Middels een open netwerk

biedt zij een compleet aanbod van diensten. Voor

meer informatie kijkt u op www.breedbandtilburg.nl

W W W . B R E E D B A N D T I L B U R G . N L

3053860.indd 18 11-12-2013 10:41:23

Page 11: Punt BZW ed 06 2013

‘als WerkGever ‘Het is een GOeDe ‘De vervaltermijn

ADVERTENTIEWesselman

verlOf WeiGeren is sOms niet te vermijDen

21

De vernieuwde vakantiewetgeving 2012 heeft onder meer tot doel om het opnemen van vakantiedagen te

stimuleren. Hiervoor is een vervaltermijn ingevoerd van zes maanden voor het minimum aan wettelijke vakantie-

uren. Is de wet hierin geslaagd of nemen werknemers nu aan het einde van het jaar massaal verlof rondom de

komende feestdagen? Komt dat wel gelegen en kun je als werkgever in zo’n geval verlofaanvragen van mede-

werkers (nog) weigeren?

moet je werknemers gelegenheid geven om

vakantiedagen op te nemen, dit volgens arti-

kel 7:638 BW. De werknemer moet de vakantie

vaststellen en rekening houden met de wensen

van de werkgever. Op grond van artikel 7:638

lid 5 BW kan een werkgever ook een reeds vast-

gestelde vakantie wijzigen als hij voor deze wij-

ziging gewichtige redenen kan aanvoeren. De

werkgever kan dit alleen doen in overleg met

de werknemer. Een gewichtige reden? Daar is

sprake van als het inwilligen van het verzoek

om vakantie op te nemen leidt tot een ernstige

verstoring van de bedrijfsvoering. Goede en

tijdige communicatie kan een hoop discussie

en onvrede voorkomen. Het tijdig opnemen

van vakantiedagen is iets wat het gehele jaar

de aandacht verdient, niet alleen in de laatste

dagen rondom de feestdagen.’

van zes maanden heeft bij veel mensen een

bewustwordingsproces op gang gebracht. Zij

weten nu dat zij hun verlofuren niet zomaar

jarenlang mogen laten staan. Omdat wij als

bouwgerelateerd bedrijf veel te maken heb-

ben met collectieve vakanties en vrije perioden,

komt het nauwelijks voor dat medewerkers een

groot overschot aan vakantie-uren opbouwen.

Met de bouwvakvakantie zijn wij bijvoorbeeld

al drie weken collectief dicht. Ook het weige-

ren van verlof komt bij ons nauwelijks voor. Als

medewerkers tijdig aangeven dat ze in een be-

paalde periode vrij willen zijn, is er in overleg

met collega’s vaak nog wel wat te regelen met

het wisselen van dagen. Ik kan het mij in ieder

geval niet herinneren dat wij ooit een verlof-

aanvraag van een van onze medewerkers heb-

ben moeten weigeren.’

zaak dat er een vervaltermijn van zes maanden

is ingesteld voor het minimum aan wettelijke

vakantie-uren. Daarmee wordt voorkomen

dat werknemers jarenlang hun verlofuren

opsparen en uiteindelijk meer dan een jaar

aan vrije uren opbouwen. Dat is een onwen-

selijke situatie voor zowel de werknemer als

de organisatie bij wie deze persoon werkzaam

is. De organisatie moet dan wel zodanig sa-

mengesteld en georganiseerd zijn dat mede-

werkers hun vrije uren ook daadwerkelijk op

kunnen nemen. Daarbij proberen wij altijd om

in overleg met de medewerkers tot een pas-

sende oplossing te komen. In de praktijk blijkt

dit in vrijwel alle gevallen te lukken. Het wei-

geren van verlofaanvragen van medewerkers

komt binnen onze organisatie dan ook geluk-

kig maar zelden voor.’

DE sTEllING

Naam: Rob Gielens

Bedrijf: Riemersma Leasing

Functie: Directeur

Naam: Piet van Loenhout

Bedrijf: Berkvens

Functie: Directievoorzitter

Naam: Hennie van Meerkerk

Bedrijf: Scalda

Functie: Bestuursvoorzitter

PUNT•BZW 2013_6.indd 21 11-12-2013 11:42:113053863.indd 21 11-12-2013 12:14:00

Eindhoven | Helmond | Weert | Curaçao www.wesselman-info.nl

“Flexibiliteit is cruciaal; we bewegen mee

met de markt. Dat zien we ook bij Wesselman.

We groeien als het ware samen op.”

Wesselman. Wezenlijk anders.

Jeroen Driessen & Michaël Munnich van Driessen | HRM_Payroll

Samen doorgroeien

3053904.indd 20 11-12-2013 10:42:20

Page 12: Punt BZW ed 06 2013

23

AukJE kuyPERs

Drs. A.A.M. (Aukje) Kuypers (35) is sinds

1 januari 2013 directievoorzitter van

Kuijpers. Ze koos bewust voor deze func-

tiebenaming: ‘De operationele bedrijfslei-

ding bestaat uit een fi nancieel directeur,

commercieel directeur en ikzelf. Met de

term voorzitter wil ik aangeven dat ik de

directievergadering leid, maar dat we het

als team doen.’ Aukje is de middelste van

de drie kinderen van voormalig directeur

en huidig commissaris Wim Kuypers. Van

1998 tot 2003 studeerde ze economie

en bedrijfskunde aan Maastricht Univer-

sity. In 2003 trad ze voor het eerst toe

tot het familiebedrijf als directieassistent.

Van 2006 tot 2010 was ze consultant

bij Fortis. Daarna keerde ze terug in het

familiebedrijf, waar ze tot december 2012

kwaliteitsmanager was. Aukje: ‘Mijn stijl

als directievoorzitter is om te faciliteren

en motiveren, zodat ontwikkelingen en

mensen de juiste richting ingaan.’

WIM kuyPERs IN GEsPREk MET AukJE kuyPERs

‘Bij bedrijfsopvolging geldt één ding: heb je er zin in?’(69) commissaris. Aukje (35) is nu directievoor-

zitter. Haar oudere broer Bas is manager busi-

ness development en jongere zus Klaartje werkt

elders. Voordat we de vraag aan Aukje stellen,

eerst de vraag aan Wim: wat heb je eigenlijk

van jóuw vader meegekregen?

WIM: ‘Mijn vader is overleden toen ik in de

laatste klas van de HTS zat. Ik heb mijn school

afgemaakt en ben meteen in het bedrijf ge-

komen. Ik heb dus niet actief met mijn vader

samengewerkt. Wel sprak hij thuis altijd met

plezier over zijn werk. Ik ging ook weleens mee

naar een project en leerde zo het vak kennen.

Maar ik zag vooral het plezier van mijn vader

in het runnen van zijn bedrijf. Dus ik wilde niet

per se installateur worden, maar ondernemer.’

AUKJE: ‘Heel herkenbaar. Want ook jijzelf ver-

telt altijd met passie en plezier over jouw werk.

Maar eigenlijk wist ik als tiener niet wat je deed.

Mama vertelde: hij is zijn hobby aan het uitvoe-

ren en komt vanavond weer thuis. Maar geen

idee wat dat precies was. Ik weet wel dat je ons

soms meenam naar het bedrijf of naar een pro-

ject. Ik vond de werkplaats altijd heel interes-

sant. Ik herinner me ook een grote slachterij,

waar we alle werktuigbouwkundige techniek

verzorgden. Maar de complete range van ac-

tiviteiten en de betekenis van de onderneming

had ik toen nog niet goed in beeld.’

WIM: ‘Dit was een bewuste keuze. We hebben

het bedrijf nooit willen opdringen. Als ouders

hebben we gezegd: jullie leven je eigen leven.

Doe vooral waar je plezier in hebt en waar je

goed in bent. Dus we hadden het thuis wel over

jullie persoonlijke ontwikkeling, maar nog niet

over een eventuele rol in het bedrijf. Maar dan

komt er toch een punt waarop je gaat nadenken

over de toekomst van de onderneming. Zouden

de kinderen dan belangstelling hebben? Pas

toen, en dat is nu 15 jaar geleden, heb ik voor

het eerst gevraagd: hoe kijken jullie tegen het

bedrijf aan?’

AUKJE: ‘Bas en Klaartje waren meteen enthou-

siast. Ikzelf was 20 en wist het nog niet. Want

Foto’s: Bram Saeys

tinyurl.com/no2fz4u

PUNT•BZW 2013_6.indd 23 11-12-2013 11:42:253053865.indd 23 11-12-2013 12:14:16

22

www.kuijpers.nl

Sinds 1 januari is Aukje Kuypers directievoorzitter van Kuijpers. En zo

staat alweer de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf. Toch

was het geen uitgemaakte zaak dat de kinderen van Wim Kuypers het be-

drijf zouden overnemen. Lange tijd wisten ze niet eens wat vader precies

deed. Wel zagen ze dat hij met plezier naar zijn werk ging. En dat was voor

Wim dan ook de beslissende vraag aan Aukje: heb je er zin in? Een open-

hartig gesprek tussen vader en dochter over het leiden van een bedrijf met

ruim 800 medewerkers.

WIM kuyPERs IN GEsPREk MET AukJE kuyPERs

‘Bij bedrijfsopvolging geldt één ding: heb je er zin in?’

Het was al bekend dat Kuijpers ‘omstreeks 1920’

is opgericht. Pas onlangs dook uit oude kronie-

ken op dat het bedrijf sinds 1921 ‘economische

activiteit’ vertoont. Het defi nitieve oprichtings-

jaar is nu dus duidelijk, wel zo handig voor een

familiebedrijf. En dat is Kuijpers. Wims grootva-

der Petrus (Piet) Gerardus Kuijpers was de op-

richter. Als elektrotechnicus en werktuigbouw-

kundige startte hij zijn eenmanszaak: zzp’er

avant la lettre. Na wat omzwervingen vestigde

hij zich in Helmond. De formele KvK-inschrijving

volgde in 1927. Piet werkte aan verwarmingen

en elektra in verzorgingshuizen, kloosters en

luxe villa’s en kantoren. In 1934 kwamen zijn

zonen in het bedrijf die het, na Piets overlijden,

in 1939 overnamen. De langstlevende zoon

Wim Kuijpers was de enige met kinderen. Zijn

zoon Wim Kuypers junior (met een y vanwege

een fout in het geboorteregister) werd uiteinde-

lijk in 1972 directeur. Onder zijn leiding groeide

het bedrijf van 60 naar inmiddels ruim 800 me-

dewerkers en staat Kuijpers met een omzet van

155 miljoen in de top 10 van Nederlands’ groot-

ste technische dienstverleners. Inmiddels is Wim

WIM kuyPERs

Ing. W.A.M. (Wim) Kuypers (69) is lid

van de Raad van Commissarissen van

Kuijpers Installaties in Helmond. Inmid-

dels is de toevoeging ‘Installaties’ uit de

bedrijfsnaam verdwenen. Wim: ‘We zijn

meer een kennisbedrijf dan een produc-

tiebedrijf. Het eindproduct is weliswaar

een installatie, maar het gaat vooral over

technische dienstverlening: het antwoord

op de vraag.’ Na zijn HTS-opleiding

kwam Wim in 1966 voor het eerst in het

familiebedrijf. Van 1972 tot 2007 was hij

algemeen directeur en leidde de onderne-

ming tot grote hoogte. In afwachting van

opvolging vanuit de familie werd voor-

malig Heijmans-directeur Ton Stuifzand

aangesteld als algemeen directeur tot

2013. Dit gaf Wims kinderen de tijd om

zich voor te bereiden op een functie in het

bedrijf en de daadwerkelijke eigendoms-

overdracht, waarover de gesprekken nu

plaatsvinden. Wim: ‘Een ondernemer is al-

tijd bezig met de toekomst van zijn bedrijf.

Bij een familiebedrijf geldt dat nog sterker.

Daarvoor moet je in je strategie, maar ook

in je organisatie toekomstbestendig zijn.

Dat betekent duurzaam in je klantrelaties,

voor je medewerkers, voor de maatschap-

pij én duurzaam in de leiding van het

bedrijf.’

HET GEsPREk

PUNT•BZW 2013_6.indd 22 11-12-2013 11:42:203053864.indd 22 12/11/2013 12:14:06 PM

Page 13: Punt BZW ed 06 2013

HET GEsPREk

ADVERTENTIELandgoed De Rosep

25

het bedrijf was al vrij groot, 250 mensen. En

wat doen ze precies? Dit vond ik een verant-

woordelijkheid die ik toen niet goed kon over-

zien. Pas tijdens mijn studie bedrijfskunde werd

mijn échte interesse gewekt en gingen we er

samen veel over praten. Daardoor weet ik nu

wat van mij wordt verwacht en kan ik die ver-

antwoordelijkheid aan.’

WIM: ‘Toen ik in het bedrijf kwam stonden we

bekend om de goede uitvoering en service.

Dus kwam mijn technische kennis van pas.

Onderwerpen zoals strategie en organisatie

heb ik mezelf moeten aanleren. Inmiddels is de

onderneming en het hele bedrijfsleven veran-

derd. Voor jou is het vooral van belang dat je

goed kunt communiceren, dat je gevoel met de

markt hebt en dat je de bedrijfskundige facet-

ten onder controle hebt. Met jouw achtergrond

heb je dus precies de juiste skills die in deze tijd

worden gevraagd.’

AUKJE: ‘Het gaat nu ook om meer dingen dan

techniek alleen. We zitten als branche echt in

een revolutie. Het gaat vooral over samenwer-

ken. Systemen die niet naast, maar met elkaar

werken en communiceren. Dat is de uitdaging

voor de komende jaren. Maar het gaat ook om

mensen vanuit verschillende disciplines in de

bouwkolom, die nu met elkaar aan tafel zitten

en moeten begrijpen wat de ander bedoelt. De

vraag achter de vraag dus. Dit vereist andere

vaardigheden. Niet alleen van de directievoor-

zitter, maar van iedereen in en rond het bedrijf.

Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen op

het gebied van duurzaamheid. Onze nieuwste

telg, Ecopartners, richt zich volledig op het ge-

ven van energieadvies en -uitvoering op basis

van duurzame technieken. Een voorbeeld is de

overname van 24 decentrale energiecentrales

van Essent. Dit is echt de next step als instal-

lateur. Bovendien willen we in 2018 alleen nog

maar energieneutrale en gezonde installaties

bouwen. Ook dat is een stevige ambitie, maar

daar gaan we voor. Zelf ben ik nu vooral in-

tern bezig om de organisatie hiervoor klaar te

maken. Daarnaast zet ik de eerste stappen om

kennis te maken met jouw uitgebreide externe

relatiekring.’

Het is Kuijpers dus gelukt om ook de vierde ge-

neratie succesvol en gedreven in het bedrijf te

krijgen. Wat zijn Wims tips aan andere onder-

nemers, die ook hun bedrijf aan de volgende

generatie willen overdoen?

WIM: ‘Begin er op tijd mee, minimaal vijf en

liefst tien jaar van tevoren. Je leest het overal,

maar dit is echt de belangrijkste tip. Daarom

heb ik mijn kinderen eerst gevraagd of ze in-

teresse in het bedrijf hadden, nog los van de

functie. Vervolgens de vraag waarin ze inte-

resse hebben, zodat ze zich daarop kunnen

voorbereiden. Dit proces heeft tijd nodig.

Daarnaast moet je eigendomszaken zorgvul-

dig regelen en de vermogenscomponenten zo

goed mogelijk verdelen, zodat ook de per-

soonlijke verhoudingen tussen de kinderen

niet worden verstoord. Vraag hierbij ook de

inbreng van betrokken adviseurs. In elk ge-

val mag niets ten koste van de onderneming

gaan. Dus komt er gedoe in de familie, kies

dan altijd voor het bedrijf. Want je bent wel

verantwoordelijk voor het inkomen van, in

ons geval, ruim 800 gezinnen. En de tips aan

Aukje? Hou de bank buiten de deur, geloof

in jezelf en laat je niet opjagen. Aukje heeft

meer dan voldoende verstand en daadkracht,

heb ik inmiddels gezien, om zich daar niet toe

te laten verleiden.’Wim Kuypers

Aukje Kuypers

‘HOuD De Bank

Buiten De

Deur, GelOOf

in jeZelf en

laat je niet

OpjaGen’

PUNT•BZW 2013_6.indd 25 11-12-2013 11:42:293053867.indd 25 12/11/2013 12:14:24 PM

Oirschotsebaan 15, Oisterwijk, Tel. 013 - 52 32 100, www.rosep.com

Landgoed De Rosep, tussen de Oisterwijkse bossen en vennen,

is hiervoor de ideale locatie. Hier kunt u zich, geheel verzorgd

met eten en drinken, in alle rust concentreren op úw specifieke

zakelijke doelstellingen.

Met onze managers bespreekt u vooraf uw wensen, vervolgens

zorgen wij voor een naadloze planning van uw evenement.

Uw eigen mensen hoeven ter plekke niets meer te regelen,

onze professionele staf verzorgt uw evenement graag tot

in de puntjes.

Voor een compleet professioneel én plezierig evenement belt u

met een van onze managers op 013 - 52 32 100. Zij vertellen u

graag alles over de verschillende mogelijkheden. Neem alvast

een kijkje op www.rosep.com

TOPCONFERENTIE, CURSUS, SPORTIEF UITJE OF VERGADEREN IN STIJL?

3060112_Adv_Rosep_Zakelijk_205x127.indd 1 07-06-13 12:27

3053903.indd 24 11-12-2013 10:42:03

Page 14: Punt BZW ed 06 2013

27

Zo krijg je zeventig procent van de wereldmarkt

Verder moet je alleen spreken als je iets wordt

gevraagd of anders zwijgen. Al die details tellen

mee. Zelfs nu nog, hoewel iets minder. Daarnaast

moet je kunnen rekenen in de currency van het

land. We hebben ondertussen ook lijnen geleverd

aan India. Daar verdienen 300 miljoen mensen

minder dan een halve euro per dag. Dit betekent:

de fabrieken die voor die mensen aardappelpro-

ducten moeten maken, kunnen de aankoop van

een lijn van een miljoen euro op een verschil van

tienduizend euro afzeggen. Dat moet je leren

snappen. En het allerbelangrijkst: neem een goe-

de lokale agent mee die de markt kent en de taal.

Zo’n agent, in combinatie met een goed bedrijf, is

van levensbelang voor succes in het land.’

Keuze

De Chinese deal brak de wereldmarkt open

voor Tummers. Eerst andere klanten in China.

Daarna India, Rusland en andere delen van de

wereld. Erwin: ‘Toen kwamen wij op het punt

dat we fundamentele keuzes moesten maken.

Tot 2006 maakten we nog allerlei machines.

Na 2006 hebben we bewust gekozen om veel

dingen niet meer te doen. Toen zijn we ons vol-

ledig gaan focussen op de productgroepen die

we nu hebben. Een gedurfde keuze, maar juist

daardoor zijn we nu zo succesvol. Dit leidde tot

technische innovaties en machines uit slijtvaste

materialen die continu hoge volumes kunnen

draaien. We begonnen met een machine voor

20 ton per uur. Nu draait een grote machine

150 ton per uur. Dat zijn vijf vrachtwagens met

aardappelen per uur. Hierin hebben we fors

geïnvesteerd. Dit past ook bij de schaalvergro-

ting in de aardappelindustrie en food in het al-

gemeen. Inmiddels is de omzet gestegen van

15 miljoen in 2006 tot 25 miljoen dit jaar.’ Met

Erwin is het familiebedrijf in goede handen. Hij

wil niet per se groeien, maar richt zich op pro-

fessionalisering van de organisatie, het borgen

van kennis en omzetstijging door nog meer

samenwerking met bedrijven in de regio. Va-

der Fons is langzaam aan het afbouwen, maar

gaat nog steeds mee als ergens ter wereld de

bal moet worden ingekopt. En als ze hem nu in

China vragen waarom de klant bij Tummers een

lijn moet kopen, dan zegt hij: ‘Ik zou het niet

weten. Geen idee. Maar Farm Frites doet het,

Lamb Weston Meijer doet het, Emsland en nog

wat anderen doen het.’

Vader en zoon Fons (r) en Erwin Tummers (foto: Robert van den Berge)

www.tummers.nl

tinyurl.com/nhaqxsc (erwin Tummers)

PUNT•BZW 2013_6.indd 27 11-12-2013 11:42:333053869.indd 27 12/11/2013 12:14:46 PM

26

TuMMERs MACHINEBOuW DuRfT TE kIEZEN

Zo krijg je zeventig procent van de wereldmarkt

Voor wie niet weet wat een aardappelvlokkenlijn

is: een reeks van machines waar hele aardap-

pelen ingaan en gedroogde aardappelschilfers

uitkomen. In de alles-in-één-lijn worden de

aardappelen automatisch ontsteend, gewassen,

geschild, schoongemaakt, gekookt, gepureerd,

gedroogd, tot vlokken vermalen en verpakt.

Doordat de vlokken van bijna alle vocht zijn ont-

daan, wordt niet onnodig water vervoerd. De

vlokken zijn grondstof voor aardappelvormpro-

ducten zoals chips en puree en zijn bindmiddel

voor veel andere foodproducten zoals soep en

brood. Inmiddels staan er zo’n 35 aardappelvlok-

kenlijnen van Tummers in de wereld, bedraagt

de jaaromzet 25 miljoen euro, werken er 110

mensen en besteedt het bedrijf ook nog eens

veel werk uit aan zzp’ers en mkb’ers in de regio.

Met vlokkenlijnen is Tummers groot geworden.

Maar ze maken ook andere machines voor het

sorteren, wassen, schillen, snijden en drogen

van knollen, bollen en andere groenten. Ook die

gaan de wijde wereld in. Kortom, een regelrech-

te successtory die in 1976 begon.

Aardappelindustrie

Tummers BV was bij de oprichting een een-

manszaak: handelsonderneming in technische

artikelen. Al snel werd Fons handyman voor on-

derhoud bij diverse bedrijven, laste hij attributen

voor de kokkelvisserij in elkaar en bouwde hij

kleine productielijnen en transportbanden. Begin

jaren tachtig kwam hij in aanraking met de aard-

appelindustrie. Eerst machinebouw voor frites-

fabriek Fri d’Or. Daarna vroeg Farm Frites hem

om een aardappelvlokkenmachine van Ierland

naar Nederland te verhuizen. Fons: ‘Toen die

eenmaal in Oudenhoorn stond zei de bedrijfs-

leider tegen mij: tot maandag. Ik zei: en dan?

Bedrijfsleider: vlokken maken. Maar ik kon nog

geen aardappel koken.’ Toch draaide Fons het

hele productieproces, zes weken lang. Na veel

andere machines te hebben gebouwd keerde hij

eind jaren tachtig terug in de aardappelen. In-

middels was ook Erwin in de zaak: ‘We bouwden

meestal machines als onderdeel van een produc-

tielijn. De echte doorbraak was de levering van

een compleet zelf geproduceerde aardappel-

vlokkenlijn van tien miljoen gulden aan China in

1999.’

Wereldspeler

Als veertiger maakte Fons in zijn eentje de lange

reis naar de Chinese fabrikant. Met twee kof-

fers, waarvan één boordevol offertemateriaal:

‘Je offerte móet er gelikt uitzien. Eigenlijk kijken

ze er niet eens inhoudelijk naar, alleen een paar

mensen. De rest ziet alleen de bling. Maar mooie

documentatie is een must, ook nu nog,’ aldus

Fons. Hoewel hij met verschillende concurrenten

aan tafel zat won Fons de deal. Erwin: ‘Mijn va-

der was Tummers van Tummers. De eigenaar zelf

die alles van aardappelen en vlokkenlijnen wist.

Dat maakte indruk.’ Fons: ‘En je moet je inleven

in de cultuur. Dat zegt iedereen, maar dit is echt

zo. Hoe reik je een visitekaartje aan, hoe neem

je het in ontvangst? Wie zijn alle mensen die je

tegenover je hebt? Want vaak komt eerst de

grote baas binnen, dan de burgemeester, iemand

van de bank, een techneut, mensen van het ex-

portbureau enzovoort. Ik legde de visitekaartjes

op volgorde en nam een foto van het gezelschap.

Hij is een absoluut character. Fons Tummers, 67 jaar. Op zijn kaartje staat

CEO, maar hij is nog vooral entrepreneur: ‘Een ondernemer springt op de

kar als hij voorbij komt. Een entrepreneur ziet hem aankomen.’ De ge-

boren Limburger richtte Tummers Machinebouw op en bracht het bedrijf

vanuit het West-Brabantse Hoogerheide de wereld over. Inmiddels is zoon

Erwin (43) algemeen directeur en bezit het familiebedrijf zeventig pro-

cent van de wereldmarkt in aardappelvlokkenlijnen. Hoe dat kan? Door

technische toewijding, inlevingsvermogen en de durf om te kiezen.

PUNT•BZW 2013_6.indd 26 11-12-2013 11:42:313053868.indd 26 11-12-2013 12:14:37

Page 15: Punt BZW ed 06 2013

29

Nederland heel goed om te vertellen wat er

allemaal niet goed gaat. Maar het is ook eens

prettig om tegen elkaar te zeggen wat we

samen wél goed doen. Volgens mij heeft het

ons dát vooral gebracht.’

feest

Ook de andere twee O’s hebben Onderwijs-

stad heel positief ervaren. ‘Het jaar is voor

ons een feest geweest’, aldus Van den Broek

van Avans. ‘Als platform zijn we met de drie

O’s tot geweldige projecten gekomen. Bij-

voorbeeld Business Coach Breda en Starters-

lift, waarbij beginnende ondernemers zoals

onze studenten en afstudeerders hulp krijgen.

In een ander project hielpen economisch-

bedrijfskundige studenten de Bredase buurt-

centra om een businessplan te maken. Weer

andere studenten keken in Hazeldonk naar de

economische verdienmodellen van een wind-

molenproject. En ga zo maar door. En dan is

er nog het Avans Ondernemerscentrum, waar

op jaarbasis 3500 vragen vanuit de regio het

onderwijs worden binnengebracht. Dat zegt

toch wel iets over de toegenomen samenwer-

king tussen onderwijs, overheid en onderne-

mers.’ Dat vindt ook Robbie Pastoor: ‘Briljant-

Net vind ik persoonlijk een mooi project, waar

vijftig studenten uit het mbo en hbo stage

lopen bij professionals in digital content. Inte-

ressant is ook de oprichting van het Centrum

voor innovatief vakmanschap door Avans,

ROC en de gemeente, waar wij als bedrijfs-

leven bij betrokken zijn. Maar bovenal zie ik

dat de dialoog het afgelopen jaar intensiever

is geworden. De bereidheid om het samen

te doen. Dit heeft door Breda Onderwijsstad

een echte stimulans gekregen.’

focus

De vraag is of die stimulans nu wél zorgt voor

een goede afstemming van het onderwijsaan-

bod op de vraag van het bedrijfsleven. Pas-

toor: ‘Als je naar het grote geheel kijkt hebben

we in Nederland nog steeds een systeempro-

bleem. We moeten in elk geval stoppen met

opleidingen voor dierenverzorger en schoon-

heidsspecialiste. Ik weet wel dat onderwijs

naast een onderwijzende ook een vormende

werking heeft, maar we moeten jongeren niet

voor werkloosheid opleiden. Ook moeten we

eens nadenken over de traditionele structuur

van zoveel jaar leren en dan pas werken. Er

zijn ook andere opvattingen: twee jaar naar

school, zeven jaar werken, twee jaar naar

school, zeven jaar werken totdat je 70 bent.

Dan is wat je leert veel relevanter. Dus daar-

over moeten we samen in gesprek.’ Volgens

Van den Broek moet ook de focus verande-

ren: ‘In het onderwijs hebben wij het altijd

over de grote multinationals. Maar als je kijkt

naar de werkelijkheid in de regio, dan zitten

de ondernemersvragen en werkgelegenheid

Robbie Pastoor, Clemens van den Broek en Saskia Boelema (foto’s: Edwin Wiekens)

PUNT•BZW 2013_6.indd 29 11-12-2013 11:42:383053871.indd 29 11-12-2013 12:15:00

28

BREDA ONDERWIJssTAD GEEfT MOMENTuM AAN lOkAlE INITIATIEVEN

Drie O’s Breda: ‘De tijd van grote akkoorden is voorbij’

De drie O’s in Breda zien elkaar vaak. Dat ze

veel waarde hechten aan die samenwerking

blijkt als PUNT.BZW ze in november opnieuw

aan tafel uitnodigt. Ondanks hun drukke

agenda’s maken ze alledrie tijd. Onderwijs-

wethouder Saskia Boelema van de gemeente

Breda, directeur Clemens van den Broek van

het Avans Ondernemerscentrum in Breda en

Robbie Pastoor, HR-manager bij Perfetti van

Melle Benelux en voorzitter van de BZW-

kring Breda. De drie O’s ontmoeten elkaar in

de kamer van de wethouder in het Stadskan-

toor. Was die samenwerking altijd zo hecht?

Boelema: ‘Dat probeerden we wel. Maar zo

makkelijk is dat niet. Vergeet niet: onderne-

mers vormen niet per definitie één club. Op

BZW-niveau wel, maar met het kleinere mkb

is dat lastig. Die bedrijven werken vaak indi-

vidueel en zijn soms ook niet collectief te or-

ganiseren. Het blijft dus een puzzel om geza-

menlijk afspraken te maken. Datzelfde geldt

in zekere zin voor het onderwijs. Het is wel zo

dat we elkaar steeds beter vinden. We spre-

ken elkaar nu aan. Dat werkt een stuk beter

dan klagen in de krant.’

Onderwijsstad

De samenwerking heeft een duidelijke boost

gekregen toen Breda werd uitgeroepen tot

Onderwijsstad 2012-2013, de eerste van

Nederland. Inmiddels is die eer naar Almere

overgegaan en kan dus de balans voor Bre-

da worden opgemaakt. Wat heeft dat jaar

precies gebracht? Boelema: ‘Ten eerste de

erkenning dat Breda een stad is met uitste-

kend onderwijs. Wij hebben hier over de hele

onderwijslinie geen zwakke scholen en heb-

ben met Avans, NHTV (internationaal hoger

onderwijs) en KMA toonaangevende institu-

ten. Die erkenning is goed voor je woon- en

vestigingsklimaat en haalt goede bedrijven en

werknemers naar de stad. Daarnaast is de sa-

menwerking met het onderwijs veel intensie-

ver geworden. Dat kwam het best tot uiting

bij de opening van de onderwijsweek in ok-

tober 2012. Daar zaten alle onderwijsniveaus

bij elkaar. Ze wisten dat er geen subsidiepot

voor projecten was, dus heeft iedereen zijn

eigen bijdrage in de vorm van diensten of

goederen geleverd om die week tot een suc-

ces te maken. Alles zonder dat er over één

euro werd gesproken. Breda Onderwijsstad

gaf het juiste momentum om zoiets te enta-

meren. Je hebt zo’n moment soms nodig om

met elkaar verdieping te vinden. Die relaties

laat je ook niet zo snel meer los. We zijn in

Een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Het gaat

er al een eeuwigheid over. Maar zo luid als initiatieven vaak worden aan-

gekondigd, zo geruisloos verdwijnen ze meestal weer in de vergetelheid.

Hoe moet het dan? Hoe krijg je een aanbod van arbeidskrachten waar het

lokale bedrijfsleven écht wat aan heeft? Het antwoord is: de juiste focus.

Liever klein dan groot. Zo doen ze het voortaan in Breda. Via een prakti-

sche samenwerking tussen de drie O’s: overheid, onderwijs, ondernemers.

Dat Breda vorig jaar Onderwijsstad was, hielp een stevig handje mee.

PUNT•BZW 2013_6.indd 28 11-12-2013 11:42:373053909.indd 28 11-12-2013 12:15:17

Page 16: Punt BZW ed 06 2013

ADVERTENTIE7

31

vooral bij mkb’ers, familiebedrijven, zzp’ers.

Dit geluid moet meer in het onderwijs door-

klinken om meer beroepsrelevant maatschap-

pelijk onderwijs te kunnen aanbieden. Ik zeg

niet dat die grote bedrijven er niet toe doen.

Maar zij vormen het dominerende verhaal in

het onderwijs, terwijl de ontwikkeling juist in

die lokale economie zit.’ Pastoor: ‘Klopt, daar

zit nog een hele grote bron die het onderwijs

kan aanboren en langzaam aan het ontdek-

ken is. Dat geldt zowel voor de arbeidsmarkt

als de samenwerking bij projecten. Dit is bo-

vendien, als je het goed organiseert, voor de

gemeente low maintenance. Want wij weten

ook wel dat gemeenten geen middelen meer

hebben om de wereld vlot te trekken.’

Lokaal

Is dit dan de oplossing? Meer focus op de

lokale economie en kleinschalige initiatieven

om de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven te

verbeteren? Boelema: ‘Als Breda Onderwijs-

stad íets heeft bewezen, dan is het wel dat

kleine lokale projecten veel kans van slagen

hebben. Ik geloof in die concrete dingen.

Je kunt wel allemaal handtekeningen onder

grote akkoorden zetten, maar de vraag is wat

er met de afspraken gebeurt als ieder weer

zijns weegs gaat. Dan doe ik liever dingen

die misschien minder ambitieus lijken, maar

die je wel krijgt gerealiseerd. Natuurlijk zijn

landelijke initiatieven zoals het Techniekpact

en de aanpak jeugdwerkloosheid prima. Maar

ik vraag me altijd af: welke bedrijven in de

regio kunnen daadwerkelijk voor voldoende

plaatsen zorgen?’ Pastoor: ‘Voor ons type

bedrijven is het soms moeilijk om je te com-

mitteren aan een landelijk project als we daar

niet direct zelf bij betrokken zijn geweest.

Wij vinden liever onze eigen oplossingen, in

overleg met het lokale onderwijs en de lokale

overheid. Dus hoe kleiner, hoe beter. Ik ben

echt op zoek naar maatwerk. Ik denk dat we

die richting nu zijn ingeslagen en ik verwacht

op dit gebied nog heel veel van Breda.’ Van

den Broek: ‘Grote richtlijnen en kaders maken

het proces alleen maar lastig. Dus ik onder-

schrijf die tendens naar praktische kleinscha-

ligheid zeer. Zo kun je ook sneller innoveren.

Bij het Ondernemerscentrum merken we

bijvoorbeeld dat bedrijven nog te vaak den-

ken in de klassieke producten van stages en

afstudeerders. Maar als je ziet wat het hbo

werkelijk kan leveren in projecten, minoren,

kenniscentra: daar zit zoveel variëteit in. Dit

kunnen we voor de lokale en regionale eco-

nomie prima als maatpak ontwikkelen en

aanbieden. Daarom hebben we onszelf als

Avans de taak gesteld om het werkveld nog

intensiever te bezoeken, dus zowel studenten

als docenten, om te leren van de actualiteit

van de veranderingen. Niet voor niets zijn

onlangs alle academie-directeuren van Avans

in Brabant lid van de BZW geworden, zodat

ondernemers ons als serieuze sparringpartner

kunnen herkennen. Want wat in de praktijk

plaatsvindt moet op de een of andere manier

in onze onderwijsprogramma’s terechtkomen.

Daarvoor moet je de match maken met de lo-

kale omgevingscondities en de drie O’s die

daarin opereren.’ Is dus de conclusie dat de

tijd van de grote akkoorden voorbij is? Pas-

toor: ‘Voor lokaal succes zeker.’ Boelema: ‘Ik

ben voor de pragmatische aanpak, en je ziet

dat het werkt.’ Van den Broek: ‘Ook vanuit

het onderwijs: absoluut ja.’

www.breda.nl

www.avans.nl

www.perfettivanmelle.nl

[email protected]

(Clemens van den Broek)

tinyurl.com/o429rsm (Saskia Boelema)

tinyurl.com/8uyryrb (Robbie Pastoor)

Clemens van den Broek Saskia Boelema Robbie Pastoor

PUNT•BZW 2013_6.indd 31 11-12-2013 11:42:403053873.indd 31 12/11/2013 12:15:03 PM

Bdonk_advertentieDWE_2010.pdf 08-12-2010 13:29:07

3053902.indd 30 12/11/2013 10:42:03 AM

Page 17: Punt BZW ed 06 2013

in 2012 stopte je na tientallen jaren bij Dow. mis je het bedrijf?

‘Ik ben inmiddels voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar zit

inderdaad niet meer zo dicht bij het vuur. Tijd om mijn werk te missen is er

nauwelijks: daarvoor heb ik nu te veel andere werkzaamheden.’

Wat houdt je rol als boegbeeld van de Topsector Chemie in?

‘Het kabinet heeft negen elementaire sectoren aangewezen, waaronder

de chemie. De overheid wil de kennis en innovatie binnen deze sectoren

versterken. Als boegbeeld van de Topsector Chemie ben ik voorzitter van

een vierkoppig kernteam. Ik representeer de grote industrie en werk sa-

men met vertegenwoordigers van het innovatieve mkb, de wetenschap

en de overheid. In deze turbulente economische tijd proberen we de

chemische sector toch optimaal te laten renderen, met name door te

luisteren naar de behoeften van het bedrijfsleven.’

Hoe belangrijk is de chemie voor nederland?

‘Qua export en toegevoegde waarde is de chemie de een na grootste

sector. De directe werkgelegenheid bedraagt meer dan 60.000 personen;

de indirecte werkgelegenheid komt bijna uit op het tienvoudige. Vlaan-

deren, Noordrijn-Westfalen en Nederland vormen wereldwijd het derde

chemische cluster. Daarnaast staat de chemie vaak als leverancier aan de

basis voor oplossingen en innovaties in andere sectoren.’

Wat doe je nog meer?

‘Ik ben vicevoorzitter van het Strategic Board Zuidwest-Nederland en

voorzitter van de Raad van Toezicht van het University College Roosevelt

in Middelburg. Daarnaast zit ik in de Raad van Commissarissen van Zee-

land Seaports en ben ik commissaris bij de Stichting Wonen en Psychiatrie.

Als vertegenwoordiger van Zeeland/West-Brabant probeer ik Den Haag

daarnaast te overtuigen van het ongeloofl ijke potentieel van deze regio,

zeker op het gebied van logistiek, biobased economy en maintenance.’

tinyurl.com/oc9cfrh

www.topsectoren.nl/chemie/topteam

‘CHEMIE EN ZuIDWEsTElIJkE

DElTA OntZettenD BelanG-

rijk vOOr neDerlanD’

Gerard van Harten stopte vorig jaar als voorzitter van de

Raad van Bestuur bij Dow Benelux. In die hoedanigheid

was hij lid van het bestuur van BZW Zeeland. Nu is hij –

onder meer – het boegbeeld van de Topsector Chemie en

enkel nog op persoonlijke titel betrokken bij de BZW.

33

HOE Is HET Nu MET…

Foto: Robert van den Berge

PUNT•BZW 2013_6.indd 33 11-12-2013 11:42:473053875.indd 33 12/11/2013 12:21:10 PM

laat u Zien INPromoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk BZW.

Stel u voor in de rubriek Wie is Wie, adverteer of plaats een advertorial in

PUNT•BZW en bereik duizenden decisionmakers in uw regio.

PUNT•BZW is een uitgave van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

BZW en verschijnt zes maal per jaar. Via dit ledenmagazine informeren

we leden van BZW, stakeholders, beleidsmakers en politici over de activiteiten

van de vereniging, maar we brengen ook nieuws en achtergronden van en

voor ondernemers.

PUNT•BZW is een blad voor ondernemers die elkaar tegenkomen, ontmoeten

en nieuws, wetenswaardigheden en successen met elkaar delen.

Verspreidingsgebied: Noord-Brabant en Zeeland.

Oplage: 3500

TAmArA VAN HOORN

Media-adviseur

0413 - 339 362

[email protected]

www.dewinter.nl

VOOr meer infOrmATie kunt u contact opnemen met De Winter media groep:

PUNT•BZW 2013_6.indd 32 11-12-2013 11:42:443053905.indd 32 12/11/2013 12:22:42 PM

Page 18: Punt BZW ed 06 2013

B Z W L E N T E P R I K K E LDe BZW LENTEPRIKKEL is hét niet te missen jaarlijks BZW

evenement voor alle smaakmakers uit de wereld van

ondernemers, overheid en onderwijs in Brabant en Zeeland.

Deze eindbeslissers blikken op de 3e dinsdag in maart met

elkaar terug én vooruit naar de 3e dinsdag in september.

Wat is de status van de regeringsplannen en welke prikkels

zijn nodig om Brabant en Zeeland op de kaart te houden?

In 2014 vindt de BZW LENTEPRIKKEL plaats op dinsdagavond

18 maart 2014 in Eindhoven.

Ook draagt tijdens deze eerste editie Peter Swinkels de

voorzittershamer over aan Peter Struik (president FujiFilm).

Geen honing zonder werk Geen werk zonder honing

BZW PARTNERS 2013 VRIENDEN BZW LENTEPRIKKEL (overzicht per 1-12-2013)

Wilt u meer informatie over de sponsormogelijkheden van de BZW, neem dan contact op met Hélène van der Zande, [email protected], T (013) 594 41 58

S A V E T H E D AT E Dinsdag 18 maart 2014, aanvang 20.00 uur

(ontvangst vanaf 19.00 uur)

Locatie editie 2014: 040 Congress & Events,

Hotel Eindhoven Van der Valk

AANMELDEN In januari 2014 ontvangt u een uitnodiging en vanaf dan kunt

u zich ook aanmelden via www.bzw.nl/lenteprikkel. Op deze

website treft u meer informatie aan over het programma.

MIS HET

NIET!

BZW LENTEPRIKKEL wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.bzw.nl/lenteprikkel

35

aCtiviteiten BZW| uITGElICHT

AGENDA

PUNT•BZW 2013_6.indd 35 11-12-2013 11:42:483053877.indd 35 11-12-2013 12:21:03

nieuW! kORTING BIJ

TIAsNIMBAs BusINEss sCHOOl: Dankzij een strategisch partnership tussen TiasNimbas en BZW

krijgen BZW-leden en hun medewerkers 10% korting op het hele

opleidingsaanbod van TiasNimbas.

meer informatie: www.tiasnimbas.edu/bzw en www.bzw.nl/tiasnimbas.

34

aCtiviteiten BZW| 01-01-2014 T/M 01-03-2014

dinsdag 7 januari 16.00 uur

BZW eindhoven en BZW Helmond

Evoluon Eindhoven

Nieuwjaarsbijeenkomst met part-

ners uit de Brainportregio

dinsdag 7 januari 17.00 uur

BZW West-Brabant

Grote Kerk, Breda

Nieuwjaarsborrel met aansluitend

Captains dinner

woensdag 8 januari 16.00 uur

BZW roosendaal

Schouwburg De Kring, Roosendaal

Nieuwjaarsborrel

vrijdag 10 januari 16.00 uur

BZW Oosterhout i.s.m.

mKB Oosterhout,

BnD Drimmelen, rabobank

Rabobank Amerstreek, Oosterhout

Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie

met ondernemersverenigingen

Oosterhout e.o.

dinsdag 14 januari 17.00 uur

BZW Bergen op Zoom

Zalencentrum De Raayberg BV,

Bergen op Zoom

Nieuwjaarsborrel

donderdag 16 januari 9.30 uur

Senior management i

Sociëteit Philharmonie, Tilburg

Nieuwjaarsbijeenkomst met partner

donderdag 16 januari 11.30 uur

Senior management ii

Kasteel Maurick, Vught

Lunchbijeenkomst

maandag 20 januari 16.00 uur

BZW leden

TiasNimbas Business School, Tilburg

Entrepreneurial Lectures ‘Onder-

nemers en veranderingen: zijn het

vrienden of vijanden?’, door prof.

dr. Woody van Olffen

dinsdag 21 januari 15.00 uur

Hrm groep BZW West-Brabant

Bedrijfsbezoek aan Sociale Verze-

keringsbank, vestiging Breda

woensdag 22 januari 8.00 uur

BZW Oosterhout

Locatie nog niet bekend

Ontbijtsessie voor leden en poten-

tiële leden (op uitnodiging)

woensdag 29 januari 15.30 uur

BZW ’s-Hertogenbosch en

BZW Oost

Ricoh ‘s-Hertogenbosch

Ledenbijeenkomst met de

8 bedrijventerreinverenigingen en

de uitreiking Weener Award

dinsdag 4 februari 12.00 uur

BZW midden- en noord-Zeeland

Van der Valk Hotel, Middelburg

Ledenbijeenkomst

woensdag 5 februari 12.00 uur

BZW midden-Brabant

Ledenbijeenkomst

woensdag 5 februari 12.00 uur

BZW Zeeuws-Vlaanderen

Restaurant Zomerlust, Axel

Ledenbijeenkomst

donderdag 6 februari 15.00 uur

Hrm groep BZW West-Brabant

Bedrijfsbezoek

maandag 10 februari 16.00 uur

BZW-leden

High Tech Campus, Eindhoven

Entrepreneurial Lectures ‘Global

Innovation Sourcing: de kunst van

het kopiëren’, door adj.prof.

Hans van Grieken

woensdag 12 februari 8.00 uur

BZW Bergen op Zoom

Ontbijtsessie voor leden en

potentiële leden (op uitnodiging)

Locatie: nog niet bekend

maandag 17 februari 18.00 uur

BZW eindhoven

Parktheater, Eindhoven

Feestavond met partner

donderdag 20 februari 11.30 uur

Senior management ii

Kasteel Maurick, Vught

Lunchbijeenkomst

donderdag 20 februari 12.00 uur

Hrm Groep midden-Brabant

Locatie: nog niet bekend

dinsdag 25 februari 19.30 uur

BZW Breda

Verkiezingsdebat

Rabobank, Breda

woensdag 26 februari 16.00 uur

BZW roosendaal

Sita ReEnergy Roosendaal BV

Bedrijfsbezoek

donderdag 27 februari 9.30 uur

Senior management i

Sociëteit Philharmonie, Tilburg

Lunchbijeenkomst

donderdag 27 februari 12.30 uur

BZW ‘s-Hertogenbosch en

BZW Oost

De Weijer, Boxmeer

De Regionale Dag van de

Financiering met o.a.

Peter Swinkels als spreker

Grote Kerk BredaUitreiking Weener Award 2013

PUNT•BZW 2013_6.indd 34 11-12-2013 11:42:473053907.indd 34 12/11/2013 12:22:59 PM

Page 19: Punt BZW ed 06 2013

Drie producten van GBO DESIGN zijn

op 22 oktober onderscheiden met een

GIO-award, de prijs voor Goed Indus-

trieel Ontwerp. Het Helmondse de-

signbureau ontving de awards zowel

voor consumentenproducten als pro-

fessionele producten. De Fancon Lu-

mina, de Ergonomique Ergo U en de

Bentlon Podo S vielen in de prijzen.

De economische crisis heeft voor HE-

ROS SLUISKIL een positief effect: de

interesse voor hergebruik van materia-

len neemt toe. Het in recycling gespeci-

aliseerde bedrijf Heros Sluiskil profi teert

daarvan. Het bedrijf bereikte op 15 ok-

tober een mijlpaal met de afvoer van

de miljoenste ton bodemas dit jaar.

Online marketing specialist LAMECO

won voor de derde achtereenvolgen-

de keer een FD Gazellen Award. Het

Financieele Dagblad reikte de awards

in Zuidoost-Nederland op 26 novem-

ber voor de tiende keer uit. Bedrijven

die binnen drie jaar een omzetgroei

realiseren van minimaal 20%, een

positief nettoresultaat behalen en fi -

nancieel gezond zijn, komen in aan-

merking voor de FD Gazellen Awards.

LAMECO behaalde de 9e plaats in

de categorie ‘Kleine ondernemingen

met een omzet van C 100.000 tot

C 2 miljoen in Noord-Brabant’.

Hans van den Besselaar, belasting-

adviseur en vennoot binnen WES-

SELMAN ACCOUNTANTS/BELAS-

TINGADVISEURS, wordt de nieuwe

wereldvoorzitter van CPA Associates

International (CPAAI). Dit is een we-

reldwijd opererende organisatie van

onafhankelijke belastingadviseurs en

accountants. Hierbij is Wesselman

Accountants/Belastingadviseurs sinds

2000 aangesloten.

De Nederlandse maintenancesector is

een groeimarkt en is bereid substan-

tieel te investeren in innovatieprojec-

ten. De investeringsbereidheid lijkt

zelfs hoger te zijn dan in andere sec-

toren. Dit blijkt uit onderzoek onder

de leden en in het netwerk van het

Dutch Institute World Class Mainte-

nance (DI-WCM). Het onderzoek

werd bekend gemaakt tijdens het

vijfde jaarcongres van DI-WCM op

30 oktober in Breda.

TAUSCH is één van de eerste bedrij-

ven in de regio ’s-Hertogenbosch die

gebruikmaakt van de ‘startersbeurs’.

Hierdoor krijgt een recent afgestu-

deerde Bosschenaar de kans om bij

Tausch werkervaring op te doen. De

Startersbeurs is een subsidie voor

werkgevers die een starter een half-

jaar lang een leerwerkplek bieden.

Per 1 januari 2014 sluit de Accolade

Advies en Administratiegroep zich

aan bij DE BEER ACCOUNTANTS &

BELASTINGADVISEURS. Accolade-

eigenaar Frans van Baast treedt als

directeur/aandeelhouder toe bij De

Beer. Door de krachtenbundeling

37

NIEuWs VAN DE lEDEN

natiOnale WERkBEZOEkDAG

BIJEENkOMsT natura 2000

BZW TEGEN VERHOGING VAN DE HeffinG Op leiDinGWater

Voor werkzoekenden zijn con-

tacten en netwerken van enorm

belang. Daarom deed hoogleraar

Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van

Tilburg University samen met de

BZW en een veelheid van maat-

schappelijke organisaties een op-

roep voor een Nationale Werk

Bezoekdag op 12 december. Werk-

nemers van de bedrijven en pu-

blieke organisaties die meededen,

konden een werkzoekende uit zijn

of haar omgeving uitnodigen.

Het initiatief van Wilthagen is be-

doeld om werkzoekenden op een

positieve manier in contact te bren-

gen met bedrijven en publieke in-

stellingen. De deelnemende orga-

nisaties konden zich op hun beurt

presenteren aan de buitenwereld.

Meer informatie:

www.werkbezoekdag.nl of

Anne Zouridis,

[email protected].

Op woensdag 4 december orga-

niseerde de BZW en de provincie

Noord-Brabant een bijeenkomst die

volledig in het teken stond van de

Europese Natura 2000 wet- en re-

gelgeving.

Het bedrijfsleven is niet gelukkig

met deze wet- en regelgeving, die

gericht is op natuurbescherming. De

regels leiden vaak tot botsing tussen

milieu en economie. De problemen

van de industrie hebben betrekking

op de groeiruimte en administratie-

ve lasten. BZW is al jaren in gesprek

met de provincies Noord-Brabant en

Zeeland om de grootste knelpunten

in de provincies op te lossen.

Tijdens de bijeenkomst stond de

actuele stand van zaken centraal en

werd ingezoomd op de uitvoering

van de zogeheten Programmatische

Aanpak Stikstof (PAS), een nieuwe

regel over de luchtkwaliteitsproble-

matiek.

Voor meer informatie: Jan van

Mourik, [email protected].

Het kabinet heeft plannen om de belasting op leidingwater te verho-

gen. De BZW verzet zich tegen deze plannen en heeft bezwaar aange-

tekend bij de Tweede Kamer. Deze belastingplannen treffen met name

de -in Brabant en Zeeland sterk vertegenwoordigde- bedrijven uit de

chemie en de voedingsmiddelenbedrijven. Maar ook andere sectoren

ondervinden grote nadelen van de plannen. In veel gevallen kunnen de

getroffen bedrijven de belasting niet doorberekenen in de tarieven, met

als gevolg dat de concurrentiepositie verslechtert.

Inlichtingen: Zeeland - Wies Saman, [email protected].

Brabant - Jan van Mourik, [email protected]

>> Lees verder op pagina 39

PUNT•BZW 2013_6.indd 37 11-12-2013 11:42:513053879.indd 37 12/11/2013 12:21:26 PM

36

REGIONIEuWs

prOjeCt exCelleren IN BRABANT VAN sTART

Op 7 november gaf de BZW, in samen-

werking met MKB Brabant, ZLTO en SBB-

Kenniscentra, het formele startschot voor

‘Excelleren in Brabant’.

Door het programma krijgen 150 onderne-

mers in Brabant de komende drie jaar advies

om het bedrijf te verbeteren door het leren

op de werkvloer te stimuleren. De bedrijven

zijn actief in de sectoren Techniek, AgroFood

en Transport & Logistiek.

Het midden- en kleinbedrijf neemt minder

deel aan formele scholing dan bijvoorbeeld

grote ondernemingen of de overheid. Daar

komt het misverstand vandaan dat er bij deze

ondernemingen niets geleerd wordt. Niets is

minder waar. Maar door nog bewuster om

te gaan met de mogelijkheden van ‘leren

op de werkvloer’ kunnen innovatiekracht,

duurzame inzetbaarheid en productiviteit van

een onderneming sterk worden verbeterd.

Dat is de motivatie achter het project ‘Excel-

leren in Brabant’. Deelnemende bedrijven

krijgen ondersteuning bij de opzet en uit-

voering van bedrijfsplannen en persoonlijke

ontwikkelplannen. Voor meer informatie:

Anne Zouridis-Veldhoven, [email protected]

aDOpteer een sCHOOlklAs VOOR TECHNIEk!De arbeidsmarkt is een van de belangrijkste

lobbythema’s voor de BZW. Het tekort aan

goed opgeleide technici is groot. Een grotere

instroom van gemotiveerde studenten bij tech-

nische opleidingen is van groot belang om de

regio in de toekomst aantrekkelijk te houden als

vestigingslocatie. Eén van de manieren om dit te

bereiken is om kinderen al op jonge leeftijd op

een creatieve manier in aanraking te laten komen

met techniek. Daarom adopteerde de BZW het

initiatief ‘De Ontdekfabriek’ van ‘De Uitvinders’.

Met complete lespakketten, uitvinderswedstrij-

den en een excursie naar ‘De Ontdekfabriek’,

ontdekken kinderen of ze affiniteit hebben met

techniek en innovatie. Het onderwijs (TU/e,

Fontys Hogescholen, ROC Eindhoven, Design

Academy), de overheid (Gemeente Eindhoven,

Provincie Noord-Brabant) en een groot aantal

bedrijven (ASML, DAF, Philips, VDL, etc.) zijn al

betrokken bij het initiatief.

Bedrijven kunnen het initiatief steunen en er hun

naam aan verbinden. Dit kan door een klas van

de basisschool om de hoek het jaarprogramma

van ‘de uitvinders’ en/of een bezoek aan de

Ontdekfabriek te doneren. Zo wordt voor 300

tot 600 euro niet alleen nieuw arbeidspotentieel

aangeboord, maar hebben de kinderen eveneens

een geweldige ervaring.

Klik op www.bzw.nl/uitvinders voor meer infor-

matie over De Ontdekfabriek en De Uitvinders.

BZW ‘laDies Only’ suCCEsVOlDe Ladies Only bijeenkomsten van de BZW

zijn een groot succes. Zo organiseerde de

BZW in Midden-Brabant op 4 november een

bijeenkomst op een niet alledaagse locatie:

Crematorium Tilburg. Allereerst gaf Josette

Dijkhuizen een presentatie en beantwoordde

vragen over haar rol als Vrouwenvertegen-

woordigster 2013 van de VN. Vervolgens

leidde gastvrouw Mariëlle van de Heuvel (di-

rectrice van Crematorium Tilburg) de 18 vrou-

welijke leden rond door het crematorium. De

bijeenkomst werd afgesloten met een borrel.

De Ladies Only bijeenkomst

van Zuidoost-Brabant vond

plaats in het fraaie pand van

ABN AMRO MeesPierson

Huize Granville in Eindho-

ven. Gastvrouw Ellen Hollan-

der (private banker) had niemand minder dan

Caroline Princen (lid RvB ABN AMRO) als

spreekster uitgenodigd voor deze ontbijtbijeen-

komst op 5 november. Meer dan dertig onder-

neemsters woonden de bijeenkomst bij.

Huize GranvilleCrematorium Tilburg

PUNT•BZW 2013_6.indd 36 11-12-2013 11:42:503053878.indd 36 11-12-2013 12:21:17

Page 20: Punt BZW ed 06 2013

39

NIEuWs VAN DE lEDEN

>> Lees verder op pagina 41

ontstaat een organisatie met circa 70

medewerkers en kantoren in Tilburg,

Oisterwijk en Baarle-Nassau. De sa-

menwerking heeft als doelstelling de

slagkracht en continuïteit van dienst-

verlening te vergroten.

De Keuzegids riep HZ UNIVERSITY

OF APPLIED SCIENCES uit tot beste

hogeschool van Nederland. Adri de

Buck, voorzitter van het College van

Bestuur, is daarom door burgemeester

Letty Demmers van Vlissingen onder-

scheiden met een Zilveren Vlissingse

Fles. De gemeente huldigt hiermee

mensen die een bijzondere bijdrage

leveren aan Vlissingen.

Jan Boelen is vanaf 1 november de

statutair directeur van COVRA N.V.

Per 1 januari 2014 volgt hij Hans

Codée op als algemeen directeur van

Covra N.V., de Centrale Organisatie

Voor Radioactief Afval. Codée gaat

per 1 juni 2014 met pensioen.

In september won VAN DELFT IN-

STALLATIE de ISSO-award 2013 met

het microklimateringsconcept ‘JEP!’.

Duurzaamheid en innovatie zijn de

projectvoorwaarden voor deze ere-

prijs in de installatiesector. JEP! is een

werkbureau dat kan verwarmen,

koelen en ventileren. Hierdoor creëert

iedere medewerker een eigen klimaat

op de werkplek.

Technologiebedrijf CM GROEP uit

Breda mag zich het slimste bedrijf

van Nederland 2013 noemen. Dit

maakte de jury bekend tijdens de

Syntens MKB Krachtcentrale. De jury

van Syntens Innovatie oordeelde dat

de CM GROEP het beste uit mensen

haalt en een voorbeeld is voor andere

bedrijven. Kenmerkend voor CM is

het managerloos werken in combi-

natie met groei, omzet en een laag

ziekteverzuim. Bovendien staat de

CM Groep in de lijst van Deloitte met

de 500 snelst groeiende technologie-

bedrijven van EMEA (Europe, Middle

East & Africa).

BOOM COMMUNICATIE uit Breda

en Goes is de hoogste nieuwe bin-

nenkomer in de MT100; de jaarlijkse

ranglijst van de beste adviesbureaus.

Het vakblad Management Team

bepaalt deze ranglijst in 8 advies-

branches aan de hand van de klant-

tevredenheid van managers. In de

categorie ‘communicatie en reclame’

komt BOOM Communicatie met stip

binnen op plaats twee. Met deze no-

tering staat BOOM Communicatie nu

als relatief kleine, Brabants-Zeeuwse

speler tussen grote (inter)nationale

adviesbureaugroepen.

Expertisecentrum BESO verkoos Du-

tax Reizen uit Hooge Zwaluwe tot

dé ‘Brabantse werkgever met maat-

schappelijk hart 2013’. BESO reikt

deze prijs jaarlijks uit aan een Brabant-

se ondernemer die medewerkers in

dienst heeft met een afstand tot de ar-

NIEuWs VAN DE lEDEN

GEslAAGDE BEDRIJVENDAG BIJ HOlmatrO

ONTMOETING Duitse en neDerlanDse OnDernemers

verBOD vraCHtverkeer OP WEsTkADE sAs VAN DE BAAN

Speciaal voor de leden van de BZW

Oosterhout en de aangesloten be-

drijventerreinverenigingen opende

Holmatro de deuren voor de be-

drijvendag op 14 november.

BZW-voorzitter Cees van Gelderen

gaf het startschot van de bedrij-

vendag. Hij blikte terug op het

afgelopen jaar en benoemde de

resultaten van de BZW Ooster-

hout. Daarnaast pleitte Van Gel-

deren voor meer samenwerking

door de gemeenten Oosterhout,

Drimmelen en Geertruidenberg

en het Land van Heusden en

Altena. Na een rondleiding en

demonstratie van de producten

van Holmatro, werd de bijeen-

komst afgesloten met een borrel

en een korte presentatie van de

stichting Leergeld.

Ruim 500 ondernemingen van Duitse herkomst zijn in de provincies

Noord-Brabant en Zeeland gevestigd. De BZW wil het onderlinge contact

tussen deze bedrijven vergroten en hun band met de lokale economie in

Noord-Brabant en Zeeland versterken.

Daarom organiseert de BZW op woensdag 26 februari 2014, in samen-

werking met de BOM, Fenedex en Deutsche Bank, een bijeenkomst. De

bijeenkomst gaat in op de kansen voor Duitse investeerders in Brabant en

Zeeland en de handelsmogelijkheden van bedrijven in Duitsland. De bij-

eenkomst vindt plaats bij Language Insitute Regina Coeli BV in Vught.

Voor meer informatie: Annemieke Heinen, [email protected]

Nadat burgers klaagden over overlast van vrachtverkeer, besloot de pro-

vincie in maart 2013 de Westkade af te sluiten voor het vrachtverkeer.

Die afsluiting is nu door Gedeputeerde Staten (GS) teruggedraaid. Mede

dankzij de inzet van de BZW voelt GS zich daartoe genoodzaakt. Een

onafhankelijke bezwarencommissie verklaarde de bezwaren van de BZW,

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en negen bedrijven, gegrond.

Afsluiting voor het doorgaand vrachtverkeer zou leiden tot een aantal

kilometers omrijden en daardoor grote economische gevolgen hebben.

Voor meer informatie: Wies Saman, [email protected]

>> Vervolg van pagina 37

PUNT•BZW 2013_6.indd 39 11-12-2013 11:42:543053881.indd 39 11-12-2013 12:21:30

38

REGIONIEuWs

TERuGBlIk BEZOEk AAN pHilips museum De ledenbijeenkomst van de BZW kringen

Eindhoven en Helmond/Peelregio op 5 novem-

ber stond in het teken van het thema ‘Philips in

het heden en verleden’.

Hans de Jong opende de bijeenkomst vanuit

het Light application Centre. De CEO van Phi-

lips Benelux ging uitvoerig in op de dynamiek

van het bedrijf. Om in te spelen op de snelle

veranderingen ontwikkelt Philips continu nieu-

we producten en diensten. In vijf jaar tijd is het

aanbod aan producten en diensten daardoor

vrijwel volledig vernieuwd. Na de interessante

lezing bezocht het gezelschap het vernieuwde

Philips Museum.

WElkOMsTBIJEENkOMsT ‘samen Bereikt ú meer’De BZW gaat bijeenkomsten organiseren speci-

aal voor haar nieuwe leden. De eerste twee bij-

eenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden

op 2 en 10 december in respectievelijk Zuidoost-

Brabant en Midden-Brabant voor personen die

in 2013 lid zijn geworden van de BZW. Zowel

personen van nieuwe BZW-bedrijven binnen de

genoemde regio’s, als nieuwe personen binnen

bestaande BZW-bedrijven ontvingen een per-

soonlijke uitnodiging.

Directeur Michiel van Campen lichtte toe waar

de BZW voor staat en hoe ondernemers, door

de kracht van het collectief, bijdragen aan het

succes in de belangenbehartiging. Mede door

de zakelijke ‘speeddate’ was er volop gelegen-

heid voor een onderlinge kennismaking. Met een

bruisende dynamiek leidde dit veelal tot verras-

sende, inspirerende en zinvolle gesprekken.

Meer informatie:

Annemiek Heinen, [email protected]

arnD tHOmas PER 2014 VOORZITTER BZW ZEElANDArnd Thomas (directeur Dow Terneuzen)

wordt per 1 januari 2014 de nieuwe voorzit-

ter van de BZW Zeeland. De huidige voor-

zitter van de BZW Zeeland, Roel Adriaansens

(directeur Veiligheid, Gezondheid en Milieu

bij Dow) draagt de voorzittershamer na 3

jaar voorzitterschap officieel over tijdens de

BZW nieuwjaarsbijeenkomst. Deze bijeen-

komst vindt plaats op dinsdag 7 januari 2014

in het Scheldetheater in Terneuzen.

Meer informatie: BZW,

Valerie Peters ([email protected])

PUNT•BZW 2013_6.indd 38 11-12-2013 11:42:523053906.indd 38 11-12-2013 12:22:52

Page 21: Punt BZW ed 06 2013

41

16E EDITIE staBat mater te OirsCHOtDe kaartverkoop van de klassieke concerten van Stabat Mater is van start

gegaan. Tijdens het concertweekend op 4, 5 en 6 april 2014 presenteert

de stichting het Stabat Mater van Franz Joseph Haydn. De concerten vin-

den plaats in de Oirschotse Sint Petrus Basiliek en worden uitgevoerd door

de philharmonie zuidnederland en Brabant Koor, onder leiding van de

Franse dirigent Benjamin Levy. De traditie van Stabat Mater kwam 15 jaar

geleden mede tot stand door de BZW

die dit voor Brabant belangrijke initiatief

nog steeds van harte steunt.

Kijk voor meer informatie op

www.stabatmater.nl

NIEuWs VAN DE lEDEN

>> Vervolg van pagina 39

beidsmarkt. BESO is een initiatief van

WISSENRAET VAN SPAENDONCK

en Refl ecT. Het adviescentrum advi-

seert Brabantse werkgevers bij het za-

kelijk interessant maken van inclusief

werkgeverschap.

Op 3 en 4 december streden dertien

aanstormende vakmensen om een

ticket naar de landelijke fi nale van

de VakkanjerWestrijden. SUMMA

TECHNIEK in Eindhoven was gast-

heer van deze techniekwedstrijd. De

Vakkanjers - aanstormende techni-

sche talenten van ROC’s en bedrijven

- gingen de strijd aan op het gebied

van CAD-tekenen, CNC-frezen en

Robotica.

HOLLA ADVOCATEN behaalde op

22 november met haar recruitment

website www.BinnenbijHolla.nl een

eervolle tweede plaats bij de adver-

teerdersprijzen 2013 van het juris-

tenblad Mr. De jury beoordeelde de

recruitment website als fris, nieuw,

helder en consistent.

HOBIJ zit in de race voor het predikaat

‘Great Place To Work’, een bewijs van

goed werkgeverschap. Daarom onder-

zocht dit werving- en uitzendbureau

met 1.500 fl exibele arbeidskrachten

uit Europa de medewerkertevreden-

heid van haar uitzendkrachten. Dit

onderzoek heeft onder meer geleid

tot het organiseren van informatie-

bijeenkomsten, cursussen, trainingen

en een personeelsvereniging.

Per 1 januari 2014 gaan DATABYTE

en Informatique samenwerken. Infor-

matique is leverancier van ict hard-

ware en netwerkcomponenten. Da-

tabyte richt zich op het ontwerpen,

creëren en beheren van het netwerk

en het centraal beschikbaar maken

van informatie. Met de samenwer-

king verbreden beide bedrijven de

mogelijkheden richting klanten.

KUIJPERS, Itannex en BINK Software

introduceren samen de oplossing ‘Uit-

gerekend BIM!’. BIM is een digitaal

3D-gebouwmodel dat alle gegevens

over het bouwproces automatisch

integreert. Voorheen gebeurde dit

handmatig. ‘Uitgerekend BIM!’ be-

spaart veel tijd en ontwerpwijzigingen

zijn makkelijker door te voeren en na

te rekenen.

Het reparatiebedrijf Repair tekende

op 11 november een intentieverkla-

ring voor een nog te bouwen be-

drijfsverzamelgebouw op BUSINESS

PARK AVIOLANDA. Repair huurt

de bedrijfsruimte voor reparaties en

modifi caties van vliegtuigonderdelen.

De beslissing over de bouw van het

bedrijfsverzamelgebouw wordt begin

2014 genomen. Als de bouw door-

gaat, kan Repair de bedrijfsunit in het

najaar van 2014 betrekken.

Op 7 november werd de Ir. Noord-

hofprijs voor de 28e keer uitgereikt.

De prijs is een initiatief van Stichting

Bevordering Vakmanschap aan in-

dividuele medewerkers in Zuidoost-

Brabant. Jan Bruurs uit Bladel won

de prijs in de categorie Metaal. Hij is

werkzaam bij KMWE Precisie Eindho-

ven als Technical Specialist Tooling.

Machinale Houtbewerker Jacob van

Seccelen van BOTS BOUWGROEP

won de prijs in de categorie Bouw. Jos

van Snepscheut uit Oisterwijk won

als allround monteur bij FRENCKEN

MECHATRONICS de prijs in de cate-

gorie Mechatronica.

NIEuWs VAN DE lEDEN

Baan BOnus: TEGEMOET-kOMING IN DE lOONkOsTEN

Om de werkloosheid aan te pak-

ken is sinds 1 december een nieu-

we subsidieregeling in de regio

West-Brabant beschikbaar. De re-

geling heet ‘Stimuleringsregeling

Baan Bonus regio West-Brabant

2013-2014’ en is bedoeld om

werkgevers in de regio West-Bra-

bant te stimuleren om arbeidsge-

handicapten, jongeren tot 27 jaar

en 55+’ers aan te nemen. Voor

de regeling is in totaal C 750.000

beschikbaar. Werkgevers kunnen

de BaanBonus aanvragen tot 31

december 2014. Deze fi nanciële

bijdrage in de loonkosten kan op-

lopen tot C 5.000.

Het regionaal platform Arbeids-

markt West-Brabant (rpA), waar

de BZW aan deelneemt, ontvangt

de fi nanciële middelen voor de

subsidieregeling van de provincie

Noord-Brabant en het Rijk. Bij de

verdeling van de gelden, heeft de

BZW zich hard gemaakt om een

zo groot mogelijk deel te laten

“landen” bij het bedrijfsleven.

Daarnaast heeft de BZW gepleit

voor eenvoudige regels.

Het aanvraagformulier BaanBonus

is te vinden op rpa.west-brabant.eu

Voor meer informatie: Jeroen de

Lange, [email protected]

PUNT•BZW 2013_6.indd 41 11-12-2013 11:42:563053883.indd 41 11-12-2013 12:21:46

40

REGIONIEuWs

GEslAAGD BEZOEk AAN CnC GrOnDstOffen mOerDijk

INZET BZW BIJ aanBesteDinG marinierskaZerne

Naast belangenbehartiging en informatievoor-

ziening, biedt de BZW haar leden volop moge-

lijkheden tot onderlinge kennisuitwisseling en

netwerken.

In dat kader brachten de leden van BZW Moer-

dijk op 24 oktober jl. een bezoek aan CNC

Grondstoffen. Zij zagen daar hoe het cradle to

cradle-principe in de dagelijkse praktijk wordt

toegepast. CNC maakt grondstoffen voor uit-

eindelijk 6,3 miljoen bakjes champignons, be-

stemd voor binnen- en buitenland. CNC heeft

als doel de meest toonaangevende leveran-

cier (EU) te zijn van kwalitatief hoogwaardige

grondstoffen. De BZW-leden konden onder lei-

ding van vestigingsmanager Geert Weijers met

eigen ogen zien hoe paardenmest, stro, kippen-

drijfmest en gips op een geavanceerde manier

tot grondstof worden omgezet.

CNC Grondstoffen Moerdijk telt 130 medewer-

kers en is gevestigd op een terrein van 17 ha.

De bouw van de marinierskazerne staat gepland

in 2015. Het bouwproject van 150 miljoen euro

vereist een Europese aanbesteding. De BZW pro-

beert in samenwerking met Zeeuwse overheden

de aanbesteding van marinierskazerne toeganke-

lijk te krijgen voor Zeeuwse ondernemers.

Internationaal werkende bouwbedrijven dingen

mee naar de opdracht. Het is de vraag of een

Zeeuws consortium van bouwbedrijven in staat is

om aan alle eisen (financieel en qua bouwerva-

ring) te voldoen om in zo’n race aan kop te blij-

ven. Daarnaast worden dit soort grote projecten

dikwijls via een publiek-private samenwerking

gefinancierd.

De BZW is van mening dat de kazerne in Vlissin-

gen de bouw in Zeeland de impuls kan geven die

zij nodig heeft. Daarom vindt de BZW het belang-

rijk dat de bouwopdracht door Zeeuwse bedrijven

wordt uitgevoerd.

Meer informatie:

Wies Saman, [email protected]

De BZW voert het secretariaat van de Osse In-

dustriële Kring (OIK). Deze ondernemersvereni-

ging van de maakbedrijven en logistieke dienst-

verleners van de gemeente Oss constateert dat

bijna de helft van de leden (44%) op dit moment

openstaande vacatures heeft. Dit blijkt uit een

inventarisatie van de websites van 41 bij de OIK

aangesloten bedrijven. 18 Leden publiceren op dit

moment 55 vacatures op hun websites.

De vacatures variëren van vmbo- tot wo-niveau

en kennen een groot scala aan vakgebieden.

60 Procent van de vacatures betreft beroepen in

de technologie, chemie en techniek.

‘Er is volgens de leden een mismatch tussen de

behoefte bij bedrijven en de opleidingen waarvoor

jongeren kiezen. Het verbeteren van de aanslui-

ting tussen onderwijs en bedrijfsleven en het sti-

muleren van jongeren om te kiezen voor een tech-

nische beroepsopleiding is dan ook een belangrijk

speerpunt van de vereniging’, aldus Roderik van

Heerbeek, bestuurslid OIK.

De BZW is betrokken bij het initiatief van ‘MKB

Werkt!’ dat tweemaandelijks het zogeheten va-

caturecafé organiseert. Op 30 oktober kwamen

bijna 500 bezoekers in het TechniekHuys in Veld-

hoven in contact met werkgevers uit het midden-

en kleinbedrijf.

Het vacaturecafé leidt tot een direct contact

tussen gemotiveerde werkzoekenden en werk-

gevers. Iedere editie bieden ongeveer 20 werk-

gevers zo’n 80 vacatures aan, waarvan er tus-

sen de 40 en 50 worden ingevuld. De vacatures

richten zich op lbo/mbo-niveau of in de praktijk

ontwikkeld vakmanschap. Voorafgaand aan het

vacaturecafé kunnen werkzoekenden de pre-

sentatie- en sollicitatietraining of workshops en

voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen.

Dat het vacaturecafé een succes is, blijkt naast de

opkomst ook uit de waardering van de werkzoe-

kenden (7,8) en de werkgevers (7,4).

Voor meer informatie: Jan van Mourik,

[email protected].

veel vaCatures BIJ OssE INDusTRIëlE BEDRIJVEN

vaCatureCafé EEN GROOT suCCEs

PUNT•BZW 2013_6.indd 40 11-12-2013 11:42:553053882.indd 40 12/11/2013 12:21:43 PM

Page 22: Punt BZW ed 06 2013

43

BZW BerGen Op ZOOm

r. VerVOOrT,

(Deloitte., Breda)

C. HOeTeLmAnS,

(AGEL adviseurs BV, Oosterhout)

BZW BreDa

J. GOeTZee,

(NAC Breda BV, Breda)

r.A.P.C. VAn HAPeren,

(Deutsche Bank Nederland NV,

Eindhoven)

mr. P.A. KerKHOf,

(PUUR Advocaten BV, Breda)

mW. m. PAALVAST,

(Sodexo Nederland, Capelle aan

de IJssel)

mW. Dr.ir. C.C.A.m. PeeTerS,

(Carla Peeters

Interimmanagement, Rotterdam)

mr. J.L.G.m. VerWieL,

(PUUR Advocaten BV, Breda)

mW. L.L.m. VOGTen,

(Anheuser-Busch-Inbev, Breda)

BZW einDHOven

m.C. BOOnen,

(HVL, Eindhoven)

mW. DrS. i.C. CArSOUW-

HUiZinG,

(Brainport Development,

Eindhoven)

mW. m. CLAASSen,

(Procurement Services,

Eindhoven)

A.J.C.J.m. KeeriS,

(Wagenbouw Hapert BV, Hapert)

B. KrUYninG,

(Ballast Nedam Bouw- en

Ontwikkeling Zuid, Eindhoven)

e. LeVeLS,

(Sagenn Diensten, Tilburg)

r. meiJerinK,

(E.ON Benelux NV, Eindhoven)

m. VAn miDDeLAAr,

(Deutsche Bank Nederland NV,

Eindhoven)

A.J.H. SAriS,

(Wagenbouw Hapert BV, Hapert)

mW. inG. e.T. TSeLeKiS-

KOOLen,

(Louter, Vught)

mW. DrS. m. De WiT,

(TiasNimbas Business School BV,

Tilburg)

BZW HelmOnD

H. GiJSBerS,

(Conveni,Liessel)

P. SPiT,

(Xycarb Ceramics BV, Helmond)

L.A.m. VerWeiJ,

(Oskomera Group BV, Deurne)

DrS. L.G.m. WALenBerG,

(Atlant Groep, Helmond)

BZW ’s-HertOGenBOsCH

mW. L. VAn ALPHen,

(SBA Flex BV, Tilburg)

L. AreTZ,

(Vebego, ’s-Hertogenbosch)

P. VAn Der HeiJDen,

(Youropi Media BV,

’s-Hertogenbosch)

A.HeSemAnS,

(Brabants Dagblad BV,

‘s-Hertogenbosch)

mW.DrS. W.J.C.m. De JOnG,

(BrabantZorg, Veghel)

mr. J.H.W.m. merX mBA,

(Vebego, ‘s-Hertogenbosch)

r. PALLAnD,

(Advance Groep, Helvoirt)

Dr. i.m.A.m. PrÖPPer,

(Partners+Pröpper, Vught)

DrS. r.J.T. SCHUTTen,

(AgriFood Capital,

‘s-Hertogenbosch)

P. STrUiK mBA,

(Partners+Pröpper, Vught)

BZW miDDen- en nOOrD-

ZeelanD

ir. C.J.e. ABBenHUiS,

(Rabobank Walcheren/Noord-

Beveland, Vlissingen)

J.W.m. SieWe,

(Loodswezen regio

Scheldemonden, Vlissingen)

mW S. VAn SOmeren,

(Tempo-Team Uitzenden,

Rotterdam)

BZW miDDen-BraBant

mW. e. DOrSSerS,

(Capi Europe BV, Tilburg)

mW. mr. A. eLiAS,

(EQUO Advocaten, Oisterwijk)

J. VAn GULiK,

(JVG Bedrijfsdiensten, Oisterwijk)

m. KOOiJ,

(Coram International BV, Geldrop)

T. VAn De Ven,

(Capi Europe BV, Tilburg)

G. WinK,

(LBB-Naber Bedrijfsmakelaars,

Tilburg)

BZW mOerDijk

H. eiSinG,

(DSV Solutions Nederland BV,

Moerdijk)

BZW OOst

mW. m. mOL-ArTS,

(MSD Oss BV, Oss)

DrS. A.C.m. VAn OSCH,

(BrabantZorg, Veghel)

DrS. f.H. VAn WerfHOrST

mBA,

(BrabantZorg, Veghel)

BZW rOOsenDaal

mW. S. CLAerHOUDT,

(RondomWerk, Oud-Gastel)

mW. i. HAGenAArS,

(RondomWerk, Oud-Gastel)

BZW ZeeuWs-vlaanDeren

P.H.A. COrTVrienDT,

(ING Private Banking, Rotterdam)

WelkOm!

De BZW is met circa 2.700 directeuren uit 1.850 bedrijven het krachtigste on-

dernemerscollectief in Zuid-nederland. De BZW is het regionale netwerk van

vnO-nCW en maakt zich sterk voor onderwerpen die er echt toe doen. Door de

kracht van het collectief telt onze stem, en daarmee ook die van onze leden.

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom!

NIEuWE BZW-lEDEN

PUNT•BZW 2013_6.indd 43 11-12-2013 11:42:573053885.indd 43 12/11/2013 12:21:55 PM

ADVERTORIAl

Breda investeert succesvol in startende ondernemersGemeente roept midden- en grootbedrijf op om potentieel starters te benutten

Farid Darkaoui. Door zijn kennis en

vaardigheden én trainingen en de ses-

sies die de gemeente samen met di-

verse partners heeft opgezet, kon ik

een degelijke start maken. Mijn uit-

kering mocht ik enige tijd behouden.

Dat heeft me rust en ruimte gegeven

om een goede basis neer te zetten. In

2014 hoop ik mijn eerste medewerker

aan te nemen. Mijn eigen kracht ligt

in de commerciële taken. Een kwa-

liteitsmedewerker moet ervoor zor-

gen dat ook bij groei van het bedrijf,

de kwaliteit nooit ter discussie komt

te staan. Juist in mijn business is dat

ontzettend van belang.”

Businesscoach en eveneens onder-

nemer Farid Darkaoui kijkt tevreden

terug op de startperiode van Ilse. “In

opdracht van de Gemeente Breda ver-

zorgt mijn bedrijf, Zaken Expert, de

coaching van de startende onderne-

mer. Ons doel is om een kick-start te

realiseren en de kandidaat met prak-

tische adviezen op weg te helpen. Het

prettige is dat veel van de vraagstuk-

ken in mijn eigen ondernemerscarriè-

re ook de revue zijn gepasseerd. Van

de gemeente hebben wij de opdracht

gekregen op individuele basis te kij-

ken: is het plan dat iemand heeft le-

vensvatbaar? Maar ook: is de persoon

in kwestie wel een ondernemer? Als

die vragen positief te beantwoorden

zijn, bekijken we samen op welke vlak-

ken hulp nodig is en starten we het

inhoudelijke traject.” Mylène Hod-

zelmans is namens Gemeente Breda

projectleider van Human Capital in

de Wijk. “Het is mede een bijzonder

project, omdat het doelgroep-onaf-

hankelijk is. Het gaat ons erom dat

talenten benut worden en we heb-

ben hiervoor ook een breed netwerk

met professionals en businesspart-

ners opgezet, waaronder Kamer van

Koophandel, Belastingdienst, UWV,

Qredits, Ondernemersklankbord

en enkele commerciële aanbieders.

Daarnaast bieden we ondersteuning

voor huisvesting via Incubator Breda

en organiseren we netwerkbijeen-

komsten. Dat het met zo’n beperkt

budget zo’n groot succes is geworden,

is natuurlijk fantastisch.

Mijn wens voor deze ondernemers? Dat

ook het middenbedrijf en de grote con-

cerns in de regio hen weten te vinden

voor opdrachten. Want van het enthou-

siasme, de creativiteit en innovativiteit

van jonge ondernemers kunnen ook

grote bedrijven veel profijt hebben.”

De gemeente Breda vervult een voorbeeldfunctie als het gaat om het stimuleren van ondernemerschap. Niet alleen de topsectoren heb-ben daarbij aandacht. Met het laagdrempelige en zeer succesvolle project Human Capital in de Wijk heeft Breda een landelijk voor-beeld gesteld. Sinds 2011 zijn al ruim 300 ‘gewone’ startende ondernemers in het zadel geholpen en maar liefst 96 procent daarvan is nog altijd succesvol actief. Met een zeer bescheiden ondersteuningsbudget en praktische coaching hebben zij hun toekomst in eigen handen genomen.

Ilse van Duppen is het perfecte voor-

beeld van iemand die na het onver-

wachts verliezen van haar baan in

een korte tijd een succesvolle onder-

nemer is geworden. In 2012 startte zij

met gastouderbureau Gastouderland

en inmiddels heeft zij zo’n 70 gast-

ouders en 120 vraagouders met 250

kinderen bemiddeld voor opvang. “Ik

verloor mijn baan en ontdekte al snel

dat het ondernemerschap mij trok.

Van mijn begeleider bij het UWV

kreeg ik de ruimte om mijn plannen

verder te ontwikkelen en werd ik

gekoppeld aan mijn businesscoach,

Feiten over Business Coach Breda

• 322 ondernemers zijn gestart met ondersteuning van dit project

• 42 procent van de startende ondernemers komt uit een uitkeringssituatie

• 96 procent van de ondernemingen die zijn begeleid, bestaat nog

steeds.

• Het Business Coach project is inmiddels opgenomen in de reguliere

begroting van gemeente Breda

• Het project is tot stand gekomen met cofinanciering van de Europese

subsidie van OP-Zuid en de Provincie Noord-Brabant

PUNT•BZW 2013_6.indd 42 11-12-2013 11:42:573053911.indd 42 12/11/2013 12:23:15 PM

Page 23: Punt BZW ed 06 2013

DE MAKERS VAN PUNT•BZW WENSEN Ufijne feestDaGen en een vOOrspOeDiG 2014

45

TIAsNIMBAs BusINEss sCHOOl

Global innovation sourcingHANs VAN GRIEkEN is adjunct professor bij

TiasNimbas Business school en

Vice President Business Innovation at Capgemini.

Meer informatie: www.bzw.nl/tiasnimbas

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner TiasNimbas Business School.

‘Waarom zijn bedrijven als LG en Samsung zo

succesvol? Hoe kunnen ze zo onvoorstelbaar snel

nieuwe succesvolle producten op de markt bren-

gen? Waarom betichten Westerse bedrijven ze van

patentbreuk terwijl zij dat zelf anders zien? Dat komt

door een methode van systematische analyse van

problemen en die ordening koppelen aan bestaande

patenten. De competentie kennen Nederlanders niet,

we worden er niet in onderwezen. Daarom worden

we er door ingehaald.

Strategische R&D-banen binnen multinationale

ondernemingen lijken Nederland te verlaten. Er lijken

fundamentele verschuivingen plaats te vinden op de

manier waarop het proces van innovatie wordt

georganiseerd en – vooral – wáár het wordt belegd.

Deze trend heeft vergaande consequenties

voor Nederland.’

PUNT•BZW 2013_6.indd 45 11-12-2013 11:43:063053887.indd 45 11-12-2013 12:21:59

44

naam: Arie van empelfunctie: DirecteurLid van BZW sinds: maart 2013

Wat doet uw bedrijf?‘BouwSchool Breda (voorheen SSPB regio Breda) is al dertig jaar praktijk-opleider voor de bouw in de regio Breda. Jongeren en jong volwassenen kunnen zich bij ons ontwikkelen tot een vakman in timmeren, metselen en tegelzetten. Wij scholen, trainen, begeleiden en zijn voor de meeste deelnemers ook werk-gever. Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen op het gebied van onder meer VCA, BHV, techniek en communi-catie voor werknemers in de bouwsector en aanverwante bedrijfstakken.’

Wat is uw ambitie?‘Onze ambitie is en blijft waarmaken wat we beloven. Ons nieuwe opleidings-centrum aan de Biesdonkweg in Breda biedt ons vanaf voorjaar 2014 alle kan-sen om samen met onze partners de wensen op het gebied van scholing en loopbaanbegeleiding te realiseren. Daardoor worden ook in economisch moeilijke tijden voldoende jongeren en volwassenen naar werk en een toekomst begeleid.’

Waarom moeten leden u bellen?‘Bedrijven, onderwijsinstellingen, over-heidsinstanties en organisaties betrok-ken bij werk of jeugd kunnen ons bellen als zij kansen zien voor samenwerking.

Wij hebben de knowhow van praktijk-opleidingen in de regio in huis en willen graag de brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. Onze nieuwe locatie biedt bovendien alle kansen om diensten ten behoeve van werkgelegenheid fysiek dichter bij elkaar te huisvesten. Ook verzorgen wij graag bedrijfsbezoeken en gastlessen voor scholen en geven wij de input voor vernieuwend techniekonder-wijs in de regio.’

BouwSchool BredaTuinzigtlaan 94813 XH BredaT: 076-5306060i: www.bouwschoolbreda.nl

naam: Petro van Doornfunctie: Teamleider Private BankingLid van BZW sinds: augustus 2013

Wat doet uw bedrijf?‘Wat Rabobank Hulst doet, behoeft denk ik weinig uitleg. Iedereen kent deze coöperatieve, fi nanciële dienst-verlener wel. Ik kan daaraan toevoegen dat we momenteel druk bezig zijn om te kijken of we, samen met onze collega-Rabobanken in Zeeuws-Vlaanderen, één Rabobank kunnen gaan vormen. Ik hoop en heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Onze klanten vragen virtuele mogelijkheden voor dagelijkse bankzaken en specialistisch persoonlijk

advies bij complexere bankzaken. Aan die vraag willen we (blijven) voldoen. Eén slagvaardige, solide bank kan dit bieden, nu en in de toekomst. Boven-dien wordt de bank een nog interes-santere werkgever met meer doorgroei-mogelijkheden voor medewerkers.’

Wat is uw ambitie?‘Mijn ambitie is om Rabobank Private Banking nummer 1 te laten zijn in de short list van mensen die advies zoeken op het gebied van fi nanciële planning, risicobeheersing en beleggen. Ik denk dat we daar de kwaliteit voor hebben, maar daarin als organisatie nog te be-scheiden zijn.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Als teamleider Private Banking ben ik een prima sparringpartner als het om vermogenskwesties gaat. Bij mij en mijn netwerk van deskundige collega’s kun-nen leden terecht voor fi nanciële zaken, zoals bedrijfsfi nanciering of -overdracht, vermogensmanagement en alles wat bij de fi nanciën van een bedrijf of persoon komt kijken.’

rabobank HulstStationsweg 14T: (0114) 387 387e: [email protected]: www.rabobank.nl/hulst

naam: rian van Beek - van Pulfunctie: manager Personeel & OrganisatieLid van BZW sinds: september 2013

Wat doet uw bedrijf?‘tanteLouise-Vivensis zorgt voor hoog-waardige zorg-op-maat in West-Bra-bant. De wensen van de cliënt staan hierbij centraal. tanteLouise-Vivensis biedt een uitgebreid zorgpakket waar-mee ouderen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. Zelfstandig thuis, met wat hulp of in één van de locaties. tanteLouise-Vivensis is een professionele en fl exibele organisa-tie, waarbij slagvaardigheid, mobiliteit,

fl exibiliteit en klantgedrevenheid van de medewerkers gemeengoed zijn.’

Wat is uw ambitie?‘Het personeelsbeleid van de tanteLoui-se-Vivensis moet inspelen op de ontwik-kelingen in de zorg. De overheidsmaat-regelen vragen om een andere invulling van de zorg voor onze ouderen. Uiter-aard is het dan van wezenlijk belang dat de personele formatie in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin daarin mee kan groeien. Onze zorg voor onze medewerkers verliezen we daarbij niet uit het oog. Het besef van goed leider-schap, het uitdragen van normen en waarden en het kunnen werken in een lerende organisatie zijn speerpunten die

wij niet uit het oog verliezen tijdens de ontwikkelingen.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Indien iemand advies wil inzake perso-nele- of organisatievraagstukken. Mijn bedrijfsmatige ervaring gecombineerd met een pragmatische, oplossingsge-richte houding kunnen anderen mogelijk helpen bij het invullen van een situatie.’

tanteLouise-VivensisBoerenverdriet 184613 AK Bergen op ZoomT: 0164 – 713 300e: ri[email protected]: www.tantelouise-vivensis.nl

INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

44

PUNT•BZW 2013_6.indd 44 11-12-2013 11:43:003053910.indd 44 11-12-2013 12:23:06

Page 24: Punt BZW ed 06 2013

47

CHATTEN MET…

‘als je het beter kunt, wordt koken steeds leuker’

Hoe is de liefde voor het kokkerellen ontstaan?

‘Ik ben zo’n twaalf jaar lid geweest van Kook-

club Les Copains Culinaires. Deze club komt

iedere maand samen om een vijfgangenmenu

te bereiden en gezamenlijk op te eten. Je kunt

al lid worden als je water kunt koken. Maar als

je met elkaar aan de slag gaat, wil je gerech-

ten ook goed klaarmaken en mooi presente-

ren. Vervolgens word je daar steeds beter in en

wordt het koken ook steeds leuker.’

Wat is er zo leuk aan koken bij een kookclub?

‘Destijds werd ik door een aantal onderne-

mers gevraagd om lid te worden van deze

kookclub. Het is een mooie activiteit om men-

sen beter te leren kennen. Je bouwt een re-

latie met hen op die dieper gaat dan de vaak

oppervlakkige gesprekken die je met elkaar

voert tijdens een netwerkborrel. Wel is het zo

dat je naast het koken ook eten en drinken

leuk moet vinden.’

Zijn er parallellen te trekken tussen het berei-

den van een vijfgangenmenu en je werk als

directeur Bedrijven bij rabobank Amerstreek?

‘Ik zie wel parallellen. Bij het bereiden van een

gerecht probeer je altijd om de verwachtingen

van mensen te overtreffen. Als bank proberen

wij ook altijd om de verwachtingen van onze

klanten te overtreffen.’

Wat is je favoriete gerecht?

‘Ik werk graag met asperges, omdat je daar-

mee eindeloos kunt variëren. Je kunt ze bij-

voorbeeld combineren met een stukje vlees of

vis en een mooie bijpassende witte wijn. Maar

met het oog op de feestdagen is het ook leuk

om een mooi gerecht te maken met reerug,

fazant of konijn. Mogelijkheden genoeg dus

om iets moois klaar te maken.’

Van Gelderen: ‘Er zijn paralellen

tussen het bereiden van een vijf-

gangenmenu en mijn werkdag bij de

Rabobank’ (foto: Edwin Wiekens)

Met de feestdagen in aantocht wordt in menig gezin alles uit de kast

gehaald voor een heerlijk kerstdiner. Voor amateurkoks is het boven-

dien een mooie gelegenheid om te laten zien wat zij allemaal in hun mars

hebben. Cees van Gelderen, directeur Bedrijven bij Rabobank Amerstreek en

voorzitter van de BZW-kring Oosterhout, is zo’n kookliefhebber. ‘Thuis kook ik

niet veel, maar rond de feestdagen vind ik het leuk om met mijn jongste zoon

wat langer in de keuken te staan en de rest van de familie te verrassen.’

tinyurl.com/ot5mrva

www.rabobank.nl

[email protected]

PUNT•BZW 2013_6.indd 47 11-12-2013 11:43:083053889.indd 47 11-12-2013 12:22:12

Luc Aretz

Jos Merx

naam: Luc Aretz en Jos merx functie: financieel Directeur en Algemeen Directeur Zorg nederlandLid van BZW sinds: december 2013

Wat doet uw bedrijf?‘Assist biedt innovatieve oplossingen voor het bedrijfsmatig, klantgericht en medewerkersgericht inrichten van zorg en zorgondersteunende processen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat ver-anderende marktomstandigheden en de daaruit voortvloeiende veranderende zorgvraag daar om vragen. Dat betekent dat Assist de diensten, zowel zorg, faci-litair als logistiek, op zo’n manier inricht en vormgeeft dat het ten goede komt aan het daadwerkelijk zorgverlenen.’

Wat is uw ambitie?‘De zorgmarkt verandert en zorginstel-lingen moeten mee. Het moet anders, het moet beter en het moet snel. De kwaliteit van de zorg, de bezettings-graad, de cliëntgerichte aanpak en het gastvrijheidsdenken; het vereist een andere, nieuwe manier van denken om de zorg vooruit te helpen. We wil-len graag op basis van onze kennis en ervaring een partner zijn die meedenkt bij de strategische vraagstukken die op de zorgsector afkomen. Een partner die met de zorginstellingen de kwaliteit van de zorg verbetert op een klant- en me-dewerkersgerichte wijze. Betere zorg tegen lagere kosten is daarbij ook een centraal thema.’

Waarom moeten leden u bellen?‘In de huidige markt is het realiseren van een betere zorg op een klant- en medewerkersgerichte wijze tegen lagere kosten belangrijker dan ooit. Assist wil graag de partner zijn die met u meedenkt en meedoet om zorg en zor-gondersteunende processen anders in te richten. Precies zoals wij dat in heel Nederland al doen voor alle segmenten in de zorg.’

AssistHambakenwetering 5b5231 DD ’s Hertogenbosche: [email protected]: [email protected]

naam: Bruno Houbenfunctie: Associé Lid van BZW sinds: september 2013

Wat doet uw bedrijf?‘Van Jole Advies en Management inves-teert in een vertrouwensrelatie met zijn opdrachtgevers en levert met zijn erva-ren adviseurs en interim-managers pro-fessioneel organisatieadvies en project-management, waarbij ons doel is met een tijdelijke inzet een blijvend resultaat te realiseren. Door ondernemingszin en nuchter doorzettingsvermogen werken we nu voor ondernemingen, overheid, zorg en onderwijs.’

Wat is uw ambitie?‘Ik ben gespecialiseerd in Personeel & Organisatie Advies. Graag help ik onze opdrachtgevers bij het vormgeven van hun personeelsmanagement en bij het oplossen van (complexe) personeel- en organisatievraagstukken. Zo kan Van Jole organisaties in verschillende branches en van diverse omvangen op professionele en discrete wijze onder-steunen bij een verantwoord manage-ment van hun human resources.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Van Jole beschikt over een team van er-varen en gekwalifi ceerde HR-adviseurs met een uitgebreide expertise. Dit team verleent een breed scala aan HR-services,

zowel aan grotere (complexere) organi-saties als aan mkb-ondernemingen. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd in de vorm van analyse & advies, maar ook in de vorm van projectmanagement en interim management. Van Jole heeft spe-cifi eke diensten in huis op het gebied van de HR (Quick) Scan, de Persoonlijke Pro-fi el Analyse en het managen van Mobili-teitscentra. Wij kijken er naar uit de BZW-leden hier nader over te informeren!’

Jole Advies en managementJacob Obrechtstraat 7c4611AP Bergen op ZoomT: 0164272711e: [email protected]: www.vanjole.com

naam: Chris Vonkfunctie: Algemeen DirecteurLid van BZW sinds: september 2013

Wat doet uw bedrijf?‘Nijpels Meubelen B.V. is Nederlands grootste producent en vooraanstaand leverancier van eigentijdse zelfbouw-meubelen. Wij leveren aan de top van binnenlandse en buitenlandse retail- en e-commercebedrijven zoals Leen Bak-ker, InterGamma, Maxeda, Argos, Le-roy Merlin, Wehkamp). Nijpels Meube-len is een mensgerichte, innovatieve en trendsettende organisatie met al meer dan 44 jaar een uitstekende reputa-

tie. We beschikken over een moderne productie- en verpakkingsomgeving en uitstekende logistieke facilitei-ten. Ons meubelassortiment bestaat uit garderobekasten, kleinmeubelen, slaapkamers, home offi ce meubelen, het slimme opbergsysteem Plexat® en de DIDIT-schuifdeurkast met revolu-tionair kliksysteem. Met onze slogan ‘True value in furniture’ symboliseren wij de eerlijke producten en handelen door de gehele organisatie.’

Wat is uw ambitie?‘Mijn ambitie is om de continuïteit van onze Nederlandse maakindustrie te borgen, onderscheidend vermogen

in onze producten en organisatie te initiëren, te faciliteren en te laten ren-deren op de Europese markt met als resultaat duurzame (lokale) groei en werkgelegenheid.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Versterken uw diensten of vraag naar meubelen onze ambities? Dan komen wij graag met u in contact.’

nijpels meubelen B.V.ringersweg 94612 Pr Bergen op ZoomT: 0164.286000e: [email protected]: www.nijpels.nl

INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

46

PUNT•BZW 2013_6.indd 46 11-12-2013 11:43:073053888.indd 46 12/11/2013 12:22:10 PM

Page 25: Punt BZW ed 06 2013

4949

naam: Desirée Laureij functie: notaris Lid van BZW sinds: mei 2013 Wat doet uw bedrijf?‘De Kort van Tuijl notarissen is het grootste zelfstandige notariskantoor van Brabant. Naast de vijf notarissen werken er zo’n veertig medewerkers, waarvan acht juris-ten. Wij zijn gevestigd op drie locaties in de gemeente Tilburg, namelijk in Tilburg-centrum, Tilburg-Reeshof en Udenhout en staan zo altijd dicht bij onze cliënten. Wij staan hen bij met al hun notariële en ju-ridische zaken. Zo bieden wij persoonlijke ondersteuning op maat en zijn wij gespe-cialiseerd in onder meer het familierecht en het ondernemingsrecht.’

Wat is uw ambitie?‘Wij treden voor onze cliënten op als onaf-hankelijk adviseur op het gebied van inte-grale begeleiding bij notariële en juridische vraagstukken. We maken ons vak niet moeilijker dan nodig is, maar bieden sim-pelweg kwaliteit en openheid. Daarnaast blijven wij vernieuwen. Zo bieden wij bin-nenkort ook legal mediation aan, waarbij we onze cliënten begeleiden in de vorm van bemiddeling bij een confl ict of geschil. Niet alleen bij de afwikkeling van nalaten-schappen, maar ook bij confl icten binnen een onderneming staan wij u graag met onze specialisten terzijde.’ Wanneer moeten leden u bellen?‘Wij staan midden in het leven, of we nu

nodig zijn bij uw huwelijkse voorwaarden of (echt)scheiding, bij een geboorte of sterfgeval, of bij de start of verkoop van een bedrijf. Voor alle notariële en juridi-sche vraagstukken zijn BZW-leden dus bij ons aan het juiste adres. Wij bieden bovendien alle specialismen onder één dak, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied, kunnen snel schakelen en hanteren een prima prijs-kwaliteitverhouding.’ De Kort van Tuijl notarissen Stationsstraat 55038 eA Tilburg T: 013 549 49 49 e: [email protected]: www.dekortvantuijl.nl

naam: Peter Kuijs functie: Plant managerLid van BZW sinds: 2012

Wat doet uw bedrijf?‘AES Elsta BV is een dochter van de AES Corporation; een wereldwijd (21 landen) opererende energieproducent en -leverancier met 25.000 werk-nemers en een opgesteld vermogen van 30GW. Het opwekken met fos-siele brandstoffen voert de boventoon, maar in toenemende mate richten we ons op wind, zon en de opslag van energie. Naast het regionale hoofd-kantoor in Amsterdam heeft AES een bescheiden plaats in de Nederlandse

markt door haar aandeel in de Elsta Warmte-Kracht-Centrale bij Hoek (Terneuzen). AES Elsta BV bedient en onderhoudt deze energiecentrale.’

Wat is uw ambitie?‘De ambitie van AES Elsta is het on-derhouden en opereren van de ELSTA WKC op een zo effi ciënt en fl exibel mogelijke wijze. Dit laatste is van zeer groot belang in de huidige sterk ver-anderende energiemarkt. Een sterk milieu- en veiligheidsbeleid staat daar-bij centraal en AES Elsta onderstreept dit middels een certifi cering van haar zorgsystemen op het gebied van vei-ligheid, milieu en kwaliteit. AES Elsta is hierdoor altijd bezig met het verbe-

teren van haar processen en daarmee de prestaties van de Elsta WKC, wat uiteindelijk ten goede komt van haar eigenaars en klanten.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Leden kunnen ons bellen indien zij vragen hebben op het gebied van energieopwekking en het onderhou-den en bedrijven van energie-opwek-installaties.’

AeS elsta BVHerbert H.Dowweg 5dT: 0115 641409e: [email protected]: www.elstacogen.nl

naam: erwin van marwijkfunctie: Directeur Volvo de BeemdLid van BZW sinds: 2012

Wat doet uw bedrijf?‘De van Roosmalen Groep is de grootste Volvo-dealer van het land, met vesti-gingen in Best, Eindhoven Noord, Veld-hoven, Eersel, Helmond, Tilburg, Den Bosch en Waalwijk.U kunt bij ons terecht voor de aankoop van een nieuwe Volvo, maar uiteraard ook voor een zeer goede gebruikte Vol-vo. Tevens verzorgen wij het onderhoud aan alle Volvo’s. En ook voor eventuele schades en/of ruitreparaties kunt u bij ons terecht.’

Wat is uw ambitie?‘Van Roosmalen wil in Nederland de meest betrouwbare en klantvriendelijke automotivegerelateerde organisatie zijn, waar alle belanghebbenden graag za-ken mee doen. Het doel is loyale (klant)relaties creëren; hierbij staat het merk Volvo centraal. Onze ambitie is cliënten-tevredenheid. Wij zijn pas tevreden als u uitstekend tevreden bent, is ons motto. Door naast een juiste prijs-kwaliteitver-houding een goede service te bieden, groeit onze cliëntenkring nog steeds.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Altijd als ze in zijn voor een goed en ge-zellig gesprek. Maar zeker ook als ze wat

willen weten over Volvo en/of het on-derhouden van Volvo’s. Maar schroom ook zeker niet te bellen als u niet op zoek bent naar een nieuwe Volvo, maar naar een zeer goede gebruikte.Tevens streven wij business-to-business na. Samen sterk.’

Volvo de Beemd (onderdeel van roosmalen Groep)eindhovenseweg Zuid 57 5683 PW BeSTT: 0499 330033e: [email protected]: www.debeemd.nl

INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

PUNT•BZW 2013_6.indd 49 11-12-2013 11:43:103053891.indd 49 12/11/2013 12:22:27 PM

naam: nico van der Klugtfunctie: manager Communications BeneluxLid van BZW sinds: 2008

Wat doet uw bedrijf?‘Scania levert trucks en bussen voor zware toepassingen. In Breda staat het hoofdkantoor voor de gehele Benelux. Daar werken circa 140 mensen om onze dealervestigingen in Nederland, België en Luxemburg optimaal te ondersteu-nen. Scania trucks en bussen staan be-kend om hun stoere en degelijke uit-straling en het lage brandstofverbruik. Duurzaamheid is al vanaf de tekentafel ingebouwd. Daarnaast bieden wij onze

klanten een uitgebreid pakket dien-sten die de voertuigen nog effi ciënter laten presteren. Alle dealervestigingen in Nederland zijn ‘Erkend Duurzaam’-gecertifi ceerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. De Scania-fabriek in Zwolle is de grootste fabriek van Sca-nia ter wereld.’

Wat is uw ambitie?‘Uiteraard willen wij de beste trucks en bussen ter wereld ondersteunen met de beste service en dienstverlening voor onze klanten. Transport- en vervoers-bedrijven willen uit iedere liter diesel of gas zoveel mogelijk kilometers halen en wij willen hen hierbij helpen. Voor ons eindigt het partnership met de klant niet

met de levering van het voertuig, maar begint het pas.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Wanneer een transportbedrijf uit zijn geïnvesteerde euro’s het maximale ren-dement wil halen, moeten ze zeker even met Scania bellen. Maar ook talentvolle professionals die een carrière in trans-port en logistiek willen maken, zijn van harte welkom.’

Scania nederland B.V.Spinveld 57, 4815 HV BredaT: 076 5254000e: [email protected]: www.scania.nl

naam: rob van Leeuwardenfunctie: DirecteurLid van BZW sinds: 2003

Wat doet uw bedrijf?‘Würth is veel meer dan een leverancier van bevestigings- en montagemateria-len. Würth is wereldwijd marktleider en in Nederland al meer dan vijftig jaar een partner in business die kan inspireren tot extra omzet en een hoger rendement. Van kleine ambachtelijke bedrijven en middelgrote bedrijven tot de grote in-dustriële ondernemingen. De klant mag erop rekenen dat 98 procent van onze producten binnen 24 uur uit voorraad wordt geleverd. Würth Nederland heeft

meer dan 100.000 producten uit voor-raad leverbaar. Dat combineren we met optimale technische ondersteuning, ad-vies van werkplaats tot directiekamer en totaalconcepten. Onze klantcontacten gaan online, via de telefoon of persoon-lijk met een van onze 325 verkoopme-dewerkers in de buitendienst. Ons de-vies: iedereen z’n eigen Würth.’

Wat is uw ambitie?‘De verwachtingen van onze klanten overtreffen. En het verschil maken: voor onze klanten, onze mensen en voor de wereld waarin we leven. We-reldwijd gaat Würth naar 20 miljard omzet in 2020; wij leveren daar een bijdrage aan.’

Waarom moeten leden u bellen?‘Voor een goed gesprek over onze business en hoe wij u als echte partner kunnen ontzorgen. Maar u bent ook welkom om onze Kunstlocatie Würth te bezoeken; Würth is ervan overtuigd dat kunst een positieve bijdrage levert aan het maatschappelijk leven. Of ons inno-vatief logistiek centrum, helemaal klaar voor onze ambities richting 2020.’

Würth nederland B.V.Het Sterrenbeeld 355215 mK ‘s-HertogenboschT: 073-629 1911e: [email protected]: www.wurth.nl

naam: Leo Andriessenfunctie: advocaatBZW-lid sinds: juli 2013

Wat doet uw bedrijf?‘Koch & Van den Heuvel Advocaten is een in Breda gevestigd advocatenkantoor met een op ondernemingsrecht gerichte praktijk, met name op het mkb. Onze betrokkenheid bij het wel en wee van de ondernemende clientèle heeft ertoe ge-leid dat ons dienstenpakket en expertise sterk zijn toegesneden op alle rechtsge-bieden waar de ondernemer mee te ma-ken krijgt. Bij Koch & Van den Heuvel zijn 16 advocaten actief op rechtsgebieden waar de ondernemer mee te maken krijgt.

Het advocatenkantoor is aangesloten bij The Association of European Attorneys (AEA), een internationaal netwerk van advocatenkantoren uit 176 landen.’

Wat is uw ambitie?‘Ondernemers zijn vaak gedreven op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Tij-dens die zoektocht krijgen ze te maken met hindernissen en een veelheid aan rechtsgebieden. Dat terwijl ze juist het liefst ongehinderd willen kunnen ‘door-pakken’ om de groei die ze voor ogen staat te kunnen realiseren. Koch & Van den Heuvel treedt voor haar nationaal en internationaal opererende clientèle preventief en probleemoplossend op.’

Wanneer moeten leden u bellen?‘Het belang van het maken van goe-de afspraken neergelegd in gedegen contracten en van het hanteren van specifi ek toegesneden algemene voor-waarden kan niet voldoende worden onderstreept, evenzeer als het tijdig om advies vragen, als de situatie daar-om vraagt.’

Koch & Van den Heuvel Advocaten B.V.Postbus 20054800 CA BredaT: 076-5226470e: [email protected]: www.koch-heuvel.nl

INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

48

PUNT•BZW 2013_6.indd 48 11-12-2013 11:43:093053900.indd 48 11-12-2013 12:22:38

Page 26: Punt BZW ed 06 2013

3053901.indd 51 11-12-2013 10:41:43

50

PuNT.uIT

ADVERTENTIEVan der Rijt Advocatuur

PUNT.BZW is een uitgave van de

Brabants Zeeuwse Werkgevers-

vereniging (BZW) en wordt gedrukt

op FSC-gecertifi ceerd papier. De BZW

is als regionaal netwerk van VNO-

NCW de belangenbehartiger en het

ontmoetingspunt voor het Brabantse

en Zeeuwse bedrijfsleven. Bij de BZW

zijn 2700 directeuren van ruim 1850

bedrijven of instellingen aangesloten.

Voor meer informatie zie www.bzw.nl.

Informatie over het lidmaatschap van

BZW: www.bzw.nl/lidworden,

T. 013 594 4381,

E. [email protected].

Opzegging van het lidmaatschap van

BZW moet vóór 1 oktober worden

gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan

per 31 december van datzelfde jaar.

De schriftelijke opzegging kan worden

gericht aan: BZW-Ledenadministratie,

Postbus 90154, 5000 LG Tilburg.

Oplage: 3500 exemplaren

redactie: Hélène van der Zande,

Irene Backx (BZW),

De Winter Mediamakers

redactieadres: BZW, Postbus 90154,

5000 LG Tilburg, Tel.: 013-5944381,

e-mail: [email protected]

fotografi e: Bram Saeys, Olaf Smit,

Robert van den Berge, Edwin Wiekens,

Vormgeving: De Winter media groep

Druk: Roto Smeets, Eindhoven

Projectmanagement: Hélène van der

Zande (BZW), Dimphy van Boxtel,

Gerben van den Broek (De Winter

Mediamakers)

Advertentieverkoop: Tamara van Hoorn

De Winter mediamakers,

Postbus 26, 5400 AA Uden,

tel.: 0413-266766,

e-mail: [email protected]

Als voorzitter van Jong Manage-

ment Noordoost-Brabant maak

ik me sterk voor de regio Den

Bosch en daarbij kan ik vertrou-

wen op ruim vijftig ontzettend

gemotiveerde en ambitieuze ma-

nagers en ondernemers. Steeds

meer zoeken wij de aansluiting

bij de BZW omdat wij van me-

ning zijn dat we letterlijk elkaars

kweekvijver kunnen zijn. Niet

alleen voor Jong Management-

leden die door kunnen stromen

naar het sterke BZW-netwerk,

maar ook voor BZW-leden die

kunnen putten uit de talenten

van jonge bestuurders. Ik ben

zoals u ziet een groot voorstan-

der van wederkerigheid!

Onlangs werd ik tijdens een

werkdiner van de BZW en de

zuidelijke Jong Management-

kringen wederom ontzettend

geïnspireerd. Jong Manage-

ment-leden werden door Peter

Swinkels ‘de toekomstige leiders

van ons land’ genoemd. Maar

dan moeten we deze rol wel met

beide handen aanpakken. Ener-

zijds door een sterk platform te

creëren voor aanstormend ta-

lent, anderzijds door van ons te

laten horen. Jong Management

heeft naar mijn idee wel degelijk

een mening.

Persoonlijk voel ik me in ieder

geval aangesproken en aange-

zien een betere wereld bij jezelf

begint, zet ik hierbij de eerste

stap. In mijn voorzitterschap wil

ik me sterk maken voor de op-

leiding en kansen van die toe-

komstige bestuurders van ons

land. En wat is cruciaal voor ie-

dere opleiding? De praktijk. En

die praktijk kunnen we samen

vormgeven. Denk eens aan Jong

Management-leden als nieuwe

bestuurders voor uw organisa-

tie, raad van commissarissen,

adviesraad of stichtingsbestuur.

Jong Management bezit een

jeugdig elan, maar staat met

beide benen in de nieuwe te-

genwoordige tijd. In combinatie

met de Eminence Grise kan een

optimaal sparringteam worden

gevormd. Door van elkaar te

leren kan een nieuwe genera-

tie worden klaargestoomd. Leer

van onze kijk op de zaak, maar

gun ons ook de kans om te leren

binnen uw bestuurskamers.

Ik ben voor deze goede zaak

altijd bereikbaar en ik beloof u

dat ik met u ga zoeken naar het

juiste Jong Management-talent.

Janneke de Schutter-Cuppes

Cmm BV

[email protected]

in punt.uit geeft de BZW graag het woord aan

een ondernemer van jong management (jm). jm is

een vereniging voor ondernemers, directeuren en

managers tot 40 jaar en is gelieerd aan vnO-nCW.

PlATfORM VOOR aan-stOrmenD talent

COlOfON BZWpunt

PUNT•BZW 2013_6.indd 50 11-12-2013 11:43:113053892.indd 50 11-12-2013 12:22:26

Page 27: Punt BZW ed 06 2013

DE KRACHT ZITIN ONZE MENSEN

Kreitenmolenstraat 201 5071 ND Udenhout Tel.: (013) 511 72 27 [email protected] www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl

Theo Raaijmakers

Duurzaam installeren, en met name het thema zonnestroom, leeft bij Hoppenbrouwers. Maatschappelijk ver-antwoord ondernemen is voor ons erg belangrijk en we ontwikkelen ons graag als groene installateur. Hoppen-brouwers heeft inmiddels flink wat ervaring in het adviseren, installeren en gebruik van zonnepanelen. Ik ben zelf erg enthousiast over het product. Ook mijn eigen woning is voorzien van zonnepanelen. Hiermee wek ik in totaal 90% van ons energieverbruik op. De panelen installeerde ik zelf op mijn dak. Hierdoor kan ik klanten nog beter adviseren. En als techneut vind ik het ook leuk om zelf te doen. Intussen hebben ruim 30 medewerkers, waaronder directeur Henny de Haas, thuis zonnepanelen geïnstalleerd.

3053899.indd 52 12/11/2013 10:41:41 AM