PSI Rondetafelbijeenkomst 10w

of 18 /18
rondetafelbijeenkomst - 1 september 2010 DE TOEKOMST VAN DE PROFESSIONELE DIENSTVERLENING EEN TERUGBLIK MET HET OOG OP DE TOEKOMST Een publicatie van het Professional Services Institute Auteurs: Dr. Robert van Beek, Drs. Melle Kleisma, Milou van Teeffelen MSc

Transcript of PSI Rondetafelbijeenkomst 10w

rondetafelbijeenkomst - 1 september 2010 De toekomst van De professionele Dienstverlening

een terugblik met het oog op De toekomst

Een publicatie van het Professional Services Institute Auteurs: Dr. Robert van Beek, Drs. Melle Kleisma, Milou van Teeffelen MSc

inhoud

2 De toekomst van de professionele dienstverlening

Voorwoord

Professionals van de toekomst

Bureaus van de toekomst

Klantorganisaties van de toekomst

Diensteneconomie van de toekomst

Hoe nu verder?

voorwoord

3 De toekomst van de professionele dienstverlening

Deprofessioneledienstverleningisvolopinbeweging.Deontwikkelingenopdemarktvanaanbiedersvanprofessionelediensten,professioneeltalentenopdrachtgevendeorganisatiesmakenhetaannemelijkdatdewereldvanprofessioneledienstverleningdekomendejarendrastischzalwijzigen.Zozullendehuidigebusinessmodellenenarbeidscontracten,deveranderendewaardevankennis,technologischeontwikkelingen,eennieuwegeneratieprofessionalsende

concurrentievaneengroeiendegroepzzp’ersdekomendejareneenstempeldrukkenopdeprofessioneledienstverlening.Veelvandezeontwikkelingenzijnnualduidelijkmerkbaarindeverschillendebranches.Professioneledienstverlenersmoetendekomendejareninspelenopdezeontwikkelingenomtekunnenblijvenfunctionerenindemarkt.Daarbijzullenzijzelfookgroteveranderingenmoetenondergaan.

Hoezietdetoekomstvandeprofessioneledienstverleningeruit?Overdatonderwerpvondenop1september2010rondetafelgesprekkenplaats,onderregievanhetProfessionalServicesInstitute(PSI)vanNyenrodeBusinessUniversiteit.Representantenvandeprofessioneledienstverleningen

wetenschapwerdenuitgenodigdommetelkaarindialoogtegaanoverdetoekomstvanprofessioneledienstverlening.Datleverdeinspirerendeideeënopoverdeuitdagingendiedeprofessionalszelfstaattewachten,maarookhunklantenenbureaus.Inditverslagvindtueenweergaveinvogelvluchtvanonderwerpendiezijnbesproken.Wiesneleenindrukwilkrijgen,vindtaanheteindvanditverslageenkortesamenvatting.NaaraanleidingvandebesprokenonderwerpenheefthetPSIenkelethemagroepenopgericht.Dezethemagroepenwordeneveneensaanheteindvanhetverslaggepresenteerd.

Overhetvervolgvandezethemagroepenhoudenwijuopdehoogte.Maartotdatmomentwensikuallereerstveelleespleziertoeenverderereflectieophetgeenuenuwcollega’shebbenbesproken.

dr. Robert van BeekAcademic Leader, Nyenrode Business Universiteit

Breukelen,november2010

professionals van de toekomst

4 De toekomst van de professionele dienstverlening

Professionals in 2020 – hoogopgeleide kenniswerkers die professionele diensten leveren – en die werken via een bureau, een netwerk of als zelfstandige. Vooral het aantal zelfstandig werkende professionals zal de komende tien jaar behoorlijk toenemen. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren zich voort. In 2020 zullen er in totaal 1,5 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn. Naar verwachting is circa 30% van hen – 500.000 in aantal dus − dan zelfstandig professional (zp’er). Deze zp’ers zijn zelfstandig ondernemers die met gespecialiseerde kennis en competenties een nichemarkt bedienen, of zich verhuren aan bedrijven en bureaus voor professionele dienstverlening voor projecten met een looptijd van één tot drie jaar.

Professionals van nuMenisunaniemvanmeningdatdehoudingvanprofessionalsaanhetveranderenis.Dehuidigeprofessionalkijktnualheelanderstegenhetwerkendelevenaandandeprofessionaluithetverleden.“Ikhebweleensmeegemaaktdatiemandzijnpromotieweigerde;hijwildelieverreizen.”Vrijheidenzelfstandigheidwordenvoorhemsteedsbelangrijker.Desterkegroeivanhetaantalzelfstandiggevestigdeprofessionalsillustreertdit.Degemiddeldeprofessionalwerktnietmeerzijnhelelevenvooréénwerkgever.

Professionals van de toekomstDeprofessionalsvandetoekomstzijntekenmerkenalssociaal,netwerkendenzelforganiserend.Zijwillengraaghuneigenloopbaanuitstippelen.Hetzoekennaarevenwichttussenwerkenprivéisvoorheneenbelangrijkuitgangspunt.Zijhechtenminderwaardeaanstatusensalarisdandehuidigegeneratieprofessionals.“Deprofessionalsvandetoekomstzullengeenvijfdagenmeerwerken,zijwillenflexibelearbeidsrelaties,zijhebbeneentotaalanderelevensstijl.”

Professionals nu en in de toekomst: binden en boeienDoordathetbelangvanstatusensalarisafneemt,wordthetéchtbindenvandeprofessionaleenstuklastiger.“Hetiseenillusiedatjemensenvijfjaarkuntbindenaaneenorganisatie;hetwerkenmetbonussenenauto’somtalenttebindenisachterhaald.”

5 De toekomst van de professionele dienstverlening

Competenties van professionalsWelke competenties heeft de professional van de toekomst?Overdecompetentiesdiedeprofessionalvandetoekomstmoethebben,lopendemeningenuiteen.Ondermeerdevolgendecompetentieswerdengenoemd.Deprofessionalmoet:

• diepgaandekennishebben; • kennishebbenvanbedrijfsprocessen;• breedkunnendenken,generalistzijn;• kenniskunnenintegreren;• vraaggerichtkunnendenkeninplaatsvanproductgericht;• overcommerciëleencommunicatievevaardighedenbeschikken;• overgoedeondernemerskwaliteitenbeschikken;• kunnensamenwerken;datiseenvoorwaardeomineennetwerkteparticiperen;

• decollega-professionalkunnenvertrouwen.

Branding door specialisatieEenveelgehoordemeningisdatdeprofessionalvooraleenspecialistbehoorttezijn.Voorondernemingenenprofessionalsishetdaaromvanhetgrootstebelangomzichteonderscheidendoormiddelvaneen(personal)brand.Opdiemaniermakenzeduidelijkwathuntoegevoegdewaardeis,enopgronddaarvankandeklanteenjuistekeuzemaken.“Specialisatieiseenmustomdatdeklantmetsteedsspecifiekerevragenkomt.”

“ De professional moet een specialist zijn die vakmanschap hoog in het vaandel heeft staan. Hij moet verschillende kennis-gebieden aan elkaar kunnen plakken. Kennis op zich is geen macht meer, maar het verbinden daarvan juist te meer.

6 De toekomst van de professionele dienstverlening

Het nieuwe credo van professionals: samenwerkenSamenwerken voor de klantMenisvanmeningdatprofessioneledienstverlenersveelmeermoetengaansamenwerkeninplaatsvanconcurreren−ofzenuzelfstandigwerkenofviaeenbureau.“Alsiemandzijnblikveldverruimtenookanderedisciplinesbijzijnopdrachtbetrekt,isdatnietalleeneenmeerwaardevoorzijnklanten,maarookvoordebranchewaarinhijwerkt.”

Samenwerken in multidisciplinaire teamsHetisbelangrijkdatprofessionalskunnensamenwerkeninmultidisciplinaireteams,diegevormdwordendooreenbureauwaarvoorzewerkenofbinnenhunnetwerk.Veelbureaushanterenechtereenwatverouderdbusinessmodelwaardoordemultidisciplinairesamenwerkingnietgoedgestaltekankrijgen.Bureauszoudenhunbusinessmodeldaarommoetenaanpassenomsamenwerkingtebevorderen.

Samenwerken bij de klantOokwordtergepleitvooreengoedesamenwerkingtusseninterneenexterneprofessionals,wanteenwisselwerkingtussenheniseenmustvoordeorganisatie.Goedecommunicatieontbreekthierechternogvaak.

“ Innoveren doe je namelijk samen, waarbij tevens kennis wordt gedeeld.

“Opleiden van professionalsPermanente educatieOnderdedeelnemersaanderondetafelbijeenkomstbestaatgroteconsensusoverhetbelangvanopleidingenkennisdeling.Eenpermanenteontwikkelingvankennisenvaardighedenbijprofessionalswordtalsnoodzakelijkgezien,medeinhetlichtvaninnovatie,deontwikkelingvaneenkenniseconomieendetoenemendeconcurrentieuithetbuitenland.“Jemoetsteedstoegevoegdewaardeleveren.Daaromzuljejezelfvoortdurendmoetenblijvenontwikkelen.”

“ Een permanente opleiding is voor de professionals van 2020 een must. Deze opleiding moet de professionals handvatten bieden − en wel op korte termijn.

7 De toekomst van de professionele dienstverlening

Discrepantie Erbestaatechtereenaanzienlijkediscrepantietussendenoodzaakvoorprofessionalsomzichvoortdurendteblijvenontwikkelenendepraktijk.Zp’ersgevenhunkennisontwikkelingopditmomentnietgenoegprioriteiteninvesterenonvoldoendeinhuneigenopleiding.“Alszp’ersvoorzichzelfbeginnen,dandaalthunkennisopbouw,omdatzeopbasisvanhunkunstjesteedswordeningehuurd.”

Hokjesgeest professional service firms (PSF’s)PSF’svertonenophetgebiedvanopleidingteveeleenhokjesgeest:zijgebruikenopleidingen(terugvorderingvan)dekostendaarvanalseenretentiemiddel.HetzoubeterzijnalsPSF’sopleidenzoudenzienalseenvanzelfsprekendebijdrageaandeontwikkelingvandebranche.

Zorgen over huidig onderwijsVelenzijnbezorgddatdekwaliteitvanhetreguliereonderwijsinNederlandafneemt.Bovendiensignaleertmendatdeafstandtussenuniversiteitenenhetbedrijfslevenalleenmaargroeit.EenanderzorgpuntishettekortaangoedeNederlandsestudenten.

Over zelfstandig professionals (zp’ers)Waarom wordt iemand zp’er? Overdemotievenomzp’erteworden,lopendemeningensterkuiteen.Sommigendenkendatditmetdelevensfasetemakenzoukunnenhebben.Anderendelendezemeningniet.Zijvindendathetondernemerschapinjebloedmoetzitten;zp’erzijnisnamelijknietvooriedereenweggelegd.

“ Rond de 35-40 gaat het kriebelen en worden mensen zp’er.

“Samenwerken in netwerkenSamenwerkenineennetwerkisvoorzp’erseenprobleem.Aandeenekantwillenzijzichnamelijknietlatenbindenenzoekenzedevrijheidendeonafhankelijkheid,maaraandeanderekantzoekenzijookdegeborgenheidensamenwerkingvaneennetwerk.

8 De toekomst van de professionele dienstverlening

“ De vraag is: hoe organiseer je de netwerken en hoe onderhoud je zo’n netwerk?

“RechtspositieWatdeoverheidvoor(z)zp’erskanbetekenen,isonderwerpvandiscussie.Enerzijdswordtoverheidsbeleidvoorprofessioneledienstverlening,eninhetbijzonder(z)zp’ers,gezienalsonvoldoendeontwikkeld.Deoverheidhoudtzichoverigenswelbezigmetenkeleaandachtspunten:onderwijs,onderzoek,regionaleontwikkelingvandienstverlening,beleidrondaanbestedingeneneensysteemvoorkwaliteitsgarantievoor(z)zp’ers.Anderzijdsishetdevraagofdeoverheidüberhauptweleenbelangrijkeregulerenderolmoetspelenindeontwikkelingvandeprofessioneledienstverlening.Erwordtgevreesddatteveelaandachtvoorwetgevingdeontwikkelingvanprofessioneledienstverleningenprofessionalskangaantegenwerken.

Rol vakbewegingDevakbewegingkaneengrotererolgaanspelenvoor(z)zp’ers.Eenvoorbeelddaarvanisregelgevingrondbeschermingenrechtenvan(z)zp’ers.Menconstateertdatdevakbewegingechterookpleitvoorbedrijfsbeleidenwetgevingdieinstrijdzijnmetdebelangenvan(z)zp’ers.

“ Het woord cao zal in de toekomst een andere invulling krijgen.

bureaus van de toekomst

9 De toekomst van de professionele dienstverlening

Bureaus in 2020 – de aanbodkant van de professionele dienst-verlening − zijn sterk verbonden met een markt, netwerk of maatschappelijk thema. Specifieke competenties en kennis zijn belangrijk, maar de context waarin deze worden ingezet zijn allesbepalend voor het succes van een bureau. Voor een aantal grote bureaus, bijvoorbeeld in de accountancy, werken nog maar half zoveel professionals als in 2010.

Professionele firms veranderenBureauswordensteedsflexibeler;hetnieuwewerkenisdaareeninvullingvan.Ditbetekentdathetbureauandersmetzijnmensenommoetgaanendatereenanderebindingmethetpersoneelontstaat.Dewijzewaaropveelbureauszijngeorganiseerd,meteenlijnorganisatieenhiërarchischeaansturing,pastnietmeerindezetijd.Dehuidigeontwikkelingenvragenomeenandersoortleiderschap−leiderschapdatnietgebaseerdisophiërarchie,maaropvertrouwen.Deinrichtinghiervanisvaakeenprobleemvoordehuidigegeneratiemanagers.

Inspelen op behoeften van professionalsBureausmoetenbeterinspelenopdebehoeftenvaninterneenexterneprofessionals.Zijmoetenflexibelearbeidsrelatiesdurvenaangaanenechtinvullinggevenaanhetnieuwewerken.

“ Bureaus moeten nu echt maatregelen nemen om professionals te binden.

“Aanpassen aan de omgevingBureaushebbennogsteedsproblemenomzichaantepassenaandemaarsteedsveranderendeomgeving.“Bureausmoetenflexibelerenslagvaardigerworden.”

Flexibele schilDeflexibeleschilvanprofessionalsrondomdebureausiseenbelangrijkthemavoorveelprofessionals.Hoeorganiseerjeditfenomeenopeenadequatewijzedierechtdoetaanklant,bureauenprofessional?Eeneenduidigantwoordoverwelkepersonentotdekernenwelkepersonentotdeflexibeleschilbehoren,zoupergevalverschillen.Belangrijkevragenzijnhoejetalentkuntbindenbinnendeflexibeleschilenwatdeinvloedvandeflexibeleschilzoukunnenzijnopdebedrijfscultuur.

10 De toekomst van de professionele dienstverlening

Rol van intermediairsEenonderwerpvandiscussieisdevraaginwelkemateintermediairsindetoekomstnogwaardekunnentoevoegen.Zp’ersgaanzichzelfsteedsmeerorganiseren,bijvoorbeeldincommunity’s,ennaarmatezijditbeterkunnen,wordenintermediairsoverbodig.

“ Als intermediairs geen toegevoegde waarde leveren, dan hebben zij geen bestaansrecht.

“Voordelen van bureaus ten opzichte van zp’ersDedeelnemersaandebijeenkomstzijnheteensoverdevoordelenvoordeklantdiebureaushebbentenopzichtevaneenindividuelezp’er.Bureauskunnenbeteromgaanmetcomplexiteit,multidisciplinariteit,risicoaansprakelijkheidetetcetera.

Diensten maken niet het onderscheidVoorbureausishetleverenvandienstenalleennietgenoeg.Dewijzewaarophetbureaumetdedienstenomgaat,maakthetonderscheid.Ermoetdaarbijaandachtzijnvoordebelangstellingvandeklantendeontwikkelingenindemaatschappij.Hetisookbelangrijkdatbureausherkenbaarzijnvoordeklant;nietalleenindemarkt,maarookdoordatdemensendievoordezebureauswerkeneenherkenbareuitstralinghebben.

Uitdagingen voor de bureaus in de toekomstHetprofessionelebureaubehoudtzondermeerzijnbestaansrecht,maarzalwelvankarakterveranderen.Opwelkemanierbureausveranderen,isafhankelijkvanexterneontwikkelingen,zoalsICT-ontwikkelingen,typenprofessionalsenklanteisen.Tijdensdediscussieoverditonderwerp,kwamenallerleivragennaarvoren,zoals:

• Inhoeverremoeteenbureauzichspecialiserenenzijnproducten/dienstenverfijnenalsdevragenvanklantenspecifiekerworden?

• Kanhetprofessionelebureaueenveiligethuishavenzijnvoorzp’ers?• Inhoeverreishetbureaudefacilitatorvoornieuweontwikkelingen?• Moetenbureausnietveelmeergaansamenwerkeninplaatsvanconcurreren?

• Zou‘coöpetitie’hetcredomoetenzijn:coöperatieenconcurrentietegelijk?

• Ishetbureauvandetoekomstgebaseerdopmultidisciplinairesamenwerkingenhoeorganiseertmenditdan?

klantorganisaties van de toekomst

11 De toekomst van de professionele dienstverlening

Klantorganisaties in 2020 – de vraagkant bij bedrijven en instellingen – zijn qua omvang van vast personeel sterk afgenomen. Voor een deel komt dat doordat nieuwe generaties professionals geen uitdaging ervaren in een vast dienstverband bij een (grote) organisatie. Daarnaast worden niet-strategische processen in 2020 geheel uitbesteed aan externe partijen en worden belangrijke projecten uitgevoerd met externe professionals.

Klanten kritischerKlantenwordensteedskritischerenzijnvaakookbeterbekendmetdiensten,waardoorzijdanookvaakhogereeisenstellen.Daarnaastzijnklantenkostenbewuster.Voordeprofessioneledienstverleningbetekentditdatdemeerwaardevandeaangebodendienstenhardmoetwordengemaakt.

Waar liggen de kansen bij klanten?Kansenzijnervoorbureausenzp’ersdiekunneninspelenopcomplexerewensenvandeklant,zoalscontinuïteitvandedienstverlening.Ookinzicht

hebbeninanderewensenvandeklantbiedtkansen,evenalshetvolgenvanontwikkelingenindesamenleving.

Wanneer schakelen klanten professionals in?Klantenzijnbereidomkennisbuitendeorganisatieintekopenalsdetoegevoegdewaardeduidelijkis.Hiervooriswelnodigdatzijwetenwelkespecifiekemogelijkhedeneenzp’erofbureaubiedt.Professioneledienstverlenerslatenechterinhuncommunicatieoverhundienstverleningvaakeensteekjevallen.Zijmakenonvoldoendeduidelijkwaterpreciesmogelijkis;daarnaastkanhunboodschaptecomplexzijnwaardoordeklantdezenietvolledigbegrijpt.

Wanneer kiest een klant voor een zp’er en wanneer voor een bureau?Bijdezekeuzespeeltdecontinuïteitindienstverleningeenbelangrijkerol.Eenmultidisciplinairebenaderingwordtvaakopprijsgesteld.Hetkunnenregisserenvandediversiteitlevertdetoegevoegdewaarde.Vanoudsherkaneenbureau,doordeomvangen/ofaanwezigheidvanverschillendespecialisaties,dezeregiefunctieleveren.Eennetwerkvanzp’erskandezeroleveneensspelen,omdatdaardemultidisciplinariteitookvaakaanwezigis.Eennetwerkvanzp’ersisdaaromeenreëleconcurrentvoorhet“traditio-nele”professionelebureau.

12 De toekomst van de professionele dienstverlening

“ Ik kijk vooral naar de kwaliteit en naar de mensen met wie ik als klant te maken krijg. Of dit nu een bureau is of een netwerk van professionals, maakt mij niet uit.

“Inhuur door klanten: vaak subjectief Klantenzijnvaakopzoeknaarspecialisten,maardoordatzezelfdekennisoverhetbetreffendespecialismenietinhuishebben,kunnenzenietaltijdgoedbeoordelenofdeingehuurdeprofessionalweldebestekandidaatis.

Erisbehoefteaaneenkwaliteitscertificaatvoorprofessionals.Sommigeberoepsorganisaties,bijvoorbeeldindeaccountancy,leverenditindevormvandeverplichtingtotpermanenteeducatie.“Zo’ncertificaatgarandeertoverigensbeslistnietdatjedejuistemanofvrouwaanboordhebt.”

Professionalswordenvaakingehuurdopbasisvaneenrelatiediezehebbenmetdeklant,enminderopbasisvanconcretedoelstellingenengeformuleerdecompetenties.Ennadateenopdrachtisuitgevoerd,wordtdezevaaknietgoedgeëvalueerdnaareffect.”Devraag“wathebbenweeraangehad?”kanbestwatvakergesteldworden.”

diensteneconomie van de toekomst

13 De toekomst van de professionele dienstverlening

Nederland in 2020 is een diensteneconomie en niet langer alleen een kenniseconomie. Maar liefst 80% van ons bruto nationaal product is afkomstig van diensten, zoals het CPB al in 2010 voorspelde in The Netherlands of 2040. De bijna 500 miljard euro die per jaar met diensten wordt ‘verdiend’, levert niet alleen in ons land toegevoegde waarde, maar leidt ook tot kennis, reputatie en bestuurlijk vermogen die evidente waarde hebben, ook over de grenzen heen.

InnovatiesNieuwemediaentechnologischeinnovatiesontwikkelenenveranderendeprofessioneledienstverlening.Technologiekandeprofessionalondersteunen,maarkanook(delenvan)dedienstverleningvervangen.Ditleverteenbijdrageaandeontwikkelingvandedienstverlening;dezeinnovatieszijndekatalysatorvoordeinternationaliseringvandeNederlandsedienstverlening.

“ Binnen de professionele dienstverlening is het steeds gemakkelijker om met elkaar te communiceren. Vaak hoef je niet meer fysiek bij elkaar te komen en dan is afstand niet meer belangrijk: the world is flat.

“Branchegeoriënteerde megastedenOvereenaantaljarenzullenwewerkenvanuiteenaantalbranchege-oriënteerdemegasteden:inééngebiedismengespecialiseerdinéénbepaaldedienstdieookvanuitdatgebiedgeleverdwordt.Bepaaldespecialismenzijnwellichtnaarhetbuitenlandgeoutsourcet.

HoofdkantoorfunctiesDedeelnemersaanderondetafelbijeenkomstvindendathoofd-kantoorfunctiesinNederlandbehoudenmoetenblijven.DoorspecialistischefunctiestecreërenvoordeverschillendeNederlandsekantoren,kunnensleutelfunctiesbehoudenblijven.

14 De toekomst van de professionele dienstverlening

Toegankelijkheid van kennisDerolvankennisbinnendeprofessioneledienstverleningzalveranderen.Kennishebbenvaneenbepaaldonderwerpisindetoekomstgeenuniekeeigenschapvandienstverlenersmeer.Eendienstverlenerkanmeerwaardecreërendoordemanierwaarophijzijnkennisgebruikt.

InternationaliseringDeinternationaliseringvanonzedienstverleningisvoordetoekomsteenaandachtspunt.Overdeeffectenervanwordtechterzeerverschillendgedacht.ZozijnsommigenvanmeningdatinternationaliseringwerkgelegenheidoplevertvoordeprofessioneledienstverleninginNederland,terwijlaandeanderekantooknegatieveelementenalsextraconcurrentieenverliesgenoemdworden.

InnovatieVergelijkbareverschillenzijnerooktenaanzienvaninnovatie.Hetgangbaretoekomstbeeldvanwesterseeconomieënalscentravaninnovatiewordtterdiscussiegesteld:innovatiezalvolgenssommigenindetoekomstmeeruitAziatischelandenkomen.AnderenzijnvanmeningdatdemogelijkhedenvoorexportvaninnovatiesuitNederlandnognietoptimaalwordenbenut.

“ Kennis zal voor iedereen veel eenvoudiger toegankelijk worden. Kennis is macht is daarmee niet altijd meer een automatisme.

Tekort aan talentGesignaleerdwordtdaterindetoekomsteentekortzalontstaanaantalentenoplossingen.Omhetkennistekortopteheffen,zullengetalenteerdenuithetbuitenlandnaarNederlandkomenomhieronderzoektedoenentepromoveren.Hetiswelvanbelangomdittalentvervolgensvasttehouden.

hoe nu verder?

15 De toekomst van de professionele dienstverlening

SamenvattingOndanksdeverschillendeachtergrondenvandedeelnemersaanderondetafelbijeenkomstendediversiteitaanopvattingenismenhetercollectiefovereensdatdeprofessioneledienstverleningzalmoeten veranderen.

Denieuwegeneratieprofessionalszalzichautonomerenonafhankelijkeropstellendandevorige.Deroepomflexibelearbeidsrelatieszalalleenmaartoenemen,evenalsdewensomalszelfstandigprofessionalinnetwerkenmetanderensamentewerken.Erbestaatgeeneenduidigbeeldvandenoodzakelijkecompetentieswaaroverdeprofessionalvandetoekomstmoetbeschikken.Hetisbelangrijkomhierduidelijkheidovertekrijgen,medevanuitdeoptiekvanberoepsopleidingenpermanenteeducatie.Erisbovendienbehoefteaaneenkwaliteitscertificaatvoordeindividueleprofessional.Derechtspositievandezzp’erisnognietgoedgeregeld.

Bureausveranderen,omdatzijzichvoortdurendmoetenaanpassenaanexterneomstandighedenenmoeteninspelenopdeeisenvandeprofessionals.Overhetalgemeenzullenbureausflexibelermoetenwordenenzullensteedsmeermeteenflexibeleschilvanprofessionalsgaanwerken.Ookderolvanintermediairsverandert.Zijzullenhunbestaansrechtvoordemarktendeprofessionalmoetenaantonen.

Klanten wordensteedskritischerengaananderevragenstellen.Zekijkennaardetoegevoegdewaardeenzijnsteedsminderbereidomveelgeldvoorstandaardproductenof-dienstentebetalen.Klantenzullenindetoekomstmeergaankiezenvoorgoedgeorganiseerdenetwerkenvanzp’ersdanvoordebestaandebureaus.Deinhuurenevaluatievanprofessionalsdoorklantenkanveelbeter.

Nieuwe media en technologische innovatiesontwikkelenenveranderendeprofessioneledienstverleninginsterkemate.Overdeconsequentiesdaarvanliependemeningenuiteen.DezeinnovatieszijnmogelijkweldekatalysatorvoordeinternationaliseringvandeNederlandsedienstverlening.

ThemagroepenMedeopgrondvanderondetafelgesprekkenheefthetPSIdeverschillendeonderzoeksthema’sgeformuleerd,opbasiswaarvanthemagroepenwordengevormd.

Hierbijgaathetnietalleenomhetontwikkelenvanideeën,hetgaatook–enmisschienvooral–omhetcreërenvanruimteomerindepraktijkmeeteexperimenterenenerzoverdervanteleren.Hiernaleestuwelkethema’sindegroepenwordenuitgewerktenwelkevragendaarbijhoren.

16 De toekomst van de professionele dienstverlening

Dewerkgroepenzullenzelfaanvullendevragenformulerenenhetkomendjaaropzoekgaannaarantwoorden.Informatieoverdestart,voortgangenresultatenvandethemagroepenzalblijvendwordengecommuniceerdviadeNyenrodeCommunityforProfessionalServicesopLinkedin.

Devolgendethemagroepenzullenvanstartgaan.Metsuggestiesvanbijbehorendevragen:

Themagroep 1: Professionals van de toekomst

• Opwelketerreinenzullendenieuwegeneratiesprofessionalsactiefwordenenwatzijndebelangrijksteverschillentussendehuidigeennieuwegeneraties?

• Welkeverschillenincompetentiesenlerendoenzichvoortussenzp’ers,professionalsbijbureauseninterneprofessionals?

• Hoebelangrijkzijnspecialisatieenkennisvoorprofessionalstenopzichtevanondernemerschap,leiderschapendecompetentieomkennisteintegreren?

• UitwelkelandenkomendeprofessionalswaarinNederlandnietzelfkanvoorzienenhoegaanwijdieinstroomorganiseren?

• Opwelkemaniergaanzelfstandigeprofessionalszichdekomendetienjaarorganiseren,zichvakinhoudelijkontwikkelenenvanelkaaronderscheiden?

• Inhoeverregaanaanbiedershunkrachtenbundelen,opgrotereschaalopererenofcoalitiesennetwerkenvormen?

• Hoezullenprofessioneledienstenindetoekomstgeprijsdworden?

Themagroep 2: Toekomst van bureaus

• Inhoeverregaanprofessionalsbijbureaus,zp’erseninterneprofessionalsmetelkaarconcurrerendanwelsamenwerken?

• Watishetbestaansrechtvanbureausenkantoren,hoezienzijeralsorganisatieuit,hoegaanzijklantenenprofessionalsbindenenwelkleiderschapisvereist?

• MetwiegaanbureausinNederlanddekomendetienjaarconcurreren:metinterneprofessionals,metzp’ers,metbuitenlandseaanbieders,metelkaar?

• WelkeprofessioneledienstenwordenstraksnietmeervanNederlandsebureausgevraagdomdatzijgeenonderdeelvaneenwaardeclusteruitmaken,eenvoudigelderskunnenwordengevondenofgewoonnietmeernodigzijn?

• Welkeconsequentieshebbendetoenemendedigitaliseringenverstandaardisering(inhetEngelsaangeduidalscommoditizing)ophetaanbodvandiensten,detarievenenderelatiemetklanten?

• Welkenieuwebusinessmodellenzullenbureausmoetengaanhanterenenhoezullenzijhundienstenmoetengaanprijzen?

17 De toekomst van de professionele dienstverlening

Themagroep 3: Toekomstige (sourcings)vraagstukken bij klanten

• Bijwelke(nieuwe)vraagstukkenzullenklantenprofessionalsinschakelenenwelke(nieuwe)kennisencompetentieszullenervanbureausenprofessionalsgevraagdworden?

• Opwelkemaniergaan(klant)organisatieshettekortaaninterneprofessionalsoplossenenwelkerolgaanzijdaarinaanexterneprofessioneledienstverlenersgeven?

• Hoevergaan(klant)organisatiesmethetformerenvaneenflexibeleschilenwatbetekentdatvoormanagementenleiderschapindezeorganisaties?

• Hoezaldeprofessionaliseringvandeinkoopfunctiezichontwikkelenenwatwordenleidendecriteriabijdeselectieenperformancemetingvanprofessionals?

• Welkeverschillengaanontstaanbijdeinschakelingvan(nationaleeninternationale)professioneledienstverlenerstussenmkb,grotebedrijven,multinationalsenoverheidsinstellingen?

Wat is het PSIHetProfessionalServicesInstitutedoetonderzoekdoetnaardemacro-economischebetekenisvandesectorprofessioneledienstverlening,actuelemanagement-enbesturingsvraagstukkenbinnendezesectorennaardeontwikkelingvanspecifiekebranches.VanuitdePSI-visieopdeontwikkelingvandeprofessioneledienstverleninginNederlandbiedtNyenrodeBusinessUniversiteitdiversemasterclassesaanvoorbestuurders,managersenprofessionals.

Nyenrode Business Universiteit

Straatweg 25P.O. Box 130, 3620 AC BREUKELENThe Netherlands

t +31 346 291 406e [email protected]

www.nyenrode.nl/psi