ProZa #14-2012

download ProZa #14-2012

of 12

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

ProZa #14-2012

Transcript of ProZa #14-2012

 • P R O Z A

  N U M M E R 1 4 W I N T E R 2 0 1 2 / 2 0 1 3 J A A R G A N G 7

  Als n van de eerste bewoners betrok ik in 2009 een hoekappartement op de Eosstraat in het Amsterdamse Zuidkwartier. Mevrouw Stphanie Delprat is beeldend kunstenares en speelt al sinds haar 8e jaar viool. Ik voel me hier erg thuis, niet alleen omdat ik al meer dan de helft van mijn leven in Amsterdam-Zuid woon, maar ook omdat we met elkaar een hechte groep bewoners vormen. De gelijk-gestemdheid is duidelijk voelbaar. We ontmoeten elkaar regelmatig in de gemeenschappelijke ruimte tijdens koffie-ochtenden, voordrachten en andere initiatieven. Bovendien beschikken we over een daadkrachtige bewonerscommis-sie, die goed werk verricht. Haar man, de graficus Jan Mensinga (1924-1998), ontmoette ze op de Rijksacademie in Amsterdam. Hij speelde eveneens viool en vroeg haar direct voor een duo. Er volgden nog vele duootjes.

  Ik was blij verrast meerdere muzikale bewoners in Zuid-kwartier te treffen. Met de heer Pennink (piano) en de heer Pon (viool) vorm ik samen het Eos-trio. Dan is het fijn te weten dat het pand goed gesoleerd is. Onlangs is mevrouw Delprat druk bezig geweest met de totstandkoming van het boek Zwart Vuur over haar man en met de voorbereidingen voor de tentoonstelling over zijn werk (van 3 november tot 3 februari 2013 in het Henritte Polak museum te Zutphen, zie aankondiging op pag. 10). Mevrouw Delprat zal na haar staaroperatie een nacht ver-blijven in Emmahof (de zorglocatie van Pro Senectute in Amsterdam). Onze nieuwe manager, Annie Mesman, begeleidt mij persoonlijk hierbij. Zo bood ze me bijvoorbeeld direct aan een grijper bij Blokker te kopen, omdat ik na de operatie niet mag bukken. Dat geeft mij een veilig gevoel.

  P R O Z A I S E E N U I T G A V E V A N P R O S E N E C T U T E

  2 O v e r h e i d s b e s l u i t 4 F e e s t j e O r a n j e s t e i n 8 D u o f i e t s 1 0 P r o A r t e

 • beperking van de AWBZ-kosten

  Overheidsbesluit

  In verband met de externe ontwikkelingen op het gebied van de inkrimping van de AWBZ-kosten heeft Bart Magielse, voorzitter van de Raad van Bestuur, op de meeste zorg- en woonlocaties pre-sentaties gehouden. Wellicht heeft u een van de bijeenkomsten bijgewoond. Hierbij een kort ver-slag van de inhoud van deze bijeenkomsten.

  Pro Senectute, vonden wij het tijd worden om onze visie hierop kenbaar te maken., aldus Bart Magielse.

  Scheiding wonen en zorgEr komt een sterkere scheiding tussen wonen en zorg in de nabije toekomst. De overheid is voorne-mens om vanaf 1 januari 2013 de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-kosten (AWBZ) alleen nog te ver-goeden voor de zwaardere zorg (v.a. Zorg Zwaarte Pakket, ZZP-3*).

  et de titel Verder in Verbondenheid startte Bart Magielse de presen-

  tatie. Deze titel refereert aan het Pro Senectute beleidsdocument 2011-2014. Waarom nu deze meeting voor u als bewoner van een zorg- of woonlocatie? Heel eenvoudig, om u duidelijkheid te verschaffen, over de externe ontwikkelingen in de ouderenzorg. De kranten staan er ten slotte bol van en omdat het ook gevolgen heeft voor het beleid van

  M

  Voorwoord

  2 PROZA winter 2012/2013

 • Dat impliceert dat er een verschui-ving komt in de ouderenzorg in Nederland. De lichtere categorien (ZZP-1 en 2*) komen dan niet meer in aanmerking voor verblijf met zorg in het verzorgingshuis. Voor de duidelijkheid: dit heeft geen gevol-gen voor onze huidige bewoners. De overheid wil dat mensen in deze lichtere zorgcategorie langer thuis blijven wonen met hulp van thuis-zorg en/of mantelzorg. Op korte ter-mijn verwacht de overheid een gro-tere bijdrage van mantelzorgers.

  Het beleid van Pro Senectute om geleidelijk onze verzorgingshuizen geschikt(er) te maken voor inten-sievere zorg sluit aan bij deze externe ontwikkeling. Continuteit

  van zorgverlening staat hierbij cen-traal. Zo hebben we in Oranjestein (Doorn) en Spaar en Hout (Haar-lem) na de renovaties kleinschalige woningen gerealiseerd voor psy-chogeriatrische ouderen (ouderen met dementie). Dat betekent tevens dat we ons aan het voorbereiden zijn op de lichtere zorgvraag (ZZP 1 t/m 2*) in onze vijf woonlocaties.

  Verder zullen we de komende tijd nog meer investeren in het scholen en begeleiden van onze medewer-kers, zodat zij met enthousiasme en vereiste deskundigheid de ver-anderingen tegemoet kunnen treden.Zo zijn we beter op de toekomst voorbereid.

  De bijeenkomsten vonden plaats vr de kabinets-formatie. De verwachting is dat er een nog sterkere scheiding komt tussen wonen en zorg. Pro Senectute is daarom van plan om senioren die geen indicatie ontvangen voor opname in een ver-zorgingshuis, huurappar-tementen aan te bieden in zorglocaties van Pro Senectute. Thuiszorg kunnen we dan ter plekke organiseren.

  Voorwoord

  3winter 2012/2013 PROZA

 • TERUG NAAR ORANJESTEIN

  Dat is een feestje waard29 augustus - feestelijke middag voor bewoners, eerste contactpersonen en vrijwilligers

  e sluiten een rumoerige tijd af en zijn blij dat iedereen weer zijn

  eigen plekje heeft in het mooie (gedeeltelijk) gerenoveerde Oran-jestein. De verhuizing van Park Boswijk terug naar Oranjestein verliep prima. Het was in alle

  opzichten een stralende verhuis-week. De inzet van de medewer-kers, vrijwilligers, familieleden en contactpersonen was overweldi-gend. We zijn daarvoor zeer dank-baar. Zonder deze hulp was het

  nooit gelukt om in zon goede sfeer te verhuizen., zo luidde Ans Willemsen, regiodirecteur Lochem/Doorn/Soest, de feeste-lijke middag in. Er klonk een welgemeend applaus.Onder de titel Voorbereid de toe-komst tegemoet werden bewo-ners, hun familieleden en contact-personen uitgenodigd voor een feestje om de heropening met elkaar te vieren. Na een presentatie

  van Ans Willemsen, werden bewo-ners aan het eind van de middag getrakteerd op een tango-optreden van Karin Venverloo en haar dans-partner. Zij wijdden het vernieuwde Oranjestein dansend in.

  Locatienieuws

  W

  Nu mag je zomaar naar deze dans kijken, vroeger was dat

  taboe en het is zo mooi.

  4 PROZA winter 2012/2013

 • Bouwfase 2Na deze eerste bouwfase is de uit-straling van Oranjestein enorm verbeterd. De gangen en alge-mene ruimtes zijn licht en er hangen levensgrote fotos van de natuur in de nabije omgeving van Doorn. Van vele kanten hebben we complimenten gekregen over het frisse interieur. De inrichting is lichter geworden en de aankle-ding van de woonkamers zijn modern en warm. Nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor bouwfase 2, maar weten nog niet precies wanneer dit van start gaat. In deze fase zal onder andere het restaurant met lounge gerealiseerd worden en de park-tuin volledig heringedeeld. Daar-naast is het de bedoeling dat er een nieuwbouwproject gereali-seerd wordt voor 27 seniorenap-partementen.

  Locatienieuws

  Achtergrond Inspelend op de overheidsveranderin-gen is Pro Senectute zich al enige tijd aan het voorbereiden op de consequen-ties hiervan. Voor onze zorglocaties betekent dit onder andere dat we onze gebouwen moeten aanpassen aan de eisen voor de zwaardere zorgvraag. Dat was voor ons de aanleiding om ook Oranjestein te renoveren. En nu, na deze eerste bouwfase, is Oranjestein voorbereid op de intramurale zorg van de toekomst. Er zijn drie kleinschalige woningen gerealiseerd voor 33 bewoners met dementie en het verzorgingshuisgedeelte biedt met de vernieuwde appartementen onderdak aan 31 bewoners. Iedere kleinschalige woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En iedere bewoner heeft een eigen woon-slaapkamer met sanitaire ruimte De huiselijke sfeer in de kleinschalige woningen met n vast zorgteam biedt hou-vast en structuur aan de dagindeling van de bewoners met dementie. We stemmen het dagritme af op de behoefte en de mogelijkheden van de individuele bewoner.

  Ik krijg zelf zin om te dansen!

  5winter 2012/2013 PROZA

 • Wat is uw achtergrond?Ik heb een juridisch/bedrijfsecono-mische achtergrond. Ruim 25 jaar heb ik in het bedrijfsleven gewerkt, onder andere bij grote verzeke-ringsmaatschappijen, waar ik ver-antwoordelijk was voor fusies en overnames. In 1996 werd ik gevraagd als penningmeester bij het Haagse verzorgingshuis Oldeslo, een doopsgezind verzor-gingshuis in Den Haag. In 2002 heb ik de fusie met verzorgingshuis

  Aelbrecht van Beijeren in het Benoordenhout, begeleid. Dit resul-teerde in de Zorggroep Oldael. Als n van de eerste verzorgingshui-zen in Nederland hebben we de Zorggroep Oldael gedeeltelijk geprivatiseerd. Zorg op maat zonder indicatie, maar wel met aanspraak op het Persoons Gebonden Budget (PGB). Na de fusie ging het Bestuur over in de Raad van Toezicht, waar ik deel van uitmaakte met de portefeuille financin. En in 2007 werd ik gevraagd als Voorzitter van de

  Raad van Bestuur. Na drie jaar was mijn interimopdracht als voorzitter afgerond.

  Hoe bent u bij Pro Senectute terecht gekomen?Ondertussen had ik nog altijd mijn eigen interimadviesbureau en heeft Bart Magielse (voorzitter Raad van Bestuur Pro Senectute) mij in februari 2011 benaderd voor een interimklus in Oranjepark. Mijn voorgangster was daar onver-wachts vertrokken. Ik ken Bart Magielse sinds 2009 toen wij samen deel uit maakten van een directiewerkgroep. En nu ben ik in dienst bij Pro Senectute voor Oran-jepark en voor de twee woonloca-ties in Lochem, te weten: Hoog Langen en Stadenbos.

  Hoe ziet u uw rol als manager voor deze drie woonlocaties?Ik heb mezelf tot doel gesteld de drie woonlocaties waar ik verant-woordelijk voor ben, sterk te profi-leren als kwalitatief hoogstaande woonlocaties bij onze selecte doel-groep en benvloeders daarvan. Dat doen we onder andere door onze faciliteiten per locatie onder de aandacht te brengen, maar ook door onze locaties bij tijd en wijle ope