Project “Nieuw Logistiek Concept Sierteeltâ€‌ Eindver...

download Project “Nieuw Logistiek Concept Sierteeltâ€‌ Eindver .“Nieuw Logistiek Concept Sierteeltâ€‌

of 30

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Project “Nieuw Logistiek Concept Sierteeltâ€‌ Eindver...

Project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt

Eindverslag

Bleiswijk 31 oktober 2011

1

Project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt

Deelnemende bedrijven en organisaties

Projectdeelnemers:

Lemkes Export b.v., Bleiswijk

Gebr. van der Salm, Boskoop

Projectleiding en onderzoek:

Kenlog b.v., Honselersdijk

Ministerie EL&I (voorheen LNV) Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eindverantwoordelijk

voor POP2 in Nederland.

Ondersteuning projectaanvraag:

Innovatieprogramma Flowers & Food

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

2

Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Projectactiviteiten 4

1.1 Doelstelling van het project 4 1.2 Uitgevoerde activiteiten 5 1.3 Resultaten 8 1.4 Tijdschema 13

Hoofdstuk 2. Projectdoelstelling 14

2.1 Behaalde doelstellingen 14 2.2 Beoordeling projectactiviteiten 14 2.3 Beoordeling resultaat 15

Hoofdstuk 3. Kennis en informatie 18

3.1 Samenvatting leereffecten 18 3.2 Belang voor andere ondernemers/organisaties 19 3.3 Verspreiding van kennis en informatie 19

Bijlagen 21

- Processtappen in de sierteeltketen 22 - Rekenmodel NLCS 23

3

Inleiding Dit eindverslag beschrijft de activiteiten die zijn uitgevoerd voor het project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt (NLCS). Dit project betreft onderzoek naar de toepassing van een dubbeldekstrailer en een nieuw te ontwikkelen rolcontainer voor transport van sierteeltproducten, met name potplanten. Het project loopt van 1 augustus 2010 tot en met 30 september 2011. De oorspronkelijke einddatum was 31 augustus 2011, met instemming van het ministerie is dit verlengd met 1 maand. De projectdeelnemers zijn Lemkes Export b.v. uit Bleiswijk, de grootste exporteur van potplanten in Nederland, en Gebr. van der Salm b.v., een innovatieve kwekerij van tuinplanten in Boskoop. De projectleiding en het onderzoek lag in handen van bedrijfskundig adviesbureau Kenlog b.v. uit Honselersdijk. De subsidievoorwaarden schrijven voor dat na elk projectjaar een tussenverslag wordt verstrekt. Aangezien de looptijd van dit project 14 maanden bedraagt, is er voor gekozen om de tussenrapportage direct de eindrapportage te laten zijn. Voor de opzet van dit document is uitgegaan van de eisen die daaraan gesteld worden op de site van het EL&I loket, www.hetlnvloket.nl. Naast dit eindverslag komt een uitgebreid rapport van het onderzoek beschikbaar, dat in november 2011 wordt afgerond. Hieronder zijn de kerngegevens van het project schematisch weergegeven. Onderdeel Omschrijving

Projectnaam Financier

Nieuw Logistiek Concept Sierteelt Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen LNV). Het project is aangevraagd in het kader van Flowers & Food.

Projectdeelnemer 1 Lemkes Export b.v. Hollandweg 8, 2665 MT Bleiswijk

Projectdeelnemer 2 Gebr. van der Salm b.v. Kooiweg 32, 2771 WJ Boskoop

Projectleiding en onderzoek Kenlog b.v. Zwethlaan 56, 2675 LB Honselersdijk

Referentie 4100004152655 (zie toekenning d.d. 25 juni 2010, LNV) De opdracht Start- en einddatum

Conform het projectvoorstel projectaanvraag Nieuw Logistiek Concept Sierteelt, aangevraagd in kader van Flowers & Food. En conform toekenning van de aanvraag door Ministerie LNV op 25 juni 2010. Project aanvang is 1 augustus 2010, afronding van het project is 30 september 2011, oplevering van de definitieve rapportage bij het ministerie uiterlijk 31 oktober 2011.

4

Hoofdstuk 1. Projectactiviteiten

1.1 Doelstelling van het project De doelstelling van het project is drieledig:

1. Aanpassen van een reeds bestaande dubbeldekstrailer voor gebruik in de sierteelt, door een beweegbare 2e laadvloer aan te brengen die het mogelijk maakt om diverse typen rolcontainers geconditioneerd te vervoeren. Dit doel is in de loop van het onderzoek aangepast. Hierover later meer.

2. Ontwikkelen van een rolcontainer die qua maatvoering bijdraagt aan het bereiken van deze beladingsgraadverbetering. Daarvoor is een Euro-maatvoering nodig, en worden de rolcontainers aanzienlijk lager dan de huidige typen; enerzijds vanwege het gewicht en de handling, anderzijds om de maximale ruimte in de trailer te benutten door het stapelen van twee halve rolcontainers.

3. Bij de ontwikkeling van een rolcontainer rekening houden met de wens om logistieke middelen in de gehele keten toe te passen, van orders klaarmaken op de kwekerij tot verkopen op de winkelvloer. Dat houdt o.a. in: presentabel genoeg om als mobiel winkelschap te kunnen functioneren en onderzoeken van de mogelijkheid en haalbaarheid van het inbouwen van een actieve RFID-tag.

De aanleiding voor het project is de noodzaak om innovatie en besparingen te bereiken in het transport van sierteeltproducten. De land- en tuinbouwsector, waarvan de sierteeltsector deel uitmaakt, heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse economie en heeft qua export een top drie notering op wereldniveau. Ook op het gebied van transport en distributie speelt de sector een belangrijke rol. Tegenwoordig is n op de drie vrachtwagens gevuld met producten uit de land- en tuinbouw. De sierteeltsector is de grootste exporteur van bloemen en planten in Europa.

In de glastuinbouwketen werkt men al jaren met vrachtwagentrailers, met stapelwagens om bloemen te vervoeren en met rolcontainers (zogeheten Deense Containers) om planten te vervoeren. De kosten en milieubelasting van het transport in de tuinbouwketen zijn hoog en er wordt daarom constant gezocht naar verbeteringen; binnen de huidige transportmiddelen of in nieuwe transportmiddelen.

Naast verbeteringen in het transport zijn er, met name vanuit de grootschalige retail, wensen ten aanzien van de ladingdrager. Retailers willen verse producten vaker geleverd krijgen, in kleinere hoeveelheden per levering. En aangezien de rolcontainer die voor het transport wordt gebruikt vaak ook in de winkel wordt gebruikt als verkoopdisplay, zijn er ook wensen ten aanzien van dat gebruik van de rolcontainer. Retailers wensen een rolcontainer die minder hoog beladen wordt, minder zwaar is en minder lawaai maakt.

In een aantal andere branches zoals de kledingbranche en de supermarktbranche is in Nederland een nieuw transportconcept ontwikkeld. Dit dubbeldekstrailerconcept bestaat uit een vrachtwagentrailer met andere afmetingen dan de huidige vrachtwagentrailers en met een dubbele laadvloer erin. Het grote voordeel hiervan is dat er per rit meer belading meegenomen kan worden en het concept de mogelijkheid biedt om verschillende ladingdragers bij elkaar in n trailer te vervoeren. Op papier leidt dat tot 25% hogere belading van vrachtwagens, met bijbehorende voordelen in kosten en milieubelasting. Om deze redenen lijkt het dubbeldekstrailerconcept, in combinatie met een nieuwe rolcontainer, een interessant transportconcept voor de glastuinbouw. Om dit concept in

5

de tuinbouwketen met succes te kunnen toepassen, zijn natuurlijk wel aanpassingen vereist. In dit onderzoek zal daarom onderzocht worden of een dubbeldekstrailer in combinatie met een nieuwe rolcontainer als transportconcept in de sierteeltketen ingezet kan worden, op die manier dat het gebruik ervan de gebruikers transportkosten besparingen oplevert. Hieronder is schematisch weergegeven dat het onderzoek zich richt op de sierteeltketen, als onderdeel van de Nederlandse land- en tuinbouw (ook wel het Agro cluster genoemd).

De afbakening van het project Nieuw Logistiek Concept Sierteelt

1.2 Uitgevoerde activiteiten De activiteiten zijn ondergebracht in 3 fasen. Deze zijn hieronder benoemd, met daarbij de activiteiten per fase. Fase 1: De blauwdruk

In deze fase wordt het globale idee vertaalt naar de sierteeltsector. Na een beschrijving van de aanleiding en de doelstelling van het project volgt een beschrijving van de sierteeltketen, de transportmodaliteiten en de processtappen in de keten. Het dubbeldekker concept (een trailer met 2 laadvloeren), zoals dat elders al in gebruik is, wordt gentroduceerd. Om het beeld te complementeren worden andere ontwikkelingen in het transport van sierteeltproducten benoemd, en wordt het dubbeldekker concept vergeleken met LZVs (Lange Zware Voertuigen), een concept dat in de sierteeltsector reeds wordt toegepast. Dit onderdeel wordt afgesloten met een opsomming van de randvoorwaarden voor succes bij het ontwikkelen van een concept met een dubbeldekstrailer en een rolcontainer.

6

Uitgevoerde activiteiten in fase 1:

1. Beschrijven van de uitgangspositie en de onderzoeksopzet van het project (hoofdstuk 1 van het rapport). Dit bevat:

Aanleiding en probleemstelling Doelstellingen van het project Methode van aanpak en planning Organisatie en uitvoering Scope van het onderzoek Beoogd resultaat Innovatieve karakter en perspectief voor de sector

2. Kennismaking met de sierteeltketen (hoofdstuk 2 van het rapport). Dit bevat:

Uitleg over de verschillende partijen in de sierteeltketen Beschrijving van de gebruikte ladingdragers Beschrijving van de gebruikte transportmodaliteiten De processtappen in de sierteeltketen Een gedetailleerde beschrijving van de route die een rolcontainer aflegt in

de sierteeltketen

3. Kennismaking met het dubbeldekstrailer transportconcept (hoofdstuk 3 van het rapport). Dit bevat:

Een introductie van een bestaand dubbeldekstrailer concept De ervaringen bij een drietal gebruik