Progressief Zoeterwoude: Beschouwingen Begroting 2016 1 Progressief Zoeterwoude: Beschouwingen...

Click here to load reader

download Progressief Zoeterwoude: Beschouwingen Begroting 2016 1 Progressief Zoeterwoude: Beschouwingen Begroting

of 6

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Progressief Zoeterwoude: Beschouwingen Begroting 2016 1 Progressief Zoeterwoude: Beschouwingen...

 • 1

  Progressief Zoeterwoude: Beschouwingen Begroting 2016 12 november 2015 We zijn tevreden met de tweede begroting van deze raadsperiode. Het betreft opnieuw een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2019. Deze conclusie was gebaseerd op de resultaten van de begroting zoals die wij in de vorige vergadering hebben besproken. Het laatste nieuws is echter, dat door een onjuiste weergave van afschrijvingslasten, het begrote resultaat met jaarlijks circa € 50.000 tot € 40.000 moet worden verminderd. Dit betekent dat we ook voor 2016 en 2017 een negatief resultaat zouden hebben, ware het niet dat de septembercirculaire positief is uitgevallen en nog niet in de begroting was verwerkt. Door voordelen van de septembercirculaire kunnen de nieuwe nadelen worden gecompenseerd. De nieuwe resultaten zijn inmiddels in een begrotingswijziging verwerkt. Om herhaling van dit soort problemen te voorkomen is het van belang uit te zoeken waar de omissies in de procedure zitten en hoe de controle op de financiële administratie aangescherpt kan worden (check en dubbel check). Positief is dat vooralsnog de lasten voor burgers en bedrijven niet of nauwelijks omhoog gaan en het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. De nieuwe opzet van de programma’s is een verbetering, maar moet nog wel verder verfijnd worden. De lijsten met kengetallen worden pas echt relevant als er ook streefwaarden worden vermeld. Dat is nog niet altijd het geval. Cruciaal voor de komende jaren is de ontwikkeling van het gemeentefonds volgens het principe trap-op-trap-af, die gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Hoewel de economie zich lijkt te herstellen, blijft dit een onzekere factor. Een duurzame gezonde financiële situatie voor Zoeterwoude zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van hoe we de komende jaren deze onzekerheden met bestuurskracht, innovatie, creativiteit en samenwerking het hoofd weten te bieden. Vooralsnog beschikken we met een weerstandsratio van 267% (streefwaarde =150%) over voldoende weerstandsvermogen om forse tegenvallers op te vangen. Hoewel er in de Meerburgerpolder momenteel druk gebouwd wordt, bijvoorbeeld de eerste 34 woningen in het noordelijk deel, de brug over de Meerburgerwatering is opgeleverd en de aansluiting op de Willem van der Madeweg bijna klaar is, blijft de financiering en liquiditeit een grote zorg, mede vanwege de te betalen W4-bijdrage van € 5.3 miljoen, waarvoor de gemeente voor 50% garant staat. Veel zal afhangen van de uitspraak van de Raad van State over de m2 detailhandel en het daaraan gekoppelde onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Met de realisatie van de Retailvisie komt naar verwachting de realisatie van het winkelgebied wat dichterbij. Is er al iets meer bekend over wanneer die uitspraak plaatsvindt? De gebruikelijke stijging met het inflatiepercentage van 1.5 % plus de 0.5% volume-uitbreiding van de OZB vinden wij verantwoord. Tevens vinden wij het verstandig om voor de aanpassing OZB-bedrijven uit te gaan van de begrote opbrengst 2015.

 • 2

  Regionale samenwerking Momenteel zitten we in vele samenwerkingsverbanden waaronder 13 Gemeenschappelijke Regelingen in verschillende samenstellingen. Naast de voordelen van samenwerking zoals krachtenbundeling, schaalvoordelen, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en kennisdeling, kom je mede door het toenemende aantal samenwerkingen als raad:

  • op een wat grotere afstand te staan en dreig je het overzicht te verliezen • is er minder, vanwege standaardisering, maatwerk mogelijk en heb je minder directe

  invloed • en bovendien merken we bij veel samenwerkingen dat de benodigde vergadertijd

  gestaag toeneemt. Dit rechtvaardigt de vraag: hoe hou je als raad grip op het hele pakket van samenwerkingen (lappendeken)? Dat is een belangrijk aandachtspunt, zeker voor een kleinere gemeente. Daarbij speelt ook de vraag welke samenwerkingen zijn wettelijk verplicht en welke niet. We zouden graag zien dat dit onderwerp op niet al te lange termijn geagendeerd wordt. Er wordt hard gewerkt om het samenwerkingsverband cluster Leidse regio en het ontwikkelen van een toekomstvisie 2015 vorm te geven. Het betreft een soort basiscoalitie van partners waar je bij voorkeur mee samenwerkt (op terreinen van economie, wonen, ruimtelijke inrichting en voorzieningenspreiding) met zelfstandigheid als uitgangspunt en waarbij elke gemeente haar kwaliteiten in het netwerk inbrengt en daarmee het geheel verrijkt. Wij zijn voorstander van intensivering van samenwerking in dit cluster. Zeker als dit kan leiden tot meer duurzame, open en goede verhoudingen, waardoor problemen als bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Meerburgerpolder in de toekomst kunnen worden voorkomen. Denk daarbij aan: al het gedoe rond de eerder genoemde m2 detailhandel en de aansluiting Willem van der Madeweg. Sociale huursector Een van onze belangrijkste speerpunten op het gebied van wonen is de huren betaalbaar te houden. In de sociale huursector is regionaal gezien het aantal woningzoekenden nog altijd 3 à 4 maal zo groot als het aantal jaarlijks toe te wijzen woningen. De wachttijden zijn veel te lang (5 tot 7 jaar) en starters hebben bij de woonruimteverdeling een wat lagere slaagkans dan doorstromers, wat in de hele regio het geval is. Volgens het marktonderzoek van Companen neemt door huurprijsstijging de kernvoorraad op basis van het huidige huurbeleid naar de toekomst toe af. De vraag naar eengezins- huurwoningen is relatief groot in het segment tot €618. In het segment vanaf €618 is de behoefte daaraan beperkt, terwijl juist daar een toename is door huurverhoging en het bouwen van nieuwe huurwoningen en door herstructurering. Door het huurbeleid van de Rijksoverheid zijn de afgelopen periode huren boven de inflatie gestegen. Daarnaast worden corporaties gevraagd om een substantiële financiële bijdrage te leveren aan de rijksfinanciën (verhuurdersheffing). Redenen waarom corporaties huren verhogen (zeker bij mutatie). Hierdoor dreigen goedkopere delen van de huurwoningvoorraad

 • 3

  te verdwijnen, waar juist vanuit het oogpunt van betaalbaarheid extra behoefte aan is met als gevolg dat een groeiend deel van de huurders momenteel moeilijk hun woonlasten kunnen betalen. Uit het woningmarktonderzoek waarop de nieuwe woonvisie is gebaseerd, blijkt dat er vooral behoefte is aan sociale woningbouw. Wij vinden het erg belangrijk dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil wordt gehouden en dat de huren betaalbaar blijven, met name voor de meest kwetsbare groepen. Nadat de woonvisie definitief is vastgesteld zullen de prestatieafspraken met de woningcorporatie en de huurdersvereniging daarin een belangrijke rol spelen. Hierbij gaat op basis van de nieuwe woningwet de gemeente meer dan voorheen de regie voeren. Wij blijven onverminderd hameren op de realisatie van 35% sociale woningbouw (en niet 30%) bij nieuwbouwplannen en herontwikkeling van bestaande locaties. Sociaal domein: Jeugd, zorg en werk De invoering per 1 januari 2015 van de drie decentralisaties: jeugd, zorg en werk, heeft een zware claim gelegd op bestuur en ambtelijke organisatie. Niet in de laatste plaats door de bezuinigingstaakstelling vanuit Den Haag en de toenemende kwaliteitseisen. Door goede samenwerking in de regio hebben we een deel van de bezuinigingen kunnen opvangen. Dat neemt niet weg dat er knelpunten waren, waarvoor in de meeste gevallen een oplossing is gevonden. De invoering heeft hoge eisen gesteld aan de bestuurskracht, creativiteit en de inzet van de gemeentelijke organisatie. Voor PZ geldt als uitgangspunt voor alle drie de thema’s: “Een activerend sociaal beleid, maar er moet altijd een vangnet zijn voor degenen die het echt nodig hebben”. Vluchtelingenproblematiek De presentatie en de behandeling van de begroting heeft plaatsgevonden in een hectische periode van grote mondiale zorgen met name de toenemende vluchtelingenproblematiek. Ook de gemeente Zoeterwoude heeft hieraan haar steentje bijgedragen door 123 vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden in de plaatselijke sporthal. Een behoorlijke zware opgave voor een kleine gemeente. Wel moeten we ons realiseren dat we nu nog niet kunnen voorspellen in welke mate er nog meer een beroep op de gemeente gedaan zal worden om een bijdrage te leveren aan de nood/crisisopvang van vluchtelingen en welke kosten dat met zich meebrengt. Daar is in deze begroting nog geen rekening mee gehouden. Verder is het van belang dat er uit de opgedane ervaring lessen worden getrokken met name ten aanzien van de communicatie naar en met de omwonenden. Wel is in de begroting rekening gehouden met een zwaardere taakstelling voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. De vraag is nog om hoeveel extra huisvestingen het zal gaan en of de €16.000 die extra is begroot op de post vluchtelingenwerk toereikend zal zijn. Verder mag een en ander niet ten koste gaan van de reguliere woningzoekenden. Ook daarbij is een goede informatievoorziening naar betrokkenen cruciaal.

 • 4

  Duurzaamheid We hebben nog steeds de ambitie om bij de top te gaan behoren van Nederlandse gemeenten als het gaat om duurzaamheid. Zoeterwoude heeft progressie gemaakt op de gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI). Met de hernieuwde meetmethode stonden we in 2014 op plaats 101 van de 393 gemeenten en we zijn in 2015 naar plaats 67 opgeschoven. Dit is vooral te danken aan verbeteringen op het gebied van Milieu, Natuur en grondstoffen. Met name ten aanzien van hernieuwbare energie en energiebesparing hebben we belangrijke stappen gezet. door het opzetten van een goed functionerend Duurzaamheidsfonds voor energiemaatregelen bij particuli