Programma Professionaliseren …...Rijkswaterstaat voor droge voeten, schoon water en voldoende...

of 12 /12

Embed Size (px)

Transcript of Programma Professionaliseren …...Rijkswaterstaat voor droge voeten, schoon water en voldoende...

 • "Allemaal waterdragers" 24-uurssessie Platform Waterkeringbeheer

  30 november en 1 december 2017 in Deventer

  Programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen

 • Heldere doelenDe doelen waren vooraf helder. Op de agenda stond:

  1.

  2.

  3.

  4.

  En daaEn daarbij was het doel om een goede, plezierige en relevante sessie te hebben waar de deelnemers hun voordeel mee konden doen in de samenwerking en in hun werk als waterkeringbeheerder.

  Kijk niet naar de verschillen, maar naar de overeenkomstenIIn Nederland zorgen 21 waterschappen en

  Rijkswaterstaat voor droge voeten, schoon water en

  voldoende water. Als je kijkt naar de opbouw van de

  organisaties en het beheergebied zijn het 22

  verschillende organisaties met verschillende regionale

  kenmerken, maar ze hebben allemaal dezelfde doelen.

  DDe kunst is dan ook om niet te kijken naar de verschillen,

  maar naar de overeenkomsten.

  Werken vanuit de overeenkomstHet Het Platform Waterkeringbeheer bestaat uit

  afdelingshoofden Beheer & Onderhoud die het werken

  vanuit de overeenkomst hoog in het vaandel hebben

  staan. Wij zijn allemaal waterdragers, zoals Reindert

  Sellies, voorzitter van het platform het noemt.

  Donderdagmiddag 30 november 2017 verzamelde deze

  groep van zo’n twintig afdelingshoofden zich voor een

  24-uurssessie in 24-uurssessie in Deventer. Met als hoofddoel het

  benoemen van gezamenlijk thema’s waarop zij verder

  gaan samenwerken.

  Top opkomst”Een echte top opkomst”, zo noemde voorzitter Reindert

  Sellies de opkomst op het Platform Waterkeringbeheer.

  Bij een hoogtepunt hoort ook een dieptepunt, want

  Reindert gaf aan dat hij in verband met een

  functiewisseling zijn voorzitterschap zou neerleggen en

  dat dit de laatste bijeenkomst was waar hij aanwezig zou

  zijn. Aan het eind van de 24-uurssessie zou een nieuwe

  voovoorzitter benoemd worden.

  Het professionaliseren van de taakuitvoering in de waterveiligheid door van elkaars kracht gebruik te maken.

  Elkaar als waterkeringbeheerders beter leren kennen en vinden.

  DDe belangrijkste waterveiligheidsthema’s en thematrekkers kiezen om de thema’s naar een hoger niveau te trekken in 2018.

  Continuïteit organiseren in vertegenwoordiging naar STOWA, het Informatiehuis Water en het Waterschapshuis.

 • Het programmaFFacilitator Ernee ten Anscher had voor de 24-uurse een

  programma met de kerngroep ontworpen onder de naam

  Handel & Wandel Platform Waterkeringbeheer. De titels van

  de programmaonderdelen waren spannend. Van police

  lineup tot handelen in apen en leeuwen. De deelnemers

  waren er in elk geval klaar voor. Ernee gaf aan dat iedereen

  verantwoordelijk was voor het succes van de dag en dat

  iedeiedereen vrij was om elk moment in te grijpen. Dat bleek

  goed te werken.

  SpaghettiHet meest genoemde woord deze 24-uurse was spaghetti. Of

  dat nou door de locatie De Keizerskroon, een Italiaans

  restaurant, kwam of iets anders. Toepasselijk was het wel.

  Reindert schetste de contouren en vergeleek het met een

  bord spaghetti. “Je moet trekken aan het langste draadje om

  het overzicht te krijgen”, zei hij. Ook het belang van

  deelname van Rijkswaterstaat noemde Reindert:

  “R“Rijkswaterstaat is goed in het maken van procedures en

  kaders en waterschappen in het praktische”, gaf Reindert aan.

  Bart Vonk, Rijkswaterstaat, benadrukte: “Juist door die

  combinatie kunnen we samen bergen verzetten.”

  Kennismaking: Police lineupHet Het klinkt spannend ‘een police lineup’, ook wel essentiële rij

  genoemd voor de taalpuristen. Bij wijze van effectieve

  kennismaking schreef iedere deelnemer op: ‘Wat hij kwam

  halen, wat hij kwam brengen en wat hij wilde meenemen

  naar het werk’. Wat de één kwam brengen, wilde de ander

  halen. Veel doelstellingen van deelnemers overlapten. “Het is

  juist de kunst om keuzes te maken en te kiezen waar we ons

  de komende tijd op de komende tijd op richten”, aldus Reindert. Uit deze lineup ,

  met 'mugshot' van elke deelnemer, werden gelijk de eerste

  contouren van belangrijke thema's geschetst. Onderwerpen

  die veel genoemd waren:

  1. Honey highway

  2. Participatie met verpachting

  3. Collegiale toets/ Zorgplicht

  4. Asset management / risicogestuurd beheer

  en life cycle

  5. Dynamische dijkdata

  6. Contact met omgeving (dijkbeheerders platform,

  watersysteemonderhoud en directeurenoverleg)

 • Aan tafelNa deNa deze voortvarende start was het tijd om aan tafel te gaan.

  Onder het genot van een heerlijk diner en een glas wijn ging

  de inspiratie door. Inspiratie in de vorm van een toespraak

  van Erik Wagener van Waterschap Drents Overijsselse Delta

  en voorzitter van het directeurenoverleg. Erik gaf het belang

  aan dat de directeuren waterveiligheid aan de rol en de

  invulling ervan door het Platform Waterkeringbeheer geven.

  VVooral het hoge commitment van de leden werkt zeer

  enthousiasmerend.

 • Apen en leeuwenNa het diner Na het diner werkte de groep verder. Dit keer draaide het om

  apen en leeuwen. Metaforisch dan. Apen staan voor waar je

  energie van wegloopt en leeuwen waar je energie van krijgt.

  De deelnemers kregen een vel papier en mochten antwoord

  geven op wat hun apen de afgelopen drie jaren geweest

  waren. Dezelfde vraag voor wat hun leeuwen waren geweest.

  Doel was om voor de komende drie jaar vooral met dingen

  aan de slag aan de slag te gaan waar je energie van krijgt, om te

  beginnen met 2018 . Bij het invullen van de wat de apen

  waren, was het doodse stilte met af en toe diepe zuchten. Bij

  het invullen van wat de leeuwen waren, hoorde je minder

  zuchten en waren de deelnemers ook sneller klaar. Bij de

  laatste vraag over hoe zij 2018 ingaan, voelde je meer

  energie en beweging in de zaal. Sommigen schreven lange

  tteksten, anderen steekwoorden en anderen tekenden hoe zij

  de toekomst zagen. Daarna vormden zij duo’s en wisselden

  hun bevindingen uit. Geanimeerde gesprekken volgden. De

  gong moest een aantal keren luiden voordat de duo’s

  stopten met praten. Eén duo had zelfs precies dezelfde apen

  en leeuwen. Reindert concludeerde dat de rode draad bij

  zowel de apen als de leeuwen samenwerken is. Anne Kirsten

  MMeijer: “Samenwerken is als een tulp in de knop als we

  voldoende water geven, wordt het een prachtige bloem.”

  Ja graag! Please in my backyard!Het hele pHet hele programma was gericht op het in beweging komen

  van de deelnemers. Op het eind van de eerste dag werden de

  thema's die naar boven waren gekomen, neergelegd op de

  grond. Alle deelnemers werd gevraagd waar ze stonden ten

  opzichte van de thema's. Verrassend genoeg stormde

  iedereen naar voren: voor elk thema was ruime en directe

  betrokkenheid. Ludolph Wentholt verklaarde het beeld. En

  daadaarna kregen 'dissidenten' de kans voor verrijking. Zo werd

  de grote betrokkenheid van alle deelnemers duidelijk.

  Deelnemers gingen hierna nog de bar in, maar niet te lang

  want de volgende ochtend om 07.30 uur zouden een aantal

  deelnemers zich voor de ochtendwandeling verzamelen.

 • OntdekkingenDDe groep vormde een cirkel en deelde met elkaar hun

  ontdekkingen. Mooie ontdekkingen, zoals ‘We hebben

  meer met elkaar gemeen dan dat er verschillen zijn’ of

  simpelweg ‘We hebben heel veel overeenkomsten’.

  Ook werd teruggekeken naar de apen en leeuwen van

  de vorige ochtend. Conclusie samenwerken geeft

  energie. Gestart werd met het inventariseren van

  ondeonderwerpen, waaraan het platform de komende jaren

  gaat werken. Een deelnemer gaf aan: “Ik voel mij

  ongemakkelijk bij het inventariseren van onderwerpen.

  Laten we onze inhoudelijke mensen hierbij betrekken

  die daarmee te maken hebben. Want wij zijn niet echt

  van de inhoud.” Dit leverde discussie op, want als

  hiervoor gekozen werd dan verandert de samenstelling

  vvan deze groep van afdelingshoofden naar een groep

  van adviseurs. Een belangrijk moment in de

  24-uurssessie zo bleek later. De voorzitter

  concludeerde: “Wij verbinden inhoud, maar wij gaan

  niet op inhoud met elkaar aan de slag. Wij zijn van het

  overkoepelende en bindende in de samenwerking. Het

  resultaat is natuurlijk wel inhoud. Wij scheppen de

  rrandvoorwaarden voor de samenwerking.” De groep

  was het er uniform over eens dat de samenstelling van

  het Platform Waterkeringbeheer uit afdelingshoofden

  moet blijven bestaan.

  OchtendwandelingIedereen was uitgenodigd voor de ochtendwandeling

  door Deventer die startte om 07.30 uur. Een select

  gezelschap genoot van het mooie, nog donkere

  Deventer. Om 09.00 uur startte het programma

  weer met het programmaonderdeel

  oontdekkingen.

 • Zes pitchesZZes pitches waren voorbereid over de onderwerpen:

  informatievoorziening door Enno Kuipers, personele

  capaciteit door Rob Wolbrink, Risicogestuurd beheer en

  onderhoud door Piet Stouten, Zorgplicht door Bart Vonk,

  Professionalisering Dijkwacht door André van Aken en

  Bedrijfsvergelijking door Miranda Pieron. Dit waren de

  onderwerpen waar het platform de afgelopen jaren aan

  heeheeft gewerkt. Hoe nu verder met deze onderwerpen?

  Hieronder in het kort de essentie:

  Pitch 1 informatievoorziening

  Enno gaf aan: “We zijn zoekende hoe we de samenwerking

  die is ontstaan, verder vorm kunnen geven. Ik doe ook een

  oproep om je aan te melden voor het afstemmingsoverleg.

  Denk mee over de resultaten die je wil zien op het gebied

  van informatievoorziening, hoe je deze teruggekoppeld wilt

  hebben en hoe we de samenwerking op het gebied van

  informatievoorziening verder kunnen vergroten.”

  PPitch 2 personele capaciteit

  RRob: “Is er een tekort aan gekwaliceerd personeel voor

  waterveiligheid in Nederland? Ik heb het vandaag en gister

  niet meer gehoord. Maar toen ik met een groepje erover na

  ging denken, dachten we is het een schaarste- of een

  verdeelvraagstuk? Zijn er belemmeringen om uit te lenen?

  Zijn er regionale verschillen? Feit is dat er een toename is in

  de vraag naar kwalitatief goed personeel door WBI, HWBO,

  ILILT, crisisbeheersing, Omgevingswet, klimaatverandering en

  technologie. Vragen die opspelen zijn: moeten we

  uitbesteden, nadenken over in- en uitstroom, inhuur of in- of

  uitleen of allianties met marktpartijen?

  Pitch 3 Risicogestuurd beheer en onderhoud

  Piet Stouten: “Risicogestuurd beheer en onderhoud. We

  zoeken het evenwicht tussen effectief en efficiënt. Je

  onderzoekt hiermee waar je risico’s zitten en waar je je

  mensen en geld op inzet. We zijn nu bezig met het schrijven

  van de handreiking. Deze handreiking willen we in maart op

  de Kennisdag van PIW presenteren. De Digigids wordt

  omgebouwd, zodat deze in de NEN-systematiek valt. Daar

  zoeken zoeken we deskundige medewerkers voor. Doe met ons mee!

  En laat er geen twijfel over bestaan Asset management is

  risicogestuurd beheer en onderhoud.”

  Pitch 4 Zorgplicht

  BaBart Vonk: “Zo simpel en straight kan het zijn: 2 A4-tjes

  basiseisen. De handreiking Rapportage Zorgplicht heeft iets

  meer voeten in aarde. Op de www.inspectiewaterkeringen.nl

  vind je best practices en nu ook de Rapportage Zorgplicht van

  Rijkswaterstaat en nog meer voorbeelden. Belangrijk is dat we

  onze ervaringen met de rapportages delen en die gebruiken

  om de handreiking verder te optimaliseren.

  Pitch 5 Professionalisering Dijkwacht

  AAndré van Aken: “De afgelopen jaren hebben we veel bereikt.

  Maar hoe borgen we al ons denkwerk? Bijvoorbeeld in een

  e-learning Professionalisering Dijkwacht, maar we moeten

  ook kijken wat we voor ogen hebben op de korte en lange

  termijn. Volgens onze werkgroep moeten we een loket

  behouden om in de toekomst vragen en suggesties in de

  opleiding Professionalisering Dijkwacht te verwerken.

  DaaDaarnaast hebben we nu een communicatieadviseur en

  budget nodig. Welk waterschap zou dat kunnen leveren?”

  Pitch 6 Bedrijfsvergelijking

  Miranda Pieron: “Bedrijfsvergelijking waarom en hoe? We

  beogen transparantie, want we willen van elkaar leren en

  onszelf verbeteren. Samen zijn we nu eenmaal sterker. We

  bedenken op welke onderwerpen het wenselijk is samen op

  te trekken in de vormgeving van beleid en praktijk. Zo

  krijgen we beter inzicht in welke informatie we beschikbaar

  hebben.”

 • Markthandel en pindakaasNa de piNa de pitches ging de informatiemarkt van start. Op deze

  ‘markt’ vond je onderwerpen die de dag ervoor genoemd

  waren en de pitch onderwerpen terug. In de werkvorm

  'white space' groepeerden de deelnemers zich om de

  onderwerpen van hun belangstelling. Als ze genoeg

  opgehaald en gebracht hadden, liepen ze verder. Daarna

  kregen alle deelnemers vijf pinda’s, bij wijze van 'ches' om in

  te te zetten. De onderwerpen met de meeste pinda’s waren de

  onderwerpen waar de meeste energie opzit. De inzet was

  groot: sommige deelnemers hadden liever pindakaas gewild,

  want dan kan je het over meer onderwerpen uitsmeren.

  De onderwerpen met de meest pinda’sHet was gelijk zichtbaar op welke onderwerpen de meeste

  inzet viel te verwachten. De meeste pinda’s kregen:

  1. Samenwerken,

  2. Bedrijfsvergelijking

  3. Informatiemanagement

  4. Personele capaciteit en kwaliteit

  5. Asset management / Risicogestuurd beheer en onderhoud

 • Intermezzo Professionaliseren Inspectie WaterkeringenVVera Konings, programmamanager vanuit Rijkswaterstaat

  voor het PIW-programma, gaf aan: We staan met het

  programma voor het meer op uniforme wijze inspecteren

  van onze keringen. Jaren geleden startten wij met de

  blauwdruk van het inspectieplan. De Kennisdag, inmiddels

  een begrip bij de dijkinspecteur, is al 15 jaar de plek waar de

  dijkinspecteur zijn kennis vergroot en netwerk aanhaalt. Met

  het PIhet PIW-programma kijken we waar de energie zit en waar de

  waterschappen en Rijkswaterstaat samen kunnen optrekken.

  Ging het bij de start met name om alleen inspectie… de

  laatste 12 jaar wordt het steeds breder. We kijken nu met PIW

  met betrokkenen waar we als beheerder in 2023 willen staan,

  wat daar voor nodig is en hoe het programma daarbij kan

  ondersteunen.” Vera riep daarna op of er onderwerpen

  wwaren waar PIW zich volgens deze groep op moest richten.

  En of er mensen waren binnen hun afdeling die zij voor deze

  onderwerpen wilden afvaardigen. Vera verzamelde een

  mooie lijst onderwerpen die zij binnen het PIW-programma

  gaat bespreken.

  1.000 dingen stokjeNa al deNa al deze hersenkrakers volgde ter bestrijding van de after

  lunch dip een opwarmer. De aanwezigen moesten een cirkel

  vormen, waarna zij met een stokje zwijgend iets moesten

  uitbeelden. Wat de deelnemers niet wisten, was dat dit

  rondje uiteindelijk drie keer herhaald zou worden. De eerste

  ronde is gemakkelijk en voor de hand liggend, maar tegen de

  derde ronde komen de echt creatieve oplossingen naar

  boboven. Het leidde tot hilarische situaties.

 • Tromgeroffel….de nieuwe voorzitterHet tHet tromgeroffel bleef achterwege, maar was waarschijnlijk

  hoorbaar in de hoofden van de aanwezigen. De nieuwe

  voorzitter… Wie zou opstaan? Het bleef even stil en toen

  stond de nieuwe voorzitter op in de persoon van Jelle Visser

  van waterschap Zuiderzeeland. Jelle: “Ik wil mij kandidaat

  stellen als voorzitter. Simpel gezegd: ik heb wat met dijken

  en ik heb wat met samenwerken. Van samenwerken krijg ik

  eneenergie en ik wil dat deze groep goed functioneert. Ik ben

  bereid te investeren en de rol van voorzitter op mij te

  nemen.” Alle aanwezigen steunden Jelle en verwelkomden

  hem met een luid applaus.

  IJzer smeden als het heet isJe moet het ijzer smeden als het heet is. Met de benoeming

  van Jelle als voorzitter gingen we in sneltreinvaart door. De

  nieuwe kerngroep en de thematrekkers bij elk onderwerp

  moesten gevormd worden. Dit proces ging heel vlot, omdat

  er in de voorgaande uren zoveel inzet en energie was

  losgekomen. Vol vertrouwen gaan we in 2018 aan de slag!

  Wil je weten wie je voor welk onderwerp moet benaderen?

  Kerngroep Bart Vonk (Rijkswaterstaat), Hans Post (Waternet), Willem

  Mutter (Waterschap Noorderzijlvest), Koot van Bavel

  (Waterschap Rivierenland), Piet Stouten (PIW), Gerard Moser

  (secretaris).

  1. InformatiemanagementEnno Enno Kuipers (Waterschap Limburg), Stefan Langeweg (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Hans Post (Waternet) en Gerard Moser.

  2. Capaciteit en kwaliteit: RRoel Bronda (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden), Hans Post (Waternet), Anne Kirsten Meijer (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard), Koot van Bavel (Waterschap Rivierenland) en Bart Vonk (Rijkswaterstaat).

  3. Asset management: Len Nooteboom (Waterschap Brabantse Delta), Chiel Cuypers (Hoogheemraadschap van Deland) en Piet Stouten (PIW).

  4. 4. Bedrijfsvergelijking: Rob Wolbrink (Waterschap Aa en Maas), Henk Flikkema (Waterschap Friesland), Bart Vonk (Rijkswaterstaat) en Piet Stouten (PIW).

  5. Samenwerken: kerngroep

 • Afscheid is de deur naar de toekomstAAfscheid is de deur naar de toekomst. Voorzitter Reindert

  Sellies en kerngroeplid André van Aken gaan een nieuwe

  toekomst tegemoet. Reindert in een nieuwe functie bij de

  Directie Bedrijfsvoering als Afdelingshoofd

  Vergunningverlening, Handhaving, Inkoop, Juridische zaken,

  Grondzaken, Innovatie, Klimaat en Energie Programma en

  André wordt het hoofd van de afdeling Technische

  InstallInstallaties. Twee mannen die de afgelopen jaren hun

  handen ink uit de mouwen hebben gestoken om het

  platform tot een succes te maken. Zij zullen beiden gemist

  worden. Zij worden bedankt met mooie woorden, een tas vol

  lekkernijen en een luid applaus.

  Te boot over de IJsselWaterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) bood de

  deelnemers een boottocht langs uitgevoerde projecten van

  waterschap DOD en waterschap Vallei en Veluwe aan ter

  afsluiting van de 24-uurssessie. Henk Kloosterboer,

  voorlichter en ervaringsdeskundige hoogwater in het

  gebied, ondersteunde de tocht door het vertellen van

  inspirerende verhalen. Een mooiere afsluiting, zo langs de

  praktijk, was niet mogelijk. Tijdens de terugtocht bedankte

  de kersverse nieuwe voorzitter van het platform het

  waterschap en Henk voor de excursie over de IJssel met de

  gegerealiseerde werken waar we allen met recht trots op

  kunnen zijn.

  Energieke 24-uursmeetingHet was een geslaagde en intensieve sessie waarin de

  deelnemers samenwerkten en alle doelen behaalden en

  elkaar goed leerden kennen. Het grootste gedeelte gaf in de

  evaluatie veel waardering voor het programma.