Professioneel opvoeden

Click here to load reader

download Professioneel opvoeden

of 28

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Uitgaven voor pedagogische begeleiding en ondersteuning voor professionele opvoeders

Transcript of Professioneel opvoeden

 • 1Professioneel opvoeden

  Uitgaven voor pedagogische begeleidingen ondersteuning voorprofessionele opvoeders

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:35 Pagina 1

 • InhoudVisies en methodiek 3

  Ontwikkeling en opvoedingsondersteuning 6

  Jeugdzorg 12

  Orthopedagogiek 16

  Geschiedenis en opvoeding 20

  Handboeken methodische ouderbegeleiding 22

  De Janusz Korczak bibliotheek 24

  Tijdschriften 26

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:35 Pagina 2

 • 3Verbeter de wereld, begin bij de opvoedingVanachter de voordeur naar democratie en verbinding Micha de Winterisbn 978 90 8850 187 6 | gebonden | 160 paginas | 3e druk | 19,90 http://verbeterdewereld.swpbook.com

  Dit boek heeft een duidelijke ambitie: namelijk om iedereen die zich metopvoeding, onderwijs en jeugdbeleid bezighoudt weer even bij de les tehalen als het om sociale, maatschappelijke en globale doelen van opvoe-ding gaat.

  Het lijkt alsof de opvoeding geslaagd is als het kind niet ontspoort en zichgoed gedraagt. Dat is ook belangrijk maar opvoeding gaat over meer. Datje een kind leert wat vrijheid betekent bijvoorbeeld. Dat het leert omgaanmet conflicten en verschillen. En dat het niet denkt in termen van wij enzij omdat dat mensen uitsluit. Ik vind dat kinderen moeten wordenopgevoed tot democratische burgers. Micha de Winter in NRC

  Visies en methodiek

  Opvoeding in democratieMicha de Winter, Thomas Schil-lemans, Rienk Janssensisbn 978 90 6665 741 0 | 96 paginas | 13,90www.swpbook.com/777

  Wat kunnen onderwijs enopvoeding bijdragen aan hetaanleren van democratischgedrag? Hoe zou een democra-tische scholing eruit kunnenzien? Op onder andere dezevragen proberen de auteurseen antwoord te geven.

  Wereldwijd opvoedenWillem Koops , Micha de Winterisbn 978 90 8850 203 3 | 92 paginas | 18,00www.swpbook.com/1427

  Waar komen onze ideen overopvoeding vandaan? Vanuitwereldwijde culturele en histo-rische opvoedperspectieven kijken de auteurs naar de uit-eenlopende manieren waaropouders het beste voor hun kin-deren trachten te bereiken.

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:36 Pagina 3

 • 4Over opvoeden gesprokenMethodiekboek pedagogisch adviserenNJi (Nederlands Jeugdinstituut)Geraldien Bloklandisbn 978 90 8560 048 0 | 328 paginas | 8e herziene druk | 29,50www.blokland1.swpbook.com

  Deze geheel geactualiseerde herdruk van Over opvoeden gesprokenbiedt een uitgebreide methodiekbeschrijving van kortdurende indi-viduele begeleiding van ouders in een preventieve setting. Eenonmisbare uitgave voor professionals en studenten.

  Deze methodiek van pedagogisch adviseren gaat uit van partner-schap tussen ouders en professional, waarin beiden deskundig zijn.Daaruit voortvloeiend volgen vraaggericht en methodisch werken,afstemmen op het hier en nu, aandacht voor wat goed gaat (positievebenadering) als belangrijke uitgangspunten. De goed te lezen en tevolgen tekst is helder en duidelijk, geeft regelmatig concrete voorbeel-den, benoemt wetten en regels en maakt gebruik van brede onder-zoeksresultaten op verschillende terreinen. Schemas, programmas,hulpmiddelen en stappenplannen maken dit boek helemaal tot eengebruiksvriendelijk opzoek- en studieboek. Recensie NBD

  Het maakbare kindOpvoeding als (ver)gissingMartine Delfosisbn 978 90 6665 780 9 | 56 paginas | 2e druk | 8,40www.swpbook.com/821

  We gebruiken de opvoeding alsinstrument om van het kind temaken wat we zouden willendat het wordt. Maar hoe maak-baar is het kind eigenlijk? Enwat is opvoeding eigenlijk?

  De blik van de YetiOver het opvoeden van jonge kinderen tot zelfbewustzijn en verbon-denheidMichel Vandenbroeckisbn 978 90 6665 328 3 | 224 paginas | 3e druk | 20,70

  Opvoeders hebben zowel inzicht nodig in het functioneren vangezinnen als van de samenleving; n ze moeten beschikken oversociaal pedagogische vaardigheden om kinderen te begeleiden bijde delicate overgang tussen deze gebieden. Dat belangrijke aspect van opvoeden en samenleven wordt in ditboek op heldere wijze met vele voorbeelden uit de praktijk uiteen-gezet.

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:36 Pagina 4

 • 5Praktische pedagogiek als theoretisch probleemBas Leveringisbn 978 90 8850 120 3 | 192 paginas | 22.90www.swpbook.com/1309

  In dit boekpakt Bas Levering de draad op waar de meest multi-disciplinaire discipline onder de sociale wetenschappen haar isverloren. Dat is hard nodig, want hoe meer de samenleving metmorele kwesties in opvoeding en onderwijs in de knoop is geraakt,hoe minder de wetenschappelijke pedagogiek er een antwoord opwist te geven.

  De morele intutie van kinderenRespect en verantwoordelijkheid, vrijheid en gewetenTom Kroonisbn 978 90 8850 080 0 | 192 paginas | 2e herziene druk | 21,50www.swpbook.com/720

  Waar de nadruk lang gelegen heeft op inzicht, onderhandelen enoverleg met kinderen, benadrukt dit boek het belang van eenopvoeding die zich in eerste instantie richt op het aanleren vangoede gewoontes. Met handvatten voor ouders en met name voorstudenten die zich voorbereiden op een functie in het basisonder-wijs, zodat het goed samenleven van kinderen en burgers met eenverschillende achtergrond wordt bevorderd.

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:36 Pagina 5

 • 6Ontwikkeling en De Tassoni-reeksScholing in begeleiding en verzorging van kinderenvoor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers

  deel 1 Leren werken met groepen kinderenPenny Tassoni, Kate Beith e.a.isbn 978 90 6665 631 4 | 312 paginas | 2e druk | 46,00www.swpbook.com/754

  deel 2 De ontwikkeling van kinderenPenny Tassoni, Kate Beith e.a.isbn 978 90 8850 252 1 | 224 paginas | 2e comp. herz. druk | 33,00www.swpbook.com/755

  deel 3 Het spel van kinderen voor professionalsisbn 978 90 8850 253 8 | 216 paginas | 2e comp. herz. druk | 32,00www.swpbook.com/756

  deel 4 Rondom het jonge kindPenny Tassoni, Kate Beith e.a.isbn 978 90 6665 634 5 | 276 paginas | 2e druk | 41,00www.swpbook.com/757

  ... de inhoud van de boeken deugt, het is solide en het laat geen twijfelbestaan over het belang van de positie en de taak van de leidster inde kinderopvang. Hier ligt een boek waarin uitputtend alle dingenbeschreven staan die werkenden in de kinderopvang moeten weten.Ik hoop dat het veel gelezen n een groot succes wordt.Prof. dr. L.W.C. Tavecchio

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:36 Pagina 6

 • 7opvoedingsondersteuningHet begint met kijken en luisterenEen praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen Jenthe Baeyensisbn 978 90 8850 138 8 | 174 paginas | 24,90www.swpbook.com/1327

  Om het werk in de kleuterklas goed te kunnen doen, is kennis eninzicht nodig in de eigen aard van het jonge kind en zijn ontwik-keling. De actuele wetenschappelijk inzichten gerelateerd aanpraktijkervaringen en de vele suggesties maken van dit boek eeninspirerende, praktische theorie.

  Dit boek is geknipt voor de specifieke variant voor het jonge kind inde beroepsopleiding voor leerkrachten primair onderwijs. Het is eenlust om te lezen en een must voor iedereen die met peuters en kleu-ters werkt of gewoon genteresseerd is in die intrigerende ontwikke-lingsfase.Dr. Wilna Meijer, hoogleraar Algemene Pedagogiek RUG

  Spel werkt, spelen is een kunstWilna van den Heuvelisbn 978 90 8850 251 4 | 128 paginas | 17,50www.swpbook.com/1487

  Het doel van dit boek is te laten zien dat het mogelijk is veel vor-men van kunst in te zetten bij het werken met kinderen en vol-wassenen die problemen hebben met communiceren of contactmaken in de breedste zin van het woord mensen met eenautisme spectrum stoornis, met traumatische ervaringen, meteen verstandelijke of lichamelijke beperking, met een aandachts-tekort-hyperactiviteitsstoornis of met hoogsensitiviteit. Uit de bij-dragen in deze bundel blijkt dat je ook als professional in hetwerkveld contact kunt maken via spel en creatieve middelen,zodat de communicatie verbetert en het individu met wie jewerkt prettiger in deze wereld staat.

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:37 Pagina 7

 • 8Opgroeien in vertrouwenOpvoeden zonder straffen en belonenJustine Molisbn 978 90 6665 663 5 | 96 paginas | 5e druk | 11,90www.swpbook.com/691

  Belonen en straffen zijn vormen van manipulatie.Dat is het uitgangspunt van dit boek. Als we belo-nen vervangen door waarderen, belangstellingtonen en stimuleren, kan die innerlijke motivatieweer terugkomen.

  Geweldig Communiceren met jongerenJustine Molisbn 978 90 8850 115 9 | 176 paginas | 2e druk | 18,50www.swpbook.com/1304

  Justine Mol schreefGeweldig Communiceren met jongeren voor volwasse-nen die willen werken aan de communicatie met hun eigen kinderen ofmet andere jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar.

  Geweldig Communiceren voor jongerenJustine Molisbn 978 90 8850 116 6 | 128 paginas | 14,90www.swpbook.com/1305

  Justine Mol schreefGeweldig Communicerenvoor jongeren voor jongeren tussen de der-tien en twintig die genoeg hebben van ruzieen onbegrip en nieuwsgierig zijn naar eenandere manier van communiceren. Het boekkan ook gebruikt worden in de hogere klas-sen van het voortgezet onderwijs en opmbo- en hbo-opleidingen voor jongeren-werk.

  Folder_Pedagogiek_Opmaak 2 04-04-12 16:37 Pagina 8

 • 9Kleine pedagogiek voor grote mensenDe eerste zeven kinderjarenSieneke Goorhuis-Brouwerisbn 978 90 6665 894 3 | 128 paginas | 11,90www.swpbook.com/1025

  Sieneke Goorhuis geeft aan de hand van duidelijke voorbeelden in een prettigleesbare stijl een goed beeld van de verschillende aandachtsgebieden in deopvoeding.

  Luister je wel naar mij?Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaarMartine Delfosisbn 978 90 6665 940 7 | 208 paginas | 15e druk | 23,90www.swpbook.com/195

  Hoe voer je een gesprek met vierjarigen, achtjarigen of