Prof. Dr. Steven Van Garsse Kenniscentrum PPS Vlaamse overheid

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  43
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuwigheden* in de onderhandelingsprocedure, de concurrentiedialoog, de marktverkenning ,… (* klassieke sectoren). Prof. Dr. Steven Van Garsse Kenniscentrum PPS Vlaamse overheid. Overzicht. Inleiding De marktverkenning De onderhandelingsprocedure (capita selecta) De concurrentiedialoog - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prof. Dr. Steven Van Garsse Kenniscentrum PPS Vlaamse overheid

Nieuwigheden in de onderhandelingsprocedure, de concurrentiedialoog, de marktverkenning,

Nieuwigheden* in de onderhandelingsprocedure, de concurrentiedialoog, de marktverkenning, (* klassieke sectoren)

Prof. Dr. Steven Van GarsseKenniscentrum PPSVlaamse overheid

OverzichtInleidingDe marktverkenningDe onderhandelingsprocedure (capita selecta)De concurrentiedialoogSlotbeschouwingen

InleidingWet van 15 juni 2006 gedeeltelijk in werking getreden (opdrachtencentrale, concurrentiedialoog, enz.)KB plaatsing gedeeltelijk in werking getredenDe marktverkenningArt. 5. De aanbestedende overheid mag vr het aanvatten van een gunningsprocedure de markt verkennen met het oog op het opstellen van de opdrachtdocumenten en -specificaties, op voorwaarde dat die marktverkenning niet tot een verhindering of een vertekening van de mededinging leidt.*

*Zie ook S. VAN GARSSE, KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, Brussel, Politeia, 2011, en verwijzingen aldaarvervolg marktverkenningExpliciet erkenning van een techniek die meer en meer gebruikt wordt. Ook vandaag reeds toelaatbaar en frequent gebruikt bij PPS-projecten zie Marktraadpleging door openbare besturen, Brussel, Kenniscentrum PPS, 2008, 105p.Laat toe evolutie van producten en technieken op de markt te volgenDraagt bij tot professionalisme bij overheidsinkopen: intelligent customervervolg marktverkenning voor het aanvatten van een gunningsprocedureDus duidelijk te onderscheiden vanDus ook niet tijdens of naverkennen met het oog op het opstellen van de opdrachtdocumenten en specificatiesVerkennen dus te onderscheiden van technische dialoog met dienstverlenersOok niet eigenlijk opstellen van documenten en specificatiesHoewel niet vermeld is het ook toelaatbaar om bijvoorbeeld projectscope te optimaliseren, haalbaarheid te onderzoeken, ..voorwaarde dat die marktverkenning niet tot een verhindering of een vertekening van de mededinging leidtAandacht voor gelijkheidsbeginsel en transparantievervolg marktverkenningBest practices: zie Marktraadpleging door openbare besturen, Brussel, Kenniscentrum PPS, 2008, 105p. www.vlaanderen.be/ppsVerstrek geen informatie aan marktpartijen die hen een concurrentievoordeel kan geven of nadien de concurrentie kan bemoeilijkenWees aandachtig met de input: stel geen bestek op maat op Werk desgevallend met een consultatiedocument, een bekendmaking en een synthesedocumentDe onderhandelingsprocedure

Art. 26. * 1. De overheidsopdrachten mogen enkel worden [2 geplaatst]2 bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners in de volgende gevallen () 2. De overheidsopdrachten mogen enkel worden [2 geplaatst]2 bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking in de volgende gevallen () 3. Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Zij verstrekt met name geen discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen.De Koning bepaalt de overige regels van de onderhandelingsprocedure.

*Zie uitgebreid S. VAN GARSSE, Art. 26, in Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten, S. Van Garsse (ed.), Brussel, Politeia, 2012

vervolg OHPDe onderhandelingsprocedure als uitzonderingsprocedure: met/zonder?Grote vrijheid om de procedure te structurerenWel rekening houden met gelijkheidsbeginsel en reglementeringUitvoeringsbepalingen: zie artikel 2 en art. 105 tot 110 KB plaatsingWeinig formalisme bij procedure zonder bekendmaking: vb Hfst 5 KB plaatsing niet van toepassing met uitz specifieke uitsluitingsgevallen cfr. Art. 20Bij een onderhandelingsprocedure wordt de opdracht gegund: laagste offerte/meest voordelige inschrijving. In dit laatste geval, wanneer het gaat om een opdracht die de drempel vermeld in artikel 32 bereikt, specificeert de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten de weging van elk gunningscriterium. Deze weging kan eventueel worden uitgedrukt binnen een vork met een passend verschil tussen minimum en maximum. Indien een dergelijke weging om aantoonbare redenen niet mogelijk is, worden de criteria vermeld in dalende volgorde van belangrijkheid (uitz. II B diensten en indien slechts n partij)vervolg OHPBeroep op de procedure verantwoorden met concrete feiten die aantonen dat men zich in n van de hypothesen bevindt.Steeds aandacht hebben voor mededingingCfr rechtpsraak Raad van StateIn de procedure zonder bekendmaking steeds min. 3 marktpartijen uitnodigenRekening houden met specifieke voorschriften : zie onder meer art. art. 108 KB plaatsing (gelijktijdig en schriftelijk, verplichte vermeldingen MAAR niet van toepassing op B diensten)

vervolg OHPGeen verplichting tot onderhandelen indien achteraf blijkt dat onderhandelingen niet meer nodig zijn

Een opdracht geplaatst via onderhandelingsprocedure wordt gesloten :1 ofwel op grond van briefwisseling volgens handelsgebruiken, in geval van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;2 ofwel door de betekening aan de opdrachtnemer van de goedkeuring van zijn offerte zoals eventueel gewijzigd na onderhandelingen;3 ofwel door de ondertekening van een overeenkomst door de partijen.Geldt niet voor de opdrachten die worden gesloten met een aanvaarde factuur. Voor die opdrachten geldt de factuur als bewijs van de sluiting.

vervolg OHP ZBZonder bekendmakingZie de uitzonderingsgronden in de wetZie de uitvoeringsbepalingen in het KB plaatsing

vervolg OHP ZBZonder bekendmaking Nieuwigheden- Capita selectaArt. 26 1, 1 in het geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer :a) de goed te keuren uitgave niet hoger is dan de door de Koning vastgelegde bedragen zonder belasting over de toegevoegde waarde;

vervolg OHP ZBArt. 105. KB plaatsing 1. De goed te keuren uitgave bedoeld in artikel 26, 1, 1, a, van de wet mag volgende bedragen niet bereiken :1 de drempel vermeld in artikel 32, eerste lid, 3, voor de opdrachten voor diensten van de categorien 6 en 8 van bijlage II, A, van de wet en voor deze opgenomen in bijlage II, B, van de wet;2 85.000 euro voor alle andere opdrachten;3 30.000 euro voor elk perceel van een opdracht waarvan het geraamde opdrachtbedrag de drempel van artikel 32 niet bereikt, op voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van deze percelen niet meer dan twintig percent van het geraamde opdrachtbedrag bedraagt;4 8.500 euro voor de opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur, bedoeld in artikel 110, tweede lid.() 3. De ramingsregels bepaald in de artikelen 24 tot 27 zijn van toepassing op de gevallen van de 1 en 2. In de gevallen van 1 gebeurt de berekening op het tijdstip van de goedkeuring van de uitgave. Artikel 28 is eveneens toepasselijk op de gevallen van 2.Met het oog op de toepassing van dit artikel mag een opdracht niet worden gesplitst.

vervolg OHP ZBArtikel 26, 1, e) enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog, mits de aanbestedende overheid alle inschrijvers raadpleegt die aan de eisen inzake kwalitatieve selectie beantwoorden en bij de eerste procedure een formeel regelmatige offerte hebben ingediend, en de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd. Wanneer de eerste procedure verplicht onderworpen is aan de Europese bekendmaking, mogen enkel de inschrijvers worden geraadpleegd die aan voormelde eisen en voorwaarden voldoen.Wanneer de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan de Europese bekendmaking, kan de aanbestedende overheid, teneinde de mededinging te verruimen, bovendien aannemers, leveranciers of dienstverleners raadplegen die volgens haar in staat zijn te voldoen aan de eisen inzake toegangsrecht en kwalitatieve selectie, ongeacht of zij al dan niet een offerte hebben ingediend in het kader van de eerste procedure;

vervolg OHP ZBArt. 26, 1, c: aanvullende leveringen van dezelfde aard en met dezelfde kenmerken ingevolge onvoorziene omstandigheden worden gegund aan de leverancier van de oorspronkelijke opdracht, op voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende leveringen niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht en het samengevoegd bedrag van alle opdrachten het bedrag voor de Europese bekendmaking niet bereikt. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in regel drie jaar niet overschrijden;

vervolg OHP ZBArt. 26, 1e) het gaat om de aankoop van leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren , de met een overdracht onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen bestaande procedure van dezelfde aard;

OHP met BMet bekendmakingZie de uitzonderingsbepalingen in de wetZie de uitvoeringsmodaliteiten in het KB plaatsingNIEUW: Creatie van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, naast de gewone onderhandelingsprocedure met bekendmakingvervolg OHP MBArt. 2, 13 KB plaatsing: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking : de onderhandelingsprocedure met bekendmaking waarvoor elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen. Deze vorm van onderhandelingsprocedure mag uitsluitend worden aangewend voor de opdrachten die de drempels vermeld in artikel 32 niet bereiken, onverminderd de beperking vermeld in artikel 105, 2, 1;= eenfasige onderhandelingsprocedure (cfr algemene procedure maar zonder openingszitting en met mogelijkheid tot onderhandelen).

vervolg OHP MBToepassingsgronden:Art. 26, 2, 1 d) het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde de door de Koni