Privacyregels rond de verwerking van leerlinggegevens (PDF, 734 ...

of 13 /13
©AuditConnect BV Pagina 1 van 13 Verwerkingspecificatie In het kader van terugdringen VSV Regio Zeeland

Embed Size (px)

Transcript of Privacyregels rond de verwerking van leerlinggegevens (PDF, 734 ...

 • AuditConnect BV Pagina 1 van 13

  Verwerkingspecificatie In het kader van terugdringen VSV Regio Zeeland

 • AuditConnect BV Pagina 2 van 13

  3. PROCES & ICT

  3.1 Proces De volgende visualisatie geeft weer hoe het proces wordt uitgevoerd voor het verwerken van

  persoonsgegevens in het kader van terugdringen VSV in regio Zeeland.

  3.2 Systemen aanlevering Leerlinggegevens De gegevens die door de instellingen worden gebruikt in het kader van terugdringen VSV komen

  vanuit de leerlingadministratie van de eigen instelling. De doelgroep voor VSV betreft de gegevens

  van de leerlingen die in het laatste schooljaar zitten dan wel zich hebben ingeschreven voor een

  vervolgopleiding bij het ROC. Van deze doelgroep wordt vanuit de eigen administratie een aparte verzameling (bestand) gemaakt. Dit bestand wordt gebruikt om via Internet een upload te doen van de gegevens naar de Intergrip

  database.

  Nadat vastgesteld is dat de upload succesvol is geweest wordt het bestand na maximaal 1 jaar

  vernietigd.

  Verschillende organisaties verwerken persoonsgegevens

  b innen hun domein

  Iedere organisatie maakt een bestand aan met de gegevens van de laatste jaars leerlingen

  of de gegevens van inschrijving

  Visualisatie Proces/ICT Een leverancier van een SaaS oplossing verwerkt centraal de persoonsgegevens waarna die

  ook via inkijkfunctie beschikbaar worden gesteld

  Verantwoordelijke Bewerker

  Intergrip

  Internet

  Ambtenaar Leerplicht & Scholen

  ROC

  Instelling A

  Instelling B

  Instelling C

  Instelling D Instelling E

 • AuditConnect BV Pagina 3 van 13

  3.3 Systemen Intergrip Intergrip bestaat uit een database met leerlinggegevens. Rond deze database is een applicatie

  gebouwd die interactie ondersteund met de instellingen die toegang hebben gekregen tot deze

  database. De database wordt initieel gevuld met de verzameling van gegevens van leerlingen die in het laatste

  jaar van een voortgezet onderwijs opleiding zitten dan wel zich hebben geregistreerd voor een

  vervolgopleiding. De vulling gebeurt door het geuploade bestand met gegevens te converteren naar

  de database. De database wordt aangevuld met informatie die vanuit het middelbaar beroepsonderwijs komt en

  betrekking heeft op informatie van registratie van een leerling en leerwegkeuze. Het bestand met de geuploade gegevens wordt na maximaal 1 jaar vernietigd De

  gegevens blijven maximaal 2 jaar in de database aanwezig.

  3.4 Communicatie / Interfaces De volgende interfaces worden toegepast voor data uitwisseling tussen de instellingen en de Intergrip

  applicatie:

  1. Voor de aanlevering van gegevens vanuit de instellingen in het voortgezet onderwijs: https://www.intergrip.nl/2011/vmboformat

  2. Voor de aanlevering van gegevens vanuit de instellingen in het middelbaar

  beroepsonderwijs: https://www.intergrip.nl/2011/mbocheck De aanlevering van de gegevens gaat in beide gevallen door middel van het gebruik van het https

  protocol via het Internet.

  HTTPS bestaat uit twee onderdelen: 1) Eerst wordt de beveiligde verbinding opgezet: tussen de browser en de server wordt gekeken of

  de verbinding volgens de instelling van een SSL certificaat verloopt (Secure Sockets Layer). Dit

  wordt de handshake genoemd. 2) De informatie van het formulier wordt daarna versleuteld in de browser, gaat vervolgens

  versleuteld over de lijn en wordt tot slot ontsleuteld op de webserver. Dit geldt ook voor de

  antwoorden van de webserver naar de bezoeker. Doordat de informatie onderweg versleuteld is kan

  deze als het onderweg onderschept zou worden niet ontsloten worden.

  De sleutels die nodig zijn voor de versleuteling en ontsleuteling worden (in de handshake)

  meegestuurd tussen de browser en het SSL certificaat van de server. Dit servercertificaat wordt

  uitgegeven voor een specifiek domein en een uniek IP-adres. Daardoor is het niet mogelijk om

  hetzelfde certificaat na te bootsen op een ander domein of IP-adres.

  https://www.intergrip.nl/2011/vmboformathttps://www.intergrip.nl/2011/vmboformathttps://www.intergrip.nl/2011/mbocheckhttps://www.intergrip.nl/2011/mbocheck

 • AuditConnect BV Pagina 4 van 13

  4. DIENSTVERLENERS

  4.1 Bewerkers Een bewerker is volgens het CBP:

  degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder

  aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

  Een ingeschakelde bewerker is eveneens onderworpen aan het Privacy Reglement, zijn

  verplichtingen zijn vastgelegd in de met de bewerker gesloten Bewerkersovereenkomst. In het kader van de verwerking van persoonsgegevens als gevolg van terugdringen VSV worden de volgende organisaties als bewerker aangemerkt in de zin van de WBP:

  Intergrip BV

  Wageningselaan 6 3903 LA Veenendaal

  0318-51 21 31

  www.intergrip.nl

  Met deze bewerker(s) wordt (worden) een separate Bewerkingsovereenkomst gesloten.

  http://www.intergrip.nl/http://www.intergrip.nl/

 • AuditConnect BV Pagina 5 van 13

  5. VERWERKING

  De definitie van verwerking volgens het CBP:

  Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van

  handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,

  vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,

  verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van

  terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het

  afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. En over persoonsgegevens zegt het CBP het volgende:

  Elk gegeven betreffende een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In de hierna volgende paragrafen wordt gedetailleerd welke gegevens in het kader van terugdringen

  VSV worden verwerkt, hoe lang deze worden bewaard en in welke systemen deze worden

  opgeslagen.

  5.1 Doeleinden

  De verantwoordelijke(n) verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Registreren, aanvullen en verstrekken van in- en uitschrijvingsinformatie over vervolgkeuze

  van leerplichtigen in de regio Zeeland.

  2. Uitvoeren van warme overdracht . Beide doeleinden worden hieronder kort toegelicht: Registreren, aanvullen en verstrekken van inschrijfinformatie Het VMBO registreert de persoonsgegevens in hun leerlingvolgsysteem en op basis van het BSN

  worden de gegevens van de overstapleerlingen aangeleverd aan Intergrip waarna deze in de

  applicatie worden ingelezen. Het gaat om de persoonsgegevens van alle laatste jaar leerlingen van het betreffende VMBO. Het ROC vult persoonsgegevens aan met belangstelling en / of inschrijving voor een bepaalde vervolgopleiding of beroepsleerweg. Het ROC voert deze activiteiten uit in haar eigen

  leerlingvolgsysteem. Middels een automatische export worden de gegevens ingelezen in de

  applicatie Intergrip. Het VMBO en de RMC functionaris / leerplichtambtenaar kunnen op basis van de registratie

  leerplichtigen identificeren die nog geen keuze hebben gemaakt en/of nog niet in behandeling zijn bij

  het MBO of Leerplicht. Uitvoeren van warme overdracht

  Risico leerlingen worden als zodanig gedentificeerd door het VMBO. Voor deze categorie wordt door

  het VMBO persoonlijke begeleiding en overdracht gegeven bij de overgang naar het vervolgonderwijs. Dit houdt onder meer in dat het dossier van de leerling persoonlijk wordt besproken

  (er worden dus geen gegevens van persoonlijke aard verstrekt) met de verantwoordelijke van het

  vervolgonderwijs.

 • AuditConnect BV Pagina 6 van 13

  5.2 Gegevens vanuit Voortgezet Onderwijs Tabel 1 geeft aan de gegevens die verwerkt worden vanuit het VO, waar deze zijn opgeslagen en

  wat de bewaartermijn is van deze gegevens:

  Voortgezet Onderwijs

  Brinnummer

  Schoolnaam

  ILT

  Klas

  Leerjaar

  BSN

  ON (Onderwijsnummer)

  Achternaam

  Roepnaam

  Voorvoegsels

  Voorletters

  Geboortedatum

  Geslacht

  Straat, huisnummer en toevoeging

  Postcode

  Woonplaats

  Gemeente

  Telefoonnummer

  2e telefoonnummer

  Emailadres

  Tabel 1 Gegevens VO

  Doelbinding & Bewaartermijn

  Voor de verwerking van deze gegevens wordt binnen de instellingen van het VO een bestand

  aangemaakt. Dit bestand wordt gebruikt om de upload uit te voeren naar de Intergrip software. De herkomst van de gegevens in het bestand is de leerlingadministratie van de instelling waar de leerling in het laatste jaar onderwijs volgt. Zodra de subset van leerlingen die in het laatste jaar zitten

  is vastgelegd in dit bestand volgt de verdere verwerking van deze gegevens een gesloten systeem. Alle verdere handelingen ten aanzien van deze gegevens zijn specifiek gericht op de gemelde

  doeleinden; de processen en applicaties zijn specifiek voor dat doel gebouwd. Er is dan ook sprake

  van een optimale doelbinding vanaf het moment dat de gegevens verzameld zijn voor upload. De bewaartermijn van het bestand bij het VO is maximaal 1 jaar. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van terugdringen VSV is om

  gedurende het laatste jaar leerlingen in het VMBO te volgen en te faciliteren in de overstap naar het

  vervolgonderwijs. De periode waarin dit doel wordt uitgevoerd is van januari t/m oktober van een

  kalenderjaar. De aanmaak van het bestand bij het VO vindt plaats in het eerste halfjaar zodat een bewaartermijn van maximaal 1 jaar in overeenstemming is met het doel.

 • AuditConnect BV Pagina 7 van 13

  Kwaliteit & Proportionaliteit

  De kwaliteit van de gegevens is door het beheer van de leerling administratie maximaal geborgd. Na

  abstractie uit de leerling administratie wordt kwaliteit geborgd doordat: a. Een mutatie in de leerling administratie ook wordt verwerkt in de VSV gegevens; b. een betrokkene rechten heeft op correctie en verwijdering

  De gegeven in voorgaande tabel zijn proportioneel met het doel. Om in staat te zijn een leerling te

  identificeren is een Onderwijsnummer of een BSN nummer nodig. De instellingen in het Voortgezet Onderwijs zijn wettelijk bevoegd tot het gebruik van het

  persoonsgebonden nummer (BSN). Dit gebruik is geregeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 103b. Met name lid 5 en lid 7

  van dit artikel gaan in op het gebruik van BSN in de afstemming met gemeente (in het kader van de

  Leerplichtwet) en andere scholen (in het kader van in- en uitschrijving van een leerling). Naast de identificatie zijn de volledige NAW gegevens van de leerling benodigd alsmede de wijze

  waarop de leerling bereikt kan worden.

  5.3 Gegevens uit Middelbaar Beroeps Onderwijs

  Tabel 2 geeft aan de gegevens die verwerkt worden vanuit het MBO, waar deze zijn opgeslagen en

  wat de bewaartermijn is van deze gegevens:

  Middelbaar Beroeps Onderwijs

  BSN

  Naam

  Status

  Opleiding

  Crebo

  Leerweg

  Sector

  MBO contactpersoon

  Tabel 2 Gegevens MBO

  Doelbinding & Bewaartermijn

  Voor de verwerking van deze gegevens wordt binnen de instellingen van het MBO een bestand

  aangemaakt. Dit bestand wordt gebruikt om de upload uit te voeren naar de Intergrip software. De herkomst van de gegevens in het bestand is de leerlingadministratie van de instelling waar de

  leerling belangstelling voor heeft of zich voor ingeschreven heeft. Zodra per medio juni de

  belangstelling en inschrijving in dit bestand is opgenomen, volgt de verdere verwerking van deze

  gegevens een gesloten systeem. Alle verdere handelingen ten aanzien van deze gegevens zijn specifiek gericht op de gemelde

  doeleinden; de processen en applicaties zijn specifiek voor dat doel gebouwd. Er is dan ook sprake

  van een optimale doelbinding vanaf het moment dat de gegevens verzameld zijn voor upload.

 • AuditConnect BV Pagina 8 van 13

  De maximale bewaartermijn van dit bestand bij het MBO is 1 jaar. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van terugdringen VSV is om

  gedurende het laatste jaar leerlingen in het VMBO te volgen en te faciliteren in de overstap naar het

  vervolgonderwijs. De periode waarin dit doel wordt uitgevoerd is van januari t/m oktober van een

  kalenderjaar. De aanmaak van het bestand bij het MBO vindt plaats tussen 1 april en 1 oktober van

  een kalenderjaar zodat een bewaartermijn van maximaal 1 jaar in overeenstemming is met het doel. Kwaliteit & Proportionaliteit

  De kwaliteit van de gegevens is door het beheer van de leerlingadministratie maximaal geborgd. Na

  abstractie uit de leerling administratie wordt kwaliteit geborgd doordat: a. Een mutatie in de leerling administratie ook wordt verwerkt in de VSV gegevens; b. een betrokkene rechten heeft op correctie en verwijdering

  De gegeven uit voorgaande tabel zijn proportioneel met het doel. Om in staat te zijn een leerling te

  identificeren is een Onderwijsnummer of een BSN nummer nodig. De instellingen in het MBO zijn wettelijk bevoegd tot het gebruik van het persoonsgebonden nummer

  (BSN). Dit gebruik is geregeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 2.5.5a. Met name lid 5 en lid 9 van dit artikel gaan in op het gebruik van BSN in de afstemming met gemeente (in het kader van de

  Leerplichtwet) en andere scholen (in het kader van in- en uitschrijving van een leerling). Naast de identificatie zijn de volledige NAW gegevens van de leerling benodigd alsmede de wijze

  waarop de leerling bereikt kan worden.

  5.4 Gegevens in Intergrip

  In Intergrip worden geen additionele gegevens toegevoegd dan de beschreven gegevens in de 2

  vorige paragrafen. De gegevens binnen het Intergrip domein zijn de verzamelde gegevens uit sectie

  5.2 en sectie 5.3., tevens zijn de verwerkingseisen met betrekking tot Kwaliteit & Proportionaliteit

  geborgd in de vorige secties. Derhalve worden de gegevens en eisen in deze sectie niet opnieuw

  beschreven.

  Doelbinding & Bewaartermijn

  Binnen het Intergrip domein worden de gegevens op 2 wijzes opgeslagen:

  Opslag Bewaartermijn

  Aangeleverde files vanuit VO en MBO 1 jaar

  Gegevens in de Intergrip database 2 jaar

  De aangeleverde bestanden worden gemporteerd in de Intergrip database. De bewaartermijn voor

  de aangeleverde bestanden is maximaal 1 jaar.

  Zodra de gegevens verwerkt zijn in de Intergrip database worden die gegevens in de database

  maximaal 2 jaar bewaard. Gedurende het overgangsjaar is er inzicht in de database voor uitvoeren

  van het doel van de verwerking, daarna worden de gegevens nog 1 jaar extra bewaard voor

  eventuele nazorg, navraag of historie.

 • AuditConnect BV Pagina 9 van 13

  6. GRONDSLAG(EN) VOOR DE VERWERKING Als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens dient een keuze te worden gemaakt uit de

  door de WBP toegestane grondslagen: Artikel 8, WBP:

  Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

  a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de

  betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van

  een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een

  overeenkomst; c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan

  de verantwoordelijke onderworpen is; d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de

  betrokkene; e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke

  taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de

  gegevens worden verstrekt, of f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang

  van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het

  belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht

  op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van terugdringen VSV worden de volgende 2

  grondslagen gebruikt:

  1. De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan

  de verantwoordelijke onderworpen is (Artikel 8, sub c, WBP); 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang

  van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het

  belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, inhet bijzonder het recht

  op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert (Artikel 8, sub f, WBP) In de volgende paragrafen wordt onderbouwd op basis waarvan deze grondslagen toepasselijk

  worden geacht.

  6.1 Nakomen wettelijke verplichting door de verantwoordelijke T.a.v. de verzameling van persoonsgegevens op een instelling voor onderwijs in het Voortgezet Onderwijs en in het Middelbaar Beroeps Onderwijs geldt dat hiervoor bij wet geregeld is dat deze

  persoonsgegevens mogen worden verwerkt door deze instellingen. BSN Nummer: De instellingen in het Voortgezet Onderwijs zijn wettelijk bevoegd tot het gebruik van het

  persoonsgebonden nummer (BSN). Dit gebruik is geregeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 103b. Met name lid 5 en lid 7

  van dit artikel gaan in op het gebruik van BSN in de afstemming met gemeente (in het kader van de

  Leerplichtwet) en andere scholen (in het kader van in- en uitschrijving van een leerling).

 • AuditConnect BV Pagina 10 van 13

  De instellingen in het MBO zijn wettelijk bevoegd tot het gebruik van het persoonsgebonden nummer

  (BSN).

  Dit gebruik is geregeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 2.5.5a. Met name lid 5 en lid

  9 van dit artikel gaan in op het gebruik van BSN in de afstemming met gemeente (in het kader van de

  Leerplichtwet) en andere scholen (in het kader van in- en uitschrijving van een leerling).

  Leerlinggegevens: Wet op het Voortgezet Onderwijs, Artikel 27b. Te verstrekken gegevens bij toelating

  1. Onverminderd bij algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften met betrekking tot de

  in- en uitschrijving van leerlingen, vindt toelating van een leerling als bedoeld in artikel 27 slechts

  plaats nadat door de ouders, voogden of verzorgers of, indien de leerling meerderjarig is, door de

  leerling de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het

  geslacht en het persoonsgebonden nummer van de leerling zijn overgelegd. Indien door de

  ouders, voogden of verzorgers of, indien de leerling meerderjarig is, door de leerling aannemelijk

  wordt gemaakt dat geen persoonsgebonden nummer van de leerling kan worden overgelegd,

  vindt de toelating plaats met inachtneming van het derde lid.

  2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden overgelegd door middel van een van overheidswege verstrekt document dan wel een door een andere school of een school of instelling voor ander onderwijs verstrekt bewijs van uitschrijving, waarin de desbetreffende gegevens zijn opgenomen.

  3. Indien door de ouders, voogden of verzorgers of, indien de leerling meerderjarig is, door de

  leerling aannemelijk wordt gemaakt dat geen persoonsgebonden nummer van de leerling kan

  worden overgelegd, meldt het bevoegd gezag binnen twee weken na het besluit tot toelating aan

  Onze Minister de beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn

  adres en woonplaats en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer.

  4. Onze Minister verstrekt binnen acht weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het derde lid,

  aan het bevoegd gezag het burgerservicenummer van de leerling, dan wel, indien is gebleken dat

  hem niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt, het onderwijsnummer van de

  leerling. Het onderwijsnummer is een door Onze Minister uitgegeven en aan de leerling

  toegekend persoonsgebonden nummer.

  5. Het bevoegd gezag neemt de in het eerste en vierde lid bedoelde gegevens op in de

  leerlingenadministratie van de school.

  6. Indien aan een leerling een onderwijsnummer is toegekend en het bevoegd gezag daarna de

  beschikking krijgt over zijn burgerservicenummer, neemt het bevoegd gezag dit

  burgerservicenummer terstond als persoonsgebonden nummer op in de leerlingenadministratie

  van de school in de plaats van het onderwijsnummer. Het bevoegd gezag meldt deze wijziging

  binnen twee weken aan Onze Minister onder opgave van het burgerservicenummer en het

  onderwijsnummer van de leerling.

  Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Artikel 8.1.1a. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

  1. De inschrijving bij een instelling, bedoeld in artikel 8.1.1. vindt slechts plaats nadat door de

  deelnemer of, indien deze minderjarig is, door de ouders, voogden of verzorgers de gegevens

  betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het

  persoonsgebonden nummer van de deelnemer zijn overlegd. Indien door de deelnemer of, indien

  deze minderjarig is, door de ouders, voogden of verzorgers aannemelijk wordt gemaakt dat geen

  persoonsgebonden nummer van de deelnemer kan worden overlegd, vindt de inschrijving plaats

  met inachtneming van het derde lid.

 • AuditConnect BV Pagina 11 van 13

  2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden overgelegd door middel van een van

  overheidswege verstrekt document dan wel een door een andere school of een school of

  instelling voor ander onderwijs verstrekt bewijs van uitschrijving, waarin de desbetreffende

  gegevens zijn opgenomen.

  3. Indien door de deelnemer of, indien deze minderjarig is, door de ouders, voogden of verzorgers

  aannemelijk wordt gemaakt dat geen persoonsgebonden nummer van de leerling kan worden

  overgelegd, meldt het bevoegd gezag binnen twee weken na het besluit tot inschrijving aan Onze

  Minister de beschikbare gegevens van de deelnemer, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn

  adres en woonplaats en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer.

  4. Onze Minister verstrekt binnen acht weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het derde lid,

  aan het bevoegd gezag het burgerservicenummer van de deelnemer, dan wel, indien is gebleken

  dat hem niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt, het onderwijsnummer

  van de deelnemer. Het onderwijsnummer is een door Onze Minister uitgegeven en aan de

  deelnemer toegekend persoonsgebonden nummer.

  5. Het bevoegd gezag neemt de in het eerste en vierde lid bedoelde gegevens op in de

  administratie van de instelling.

  6. Indien aan een deelnemer een onderwijsnummer is toegekend en het bevoegd gezag daarna de

  beschikking krijgt over zijn burgerservicenummer, neemt het bevoegd gezag dit

  burgerservicenummer terstond als persoonsgebonden nummer op in de administratie van de

  instelling in de plaats van het onderwijsnummer. Het bevoegd gezag meldt deze wijziging binnen

  twee weken aan Onze Minister onder opgave van het burgerservicenummer en het

  onderwijsnummer van de deelnemer.

  6.2 Gerechtvaardigd belang in relatie tot huidige wet- en regelgeving T.a.v. de huidige geldende wet- en regelgeving wordt verwezen naar de Uitvoeringsregeling

  Bestrijding Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) van 10 september 2008, nr. VSV/51122. In deze

  uitvoeringsregeling wordt bepaald dat instellingen nader omschreven gegevens dienen te verwerken

  c.q. aan te leveren.

  VSV/51122, Artikel 4. Doel

  Het doel van deze regeling is:

  a. het verstrekken van subsidie met het oog op het realiseren van een landelijke vermindering

  van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters van tenminste 40% in het schooljaar 2010 2011 ten opzichte van het schooljaar 20052006, en

  b. het geven van uitvoeringsvoorschriften ter zake van de regionale meld- en cordinatiefunctie

  voortijdig schoolverlaten, waaronder het vaststellen van de daarvoor beschikbare budgetten.

  Artikel 27. Gegevens betreffende de meldplicht aan gemeenten

  In bijlage F bij deze regeling zijn de gegevens opgenomen die het bevoegd gezag ten minste

  opneemt in de opgave, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,

  artikel 8.1.8, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel artikel 47a, eerste lid, van

  de Wet op de expertisecentra.

 • AuditConnect BV Pagina 12 van 13

  Bijlage F bepaalt vervolgens: Gegevens VO-scholen en BVE-instellingen

  1. Naam contactpersoon bij VO-school of BVE-instelling. 2. Persoonsgebonden nummer van de leerling of deelnemer zonder startkwalificatie

  (onderwijsnummer, indien van kracht). 3. Naam leerling of deelnemer zonder startkwalificatie. 4. Adres van deze leerling of deelnemer. 5. Geboortedatum van deze leerling of deelnemer. 6. Het feit of de melding een nieuwe inschrijving of uitschrijving betreft. 7. De laatst gevolgde (bij uitschrijving) respectievelijk de te volgen (bij inschrijving) opleiding (specificatie niveau, klas, studierichting en profiel). Deze opleidingen dienen, indien van toepassing,

  te worden aangeduid met hun element-, CREBO- of KSE-code. 8. De inschrijfdatum voor deze opleiding. 9. Uitschrijfdatum (indien het een uitschrijving betreft).

  10.Hoogste vooropleiding (uitgesplitst volgens 7) 11.Eventueel hoogste behaalde diploma (inclusief studierichting). De argumentatie voor het toepassen van de grondslag van gerechtvaardigd belang is gelegen in het

  volgende: De voordelen voor de verantwoordelijke liggen met name in het financile argument. De regelgeving

  die door het Ministerie van OC&W is uitgevaardigd met betrekking tot terugdringen VSV geeft een

  financile incentive aan instellingen in het voortgezet onderwijs om zorg te dragen voor een zo

  adequaat mogelijk begeleiding van laatste jaar studenten naar een vervolgkeuze. Iedere VSVer die

  als zodanig moet worden geregistreerd gaat ten koste van de subsidie voor het volgende jaar. De betrokkene zelf heeft in basis voordeel bij de ondersteuning en facilitering van de instelling in het

  onderwijs met de keuze voor vervolgonderwijs die hij/zij moet maken. Er is voor de betrokkene een nadrukkelijke zorg en begeleiding voorzien. Het nadeel dat voor de betrokkene geldt, is dat er gebruik gemaakt wordt van zijn persoonsgegevens. Dit nadeel weegt echter niet op tegen het voordeel voor diezelfde betrokkene dat

  deze geholpen wordt met het voldoen aan wettelijke verplichtingen (Leerplichtwet) en de financile

  belangen en de wettelijke verplichtingen die de instelling heeft.

  6.3 Samenvatting De instellingen / organisaties in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs

  hebben een grondslag voor de verwerking van de in hoofdstuk 6 beschreven gegevens. Deze

  grondslag is gelegen in OF een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke OF een

  gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke. In onderstaande tabellen wordt gespecificeerd welk (persoons-)gegeven welke grondslag heeft:

 • AuditConnect BV Pagina 13 van 13

  Middelbaar Beroeps Onderwijs Wettelijk Belang

  BSN x

  Naam x

  Status x

  Opleiding x

  Crebo x

  Leerweg x

  Sector x

  MBO contactpersoon x

  Voortgezet Onderwijs Wettelijk Belang

  Brinnummer x

  Schoolnaam x

  ILT x

  Klas x

  Leerjaar x

  BSN x

  ON (Onderwijsnummer) x

  Achternaam x

  Roepnaam x

  Voorvoegsels x

  Voorletters x

  Geboortedatum x

  Geslacht x

  Straat, huisnummer en toevoeging x

  Postcode x

  Woonplaats x

  Gemeente x

  Telefoonnummer x

  2e telefoonnummer x

  Emailadres x