Prinsjesdag special

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  590
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Prinsjesdag special

 • 1. JAARGANG 16 september/oktober 2011 NIEUWSDeze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseursNR 4MILJOENENNOTA 2012:VOORDEEL UIT INNOVATIEEN WINST De automobilist: De werkgever: De ondernemer: nog schoner en vitaliteit voor dehard werken loont zuiniger werknemerAmersfoortArnhem EdeHoofddorp LeusdenNieuwegein www.crop.nl

2. PRINSJESDAG 2011VOORDEEL UITEEN AANTAL VAN DE ONDERSTAANDEINNOVATIE EN WINSTVOORSTELLEN IS SPECIFIEK VOORONDERNEMERS IN DE INKOMSTENBELASTING(IB-ONDERNEMER). ANDERE VOORSTELLENGELDEN OOK VOOR ONDERNEMERS IN DEOP DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011 HEEFT HETVENNOOTSCHAPSBELASTING. RODE DRAADKABINET BEHALVE DE MILJOENENNOTA OOKIS DAT MEER WERKEN WORDT BELOOND!HETFISCAAL PAKKET AANGEBODEN AAN DETWEEDE KAMER. DIT PAKKET BEVAT BELANGRIJKEWETSVOORSTELLEN VOOR VOLGEND JAAR,WAARONDER HET BELASTINGPLAN 2012 EN DENIEUWE OPZET ZELFSTANDIGENAFTREKGEEFWET. RODE DRAAD DOOR DEZE PLANNEN:(IB-ONDERNEMER)INNOVATIEVE ONDERNEMERS EN WINSTMAKENDE Er komt n vast aftrekbedrag van 7.280.ZELFSTANDIGEN WORDEN BELOOND. De oude opzet in acht schijven, waarbij deaftrek aoopt bij oplopende winst, vervalt.Voor deze basisaftrek gelden dezelfde voor-Eenvoudiger, meer solide en meer fraudebestendig, zo presen-waarden als voor de huidige zelfstandigen- teert het kabinet dit jaar de belastingplannen. De administratie-aftrek. Aftrek is dus alleen mogelijk voor ve lasten gaan opnieuw omlaag doordat diverse kleine onder-de ondernemer die aan het urencriterium nemershefngen worden geschrapt. Bovendien wordt in 2012 voldoet. Met deze maatregel wil het kabinet de bijtelling voor de bestelauto eenvoudiger van opzet en wordtambitieuze ondernemers tegemoet komen en de zelfstandigenaftrek met de huidige acht schijven versimpeld de straf op groei wegnemen. Ondernemers door introductie van n vast aftrekbedrag.met een winst vanaf 53.975 gaan proterenvan de nieuwe opzet. Bij winsten onder deTegenover al deze voordelen staan ook enkele nadelen. Zo18.855 krijgen ondernemers in de toekomstloopt dit jaar de crisismaatregel af waarbij ondernemers ver- minder basisaftrek dan in de huidige opzet.sneld de willekeurige afschrijving kunnen toepassen op huninvesteringen.WinstboxHet kabinet streeft uiteindelijk naar eenDe aangekondigde scale maatregelen zijn nog niet denitief aparte box voor ondernemers, de winstbox.en kunnen daarom veranderen. Bij de parlementaire behande-Alle ondernemersfaciliteiten kunnen daarbijling in de komende weken krijgen de meeste voorstellen de- opgaan in een lager winsttarief, waardoor denitief beslag. De meeste voorgestelde maatregelen gaan in opbelastinghefng eenvoudiger en transparan-1januari 2012. ter kan worden. Het kabinet heeft voor dezeingrijpende wijziging van het belastingstelselwel wat langer de tijd nodig om hier concreteINHOUDplannen over te maken en komt eerst met eenverkenning naar de winstbox.EINDE AAN VERLENGING REGELINGVERSNELDE AFSCHRIJVINGDe regeling voor versnelde (willekeurige)afschrijving op investeringen in bedrijfsmid-3 DE ONDERNEMER delen was een tijdelijke maatregel van deHARD WERKEN LOONT overheid om de gevolgen van de crisis teverlichten. Dit jaar kunt u hier voor het laatst4 DE RECHTSPERSOONgebruik van maken. Dit betekent dat inves-WAAIER AAN MAATREGELENteringen die nog dit jaar gedaan worden in6 DE WERKGEVERtwee jaar kunnen worden afgeschreven. InVITALITEIT VOOR DE WERKNEMERhet investeringsjaar mag maximaal 50%8 DE WONINGEIGENAAR worden afgeschreven en het restant in nKOOPIMPULS VOOR DE MARKTof meer volgende jaren. Ondernemers dieinvesteringen hebben gedaan in 2010 kunnen9 DE AUTOMOBILIST versneld afschrijven, mits het bedrijfsmiddelNOG SCHONER EN ZUINIGER vr 1januari 2013 in gebruik wordt geno-10DE PARTICULIERmen. Voor investeringen in 2011 geldt eenKOOPKRACHT ZWAKT AF ingebruikname van het bedrijfsmiddel vr1januari 2014. Deze nieuwsbrief bevat de belangrijkste aandachtspunten uit de Miljoenennota voor u als ondernemer. De maatregelen zijn nog niet denitief. Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorg besteed, maar voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen!2 3. ONDERNEMERHARD WERKENLOONTDIGITALE MELDING EIA/MIA/VAMIL moet worden toegerekend aan een echtgenoot die een + TIPEen ondernemer die gebruik wil maken van de Energie- aanmerkelijk belang behoudt in de bv waaraan hetStartende onderne-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld. mers blijven recht houden op een(MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-Ook scale reserves en voorzieningen mogen geruisloos extra startersaftrekinvesteringen (VAMIL), moet het daarvoor bestemdeworden doorgeschoven. (2011: 2.123).bedrijfsmiddel tijdig aanmelden. Deze melding kanDeondernemer van 65 jaar of oudervanaf 2012 alleen nog maar digitaal. De hele aanvraagKLEINE ONDERNEMERSHEFFINGEN VERDWIJNENheeft recht op eenvan deze regelingen wordt ondergebracht in het E-loket Er verdwijnen zeven van de 22 bestaande rijksbelastingen. zelfstandigenaftrekvan het AgentschapNL.Het gaat om:van 3.640.de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken;OUDEDAGSRESERVE VERSOBERD (IB-ONDERNEMER) de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak;Het dotatieplafond voor de zogenaamde scale oude-de belastingen op leidingwater; + TIPdagsreserve (FOR), het maximumbedrag dat een onder- de verpakkingenbelasting;Door versneld afnemer in de reserve mag steken, wordt verlaagd vande grondwaterbelasting;te schrijven, kunt u de belastbare winst11.882 naar 9.382.de afvalstoffenhefng; verlagen en hoefthet eurovignet.u daardoor tijdelijkDe oudedagsreserve is een vorm van sparen voor deDeze belastingen worden afgeschaft per 1 januari 2013,minder belasting te betalen. U kuntoude dag. Wanneer de ondernemer voldoet aan hetmet uitzondering van de afvalstoffen- en grondwater-niet op alle bedrijfs-urencriterium en op 1 januari jonger is dan 65 jaar, kan belasting: die vervallen eerder, per 1 januari 2012.middelen versneldhij een deel van de winst in zijn oudedagsreserve stop-afschrijven. Zo zijn bijvoorbeeldpen. Over deze winst hoeft hij voorlopig geen belastingJAARLIJKSE BIJDRAGE KAMER VAN KOOPHANDELuitgezonderd:te betalen. Wel is hij verplicht om eventuele pensioen-De hefng die de Kamer van Koophandel ondernemers grond-, weg- enpremies, die al van de winst zijn afgetrokken, in minde- jaarlijks in rekening brengt, gaat eveneens verdwijnen. waterbouwkundige werken, dieren,ring te brengen op de dotatie. De hefng wordt in 2012 10% lager en vanaf 1 januariimmaterile activa 2013 verdwijnt de hefng helemaal.(waaronder soft-ZELFSTANDIG ONDERNEMER KRIJGT LANGER DEware), brometsen, motorrijwielen enTIJD VOOR PENSIOENOPBOUW (IB-ONDERNEMER) ZWAARDERE INFORMATIEVERPLICHTINGde meeste perso-Zelfstandig ondernemers mogen vanaf volgend jaar AAN DE FISCUS nenautos. Omdatlanger proteren van de pensioenregeling van hun Ondernemers kunnen straks worden verplicht uit eigende regeling niet wordt verlengd, kanoud-werkgever. Wanneer zij ervoor gekozen heb- beweging de inspecteur op de hoogte te stellen vanhet verstandig zijnben om deze pensioenregeling vrijwillig voort te zet-onjuistheden of onvolledigheden in de scale informatie bepaalde investe-ten, mogen zij tien jaar lang de pensioenpremies die over hun bedrijf. Het kabinet denkt hierbij onder andereringen nog dit jaar te doen.ze betalen in aftrek brengen op de winst, in plaatsaan de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestel-van nu maximaal drie jaar. Wie gebruik wil maken auto, aan de verklaring geen privgebruik en aan devan deze vrijwillige voortzetting, moet jaarlijks eensuppleties omzetbelasting. Op het niet-nakomen van + TIPoverzicht van het inkomen aan de pensioenuitvoer-deze informatieverplichting staat de sanctie van eenDoor een deel vander overleggen. Pensioenuitvoerders die de verlengde vergrijpboete van maximaal 100%.de winst toe te voe- gen (te doteren) aanvrijwillige voortzetting willen aanbieden, moeten deze de reserve, hoeftinkomensgegevens verwerken in de premiehoogte en VERGRIJPBOETE NA VERZUIMBOETE minder belastingpensioenopbouw.Op dit moment is het niet mogelijk om na een verzuim- te worden betaald. Let wel: het gaat boete alsnog een vergrijpboete op te leggen voor het- hier om uitstel vanDGA: DOORSCHUIVING TERBESCHIKKINGSTELLINGzelfde feit. Het kabinet wil hier verandering in brengen. belasting en nietBIJ ECHTSCHEIDING MOGELIJK Het wordt straks mogelijk om na een verzuimboeteom afstel. Op enig moment in de toe-Een vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een pand) toch een vergrijpboete op te leggen voor hetzelfde feit.komst zal moetendat ter beschikking wordt gesteld aan de bv moet, bij in Dit kan de belastingdienst doen als bijvoorbeeld blijkt worden afgerekend.gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden, voor dat de overtreder bewust heeft gehandeld of als laterde helft aan iedere echtgenoot worden toegerekend. nieuwe feiten bekend worden. In totaal wordt geenIn de praktijk is niet altijd duidelijk hoe met het vermo- hogere boete opgelegd dan opgelegd zou zijn als alle + TIPgensbestanddeel moet worden omgegaan bij echtschei-relevante feiten op een eerder moment bekend warenDoorschuiven is nietding. Het kabinet verschaft duidelijkheid: vanaf volgend geweest. De eerder opgelegde verzuimboete wordt verplicht. U kunt er ook samen met uwjaar kan een vermogensbestanddeel dat ter beschikkingverrekend met de later alsnog opgelegde vergrijpboete.ex-echtgeno(o)t(e)wordt gesteld aan de bv geruisloos, dus zonder afre- Naar verwachting zal dit alleen gelden bij boeten voor kiezen om bijkening, worden doorgeschoven. Een van beide echt-wegens het (gedeeltelijk) niet of niet tijdig betalen van de verdeling van de huwelijksgemeen-genoten moet dan wel na de scheiding de terbeschik-een aangiftebelasting, zoals de omzetbelasting en deschap toch af tekingstelling voortzetten. Het vermogensbestanddeel loonbelasting.rekenen.JAARGANG 16, NUMMER 4SPECIAL EDITION MILJOENENNOTA 2012 3 4. WAAIER AAN MAATREGELEN TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING BLIJFT GELIJK Voor deze nieuwe regeling is in 2012 250 mln. Eerder kondigde het kabinet aan dat het tarief voor beschikbaar en vanaf 2014 een structureel bedrag winsten boven de 200.000 zal worden verlaagdvan 500 mln. van 25% naar 24%. Dit gaat niet door. Het tarief van 25% blijft ook in 2012 gelden voor winsten boven de Innovatie-envelop 2013 200.000. Voor winsten tot en met 200.000 geldtVerder komt er vanaf 2013 een extra aftrekpost in een tarief van 20%. de vennootschapsbelasting voor innovatie, wanneer bedrijven deelnemen aan privaat-publieke topinstituten+TIP RENTEAFTREK OVERNAMEHOLDINGS BEPERKT(PTIs). Een PTI is een samenwerkingsverband tus-De nieuwe rente- Er komt een aftrekbeperking voor rentelasten diesen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Dezeaftrekbeperkingbetrekking hebben op overnames. Nu kan een overna-aftrekpost wordt de innovatie-envelop genoemd. Voorgeldt alleen voorovernames die op meholding forse schulden aangaan voor de overname de envelop is een structureel budget van 100 mln.of na 1 januari 2012 van een vennootschap. Door vervolgens een scalebeschikbaar. De maatregelen uit de innovatie-envelopplaatsvinden. Heteenheid aan te gaan, kan de overnameholding de ren- zullen in het Belastingplan 2013 worden opgenomen.kan dus verstandigzijn om een geplan-telasten die samenhangen met de overname verrekenende overname en het met de winsten van de overgenomen vennootschap. MISBRUIK COPERATIES WORDT BESTRAFTaangaan van eenVanaf 2012 kunnen rentelasten alleen nog worden Wanneer een onderneming een coperatie alleenscale eenheid metde overgenomen verrekend met eigen winsten van de overnamehol- maargebruikt voor het ontduiken van de Nederlandsevennootschap nog ding. De rente over de overnameschuld kan dus nietdividendbelasting, wordt deze coperatie alsnogdit jaar af te ronden. onbeperkt in aftrek komen op de winst van de overge-belastingplichtig voor de dividendbelasting. nomen vennootschap. Om het midden- en kleinbedrijf te ontzien, wordt de renteaftrek tot een bedrag van Het huidige uitgangspunt is dat coperaties in beginsel 1mln. ongemoeid gelaten. Ook blijft de aftrek in niet belastingplichtig zijn voor de dividendbelasting. stand voor zover er na de overname sprake is van eenDit blijft zo. De nieuwe maatregel geldt alleen voor gezonde nanciering. De niet-aftrekbare overname- specieke constructies. Met deze maatregel wordt rente kan alsnog in een volgend jaar worden afgetrok- voorkomen dat door het gebruik van coperaties, die ken, mits er voldoende eigen winst aanwezig is in degeen rele betekenis hebben, belasting wordt ontgaan. overnameholding. VERRUIMING GIFTENAFTREK IN DE+TIP HALT AAN IMPORT VAN VERLIEZEN UIT VENNOOTSCHAPSBELASTINGDoor de object-BUITENLANDDe giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordtvrijstelling wordenIn Nederland gevestigde internationaal opererende aantrekkelijker gemaakt. De drempel van 227 vervalt.verliezen van eenbuitenlandse inrich- ondernemingen kunnen de verliezen van een buiten- Verder wordt het totale bedrag dat per jaar als aftrek-ting niet langer landse vaste inrichting onder de huidige wetgevingbare gift kan worden aangemerkt, verhoogd van maxi-meegenomen. Datverrekenen met hun Nederlandse winst in het jaarmaal 10% van de winst naar maximaal 50%. Het totaalgeldt echter nietvoor verliezen bij waarin het verlies wordt geleden. Het kabinet wil dezeaan aftrekbare giften mag per jaar echter niet meerstaking of over- verliesimport beperken en stelt daarom voor om vastebedragen dan 100.000.dracht. Deze verlie- inrichtingen scaal op dezelfde manier te gaan behan-zen worden wel inaftrek toegelaten. delen als buitenlandse deelnemingen. Winsten en ver-DE GEEFWET: CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP liezen van buitenlandse actieve vaste inrichtingen wor- VOOR ANBIS den uit de wereldwinst gehaald van het NederlandseHet kabinet wil dat de cultuursector minder afhankelijk bedrijf met een zogenaamde objectvrijstelling. Eenwordt van overheidssubsidie en meer middelen uit pri- vaste inrichting is bijvoorbeeld een bedrijfsruimte invate bron aanboort. Culturele instellingen mogen met het buitenland die als zelfstandige onderneming kan de nieuwe Geefwet meer proteren van de ANBI-status worden gerund. Hierdoor komen ook verliezen van bui-en meer eigen inkomsten binnenhalen.+TIP tenlandse vaste inrichtingen niet langer ten laste van deDe Research &Nederlandse winst.De belangrijkste maatregelen op een rij:Development- Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigin-aftrek geldt nietvoor loonkosten. FISCALE FACILITEIT VOOR DIRECTE KOSTEN R&Dgen die zich inzetten voor het goede doel. Bij eenR&D-loonkosten Er komt in de vennootschapsbelasting een Research inzet van minimaal 90 procent voor een algemeenzijn namelijk al & Development-aftrek (RDA), waarmee innovatie nuttig doel, kan de Belastingdienst zon organi-aftrekbaar via deafdrachtverminde-opnieuw aantrekkelijker wordt gemaakt. Het gaat omsatie ofcieel aanmerken als een algemeen nutring voor speur- eneen aftrek voor de directe R&D-kosten, voor investe-beogende instelling (ANBI). Om deze organisatiesontwikkelingswerkringen en kosten die innoverende bedrijven maken bijmeer ruimte te geven om eigen inkomsten te gene-(S&O-afdrachtver-mindering).onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten.reren worden de mogelijkheden verruimd voor4 5. DE RECHTSPERSOON HALT AAN IMPORT FISCALE FACILITEIT VAN VERLIEZEN UIT VOOR DIRECTE > 200.00024% BUITENLAND KOSTEN R&D RENTEAFTREKOVERNAMEHOLDINGS BEPERKT MISBRUIKCOPERATIES WORDT BESTRAFTTARIEFVENNOOTSCHAPSBELASTING BLIJFT GELIJK VERRUIMINGDE GEEFWET:GIFTENAFTREK IN DE CULTUREEL VENNOOTSCHAPSBELASTINGONDERNEMERSCHAPVOOR ANBIScommercile activiteiten zonder dat dit gevolgenDe optie integrale belastingplicht geldt voor een+TIPheeft voor de ANBI status. In een nader beleids-periode van minimaal 10 jaar of een veelvoudGeven aan culturelebesluit zal het ruimhartiger beleid ten aanzien van daarvan. Hierdoor kan een instelling haar eventu- instellingen wordtin de toekomstde commercile activiteiten van een ANBI worden ele exploitatietekort van de niet-ondernemings- extra aantrek-neergelegd. Het uitgangspunt zal zijn dat com-activiteiten scaal verrekenen met het exploitatie- kelijk. Erkomt eenmercile activiteiten waarvan de opbrengsten tenoverschot van de ondernemingsactiviteiten.multiplier in degiftenaftrek. Giftengoede komen aan het algemeen nuttige doel, niet Het is mogelijk dat culturele instellingen en ande- aan een culturelein de weg staan aan de ANBI-status. Wel blijft de re stichtingen waarbij bijvoorbeeld een sociaal instelling (ANBI)eis staan dat de instelling uitsluitend of nagenoeg belang op de voorgrond staat, ongewild gecon- mogen voor degiftenaftrek in deuitsluitend (dan wil zeggen voor meer dan 90%)fronteerd worden met belastinghefng. Dit zou inkomstenbelastinghet algemeen nut beoogt.zich kunnen voordoen wanneer zij overschotten onbegrensd, en inEr komt een algemene vrijstelling voor alle stich-in het ene jaar behalen, terwijl die geoormerkt de vennootschaps-belasting tot eentingen en verenigingen met beperkt winstgevende zijn voor specieke investeringen in een volgendgezamenlijk bedragondernemingsactiviteiten. Op dit moment hebbenjaar. Ter voorkoming hiervan kent de wet de van maximaalstichtingen en verenigingen een vrijstelling vanmogelijkheid een herbestedingsreserve te vor- 5000 worden ver-menigvuldigd metvennootschapsbelasting voor zover de jaarlijkse men. De voorwaarden waaronder zon reserveeen factor 1,5.winst niet boven 7.500 uitkomt. Voorwaardekan worden gevormd worden versoepeld voor Deze multiplier zaldaarbij is dat het algemeen maatschappelijk oflichamen die een sociaal belang behartigen en degelden voor giftenaan culturele instel-sociaal belang bij deze stichting of vereniging op de winst voor 70% behalen met behulp van vrijwil-lingen tot 1 januarivoorgrond staat. Deze laatste eis komt te verval- ligers en voor ANBIs die zijn aangemerkt als cul-2017.len zodat de winstvrijstelling toegankelijker wordt.turele instelling. Zij mogen hun winst voor belas-Daarnaast wordt de winstdrempel -het bedrag tinghefng reserveren in een bestedingsreserve.waar de jaarlijkse winst onder of gelijk aan moet Deze gereserveerde winsten moeten dan binnenblijven om een beroep op de vrijstelling te kun-vijf jaar worden besteed. Het toevoegen vannen doen- verhoogd van 7.500 naar 15.000(een deel van) de winst aan de bestedingsreserveper jaar of 75.000 over het jaar zelf en de vierlevert uitstel van de hefng van vennootschaps-voorafgaande jaren samen. Door deze wijziging belasting op. Wanneer de bestedingsreserve vol-zullen onder meer goede doelenorganisaties die in ledig wordt besteed, kan dit zelfs tot afstel vaneen jaar maximaal 15.000 winst hebben genoten belastinghefng leiden.minder administratieve en nancile lasten hebben.Kinderopvanginstellingen zijn overigensCulturele instellingen mogen kiezen voor een inte-door de wijzigingen uitgesloten van degrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting. herbestedingsreserve. JAARGANG 16, NUMMER 4SPECIAL EDITIONMILJOENENNOTA 2012 5 6. WERKGEVERVITALITEIT VOORDE WERKNEMERMEER WERKEN MOET MEER GAAN LONEN. DAARNAAST MOET IEDEREEN DE MOGELIJKHEIDKRIJGEN OM WERK OP FLEXIBELE WIJZE TE COMBINEREN MET ANDERE ACTIVITEITEN. HET KABINETINTRODUCEERT HIERVOOR HET VITALITEITSPAKKET. VIER FISCALE REGELINGEN WORDEN AFGESCHAFT:DE ARBEIDSKORTING VOOR OUDEREN, DE DOORWERKBONUS, DE SPAARLOONREGELING EN DELEVENSLOOPREGELING. DAARVOOR IN DE PLAATS KOMEN TWEE NIEUWE FISCALE REGELINGEN:DEWERKBONUS EN HET VITALITEITSSPAREN.VITALITEITSPAKKETtegoed jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Ook blijvenEr komt vanaf 2013 een regeling voor vitaliteitssparen dehuidige deblokkeringsmogelijkheden bestaan.die in de plaats komt voor de levensloop- en spaarloon-De levensloopregeling wordt vanaf 2012 alleen nogregeling. De nieuwe regeling geldt voor werknemers,opengehouden voor deelnemers die op 31 decemberzelfstandig ondernemers en resultaatgenieters. Er zijn 2011 een positief saldo op hun levensloopregelingdrie vormen: hebben staan. Vanaf 2013 blijft de levenslooprege- de spaarrekening; ling alleen gelden voor deelnemers die voor 1 januari de spaarverzekering;2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. Voor deze het spaarrecht van deelneming.deelnemers is er ook de mogelijkheid om in het jaar 2013 het levenslooptegoed geruisloos om te zetten inDe stortingen zijn aftrekbaar in box 1 en er wordt pas vitaliteitssparen.belasting geheven bij de opname van het tegoed. Voorhet opgebouwde tegoed geldt een vrijstelling in boxHet is niet toegestaan om naast de levensloopregeling ! LET OP!3. Het maximaal op te bouwen vermogen binnen deook deel te nemen aan vitaliteitssparen. De overigeWie straks inregeling bedraagt in totaal 20.000 (bruto). Daarnaastwerknemers die spaartegoed hebben opgebouwdn keer hetopgebouwdegeldt er een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg vanin de levensloopregeling krijgen bij de invoering vanspaartegoed in de5.000. Het tegoed moet wel worden aangehoudenvitaliteitssparen het levenslooptegoed (na inhouding levensloopregelingop een speciale bankrekening of speciaal verzekerings- van belasting) in n keer uitbetaald. Het is echter ook laat uitbetalen,krijgt niet alleen teproduct. Deelnemers mogen de tegoeden uit de vitali- mogelijk de tegoeden scaal geruisloos om te zettenmaken met belas-teitsregeling gebruiken voor een vrij doel. De wet stelt in vitaliteitssparen. Het volledige tegoed mag wordentinghefng. Ookhier geen beperkingen aan. Tot en met 61 jaar is er ookdoorgestort, ook als de waarde van de voorzieningde opgebouwderechten op degeen beperking voor het op te nemen bedrag. Vanafhoger is dan het maximum in vitaliteitssparen vanlevensloopverlof-het jaar dat een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is,20.000.korting wordengeldt echter een beperking van het maximaal jaarlijks dan verrekend.op te nemen bedrag van 10.000. De opname van het (DOOR)WERKBONUStegoed moet uiterlijk vr het bereiken van de 65-jarige Er komt vanaf 2013 een werkbonus in de loon- en ! LET OP!leeftijd plaatsvinden. Wordt niet alles opgenomen, dan inkomstenbelasting om 62-plussers te stimuleren om De verhoging vanvalt het restant vrij. door te werken. De werkbonus, die in de plaats komtde arbeidskortingvoor werkenden van de arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbo- van 57 jaar enOvergangsregelingen voor spaarloon en levensloop nus, bedraagt 3.000 en is meer gericht op 62-plussersouder vervaltZowel de spaarloonregeling als de levensloopregeling met lage inkomens. dus in n klap.Ook 62-plusserswordt per 2012 afgeschaft. Het opgebouwde vermo-verliezen in 2012gen uit de huidige spaarloonregeling mag in het jaar De opbouwpercentages van de doorwerkbonus worden de arbeidskorting2013 zonder scale gevolgen worden opgenomen.in 2012 aangepast. In 2013 verdwijnt de doorwerkbo-voor ouderen,maar hebbenDeelnemers die hun tegoed laten staan en zich aan de nus helemaal. De arbeidskorting voor ouderen wordt in dat jaar nogvoorwaarden houden, kunnen gebruik blijven maken vanaf 2012 afgeschaft. wel recht op devan de vrijstelling in box 3. In dat geval wordt hetdoorwerkbonus.6 7. !LET OP!DE 30%-REGELING: INGEKORT EN BEPERKTVERRUIMING AFDRACHTVERMINDERINGAfgegevenDe 30%-regeling in de loonbelasting wordt gewijzigd.ONDERWIJSbeschikkingen voor Voor bepaalde werknemers die naar het buitenlandInhoudingsplichtigen die een beroepspraktijkvor-ingekomen werk-nemers wordenof naar Nederland worden uitgezonden, geldt onder mingsplaats aanbieden aan personen die in Nederlandzo veel mogelijk voorwaarden een forfaitaire tegemoetkoming voor deeen bepaalde opleiding volgen, kunnen gebruikmakengeerbiedigd.kosten van verblijf (extraterritoriale kosten). Het kabi- van de afdrachtvermindering onderwijs. De afdracht-Daarop geldt nuitzondering: de net stelt vier maatregelen voor om de regeling aan te vermindering onderwijs is straks ook van toepassinginspecteur kan napassen en aan te scherpen:op een werknemer die elders in de Europese Unie,vijf jaar opnieuwNoorwegen, IJsland of Liechtenstein een opleidingtoetsen of dewerknemer nogDe bij de werknemer vereiste specieke deskun-volgt. De opleiding moet dan wel vergelijkbaar zijnvoldoet voor dedigheid wordt ingevuld door een salarisnorm.met de Nederlandse voor de afdrachtverminderingtoepassing van Voor 2011 is dat 50.619. Dit bedrag wordt onderwijs kwalicerende opleiding.de 30%-regeling.Als die toets na jaarlijks gendexeerd. Als de (in het buitenland1 januari 2012 geworven) werknemer een salaris heeft van dit Het betreft de varianten beroepsbegeleidende leer-plaatsvindt, moetbedrag of meer wordt hij geacht te beschikken weg (bbl), beroepsopleidende leerweg (bol) en wer-de inspecteur desalarisnorm daarbijover specieke deskundigheid. kend-leren op hbo-niveau.in acht nemen. De 30%-regeling wordt ingeperkt door aanscher-Werknemers die ping van de kortingsregeling. Er komt een toet- LOON IN LOON OVERop 1 januari 2012de 30%-regeling al singsperiode van 25 jaar. Normaal gesproken wordt loon toegerekend aanlanger dan vijf jaar De buitenlandse werknemer die in Nederlandhet tijdvak waarin het aan de werknemer is betaaldtoepassen, behou-gaat werken, moet ten minste 150 kilometer van(loon-in). Bij loon-over wordt het in een bepaaldden gedurende deresterende looptijdde Nederlandse grens wonen. tijdvak uitbetaalde loon toegerekend aan verstrekenhun recht op deDe regeling wordt versoepeld voor buitenlandseloontijdvakken waarop het loon betrekking heeft.regeling.promovendi jonger dan 30 jaar die in NederlandWerkgevers mogen voortaan zelf kiezen welk systeem promoveren. ze kiezen voor de scale correctie van nabetalingen: loon in of loon over. De keuze moet wel structureel S&O-AFDRACHTVERMINDERINGzijn. Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en DREMPEL SCHOLINGSUITGAVEN VERLAAGD ontwikkelingswerk verrichten. De loongrens voor deDe drempel voor aftrek van scholingsuitgaven in de S&O-afdrachtvermindering wordt per 2012 verlaagdinkomstenbelasting wordt gehalveerd van 500 naar van 220.000 naar 110.000. Het plafond wordt 250 om werknemers zo veel mogelijk te stimuleren gehandhaafd op 14 mln. De eerste schijf gaatzich (om) te scholen. omlaag van 45% in 2011 naar 42% in 2012. JAARGANG 16, NUMMER 4SPECIAL EDITIONMILJOENENNOTA 2012 7 8. WONINGEIGENAARKOOPIMPULSLAGERE WAARDERING VOORVERPACHTEWONINGENVoortaan mogen verpachte woningen voor de schenk-VOOR DE MARKTen erfbelasting en in box 3 van de inkomstenbelastinggewaardeerd worden op een lagere waarde dan deWOZ-waarde. De waardering gebeurt volgens debestaande tabel voor de waardering van verhuurde CRISISMAATREGELENwoningen. Als voorwaarde voor de afwijkende waarde- Het tarief van de overdrachtsbelasting is tijdelijk ver- ring voor verpachte woningen geldt wel dat de pacht- laagd van 6% naar 2%. Kopers die een woning verkrij- overeenkomst voor ten minste twaalf jaar moet zijn gen tussen 15 juni 2011 en 1 juli 2012 proteren van aangegaan. het lagere tarief. Het gaat hierbij om het moment van het ondertekenen van de akte bij de notaris. UITSTELFACILITEIT BIJ VERKRIJGINGBLOTEEIGENDOM WONING Met de tariefsverlaging wil het kabinet het tijdelijk aan- In de regeling voor uitstel van betaling bij de verkrijging trekkelijker maken om nu een huis te kopen en daarmeevan de blote eigendom van een eigen woning zit een een impuls geven aan de woningmarkt. Verder gelden toets op de aanwezigheid van beschikbare middelen. er nog steeds twee oudere crisismaatregelen voor deDeze wordt gesteld voor de verkrijgende bloot eige- woningmarkt: naren of de kinderen. De regeling wordt zo aangepastdat de middelentoets voortaan geldt voor degene die+TIP Dubbele hypotheeklastende beschikking heeft over de goederen uit de nalaten-Koopt u binnen nuDe periode waarin mensen met dubbele hypotheeklas- schap, meestal de langstlevende ouder. Bovendienen enkele maandenten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet ver- wordt de volledige eigen woning uitgezonderd vaneen nieuwe woning,dan betaalt u 4% kocht) voor beide huizen in aanmerking komen voorde vermogenstoets (in plaats van alleen de bloteminder overdrachts-hypotheekrenteaftrek, is drie jaar. Deze tijdelijke rege-eigendom).belasting. Deling vervalt eind 2012. Per 1 januari 2013 gaat de oudeverlaging van hettarief geldt voor alle termijn van twee jaar weer gelden. OVER EN UIT MET DE AFLOSSINGSVRIJEwoningen en voorHYPOTHEEKhet woondeel inHypotheekrenteaftrek na verhuurHypotheken die vanaf 1 augustus 2011 worden afgeslo-bedrijfspanden meteen gedeeltelijkeDe regeling waarbij mensen na een verhuurperiode ten, moeten voldoen aan de Gedragscode Hypothecairewoonfunctie. weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek loopt totFinancieringen (GHF), waarmee de volledig aossings- eind 2012vrije hypotheek verdwijnt. Nieuwe woningeigenarenkunnen vanaf 1 augustus hoogstens de helft van het AFTREK MONUMENTPAND BEPERKThypotheekbedrag lenen zonder af te lossen. Verder is Er komt een aanpassing van de persoonsgebonden een maximale hypotheek van 110 % mogelijk van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Deaankoopwaarde van de woning. drempels worden geschrapt en per 1 januari is nog slechts 80% van de onderhoudskosten van een monu-BEZUINIGINGEN OP DE WONINGMARKT mentenpand aftrekbaar. Verder vervalt de mogelijkheidVerhuurders die meer dan tien woningen per jaar ver- tot aftrek van de eigenaarslasten en afschrijvingen in huren, krijgen vanaf 2014 een extra jaarlijkse hefng. het geheel. Er geldt een overgangsregeling voor de Daarnaast stopt de tijdelijke stimuleringsregeling voor jaren 2012 en 2013. De onderhoudskosten zijn, na toe-energiebesparende voorzieningen in woningen (zoals passing van de drempel, nog wel volledig aftrekbaar alsisoleren, zonnepanelen) per 1 januari 2012. Tot slot de monumenteneigenaar kan aantonen dat hij al voor gaan ontvangers van huurtoeslag er volgend jaar 111 1 januari 2012 onherroepelijke verplichtingen is aange-op achteruit en in 2013 zelfs bijna 160. gaan met betrekking tot dat onderhoud.8 9. NOGAUTOMOBILISTSCHONER ENDe vaste dieseltoeslag in de BPM wordt met ingangvan 1 juli 2012 vervangen door een CO2-afhankelijkeZUINIGERdieseltoeslag.AANSCHERPING MRBIn de autobelastingen worden in de toekomst alleenDe vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zeernog de meest zuinige autos scaal gestimuleerd. De zuinige autos vervalt per 1 januari 2014 voor zowelkomende jaren worden daarom de CO2-grenzen verder nieuwe als bestaande personenautos. Personenautosaangescherpt. Ook gaan de CO2-grenzen voor benzinemet een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zul-en diesel de komende jaren naar elkaar toegroeien tot len tot en met 2015 worden vrijgesteld.gelijke waarden in 2015.AFSCHEID VAN DE RITTENREGISTRATIE?DE BIJTELLING AANGEPAKT Met ingang van 2012 komt er voor bestelautos eenDe verschillende percentages voor de bijtelling van dealternatief voor de rittenadministratie. Het kabinetauto van de zaak blijven voorlopig bestaan. Wel wor-introduceert de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruikden de CO2-grenzen verlaagd. De eerste aanpassing bestelauto.vindt per 1 juli 2012 plaats. Daarna vindt een jaarlijkseaanpassing plaats per 1 januari. Schematisch ziet dit erMet de verklaring geven werkgever en werknemerals onderstaand uit.gezamenlijk aan dat de bestaande bestelauto uitsluitendzakelijk wordt gebruikt. De Belastingdienst stelt hier-Zuinige en zeer zuinige autos aangeschaft of geleasedvoor een digitaal formulier ter beschikking. De werkne-vr 1 juli 2012 houden hun lage bijtellingspercentagemer die deze verklaring afgeeft, geeft hiermee aan dat(20% of 14%) zolang zij niet van eigenaar wisselen. met de bestelauto geen enkele kilometer priv wordtDaarbij geldt een periode van 60 maanden (de gebrui-gereden. Er hoeft dan geen rittenregistratie te wordenkelijke leaseperiode), rekenend vanaf het moment datbijgehouden.de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan hetWanneer de werknemer de bestelauto wel voor priveind van iedere periode van 60 maanden wordt beke-doeleinden gaat gebruiken, dan moet hij via de werkge-ken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzenver de verklaring bij de inspecteur intrekken. Vermoedtopnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage inde werkgever privgebruik van de bestelauto, dan infor-aanmerking komt.meert hij de inspecteur.Wordt de auto op of na 1 juli 2012 op naam van eenDe belastingdienst houdt steekproeven om het auto-nieuwe eigenaar gesteld, dan wordt ervan uitgegaangebruik te controleren. De belastingdienst zal dit onderdat de auto (vanaf de dag dat het kenteken voor het meer doen aan de hand van camerabeelden. Als deeerst op naam wordt gesteld) onder de aangescherpte inspecteur een vermoeden van priv gebruik van deregeling valt.bestelauto heeft, kan hij de werknemer en de werkge-Voor autos met een CO2-uitstoot van niet meer danver vragen aan te tonen dat de betreffende rit zakelijk50gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en metwas. Slagen zij daar niet in, dan wordt aan de werkne-2015 worden aangeschaft, geldt gedurende een periodemer een nahefngsaanslag loonhefngen opgelegd.van 60 maanden een bijtellingspercentage van nihil. Deze aanslag zal aan de werkgever worden opgelegdVoor nulemissieautos (bijvoorbeeld volledig elektrischeindien deze weet dat de werknemer de bestelauto voorautos) die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft,priv doeleinden gebruikt en wanneer de werkgeverwordt de nihilbijtelling uitgebreid tot en met 2016.niet direct meldt dat de werknemer de verklaring nogniet heef ingetrokken.!LET OP!AANSCHERPING BPM Voor personen dieDe CO2-grenzen in de BPM worden aangescherpt. DeDe rittenregistratie voor bestelautos wordt op kortein een personen- auto van de zaakeerste aanpassing vindt per 1 juli 2012 plaats. Daarnatermijn dus niet afgeschaft, maar met de verklaringrijden, blijft voor-vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januarikrijgt u een alternatief om de rittenregistratie telopig de huidige(vanaf 1 januari 2013). voorkomen. rittenregistratie gelden.Bijtelling loonbelasting/inkomstenbelasting, afhankelijk van CO2-uitstoot20112012 (1 jan)2012 (1 juli) 201320142015 Benzine 14% bijtelling 110 Diesel 14% bijtelling 111>110JAARGANG 16, NUMMER 4 SPECIAL EDITIONMILJOENENNOTA 2012 9 10. KOOPKRACHTZWAKT AFHet kabinet moet bezuinigen. Met de nieuwe tarieven enhefngskortingen gaat u er als particulier op achteruit.Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2012 (inclusief de premies volksverzekeringen) Box 1Bel. inkomen uit werk en woningTarief 2012 Belasting/Premie VVMeer danDoch niet meer dan Maximum van de schijfcumulatief 1e schijf0 18.945 33,1% 12.357 6.270 (65+: 15,2%)(65+: 6.373) (65+: 2.879) 2e schijf 18.945 33.863 41,95% 21.705 (65+: 15.721) 12.527(65+: 6.466) 3e schijf 33.863 56.491 42% 9.503 22.030(65+: 15.969) 4e schijf> 56.491 52%HEFFINGSKORTINGEN mensen door een hoger eigen risico in de zorgverzekering gemid- De algemene hefngskorting wordt 2.033 (2011: 1.987).deld toe van 107 naar 133. Ook stijgen de kosten met 33 Voor 65+: 934 (2011: 910).door pakketwijzigingen en eigen bijdragen voor de geestelijke De arbeidskorting wordt maximaal 1.611 (2011: 1.574).gezondheidszorg. Dat staat in de begroting Sociale Zaken. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt maximaal 2.133 (2011: 1.871). Het eigen risico van de basisverzekering is nu 175. In 2012 De alleenstaande-ouderkorting wordt 947 (2011: 931). wordt dat 220. Verder zijn er plannen om de zorgtoeslag te ver- De ouderenkorting wordt 762 (2011: 739). lagen. Zo gaat de toeslag voor lagere inkomens in 2012 omlaag. De alleenstaande-ouderenkorting wordt 429 (2011: 421). Paren en alleenstaanden met een minimuminkomen krijgen res-pectievelijk ruim 100 en ruim 40 minder zorgtoeslag. In deZORGVERZEKERING EN ZORGTOESLAGinkomenscategorie daarboven, circa 33.000, ontvangt een stelDe zorgpremie stijgt volgend jaar gemiddeld met 11 naar 160 minder en een alleenstaande 100.1.222 per jaar. Bovendien nemen de eigen betalingen van10 11. PARTICULIERWanneer iemand opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevensdoorgeeft waardoor een te hoge toeslag is uitbetaald, bedraagtde maximale boete straks 100% (was 25%) van het terug te vor-deren bedrag zonder een absoluut maximum (er is nu nog eenmaximum gesteld van 5.000).NOG MEER MENSEN ZIJN FISCALE PARTNERSVanaf volgend jaar wordt er een nieuw criterium toegevoegd aanhet partnerbegrip in de inkomstenbelasting. Ongehuwd samen-wonenden kunnen voortaan ook als scale partners door hetleven gaan wanneer zij samen met een kind van een van beidenop hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)staan ingeschreven. Er wordt een tegenbewijsregeling opgeno-men voor de situatie waarin sprake is van (onder)huur.NIEUWE RENTEREGELINGOUDERS ZIJN KIND VAN DE REKENINGEr komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoedenIn 2012 pakt het kabinet alle kindsubsidies grondig aan. De mees- van rente bij belastingaanslagen. Hefngsrente heet dan voort-te ingrepen gaan ten koste van de portemonnee van de ouders.aan belastingrente. Invorderingsrente verandert niet van naam.De nieuwe renteregeling gaat gelden voor aanslagen inkomsten-De aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderenbelasting 2012 en aanslagen vennootschapsbelasting voor boek-waarvoor geen kinderbijslag of studienanciering wordtjaren die aanvangen op 1 januari 2012 of later. De belangrijkstegenoten, wordt versoberd door de leeftijdsgrens te verlagen veranderingen zijn:van 30 naar 21 jaar.De aftrek weekenduitgaven voor gehandicapten wordt ver- Door de inspecteur in rekening gebrachte belastingrenteruimd door de leeftijdsgrens te verlagen van 27 naar 21 jaar. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend, vangtDe leeftijdsgrens voor het inkomensafhankelijke deel van de straks aan op de eerste dag van de zevende maand (in dealleenstaande-ouderkorting blijft voor de inkomstenbelastingmeeste gevallen op 1 juli) na aoop van het belastingjaar. Nugehandhaafd op 16 jaar. De leeftijdsgrens die geldt voor hetwordt nog standaard hefngsrente gerekend vanaf 1 januariniet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouder-na aoop van het belastingjaar. Wie dus op tijd zijn aangiftekorting wordt verlaagd van 27 naar 18 jaar. Het recht op hetinkomstenbelasting (vr 1 april) inlevert, hoeft geen hef-niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouder-ngsrente meer te betalen. De aanslag wordt in de meestekorting wordt voortaan toegekend op basis van de leeftijd gevallen namelijk vr 1 juli opgelegd. In alle andere geval-van het jongste kind. len is het belangrijk om op tijd een voorlopige aanslag aanDe regeling voor de uitzondering op de afbouw van de uitbe- te vragen. Belastingplichtigen in de vennootschapsbelastingtaling van de algemene hefngskorting uit de inkomstenbe- krijgen meestal nog wel met rente te maken.lasting aan de minstverdienende partner voor gezinnen met Door de inspecteur te vergoeden belastingrentekinderen tot 6 jaar en voor belastingplichtigen geboren voorEr wordt alleen rente vergoed als de Belastingdienst te laat1 januari 1972, wordt in drie stappen afgebouwd in de kalen-is met het uitbetalen van een teruggaaf of te lang doet overderjaren 2012 tot en met 2014.het vaststellen van een belastingaanslag. Er wordt dus nietDe kindertoeslag in box 3 wordt afgeschaft. meer automatisch rente vergoed. De inspecteur krijgt eenVergoeding voor de kosten van kinderopvang wordt bepaaldrenteloze afdoeningstermijn van dertien weken voor belas-door koppeling van de opvanguren aan de werkuren van de tingaanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting. Na dieminst werkende partner. dertien weken gaat de rente lopen.De maximum uurprijs van de kinderopvangtoeslag zal hetDe periode waarover rente wordt berekend, eindigt op dekabinet eenmalig niet indexeren. De kinderbijslag wordt vervaldag van de betalingstermijn. Deze termijn van zesvanaf 2013 tweemaal een halfjaar niet gendexeerd.weken staat op de belastingaanslag. Nu eindigt de periodeVerschuiving van de kinderbijslag naar het kindgebonden nog op de dag van de dagtekening van de belastingaanslag.budget. Gemiddeld zal de kinderbijslag per kind wordenDe verlenging van de renteperiode geldt zowel bij betalingverlaagd met 35. Bij het kindgebonden budget zal hetals bij vergoeding van belastingrente.eerste-kindbedrag 50 en het tweede-kindbedrag 150 In de nieuwe renteregeling wordt nog steeds invorderings-hoger uitvallen. Het kindgebonden budget voor het derde enrente in rekening gebracht over het op de vervaldag nogdaaropvolgende kind wordt afgeschaft. openstaande bedrag van de belastingaanslag tot de dag vanbetaling. Nieuw is dat de ontvanger van de BelastingdienstBOETEN BIJ TOESLAGENFRAUDE FORS OMHOOGrente zal vergoeden als hij te lang doet over een uitbetalingDe maximale boete voor het niet of te laat verstrekken van gege-van een belastingteruggaaf. Invorderingsrente wordt echtervens of inlichtingen rondom de toeslagen stijgt van 1.500 naarniet meer vergoed als een reeds betaalde belastingaanslag 4.920.wordt herzien of verminderd. JAARGANG 16, NUMMER 4 SPECIAL EDITIONMILJOENENNOTA 2012 11 12. AMERSFOORTUraniumweg 23 3812 RJ AmersfoortPostbus 468 3800 AL AmersfoortTel. (033) 463 57 [email protected] ARNHEMMr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV ArnhemPostbus 12106801 BE ArnhemT (026) 351 02 28 [email protected] EDERubensstraat 215C 6717 VE EdeT (0318) 648 [email protected] HOOFDDORPOpaallaan 12082132 LN HoofddorpPostbus 245 2130 AE HoofddorpT (023) 562 62 48 [email protected] LEUSDEN COLOFON Nieuwsbrief is een uitgave vanStorkstraat 243833 LB LeusdenCROP registeraccountants enPostbus 102 3830 AC LeusdenCROP belastingadviseursT (033) 495 25 00 [email protected] Realisatie: BenedenBoven Marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl NIEUWEGEIN CROP registeraccountants enMarconibaan 59 B3439 MR Nieuwegein CROP belastingadviseurs strevenPostbus 584 3430 AN Nieuwegein steedsnaar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. NietteminT (030) 604 00 35 [email protected] kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.