Prestatieafspraken Kampen - Beter Wonen ... 4 Wonen, welzijn en zorg 17 4.1 Scheiden van wonen en...

Click here to load reader

 • date post

  25-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Prestatieafspraken Kampen - Beter Wonen ... 4 Wonen, welzijn en zorg 17 4.1 Scheiden van wonen en...

 • Prestatieafspraken Kampen 2016 tot en met 2021

  Gemeente Kampen

  deltaWonen

  Beter Wonen IJsselmuiden

  Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen

  HuurdersVereniging groot IJsselmuiden

  Definitief - 7 november 2016

 • Prestatieafspraken Kampen 2016 t/m 2021 - definitief 7 november 2016

  1

  Inhoudsopgave

  Préambule: prestatieafspraken Kampen 2016 tot en met 2021 2 1 Organisatie en samenwerking 5

  1.1 Overlegstructuur 5 1.2 Wijkgericht samenwerken 6 1.3 Samenwerking bij onderzoek en beleid 6 1.4 Werkwijze jaarschijven 7 1.5 Looptijd, evaluatie en actualisering van de afspraken 7 1.6 Bijzondere omstandigheden 7

  2 Woonopgave, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale voorraad 9

  2.1 Omvang en toekomstige ontwikkeling van de sociale voorraad 9 2.2 Onttrekkingen aan de voorraad (verkoop, sloop, verzelfstandiging, liberalisatie) 10

  2.3 Flexibele schil 11 2.4 Woonruimteverdeling 12 2.5 Betaalbaarheidsagenda 12

  3 Nieuwbouwopgave 15

  3.1 Nieuwbouw van huurwoningen in de sociale sector periode 2016 t/m 2021 15 3.2 Nieuwbouw nieuwe locaties 16 3.3 Grondprijzen voor huurwoningen in de sociale sector 16 3.4 Betrekken van (toekomstige) huurders bij nieuwbouw 16

  4 Wonen, welzijn en zorg 17

  4.1 Scheiden van wonen en zorg - ‘WWZ038’ 17 4.2 Samenwerking met Kamper Kompas 18 4.3 Herzien van het Wmo-convenant 19 4.4 ‘Regionale Veranderopgave voor opvang en beschermd wonen’ en positie De Herberg 19

  5 Bestaande voorraad: leefbaarheid en duurzaamheid 20

  5.1 Natuurlijke wijkvernieuwing en Leefbaarheid 20 5.2 Duurzaamheid en energiebesparing 23 5.3 ‘Plus’ op het Bouwbesluit bij nieuwbouw 23 5.4 Bevorderen energiebewustwording bewoners 24

  Bijlage 1 Begrippen en definities Bijlage 2 (A,B enC) Overzicht nieuwbouwplannen en onttrekkingen corporaties

  Bijlage 3 Totale jaarschijf 2017

 • Prestatieafspraken Kampen 2016 t/m 2021 - definitief 7 november 2016

  2

  Préambule: prestatieafspraken Kampen 2016 tot en met 2021 In dit document, Prestatieafspraken Kampen 2016 tot en met 2021, zijn de afspraken vastgelegd die de

  gemeente Kampen, de woningcorporaties deltaWonen en Beter Wonen IJsselmuiden, de huurdersorganisaties

  Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen en HuurdersVereniging groot IJsselmuiden met elkaar hebben

  gemaakt. De afspraken gelden vanaf de datum van ondertekening van deze prestatieafspraken. Dit document

  vervangt daarmee de Prestatieafspraken 2010-2015 en De Gezamenlijke Aanpak 2013-2016.

  Thema’s en opzet van de prestatieafspraken

  Deze Prestatieafspraken Kampen 2016 tot en met 2021 bevatten de tussen partijen gemaakte prestatieafspraken

  over de volgende thema’s:

  1 Organisatie en samenwerking

  2 Woonopgave, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale voorraad

  3 Nieuwbouwopgave

  4 Wonen, Welzijn en Zorg

  5 Bestaande voorraad: leefbaarheid en duurzaamheid

  Deze thema’s zijn door de gemeente Kampen, de corporaties en de huurdersorganisaties nader uitgewerkt in

  prestatieafspraken geldend voor de komende periode.

  De woonvisie 2016-2021 van de gemeente die in juli 2016 in de gemeenteraad is vastgesteld vormt een

  belangrijke onderlegger bij deze prestatieafspraken.

  Er is voor gekozen om te werken met Kaderafspraken, geldend voor ruim vijf jaar (voor de periode 2016 tot en

  met 2021) en Jaarschijven, geldend voor één jaar. Jaarlijks wordt een jaarschijf voor het volgende jaar opgesteld,

  waarin afspraken over concrete werkzaamheden en activiteiten, plaatsvindend in het betreffende jaar, zijn

  opgenomen. De jaarschijven maken onderdeel uit van deze prestatieafspraken.

  Deze prestatieafspraken worden medio 2021 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden in het najaar van

  2021 de prestatieafspraken opgesteld voor de periode na 2021.

  Voor een overzicht van begrippen en definities wordt verwezen naar bijlage 1. In bijlage 2A en 2B zijn overzichten

  opgenomen van het aantal nieuw te bouwen woningen door de corporaties en het aantal te onttrekken woningen

  door de corporaties in de periode 2016 tot en met 2021. Prestatieafspraken en het behalen ervan zijn onderdeel

  van het toezicht op de corporaties door de Autoriteit Woningcorporaties (AW).

  De positie van en ontwikkelingen bij de gemeente Kampen

  De gemeente Kampen is volop in ontwikkeling. Mensen kunnen er goed wonen, werken en recreëren. Ondanks de economische recessie zijn we in staat geweest om in deze aspecten te blijven investeren. Sinds 2008 hebben we gemiddeld 250 nieuwbouwwoningen per jaar opgeleverd. Op dit moment wonen er in de gemeente Kampen ruim 52.000 mensen. Bevolkingsprognoses laten zien dat de gemeente doorgroeit. De komende tien jaar hebben we dan ook ruimte voor 1880 nieuwe woningen. Ambitie is om zowel de bevolkingsaanwas als de te verwachten huishoudensverdunning op te vangen binnen de eigen gemeente. Dit doen we door meer woningvoorraad te creëren, maar ook door andere woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken. Denk daarbij aan de herbestemming van vrijkomend vastgoed. De druk op de sociale huurvoorraad in Kampen neemt toe, vooral vanwege het algehele disfunctioneren van de

  woningmarkt, versnelde toename van het aantal 1 en 2 persoonshuishoudens, de toestroom van

  vergunninghouders en de uitstroom uit beschermde woonvormen.

  De gemeente Kampen heeft een taak in de bekostiging van een aantal voorzieningen van het sociaal domein en

  bepaalt de randvoorwaarden hierbij. Voor de gemeente is het bovendien van groot belang dat binnen het sociaal

  domein alles goed geregeld is. De gemeente neemt daarom een grote rol in als het gaat om integrale sturing, met

  name op het vlak van wonen en zorg.

 • Prestatieafspraken Kampen 2016 t/m 2021 - definitief 7 november 2016

  3

  De positie van en ontwikkelingen bij de corporaties

  In Kampen zijn twee corporaties, deltaWonen en Beter Wonen IJsselmuiden, actief:

   DeltaWonen is als woningcorporatie actief in Zwolle, Kampen en Oldebroek: twee steden en een

  landelijke gemeente. DeltaWonen bezit circa 14.000 woningen in dit werkgebied, waarvan zo’n 4.550 in

  de gemeente Kampen. DeltaWonen verhuurt en verkoopt woningen.

   Beter Wonen IJsselmuiden is als woningcorporatie actief in IJsselmuiden en de kleine kernen Grafhorst,

  Wilsum, Zalk, ‘s Heerenbroek, De Zande en Zuideinde. Beter Wonen IJsselmuiden verhuurt ruim 1.100

  woningen.

  De corporaties deltaWonen en Beter Wonen IJsselmuiden worden door de ondertekenaars van deze

  prestatieafspraken beschouwd als preferente corporaties voor de gemeente Kampen. Er wordt ruimte geboden

  aan derden/externe corporaties als een bepaalde behoefte die voortvloeit uit de woonvisie van de gemeente niet

  wordt opgepakt door deze preferente corporaties. Indien derden/externe corporaties huurwoningen in de sociale

  sector willen toevoegen in de gemeente Kampen, geldt dat deze woningen aangeboden moeten worden via het

  woonruimteverdelingssysteem ‘De Woningzoeker’. ‘Preferente corporaties’ betekent ook dat de corporaties

  deltaWonen en Beter Wonen IJsselmuiden hun investeringskracht inzetten in de gemeente Kampen en niet in

  omliggende gemeenten, gezien de opgave in Kampen. Een uitzondering hierbij vormen de investeringen die

  deltaWonen doet in de gemeenten Zwolle en Oldebroek.

  Investeringskracht van de corporaties

  Ten opzichte van de vorige prestatieafspraken is er wat betreft het beleid en de investeringsruimte bij corporaties

  veel gewijzigd. Corporaties in Nederland moeten voldoen aan strengere regelgeving rondom financiering,

  investeringen en woningtoewijzing. Daarnaast is het toezicht op corporaties flink verstevigd en is de

  investeringsruimte van corporaties afgenomen door heffingen, huurakkoord en passend toewijzen. Nieuwe

  regelgeving geldend voor corporaties is opgenomen in de Herzieningswet Toegelaten Instellingen (Woningwet)

  die per 1 juli 2015 in werking is getreden. Een belangrijk gevolg van deze Woningwet is dat corporaties

  aanzienlijk minder ruimte hebben om te investeren in ‘niet-DAEB’ activiteiten en dat corporaties zich meer moeten

  en zullen richten op de doelgroep van beleid.

  De corporaties in de gemeente Kampen zijn financieel gezond en hebben elk de mogelijkheden om te investeren

  in Kampen. Dit komt tot uiting in de prestatieafspraken zoals zijn vastgelegd in dit document: de corporaties zijn

  actief in de lokale samenleving en in staat om binnen de financiële kaders ten behoeve van de continuïteit van de

  bedrijfsvoering en rekening houdend met de toekomstige woonbehoeften maatschappelijke prestaties te leveren.

  De corporaties zijn hierbij gebonden aan de eisen van de Autoriteit Woningcorporaties (de volkshuisvestelijke en

  financiële toezichthouder) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties leveren een

  bijdrage aan de thema’s van deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen financiële mogelijkheden.

  Besteding extra opbrengsten als gevolg van huursombenadering aan betaalbaarheid

  Per 1 januari 2017 is de huursombenadering van kracht. Via de maximale huursomstijging r