Presentaties zwolle 17 juni 2010

download Presentaties zwolle 17 juni 2010

of 37

Embed Size (px)

description

presentatie van stand van zaken en toekomstrichting

Transcript of Presentaties zwolle 17 juni 2010

 • 1.
  • Hetmaatschappelijk rendement
 • van burgerparticipatie

& 2.

 • Meerwaarde van participatie in
 • processen van interactieve
 • beleidsvorming
 • Hernieuwde aandacht participatie voor communicatie en beleidsvorming
 • Invloed van participatie op beleidsvorming
 • Potentile invloed van participatie op communicatie voor:
 • Burgers, maatschappelijke en professionele organisaties, ambtelijk en bestuurlijk
 • Analyse op inhoud, relatie en proces naar de vijf doelgroepen

& 3.

 • Meerwaarde van burgerinitiatief:
 • De duurzame business case van burgerinitiatief

& 4.

 • Conclusies uitwerking
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse
 • Interactief versus traditioneel
 • - de kosten voor traditioneel versus interactieve communicatie zijn nagenoeg gelijk
 • - de baten bij interactieve trajecten fors groter zijn
 • Verklaringen :
 • het benutten van ervaringsdeskundigheid (bij organisaties, burgers );
 • inzet van communicatie in een vroeg stadium;
 • kortere doorlooptijden, minder bezwaren;
 • afhankelijkheidsrelatie (jij doen) neemt af en de mate van samenwerking, zelfwerkzaamheid neemt toe
 • Meer betrokkenheid van burgers maar ook maatschappelijke en professionele organisaties
 • Zelfwerkzaamheid en initiatieven van anderen burgers en organisaties waarderen
 • Samenwerken kost tijd maar levert winst op
 • Het niet benutten van deskundigheid, samenwerken en netwerken kost geld
 • Bestuur komt meer naar burger toe (meer tijd) maar levert veel op in eindfase
 • Grotere opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen

& 5.

 • Herkenning?
 • Hoe vind je de analyse met een MKBA?
 • Hoe zou de meerwaarde uitgedrukt/uitgewerkt moeten worden?
 • (kwalitatief, geld, stemmen, onderzoek)
 • Kan deze benadering je verder helpen?

& 6.

 • 3 invalshoeken!
 • Hoe kunnen we bezuinigen d.m.v. (de inzet van) participatie?
 • Participatie is dan vooral het middel. In bijvoorbeeld de gemeente Dordrecht
 • Hoe kunnen we op een participatieve manier bezuinigen?
 • Participatie als middel om draagvlak te verkrijgen voor te maken keuzes.
 • Gemeente Rijsen-Holten voert deze discussie.
 • Hoe kunnen we zelfs in tijden van bezuinigen burgerparticipatie op de agenda houden ?
 • Hoe zorg je dat de voordelen (rendement) van participatie in beeld blijft, ook wanneer de bestuurlijke
 • believers uit beeld zijn, zoals bijvoorbeeld in Breda dreigt.

& 7.

 • Discussie Buurtcoperatie

& Bijeenkomst 17 juni 2010 over burgerinitiatief Voorbereid door Annemiek de Wolf en Jurgen van der Heijden 8. Inleiding

 • Als eerste laten we zien hoe de VNG samen met vier gemeenten werkt aan het project De Kanteling, gericht op een actievere WMO.
 • Als tweede laten we het alternatief zien van de Buurtcoperatie.
 • Daarna willen we de verschillen bespreken, en hoe het idee van de Buurtcoperatie praktisch uitvoerbaar is en welke stappen wij zouden kunnen zetten.
 • We beginnen met een heel korte plaatsing van de WMO.

24 juni 2010 in samenwerking met& 9. Plaatsing van de WMO

 • VAN : NAAR:
 • WVG-AWBZ WMO
 • Zorgplicht Compensatieplicht
 • Aanbodsturing Probleemsturing
 • Leveren van producten Bereiken van resultaat
 • Uitgangspunt: goedkoopst Uitgangspunt: normaal
 • adequaat functioneren en meestadequaat
 • Doelgroep: burgers met Doelgroep: alle burgers met
 • fysieke beperking beperkingen

24 juni 2010 in samenwerking met& 10. Doel kantelingproces van project VNG en project clintenorganisaties

 • Een andere manier van denken en doen bij zowel de gemeente als burgers teweeg brengen
 • Gemeenten en burgers faciliteren, informeren en voorbereiden op de nieuwe situatie
 • Er wordt niet meer gedacht vanuit voorzieningen en rechten, maar vanuit oplossingen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden
 • Compensatieplicht vorm en inhoud geven
 • Zodat: normale participatie op alle levensterreinen mogelijk is voor burgers met een beperking

in samenwerking met& 11. Focus op lokaal niveau

 • In vier gemeenten gaan we gezamenlijk kantelen met gelijkwaardige inbreng van clintenorganisaties
 • Proces monitoren, leermomenten benutten en deze delen met lokale clintenorganisaties
 • Toetsen en ontwikkelen van eigen instrumenten en van de VNG
 • Focus ligt op vraagverheldering, compensatieplicht, integrale benadering

in samenwerking met& 12. Wat betekent het voor burgers

 • Een andere manier van denken en doen, niet meer in individuele voorzieningen en rechten, maar in behoeften en oplossingsrichtingen om mee te doen op alle levensterreinen
 • Zelfkennis om je hulpvraag onder woorden te brengen en wat je nodig hebt om mee te doen
 • Als een gelijkwaardige partner opereren in het gesprek
 • Meedenken en samen op zoeknaar passende oplossingen
 • Dit vraagt een gedegen voorbereiding en een zelfbewuste en alerte houding

in samenwerking met& 13. Het idee van de Buurtcoperatie

 • De prijs voor zorg en welzijn stijgt, vooral door voortgaande bezuinigingen.
 • Verdere stijging drukt zwaar op het budget van allen.
 • Het maakt de overstap naar zelforganisatie financieel aantrekkelijk, maar mensen moeten zich daarvoor organiseren.
 • Dat is precies wat de buurtcoperatie doet. Deze maakt dat mensen samen zorg en welzijn inkopen en organiseren.
 • Door mensen te organiseren rondom zorg en welzijn bouwt een buurtcoperatie aan sterke sociale verbanden.

in samenwerking met& 14. Financile voordelen

 • Financile voordelen zijn onder meer:
 • Minder inzet nodig van het budget voor zorg en welzijn van de gemeente
 • Minder inzet nodig van budgetten voor sociale cohesie
 • Inkomsten uit zorg en welzijn voor de bewoners en ook voor de gemeente als deze gaat deelnemen in de buurtcoperatie
 • Toelichting:
 • De buurtcoperatie is in handen van vrijwilligers, maar geld verdienen is mogelijk. Het is een bedrijf met als principe de vereniging van mensen, maar een gemeente kan als aandeelhouder participeren.

in samenwerking met& 15. Verantwoordelijkheid waar die hoort

 • Veel geld dat nodig is voor zorg en welzijn zit uiteindelijk bij de burger.
 • De burger kan daarop besparen n kan daaraan verdienen.
 • Met de buurtcoperatie kan de gemeente de verantwoordelijkheid leggen waar deze hoort, bij de burger, en intussen sterk daarvan profiteren.
 • De gemeente kan daarop toezicht houden, voor zover de activiteiten van de buurtcoperatie ook onder haar verantwoordelijkheid vallen.

in samenwerking met& 16. Discussie 1

 • De Kanteling is niet echt vernieuwend. De gedachte dat mensen met een beperking / ouderen centraal staan wordt al heel lang geroepen, alleen nog weinig in praktijk gebracht.
 • De Kanteling is een initiatief van de gevestigde orde en niet van burgerszelf. De vraag is of de initiatiefnemers van de Kanteling in staat zijn om buiten hun kaders te denken en te handelen.
 • De rolverdeling mens met beperking - gevestigde organisatie - gemeente is vrij klassiek. De verhoudingen zijn niet wezenlijk anders dan nu.
 • Het project gaat uit van compensatie van een beperking . De beperking staat centraal, niet het benutten van elkaars krachten.

in samenwerking met& 17. Discussie 2

 • De Buurtcoperatie bestaat nergens nog als zodanig, maar volgt als idee wel uit de noodzaak die mensen voelen, en sluit aan bij initiatieven als buurthulpcentrales die voorzichting de kop op steken.
 • Vragen voor de discussie:
 • Wat is het realiteitsgehalte van het idee van de Buurtcoperatie?
 • Wat voor invloed heeft de Buurtcoporatie op de rolverdeling tussen burgers - gevestigde organisaties en de gemeente? Wat zijn de belangrijkste verschuivingen hierin?
 • Kun je dit idee kleiner maken om nu een begin te kunnen maken?
 • Hoe kun je dit, of een vergelijkbaar idee bij burgers neerleggen, opdat ze er zelf mee aan het werk gaan?

in samenwerking met& 18.

 • Samen verderbouwen aan
 • Burgerparticipatie!
 • Eenvitale gemeenschapvan
 • burgerparticipatie professionals

in samenwerking met& 19. Waar staan we?Professionele gemeenschap BurgerparticipatieErvaringenIAMB en aanverwante programma's Wensen en behoeften mbt verankering en vervolgResultaten bouwsessie 8 april Inventarisatiebestaande netwerken en platforms

  • 1 Samen