Presentatie toelichting plan van aanpak kwaliteitscriteria vth waterbeheer linkedin groep

download Presentatie toelichting plan van aanpak kwaliteitscriteria vth waterbeheer linkedin groep

of 22

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  288
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie toelichting plan van aanpak kwaliteitscriteria vth waterbeheer linkedin groep

 • Toelichting plan van aanpak Kwaliteitscriteria VTH Waterbeheer

 • Inhoud plan van aanpak

  1. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer

  2. Reikwijdte kwaliteitscriteria

  3. Uitwerking criteria kritieke massa

  4. Uitwerking procescriteria

  5. Rapportage kritieke massa en procescriteria

  6. Plan van aanpak implementatie

  7. Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie

 • Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Onderzoeksvragen Wij zien twee hoofdonderzoeksvragen:

  1. Ontwikkel kwaliteitscriteria voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor waterbeheer, onderverdeeld in criteria voor proces en kritieke massa .

  2. Een plan van aanpak voor de implementatie van de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer bij de waterbeheerders. Met daarin een doorkijk naar de consequenties met betrekking tot de invoering en kosten.

 • Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Randvoorwaarden/uitgangspunten

  Naast de onderzoeksvragen ook randvoorwaarden gesteld:

  1. De ontwikkelde kwaliteitscriteria zijn rijp voor bestuurlijke besluitvorming en worden begin november 2014 definitief opgeleverd.

  2. De ontwikkelde kwaliteitscriteria kunnen rekenen op een groot draagvlak bij de waterbeheerders en op begrip/herkenning van de omgeving waarbinnen de waterbeheerders hun werk doen.

  3. Het betreft kwaliteitscriteria, voor de taakuitvoering door de waterbeheerders op grond van de Waterwet, inclusief Waterbesluit en regeling en keur.

 • Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer 4. Het heeft de voorkeur om bij het ontwikkelen van de

  kwaliteitscriteria VTH waterbeheer aansluiting te zoeken bij de Kwaliteitscriteria Wabo 2.1

  5. Consultatie van de waterbeheerders op verschillende momenten in het proces, maakt deel uit van deze opdracht.

  6. Tevens wordt rekening gehouden met alle relevante wettelijke ontwikkelingen (o.a. wetsvoorstel VTH).

 • Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Het plan van aanpak ziet er als volgt uit:

  A. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer;

  B. Reikwijdte kwaliteitscriteria VTH waterbeheer;

  C. Uitwerking criteria kritieke massa VTH Waterbeheer;

  D. Uitwerking procescriteria VTH Waterbeheer;

  E. Rapportage kritieke massa en procescriteria;

  F. Plan van aanpak implementatie.

 • Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer

  A. Opstart ontwikkeling kwaliteitscriteria VTH waterbeheer

  Doel: Startoverleg met werkgroep om het plan van aanpak te fine tunen en duiding geven op onderdelen.

  Werkzaamheden: Overleg op een nader te overleggen locatie (centraal)

  Opstellen agenda en rondsturen

  Vaststellen communicatieroute en stijl

  Verwachtingenmanagement

  Vaststellen te raadplegen deskundigen bij uitvoering plan van aanpak

  Vaststellen van gebruikvoorwaarden communicatie website /Linkedin

  Resultaat: Een verdere duiding van het plan van aanpak, heldere verwachtingen bij de werkgroep en starten met het ingangzetten van planning, communicatiemiddelen, en bijeenkomsten.

 • Verwerven en uitbouwen van draagvlak Vorige week hebben wij de domeinnaam

  www.kwaliteitscriteriavthwaterbeheer.nl geregistreerd.

  Interactief instrument in het proces van het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer (gesloten): Begrip en herkenning van de omgeving onder andere middels deze

  website realiseren;

  Blogs van leden van de projectgroep,deelnemers aan de sessies etc;

  Verslagen van sessies;

  Vastgestelde concepten ter beoordeling/reactie;

  Linkedin groep (open) Voor de grotere schil van het project

 • Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Deskstudie

  Voorafgaand geven wij invulling aan een deskstudie naar onder andere de Uniforme Primaire Processen (UPP) van Rijkswaterstaat.

  Dergelijk processen vragen we vooraf ook op van de waterschappen.

 • Inzet Versnellingskamer Antea Group werkt vanaf het jaar 2007 met het instrument

  de versnellingskamer, ook wel Group Decision Room genoemd. Met behulp van dit instrument kunnen we snel, transparant en met draagvlak van de deelnemers komen tot een gedragen resultaat.

  Voordelen; snel, democratisch, bijdragen worden geregistreerd en opgeslagen, andere aanvliegroute, deelnemers meenemen in ontwikkeling.

 • Reikwijdte kwaliteitscriteria VTH waterbeheer

 • Uitwerking criteria kritieke massa VTH Waterbeheer

 • Uitwerking criteria kritieke massa VTH Waterbeheer

 • Uitwerking procescriteria VTH Waterbeheer Wij maken onderscheid in de procescriteria voor

  Vergunningverlening en Toezicht en handhaving: 1. Rapportage en evaluatie (o.a. verantwoording van inzet,

  probleemanalyse, vergelijking en auditing);

  2. Strategisch beleidskader (o.a. prioritering, doelstellingen, capaciteit en middelen);

  3. Operationeel beleidskader (o.a. strategien en financile middelen);

  4. Planning en control (o.a. bereikbaarheid, kwaliteitsborging, standaarden);

  5. Voorbereiden (o.a. protocollen en werkinstructies, in- en externe afstemming, communicatie);

  6. Uitvoeren (o.a. uitvoeringsondersteunende voorzieningen);

  7. Monitoren (o.a. monitoring).

 • Uitwerking procescriteria VTH Waterbeheer

 • Rapportage kritieke massa en procescriteria

 • Plan van aanpak implementatie

 • Op te leveren producten Website en domeinnaam: www.kwaliteitscriteriavthwaterbeheer.nl

  Linkedin groep; Kwaliteitscriteria VTH waterbeheer

  Overzicht reikwijdte (Notitie); Vastgestelde lijst met reikwijdte van de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer (proces en kritieke massa).

  Formats kritieke massa VTH waterbeheer; Kwaliteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in beeld en meetbaar voor organisatie en medewerker en uitgewerkt in formats.

  Overzicht Procescriteria VTH waterbeheer;Een aangepaste gedragen versie van de procescriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (kwaliteitscriteria VTH waterbeheer).

  Rapportage kwaliteitscriteria VTH waterbeheer; Specifieke kwaliteitscriteria VTH waterbeheer(kritieke massa en procescriteria) gereed voor bestuurlijke vaststelling.

  Plan van aanpak Implementatie (kritieke massa en procescriteria); Zicht op de vervolgstappen en de daaruit voorkomende consequenties en kosten voor organisaties van de waterbeheerders. Uitgewerkt in een plan van aanpak.

 • Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie Robert Forkink is een boegbeeld op het gebied van de kwaliteitscriteria in

  Nederland. Vele organisaties werken inmiddels met zijn op de kwaliteitscriteria gebaseerde ICT producten (Risicomodules). Daarnaast is hij voor vele provinciale regisseurs handhaving een vraagbaak hoe om te gaan met interpretatie van de procescriteria. Robert is gewend te werken in complexe projectorganisaties waarin diverse belangen spelen. Zijn drive zit in het helpen om structuur en orde aan te brengen in taken, processen en formatieberekeningen voor complexe organisaties (Omgevingsdiensten en Veiligheidsregios). Daarnaast werkt aan de implementatie van de kwaliteitscriteria bij de Utrechtse gemeenten, verbeterplannen Neder-Betuwe, Valkenwaard en Opmeer.

 • Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie Anton Wolthuis is de specialist in Nederland als het gaat om opleidingen

  en de kwaliteitscriteria 2.1. VTH. Hij is goed thuis in het toetsen van medewerkers aan de eisen omtrent de kritieke massa van de kwaliteitscriteria. Daartoe heeft hij een audit ontwikkeld, samen met een HRM-bureau en dit verwerkt in een ePortfolio VTH. Anton heeft ervaring met het opstellen van functieprofielen, inclusief opleidingseisen, competenties en ervaringen. Hij is auteur van Goed opgeleid voor de Wabo. Daarbij werd de verbinding gelegd tussen opleidingsinstellingen en gemeenten als opdrachtgevers. Dit boekje is aangeboden aan het ministerie van I&M in 2008 en is ook gebruikt bij het opstellen van de kwaliteitscriteria voor de Wabo.

 • Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie Kees Pabbruwee werkt al ruim zeven jaar voor

  Rijkswaterstaat en diverse Waterschappen in het VTH-domein. Hij kent hierdoor uitstekend de wetgeving, het speelveld en de belangen waarmee de waterbeheerders te maken hebben zeer goed. In het veld heeft hij toezichtbezoeken op lozingen en op gebruik maken van waterstaatswerken uitgevoerd, hierdoor is hij goed op de hoogte van de praktijksituatie en uitdagingen waarvoor een toezichthouder in het veld staat.

 • Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie Mark Bakker is een bevlogen beleidsadviseur, gericht op het

  verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening,toezicht en handhaving. Zo is hij onder andere betrokken geweest bij de rapportage van de praktijkvoorbeelden voor VROM, de handreiking 'Wegwijzer Omgevingsvergunning, module handhaving' en in 2013 en 2014 met het begeleiden van gemeentelijke organisaties bij het implementeren van de kwaliteitscriteria 2.1. Vallei en Veluwe

  Rachida Ftatchi heeft een bestuurskundige achtergrond, werk gestructureerd en werkt graag aan complexe vraagstukken waarbij verschillende belangen spelen. Met name haar organisatorische talenten zijn grote waarde in dit project.