Presentatie oproep demonstratieprojecten Flanders' Care 2011

download Presentatie oproep demonstratieprojecten Flanders' Care 2011

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Presentatie mbt oproep voor demonstratieprojecten zoals gelanceerd door Flanders' Care - Presentation on the call for demonstration projections that was launched by Flanders' Care

Transcript of Presentatie oproep demonstratieprojecten Flanders' Care 2011

Slide 1

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN 2011

Een gezamenlijk initiatiefKris Peeters, Vlaams Minister-presidentook bevoegd voor economie en buitenlands beleidJo Vandeurzen,Vlaams Minister Verantwoordelijk voor Welzijn, Volksgezondheid en GezinIngrid Lieten, Vlaams Vice minister-presidentook bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie

Philippe Muyters, Vlaams minister van Financin, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en SportBenadrukt effectieve samenwerking tussen beleidsdomeinen

Op die manier meer middelen vanuit economie en innovatie op een succesvolle manier naar de zorg kanaliseren

3

Flanders Care

7 doorbrakenOm de warme samenleving te realiseren, is er meer dan armoedebestrijding nodig. De Vlaamse Regering zal ook inzetten op onder andere:Gelijke kansen voor iedereen Betere kinderopvang en gezinsondersteuning Vlaanderen Medisch Centrum Cultuur, sport en vakantie voor iedereen Gelijke kansen voor iedereenIn Vlaanderen moet iedereen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien. Daarom stelt de Vlaamse Regering een masterplan op voor de evenredige deelname van alle doelgroepen aan alle domeinen van het maatschappelijk leven. Elke minister zal voor zijn of haar beleidsdomein maatregelen nemen om die gelijke deelname te garanderen. Het masterplan zal concrete acties, een timing, meetbare doelstellingen en een systematische monitoring bevatten.Betere kinderopvang en gezinsondersteuningElk kind heeft recht op een betaalbare en toegankelijke vorm van kinderopvang. In de kinderopvang leren ze belangrijke vaardigheden die hun kans op slagen in het onderwijs verhogen. De Vlaamse Regering stelt daarom een decreet op dat moet leiden tot een kwaliteitsvol en ruimer aanbod van kinderopvang.De overheid wil de opvoedingstaak van de ouders zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom investeert ze verder in de opvoedingswinkels, met specifieke aandacht voor kansarme gezinnen met jonge kinderen. De Vlaamse Regering zorgt ook voor een decreet pleegzorg en bouwt adoptie uit tot een volwaardige zorgvorm in Vlaanderen.Vlaanderen Medisch CentrumVlaanderen staat aan de wereldtop op het vlak van gezondheidszorg en nieuwe technologien. We kunnen die witte economie internationaal valoriseren zonder dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze medische zorgen daaronder lijden.Het inzetten van ICT in de gezondheidszorg kan de kwaliteit ook aanzienlijk verbeteren. Mogelijke voorbeelden zijn monitoren van patinten op afstand, telegeneeskunde, domotica en innovatieve woonzorgconcepten.Cultuur, sport en vakantie voor iedereenIn een warme samenleving heeft iedereen recht op cultuur, sport en vakantie. De Vlaamse Regering wil de drempel om deel te nemen aan cultuur- en sportverenigingen verder wegwerken. De verantwoordelijke beleidsdomeinen sluiten een overeenkomst over de inspanningen die zij op dat vlak zullen leveren.De Vlaamse Regering investeert ook in vakantiemogelijkheden voor specifieke doelgroepen die in armoede leven. Op die manier heeft iedereen de mogelijkheid om op vakantie te gaan, ongeacht zijn of haar inkomen.

4OpdrachtverklaringOp een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.

Uitleg wat hiermee bedoeld wordt staat in de volgende (verborgen) slides

Opnieuw het samenspel tussen innovatie, economie en zorg. Accenten te leggen: Aantoonbaar, we gaan dus werken met criteria en performantie-indicatorenVerantwoord ondernemerschap = moet ten goede komen aan de zorg, geen commercialisering VAN de zorg maar IN de zorg.

5Zorg in evolutie

Blauwe lijn is de huidige situatie, Evoluerend naar de paarse lijn in 2020Evolutie bestaat erin dat de zorg van intramuraal evolueert naar een zorg die veel meer gericht is op preventie aan de ene kant (links) en thuiszorg aan de andere kant (rechts)Laat zowel preventie als thuiszorg nu juist de bevoegdheden van Vlaanderen zijn. (is link naar de volgende slide met inhoudelijke speerpunten)Beweging wordt gefaciliteerd door het Electronisch Medisch Dossier en een performante ICT backbone (zie onderaan)

6

Oplossingen:Assistieve technologieMonitoring applicatiesInclusie-bevorderende technologieZorg-ICTGenetica Diagnostiek/beeldvormingVoeding.

Inhoudelijke focusInhoudelijke technologische focus ligt op die domeinen waar we via onze bevoegdheden hefbomen hebben (bv wetgevend, subsidiring (VIPA, VAPH,),) of die de evolutie van blauw naar paars ondersteunen (diagnostiek, beeldvorming, genetica)ICT is fascilitator voor het geheel (zie figuur)

7

KennisinstellingenIndustrieZorgactoren Maximale inspraak Stakeholdersvia ZorgvernieuwingplatformGebruik bestaand instrumentariummet nieuwe beleidsmaatregelenin een consistente benaderingover de gehele innovatiecyclus Werkwijze

De drie groepen (kennisinstellingen industrie zorg) hebben we nodig als we op termijn iets duurzaams en unieks willen realiseren in de zorg. Dat wil ook zeggen dat er ook bij academia en bedrijven een verantwoordelijkheid ligt voor het slagen van Flanders CareDe overheid kan garant staan voor een context voor structurele uitwisselingZorgvernieuwingsplatform is daarbij eerste aanzet, is een soort van raad van bestuur van Flanders Care die de bevoegde ministers adviseert rond de gepaste beleidsmaatregelen.Het is daarbij niet de bedoeling om veel nieuwe structuren uit de grond te stampen, we gaan maximaal gebruik maken van het aanwezige instrumentarium, en dat is al heel wat (zie volgende slide)Bedoeling is wel te komen tot nieuwe beleidsmaatregelen, en dat dient te gebeuren op een consistente manier over de gehele innovatiecyclus (zie volgende slides)8Instrumenten overheid

ZorgInnovatieOndernemenBeleidImpulsloketZaaikapitaalDemonstratie-projectenInnovatiefaanbesteden

Dit is een overzicht van de instrumenten die beschikbaar zijn, voor innovatie (links), voor zorg (midden) en voor economie (rechts)Deze instrumenten op een geconcerteerde manier laten samenwerken rond zorgaspecten noemt men het ontwikkelen van beleid met het oog op zorg (zie accolade onderaan)Boodschap is dus nogmaals dat er al heel wat aanwezig is waar de zorg onmiddellijk of mits een aantal eenvoudige maatregelen kan gebruik van maken.Voorbeelden van maatregelen (zowel singuliere als gecombineerde) worden gegeven door de gele aanduiding. (komen straks nog gedetailleerd aan bod, dus geen nood om diep op in te gaan)Innovatief aanbesteden is een programma dat gewoon loopt bij IWT en waar de zorg momenteel gebruik van maakt. Voor zaaikapitaal hebben we PMV de middelen en de inzichten verschaft om iets specifieks voor de zorg te ontwikkelenDemonstratieprojecten kunnen lopen over de verschillende zorginstellingenImpulsloket moet zorginstellingen en bedrijven toeleiden naar de meest geschikte instrumenten en loopt er dus doorheen

9Over hele innovatiecyclusImpulsloketIncubatorenInnov .aanbest.FC InvestDemo proj.AccreditatieR&D proj.NERFCMIZorg om talentCORAL

RESEARCH &DEVELOPMENTIMPLEMENTATIEINTERNATIONALEVALORIZATIEDEMONSTRATIE

Ondersteunt innoveren en ondernemen in de zorgDoelgroep: starters en jonge ondernemingen, ondernemingen met nieuwe activiteiten.Innovatief aanbod in de zorg versterkenAanvulling commercieel aanbod kapitaalNoodzaak omwille van zorgspecifieke hinderpalenLang commercieel aanlooptrajectVeelheid aan stakeholdersDerde betalersysteemNauwe betrokkenheid zorgactorenPMV levert relevante ervaringContact via impulsloket

Flanders Care Invest

Flanders Care LabelIncubatorenOptimale context voor innovatieRegionale speerpuntenOrinterende studie: resultaat verwacht eind aprilMappingOpbouw kennis rond actoren, binnen AOZorg om talent: werk maken van werk in de zorgsector

En verder:

In Europa: Innovation Partnership AHAMember statesRegionsEURegulators Procurers Medicinal professionHealth and ageing research centersCare org.Medical and assistive eqpt mfgrersBiotech and pharmaHealth and social insuranceICT industryElderly user groupsVC providers

Gelijkaardige uitdagingen over heel EuropaBelang van regionale positioneringRegios dichter bij burger in persoonsgebonden materieSmart specialization Samenwerking voor maatschappelijke meerwaardeInnovatie absorptieKwaliteitsvolle zorgMarktontwikkelingBenchmarking: waar staan we met Vlaanderen ? Community of Regions for Assisted Living

EU perspectief - CORAL

In collaboration with

14Meer informatie:Kabinet Jo Vandeurzen,Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin+322.552.64.00 Kabinet Ingrid LietenVice-minister-president van de Vlaamse Regering+322.552.70.45Kabinet Kris PeetersMinister-president van de Vlaamse Regering+322.552.60.12Kabinet Philippe Muyters,Vlaams minister van Financin, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport+322.552.67.00

DEMONSTRATIEPROJECTEN

WAT IS EEN DEMONSTRATIEPROJECT?REALITEITSTOETS VAN ONTWIKKELDE PROTOTYPESMARKT UITROLCOMMERCIALISATIEONTWIKKELINGev. IWT PROJECTVISIE VAN DE GEBRUIKERKLINISCHE DATAmaximum periode = 2 jaren

Binnen Flanders Care worden de demonstratieprojecten beschouwd als een belangrijk instrument om de brug te maken van ontwikkeling naar implementatie met een economische valorisatie in Vlaanderen en mogelijks internationaal. Binnen het Vlaamse instrumentarium is dit momenteel een missing link opdat binnen Vlaanderen het volledige traject kan gerealiseerd worden. DemonstratieprDemonstratieprojecten moeten de brug vormen tussen het afronden van onderzoek en ontwikkeling en het uitrollen van de innovatie over heel Vlaanderen en dit met de beide objectieven van Flanders Care voor ogen: kwaliteit van zorg en internationale valorisatie. Dat wil zeggen dat gerekend wordt op de inzichten van de zorgactoren om aan te tonen dat de vernieuwing een vooruitgang betekent wat betreft kwaliteit van zorg (kwaliteit van zorg wordt uitgedrukt ahv 7 aspecten: effectiviteit, efficintie, patintorintatie, toegankelijkheid, tijdigheid, veiligheid en continuteit) en dat de verspreiding van de vernieuwing via het aanpassen van het commercieel aanbod kan gerealiseerd worden. ojecten geven hier een antwoord op.17

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

ONDERNEMINGZORGACTOR!WAT IS EEN DEMONSTRATIEPROJECT?ZORGNOOD = VRAAGEFFECTMETING MEERWAARDE VAN INNOVATIEZORGACTORZORGACTORZORGACTORZORGACTOR+BENCHMARKBESTAANDEDUURZAAMHEIDINTERNATIONALISERINGCOMMERCIALISATIEKENNISBESCHERMINGEen zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 18

WELKE PARTNERS?SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTERKEND & ACTIEF IN THUISMILIEU OF PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG+

ONDERNEMINGZORGACTORKBOEXPLOITATIEZETEL IN VLAANDERENKENNISPARTNER!Een zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 19

WELKE THEMAs?FINALITEIT IN DE THUISOMGEVINGAUTONOMIEVERSTERKENDE OPLOSSINGEN (ASSISTIEVE TECHNOLOGIE/ROBOTICAMONITORING-APPLICATIES (VALPREVENTIE, ALARMERING, ISOLEMENT-DOORBREKENDE OPLOSSINGENGENETICA EN SCREENING OPLOSSINGENICT-TOEPASSINGEN VOOR PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

ONDERNEMING!Een zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 20

BEOORDELINGSCRITERIAKWALITEITSVOLLE ZORG

CRITERIA VAN KWALITEITSVOLLE ZORGEFFECTIVITEITPATINTGESTUURDTIJDIGHEIDEFFICINTIETOEGANKELIJKHEIDVEILIGHEIDEvidence based baat onder- & overbenutting vermijden Vermijden van verspillingRekening houden, betrokkenheid metVerminderen/vermijden van wachttijdenvoor iedereen gelijke kwaliteitVermindering van risicos en waarborgen van de veiligheidCREATIE VAN MAATSCHAPPELIJK GEDRAGEN MEERWAARDEINPASBAARIN ZORGTRAJECTENEen zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 21

BEOORDELINGSCRITERIAKWALITEITSVOLLE ZORGINNOVATIE AANTONEN meetgegevens, aanpassingen op basis van de evaluatie door de gebruiker, KENNISOVERDRACHT bijdrage tot de realisatie van doelstelling Flanders CareDESKUNDIGHEID voldoende competenties aanwezig voor de uitwerking van het projectEFFICIENT OMGAAN MET DE MIDDELEN goed gebruik van de subsidie, wat is de potentile output, .Een zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 22

BEOORDELINGSCRITERIAINNOVATIEF ONDERNEMERSCHAPBIJDRAGE TOT NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN EN VERMARKTINGreal life testomgeving + uitwerking commercieel plan (markt, doelgroep, kostprijs, toegevoegde waarde, .)kennis van de toekomstige marktandere initiatieven op internationaal vlakINNOVATIEFvergelijking tov. alternatieven voortrajectBESCHERMING INHOUDELIJKE & METHODOLOGISCHE OPBOUW VAN HET PROJECT Een zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 23

SUBSIDIE?BUDGET: 800.000 euroMAXIMUM PER DEMONSTRATIEPROJECT: 200.000 euroENKEL VOOR DE PERSONEELSKOSTEN

80 % van aanvaardde projectkosten = 169.600 euro20 % eigen inbreng= 42.400 euromet minimum 21.200 euro in cash+Een zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 24

UITBETALING VAN DE SUBSIDIEUITBETALING IN 3 SCHIJVEN: 30 % ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun demonstratieproject is opgestart30 % ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun demonstratieproject is voor 50 % uitgevoerd40 % ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun demonstratieproject is afgerondSCHULDVORDERING VERSLAGGEVINGEen zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 25

BESLISSINGSTRAJECT?INDIENING TEN LAATSTE OP 11 MEI 2011 OM 12u

ONTVANKELIJKHEID & EVALUATIE VIA IMPULSLOKET

CONCLUSIES AAN ZORGVERNIEUWINGSPLATFORM

ADVIES AAN DOORBRAAKPLATFORM

ONDERTEKENING SUBSIDIETOEKENNINGEIND JULI 2011Een zorgactor is een voorziening die erkend is door n van de agentschappen of door het departement van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap en actief is in het thuismilieu of in de preventieve gezondheidszorg. De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 26

IMPULSLOKET

Impulsloket Flanders Care: OpdrachtWat ?

Doelpubliek ? Werkwijze ?Sensibiliseren en interesse opwekkenZorgaanbieders en ondernemers met innovatiepotentieel

Inventariseren Inventarisatie van bestaand instrumentarium toegankelijk voor ondernemingen (ook KMOs)Informeren en doorverwijzen (makelaarsrol)

Procedureboek voor interne doorverwijzing in overleg met de actoren binnen de Vlaamse overheid(AO,IWT,PMV, FIT, WVG, )Projectontwikkeling

Platformen creren rond themas en techniekenGoede praktijkervaringen verspreiden

InventariserenStimuleren en ondersteunen

Operationele aanpak Vragen en antwoordenInfosessiesProjectenSensibiliserenPartneringInformatiebankVisibiliteitIMPULSLOKETBegeleidingEigen Vl.instrumentenSign Posting

Aanzetten totonderzoekLabelDemonstratieprojectenProjectenFITPMVIWTWVGAOVDAB

Projecten

LabelDemonstratieprojectenProjectenPROJECTAANVRAAG FLANDERS CARE Algemene inlichtingen Projectinformatie aanleiding van en situering van het project innovatiedoel valorisatie informatie Ondernemingsplan Indiening en ondertekening van de projectaanvraagPRE-ASSESSMENTFITZORGVERNIEUWINGS-PLATFORMIWT..Kwaliteit van zorgEffectiviteitEfficintiePatintgestuurdTijdigheidToegankelijkheid VeiligheidContinuteitRelevantie Duurzaamheid

BeslissingstrajectDoorbraakplatformwarme samenlevingZorgvernieuwingsplatformTechnische celTechnische celTechnische celTechnische celIMPULSLOKET

LABELDemo-projectRelevant instrument

VraagstellerOntvankelijkheidPre-assessmentFinaal adviesToeleiding Flanders Care criteriaBeslissingStd. beslissingsproces

IMPULSLOKET FLANDERS CAREAgentschap OndernemenKoloninstraat 56 6de verdieping1000 Brussel+32 497 59 33 58www.flanderscare.befland[email protected]@agentschapondernemen.be Contact