Presentatie Linkedin

download Presentatie Linkedin

of 24

 • date post

  12-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Linkedin

 • 1. Bouw Informatie Raad (BIR): missie, strategie en aanpak
  Hans Nijssendecember 2010

2. Bouw Informatie Raad
12 koplopers uit de bouwkolom
Ondersteuning programmabureau;
Vier Programmas (COINS, VISI, NLCS en BIM-omgeving): afsprakenstelsels,deelname aan de programmas staat open voor iedereen;
Communicatie en onderwijs;
Digitale nieuwsbrief;
Website: www.bouwinformatieraad.nl.
3. Missie van de Bouw Informatie Raad
In 2014: 20 % van alle bouwprojecten in
Nederland wordt met een BIM gewerkt.
De BIR is stimuleringsprogramma, dat na het bereiken van haar doel stopt! Tegen
die tijd (2014) heeft de BIR duurzaam beheer, onderhoud en ontwikkeling van haar
producten, stelsels van afspraken, die bijdragen aan integratie van de bouwketen,
geborgd.
4. Maar wat is BIM ( in woorden)?
BIM is een, een wijze van werken, eenmethodiek waarbij
de relevante informatie gedurende de levenscyclus van
een object of component van een object wordt
opgeslagen, (her-)gebruikt en beheerd, ondersteunt door
een digitaal objectmodel.
WINST:
Alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie;
De informatie is continue beschikbaar en altijd actueel.
Een mondvol en erg abstract. Maar door te doen gaat het leven!
5. Wat is BIM: visueel?
Van het bouwwerk is een 3D (virtueel) model beschikbaar , waaraan alle informatie, berekeningen, documenten, planningen, kosten, et cetera zijn gekoppeld ,direct of indirect (via het web met unieke codes).
6. Waarom?
(en kwaliteit!)
De prikkel is geld, maar de technicus is bovenal liefhebber!
7. Omzet Bouw: 60- 80 miljard
Winst6-8 miljard
De reden dat partijen uit de keten in de samenwerking en BIM investeren is geld.
Er is tenminste 6 miljard per jaar (minder dan 10 % van de totale omzet in de
Bouw) te verdienen door de partijen.
8. Haalbaar?Ja,veel beweging, met aandacht voor:
Kwaliteit!
Particuliere of collectieve oplossingen?
Alleen ofmet elkaar ontwikkelen?
Gesloten of open?
De BIR voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en het proces en kiest voor collectieve oplossingen boven particuliere in een open omgeving. De uitdaging van de afzonderlijke bedrijven is in de eigen organisatie en processen/procedures te investeren.
9. Hoe?
Middelen
en
Mensen
10. Middelen
Producten/processen die de integratie van de keten
borgen door ICT ondersteund
Techniek: beschikbaar, binnen handbereik, kan alleen
beter, sneller, et cetera.
Techniek op orde; detransitie van de mensvraagt alle
aandacht.
11. Transitie van de mens(houding en gedrag):
Doelgericht/efficint;
Luisteren, bevragen;
Delen, Verbinden,samenwerken (Netwerk)
Innovatief, slim;
Verleiden (vrijwillig = markt);
Vertrouwen, respect, interesse;
Duidelijkheid: weet wat je vraagt, weet wat je krijgt (informatiemanagement).
12. Open

 • Afspraken

Bronnen
Netwerk
Niet meer dan strikt noodzakelijk!
De BIR werkt met open standaarden en bronnen. De BIR streeft naar minimaal benodigde afspraken.
13. Open stelsel van afspraken (open standaarden), referentiekaders, raamwerken
en n systematiek;
Cursussen; netwerk.
In voorbereiding
Uitbreiding stelsel afspraken, raamwerken en de validatie van (omgevings)data
(noodzakelijk bij de bouw), ontsluiting gevalideerde data (implementatie in model)
en ter beschikking stelling nieuwe data aan beheerder data.
Nog te programmeren
Borging ontwikkeling, beheer en onderhoud afspraken (standaarden) en
raamwerken.
Resultaat
14. BIM: 2 begrippen

 • Objecten

In een BIM wordt gewerkt met (3D) objecten. Aan objecten kan intelligentie worden toegekend.

 • Rollen

In een BIM wordt gewerkt met rollen in een netwerk.
Het werken, bouwen in en met objecten is een onderschatte majeure
verandering .
15. Objecten ofDe objecten moeten eenduidig door de bouwketen gedefinieerd zijn en de definities moeten door alle partijen uit diezelfde keten worden gehanteerd.
16. RollenEr wordt gewerkt met rollen, waarvan de taken en verantwoordelijkheden vooraf (informatieplan) zijn vastgelegd. De rollen worden vervuld door mensen die werken in een netwerkorganisatie. Het netwerk wordt bij start genstalleerd, zodat iedereen van meet af aan betrokken is en real time, over dezelfde informatie beschikt.
17. Vastleggen
Definities

 • Relaties

In een BIM moeten objecten worden gedefinieerd, evenals de relaties tussen de
objecten. De definities en de relaties zijn open afspraken, zodat het mogelijk is
objecten uit te wisselen. De definities en de relatiesvormen de basis van de
particuliere bibliotheken waaraan door de eigenaar van de bibliotheek intelligentie
aan het object is toegevoegd.
18. Afspraken over werken/bouwen met objecten
Systematiek
Referentiekaders
COINS is het label waaronder de bouwsector samenwerkt en referentiekaders
definieert en een systematiek (versie 1.0) heeft ontwikkeld, die voor iedereen via
het web beschikbaar is.
COINS
19. Systematiek
Inrichting database
Beheer informatie
Referentiekaders

 • Werkprocedures van de sector

De bouwsector heeft in de systematiek onder meer vastgelegd hoe zij de
database van het BIM naar haar specificaties ingerichten beheerd wil zien en in
de referentiekaders heeft zij vastgelegd hoe ze (samen)werkt.
20. Afspraken beheersing (bouwproces)
Met de open standaard:
VISI
De communicatie tussen de bouwpartners (en in het BIM) vindt plaats met de open standaard VISI, waarop bovenstaande marktpartijen software hebben ontwikkeld. Met de standaard is ruim ervaring opgedaan. De standaarden zijn verwerkt in raamwerken, die de werkwijze in een contract beschrijven.
21. Raamwerken (3 gereed)

 • Traditionele (RAW/UAV) en nieuwe (DC/UAVgc) contracten (2)

22. Beheer en onderhoud (wordt uitgetest) 23. Digitaal samenwerken (in voorbereiding) 24. Inkopen & afroepen besteldelen (in voorbereiding)Drie raamwerken zijn via het web beschikbaar. In het jaar 2011 worden daaraan
dus 2 raamwerken toegevoegd.
25. Afspraken output
2D-tekeningen
NLCS is het label waaronder de bouwsector samenwerkt. De NLCS standaard
legt het uiterlijk, de verschijningsvorm van de 2D tekening, uniform vast. De
standaard werk met lagen en objecten. Na toepassing van deze standaard
kunnen 2D tekeningen moeiteloos tussen bouwpartijen worden uitgewisseld. De
standaard is onmisbaar zolang met 2D tekeningen wordt gewerkt. Veel
toepassingen in de bouw kunnen volstaan met 2D tekeningen. De standaard is
open via het web beschikbaar.
NLCS
26. Afspraken input

 • Gevalideerde data

Ontsluiting
As built
BIM-Omgeving
Onder de noemer BIM omgeving werken alle betrokkenen uit de bouwkolom samen. Het Bouwwerk informatie Modelmoet verbonden worden met de omgeving en gebruik maken van betrouwbare, relevante omgevingsinformatie, noodzakelijk voor het proces en het product, zoals RD cordinaten, vastgoedgegevens, vergunningen et cetera. De eerste opgave is validatie in te voeren data, De tweede opgave is de data te ontsluiten en in te voeren via een portal in de modellen. De derde opgave is te zorgen dat de nieuwe geproduceerde data teruggeleverd worden.
27. Opgaven BIR
Financiering ontwikkeling en testen afspraken
Stimulering kennisoverdracht & doorzet
Borging beheer & onderhoud afspraken
Relatie software industrie
Een uitvoeringsorganisatie wordt belast met het beheer, onderhoud en door-
ontwikkeling van de door de sector ontwikkelde producten. Een onafhankelijk
bestuur keurt de begroting en activiteitenplan van deze organisatie jaarlijksgoed