Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

24
Geel, 2 december 2016 Leandra Decuyper Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Transcript of Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

Page 1: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

Geel, 2 december 2016Leandra Decuyper

Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Page 2: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 2Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Regionalisering vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen

Page 3: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 3Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming (Vlinderakkoord 2011)

Wordt overgedragen aan de gewesten…

‘Vergunningenbeleid inzake handelsvestigingen/Nationaal Sociaal Economische Comité voor de Distributie.Bij de overdracht zal in een verplicht overleg voorzien worden, volgens nog te bepalen modaliteiten, voor projecten in zones die aan een ander Gewest grenzen én door hun omvang en aantrekkingskracht een impact kunnen hebben op één of meerdere andere Gewesten.’

…met ingang van 1 juli 2014

Page 4: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 4Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Brussel en Wallonië zijn reeds langer klaar

Brussel

Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Inwerkingtreding: 1 juli 2014 Integratie in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Artikel 98, §1, 13°BWRO: ‘Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke [stedenbouwkundige] vergunning van het college van burgemeester en schepenen: 13°op aanzienlijke wijze de handelsactiviteit wijzigen in een gebouw dat reeds voor handelsdoeleinden bestemd is, met uitzondering van groothandel, met een netto handelsoppervlakte (zoals gedefinieerd in artikel 4/2) van meer dan 400 vierkante meter.’

Page 5: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 5Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Brussel en Wallonië zijn reeds lang klaar

Brussel

‘Criteria’ waarmee rekening moet gehouden worden (artikel 4/2, 1ste lid BWRO):

de bescherming van de consument de veiligheid, de gezondheidsrisico's op de plaatsen en in de omgeving de omstandigheden voor het verkeer, de bereikbaarheid en het parkeren de integratie van dergelijke projecten in hun stedelijke omgeving.

Handelsvestiging >1.000 m² NHO: effectenrapportage

Handelsvestiging > 4.000 m² NHO: effectenstudie

Page 6: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 6Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Brussel en Wallonië zijn reeds lang klaar

Wallonië

Décret relatif aux implantations commerciales de 4 février 2015

Inwerkingtreding: 1 juni 2015

Geen integratie, maar ‘eigen’ handelsvestigingendecreet

Article 1, 4°DIC: ‘permis d’implantation commerciale’

4 beoordelingscriteria (cfr. HVW 2004) Bescherming van de consument Bescherming van het stedelijk milieu Doelstellingen inzake sociaal beleid Bijdrage tot een duurzamere mobiliteit

Page 7: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 7Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Quid in Vlaanderen?

2 vooropgestelde opties:

Eigen Vlaamse handelsvestigingenmachtiging? Maar waar mogelijk verbonden met ruimtelijke instrumenten

Of volledige integratie sociaal-economische vergunning in omgevingsvergunning

- Apart vergunningsstelsel verdwijnt! - Assortiment en netto handelsoppervlakte als vergunningsplichtige functie? - Kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden in RUP?

Page 8: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 8Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Quid in Vlaanderen?

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid heeft een lang traject afgelegd

Voorontwerp Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 14 februari 2014: inbedding Boek 6/1 ‘Integraal Handelsvestigingsbeleid’ in Grond- en Pandendecreet

Vlaams Regeerakkoord 2014-2019:

‘Met het oog op omgevingsplanning moderniseren we het planologisch instrumentarium. Volgend jaar implementeren we de omgevingsvergunning, die de milieuvergunning en

de stedenbouwkundige vergunning integreert. We verminderen de administratieve lasten en verhogen de efficiëntie door ook de socio-economische vergunning te integreren. In dit kader onderzoeken we ook de mogelijke toepasbaarheid van een ‘lex silentio’. En we brengen de bevoegdheden ruimtelijke ordening en milieu samen bij één beleidsdomein.’

Page 9: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 9Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Quid in Vlaanderen?

Beslissing van de Vlaamse regering van 18 december 2015

‘Op voorstel van minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege Een van de prioriteiten van de Vlaamse Regering in de vorige legislatuur was het detailhandelsbeleid. Bedoeling is in te zetten op kernversterking, samen met een aanbodbeleid dat voldoet aan de vraag uit de sector. Ook in de legislatuur 2014-2019 wordt er voor gekozen om de ingeslagen weg te volgen en het Integraal Handelsvestigingsbeleid verder uit te werken. Na advies van de SARO en van de SERV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het Integraal Handelsvestigingsbeleid. Aangezien de stedenbouwkundige vergunning nu de ‘omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen’ is, werd het voorontwerp van decreet over het Integraal Handelsvestigings- beleid herwerkt om een optimale afstemming te bekomen met het decreet over de omgevingsvergunning. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.'

Page 10: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 10Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Anno 2016 is de regionalisering (eindelijk) een feit

Goedkeuring voorontwerp: 18 december 2015

Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet door Vl. Regering: 22 april 2016

Decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid aangenomen door plenaire vergadering Vlaams Parlement: 6 juli 2016

Publicatie in Belgisch Staatsblad: 29 juli 2016

Page 11: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 11Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Complexe inwerkingtreding van het DIH

Hoofdstukken m.b.t. (ruimtelijke) planning (m.u.v. art. 10, §1) en visievorming: 29 juli 2016

Artikel 10, §1 (o.a. stedenbouwkundige verordeningen): uitgesteld

Hoofdstukken m.b.t. vergunningen- en handhavingsbeleid: 1 januari 2018

Hoofdstukken 7 en 8 (vnl. wijzigingsbepalingen): uitgesteld

Artikel 52 (vervalregeling ‘oude’ handelsvestigingsvergunning): retroactief vanaf 1 juli 2014

Page 12: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 12Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

Page 13: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 13Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Integratie in Omgevingsvergunningsdecreet

…en dus in de (complexe) procedure van de omgevingsvergunning

stedenbouw milieu handelsvestigingen

Page 14: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 14Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Algemeen

Oude terminologie maximaal behouden o.a. handelsgeheel, kleinhandelsbedrijf, netto handelsoppervlakte… maar ‘omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten’

4 categorieën kleinhandelsactiviteiten verkoop van voeding verkoop van goederen voor persoonsuitrusting verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw verkoop van andere producten

Algemene doelstellingen (= criteria) duurzame vestigingsmogelijkheden toegankelijk aanbod leefbaarheid stedelijk milieu duurzame mobiliteit

Page 15: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 15Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Visievorming

Beleidskader op Vlaams niveau is er nog niet! na advies Comité voor Kleinhandel vereist richtinggevend document voor lokale besturen kan betrekking hebben op visie inzake kleinhandelszones, kernwinkelgebieden,

winkelarme gebieden, (bestaande) handelslinten,… interpretatie doelstellingen DIH

Beleidsvisies op provinciaal en gemeentelijk niveau vgl. structuurplanning lager niveau richt zich naar visie hoger niveau kan geïntegreerd worden in structuurplannen geen verplicht advies Comité voor Kleinhandel

Geen rechtstreekse beoordelingsgrond bij de beoordeling van vergunningsaanvragen

kunnen wel meegenomen worden in opportuniteitsbeoordeling

Page 16: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 16Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Planning

RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen instrumenten bij uitstek om lokaal detailhandelsbeleid te voeren

afbakenen kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden oppervlaktebeperkingen categorieën kleinhandelsactiviteiten normen bestaande kleinhandelsactiviteiten ≠ normen nieuwe

kleinhandelsactiviteiten vergunningplicht pop-up’s

Integratie van beleidsvisies in RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen

Organisatie openbaar onderzoek bij opmaak SV er is nog geen uitvoeringsbesluit dat inwerkingtreding regelt

Welk instrument wanneer te gebruiken?

Page 17: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 17Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Vergunningenbeleid

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nieuwe kleinhandelsactiviteiten netto handelsoppervlakte > 400 m²

m.u.v. pop-upregeling (!) uitbreiding >20% of >300 m² netto handelsoppervlakte samenvoeging > 400m² belangrijke wijziging categorieën >400 m²

Geen meldingsplicht bij beperkte uitbreiding LET OP: vereenvoudigde procedure DIH ≠ vereenvoudigde

meldingsprocedure HVW

Page 18: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 18Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Vergunningenbeleid

Beoordelingsgronden stedenbouwkundige voorschriften doelstellingen DIH de in de omgeving bestaande toestand en beleidsmatig gewenste

ontwikkelingen (cfr. art. 4.3.1, §2, 2° VCRO) geen ‘economische’ criteria

2 procedures: vereenvoudigde en gewone procedure mogelijk advies Omgevingsvergunningscommissie in gewone procedure uitvoeringsbesluit zal adviesinstanties aanwijzen

(Agentschap Innoveren en Ondernemen/Comité voor Kleinhandel)

Geen stilzwijgende vergunning meer!

Page 19: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 19Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Vergunningenbeleid

Bestuurlijke beroepsmogelijkheden voor derden

Administratief rechtscollege = Raad voor Vergunningsbetwistingen

Cassatierechter = Raad van State

Page 20: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 20Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Handelsvestigingsconvenanten

Vrijwillige vereenkomsten (naar burgerlijk recht)

Tussen één of meerdere gemeenten en één of meerdere ontwikkelaars of exploitanten van kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen

niet deputaties/GSA

Afspraken over: rationeel aanbod- en locatiebeleid gezamenlijke initiatieven en bekostiging ervan participatie in kernversterkend beleid van betrokken gemeenten inspanningsverbintenissen van de gemeenten op het vlak van facilitering van

de stabiliteit van het lokale handelsvestigingsbeleid

Page 21: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 21Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Handelsvestigingsconvenanten

Opzet = alle retailpartners (ver)binden

Conventionele sanctioneringsmechanismes bv. schadebedingen

Comité voor Kleinhandel als bemiddelende instantie

Page 22: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 22Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Tot slot

Handhaving volledig gedepenaliseerd focus op bestuurlijke handhaving

Verval na 5 jaar met overgangsregeling voor vervaltermijn W. 13 augustus 2004

Page 23: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 23Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?

Vragen?

Page 24: Presentatie leandra dag ruimtelijke ordening

/ 24

Leandra DecuyperCogels Osylei 61 Beneluxpark 27B2600 Antwerpen 8500 Kortrijk

t 03 270 33 50 t 056 74 56 09f 03 270 33 51 t 056 74 56 01

[email protected]

Leandra Decuyper/ 2 december 2016 / Een lokaal handelsvestigingsbeleid. Wat, wanneer en waarom?