Presentatie Factor C Stadsontwikkeling Linked In Groep

download Presentatie Factor C Stadsontwikkeling Linked In Groep

of 41

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Travel

 • view

  4.068
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Maken we beleid begrijpelijk of maken we begrijpelijk beleid? Organisaties met als kerntaak beleid maken zorgen met de Factor C methodiek er voor dat het proces van beleid maken een communicatief proces is, waardoor het resultaat - het beleid - begrijpelijk is.

Transcript of Presentatie Factor C Stadsontwikkeling Linked In Groep

 • 1. Een korte introductie op Factor C Voor afdelingen communicatie dS+V, OBR en GW Christine Nieuwenhuis en Paul Tissingh 22 februari 2010
 • 2. INLEIDING Factor C Maken we beleid begrijpelijk of maken we begrijpelijk beleid? Communicatief beleid in 7 stappen
 • 3. INLEIDING VOOR beleid Interactie met de beleidsomgeving ->procescommunicatie OVER beleid Informatieverstrekking en toelichting -> persbericht, besluitvormingsberichten op internet ALS beleid Verandering kennis, houding en gedrag -> campagnes IN beleid Grondhouding overheidsorganisatie -> klantenservice, omgevingsbewust werken
 • 4. INLEIDING C-competenties Twee belangrijke competenties: 1. Van buiten naar binnen - Weten wat er speelt (omgevingsbewustzijn) 2. Van binnen naar buiten - Erop inspelen (werken met kernboodschappen en kalender) 80% van beleidswerk is communicatie!
 • 5. INLEIDING Dus ondersteun beleidsmakers om zlf communicatiever te gaan werken.
 • 6. INLEIDING Communicatie en beleid Fasen in het beleidsproces (Winsemius) Erkenning Beleidsformulering Oplossing Beheer Politiek gewicht mate van onenigheid Reflectief Proces- Operationeel Managerieel Dominante Outside in ondersteunend Middelen ontwikkelen Bewaken uitvoering functie van Onderzoek Interactief ontwerp Campagnes maken Monitoring effecten Communi- Issues Faciliteren dialoog Uitvoering en catie Trends en Communicatie- orkestratie ontwikkelingen coaching Begin of pipe End of pipe
 • 7. INLEIDING Conclusie overheidscommissies Commissie Wallage (2001): Communicatie te belangrijk om aan communicatiedirecties over te laten. Commissie Wolffensperger (2005): Communicatie is een permanent proces van informeren, consulteren en overleggen, dat alle fasen van het overheidshandelen omvat. Conclusie: beleidsmakers moeten zelf communicatiever gaan werken, ondersteund door communicatiemensen
 • 8. INLEIDING
 • 9. OPZET VAN FACTOR C WAT? KERN- WANNEER? WIE? ROL? BOODSCHAP HOE? Weten wat er speelt Erop inspelen Krachtenveld Kernboodschap Kalender
 • 10. OPZET VAN FACTOR C Communicatief beleid in 7 stappen 1. Wat? Bepaal het (beleids)doel 2. Voor/met wie? Doelgroepen en omgevingsanalyse 3. Rol actoren? Bepaal interactie/communicatiedoel 4. Contact? Structureer informatie: kernboodschap 5. Media? Kies de middelen 6. Wanneer? Kies communicatiemomenten 7. Uitvoering: organiseer de communicatie (afspraken: wie doet wat?
 • 11. WAAROM DE OMGEVING IN KAART? Overheid is niet meer d bepalende partij (tijdgeest) Partijen/actoren zijn (ook intern!) van elkaar afhankelijk voor de effectiviteit van het beleid Dit betekent anticiperen, samenwerken, onderhandelen in een dynamisch veld met allerlei actoren Actoren hebben hun eigen beeld van de werkelijkheid Als overheid probeer je het proces te benvloeden via beleid en communicatie Dus moet je de omgeving goed kennen Een omgevingsanalyse is daarvoor een hulpmiddel.
 • 12. KRACHTENVELDANALYSE Een goede omgevingsanalyse is het halve werk want actoren hebben hun eigen beeld van werkelijkheid actoren hebben verschillende belangen actoren kunnen verborgen agendas hebben actoren hebben een geschiedenis met elkaar actoren kunnen langs elkaar heen praten de omgeving kan en zal veranderen: beleid is zelden een project maar eerder een proces.
 • 13. KRACHTENVELDANALYSE Wat zijn actoren? Betrokken organisaties (binnen en buiten de eigen gemeente) of groepen van organisaties Groepen en personen binnen deze organisaties (directies / afdelingen, directeur/ambtelijke top, bestuurders, enz.) Groepen en personen die minder georganiseerd zijn, maar wel een rol spelen rond een bepaald onderwerp (zoals een wethouder, kamerlid, columnist, lobbyist, BN-er, enz.) Bepaal de actoren voor het project.
 • 14. KRACHTENVELDANALYSE Omgevingsanalyse in 3 stappen: 1 Inventariseren: divergeren actoren in beeld (niet alleen projectomgeving) 2 Analyseren: naar inhoud & positie wat vinden ze, hoe staan ze t.o.v. het beleid, wat is hun beleving, hun rol, hoe machtig of invloedrijk zijn ze? 3 Strategie bepalen: convergeren keuzen: hoe gaan we met ze om? strategie, timing, plaatsen actoren op ringen van invloed
 • 15. INVENTARISEREN Verschillende arenas Extern (Maatschappij) inwoners gemeente Intern belangenorganisaties mede overheden (gemeente) opinie(leiders), B&W bedrijfsleven, media ambtelijke organisatie gemeentelijke instellingen Politiek gemeenteraad politieke partijen TK, Staten
 • 16. ROLLEN ACTOREN Beslissers: bevoegd gezag Benvloeders: benvloeden beslissingen Gebruikers en afnemers: gebruiken het resultaat of ondervinden de gevolgen van het beleid als stakeholder of slachtoffer Uitvoerders en leveranciers: spelen een rol bij de uitvoering van beleid
 • 17. ANALYSEREN We weten welke actoren er zijn. Maar wie zijn ze nu precies? Wat weten we van hun? Wat zijn hun belangen, standpunten, argumenten? Hoe denken ze over het beleid of project? Wat is hun houding? Zijn ze voor of juist tegen? Hoe invloedrijk zijn ze? -> Verschillende soorten analyses naar inhoud en positie. Het doel bepaalt de keuze voor de analyse
 • 18. KRACHTENVELDANALYSE De omgeving in kaart methoden: Welke actoren spelen een rol bij het beleid? Welke belangen hebben zij? Welke positie nemen zij in het krachtenveld in? En hoe ga je daar communicatief mee om? Inventariseren: 1.Actorenanalyse Analyseren: 2.Argumentenanalyse 3.Belangenanalyse 4.Krachtenveldanalyse 5.Netwerkanalyse 6.Risicoanalyse Aanpak bepalen: 7. Ringen van Invloed
 • 19. KRACHTENVELDANALYSE Plaats actoren in kwadranten Benvloeders Beslissers Uitvoerders Gebruikers & Leveranciers & Afnemers
 • 20. KRACHTENVELDANALYSE Rollen actoren (mee)beslissen (mee)werken (mee)denken (mee)weten
 • 21. KRACHTENVELDANALYSE Ringen van invloed benvloeders beslissers Rollen 1 meebeslissen 2 meewerken 3 meedenken 4 meeweten uitvoerders gebruikers & leveranciers & afnemers
 • 22. CASUS Casus Energiezuinige openbare verlichting
 • 23. OPZET VAN FACTOR C WAT? KERN- WANNEER? WIE? ROL? BOODSCHAP HOE? Weten wat er speelt Erop inspelen Krachtenveld Kernboodschap Kalender
 • 24. KERNBOODSCHAP Rode draad in/voor communicatie Begint als korte of lange tekst met logische opbouw Bevat antwoorden op vragen van doelgroepen Verbindt o