Presentatie eindrapport gemeenteraad Leiderdorp ... Presentatie eindrapport gemeenteraad Leiderdorp...

Click here to load reader

 • date post

  02-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie eindrapport gemeenteraad Leiderdorp ... Presentatie eindrapport gemeenteraad Leiderdorp...

 • Openbaar

  Onderzoek effecten fusie voor Leiderdorp

  131 augustus 2020

  Presentatie eindrapport gemeenteraad Leiderdorp

 • Openbaar

  Programma van de avond

  2

  Rapport 2:

  Effecten

  bestuurlijke fusie

  (incl. aanbevelingen

  en gesprek)

  Rapport 3:

  Begaanbaar pad

  Leidse Regio

  (incl. aanbevelingen

  en gesprek)

  Hoofdboodschap:

  de essentie in drie

  sheets

  Even terug:

  Nota van Bevindingen

  in een notendop

 • Openbaar 3

  1

  31 augustus 2020

  Even terug: Nota van bevindingen In een notendop

 • Openbaar

  De 5 grote vraagstukken

  1. Sociaal domein

  2. Bereikbaarheid

  3. Woningbouw

  4. Duurzaamheid

  5. Economie

  Naast corona en de financiële

  positie van gemeenten

  Vertrouwelijk 4

 • Openbaar

  Rode draden Nota van Bevindingen

  5

  Inhoudelijke en maatschappelijke setting

  • Leiderdorp is onderdeel van een samenhangend en vervlochten gebied

  • Alle grote vraagstukken zijn bovenlokaal van karakter

  • Een (geactualiseerde) regionale agenda (Brinkman) is nog steeds relevant

  Randvoorwaardelijke setting

  • Leiderdorp is financieel gezond (hoewel met zorgen over de toekomst)

  A) Regio Leiden wordt door de 5 gemeenten gezien als vertrekpunt

  B) Gedeeld: herindelen als toekomstperspectief, draagvlak broos

  C) Herindelen: optrekken met vijf gemeenten

  D) Intensivering regionale samenwerking kan rekenen op draagvlak

  Bestuurlijk

  E) Gehechtheid aan platte en zelfsturende organisatie

  F) Nu reeds: sterke afhankelijkheid in kennis en uitvoeringskracht

  G) Vraagstukken vragen om diepgaande ambtelijke kennis, meer

  strategisch vermogen en partnership (lokaal en regionaal)

  Ambtelijk

 • Openbaar 6

  2

  31 augustus 2020

  De essentie in drie sheets

 • Openbaar

  Twee perspectieven op het creëren van publieke waarde

  7

  De reële wereld

 • Openbaar

  Twee perspectieven op het creëren van publieke waarde

  8

  De reële wereld De bestuurlijke wereld

 • Openbaar

  Effecten bestuurlijke fusie:

  ➢ Inwoners voelen zich

  minder betrokken

  ➢ Stijging kwaliteit

  dienstverlening

  ➢ Krachtiger bestuur

  ➢ Uitkering gemeente-

  fonds daalt, uitgaven

  gelijk

  Toekomst Leidse regio

  9

  Nu geen draagvlak

  voor bestuurlijke fusie,

  wel voor intensivering

  van de samenwerking

  Regio wint aan belang:

  • Daily urban system

  • Bovenlokale

  vraagstukken oplossen

  • Steun vanuit provincie,

  Rijk en Europa

 • Openbaar

  In beweging komen

  Regio-agenda

  Vertrouwelijk 10

  Dynamiek omdraaien

  Investeren in verbinding

 • Openbaar 11

  2

  31 augustus 2020

  Effecten bestuurlijke fusie

 • Openbaar

  Twee perspectieven op het creëren van publieke waarde

  12

 • Openbaar

  • Gemêleerd beeld van positieve en negatieve effecten voor gebied en gemeenschap Leiderdorp

  • De meeste effecten hangen samen met schaalvergroting

  Effecten bestuurlijke fusie: in het kort

  13

  Maatschappelijk oogpunt:

  Inwoners voelen zich minder

  betrokken, maar beter geholpen

  (stijging kwaliteit dienstverlening)

  Bestuurskundig oogpunt:

  Gemeente wint aan belang in de

  regio, bestuur is krachtiger, maar

  wel daling in politieke participatie

  Bedrijfskundig oogpunt:

  Ambtelijke organisatie en

  dienstverlening krijgen

  kwalitatieve impuls, maar wel

  risico op meer bureaucratie

  Financieel oogpunt:

  Forse ‘eenmalige’ uitkering,

  structurele uitkering gemeente-

  fonds daalt licht, structurele

  uitgaven gelijk, efficiencykansen

 • Openbaar 14

  Marc Moore

 • Openbaar 15

  Publieke waarde:

  • Betere aansluiting op Europa, Rijk, provincie

  • Schaal van bestuur sluit meer aan bij schaal van de opgaven

  • Bestuurskracht voor complexe taken neemt toe

  • Ervaren kwaliteit gemeentebestuur blijf gelijk, kwaliteit raadsdebat neemt toe

  • Betere randvoorwaarden voor het aantrekken van hoogwaardige bestuurders

  • Meer bestuurlijke slagkracht

  • Dorpisme in de nieuwe gemeenteraad

  • Bestuur staat op grotere afstand en verbondenheid verandert

  • Grotere schaal agendeert bestuurlijke innovatie

  • Lokale identiteit van de gemeente vermindert

  • Betere belangenbehartiging naar Europa, Rijk en provincie

  Effecten bestuurlijke fusie: overzicht (1)

 • Openbaar 16

  Organisatie en bestuur:

  Effecten bestuurlijke fusie: overzicht (2)

  • Aantal samenwerkingsverbanden blijft, aantal partners daarbinnen daalt

  • Professionalisering, minder kwetsbaarheid, verzakelijking

  • Meer kansen voor medewerkers, minder ruimte voor generalisten

  • Kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering

  • Structurele bijdrage uit het gemeentefonds daalt

  • Herindeling brengt forse frictiekosten met zich mee

  • Extra bijdrage voor frictiekosten bij bestuurlijke fusie

  • Structurele uitgaven blijven gelijk

  • Lastendruk wijzigt bij gefuseerde gemeenten

  • Herindeling biedt efficiencykansen

 • Openbaar 17

  Legitimiteit:

  • Inwoners ervaren grotere afstand en voelen zich minder betrokken

  • Perceptie van betere dienstverlening

  • Politieke participatie daalt

  • Betrokkenheid bij kernen, wijken en dorpen blijft

  • Toenemen van schaal agendeert nieuwe vormen van besturing (participatie,

  kernenbeleid, kernendemocratie) en kan leiden tot andere nieuwe vormen van

  participatie

  • Meer aandacht voor regionale en complexe opgaven

  Effecten bestuurlijke fusie: overzicht (3)

 • Openbaar

  Effecten bestuurlijke fusie: hoofdconclusie

  18

  Dit kan in een fusiegemeente,

  wanneer krachtig wordt

  ingezet op participatie en

  kernendemocratie

  Dit kan in bestuurlijk zelfstandige gemeenten,

  wanneer deze nog slimmer samenwerken:

  gemeentelijk richten op lokale vraagstukken

  en gezamenlijk richten op een regio-agenda

  voor bovenlokale vraagstukken

  • Perspectief voor de gemeenschappen en het gebied van de Leidse regio kan ontstaan als:

  - Er een slagvaardige Leidse regio is, waar de grote (bovenlokale) vraagstukken zich

  manifesteren en waar oplossingen en kansen zich voor doen

  - De aandacht voor de directe leefomgeving van inwoners in de kernen, dorpen en wijken

  geloofwaardig en eigentijds georganiseerd is

 • Openbaar

  Het maakt niet uit

  of we zelfstandig blijven

  of gaan fuseren

  Hoofdconclusie is niet

  19

 • Openbaar

  Het maakt niet uit

  of we zelfstandig blijven

  of gaan fuseren

  Belangrijkste vraagstukken zijn regionaal

  De Leidse Regio is een vervlochten gebied

  Er zijn enorme kansen, provincie en Rijk helpen

  De krachten bundelen is de enige weg

  Dus: herindelen of intensieve regionale samenwerking

  Hoofdconclusie is niet WEL

  20

 • Openbaar 21

  2

  31 augustus 2020

  Intensivering samenwerking Leidse regio Een begaanbaar en perspectiefrijk pad

 • Openbaar

  Publieke waarde

  • Vervlochten gebied

  • Bovengemeentelijke

  vraagstukken zijn dominant

  • Veel vraagstukken hebben

  ruimtelijke component

  • Verantwoordelijkheidsgebied

  gemeenten is steeds breder

  Uitgangspunten voor intensivering van de samenwerking

  22

  Bestuur en organisatie

  • Toenemende spanning

  regionale vraagstukken en

  lokaal bestuur

  • Bundelen van kracht in de

  regio is bijzonder zinvol,

  maar stelt governance eisen

  • Belang van regio’s groeit

  Legitimiteit

  • Belang van de gemeenschap

  bevindt zich op twee niveaus

  • Geloofwaardig kernenbeleid

  en kernendemocratie zijn

  relevant

 • Openbaar

  Kritieke randvoorwaarden

  • Directe overgang naar bestuurlijke fusie is niet zinvol (geen draagvlak, herindelen is geen doel op zich, maar kan bijdragen aan verhogen publieke waarde)

  • De wil om te investeren in Leidse Regio

  • Duidelijkheid over positie Zoeterwoude

  • Werken aan draagvlak, steunen urgentie

  • Verbinden ambtelijk – bestuurlijk – politiek

  • Focus

  • Omarmen wat er al is

  • Governance resultaatgericht maken

  • Concreet zijn en de voortgang monitoren

  • Zorgen voor inspiratie en plezier

  Vertrouwelijk 23

 • Openbaar

  Arenamodel

  Vertrouwelijk 24