Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

34
PENSIOENACTUALITEITEN Delta Lloyd Pensioen Netwerk Noach A.G. van Beusekom MPLA/FFP Veldhoven, 11 maart 2010 1

description

 

Transcript of Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Page 1: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

PENSIOENACTUALITEITEN

Delta Lloyd Pensioen Netwerk

Noach A.G. van Beusekom MPLA/FFP

Veldhoven, 11 maart 2010 1

Page 2: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Wetsvoorstellen/Kamerstukken/Studies● Nader rapport wijziging AOW (30 november 2009) ● Onderzoek inventarisatie witte vlekken (21 december 2009)● Antwoorden Kamervragen AOW (13 januari 2010)● Pensioen: Onzekere zekerheid (Cie. Frijns, 19 januari 2010)● Nota Verslag Premie Pensioen Instelling (19 februari 2010)● AFM: Geef Nederlanders pensioeninzicht (20 januari 2010)● Een sterke tweede pijler (Cie. Goudswaard 27 januari 2010)● Kamervragen Pensioenknip (27 januari 2010)● Kamervragen hoge kosten/provisie (05 februari 2010)● Rapport Volledigheid en Begrijpelijkheid Startbrief

(februari 2010)

Agenda (1)

2

Page 3: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Wetsvoorstellen/Kamerstukken/Studies● AFM: Leidraad 2e pijler pensioenadvisering (nr. 7/8

december 2009)● AFM: Leidraad 2e pijler pensioenadvisering (nr. 9/10

december 2009)● AFM: Rapport onderzoek zorgplicht bij

premieovereenkomsten (december 2009)● Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw

(21 december 2009)● AFM: Rapport kostentransparantie bij

Premieovereenkomsten (09 december 2009)

Agenda (2)

3

Page 4: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Jurisprudentie● Oplegging bestuurlijke boete overtreding 4:23, lid 1, WFT

(09-12-2009) ● Pensioenfonds vs. ondernemer inzake verplichtstelling

(03-12-2009)● Premievrije aanspraak bij uitdiensttreding (08-12-2009)● Ontslag en prepensioenregeling (10-12-2009) ● PensioenBV en echtscheiding (18-12-2009)● Zorgplicht ATP en verzekeraar (19-11-2009)

Agenda (3)

4

Page 5: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Commissie Gelijke Behandeling● Verboden onderscheid m.b.t. arbeidsduur (2009-97)● Rechtvaardiging leeftijdsonderscheid afschaffen

vroegpensioen (2010-06)

Belastingdienst● Collectieve compensatie beleggingsverzekeringen

(22 januari 2010)● Staffelbesluit beschikbare-premieregelingen

(21 december 2009)● Tarieven 2010 (Afkoop pensioen en Successie)

Agenda (4)

5

Page 6: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Advies Raad van State● Verhoging AOW-leeftijd

● Noodzaak● Levensverwachting● Arbeidsmarkt

● Verdere fiscalisering (niet gewenst)● Tijdpad invoeringstermijn

● Weinig effect bij eerder invoeren● Flexibilisering (niet koppelen aan arbeidsverleden)● Aanvullende pensioenregelingen

● Evt. eerdere aanpassingen?

Nader rapport wijziging AOW

6

Page 7: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Doel aantal werknemers zonder pensioenopbouw en kenmerken van de werknemers

● Witte werkgevers● Witte werknemers● Samenstelling witte vlekken● Omvangrijk deel bij hoge inkomens

Inventarisatie witte vlek

7

Page 8: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Ingangsdatum pensioen naar voren te halen● Gevolgen 5 jaar eerder met pensioen● Aanzienlijk hogere pensioenpremies bij hetzelfde ambitieniveau● Onzekerheid over hoogte van kortingen

● Zie ‘Bosblog’.

Kamervragen AOW

8

Page 9: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Onderzoek● Beleggingsbeleid● Risicobeheer● Uitvoering en governance

Conclusies● Kwetsbaarheid● Te weinig aandacht risicobeleid● Pensioenfonds heeft ‘reële doelstelling’● Geen verband beleggingsbeleid en kenmerken pensioenfonds

Aanbevelingen op alle fronten

Rapport Commissie Frijns

9

Page 10: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Garantiestellingen ?● Commerciële PPI geen Vpb-vrijstelling● Transparantieverplichtingen● Kosten PPI vs. discussie uitvoeringskosten coll. pensioen● Positie deelnemer● Uitkeringsfase verzekeraar● Omzetting pensioenfonds naar PPI is mogelijk● Geen verplichte ringfencing● Beleggingsbeleid ‘prudent person● Gevolgen introductie PPI voor pensioenstelsel

Verslag PPI

10

Page 11: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Pensioenverwachting consument● Risicogroepen

Onderzoek● Pensioenverwachting● Prognose werkelijke hoogte pensioen● Pensioenbehoefte

– Verwacht benodigd budget 60% laatstverdiende salaris– Consument heeft wel gegevens, maar geen inzicht– Komende generaties lopen groter risico

AFM-rapport Pensioeninzicht

11

Page 12: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Kernwoorden “Collectiviteit en Solidariteit”

Factoren extra druk op pensioenstelsel● Vergrijzing● Pensioenrisico’s bij werkgevers

● Van 13% loonsom naar 17% in 2025● Solidariteit jongere en oudere generaties

● Tegenvallers financiële markten

Oplossingsrichting● Beperken pensioenambitie● Langlevenrisico bij deelnemer + meer voorwaardelijk

Rapport Commissie Goudswaard

12

Page 13: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Shoppen met uitgesteld pensioenkapitaal, mogelijk of niet?

Het is aan de uitvoerder?.....

Weblog Pieter OmtzigtKamervragen hoge kosten en hoge provisie

Kamervragen pensioenknip

13

Page 14: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Is de startbrief volledig en begrijpelijk

Schrikbarende conclusies● Geen goede structuur● Taalgebruik onduidelijk● Veel jargon● Veel pensioentechniek

– Controle startbrief t.o.v. pensioenreglement?– Wettelijk kader– Bevindingen– Aantal pagina’s (8 tot 74?)– Gevolgen te late startbrief

AFM-rapport Startbrief

14

Page 15: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Uitgangspunt bepaling pensioenproduct = invulling pensioenregeling

● Verzekeraar moet bekend zijn met uitgangspunten advies● Alle verzekeraars ontvangen dezelfde informatie● Minimaal 3 offertes en evt. BPF-opgave● Controle ontvangen offertes● Adviseer meest passende offerte + te verwachten

toekomstige pensioenlasten tijdens contractperiode● Controle pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst● Bewaarplicht● Afwijkend advies● Nazorg

AFM Aflevering 7

15

Page 16: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Adviessituaties● Er is nog géén pensioenregeling● Wijziging bestaande regeling● Verlengen of beëindigen uitvoeringsovereenkomst

Wederom inventarisatie + verzamelen ontbrekende gegevens of controle relevante gegevens

● Wijzigingen kenmerken bedrijf● BPF of CAO● Pensioenproduct aansluit op personeelsbestand● Actuele financiele positie (solv. en liq. positie)● Toekomstverwachtingen

AFM Aflevering 8

16

Page 17: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Gewenste wijzigingen t.o.v. bestaande regeling● Gevolgen werkgever en werknemers● Evt. instemming● Wijziging bestaande regeling● Verlengen of beëindigen uitvoeringsovereenkomst

Verlenging en beëindiging● Doelstelling WG● Netto voordeel● Gevolgen waardeoverdracht● Meerdere offertes● In- en uitlooprisico● Bewaking contractstermijnen● Afwijking van advies

AFM Aflevering 8 (vervolg)

17

Page 18: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Contact met werknemer valt onder de WFT● Groepsuitleg, dan sprake van een ‘toelichting● ‘Individueel adviesgesprek, dan sprake van ‘advies’ en dient passend te

zijn

AFM Aflevering 10– Wettelijk adviesregels– Bepaling bandbreedte– Inventariseren– Analyse– Eisenpakket offertes– Advies– Communicatie werknemers – Vastlegging

AFM Aflevering 9 en 10

18

Page 19: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Informatieverstrekking● Klantprofiel● Doelrisicoprofiel● Advisering● Monitoring● Life cycle beleggen

Conclusies● Klant- en doelrisicoprofielen slecht opgesteld● Zorgplicht en tekortkomingen

Rapport Zorgplicht premie-ovk

19

Page 20: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Bestemd voor financieel adviseurs en aanbieders● Kennismaking

● Klantvraag● Dienstverlening● Afspraken vastleggen

● Beeldvorming● Doelstelling● Financiele positie● Risicobereidheid● Kennis en ervaring

Leidraad advies vermogensopbouw

20

Page 21: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Oplossing● Productsoort● Passende beleggingsportefeuille● Één advies

● Evaluatie passend advies● Nazorg

Randvoorwaarden● Klantbelang● Duidelijk productassortiment● Vakbekwaamheid● Vaardigheden● Dienstverleningsdokument● Ondersteunende middelen

Leidraad advies vermogensopbouw

21

Page 22: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Aanleiding kamervragen hoogte kosten beschikbare premieregelingen

Opmerkelijk ● Conclusies

● Weinig kostentransparantie in startbrief● Gemiddeld 21% aan kosten en risico-inhoudingen● Groot verschil in hoogte kosten (0% en 35%)● Geen kosten bij aanvullende pensioenspaarregelingen

Aanbevelingen● Welke kosten worden in rekening gebracht● PVI ook bij aanvullende pensioenpremies● Ook onzichtbare kosten opnemen (TER)

Art. 21 PW al verplicht vanaf 01-01-2009

Kostentransparantie premie-ovk

22

Page 23: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Jurisprudentie●  Oplegging bestuurlijke boete overtreding 4:23, lid 1, WFT

(09-12-2009) ● Pensioenfonds vs. ondernemer inzake verplichtstelling

(03-12-2009)● Premievrije aanspraak bij uitdiensttreding (08-12-2009)● Ontslag en prepensioenregeling (10-12-2009) ● PensioenBV en echtscheiding (18-12-2009)● Zorgplicht ATP en verzekeraar (19-11-2009)

Agenda (2)

23

Page 24: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Bestuurlijke boete AFM

24

● Situatieschets● Ontstaan● Hoogte boete● Kenmerken en historie correspondentie

Page 25: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Ondanks aantoonbaarheid door ondernemer dat er geen bedrijfsactiviteiten op pensioenfondsniveau zijn, geen mogelijkheid om pensioenpremies te restitueren.

BPF vs ondernemer

25

Page 26: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Onderscheid gefinancierde aanspraak ten opzichte van tijdsevenredige aanspraak.

Werkgever en uitvoerder hebben niet kunnen weerleggen dat aanspraak lager was.

Aanspraak uitdiensttreding

26

Page 27: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Verplicht ontslag als gevolg van bereiken prepensioenregeling.

Niet toegestaan door werkgever!

Ontslag en prepensioen

27

Page 28: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

● Volgens DGA is de pensioenvoorziening eigen beheer een boekhoudkundige handeling die uitsluitend fiscaal voordeel tot doel heeft

● Beroep op continuïteitsgevaar van de onderneming● Valt pensioen in de BV onder WVPS? (art. 1 lid 4)

Ex-partner wordt in het gelijk gesteld.

Pensioen-BV en echtscheiding

28

Page 29: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Client heeft lijfrente polis afgesloten die totaal niet aansluit op zijn wensen● Partijen:

● Boekhouder● Intermediair● Verzekeraar

Verzekeraar had onderzoek moeten doen gezien de hoogte van lijfrentepremie ( 3.000,- p/m)

Claim: € 132.000,-

Niet toegekend

Zorgplicht ATP en verzekeraar

29

Page 30: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Uitspraken Commissie Gelijke Behandeling

● Verboden onderscheid m.b.t. arbeidsduur (2009-97)● Rechtvaardiging leeftijdsonderscheid afschaffen

vroegpensioen (2010-06)

Agenda (3)

30

Page 31: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Belastingdienst

● Collectieve compensatie beleggingsverzekeringen (22 januari 2010)

● Staffelbesluit beschikbare-premieregelingen (21 december 2009)

● Tarieven 2010 (Afkoop pensioen en Successie)

Agenda (4)

31

Page 32: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Aanvulling ten opzichte van bestaande compensatie:

Toevoeging ‘Gouden handdrukken’

Compensatie beleggingsverzekering

32

Page 33: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Besluit 21 december 2009● 10% uitvoeringskosten in mindering● 8% pvi in mindering● Reguliere middelloonregeling o.b.v. 3% rekenrente ● Overgangstermijn tot 01 januari 2015 bestaande staffels

Hoe om te gaan met aanvullende kosten en de netto staffel?

Kansen voor gelijkblijvende toezegging voor kostenbeheersing werkgever?

Besluit Netto Staffels

33

Page 34: Presentatie dl pensioen netwerk 02032010 deel i

Discussies Pensioenwet

o Afstand doen van waardeoverdrachto Netto staffels, kostenopslagen en fee-declaratieso Eigen bijdrage