Presentatie ALV April 2010

28
Algemene Ledenvergadering 21 april 2010 Algemene Ledenvergadering

description

De powerpointpresentatie van de ALV April 2010

Transcript of Presentatie ALV April 2010

Page 1: Presentatie ALV April 2010

Algemene Ledenvergadering 21 april 2010

Algemene Ledenvergadering

Page 2: Presentatie ALV April 2010

Welkom19:00 - 20:30 Presentaties Bestuur

Overzicht afgelopen jaar:1. Regiovertegenwoordiging 2. Wedstrijdcommissie/NVWK3. Financien4. KNWV

Pauze (gratis consumptie)

20:30 - 10:00

5. Jaarplanning6. Bestuurswissels7. Afsluiting

Page 3: Presentatie ALV April 2010

RegiocoördinatieResultaten over 2009

1. Versterkte positie naar overheidsinstellingen en diverse werkgroepen

2. Opname van kitesurflocaties zonder BPR ontheffing in de Natura 2000 procedure

3. Opname van het merendeel van de bestaande locaties in het beheerplan Natura 2000

4. Aanstellen nieuwe regiovertegenwoordigers

Page 4: Presentatie ALV April 2010

RegiocoördinatieDoelstellingen 2010

1. Vervolg Natura 2000 procedure / BPR ontheffing

2. Behoud van kitesurflocaties die onder druk staan

3. Creëren van nieuwe locaties • proefperiode Huizen• nieuwe locatie Lelystad• Urk• Zeeland• verplaatsen locatie Andijk

Page 5: Presentatie ALV April 2010

Regiocoördinatie

4. Informatievoorziening kitesurflocaties ( zowel nationaal als internationaal )

5. Verbetering voorzieningen kitesurflocaties

6. Verbetering communicatie regiovertegenwoordiger / coördinator

7. Het onderwerp “kitescholen”

!! Grootste handicap: beschikbare tijd !!

Page 6: Presentatie ALV April 2010

Wedstrijdcommissie/NVWK

• Internationale ontwikkelingen (IKA)

• Structuur wedstrijdsport

• Oprichting NVWK

• Relatie NKV - NVWK

Page 7: Presentatie ALV April 2010

Internationale ontwikkelingen (IKA)

Page 8: Presentatie ALV April 2010

Structuur wedstrijdsport

ISAF

Watersportverbond

International Kiteboarding Association (IKA)

Overige internationale klasseorganisaties

Overige nationale klasseorganisatiesNederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers (NVWK)

Overige nationale zeilbonden

Page 9: Presentatie ALV April 2010

Relatie NKV - NVWK

• 2010: financiële ondersteuning• Meedenken veiligheid / locaties wedstrijden• Inzet vrijwilligers op evenementen

Page 10: Presentatie ALV April 2010

Financieel overzicht• Resultatenrekening• Resultaat per kostenplaats• Balans• Begroting 2010

Page 11: Presentatie ALV April 2010

Resultaten

* Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie

2009 Begroot Werkelijk* Verschil       

Contributie € 79.500 € 83.405 € 3.905Overige opbrengsten € 1.000 € 3.114 € 2.114Totaal opbrengsten € 80.500 € 86.519 € 6.019 

4680 Afdracht Watersportverbond -€ 31.500 -€ 30.712 € 7884681 WA-verzekering leden -€ 25.500 -€ 24.753 € 7474610 Promotiekosten -€ 5.000 -€ 7.474 -€ 2.4744916 Administratiekosten -€ 2.500 -€ 2.537 -€ 374030 Onkostenvergoeding -€ 2.000 -€ 4.193 -€ 2.193Overige kosten -€ 14.000 -€ 5.625 € 8.375Totaal kosten -€ 80.500 -€ 75.294 € 5.206 

Resultaat € 0 € 11.225 € 11.225

Page 12: Presentatie ALV April 2010

Kostenplaatsen

* Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie

2009 Begroot Werkelijk* Verschil901 Afdracht Watersportverbond € 33.000 € 30.712 € 2.288902 WA-verzekering leden € 27.000 € 24.753 € 2.247500 Administratie € 2.520 € 2.879 -€ 359100 Bestuur € 4.200 € 5.216 -€ 1.016240 Evenementen € 3.200 € 1.242 € 1.958300 Veiligheidscommissie € 2.100 € 177 € 1.923250 Wedstrijdcommissie € 1.100 € 15 € 1.085400 Regiocoördinatie € 2.640 € 1.037 € 1.603230 Sponsoring € 550 € 0 € 550200 Communicatiecommissie € 3.400 € 2.159 € 1.241211 Website € 600 € 186 € 415212 Kite Kalender € 1.500 € 5.692 -€ 4.192Totaal € 81.810 € 74.068 € 7.742

Page 13: Presentatie ALV April 2010

Balans

* Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie

  Begin 2009 Eind 2009*     

Debiteuren € 3.003 € 2.974Betaalrekening € 791 € 1.318Spaarrekening € 29.262 € 37.529Inventaris € 4.154 € 2.671Totaal bezittingen € 37.210 € 44.492 

Crediteuren -€ 1.253 € 1.098Algemene reserve -€ 4.000 -€ 4.000Af te dragen BTW € 388 € 231Verenigingsvermogen -€ 30.577 -€ 30.595Resultaat 2008 -€ 1.768 -€ 11.225Totaal schulden -€ 37.210 -€ 44.492

Page 14: Presentatie ALV April 2010

Begroting2010 Begroot % Per lid       

Contributie € 87.500 99% € 35,00Overige opbrengsten € 1.000 1% € 0,40Totaal opbrengsten € 88.500 100% € 35,40 

WA-verzekering leden -€ 26.875 29% -€ 10,75Verbetering kitesurflocaties -€ 20.000 22% -€ 8,00Regiovertegenwoordiging -€ 8.500 9% -€ 3,40Voorlichtingscampagne (landelijke) media -€ 5.000 5% -€ 2,00Kitesurfpas met kortingsregeling -€ 5.000 5% -€ 2,00Bestuur en organisatie -€ 5.000 5% -€ 2,00Administratie -€ 3.000 3% -€ 1,20Veiligheid -€ 2.000 2% -€ 0,80Promotieteam evenementen -€ 2.000 2% -€ 0,80Voorlichtingsavonden kitesurfscholen -€ 2.000 2% -€ 0,80Verbetering website -€ 1.500 2% -€ 0,60Veiligheidsclinic KNRM -€ 750 1% -€ 0,30Overig en onvoorzien -€ 10.000 11% -€ 4,00Totaal kosten -€ 91.625 100% -€ 36,65 

Resultaat -€ 3.125 100% -€ 1,25

Page 15: Presentatie ALV April 2010

Lidmaatschap Watersportverbond

“Tijd voor een heldere keuze”Bart Remie - Communicatie

Page 16: Presentatie ALV April 2010

Terugblik ALV 2009• Behoud en creëren spots als belangrijkste doelstelling

NKV

• Vergroten veiligheid op spots

• Ontwikkelen topsport als kans voor NKV

• Geld vrijmaken voor de integratie NKV / KNWV

Page 17: Presentatie ALV April 2010

Gang van zaken 2009• Integratie met KNWV komt niet van de grond

• Bal ligt bij NKV

• Geen effort vanuit KNWV

• Scheve verhouding

Page 18: Presentatie ALV April 2010

Evaluatie 2009• Lidmaatschap KNWV loopt tot eind van het jaar en is 1

keer per jaar opzegbaar

• Bestuursvergadering: wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd tov integratie KNWV

• Denken wij dat integratie een realistische wens is?

• Wat is de huidige toegevoegde waarde?

Page 19: Presentatie ALV April 2010

Conclusie eind 2009• Belangrijkste toegevoegde waarde KNWV = wedstrijdsport

• Wedstrijdcommissie wordt klassenorganisatie NVWK

• (Voorlopige) opzegging lidmaatschap KNWV

• Jaarplannen 2010 maken en doorsturen aan KNWV (januari 2010)

• Besluitvorming op de ALV 2010 over lidmaatschap KNWV

Page 20: Presentatie ALV April 2010

Stand van zaken april 2010

• Geen reactie KNWV op plannen NKV

• Voor bestuur NKV onhoudbare situatie, we willen door zonder KNWV

• Bestuur NKV vraagt de leden om hun steun

Page 21: Presentatie ALV April 2010

Pauze

• Pauze, drankjes voor rekening NKV

Page 22: Presentatie ALV April 2010

Jaarplanning 2010• Veiligheidscommissie• Regiocoordinatie• Overig

Page 23: Presentatie ALV April 2010

Jaarplanning 2010• Veiligheidscommissie

• Start/opzet nieuwe veiligheidscommissie• Verhogen v.d veiligheid op 5 Spots• Organiseren van voorlichtingsavonden• Organiseren van 2 veiligheidsclinics (ism

KNRM/Reddingsbrigade)• Voorlichting+spotinfo bijhouden en uitbreiden op de

NKV website.• NKV ledenwerf actie; materiaal/actie voor veiliger

kitesurfen bij lidmaatschap.

Page 24: Presentatie ALV April 2010

Jaarplanning 2010• Veiligheidscommissie

• Informatiemateriaal (filmpjes op de website, flyers in winkels) voor (beginnende) kitesurfers.

• Opzetten uitgebreidere incidentendatabase ism verzekeraar.  

Page 25: Presentatie ALV April 2010

Jaarplanning 2010• Regiocoordinatie

• Vergroten aantal Regiovertegenwoordigers• Continueren participatie overleggen in het kader van

Natura200/BPR• Opzetten van frequentere communicatie van

regiovertenwoordigers met een update locale ontwikkelingen.

• Organiseren landelijke bijeenkomst regiovertegenwoordigers

Page 26: Presentatie ALV April 2010

Jaarplanning 2010• Overig

• Uitrollen NKV Kitesurfpas met relevante acties• Opzettten en inzetten NKV promotieteam• Organiseren van Kite-events • Meer zichtbaarheid in Landelijke/regionale Media

Page 27: Presentatie ALV April 2010

Bestuurswissels

1. Voorzitter

2. Penningmeester

3. Communicatie

4. Secretaris

Page 28: Presentatie ALV April 2010

Afsluiting

Bedankt voor jullie aanwezigheid, tot ziens op het water!