Pre-Guide 2014 - 2015

25
Kirsten Wagena: FYSIO JUBILEUMFEEST Jeugd info 2014 2015 Interviewsssss INKIJK EXEMPLAAR PRE-GUIDE

description

Inkijkexemplaar

Transcript of Pre-Guide 2014 - 2015

Page 1: Pre-Guide 2014 - 2015

Kirsten Wagena: FYSIO

JUBILEUMFEEST Jeugd info

20142015 Interviewsssss

InkIJk ExEMpLaar

PRE-GUIDE

Page 2: Pre-Guide 2014 - 2015

Voorwoord van het bestuur

Hierbij de 2e pre-quide van Hevoc ’89. Een seizoensgids die het gehele seizoen op de website blijft staan. Via digitale nieuwsbrieven informeren we jullie tus-sentijds over actuele zaken.

Het afgelopen seizoen was ons eerste jaar in de Blauw Wit hal. Als bestuur kij-ken we hier positief op terug. De gezelligheid die Hevoc ‘89 kenmerkt hebben we vaak met zijn allen beleefd. Qua beheer van de hal viel er nog wel eens wat te verbeteren. Zo waren de vloer of de kleedkamer niet altijd even schoon. Het Stichtingsbestuur werkt er hard aan om dit voortaan goed te regelen.

De samenwerking tussen het Stichtingsbestuur en het bestuur van Hevoc ’89 is goed. Tijdens het afgelopen seizoen hebben we meerdere keren overlegd hoe wij als huurder kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de Blauw Wit hal. Wij richten ons daarbij op een nieuwe vloer (met de mogelijkheid tot een 4e volleybalveld), de renovatie van de kleedkamers en beachvelden bij de Blauw Wit hal. Dit laatste was vorig seizoen al bijna gelukt maar helaas lag Sportstad nog dwars. Ook moeten we beseffen dat Hevoc voor het Stichtingsbestuur maar een klei-ne huurder is. Onze wensen moeten afgewogen worden tegen die van de korf-balvereniging, de hockeyvereniging en het CIOS. Verder gaat het niet alleen om de hal maar ook om de velden buiten. Vandaar dat we proberen om alle voorzitters gezamenlijk aan tafel te krijgen om tot een gemeenschappelijk plan te komen. Door dit gezamenlijk op te pakken is de kans ook groter dat we de financiering rond krijgen, want al met al gaat het wel om een investering van enkele tonnen. Als bestuur van Hevoc willen we ons maximaal inspannen om tot een goed plan te komen die ook gerealiseerd gaat worden.

Verder vierden we op zaterdag 6 september 2014 ons 25 jarig jubileumfeest. ’s Middags was wethouder Sport Jelle Zoetendal aanwezig bij de festiviteiten voor de jeugd en ’s avonds was er een spetterend feest voor de (oud) leden van Hevoc ’89 in de Blauw Wit hal. Aan de dresscode ‘a touch of gold’ is die avond veelvuldig gehoor gegeven. Vele mooie uitdossingen konden we bewonderen. Dit geweldige feest is mogelijk gemaakt door: Jetske Postma, Willemien Reijen-ga, Joline Sloot, Wiebren Herder en Pelle Bles. Veel dank daarvoor.

Inmiddels is het nieuwe volleybalseizoen weer net begonnen. Dankzij de in-spanningen van de technische- en jeugdcommissie zijn alle leden weer inge-deeld en met hulp van alle andere vrijwilligers kunnen we er weer een mooi seizoen van maken. We rekenen weer op enkele kampioenen.

Namens het bestuur wens ik jullie allen een gezellig en sportief volleybalsei-zoen toe.

Henri Brouwer, Voorzitter Hevoc’89

2014-2015

Succesvol volleybalseizoen!

Page 3: Pre-Guide 2014 - 2015

pagina 5

pagina 6

pagina 10

pagina 11

pagina 12

pagina 15

pagina 17

pagina 18

pagina 20

pagina 21

pagina 23

pagina 25

TECHNISCH BELEID EN VISIE

COMMISSIES

JEUGDNIEUWS

OPROEP SPONSOREN

JUBILEUMFEEST

INTERVIEW KIRSTEN WAGENA: FYSIO

KALENDER

INTERVIEW ROBERT-JAN PEL: TRAINER

INTERVIEW DOUWE V/D WAL: 1 JAAR LATER

AMELAND

DE 10 MEEST GESTELDE VRAGEN

CONTACTGEGEVENS

2014 2015

Inhouds-opgave

Page 4: Pre-Guide 2014 - 2015

Sponsor Dames 3 & Heren 2 Hevoc’89

Page 5: Pre-Guide 2014 - 2015

OnzeTEchnISch BELEId En vISIE

Zoals reeds door de voorzitter benoemd zijn we een groeiende, gezellige en sportieve vereniging. Vooral onze jeugdafdeling timmert behoorlijk aan de weg en dan komt het moment dat je jezelf de vraag moet stellen: ‘Wat willen we nu eigenlijk als vereniging, welke doelen streven we na? M.a.w. wat is nu eigenlijk ons plan en wat is de visie van onze vereniging?

vErgEET dIT nIET!

Het komt regelmatig voor dat leden wijzigingen van adres, email etc. vergeten door te

geven aan Hevoc’89.

Wijzigingen graag doorgeven bij de ledenadministratie:

[email protected]

vereniging

Een vereniging bestaat uit leden, deze zijn -in ons geval- verdeelt over verschillende teams. Ieder lid heeft zijn eigen beweegrede-nen om te volleyballen. Voor de een is dat uitsluitend ontspanning door een avondje te te volleyballen. Voor de ander is dat trainen en spelen om zo hoog mogelijk te komen in onze sport. Binnen Hevoc moet er voor beide ruimte zijn en voor ons als T.C. is het zaak om aan alle wensen zo goed mogelijk te voldoen. De T.C. heeft dan ook als taak om alle leden op een passend niveau, in een passend team in te delen.

De manier waarop teams worden samengesteld is vastgelegd in het Technisch Beleidsplan, langs deze weg willen wij jullie daar-over kort informeren.• De teamindeling wordt gedaan op basis van de volgende criteria;o Niveau, posities, leeftijd en als laatste de eventuele relaties tussen de spelers onderling. o We houden dus wel rekening met de wensen van spelers, maar de individuele speelniveaus en posities zijn doorslag - gevend in het samenstellen van de teams. Met positie wordt bedoeld: spelverdeler (SV), hoofdaanvaller (HA), hoofdblok- keerder (HB), diagonaalspeler (DIA) of Libero (LIB)• We hebben alle teams een bepaald “stempel” gegeven:o Vlaggenschip (de hoogste teams van de Dames- en Heren afdeling)o Opleidingsteam (voor doorstroom van talentvolle jeugd)o Gezelligheidsteam (volleyballen voor ontspanning)• De teams worden zodanig samengesteld zodat ze de diverse competities goed aan kunnen. Daarmee bedoelen we dat onze teams in hun eigen poule bij de eerst 6 mee moeten kunnen doen.• Wij willen onze spelers een speelniveau tot aan 3e divisie kunnen bieden. Dat gaat niet vanzelf en daarom is er een goede onder-steuning nodig. Deze ondersteuning bestaat uit:o We proberen elk team van een goede trainer/coach te voorzien.o Indien daar behoefte aan is, bieden wij onze trainers een trainerscursus aan.o Ondersteuning aan de trainers door een Technisch Coördinator. Bij de jeugd afdeling is dat Marina Miedema en bij de senioren is vanaf dit seizoen Arno van Solkema.• Onze Technische Coördinatoren (Marina en Arno) houden zich vooral bezig met de trainingslijn binnen HeVoC. De bedoeling hier-van is dat er een vast training en speelsysteem ontstaat volgens welk ieder team gaat spelen. Hiermee wordt tevens voorkomen dat teams binnen HeVoC een geheel eigen positie binnen de ver-eniging krijgen, omdat alles dan op elkaar afgestemd is.

Wij hopen jullie hiermee inzicht gegeven te hebben waar we als T.C. en ook J.C. zoal druk mee zijn.

Met sportieve groet

TC HeVoC05

Page 6: Pre-Guide 2014 - 2015

BESTUUr

Henri Brouwer Jaap DubbeldCornelieke de JongRimmer de JongWietske Witteveen (ontbrekend op foto)

Commissiesde actieve leden

achter de schermen

06

TEchnISchE coMMISSIE (Tc) Anne HuitemaAnneke ZijlstraKlaas PoortemaKirsten WagenaWillem Dijkstra

JEUgd coMMISSIE (Jc)

Fokke RosierArjan OosterhuisHilde Portena Annelieke NijkerkMarjolein Overal

Page 7: Pre-Guide 2014 - 2015

07

SponSor & MaTErIaaLcoM-MISSIE

Contactpersoon sponsorenWillem DijkstraKleding en materiaalHillie Idzenga

WEBrEdacTIE

WebmasterMarcel van der WalBeheerder seniorenteamsKirsten WagenaBeheerder juniorenteamsArjan Oosterhuis

rEdacTIE

Anja Schippers Alyanne VisserNynke Cnossen

Page 8: Pre-Guide 2014 - 2015

cLUBFoTograaF

Hevoc heeft dit seizoen haar eigen fotograaf:Aykut Kurtay

ZaaLBEhEErdEr BLaUW-WIT haL

Ge Maris

SchEIdSrEchTEr coordInaTor

Rimmer de Jong

vErTroUWEnSpErSoon

Annelys Zonneveld

SpELErSkaarTWillen alle spelers er extra op

letten dat zij in het bezit zijn van een geldige spelerskaart. Ontbrekende/verlopen

spelerskaarten graag z.s.m. melden bij de leden-

administratie: [email protected]

08

Page 9: Pre-Guide 2014 - 2015

Teamsport kleding Promotionele kleding Bedrijfskleding

Teamsponsor Dames 1, Dames 4, Heren 1, Heren 3 Hevoc’89

Teamsponsor Dames 2 Hevoc’89

Page 10: Pre-Guide 2014 - 2015

Jeugdnieuws

UITBrEIdIng SaMEnSTELLIng JEUgdcoMMISSIEDe JC is trots te kunnen melden dat ze een opvol-ger voor Esther van Wijk heeft kunnen vastleggen, dit is Marjolein Overal. Marjolein is de moeder van Tristan en Ella Ver-berg en hiermee de eerste ouder sinds on-geveer tien jaar die een officiële functie binnen Hevoc gaat bekleden. Zij zal zich onder andere bezig houden met de coördinatie van de mini trainers (feedback geven aan trainers, groepspro-cessen binnen de mini’s monitoren, en trainers-bijeenkomsten organise-ren). Voorts zal Johan van der Molen in oktober aftreden wegens studie en stage. Zijn opvolger hebben we reeds gevon-den in de persoon van Annelieke Nijkerk. Zij zal met onmiddellijke ingang mee draaien. Omdat ze zwanger is, zal ze het komend seizoen nog een beperkte rol kunnen uitvoeren.

TEaMS

Komend seizoen zijn er 7 jeugdteams bij Hevoc in de A/B/C leef-tijd. Dit is één team meer dan vorig jaar. Bijzonder hierbij is dat voor het eerst sinds jaren we de beschikking hebben over zowel een C als een B jongens team. Het B jongens team zal voor het eerst in de regio gaan spelen, het belooft een grote uitdaging te worden voor deze nog jonge groep.

LEdEnBESTand

Afgelopen seizoen zijn een record aantal kinderen vanuit de jeugd doorgestroomd naar de senioren: maarliefst veertien kinderen maakten deze stap. Daarnaast zijn er 8 opzeggingen geweest. Een daling van het aantal jeugdleden leek daarmee voor de hand te liggen. Maar gelukkig kunnen we zeggen dat het aantal nieuwe leden in rap tempo alle gaten lijkt op te vullen. Medio september zijn er al weer 11 nieuwe aanmeldingen: 10 nieuwe mini’s en 5 nieuwe jeugdleden. Dat geeft veel vertrouwen voor het komend seizoen en is een teken dat de jeugd Hevoc goed weet te vinden. Hoewel volleyballen steeds meer een meisjessport wordt, waren er gelukkig ook twee jongens bij deze nieuwe aanmeldingen.

TraInErS

Begin juni heeft de JC geëvalueerd met de huidige trainersgroep. Er zijn nuttige zaken teruggegeven, waar de JC verder van kan leren. Als voornaamste les hebben we genoteerd om, vooral met de prestatie teams en haar trainers, vooraf aan het seizoen doe-len te stellen, afspraken te maken over inzet, wisselbeleid etc. Dit voorkomt teleurstellingen halverwege het seizoen. Inmiddels zijn diverse gesprekken gevoerd met teams en hun trainers. Het volledig bemannen van alle teams met trainers blijft een doorlopende uitdaging. Met name in de mini groep (waar we iedereen twee keer in de week training willen aanbieden) is op dit moment een gigantisch leger aan vrijwilligers actief. Hierbij zijn ook B en A jeugdleden betrokken, wat erg positief is.

10

Page 11: Pre-Guide 2014 - 2015

Wij, de sponsorcommissie, zijn momenteel druk in de weer om verder invulling te geven aan de sponsoring voor onze club. Er zijn trainers die opgeleid moeten worden en voornamelijk heeft onze jeugd speciale aandacht en ondersteuning nodig.

Wij hebben daarom de opdracht van het bestuur gekregen om op zoek te gaan naar meer sponsormogelijkheden. Oktober 2011 is de huidige sponsorcommissie daarmee begonnen en diverse plannen zijn gemaakt. Hoe het een en ander aan te pakken en in te gaan vullen is bekend, er is op dit vlak nog wel iets te halen voor onze vereniging. Een lijst met sponsormo-gelijkheden en potentiële sponsors is samengesteld. Ook hebben wij een sponsor presenta-tie met als titel “Samen Scoren” over onze club klaar.

Een deel van onze aanpak is om de leden in te schakelen, jullie dus. Ruim 260 leden weten en kunnen meer dan 2 sponsorcommissieleden nietwaar?

De vraag of verzoek aan jullie is om ons nu te gaan helpen. Er zijn diverse mogelijkheden maar het mooiste zou zijn wanneer je voor jouw team een shirt of teamsponsor zou kennen, bijvoorbeeld uit je familie of kennissenkring. Weet je dus iemand, een bedrijf of particulier, die onze vereniging en jouw team een warm hart toedraagt, meld ons dat dan.

Wij zijn vooral op zoek naar bedrijven waarvoor wij als vereniging ook iets terug zouden kun-nen doen. Ons streven is namelijk om een zogenaamde win-win situatie te bereiken. Immers geeft een club van 210 leden een veelvoud aan potentiele klanten voor een bedrijf en, voor wat hoort wat is ons motto!!!

Wil je meer weten hoe wij iets terug willen doen of wat de mogelijkheden zijn, laat het ons snel weten. Je kunt je tip achterlaten op [email protected] bedankt

Hevoc Sponsorcommissie

Wij zijn op zoek naar

SPONSOREN

11

Page 12: Pre-Guide 2014 - 2015

Bijna een jaar geleden heb-ben Joline en Willemien bij het bestuur aangegeven zich in te willen spannen om iets te organiseren om aandacht te schenken aan het 25 jarig bestaan van Hevoc ’89. Het bestuur vond dit een goed idee. Nog drie leden werden gevraagd om te helpen en de feestcommissie was een feit!De eerste ideeën werden vastgesteld: feest voor leden en oud-leden, locatie de blauw-wit hal, muziek, oude foto’s tonen, jeugdfeest, thema: “a touch of gold”.

Zaterdag 6 september 2014 werd de datum voor de feestelijke seizoensopening!

Jubileum feest

Langzamerhand begon het feest vorm te krijgen en de ideeën werden verder uit-gewerkt. Begin maart startte dan ook de publiciteitscam-pagne met een Save the Date bericht. In juni konden leden en oud-leden zich aan-melden voor het feest, geluk-kig werd er dan ook massaal aangemeld! Voor en tijdens de zomer-vakantie was de feestcom-missie de laatste voorbe-reidingen aan het treffen, aankleding voor de zaal werd besteld, welkomstdrankje werd geregeld en geheel gesponsord! Spelletjes voor het jeugdfeest werden be-dankt en de wethouder werd uitgenodigd. En natuurlijk druk gespeculeerd over de verkleedacties van iedereen in verband met het thema “a touch of gold”.

25 Jaar hEvoc ‘ 89

12

Page 13: Pre-Guide 2014 - 2015

En dan eindelijk na een jaar van voorbereiding breekt de dag aan! Het is zaterdag 6 september 2014. Rond 13 uur ver-zamelen wij ons om alles klaar te zetten voor het jeugdfeest. Ongeveer 37 jeugdleden zijn aan-wezig en genieten van de spelletjes, het springkus-sen en tot slot van de patat. Het was een zeer geslaagde middag. Ondertussen kwamen extra vrijwilligers om de kantine van de blauw-wit hal leeg te halen voor het grote feest die avond.Het was erg zweten! De commissie kon na het jeugdfeest ongeveer een uurtje thuis snel eten om dan alweer om 19.00 uur de kantine klaar te maken voor het grote feest. Geweldig hoe extra leden ons zijn komen helpen met de aankleding. Rond 20.30 uur kwamen de eerste bezoekers geheel in stijl! Echt super dat iedereen iets met het thema “a touch of gold” had gedaan. Het feest werd door onze voorzit-ter geopend gevolgd door een quiz: de jongens tegen de meisjes geleid door de quizmaster: Fokke! Com-plimenten dames dat jullie hebben gewonnen! Het werd een erg geslaagde avond, met veel gezel-ligheid. Op naar het vol-gende jubileum!

Jetske Postma

13

Page 14: Pre-Guide 2014 - 2015

Teamsponsor Dames 8 Hevoc ‘89

Teamsponsor Heren 4 Hevoc ‘89

Sponsor Clubblad / Website

Page 15: Pre-Guide 2014 - 2015

de fysiotherapeutInterview

kLachTEn?

Stuur een e-mail naar: [email protected]

Vermeld daarin duidelijk: - Je naam - Het team waarin je speelt - De klacht - Voorkeursavond (dinsdag of woensdag)

Kirsten zal dan contact met je opnemen om een afspraak

in te plannen. De intake en behandelingen vinden plaats

in de fitnessruimte van de trainingshal.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

kIrSTEn WagEna Vanaf dit seizoen start Hevoc met een nieuw concept: een eigen club fysio! Kirsten Wagena zal deze taak op zich nemen.

Redactielid Anja interviewt Kirsten

Houd de nieuws-brieven via je mail in de gaten, binnenkort meer informatie over een fysiopas van Tigra!

' Blijf er niet te lang mee rondlopen, maak die afspraak!'

Hevoc kan haar leden zo een extra service bieden en Kirsten doet de nodige extra ervaring op. Ze hoopt dat er dan ook veel gebruik van wordt ge-maakt. Nou ja, niet té veel natu-urlijk.Maar wat een prachtige positie; Kirsten mag al dat lek-kere mannenvlees masseren! “Haha, ja euh een prachtige positie… wat moet ik daar nou weer van zeggen?” Het is vooral leuk om mensen van hun klachten af te helpen én dat is natuurlijk het belangrijkste!

Kirsten zal op afspraak aan-wezig zijn in de hal op dinsdag of woensdagavond. Iedereen die dus lid is bij Hevoc kan bij haar terecht. Mocht Kirsten de klacht niet volledig kunnen verhelpen, dan wordt je door-gestuurd naar Tigra voor een verdere behandeling. “Ik heb hier helaas niet de middelen om uitgebreide fysio-sessies te doen.” Is het dan alleen voor leden die een blessure hebben? Of ga je ook actief met teams samenwerken om bijvoorbeeld trainingsschema’s op te stellen? In eerste instantie is het alleen voor mensen die blessures hebben, maar het kan altijd nog uitgebreid worden als daar behoefte aan is. Vaak wordt er te lang onnodig met een bles-sure doorgelopen, waardoor het herstel ook langer duurt.

Kirsten is 24 jaar en dit is haar 5e seizoen bij Hevoc. Afgelo-pen juli studeerde ze af als fysiotherapeut. Iedereen weet hoe lastig het kan zijn om in deze tijden een baan te vinden. Daarom bedacht ze een oploss-ing; waarom word ik geen fysio bij Hevoc? Zo gezegd, zo gedaan! Kirsten is een bezig bijtje, naast volleybal houdt ze van wielrennen, hardlopen en surfen. Ook koken doet ze met veel passie en daarnaast is ze graag bij haar vriendinnen. Eén en al gezelligheid dus!

Is Kirsten dan de nieuwe ‘Ingrid’ van Hevoc? Nee dat niet. Ingrid was vooral fysio van H1 en Kirsten zal beschikbaar zijn voor de hele vereniging. Ieder-een die blessures of klachten heeft kan bij haar terecht voor advies of eventuele behande-lingen. Je kan via de mail een afspraak maken voor een intake. Easy as that! Volgens Kirsten zijn er bij heel veel teams wel spelers die ergens last van hebben, maar vinden de stap naar een echte fysio vaak te groot. “De blessure gaat vast vanzelf wel over!” Ze denkt dat het een kleinere stap is om haar om advies te vragen. Met als doel minder langdurige blessures. Het is eigenlijk win-win situatie.

Page 16: Pre-Guide 2014 - 2015

Teamsponsor Heren 5 Hevoc’89

Teamsponsor Dames 6 Hevoc ‘89

Page 17: Pre-Guide 2014 - 2015

kIJk voor dE LaaTSTE WIJZIgIngEn op:

WWW.hEvoc.nL/agEndaEn hoUd dE

nIEUWSBrIEvEn In dE gaTEn

Kalender2014

20 novEMBEr 22 novEMBEr 03 dEcEMBEr 18 dEcEMBEr?? dEcEMBEr

2015

17 JanUarI 22 JanUarI 14 FEBrUarI 19 FEBrUarI26 MaarT 28 MaarT23 aprIL21 MEI05, 06, 07 JUnI

19:45 Bij Rimmer Bestuursvergadering10:00 Trainingshal Talenten training jeugd18:00 Trainingshal Sinterklaas bij de mini’s19:45 Blauw-Wit hal Bestuursvergadering10:00 Trainingshal Talenten training jeugd Blauw-Wit hal Oliebollentoernooi

10:00 Trainingshal Talenten training jeugd19:45 Bij Wietske Bestuursvergadering10:00 Trainingshal Talenten training jeugd19:45 Blauw-Wit hal Bestuursvergadering19:45 Bij Jaap thuis Bestuursvergadering10:00 Trainingshal Talenten training jeugd19:45 Blauw/Wit hal Bestuursvergadering19:45 Bij Henri thuis Bestuursvergadering Bakkeveen Jeugdkamp

17

Page 18: Pre-Guide 2014 - 2015

Tegenover elkaar zittend in eigen huis, en als redactielid en trainer, een interview doen ter-wijl je elkaar eigenlijk al veel te goed kent is best lastig. Vandaar de volgende afspraak: Ik ken jou niet goed en jij mij niet, oké? Terwijl ik begin te schrijven als redactielid, wordt de af-spraak meteen geschonden. RJ: ‘ja, waar komt dit eigenlijk in?’ N: ‘dat heb ik al gezegd, even serieus doen ja’ RJ: ‘wat staat daar?’ N: ‘Niks!

De eerste serieuze vraag: wie ben je en wat doe je in je dage-lijkse leven? De aantekeningen worden vervolgd en Robert-Jan begint toch weer te piepen ‘dit is niks voor mij’. N: ‘waarom, omdat ik het doe?’ Ondertus-sen schrijf ik van alles op en zit RJ weer onbeschaamd mee te lezen. N: ‘zou je dit ook doen als Anja of Alyanne je zou intervie-wen?’ RJ: ‘nee’. N: ‘Nou dan, kom op!’ In mijn achterhoofd denk ik nog, dit hadden we dus nooit moeten doen…Robert-Jan heeft zijn ‘serious-ness’ weer gevonden en vertelt dat hij zelf vanaf zijn 13e onge-veer volleybalt en bij de HeVoC C-jeugd binnenkwam. In het verleden had hij de taak om de website van HeVoC draaiende te houden, wat een leuke hobby was naast het volleyballen. Van-waar dan nu de overstap naar trainer? Robert-Jan vertelt dat de combinatie werk en webredactie teveel tijd kostte en hij er zo wei-nig plezier meer aan beleefde. De overstap naar trainer leek hem leuk vanwege het team.

Wat is er dan zo leuk aan dames 5? ‘Het is een fanatieke ploeg, daar houd ik wel van’ zegt hij. ‘De dames willen écht wat van je leren en ik kan ze gelukkig ook

trainerInterview

roBErT-Jan pEL De trainers binnen He-VoC zijn van onschatbare waarde en hierbij willen wij als redactie één van de nieuwste aanwinsten wat beter leren kennen, namelijk Robert-Jan de trainer/coach van Dames 5.

Hij is 29 jaar oud en werkt als architect bij Lidl in Huizen.Hij volleybalt graag en maakt meubels zoals: kasten, bedden... wat hem maar te binnen schiet.

Redactielid Nynkeinterviewt Robert-Jan

nog van alles leren’ . Wat minder leuk vindt hij ‘gezeik’, maar ‘doen wij dat dan?’ vraag ik meteen. ‘Nee dat zit niet in het team.’ Gelukkig maar! dus met andere woorden dames 5 is gewel-dig? ‘Nee absoluut niet!’ Kijk, de dames willen werken en laten meteen zien dat ze iets met je commentaar doen. Alhoewel, zegt hij; je moet wel echt boven dit team staan want anders gaan ze ouwehoeren en denken ze allemaal dat ze de beste zijn. RJ lachend: ‘dit is een leuk stukje!’. Sja, het wordt ons maar weer gezegd.

Nu heb ik gehoord dat je vrien-din ook in dit team speelt (haha rara vraag) Hoe doe je dit? ‘Ik heb geen vriendin als we aan het volleyballen zijn’ zegt RJ heel resoluut. Wie k*t speelt gaat eruit en wie goed speelt blijft staan. Oh en wat vindt Nynke hiervan? ‘Dat interesseert me niet.’ En als dat wel zo zou zijn dan ben je niet meer objec-tief als trainer voegt hij nog toe. ‘Maar ze zeurt wel het meest op de training.’ N: ‘vindt je dat?’ RJ: ‘nou het is meer die uitdrukking van je op je gezicht’. En bedankt ;)

Wat gaat het dit seizoen worden met dames 5? De afspraak is dat we ergens in december of januari bepalen hoe we staan in de competitie en daarvan uitgaande bepalen we hoe we verder gaan. Dat is duidelijk en wij als redactie zijn ook zeer benieuwd wat het gaat worden. Ik bedank Robert-Jan en lachend antwoordt hij ‘graag gedaan’ waarna hij toch nog even vraagt ‘euh ik krijg dit eerst wel te lezen voordat je het wegstuurt, toch?’ ‘Tuurlijk’ zeg ik, gniffel, gniffel ;)

Page 19: Pre-Guide 2014 - 2015

Meer info? Bel 0513 - 683201

Jan Mankeslaan 108, 8442 HS te Heerenveen Telefoon 0513-636310 en Mobiel: 06-46198484

Page 20: Pre-Guide 2014 - 2015

Het ene redactielid was al druk in gesprek met Douwe, de vaste hulp van Cees op de vrijdagavond, toen de ander met de pasta nog in de kiezen binnen kwam spurten. Beide heren stonden al in wedstrijd-tenue.

Nu we een seizoen erop heb-ben zitten vragen wij ons toch af, hoe is het nou bevallen die hevoccers over de vloer? Ten eerste heel goed want het is voorbij gevlogen volgens de heren. Waar wel tegeno-ver staat dat de zaterdagoch-tenden iets minder snel voorbij vlogen.. Volgens Cees was de intentie van de korfbalkant om na een jaar maar eens te bekijken of het zou bevallen, maar die evaluatie is nog niet voorbijgekomen en daarbij is het volgens deze twee een blijvertje! Maar hoe zit dat dan; zijn wij volleyballers dan te ver-gelijken met jullie korfballers qua gedrag en dat het daarom wel goed zit? Volgens Douwe klikte het gelijk en was het meteen vertrouwd. Cees vult aan dat we ons eigenlijk beter gedragen dan de korfballers en bijvoorbeeld niet meteen achter de bar onze eigen bit-terballen staan te bakken. (Let wel HeVoC heren; laten we dit zo houden) Hier hebben we Berend de ‘bitterballenkok’ wel voor!

Dus eigenlijk zijn wij toch wel een ander volkje als we jullie zo horen. Nou niet perse hoor reageren de barmannen. Kijk het was nieuw en onbekend voor jullie en dan gedraag je je gewoon nog netjes. Alhoewel, de doerakjes die kenden we vrij snel hoor! Ja en uiteindelijk hebben we een aardige band opgebouwd zo: ‘een zwarte band’ nog wel volgens Douwe.

InterviewDe Blauw Wit hal, een jaar later!

BarMannEn Op de nu woensdag-avond, wedstrijdavond voor de midweekkorf-ballers Cees en Douwe, ging de redactie weer op pad naar de BW-hal om toch even te evalueren na één jaar HeVoC in de hal te hebben gehad.

Redactielid Anja & Nynkeinterviewen Douwe

Okee dus alleen maar positieve reacties eigenlijk. Is het dan nog steeds zo dat we ‘plak-kers’ zijn? Ja dat dan weer wel, maar dat is niet voor niks want ‘we doen er zelf aan mee, het is toch wel heel gezellig’. Wel krijgen we met nieuwe regels vanuit de gemeente te maken vertelt Cees, dus dat plak-ken wordt lastiger. Tot 12 uur mogen we drank schenken en daarna is het afgelopen, dus ‘we gaan wat strenger worden’.

Niet alleen de laatste helft telt mee, maar ook het volleybal-spel zelf, dus vragen we ook of er iets veranderd is aan de eerste indruk van het volleybal-len. Cees begint al te lachen en besluit dat het meedoen met het mixtoernooi hem anders heeft doen inzien. ‘het viel me nog niet mee want het is toch wel technisch dat volleybal-len!’ Jullie weten de bal goed te plaatsen en kijken gewoon zo van ‘oh die kan het niet en hup daar de bal heen’. Dus toch geen carrièreswitch? Waarop Douwe roept: ‘nou wat bieden jullie?’ Cees antwoord doch verstandig dat het beter is voor HeVoC als ze achter de bar blijven staan. Lastige combina-tie namelijk een set spelen en weer naar boven om te tappen.

Met andere woorden, de zin om weer achter de bar te staan is er weer voor dit seizoen? ‘Jazeker! We hebben absoluut heel veel zin in het nieuwe seizoen.’ De dagen werden bijna afgestreept op de kalen-der volgens Douwe, dus dat zit zeker goed! Laat die vrijdag-avond maar weer beginnen!

Ervaring HeVoC: Zeer gezellig, doch vermoeiend (04:15 is wel laat hoor). 20

Page 21: Pre-Guide 2014 - 2015

Ameland2014

Wat er op Ameland gebeurt, blijft op Ameland........

21

Page 22: Pre-Guide 2014 - 2015

22

2014

.....ontdek het zelf!

Ameland

Page 23: Pre-Guide 2014 - 2015

1. HOE WEET IK IN WELK TEAM IK KOM?Wanneer je je aanmeld voor een eerste proefles, zal er gevraagd worden of je erva-ring hebt met volleybal. De Technische Commissie (TC) zal aan de hand hiervan een team uitzoeken waar je de proefles kan volgen. De trainer van het desbetreffende team zal samen met de TC vervolgens bepalen in welk team je het beste tot je recht komt.

2. WELKE KLEDING MOET IK AANSCHAFFEN?Om te beginnen met volleybal heb je allereerst volleybal-schoenen nodig. Tijdens trai-ningen heb je je eigen sport-kleding aan, wat bestaat uit een korte sportbroek, sport-shirt en kniebeschermers.Wedstrijdtenue’s worden uitgegeven door Hillie Idzenga ([email protected]) en be-staan uit een shirt, een korte broek en een trainingspak (ook krijg je een sporttas).

3. HOE KAN IK LID WORDEN?Door de stappen te volgen op deze website: http://www.hevoc.nl/lid-wor-den.

4. ZIJN ER WEDSTRIJDEN EN WANNEER EN WAAR WORDEN DIE GESPEELD?Hevoc’89 is aangesloten bij de Nevobo; de Nederlandse Volleybal Bond voor alle volley-ballers. Deze bond regelt o.a. alle officiële wedstrijdzaken. Voor alle competitiewedstrij-den, wanneer en waar kun je de volgende website bezoeken http://www.volleybal.nl/com-petitie/vereniging/2148. Ook staan de wedstrijden natuurlijk op onze eigen website!

De 10 meest gestelde

vragen

MEEr InFo?

Mocht je nog andere vragen hebben, dan zijn wij

te bereiken via:[email protected]

5. ZIJN ER OOK VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN BINNEN DE VERENIGING?De organisatie van Hevoc’89 bestaat uit veel vrijwilligers. Er zijn verschillende activitei-ten die je bij Hevoc kunt uitoe-fenen. Hier vind je alle vrijwil-ligersactiviteiten: http://www.hevoc.nl/vereniging/

6. WAT BETAAL IK AAN CONTRIBuTIEGELD?http://www.hevoc.nl/vereni-ging/tarieven/

7. HOE KAN IK TEAMSPONSOR WORDEN?Door contact op te nemen met de sponsorcommissie: [email protected]

8. ONS TEAM WIL EEN WEDSTRIJD WIJZIGEN, WAT MOET IK DOEN?De aanvoerder dient dan contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat: [email protected]

9. HOE ZIT HET MET HET WEDSTRIJDFORMuLIER?Vanaf dit seizoen moeten alle thuisspelende teams, regio en rayon, zelf hun wedstrijd-formulier meenemen naar de wedstrijd. Deze worden voor aanvang van de competitie aan alle teams uitgedeeld. Ook vul je deze van tevoren al in, zodat dit niet meer in de hal hoeft! Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het wedstrijd-secretariaat.

10. HOE KAN IK MIJN LIDMAAT-SCHAP OPZEGGEN?Dit doe je bij de ledenadminis-tratie voor 1 juli van het aanko-mende seizoen. Vergeten? Dat is wel pech want dan betaal je dat seizoen wel con-tributie.

23

Page 24: Pre-Guide 2014 - 2015

Teamsponsor Dames 5 & Jeugd MB2 Hevoc’89

Sponsor Jeugdkamp

Sponsor Clubblad / Website

Sponsor Clubblad / Website

Page 25: Pre-Guide 2014 - 2015

ThUIShaL & WEdSTrIJdhaLSporthal Heerenveen Blauw-WitIt hege Stik 98445 PZ HeerenveenTel: 0513-624119

TraInIngShaLSporthal van OSG Sevenwolden,Dominee Kingweg 108446KZ, Heerenveen

BESTUUrvoorzitter: Henri BrouwerLedenadministratie & wedstrijdsecretariaat:Contactpersoon, Rimmer de JongTechnische zaken (Tc en Jc):Contactpersoon, Jaap [email protected]

SchEIdSrEchTEr coordInaTorRimmer de JongErnst Ettemastraat 21, 8448 AL, [email protected]

ZoMEr [email protected]

WEBrEdacTIEContactpersoon, Marcel van der [email protected]

Colofon prE-gUIdE is een uit-gave van Hevoc’89 en verschijnt één keer per jaar. 2e jaargang, november2014 rEdacTIEAnja Schippers, Nynke Cnossen, Alyanne VisserEIndrEdacTIEAnja Schippers, Nynke [email protected] & prodUcTIEAlyanne Visser Hoewel bij de samenstel-ling van dit magazine de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan voor even-tuele onjuistheden niet worden ingestaan. Actuele informatie en het laatste nieuws is te vinden op onze website:www.hevoc.nl

conTacTgEgEvEnS

Volg ons ook via:

25