Praktisch welzijnsplan

56
EVOLUEREN NAAR EEN HRM- GEÏNTEGREERD WELZIJNSBELEID Seminarie HRM & Welzijn voor de publieke sector HOE KPI’S GENEREREN AAN DE HAND VAN EEN PRAKTISCH WELZIJNSPLAN?

description

Op 27 november 2012 ging er een seminarie voor de publieke sector door, met de title: 'Evolueren naar een HRM-geïntegreerd Welzijnsbeleid'. Daar kwam volgende topic aan bod: 'HOE KPI's GENEREREN AAN DE HAND VAN EEN PRAKTISCH WELZIJNSPLAN?'

Transcript of Praktisch welzijnsplan

Page 1: Praktisch welzijnsplan

EVOLUEREN NAAR EEN HRM-

GEÏNTEGREERD WELZIJNSBELEID

Seminarie HRM & Welzijn voor de

publieke sector

HOE KPI’S GENEREREN AAN DE HAND

VAN EEN PRAKTISCH WELZIJNSPLAN?

Page 2: Praktisch welzijnsplan

2

(R)EVOLUTIE

Page 3: Praktisch welzijnsplan

WELZIJN

• Stand van zaken

• Welzijnswet – 4 augustus 1996

• Evolutie wetgeving: zuiver repressief – proactief

• Aantal arbeidsongevallen

• http://www.faofat.fgov.be/site_nl/stats_etudes/rapport_stat/rapport_stat.html

• Dynamisch risicobeheersingssysteem – een aantal statements

• Publieke sector: plannenmaatschappij

• Beleidsplannen allerhande, maar deze belanden veelal in de kast

• Filosofie Welzijnswet: GPP = hét beleidsinstrument WG

• Niet dikwijls door beleidsmakers zien opstellen, gebruiken of lezen

3

Page 4: Praktisch welzijnsplan

(R)EVOLUTIE

• Zichzelf herhalende cyclus

• Om te overleven als organisatie moet je jezelf een kritische spiegel voorhouden

• RISICOINSCHATTING

• Nefaste risico’s aanpakken

4

Page 5: Praktisch welzijnsplan

(R)EVOLUTIE (2)

• Zeebeving Sendai 2011

• Gevolg: tsunami

• Kernramp Fukushima

• Risicoinschatting

• Bescherming tegen aardbeving

• Bescherming tegen overstroming

• Geen bescherming tegen tsunami

• TEPCO

• Ophouden met bestaan (staatseigendom)

5

Page 6: Praktisch welzijnsplan

(R)EVOLUTIE (3)

• DIJKVERSTERKING

• Oostende

• 1.000-jarige storm

• Nederland

• 10.000-jarige storm

6

Page 7: Praktisch welzijnsplan

(R)EVOLUTIE (4)

• RISICOINSCHATTING

• Risicoanalyse RA

• Persoonsgebonden inschatting

• Subjectief

• Risico-inventarisatie & - evaluatie RIE

• Objectiveren

• Door kwantificeren van risico’s

• Riskmanagement RM

• Uw risico’s gebruiken als beleidsinstrument

7

Page 8: Praktisch welzijnsplan

(R)EVOLUTIE (5)

• EVOLUTIE NAAR RISICOMANAGEMENT

• ESENER – STUDIE OSHA

• http://osha.europa.eu/nl/esener-enterprise-survey/

• Conclusies

• 85% van de managers stelt dat een werkend welzijnsbeleid een grote positieve impact

heeft op de organisatie

• In organisaties met minder dan 150 WN’s is er weinig tot geen welzijnsbeleid aanwezig • Vandaar de nood aan ondersteuning door externe expertise

• Aanwezigheid van een intern preventieadviseur maakt een groot verschil

• Ook de participatie van werknemers blijkt een succesfactor te zijn

• Bij een sterke betrokkenheid van het hoger management (leiderschap) is er 10x meer

kans op een goed Welzijnsbeleid

8

Page 9: Praktisch welzijnsplan

(R)EVOLUTIE (6)

• ESENER (2) • Bijkomende rikkels voor aanpak Welzijnsbeleid

Argumenten voor aanpak Welzijnsbeleid

Grootste barrières bij aanpak Welzijnsbeleid

9

Page 10: Praktisch welzijnsplan

10

TOEKOMSTIGE

UITDAGINGEN

Page 11: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN

• FINANCIEEL MOEILIJKE TIJDEN

• Economische crisis 2008 & 2011 laat zijn sporen na

• Gemeentekrediet/Dexia

• Billijke vergoeding DNB (daling bij Imewo van 6% in 2011 tov 2010)

• Hogere uitgaven

• Hogere loonuitgaven (gros vh budget LRB)

• Pensioenen: • Herziening van financiering pensioenen vastbenoemden

• 2e pensioenpijler voor contractuelen

11

Page 12: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (2)

• VERDOKEN DIRECTE KOSTEN

• Personeelskost (opgenomen in begroting)

• Kost werknemer

• Gemiddeld 200€/dag

• Politie 250€/dag (cfr. Federale Politie)

• Afwezigheid door arbeidsongevallen

• Gemiddelde ernstgraad voor LRB = 0,55

• Op organisatie van 100 WN’s = 89 verloren dagen

• 89 x 200€ = 17.800€/jaar

• Ziekteverzuim

• Gemiddeld 5,85% België

• Op 100 WN’s: 5,85 x 220 dagen x 200€ = 257.400€/jaar

• Daling met 0,5% betekent een winst van 22.000€

12

Page 13: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (3)

• VERDOKEN DIRECTE KOSTEN

• Personeelskost (opgenomen in begroting)

• Kost werknemer

• Gemiddeld 200€/dag

• Politie 250€/dag

• Afwezigheid door ongeval

• Vb. 50 dagen/jaar

• 50 x 200€ = 10.000€/jaar

• Ziekteverzuim

• Gemiddeld 5,85% België

• Op 100 WN’s: 5,85 x 220 dagen x 200€ = 257.400€/jaar

• Daling met 0,5% betekent een winst van 22.000€

13

= 4 x

DIRECTE

KOSTEN

VERZEKERD

- medische kosten

- apothekerskosten

- hospitalisatie

- lonen / wedden (begrensd en 90%)

- rentes bij BO/dodelijk ongeval

- ...

NIET VERZEKERD

- EHBO

- stilstand machines

- productieverlies, storingen

(SO, collega’s die het werk

stoppen of trager werken om

het voorval te bespreken)

- vervangen van personen

- beschadiging goederen

- doorbetalen sociale lasten

- AO-onderzoek

- preventiemaatregelen

- administratie, aangifte

- boetes (o.a. door niet tijdig

leveren)

- imagoverlies

INDIRECTE

KOSTEN

DIRECTE

KOSTEN

Preventie betaalt zichzelf!

Page 14: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (4)

• VERGRIJZING

• Vergrijzing van de bevolking

• Hogere kosten • Pensioenen

• OCMW-bijdragen

• Vergrijzing van de arbeidsmarkt

• Verhogen werkzaamheidsgraad • Verhoging volwaardige job voor mensen op actieve leeftijd

• Maar demografisch is er een toekomstige inkrimping arbeidsmarkt

• FOD Sociale Zekerheid: • “Met bijna 30% werkende 50-plussers zijn het openbaar bestuur en het onderwijs de meest ‘vergrijsde’

sectoren. Zij zullen geconfronteerd worden met een nakende golf van natuurlijk verloop. “

• Komende decennia instroom < uitstroom

14

Page 15: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (5)

BRON: http://www.leeftijdenwerk.be/html/tabellen/demografie_en_arbeidsmarkt/feiten_cijfers_demografie_arbeidsmarkt_tabel03.html

15

Page 16: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (6)

16

Page 17: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (7)

• WERKBAARHEIDSGRAAD

• Sociaal Economische Raad Vlaanderen

• Werkbaarheidsmonitor http://www.werkbaarwerk.be/stichting/publicatie/sectorprofiel-werkbaar-werk-openbaar-bestuur-1

• Conclusies

• Lichte stijging van werkbaarheidsgraad tussen 2004 & 2010

17

Page 18: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (8)

• WERKBAARHEIDSGRAAD

• Conclusies (2)

• Werkbaarheidsrisico’s

18

Page 19: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (9)

• WERKBAARHEIDSGRAAD

• Conclusies (3)

• Benchmark Vlaanderen algemeen

19

Page 20: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (10)

• WAR FOR TALENT

• GET

• Studie VOKA, TRENDS & KNACK • 4/5 werkzoekenden denken dat ondernemingen talent probeert te binden door retentiebeleid (eigenlijk

dus KEEP ipv GET)

• 72% werkzoekenden vindt dat te weinig ondernemingen strategisch omgaan met HR-beleid

• KEEP

• Jobhoppen

• Studie Jobat leerde dat binnen de publieke sector 35% van plan is een andere job te

zoeken

20

Page 21: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (11)

• WAR FOR TALENT

• De huidige/toekomstige werknemer kiest zijn werkgever en niet meer andersom

21

Page 22: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (12)

• NIEUWE LEGISLATUUR

• 2013-2018

• OPMAAK MEERJARENPLAN

• SAMENWERKINGEN GEMEENTE-OCMW

• ECG-enquête:

• Eerder beperkt op dit moment: ca 25%

• Wel reeds een meerderheid waar OCMW-voorzitter toegevoegd schepen is: ca 73%

• Grootste samenwerking qua Welzijn op het Werk (interne preventieadviseur): 36%

• Bron: http://www.gemeentesecretaris.be/nieuwsdetail.aspx?id=38

• Gemeenschappelijke boekhouding

• RPR

22

Page 23: Praktisch welzijnsplan

UITDAGINGEN (13)

• BELEIDS- & BEHEERSCYCLUS

• COPERNICUS-hervorming

• No way back sinds 2000

• Verbeteren kwaliteit dienstverlening

• TIMING

• BBC in werking vanaf financieel boekjaar 2014

• 1/1/2011: 45 BESTUREN (gemeenten, OCMW’s, provincies)

• 1/1/2012: 42 BESTUREN

• 1/1/2013: 171 BESTUREN

• ANNO EIND 2012

• OMGEVINGSSCANS

• CAF-ANALYSES (Common Assessment Framework) • EFQM-MODEL (European Foundation for Quality Management)

23

Page 24: Praktisch welzijnsplan

24

TWEESPRONG

Page 25: Praktisch welzijnsplan

WELZIJNSVISIES

• VISIE 1 - REACTIEF

• GEEN ECHT WELZIJNSBELEID AANWEZIG

• KENMERKEN

• Bewust of onbewust

• Welzijn wordt gelijkgesteld met veiligheid

• Andere disciplines (gezondheid, ergonomie, hygiëne, psychosociale aspecten) worden

stiefmoederlijk behandeld

• Vakjesmentaliteit (volledige verantwoordelijkheid ligt bij intern preventieadviseur)

• HL (Hiërarchische Lijn) eerder afwachtend ipv voortrekker

• Intern preventieadviseur dikwijls een bijkomende taak (niet voorzien op organigram)

• Zonder meer volgens de letter van de wet

• TOEKOMST

• Weinig toekomstperspectief, zeker met de uitdagingen die voor ons liggen

• Zal een “last” blijven (ook financieel)

25

Page 26: Praktisch welzijnsplan

WELZIJNSVISIES (2)

• VISIE 2 – PROACTIEF

• WELZIJNSBELEID = EEN VAN DE KERNWAARDEN VAN UW ORGANISATIE

• KENMERKEN

• Welzijn vormt een rode draad (vb. agendapunt op het MAT)

• Alle disciplines worden evenwaardig behandeld

• Dienstoverschrijdend – HL (inclusief CBS) kent en vervult zijn taken &

verantwoordelijkheden

• HL (Hiërarchische Lijn) fungeert als voorbeeldfunctie

• Iedereen wordt betrokken bij het beslissingsproces (overlegmodel)

• Intern preventieadviseur is volop gekend, gesteund & bevraagd

• Intern preventieadviseur is gedefinieerd in personeelsplan & krijgt de nodige tijd

• Volgens de filosofie van de wet

• TOEKOMST

• Welzijn als hoeksteen van het beleid zal de uitdagingen tot een goed einde brengen

• Welzijn is een investering

26

Page 27: Praktisch welzijnsplan

WELZIJNSVISIES (3)

• DE KEUZE IS AAN U…

27

Page 28: Praktisch welzijnsplan

WELZIJNSVISIES (4)

• OF TOCH NIET…

• GEDWONGEN (R)EVOLUTIE NAAR HRM-GEÏNTEGREERD WELZIJNSPLAN

• WETTELIJKE VERPLICHTINGEN = STRIKTE MINIMUM

• Moeten zonder meer uitgevoerd worden

• Moet niet meer door management (mandatarissen & ambtenaren) opgevolgd worden

• In concreet actieplan (zeg maar “oud” globaal preventieplan)

• Alle disciplines worden evenwaardig behandeld

• WELZIJNSPLAN

• Overstijgt globaal preventieplan (GPP is er onderdeel van)

• Legt een beperkt aantal SMART-doelstellingen op: • Specifiek

• Meetbaar

• Aanvaardbaar

• Realistisch

• Tijdsgebonden

28

Page 29: Praktisch welzijnsplan

29

INZETBAARHEID

Page 30: Praktisch welzijnsplan

INZETBAARHEID

• HRM-GEÏNTEGREERDE AANPAK SECUREX

• HEALTH & SAFETY

• Klassieke werking Externe Dienst Preventie & Bescherming overstijgen

• Continu verbeterproces, maar basisgedachte blijft

• WERKNEMERS INZETBAAR HOUDEN

• WIN-WIN

• Als WN zich goed in zijn vel voelt, zal hij beter functioneren & eerder geneigd zijn te blijven

• Organisatie is gebaat bij volledige bezetting

• Collega’s zijn hier ook bij gebaat

• Uw externe klanten dus ook

30

Page 31: Praktisch welzijnsplan

INZETBAARHEID (2)

31

Page 32: Praktisch welzijnsplan

INZETBAARHEID (3)

32

• PROCESSCHEMA INZETBAARHEID

Page 33: Praktisch welzijnsplan

33

DOELSTELLINGEN

Page 34: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN

• METEN = WETEN

• VOORZICHTIG MET CIJFERS!

• 1 = ?

34

Page 35: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN

0 = 0

35

Page 36: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN

1 x 0 = 7 x 0

36

Page 37: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN

1 x (1-1) = 7 x (1-1)

37

Page 38: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN

1 x (1-1) = 7 x (1-1)

38

Page 39: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN

1 = 7

39

Page 40: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN (2)

• KEY PERFORMANCE INDICATOREN

• KENMERKEN

• Meten van doelstellingen binnen een referentiekader

• Kijkt naar het verleden

• Eigenlijk dus geen toekomstvoorspeller

• Dilemma: • Niet te veel KPI’s bepalen (overzicht, werklast)

• Niet te weinig KPI’s bepalen (neveneffect: verwaarlozing niet-gedefinieerde aspecten)

• VOORBEELDEN

• Aantal arbeidsongevallen per periode

• Gemiddelde leeftijd van personeelsleden die op pensioen gaan

• Aantal langdurig afwezigen door overbelasting locomotorisch stelsel/totaal aantal

personeelsleden

• Ziekteverzuim (%)

40

Page 41: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN (3)

• KEY RISK INDICATOREN

• KENMERKEN

• Ontstaan in financiële wereld (na bankencrisis 2008)

• Houdt rekening met het risico van de SMART-doelstelling

• Kijk op de toekomst, dus sterker als instrument voor risicomanagement

• Rekening houden met de haalbaarheid (ROI), reeds bij het bepalen van de KRI

• VOORBEELDEN

• Het aantal werknemers met kritische vaardigheden dan binnen bepaald aantal jaar met

pensioen gaat.

• De verhouding van oudere werknemers tov totaal aantal werknemers.

• Tendens in klachten van “klanten” (burgers): geeft een beeld over de kwaliteit van de

dienstverlening

• Tendens in medewerkersmotivatie: wantrouwen & frustraties omdraaien kost veel tijd &

moeite

• Verloop van positief geëvalueerde personeelsleden

41

Page 42: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN (4)

• SAFETY PERFORMANCE INDICATOREN

• KENMERKEN

• Eigenlijk een KPI, maar toegespitst op health & safety

• Ontstaan in procesveiligheid, maar perfect toepasbaar voor andere disciplines

• VOORBEELDEN

• Communicatie: frequentie van veiligheidsvergaderingen. Frequentie van TBM

• Feedback: aantal werknemers die geëvalueerd worden op veiligheid. Aantal beantwoorde

of gevolgde verbeteringsvoorstellen tov van totaal aantal (%)

• Probleemidentificatie: aantal werkplaatsobservaties per periode. Aantal uitgevoerde

arbeidsongevalanalyses tov totaal aantal arbeidsongevallen (%)

• Veiligheidspromotie: aantal veiligheidsvergaderingen bijgewoond door hoger management.

Aantal opleiding aangaande veiligheid

• Verantwoordelijkheid: % van uitgevoerde preventiemaatregelen binnen voorziene tijd

• Veiligheidsbewustzijn: % aanwezigheden op veiligheidsvergaderingen

42

Page 43: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN (5)

• POSITIVE PERFORMANCE INDICATOREN

• KENMERKEN

• Maatstaf voor de acties die een organisatie nam om doelstellingen te bereiken

• Meet dus de acties (werkplaatsobservaties, opleidingen) • ARE WE DOING THINGS RIGHT?

• Niet de effecten (aantal arbeidsongevallen) • ARE WE DOING THE RIGHT THINGS?

• VOORBEELDEN

• Risicomanagement: % gerapporteerde incidentonderzoeken. % uitgevoerde

werkplaatsobservaties

• Uitvoering: % uitgevoerde preventiemaatregelen. % uitgevoerde verbetervoorstellen

• Participatie: % uitgevoerde vergaderingen met veiligheid op agenda. % aanwezigheden op

dergelijke vergaderingen. Aanbreng nieuwe agendapunten aangaande veiligheid

43

Page 44: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN (6)

• WHAT’S IN A NAME

• WELKE INDICATOR

• EIGENLIJK OM HET EVEN HOE JE HEM NOEMT

• ALS UW INDICATOR MAAR SMART IS VOOR UW ORGANISATIE

• ONMOGELIJK VOLLEDIG ONAFHANKELIJK TE ZIEN VAN MENSELIJKE

BEÏNVLOEDING

• DUS TE BEPALEN OP BASIS VAN UW RISICOMANAGEMENT (WELZIJN)

• TE BEPALEN DOOR DE JUISTE MENSEN BINNEN UW ORGANISATIE (PARTICIPATIE

ALLE BETROKKENEN)

• NIET OVERDRIJVEN IN AANTAL

• WAAR?

• ZEKER TE DEFINIËREN OP HET HOOGSTE NIVEAU (MANAGEMENT)

• OOK NIET VERWAARLOZEN OP ALLE LAGERE ECHELONS • HL – maatregelen

• WN – effecten

44

Page 45: Praktisch welzijnsplan

DOELSTELLINGEN (7)

• VISUALISEREN

• VOOR ELKE NIVEAU

• HULPMIDDELEN (TOOL, DASHBOARD)

45

Page 46: Praktisch welzijnsplan

46

CONCLUSIE

Page 47: Praktisch welzijnsplan

CONCLUSIE

• TOEKOMST

• VAKJESMENTALITEIT ZAL NEFAST ZIJN

• DOMEINOVERSCHRIJDEND WERKEN = VEREISTE

• HRM & WELZIJN VORMEN EEN GEHEEL

• UW WERKNEMERS (HUIDIGE & AANSTAANDE) = “INTERNE KLANT”

• ZAL AANPASSINGEN VRAGEN => CULTUURWIJZIGING

• BEPALENDE FACTOREN

• LEIDERSCHAP

• BETROKKENHEID WN

• GEDRAG BETROKKENEN

http://www.healthy-workplaces.eu/nl/hw2012

47

Page 48: Praktisch welzijnsplan

48

TENDENSEN (1)

Positieve Bekrachtiging

(De “Ik Wil”-Kromme)

Negatieve

Bekrachtiging -

(de “Ik Moet”-

Kromme)

Tijd

Gew

en

st

ge

dra

g

Compliance Performance

• GEDRAG – BEHAVIOUR BASED SAFETY

Page 49: Praktisch welzijnsplan

TENDENSEN (2)

• NUDGES

• TIJD VAN KLEINE VERANDERINGEN

• SAMEN WERKEN AAN VERBETERING VIA KLEINE STAPJES

49

Page 50: Praktisch welzijnsplan

TENDENSEN (3)

• CULTUUR – BETROKKENHEID/IMPACT

50

Page 51: Praktisch welzijnsplan

TENDENSEN (4)

• RISICOHOMEOSTASE

• RISICOGEDRAG VOOR & NA INVOEREN VAN EXTRA MAATREGELEN

• RISICOHOMEOSTASE = EFFECT WAARBIJ WE DE NEIGING HEBBEN ONS

GEDRAG AAN TE PASSEN ALS REACTIE OP WAARGENOMEN

RISICOVERANDERINGEN

• STREVEN NAAR OPTIMAAL RISICONIVEAU

• BEÏNVLOEDINGSFACTOREN:

• Zelf invloed kunnen uitoefenen

• Acceptatie als gevolg van eigen fout tov anderen

• Vrijwillige blootstelling

• Eigen ervaringen

51

Page 52: Praktisch welzijnsplan

OPPORTUNITEIT

• ROP – RETURN ON PREVENTION

• STUDIE VAN EU-OSHA & DGUV

• http://www.dguv.de/inhalt/presse/2012/Q1/return-on-prevention/index.jsp

52

Page 53: Praktisch welzijnsplan

SECUREX

53

Page 54: Praktisch welzijnsplan

SECUREX (2)

• H&S online

• Toekomstige IPA = manager

• Volledig online softwarepakket voor opvolging van risicomanagement (unicum)

• Gezondheidsbeleid

• Gezondheidscoaches

• Gratis fruit op werkvloer via fiscus (vrijgesteld sociaal voordeel & beroepskosten) http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=92c7a40b-b2e1-4a9a-8f8d-558e99a0d85b#findHighlighted

• Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (45+)

• CAO 104 (momenteel niet voor publieke sector) http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgProtect_nl/7C2B30DBC88D4A00C12579DD00270E99?OpenDocument

54

Page 55: Praktisch welzijnsplan

CONCLUSIE

• INSTINKER

• DELEN DOOR “0” = ONEINDIG

• TYPEREND VOOR DEZE TIJDEN IS NIET DE VERANDERING,

MAAR DE SNELHEID VAN VERANDERING

• AFWACHTEN IS DUS ABSOLUUT NEFAST, DE TIJD VAN HANDELEN IS

55

Page 56: Praktisch welzijnsplan

56

DIRK VAN DE WALLE Senior Consultant Health & Safety - Preventieadviseur Ingenieur niveau 1

BEDANKT!

www.securex.eu

[email protected]

+32 472 28 31 92

+32 9 282 16 04

http://www.linkedin.com/in/dirkvandewalle

http://www.slideshare.net/DirkVandeWalle