Practica Urban

download Practica Urban

of 23

Embed Size (px)

Transcript of Practica Urban

 • 8/16/2019 Practica Urban

  1/23

  RAPORT DE PRACTICA

  Student practicant

  Marin Daniel

  2014

 • 8/16/2019 Practica Urban

  2/23

  RAPORT DE PRACTICA

  Student practicant : Marin Daniel

  Semnatura ……………………………………

  Unier!itatea : Politehnica Bucuresti

  "acultatea : Ingineria Sistemelor Biotehnice

  Speciali#area: ISBE

  2014

 • 8/16/2019 Practica Urban

  3/23

  CUPRI$S

  Secţiunea A – Informaţii privind unitatea parteneră de practică:-

  Date de identificare ale unităţii (denumire, adresă, date de contact);!!- "orma de organi#are (S$%, S&, com'anie de stat, regie autonoma,

  fundatie, *, com'anie multinaţională, ca'ital de stat, 'ri+at sau mit);!

  - Po#iţionarea geografică ;!

  - Scurtă descriere a com'aniei, număr de anga-aţi;!

  - Domeniul de acti+itate (se +or menţiona ser+iciile.'roduseleoferite.reali#ate de către unitate);

  !- Po#iţionare /n 'iaţă; 'rinci'ali clienţi 0i furni#ori;

  !- Structura organi#atorică (de'artamente, secţii 1 se 're#intă 'e scurt rolul

  fiecăruia 0i interacţiunea dintre acestea);!

  - Pers'ecti+e de anga-are.recrutare (de'artamente /n care eistă 'o#iţiidis'oni2ile);!

  Secţiunea B – Informaţii privind activitatile prestate de către student 

  -Durata 'erioadei de 'ractică (/n unitatea 'arteneră de 'ractică, /nstrăinatate 0i /n uni+ersitate);!

  - Descrierea detaliată a de'artamentelor /n care 0i3a desfă0urat acti+itatea(ser+icii.'roduse, /ncadrarea /n schema funcţională a unităţii);!

  - Descrierea acti+itatilor desfă0urate in domeniul ingineresc cores'un#ător;!

  - Descrierea acti+itatilor desfă0urate /n domeniile economic 0i managerial;!

  - Pro'uneri de ameliorare a acti+ităţii de 'ractică;

  !

  Secţiunea C – Informaţii privind abilităţile personale- *radul de integrare.acce'tare /n echi'a de lucru;

  !- 4om'etenţele 0i a2ilităţile do25ndite /n 'erioada de 'ractică;

  !- 4ola2orarea cu tutorele re're#entant al unităţii de 'ractică!

  !

 • 8/16/2019 Practica Urban

  4/23

  Sectiunea AI. IntroducereII. Prezentare generala a S.C. URBAN S.A.III.Descrierea activităţii de colectare, transport, depozitare si eliinare a deseurilor

  ena!ere.

  Colectarea de"eurilor unicipale si asiila#ile $ransportul de"eurilor unicipale "i asiila#ile  %liinarea de"eurilor unicipale "i asiila#ile  Bilanţ de aterial  Pierderi si eisii in ediu  Protecţia atos&erei  'isă te(nologică pentru activitatea de colectare deseuri  Colectarea deseurilor

  I). Sisteul de *anageent de *ediu). Concluzii

  I. IntroducereDomeniul salubrităţii, privit în implicaţiile mai largi pe care le are asupra protecţiei mediului

  şi a creşterii calităţii vieţii, are nevoie de o puternică implicare din partea societăţii civile. Din

   păcate în România există încă percepţia că aceste servicii vin de la sine, nefiind important cine

  sau în ce condiţii le realizează. Societatea civilă nu are un grad de educaţie care să impună

  implicare activă în acţiuni de curăţenie şi nu consideră salubrizarea o problemă importantă decât

  în măsura în care apar situaţii concrete fără precedent zone insalubre în care nu se mai poaterespira, munţi de deşeuri depozitate necontrolat în zone locuibile, etc!.

   "ecesitatea serviciului de salubritate decurge din specificul activităţilor de curăţenie

  stradală, de colectare selectivă a deşeurilor, de protecţie a mediului şi implică o sc#imbare

  culturală şi structurală a poziţiilor şi mentalităţilor persoanelor implicate în dezvoltarea unui

  astfel de serviciu, pentru ca acesta să poată trece la un prag superior. Serviciul de salubritate este

  mai mult decât necesar întrucât el ne oferă premizele unei vieţi sănătoase, a unui grad de

  curăţenie corespunzător în oraşe, a unui mediu încon$urător mai puţin poluant. %ctivitatea de

  salubrizare este mai mult decât o simplă prestaţie întrucât oraşele curate, peisa$ele atrăgătoare şi

  un mediu sănătos fac parte din domeniile sensibile ale unei societăţi moderne.

  Deşi omenirea a trecut de$a în secolul &&', este necesar ca societatea românească să

  conştientizeze faptul că mai are încă multe lucruri de rezolvat cu privire la problemele referitoare

  la managementul deşeurilor, aşa cum este el cunoscut şi conceptualizat de o perioadă suficient de

 • 8/16/2019 Practica Urban

  5/23

  mare de timp în ţările dezvoltate ale lumii şi bineînţeles în (niunea )uropeană. *roblemele

  acestea apar şi în capitolul de negociere referitor la domeniul +ediu.

  II. Prezentare generala a SC URBAN SASocietatea (R%" S.%. activează în domeniul serviciilor publice ca prestator de activităţi

  de salubrizare, parte din managementul integrat al deseurilor. -iind responsabilitatea autoritatii

   publice sa realizeze sau sa delege responsabilitatea unui operator privat (R%" este autorizata

   prin proceduri specifice sa furnizeze servicii de salubritate iar autoritatea publica a ramas in

  calitatea de intermediar specific. +n con&oritate cu prevederile contractuale, societăţii i

  revine o#ligaţia de a e&ectua activitatea de salu#rizare stradală după prograele de

  prestaţie sta#ilite de coun acord, serviciul de iarnă -deszăpezire, co#aterea poleiului,

  activitatea de colectare selectiva a de"eurilor, precu "i prestaţia de salu#rizare ena!eră

  pentru toţi cetăţenii .

  S.C. URBAN S.A. a &ost n&iinţată n anul /001, n con&oritate cu prevederile 2egii

  /314/001, prin desprinderea serviciului de salu#ritate din cadrul Regiei de 5ospodărie

  Counală RA%SA R. )6lcea, &uncţion6nd ca o societate coercială cu capital privat,

  &ora sa !uridică &iind societate pe acţiuni.

  //01 Societatea începe o extindere şi o diversificare a ofertei sale de servicii, concomitent

  cu o dezvoltare continuă a dotărilor te#nice, prin ample progame de investiţii.

  ///1 %vând de$a experienţa şi dotarea te#nică necesară, (R%" S.%. caştigă licitaţia pentru prestarea serviciilor de salubritate în sectorul 2 al +unicipiului ucureşti

  34441 (R%" S.%. introduce în activitatea sa conceptul european de  „Management 

   Integrat al Deşeurilor”.

  3441 5ansarea pe piaţă a unui nou serviciu « Colectarea Diferenţiată a Deşeurilor »  în

  cadrul mai larg al unui program de management strategic.

  34431 6ontinuând politica sa de extindere, (R%" S.%. devine unicul prestator de serviciide salubritate din oraşul 7topeni .

  34481 (R%" S.%. este unica firmă de salubrizare din România care ac#iziţionează şi pune

  în funcţiune o staţie de sortare - valorificare a deşeurilor reciclabile !"# !"$# carton# !%C#

  sticlă&.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  6/23

  1 'ntroducerea în premieră pe piaţa din România a unei soluţii performante antiderapante,

  eficientă în prevenirea şi combaterea poleiului, 9)co1:#a; 'S7 /44, 'S7 =44 şi 7? S%S @44, care atestă

  implementarea şi menţinerea în cadrul S.6. (R%" S.%. a sistemului de management integrat

   privind calitatea, mediul, securitatea şi sănătatea în muncă, confirmare a aplicării în domeniile

  sale de activitate a standardelor 6omunităţii )uropene. Sunt introduse pe piaţă serviciile de

  recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambala$e.

  344A1 6âştigarea licitaţiilor privind activitatea de salubrizare publica a municipiilor raşov siRâmnicu1Bâlcea.

  1 Demararea activităţilor de colectare selectiva a deşeurilor de la populaţie in +unicipiul

  ucureşti.

  3442 C )xtinderea activităţii de colectare selectiva a deşeurilor in toate zonele de activitate.

  3440 C %c#iziţionarea unei instalaţii moderne pentru sortarea deşeurilor in municipiul

  raşov.

  1 Realizarea de parteneriate cu societati din domeniul managementului deşeurilor 

  responsabile pentru implementarea directivelor europene privind gestionarea deşeurilor,

   producătoare de utila$e pentru prelucrarea deşeurilor!.

  %ctivitatea (rban S.%. a înregistrat încă de la înfiinţare, un trend ascendent, având ca

  suport, atât extinderea pieţelor de acţiune, cât şi diversificarea permanentă a serviciilor.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  7/23

  7R%"'R%+% S(6(RS%5)' (6(R)S:'

  Clienti4&urnizori  En ceea ce priveşte clienţii, firma (R%" are înc#eiate contracte de prestaţie cu mai

  multe tipuri de beneficiari pentru care prestează servicii diferenţiate. Dintre aceştia se pot alege

  şi segmentele de piaţă specifice activităţii de salubrizare>

  asociaţii de proprietari (locatari) care înc#eie contracte pentru furnizarea serviciului de

  colectare, transport şi depozitare deşeuri mena$ere oferta pentru acest segment de piaţă

  se poate adapta prin includerea unor servicii conexe care fac parte din obiectul de

  activitate al S.6. (R%" S.%.> asigurarea curăţeniei de primăvară, colectarea

  diferenţiată a deşeurilor, distribuirea în diverse sisteme a recipienţilor de precolectare!F

   persoane particulare (case individuale) contractează serviciul de colectare, transport şidepozitare deşeuri mena$ere sau industriale cele două prestaţii au regim diferit!F

  agenţii economici de diverse dimensiuni care pot beneficia pe lângă servicii de bază şi de

  alte tipuri de servicii măturat mecanizat în spaţiile de parcare, deszăpezire, colectare

  diferenţiată a deşeurilor din plastic, #ârtie, ambala$e, etc!F

  Departament*roductie

  Dispecerat

  Sector 6olectare Deseuri

  Sector 6uratenie 6ai *ublice, Spatii Berzi

  Sector :ratare Deseuri

  Departament:e#nic

  6oloana %uto

  %telier 'ntretinere +i$loace -ixe

  6ontrol 6alitate

  +anagement 6alitateG+ediuGSS+

  Departament 6omercial

  Departament %provizionare

  Departament -inanciar 6ontabil

  DirectorSucursala

 • 8/16/2019 Practica Urban

  8/23

 • 8/16/2019 Practica Urban

  9/23

  curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora

   pe timp de polei sau de îng#eţF

  colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de

  la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor mena$ere mobilier,

  deşeuri de ec#ipamente electrice şi electronice, etc.!F colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile

   populaţieiF

  colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi

  demolăriF

  dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

  Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri te#nico1edilitare specifice care, împreună cu mi$loacele de colectare şi transport a deşeurilor,

  formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de

  salubrizare.

  Prezentarea principalelor tipuri de activităţi ale societăţii URBAN S.A.%ctivitatea S.6. (R%" S.%. este împărţită pe sucursale. %cestea sunt Râmnicu1

  Bâlcea, municipiul ucureşti Sectorul 2 , 6alarasi, raşov şi oraşul 7topeni. -iecare din

  aceste sucursale sunt împărţite apoi în mod similar după cum urmează>

  Sectorul StradalF

  Sectorul +ena$erF

  %genţi economici mici şi mi$lociiF

  %genţi economici mari.

  -iecare din aceste segmente ale pieţei se regăsesc în interiorul societăţii ca şi

  departamente. En continuare vom trata fiecare activitate în parte. %r mai trebui precizat că

  aceste departamente se completează unul pe celălalt şi că societatea prestează toate sau numaio parte din serviciile prezentate la obiectul de activitate pentru fiecare categorie în parte.

  6olectarea deşeurilor municipale si asimilabile acestoraS6 (R%" S% colectează deşeuri municipale şi asimilabile de la populaţie şi agenţi

  economici prin următoarele sisteme>16olectare ermetică cu a$utorul autogunoierelor compactoare cu capacitatea de =, @ şi 34 mcF

 • 8/16/2019 Practica Urban

  10/23

  16olectare prin sc#imb de recipienţi, cu a$utorul autocontainerelor de = 1 82 mcF1%lte sisteme> autocamioane, autobasculante, prevăzute cu prelate.

  Separat de deşeurile municipale şi asimilabile, S6 (R%" S% poate colecta şi transportala solicitarea persoanelor fizice şi $uridice, pe baza unei comenzi ferme şi alte tipuri de deşeuri >

    1Deşeuri de construcţii C provenite de la construcţii noi, de la demolarea sau reparaţia clădirilor existente şiGsau de la alte structuri de construcţiiF

    1Resturi vegetale rezultate din tăierea şi curăţirea arborilor şi arbuştilorF  1Deşeuri agricole C provenite din unităţile agricole şi zoote#nice gunoi de gra$d, de$ecţiianimale, etc!.

   6olectarea şi transportul deşeurilor mena$ere se efectuează în conformitate cu legislaţia

  în vigoare, după cum urmează>a! De 8 oriGsăptămână de la asociaţiile de locatariGproprietari indiferent de sezon!F b! Săptămânal pentru case individualeFc! 6onform contractului de prestaţie, pentru agenţii economici.

  6olectarea deşeurilor municipale şi asimilabile de la populaţie şi agenţii economici seface în baza unor grafice stabilite pentru fiecare maşină în parte, cartier şi străzi, şi pentru fiecare

  zonă populată în parte.raficele au fost stabilite având ca date de calcul următoarele>  1'ndicele de producere al deşeurilor municipale şi asimilabile > 4,/ HgGpersGziF  1reutatea specifică a deşeurilor municipale şi asimilabile > 8A4 HgGmcF  16apacitatea de transport a autove#iculelor> ex. = mc autogunoieră şi = mc containieră!F  1radul de umplere al autove#iculelor> 4,@F  1"umărul de persoane deservite dintr1o zonă, stradă, etc.

  )c#ipamentul de lucru al personalului şoferi şi încărcători! este în conformitate cunormele de protecţia muncii şi *S'. *ersonalul deservent este obligat să poarte la pieptlegitimaţia de serviciu pe care este specificat cu caractere îngroşate numărul de marcă alsalariatului pentru a fi uşor de citit .

  *ersonalului însărcinat cu colectarea deşeurilor îi este interzis să abandoneze deşeuri înalte zone decât în perimetrul depozitelor special amena$ate pentru deşeuri.

  +anevrarea şi descărcarea recipienţilor, respectiv încărcarea directă a deşeurilor înmi$loacele de transport se face cu precauţie, astfel încât să se evite zgomotul, dega$area de praf şiîmprăştiere de deşeuri în altă parte decât în bena autove#icului. )c#ipa$ul are obligaţia de a lăsacurat locul de descărcare fiind dotat în acest scop cu uneltele necesare mături, lopeţi!. :ransportul deşeurilor municipale şi asimilabile

  S6 (R%" S% colectează şi transportă, deşeurile urbane cu mi$loacele de transport prezentate mai $os în condiţii de prote$are a mediului şi a sănătăţii publice, cu respectarearitmului şi a graficului de lucru stabilit.

  %utove#iculele de transport deşeuri municipale şi asimilabile prezintă următoarelecaracteristici>1*osedă inscripţii din care rezultă denumirea şi adresa firmei care transportă deşeuriF1*ermit o încărcare uşoară, sunt etanşe şi acoperite pentru a evita împrăştierea deşeurilor întimpul transportului şi implicit evitarea poluării. De asemenea, deşeurile transportate cutractoarele şi camioanele societăţii sunt acoperite cu prelate, reducându1se gradul de împrăştierea mirosurilor şi a deşeurilorF1%utospecialele corespund exigenţelor te#nice de securitate, igienă şi sonorizare şi nu prezintăung#iuri ascuţite, asperităţi susceptibile de a reţine deşeuriF1Sunt dotate cu lopeţi, mături şi alte unelte specifice.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  11/23

  Be#iculele utilizate la transportul deşeurilor mena$ere nu sunt folosite în alte scopuri.En afara cazurilor de forţă ma$oră, traseele sunt începute de fiecare dată din acelaşi punct,

  itinerarul stabilit fiind respectat în conformitate cu graficul. En timpul transportului deşeurilor,încărcătorii stau în cabina autove#iculului.

  -iecare transport de deşeuri urbane este însoţit de tipul deşeurilor, unitatea sau zona din care se face transportul şi locul de depozitare.

  După fiecare transport, ec#ipa$ul autove#iculului este obligat să verifice dacă obloaneleautove#iculului şi capacele recipientului de colectare sunt bine fixate, pentru evitarea desc#ideriiîn timpul mersului.

  7rice autove#icul accidentat sau scos din funcţiune în timpul programului se înlocuieştecu un altul conform graficelor există permanent o maşină de rezervă!.

  %utove#iculele utilizate la transportul deşeurilor se spală de cel puţin trei ori pesăptămână. )liminarea deşeurilor municipale şi asimilabile

  )liminarea deseurilor municipale si asimilabile colectate de la populatie, se realizeaza in baza contractelor inc#eiate, prin transportul direct si depunerea acestora la gropile de gunoiecologice.

  Depozitarea materialelor atat pentru alimentarea cu materii prime a procesului de productie, cat si pentru produsele si subprodusele rezultate, pe platformele betonate dincadrul obiectivului, se stoc#eaza temporar in vederea valorificarii siGsau eliminarii deseuri balotate valorificabileG reciclabile, amestecul de deseuri combustibile precum si deseulramas de la macinare care nu corespunde calitativ cerintelor de co Cincinerare.

  ilanţ de materiale6u mi$loacele te#nice din dotare şi în baza contractelor de prestaţie înc#eiate, S6

  (R%" S% asigură în medie colectarea, transportul şi depozitarea la rampa de descărcare a cca.=3=/,@0 tGlună deşeuri municipale sau asimilabile cu acestea respectiv colectarea si transportula cca.44 mcGzi deseuri nepericuloase provenite de la statiile de epurare a apelor uzate si a cca.3A4tGzi namoluri.

  *ierderi si emisii in mediu>1"oxe rezultate din activitatea de transportF

    1 *ulberi provenite din procesul de tocare C maruntireF  1 %pe de igienizare rezultate din procesele de productieF  1 +iros specific materialelor prelucrate. *rotecţia atmosferei

    *rin specificul activităţilor desfăşurate, potenţiale surse de poluare a aerului pot ficonsiderate>  1Baporii de carburanţi rezultaţi de la alimentarea autove#iculelor la staţia de alimentare.%vând în vedere că alimentarea autove#iculelor nu se efectuează concomitent ci eşalonat în timp,

  faptul că această operaţiune are loc în aer liber, cât şi volatilitatea mai redusă a motorinei, nu se pun probleme deosebite pentru protecţia calităţii aeruluiF  1azele de eşapament emise la plecarea în cursă a autove#iculelor>

  S1a avut în vedere ca nu există blocuri de locuinţe şi totodată plecarea în cursă aautove#iculelor nu are loc simultan ci eşalonat în timp, precum şi amplasarea în teritoriu a platformei pe care se desfăşoară activitatea, la distanţe relativ mari de spaţiile locuite, nu apar  probleme deosebite datorate emisiilor de gaze de eşapament la plecarea autove#iculelor în cursă.En acelaşi timp ponderea utila$elor cu grad redus de poluare dotate cu motoare performante)(R( '', )(R7 ''' ! este în creştere.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  12/23

  1 +irosul nepronuntat, caracter nepermanent.

  -ișă te#nologică a activitatii de 675)6:%R)G:R%"S*7R:G D)*7J':%R) D)S)(R'+)"%K)R)

  6olectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor mena$ere constă în strângerea deşeurilor 

  acumulate la asociaţiile de locatariGproprietari, în general precolectate în europubele de plasticsau eurocontainere metalice de , mc şi transportul lor în condiţii igienice la depozitele dedeşeuriF

  67"D'L'' D) %*5'6%R)>1 6olectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor mena$ere se execută ziua şiGsau

  noaptea, de recomandat noaptea în intervalul orar 33.44 1 42.44, indiferent de anotimpF1 6olectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor mena$ere se execută cu autove#icule

  speciale, numite autogunoiere, etanşe şi care asigură siguranţa deplasării pe traseul cuprins întreclienţi şi depozitul de deşeuriF

  1 Recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o dată la 3 zile vara aprilie C

  octombrie! şi o dată la 8 zile iarna octombrie C aprilie!F)vacuarea reziduurilor mena$ere de la locurile de producere şi colectare la locul deneutralizare se face de preferinţă zilnic, fără a se depăşi următoarele termene maxime>

  a En anotimpul cald aprilie 1 octombrie!>7 zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu

   paturi, grădiniţe şi creşeF7 la cel mult 3 zile, din celelalte zone.# En anotimpul rece octombrie 1 aprilie!>7 la cel mult 8 zile, din toate zonele.

   

  D)S6R')R)% *R76)S(5(' :)?"757'6>1 6olectarea deşeurilor mena$ere constă în încărcarea deşeurilor precolectate îneuropubele de plastic de 345 sau de 3=45! sau eurocontainere metalice de , mc în buncărulautogunoierei cu a$utorul dispozitivelor #idraulice din dotarea maşiniiF

  1 5a operaţiunea de încărcare conducătorul auto manevrează panoul de comandă adispozitivului #idraulic care prinde recipienţii amplasaţi în mecanism de către muncitoriinecalificaţi, apoi dispozitivul de prindere execută o mişcare de rotaţie în $urul axei şi răstoarnăconţinutul recipientului în buncărul maşiniiF după ce amplasează recipienţii în mecanismul de prindere, muncitorii necalificaţi se deplasează în lateralul maşinii, pe partea trotuarului şiaşteaptă acolo până ce se execută golirea recipienţilor, iar când recipienţii au fost aduşi înapoi pesol şi eliberaţi din mecanismul de prindere, ei se deplasează şi iau recipienţii goliţi şi îi pun lalocul din care i1au preluatF

  1 Deplasarea se continuă pe cel mai scurt traseu la fiecare beneficiar până la umplereamaşinii la capacitateF1 :ransportul deşeurilor colectate prin deplasarea pe cel mai scurt traseu la locul de depozitaregroapă, rampă, depozit! şi descărcarea deşeurilor prin ridicarea capacului din spate alautogunoierei şi împingerea în afară a deşeurilor de către plugul maşiniiF1 Reluarea programului din punctul de unde a fost întrerupt.

  =. D76(+)":) D) R)-)R'"LM

 • 8/16/2019 Practica Urban

  13/23

    N ?6+ nr. /G84.42.344 C Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul ucureştiF  N ?6+ nr. 34G84.42.344 1 "ormele de salubritate şi normele de igienizare alemunicipiului ucureştiF• 7rdin 4G3440 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare

  a localităţilorF•

    5egea nr. 8/G=.40.3442 a securităţii şi sănătăţii în muncăF•   ? =3AG.4.3442 de aprobare a normei metodologice de aplicare a prevederilor 5egii  8/G3442 a securităţii şi sănătăţii în muncăF•   5egea nr. 32AG3/.42.3442 pentru aprobarea 7.(.. nr./AG344A privind protecţia mediului•   5egea =/[email protected] pentru aprobarea 7.(.. nr./AG3443 privind circulaţia pe drumurile  publice•   *revenirea şi stingerea incendiilor pentru persoanele $uridice. 6ulegere de acte normative.

  2. -%J) D) )&)6(L') O' D) D)S-%O(R%R) % %6:'B':ML''Nr.Crt

  'aze -pa"i cronologiceCondiţii

  Calitate *ediu S.S.*.

  :ransmiterea sarcinilorzilnice foaie de parcurs,fişa de lucru, bonuri deconfirmare a prestaţiei,formularul de expediţieGde transport!

  6ompletareatuturor datelornecesare pentrudesfăşurareaactivităţii

  )valuareaaspectelor de mediuce pot apărea înteren

  *relucrarea 'nstr. *r. deSS+ şi S(,Berificarea ).'.*. şi).'.5.

  3 Berificarea stării te#nicea autove#iculului

  Berificarea sist.de semnalizare,frânare şi dedirecţieF instalaţiaelectrică şi#idraulică

  )vitarea pierderilorde ulei şi carburant,dotarea cu găleatăşi săculeţ cumaterial absorbant,mătură şi lopată

  Berificarea stăriianvelopelor, existenţastingătorului, a truseide prim a$utor şi atriung#iuluireflectorizant stareauneltelor mătura şilopata!.

  8%limentarea cucarburanţi şi lubrifianţi

  6antitatea şicalitatea indicată

  Se vor evitadeversarileaccidentale decombustibil la punctul dealimentare

  Respectarea 'nstr. *r. deSS+ şi S( în punctulde alimentare

  =Deplasarea în sectorul demuncă la primul beneficiar 

  Respect faţă dealţi participanţi latrafic

  )vitarea arderilorinutile de carburant

  6irculaţia la limitaevitării oricărui pericol

  A 6olectarea deşeurilor dela beneficiari până laumplerea maşinii lacapacitate!

  5ipsa deşeurilorla punctul deîncărcare

  Se face curăţenie lalocul de ridicare adeşeurilor Se evită>1 formarea prafului,

  7peraţiunea se executăfără stân$enireacirculaţiei auto, curespectarea 'nstr. *r. deSS+ şi S(F

 • 8/16/2019 Practica Urban

  14/23

  1 zgomotul excesiv1 pierderi de cb.şiulei

  (tilizarea ).'.*.

  2

  5a umplerea maşinii lacapacitate, deplasarea la

  locul de depozitaregroapa, rampă, depozit !

  Respect faţă dealţi participanţi la

  trafic

  Se vor evita pierderileaccidentale de

  deşeuri şi de levigatetanşeitateaautogunoierei!

  6irculaţia la limita

  evitării oricărui pericol

  0

  Descărcarea deşeurilor prin ridicarea capaculuidin spate al autogunoiereişi împingerea deşeurilorîn exterior de către plugulmaşinii

  Descărcareaîntregii cantităţitransportate

  5a locul indicat deadministratorullocului dedepozitare

  'nterzisă poziţionareaoricărei persoane înapropierea locului dedescărcare de păstrat odistanţă minimă de Am!

  @Reluarea activităţii pânăla finalizarea programului de lucrupaşii de la A la @!

  5ipsa deşeurilorla punctul deîncărcare

  Se face curăţenie lalocul de ridicare a

  deşeurilor Se evită>1 formarea prafului,1 zgomotul excesiv1 pierderi de cb.şiulei

  7peraţiunea se execută

  fără stân$enireacirculaţiei auto, curespectarea 'nstr. *r. deSS+ şi S(F(tilizarea ).'.*.

  / Deplasarea la gara$Respect faţă dealţi participanţi latrafic

  )vitarea arderilorinutile de carburant

  6irculaţia la limitaevitării oricărui pericol

  4

  Berificarea stării te#nice,

  remedierea eventualelordefecţiuni şi igienizareautila$ului

  Berificarea sist.de semnalizare,

  frânare şi dedirecţieF instalaţiaelectrică şi#idraulică

  )vitarea pierderilorde ulei şi carburantF

  igienizareaefectuată la staţiade spălareautove#icule

  Berificarea stăriianvelopelor, existenţa

  stingătorului, a truseide prim a$utor şi atriung#iuluireflectorizant, stareauneltelor 

  *redarea foii de parcurs,a fişei de lucru, aformularul de expediţieGde transport, a bonurilorde confirmare şi a bonurilor de depozitare

  6ompletareatuturor datelornecesare pentruapreciereaactivităţii

  Semnalareaaspectelor de mediusesizate

  Semnalarea aspectelorde SS+ şi S( întâlniteF

  0. R)S(RS)(mane +ateriale  "orma

  m8G@ ore7bs.

   "r. 6alificare utila$ unelte8 conducător  

  auto3 muncitorinecalificaţi

  %utogunoieră compactoare  capacităţi de la 2 la 3= mc!

  mătură lopată găleată

  săculeţ cumaterial

  între 84si =4mc

  1

 • 8/16/2019 Practica Urban

  15/23

  absorbant

  @. R)S*7"S%'5':P:'

  1 Prograator producţie> coordonează, spri$ină şi verifică activitatea utila$elor aflate înteren, ia măsuri în spri$inul activităţii acestoraF1 8e& de sector> urmăreşte îndeplinirea sarcinilor zilnice şi verifică starea de satisfacţie a

  clienţilorF1 8e& de coloană> urmăreşte asigurarea cu prioritate a materialelor necesare bunei

  funcţionări a acestor utila$e.

  /. B)R'-'6%R)% O' 67":R75(5 %6:'B':ML''6riterii de verificare>

  1 lipsa sesizărilor şi reclamaţiilor din partea clienţilor şi reducerea numărului de facturirefuzate la plată din motive de deficienţe în execuţieF

  1 respectarea orarului şi a frecvenţei de ridicareF1 respectarea traseelor cuprinse în programele de lucru.

  I). Sisteul de *anageent de *ediu

  Sistemului de +anagement de +ediu este un sistem de management prin care se tin subcontrol aspectele de mediu semnificative in cadrul S.6. (R%" S.%. 'n conformitate cucerintele SR )" 'S7 =44 >344A, S++ este stabilit, documentat, implementat, mentinut siimbunatatit utilizandu1se abordarea managementului bazat pe proces.

  Documentatia Sistemului de Management de Mediu contine:• Politica si obiectivele de mediu

  • Programe de implementare politica/atingere obiective

  • Manualul de Management

  • Proceduri generale, de sistem si operationale

  • Instructiuni de lucru, Programe de Control

  • Inregistrari

  • Documentatie tehnica: specica!ii tehnice, standarde de produs,specica!ii de proces tehnologic, standarde rom"ne, normeinterne, reguli de vericare

  • Documenta!ie organi#a!ional$: %egulament de &rgani#are 'i(unc!ionare, %egulament Intern, &rganigram$ 'i (i'a Postului

  • Documenta!ie legal$: %eglement$rile 'i legile aplicabile

  Politica si o#iectivele de ediu9

 • 8/16/2019 Practica Urban

  16/23

  *olitica de mediu este definita in documentul QDeclaratie*oliticaDirector.+anagementul la cel mai inalt nivel al S6 (R%" S%, prin director, stabileste si actualizeaza politica de mediu a organizatiei care corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupramediului ale activitatilor, produselor si serviciilor, include un anga$ament de imbunatatirecontinua si de prevenire a poluarii, de conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte la caresocietatea subscrie referitor la aspectele sale de mediu si ofera cadru pentru stabilireaobiectivelor si tintelor de mediu.

  *olitica de mediu este adusa la cunostinta intregului personal prin instruire si afisareurmarindu1se intelegerea, insusirea si aplicarea permanenta. 'ntreg personalul este incura$at sa propuna imbunatatiri ale politicii de mediu.

  &biectivele constituie reperele m$surabile care )alonea#$

  implementarea politicii . *le sunt stabilite pentru +unc!iile, nivelurile 'i

  procesele relevante.

  Plani&icare9

  /. Identi&icarea aspectelor de ediu7 %valuarea con&orarii cu cerintele legale aplica#ile

  Scopul acestei proceduri este stabilirea aspectelor de mediu, evaluarea impacturilorasupra mediului si evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale aplicabile în locaţiilesocietăţii.

  *rocedura se aplică de către tot personalul societăţii la toate activitătiile ce se desfăşoarăîn locaţiile respective dar si de catre vizitatori si subcontractanti.

  Documentele de referinta ale procedurii sunt standardele aplicabile, manualul demanagement, legile si reglementarile aplicabile, specificatiile te#nice aplicabile, autorizatii demediu si alte autorizatii, instructiuni de lucru, regulamente .

  Datele de intrare > identificarea activitatilor, date de iesire > fisa de identificare aaspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului, evaluare conformitate.

  'n urma evaluarii impacturilor asupra mediului pe baza criteriilor de evaluare stabilite seiau masuri pe masura puncta$ului obtinut, astfel pentru un scor >

  • ma$or se stabilesc obiective de mediu de catre managementul de varf şi se elaborează programme de management de mediu.

  • oderat se aplică control operaţional , se revizuieşte documentaţia de lucru, seelaborează şi G sau proceduri de lucru noi cu reguli de protecţia mediului.

  • accepta#il se menţine rutina prin ţinerea sub control a sistemului > instruirea personalului

 • 8/16/2019 Practica Urban

  17/23

  )eri&icarea procesului şi a produsului se realizează prin >

  a! compararea rezultatelor procesului obţinute prin audituri interne cu indicatorul de performanţăşi respectiv cu cerinţele pentru produs.

   b! înregistrarea rezultatului comparării în rapoarte de autoevaluare în vederea analizei .

  c! analiza de evaluare periodica a conformarii cu legislatia aplicabila.

  +#unătăţire "i e&icacitate proces se realizează prin acţiuni corective, preventive, deoptimizare, stabilite prin analiza rezultatelor.

  Rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate în formularele pentru înregistrărispecifice procedurii.

  *entru fiecare aspect din Q5ista aspectelor de mediu semnificative este fixat un obiectivsi o tinta de mediu.

  'mbunatatirea perfomantelor de mediu a organizatiei, verificarea gradului de realizare aobiectivelor si tintelor de mediu, precum si evolutia S++, se face prin urmarirea indicatorilor de performanta stabiliti prin programe de mediu. 'ndicatorii de performanta sunt astfel stabilitiincat sa fie masurabili, obiectivi si verificabili.

  :. Cerinţele legale "i de altă natură

  *rocedura se aplică de către tot personalul societăţii la toate activitătiile ce se desfăşoarăîn locaţiile respective, respectând cerinţele legale şi de reglementare F părţilor interesate pentrutoate activitătiile ce se desfăşoară în locaţiile respective F adoptate de către S( în cadrulsistemului de management, din autorizaţii.

  Rolul procedurii este de a identificarea si actualizarea continua a cerintelor legale si dealta natura pentru a realiza conformarea cu prevederile politicii, obiectivelor, tintelor si programelor de mediu.

  7rganizatia detine o lista a cerintelor legale si de alta natura care este actualizata in modcontinuu , in functie de modificarile aparute in cerinte si care sete comunicata tuturor partilorinterne.

   Ipleentare si operare

  /.Resurse, atri#utii, responsa#ilitati

 • 8/16/2019 Practica Urban

  18/23

  +anagementul la cel mai inalt nivel este responsabil pentru identificarea necesitatilor siconditiilor referitoare la resurse si sa puna la dispozitie resursele necesare pentru> transpunerea in practica a politicii de mediu si realizare a obiectivelor si tintelor, implementare, mentinerea siimbunatatirea continua a S++, conformarea cu cerintele legale si de alta natura la careorganizatia subscrie

  • Se acorda importanta deosebita> educarii si constientizarii intregului personal inspiritul politicii, al obiectivelor si tintelor de mediu, constientizarii consecintelorneindeplinirii sarcinilor care revin pe linie de S++, instruirii personalului cu scopulcunoasterii aspectelor de mediu si a impactului asupra mediului si a activitatilor pe care ledesfasoara, evaluarii performantelor personalului in scopul identificarii necesitatilor deinstruire pe ++.

  • 'nfrastructura cuprinde > cladiri cu spatii de lucru, ec#ipamente necesare desfasurarii proceselor de gestionare a aspectelor de mediu utila$e, instalatii, te#nica de calcul #ard;aresi sof;are!, servicii de transport si comunicare.

  • 'n organigrama sunt prezentate pozitiile si functiile implicate in activitatile de serealizeaza in organizatie. Responsabilitatile si autoritatile sunt definite in Q Regulamentul deorganizare si functionare a S(

  :. Instruire, constientizare si copetenta

  +anagementul de la cel mai inalt nivel are responsabilitatea de a realiza constientizareasi motivarea anga$atilor prin expunerea valorilor de mediu ale organizatiei si comunicarea politicii de mediu.

  *rin planificarea anuala a instruirilor personalului este asigurata conformarea tuturorsalariatilor cu cerintele S++, constientizarea aspectelor de mediu existente sau potentialeasociate activitatilor lor si a a responsabilitatilor lor in respectarea politicii de mediu.

  :oate persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul societatii sunt competente si auinstruirea, cunostintele profesionale, abilitatea si esxperienta necesara sa isi desfasoare activitateaastfel incat sa indeplineasca cerintele S++.

   

  3. Counicare interna si e;terna

  *rocedura se aplică de către toate persoanele şi compartimentele implicate îndocumentarea proceselor, din societate.

  6omunicarea se realizeaza pentru > cresterea constientizarii intregului personal, promovarea imbunatatirii continue a performantei de mediu, demonstrarii anga$amentuluiorganizatiei si a eforturilor sale de a imbunatati performanta de mediu.

  'n cadrul companiei exista doua tipuri de comunicare > interna intre toate nivelurile sifunctiile din cadrul organizatiei si externa cu toate partile interesate.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  19/23

  *rin aplicarea procedurii privind comunicarea este asigurata trasabilitatea informatiilor.

  1 toate etapele proceselor, inclusiv livrarea la destinaţia intenţionată a deşeurilor generate desocietate

  1 identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea şi prote$area deşeurilor generate de societate

  1 toate amplasamentele organizaţiei.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  20/23

  *rocesul presupune identificarea deseurilor generate pe amplasament, stabilirea zonelorde depozitarea a deseurilor, colectarea, manipularea si depozitarea selectiva a deseurilorgenerate, valorificarea externa a deseurilor, centralizarea datelor, inregistrare si raportareconform reglementarilor aplicabile.

  Rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate în formularele pentru înregistrări,

  specifice.

  >. $ratarea apelor uzate si intretinerea retelei interne de canalizare

  Scopul acestei instrucţiuni de lucru este de a stabili condiţiile privind tratarea apelor uzaterezultate de la spălarea autogunoierelor si a apelor pluviale.

  *ersonalul implicat> muncitori , inspector protectia mediului.

  +i$loace> separator, gratare, deznispator, vidan$e, autogunoiere, buldoexcavator,autospeciale.

  -ormularele specifice pentru inregistrari> registru cu evidenta situatiei apelor uzate,*rograme de vidan$are si decolmatare, programe de mentenanta a retelei de canalizare.

  )eri&icare

  /. *onitorizare si asurare

  *rin monitorizare si masurare se asigura >

  • (rmarirea progreselor pentru indeplinirea politicii, a obiectivelor si tintelor de mediu• +onitorizarea emisiilor si deversarilor pentru conformarea cu cerintele legale si de

  alta natura la care organizatia subscrie• +onitorizarea consumurilor • -urnizarea de informatii necesare pentru identificarea aspectelor de mediu

  semnificative• -urnizarea datelor pentru a realiza controlul activitatilor, pentru evaluarea

   performantei de mediu a organizatiei.

  :. %valuarea con&orarii7rganizatia isi evalueaza si documenteaza conformarea cu cerintele legale si de alta

  natura la care subscrie prin> efectuarea si documentarea auditurilor interne, elaborarea de plnuri de actiuni corective si preventive ca urmare a depistarii neconformitatilor, inregistrariale rezultatelor masuratorilor emisiilor de poluanti, inregistrari ale monitorizarii deseurilor generate.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  21/23

  7rganizatia are o planificare anuala a auditurilor interne pe probleme de ++, estestabilita frecventa de evaluare si raportare a indicatorilor de performanta.

  3. Audit intern

  %uditul intern se face pentru>

  • Stabilirea conformarii S++ cu anga$amentele planificate, cu cerintelestandardului SR )" 'S7 =44>344A, cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatiasubscrie

  • % stabili daca S++ este implementata si mentinut in mod eficace• 'dentificarea oportunitatilor de imbunatatire a S++

  %uditul intern asigura verificarea periodica a tuturor proceselor si elementelor din sistem,

  este efectuat de personal obiectiv si impartial , rezultatul fiind inregistrat in rapoarte de auditaduse la cunostinta managementului de la cel mai inalt nivel.

 • 8/16/2019 Practica Urban

  22/23

  Sectiunea %

  Perioada Departament ctivitatides+asurate

  1-1.0-.012 Serviciu Protectie siSanatate in Munca Pre#entarea+actorilor de risc.

  3.0-.012

   4utore

  Introducere inactivitateasocietatii :pre#entarecompanie, istoric,activitatides+asurate,

  organi#are.0102.0.012

  Colectare procesaredeseuri

   

  Pre#entarea

  programelor de

  colectare a

  deseurilor, deplasari

  pe teren,

  pre#entarea

  procesului de sortarea deseurilor, a

  echipamentelor de

  balotare

  010.0.012

  12

  15.0.012

  2.0.012

    5.001.05.012

  1215.0.012

  Departamanet reciclabile *videnta deseurilorreciclabile si a

 • 8/16/2019 Practica Urban

  23/23

  modului degestionare alacestora

  2.0.012

  0605.05.012

  Managementul Integrat 7Mediu si Calitate8

  Pre#entareasistemeului de

  management alcalitatii si almediului: proceduri,instructiuni de lucruaplicabile activitatiide colectare, sortaresi valoricare adeseurilor9

  110.05.012

  6.05.012

   4utore Conclu#ii

  Sec&iunea C

    radul de integrareGacceptare in ec#ipa de lucru a fost unu foarte bun,pot spune in proportie

  de 44T.De ce spun acest lucru..deoarece ne1au explicat foarte bine procesele de lucru,importanta colectarii selective a deseurilor si procedurile de valorificare a deseurilor,reciclarealor.  'n urma acestei experiente am dobandit aptitudini de lucru in ec#ipa , sunt mult mai punctualdecat eram inainte , o noua prespectiva privind deseurile si ce rau fac acestea planetei noastre.  6olaborarea cu tutorele firmei (rban a fost una foarte buna,ne1a a$utat in privinta intelegerii proceselor si in orice problema pe care am intampinat1o pe parcurs.