PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren -...

33
VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020 1 P Programma van T Toetsing en A Afsluiting BASISberoepsgerichte leerweg VMBO-4 2019-2020

Transcript of PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren -...

Page 1: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

1

PProgramma van

TToetsing en

AAfsluiting

BASISberoepsgerichte

leerweg

VMBO-4 2019-2020

Page 2: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

2

Page 3: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

3

Inhoud

Voorwoord 5

Toelichting 6

PTA Bewegings Onderwijs 8

PTA Biologie 9

PTA Duits

PTA Economie

11

12

PTA Economie en Ondernemen 13

PTA Engels 16

PTA Horeca, bakkerij en recreatie

PTA LOB

18

20

PTA Maatschappijkunde 21

PTA Nederlands 22

PTA Wiskunde 23

PTA Zorg en Welzijn 24

Perioden Schoolexamen 33

Page 4: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

4

Page 5: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

5

Voorwoord

Vorig schooljaar heb je al een deel van het schoolexamen gedaan; dit jaar rond

je het Schoolexamen af en aan het eind van het jaar doe je het Centraal Examen.

Dit boekje gaat over het Schoolexamen. In dit boekje staat per vak een overzicht

van toetsen die in leerjaar 4 meetellen voor het schoolexamen. Zo weet je tijdig

wat je te wachten staat.

In de Toelichting staan enkele belangrijke afspraken voor de goede gang

van zaken tijdens het schoolexamen.

In de loop van het jaar krijg je nog informatie over de gang van zaken tijdens het

Centraal Examen.

Locatiedirecteur: Mevrouw L. M. Scheffers

Afdelingsleider bovenbouw: De heer A. C. Bergmans

Page 6: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

6

Toelichting

PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een toetsoverzicht waarin per

leerjaar alle toetsen van het Schoolexamen staan.

Betekenis kolommen in schema PTA

Code: Bedoeld om de toetscijfers via het computerprogramma Magister in te voeren.

Leerstofomschrijving: Heel kort is aangegeven welke leerstof getoetst wordt.

Exameneenheid: Als leerling heb je hier niets aan; de letters en nummers verwijzen naar het onderdeel van het examenprogramma; hiermee controleert de inspectie of het examenprogramma goed wordt

uitgevoerd.

Toetsvorm: De manier waarop de leerstof getoetst wordt: bijv. schriftelijk, via een werkstuk e.d..

Periode: In welk deel van het schooljaar de toets wordt afgenomen. Een overzicht van de

schoolexamenperioden staat op de laatste bladzijde van dit boekje. De precieze datum en tijd

wordt in de les door de docent afgesproken. Net zoals 'gewone' repetities worden de schoolexamentoetsen tijdens de gewone lesuren gehouden.

Enkele toetsen worden afgenomen in een toetsweek..

Tijd: Hoe lang een toets duurt, of hoeveel uur gewerkt wordt aan bijv. een werkstuk.

Herkansbaar: Of de toets eventueel overgedaan mag worden [zie: herkansing]

Weging schoolexamen: Hoe zwaar de toets meetelt in het schoolexamen. Per vak vormen alle schoolexamentoetsen in

leerjaar 3 en 4 samen 100%.

Page 7: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

7

Overzicht Resultaten Schoolexamen In het administratieprogramma Magister is steeds de actuele cijferstand te zien.

Wanneer je denkt dat er bepaalde cijfers niet of niet goed instaan, moet je dat onmiddellijk aan je

docent doorgeven.

Herkansen Herkansen = een toets nog een keer maken; overdoen.

Omdat de cijfers van de schoolexamentoetsen meebepalen of je wel of niet slaagt, mag je aan

het eind van periode 3 één van alle afgelegde toetsen uit leerjaar 4 overdoen. Of een toets herkansbaar is staat in het PTA. Welke je kiest, bepaal je zelf!

Voor het vak maatschappijleer-1 geldt een speciale herkansingsregeling.

Maatschappijleer 1 hoort tot het verplichte deel van het examenprogramma en telt mee

bij de slaag-zakregeling, maar voor maatschappijleer 1 is geen centraal examen.

Daarom mag je voor het vak maatschappijleer-1 ook nog één onderdeel van het

schoolexamen herkansen

Inhalen Wanneer je bij een schoolexamentoets niet aanwezig bent, wegens ziekte of andere geldige reden,

dan moet je vooraf officieel absent gemeld zijn. Als de docent gecontroleerd heeft of je officieel absent gemeld bent, zal hij een nieuwe afspraak maken voor het inhalen van de

schoolexamentoets. Heb je geen geldige reden of ben je niet officieel absent gemeld, dan mag je

de toets niet inhalen en krijg je een '1' als beoordeling.

Inleveren Voor veel vakken moet je voor het schoolexamen een praktische opdracht uitvoeren (een werkstuk schrijven, een verslag maken, e.d.) Dit werk moet uiterlijk op de afgesproken datum persoonlijk

aan de docent worden gegeven (dus niet via het postvakje) of digitaal worden ingeleverd.

Niet op tijd ingeleverd Als je zonder geldige reden het materiaal van een praktische opdracht (werkstuk, verslag, e.d.) niet

op de afgesproken inleverdatum hebt ingeleverd, krijg je een cijfer dat alleen gebaseerd is op de

scorepunten die je haalde bij de tussentijdse controle momenten

Vervangende opdracht Er zijn Praktische Opdrachten en Handelingsopdrachten die specifieke activiteiten omvatten op

een vast, niet herhaalbaar tijdstip. Als je door omstandigheden de opdracht niet op de gewone

manier kon uitvoeren krijg je een vervangende opdracht. De vervangende opdracht kan een (deels) andere vorm en inhoud hebben dan de oorspronkelijke opdracht.

Page 8: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

8

Vak Bewegingsonderwijs Cursusjaar 2019/2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon R. vd Pol

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets tijd

Her

kans

baa

r

Weging SE Behaald

Resultaat

T30

Schoolexamen klas 3

V

H 41 sport oriëntatie K 9 Praktijk 2,3 1 dag Nee V

H 42 Bewegen en regelen K 10 Praktijk 1,2,3 Nee V

Totaal Schoolexamen

V

Page 9: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

9

Vak Biologie cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

Contactpersoon P. Meijering

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets

tijd

Herk

an

sb

aar

Weging

SE

T30

Schoolexamen klas 3

30 %

T41

Het lichaam in stand houden: voeding,

genotmiddelen, energie, transport en

uitscheiding

K1,2,9 schriftelijk 1,2 1 lesuur ja 10%

T42 Planten en dieren en hun samenhang: de

eigen omgeving verkend K1,2,6 schriftelijk

1,2

1 lesuur ja 10%

T43

Cellen aan de basis

Planten en dieren

Lichaam in stand houden

K1,2,4

K6

K9

schriftelijk Toetsweek

‘januari’ 1 lesuur ja 15%

T44 Reageren op prikkels K1,2,11 schriftelijk 3,4 1 lesuur ja 7,5%

T45 Van generatie op generatie K1,2,12 schriftelijk 3,4 1 lesuur ja 7,5%

T46 Centraal Examen trainingstoets K4, K6,

K9,K11, K12 schriftelijk

Toetsweek

‘maart’ 1 lesuur ja 15%

P41 Bio-medische opdracht

K3, K6 verslag 3-4 5 lesuren nee 5%

Totaal Schoolexamen

100%

Centraal

Examen

Examen

eenheid Leerstof

K4 Cellen staan aan de basis

K6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend

K9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

K11 Reageren op prikkels

K12 Van generatie op generatie

Page 10: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

10

Uitleg examenonderdelen Biologie

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken

BI/K/2 Basisvaardigheden

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie

BI/K/4 Cellen aan de basis

BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk

BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend

BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving

BI/K/8 Houding, beweging en conditie

BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding, genotsmiddelen, energie, transport en uitscheiding

BI/K/10 Bescherming

BI/K/11 Reageren op prikkels

BI/K/12 Van generatie op generatie

BI/K/13 Erfelijkheid en Evolutie

BI/V/1 Bescherming en antistoffen

BI/V/2 Gedrag bij mens en dier

BI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

BI/V/4 Vaardigheden in samenhang

Page 11: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

11

Vak Duits cursusjaar 2019-2020 Leerjaar VMBO-4 Leerweg Basis / Kader Contactpersoon M.Driegen

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets

tijd

Herk

an

sb

aar

Weging

SE

T30

Schoolexamen klas 3

35 %

H41

Maken o.a. kijk- en luisteropdracht, leesopdracht, filmopdracht onderdeel portfolio Duits

K2/K3/V3/V4

verslag inleveren

1,2,3 - Nee v

T41

Leesvaardigheid: boek 2 vereenvoudigde jeugdliteratuur onderdeel leesdossier

K3/K4/V1/V3

Schriftelijk 2 30 min

Nee 5 %

T42 Kijk- en luistervaardigheid K3/K5 V3/V5

Schriftelijk Toets week

januari

60 min Nee 20 %

T43 Schrijfvaardigheid Zakelijke brief

K3/K7 Schriftelijk 3

60 min Ja 10 %

P41 Gespreksvaardigheid: voorlezen ( uitspraak) en gesprekssituaties

K2/K3/K6

Mondeling Toets week maart

30 min

Nee 20 %

T44 (Vg)

Taalvaardigheid: Toetsen Trabitour Kapitel 19-23: lees-en luistervaardigheid, spreekvaardigheid, grammatica en woordenschat. 5x SO Wörter telt 1x, 5x Prüfung telt 4x.

K3 Schriftelijk 1,2,3 50 min per toets

Nee 10 %

Totaal Schoolexamen

100%

Centraal Examen

Examen eenheid

Leerstof

K3/K4/ V1/V3/V5

Leesvaardigheid en Kijk- en luistervaardigheid (meerkeuzevragen, met gebruik van woordenboek)

Page 12: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

12

Vak: Economie Leerjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO 4

Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Contactpersoon: Daryl Schoonderwal

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toets vorm Periode Toets tijd Herkans- baar?

Weging SE

ED3 Schoolexamen klas 3 30%

P41

Praktische opdracht naar aanleiding van

klassikaal werk. Door de docent wordt duidelijk aangegeven welke opdrachten het betreft. Moet via ELO “Opdrachten” worden ingeleverd.

K1, K2, K3, K5, K7 Verslag,

presentatie 1, 2, 3 n.v.t. nee 10%

T41 Pincode 4 VMBO B, 6e editie - Hoofdstuk 1, Hoe consumeer jij - Hoofdstuk 2, Geld moet rollen!

K1, K2, K3, K4, K8 Schriftelijk ½ 45 min ja 15%

T42 Pincode 4VMBO B, 6e editie: - Hoofdstuk 3, We gaan voor de Winst - Hoofdstuk 4 Werkt dat zo!?

K1, K2, K3, K5 Schriftelijk Toetsweek

Januari 45 min ja 15%

T43 Pincode 4 VMBO B, 6e editie - Hoofdstuk 5 Nederland Handelsland

- Hoofdstuk 6 Welvaart Wereldwijd?! K1, K2, K3, K7 Schriftelijk 3/4 45 min ja 15%

T44 Pincode 4VMBO B Hoofdstukken 1 t/m 6 (zoals hierboven genoemd)

K1, K2, K3, K4, K5, K7

Schriftelijk Toetsweek

maart 45 min ja 15%

Totaal Schoolexamen 100%

Uitleg van de examenonderdelen:

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken (alleen SE)

EC/K/2 Basisvaardigheden

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie

EC/K/4A Consumptie

EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties (alleen SE)

EC/K/5A Arbeid en productie

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven (alleen SE)

EC/K/6 Overheid en bestuur

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen (Basis 4)

EC/K/8 Natuur en milieu (alleen SE)

Page 13: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

13

Vak Economie &Ondernemen

Profielvak LOGISTIEK (P3)

Cursusjaar: 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis & Kader Contactpersoon : J Driedonks

Code Leerstofomschrijving

Examen-

eenheid Toetsvorm

Periode Toets

Tijd

Her

kan

sbaar

Weging SE

T41

Profiel: Logistiek (P3)

Hoofdstuk 3, 4 & 5

- Ontvangst, opslag uitgifte

- Vervoersdocumenten

- Bestellen en voorraad

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/3.1

Schriftelijk

1

50 min.

Ja

5%

T42

Profiel: Logistiek (P3)

Hoofdstuk 7 & 8

- Admin. voorraadbeheer

- Voorraad en Derving

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/3.3

Schriftelijk

1

50 min.

Ja

10%

P41

Praktijkopdrachten Logistiek

- Adm. voorraadbeheer

- Goederen ontvangen

- Orders verzenden

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/3.1

P/EO/3.2

P/EO/3.3

Opdracht 1 n.v.t. Nee 10%

H41

Handelingsdelen E&O*

- Inpakken en verzenden

- Presenteren - Verkoopgesprek

- Telefoongesprek

- Kassa

- Etaleren

- Computervaardigheden

P/EO/A P/EO/B

P/EO/C

P/EO/3.1

P/EO/3.2

P/EO/3.3

Handelings

-onderdeel.

n.v.t.

Ja

V

Weging Profielvak

(De 4 Profielvakken wegen samen 100% mee voor het School-Examen E&O)

25%

* Alle onderdelen binnen het handelingsdeel moeten met een voldoende worden afgesloten.

Uitleg van de examenonderdelen:

P/EO/A Algemene kennis en vaardigheden

P/EO/B Professionele kennis en vaardigheden

P/EO/C Loopbaan oriëntatie en ontwikkeling

P/EO/3.1 Ontvangst en opslag van goederen

P/EO/3.2 Verzamelen, verpakken en verzenden van goederen.

P/EO/3.3 Voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen.

Page 14: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

14

Vak Economie &Ondernemen

Profielvak ADMINISTRATIE P4

Cursusjaar: 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis & Kader Contactpersoon : J. Driedonks

Code Leerstofomschrijving

Examen-

eenheid Toetsvorm

Periode Toets

Tijd

Her

kan

sbaar

Weging

SE

T43

Profiel: Administratie (P4)

Hoofdstuk 1, 2, 3

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/4.1

P/EO/4.2

P/EO/4.3

Schriftelijk

1

50 min.

Ja

5%

T44 Profiel: Administratie (P4) Hoofdstuk 4,5

P/EO/A

P/EO/B P/EO/4.2

Schriftelijk 2 50 min Ja 5%

T45 Profiel: Administratie (P4)

Hoofdstuk 6

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/4.2

Schriftelijk 2 50 min Ja 5%

T46 Profiel: Administratie (P4)

Hoofdstuk 7

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/4.2

Schriftelijk 2 50 min Ja 5%

T47 Profiel: Administratie (P4)

Hoofdstuk 8

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/4.2

Schriftelijk 2 50 min Ja 5%

H41

Handelingsdelen E&O*

- Inpakken en verzenden

- Presenteren

- Verkoopgesprek

- Telefoongesprek - Kassa

- Etaleren

- Computervaardigheden

P/EO/A

P/EO/B

P/EO/C

Handelings-

onderdeel

1-3 n.v.t. Ja V

Weging Profielvak

(De 4 Profielvakken wegen samen 100% mee voor het School-Examen E&O)

25%

* Alle onderdelen binnen het handelingsdeel moeten met een voldoende worden afgesloten.

Uitleg van de examenonderdelen:

P/EO/A Algemene kennis en vaardigheden

P/EO/B Professionele kennis en vaardigheden

P/EO/C Loopbaan oriëntatie en ontwikkeling

P/EO/4.1 Bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en benoemen.

P/EO/4.2 De boekhouding van een (handels)onderneming bijhouden.

Page 15: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

15

Vak Economie&Ondernemen Keuzevak

‘Marketing K1’

Cursusjaar: 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis & Kader Contactpersoon : Jan Driedonks

Code Leerstofomschrijving

Examen-

eenheid Toetsvorm

Periode Toets

Tijd

Her

kan

sbaar

Weging

SE

T41

Retailformule - Hoofdstuk 1

K/EO/1.1

Schriftelijk

1

50 min

Ja

2%

P41

De Consumententest. - Verslag - Presentatie.

K/EO/1.1

Opdracht

1

n.v.t.

Ja

5%

T42

Retailformule en marketing - Hoofdstuk 4 & 5.

K/EO/1.1

Schriftelijk

1

50 min

Ja

3%

H41 Bedrijfsformule vergelijken

K/EO/1.1

Praktijk

Opdracht

1

n.v.t.

Nee

V/G

P42 Verbeterplan opstellen op basis van de marketinginstrumenten

- Praktijkopdracht 1.2

K/EO/1.2

Praktijk

Opdracht

1/2

n.v.t.

Nee

10%

P43 Presentatie verbeterplan

- Praktijkopdracht 1.3 K/EO/1.2

Praktijk

Opdracht

1/2

n.v.t.

Nee

5%

Eindcijfer Keuzevak

25%

Uitleg van de examenonderdelen:

P/EO/1.1 Het beoordelen van een bestaande Retail formule.

P/EO/1.2 Het verbeteren van een bestaande Retail formule.

Page 16: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

16

Vak Engels cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon J.Ahsmann

Code Leerstofomschrijving Examen-

eenheid Toetsvorm Periode

Toets

tijd

Herk

an

sba

ar

Weging

SE

T30

Schoolexamen klas 3

35 %

T41 Leesvaardigheid: leestoets K4 Schriftelijk 1 50min Ja

10%

T42 Hoofdstuktoets 1 K2,K3,

K4 Schriftelijk 1-2 60min Ja 5%

T43 Hoofdstuktoets 2 K2,K3,

K4 Schriftelijk 2 60min Ja 5%

P41 Spreekvaardigheid:

spreekbeurt praktijkervaring K6 Mondeling

Toetsweek

januari 10min Ja

7.5%

T44 Schrijfvaardigheid: informele

schriftelijke communicatie K7

Schriftelijk (ev.

Computer)

2 60min Ja 10%

T45 Kijk- en luistervaardigheid K5 Schriftelijk Toetsweek

januari 75min Nee 15%

T46 Hoofdstuktoets 3 K2,K3

K4 Schriftelijk 2-3 60min Ja 5%

P42 Spreekvaardigheid: Taaldorp K6 Mondeling Toetsweek

maart 15min Nee 7.5%

Totaal Schoolexamen

100 %

Centraal

Examen

Examen

eenheid

Leerstof

K2, K3,

K4

Leesstrategieën eigen maken, gebruik van woordenboek aanleren en

verfijnen.

Tekstverklaring: meerkeuze en open vragen met gebruik van

woordenboek

Page 17: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

17

Toelichting per PTA onderdeel Leerjaar 4

Onderdeel Uitleg

T30 Gemiddelde verzamelcijfers uit leerjaar 3

T41 Leesvaardigheid examen

T42 Hoofdstuktoets hoofdstuk 1 woordjes, stones,

grammar, luistervaardigheid

T43 Hoofdstuktoets hoofdstuk 2 woordjes, stones,

grammar, luistervaardigheid

P41 Spreekbeurt over stage ervaring (BK4) of gekozen

onderwerp gekoppeld aan Engelstalige cultuur (TL4)

T44 Schrijfvaardigheid formele brief

T45 Kijk- en Luistertoets Cito landelijke afname

T46 Hoofdstuktoets hoofdstuk 3 woordjes, stones,

grammar, luistervaarigheid

P42 Taaldorp Engelse spreekvaardigheid gekoppeld aan

alledaagse situaties.

Page 18: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

18

vak HBR profielmodules cursusjaar 2019-2020

leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis en kader beroepsleerweg Contactersoon Francesco Putzu

Code Leerstofomschrijving Examen eenheid

Toets vorm Periode Toetstijd Herkans-baar?

Weging SE

ED3 50%

T43

Werken in de broodbakkerij: Deel A, ongevuld kleinbrood Deel B, gevuld kleinbrood Deel C, luxe en streekproducten Deel D, getoerd gerezen

Vervaardigen van een bakkerijproduct. Een praktische opdracht naar aanleiding van de praktijklessen

P/HBR/ 2.1 2.2

Schriftelijk

Praktijk

1 t/m 3

2x45 min. 2x60 min. voor dyslextie

180 min.

Nee

Nee

12 %

13%

T44

Recreatie: Deel A, activiteiten voor sportievelingen Deel B, activiteten afstemmen met de gast Deel C, inschrijving en betaling regelen Deel D, een activiteit begeleiden Praktische opdracht naar aanleiding van de theorielessen

P/HBR 4.1

Schriftelijk

Praktijk

1 t/m 3

2x45 min. 2x60 min. voor dyslextie

90 min.

Nee Nee

12% 13%

H42

Examentraining Praktische en theoretische toets over alle profieldelen

P/HBR 1/2/3/4

Praktijk en schriftelijk

2

100 min. 115 voor dysectie

Nee v

H43

Examentraining Theoretische toets over de profieldelen in een examenomgeving

P/HBR 1/2/3/4

Praktijk en schriftelijk

3

100 min. 115 voor dyslexie

Nee v

Totaal schoolexamen 100%

Uitleg examenonderdelen:

P/HBR/1.1 een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering binnen een Horeca-, Bakkerij- en Recreatie omgeving.

P/HBR/1.2 een bijdrage leveren aan een aangenaam verblijf en de verzorging van de gasten.

P/HBR/1.3 een bijdrage leveren aan het uitvoeren van dagelijkse facilitaire werkzaamheden.

P/HBR/1.4 een bijdrage leveren aan het serveren van kleine gerechten en dranken.

P/HBR/2.1 een bijdrage leveren aan het beheer van bakkerijproducten.

P/HBR/2.2 een bijdrage leveren aan het vervaardigen van bakkerijproducten.

P/HBR/3.1 een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten.

P/HBR/3.2 een bijdrage leveren aan het bereiden van gerechten in een horecagelegenheid.

P/HBR/4.1 een bijdrage leveren aan de uitvoering van recreatieve activiteiten.

Page 19: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

19

Vak Keuzedeel gastheerspecialisatie

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis en kader beroepsleerweg Contactpersoon F.P.Putzu

Code Leerstofomschrijving Exameneenheid

Toetsvorm Periode Toetstijd

Herk

ansbaar

Weging Klas 4

Weging SE

T30 Keuzedelen leerjaar 3 75%

T41 Keuzedeel Gastheerspecialisatie Deel A, werken op locatie Deel B, werken in een pop-up restaurant Deel C, werken op feesten en partijen Deel D, werken op evenementen Praktische opdracht naar aanleiding van de theorielessen

K/HBR 1

Schriftelijk Praktijk

1,2,3 Schriftelijk 2x45 min. 2x60 min. voor dyslexie Praktijk 60 min.

Ja Nee

12% 13%

25%

Totaal keuzedelen 100 %

Uitleg examenonderdelen:

K/HBR /1 in een meer complexe praktijkomgeving service en advies verlenen aan diverse typen gasten, omgaan met gedifferentieerde vragen en de bijbehorende serveertechnieken uitvoeren.

Page 20: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

20

Vak LOB – Loopbaan

Oriëntatie & Begeleiding

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basisberoepsgerichte

leerweg

Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-

eenheid Toetsvorm Periode

Toets tijd

Herkansbaar Weging

SE

H41

Stage (zie sector Z&W/E & O/HBR)

Stageverslag

2

36 uur

Nee

V

H42

Oriëntatiedag of werkbezoek K1

Verslag of

Foto + korte

evaluatie 1,2,3 1 uur Nee V

H43

Loopbaangesprek met mentor

(evalueren van: wat heb ik al

ondernomen, met welk doel en

welke resultaten, conclusie en

het plannen van

vervolgactiviteiten)

Verslag 1,2,3 0,5 Nee V

H44 Samenvatten LOB dossier en

uploaden in DDD CV 2,3 1 uur Nee V

Page 21: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

21

Vak Maatschappijkunde cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg BASIS Contactpersoon F. v.d. Heuvel

Code Leerstofomschrijving Examen-

eenheid Toetsvorm

Periode

Toets

tijd

Herk

an

sba

ar

Weging

SE

T30

Schoolexamen klas 3

60 %

T41 Politiek K1,K2,

K3,K4

schriftelijk Toetsweek

januari

50 minuten ja 10%

P41 Campagneposter: Politiek +

verslag bezoek Binnenhof

K1, K2,

K3,K4

Mondeling of

schriftelijk

3 200

minuten-

Activiteiten

week

nee 10%

T42 Criminaliteit en rechtstaat K1, K2,

K3, K8

schriftelijk Toetsweek

maart

50 minuten ja 10%

P42 Verslag bezoek Rechtbank K1, K2,

K3, K8

Mondeling of

schriftelijk

3 150

minuten

nee 10%

Totaal Schoolexamen

100%

Centraal

Examen

Examen

eenheid

Leerstof

K8 Criminaliteit en rechtstaat

K4 Politiek en beleid

Page 22: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

22

Vak Nederlands Cursusjaar 2019 – 2020

Leerjaar VMBO-4 Leerweg Basis Contactpersoon W.Zweekhorst

Code Leerstofomschrijving Examen

eenheid Toetsvorm Periode

Toets

Tijd

Her

kan

sin

g

Weging

SE

T30

Schoolexamen klas 3

32%

T41 Taal & Taalverschijnselen K2/3/6/7 Schriftelijk

P1

oktober /

november

2x60 minuten Ja 18%

T42

Leestheorie en –vaardigheid

K2/6 Schriftelijk

P2

november /

december

60 minuten Ja 10 %

T43

Kijk- en Luistertoets (CITO) K2/4 Schriftelijk

P2/P3

toetsweek

januari

100 minuten Nee 20%

H41

Fictiedossier K8 Schriftelijk P1 t/m 3 n.v.t. Nee V

P41

Mondeling fictie K2/3/5/8 Mondeling

P3

toetsweek

maart

21 minuten Nee 20%

Totaal Schoolexamen

100%

Centraal

Examen

Examen

eenheid

Leerstof

Het C. E. bestaat uit een gedeelte zoekend lezen, begrijpend lezen, kijken en luisteren en een

gedeelte functioneel schrijven. Het gedeelte begrijpend lezen bestaat uit enkele teksten met

daarover meerkeuzevragen en open vragen. Kijken en luisteren zijn vragen aan de hand van

videofragmenten. Het functioneel schrijven bestaat uit opdrachten a.d.h.v. “een stel je voor

situatie” waarbij de leerling opdrachten krijgt zoals het schrijven van een brief, e-mail of

artikel.

Let op: t.a.v. het fictiedossier is de leerling zelf verantwoordelijk voor het (digitaal) bewaren van verslagen

en verwerkingsopdrachten. Over de delen van het fictiedossier die niet volledig zijn worden punten in

mindering gebracht bij het mondeling (P41). Het kan zelfs zijn dat de leerling voor dat onderdeel bij het

mondeling geen tentamen kan doen wanneer niets is ingeleverd. (Zie verder de regels in het boekje

fictiedossier.)

Het pta T31 wordt in twee delen afgenomen. De score van deel 1 en die van deel 2 worden opgeteld en

bepalen de totaalscore waarop het cijfer gebaseerd wordt.

Uitleg van de examenonderdelen

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken

NE/K/2 Basisvaardigheden

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid NE/K/6 Leesvaardigheid

NE/K/7 Schrijfvaardigheid

NE/K/8 Fictie

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang

Page 23: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

23

Vak Wiskunde Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon C. Molenaar

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode

Toets tijd

Her

kan

sbaa

r

Weging

SE

Behaald Resultaat

T30 Schoolexamen klas 3

30 %

T41 Algebraïsche Verbanden H3 + 7 Moderne Wiskunde Deel 4 vmbo B

K4 K5 K6

Schriftelijk

2

45 min

ja

20 %

T42 Rekenen, meten, schatten H2 + 5 Moderne Wiskunde Deel 4 vmbo B

K4 K6

schriftelijk

Toetsweek januari

45 min

ja

20 %

T43 Meetkunde, Algebra H4 + 6 + 8 Moderne Wiskunde Deel 4 vmbo B

K4 K6

Schriftelijk

Toetsweek maart

45 min

ja

30 %

Totaal Schoolexamen

100%

Centraal Examen

Examen eenheid Leerstof

K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde

K4 Algebraïsche verbanden

K5 Rekenen, meten, schatten

K6 Meetkunde

Page 24: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

24

Vak Zorg & Welzijn Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging SE

T41 Profielvak: Mens en gezondheid Deel 2

P/ZW/1 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

nee 12,5 %

T42 Profielvak: Mens en omgeving Deel 2

P/ZW/2 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

nee 12,5 %

T43 Profielvak: Mens en activiteit Deel 2

P/ZW/3 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

nee 12,5 %

T44 Profielvak: Mens en zorg Deel 2

P/ZW/4 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

nee 12,5 %

H41 Werkveldtraining P/ZW/ 1t/m4

Theorie toets RTTI niveau Praktijk-toets

Toets-week januari

2 lesuren nee V

H42 Werkveldtraining P/ZW/ 1t/m4

Theorie toets RTTI niveau Praktijk-toets

Toets-week maart

2 lesuren nee V

H43 Beroepsorientatie stage en Ervaringsgericht leren

P/ZW/ 1t/m4

Stage-verslag en portfolio

1 t/m 3 1 X 36 uur nee V

H44 Bereiden van een maaltijd

P/ZW/ 1 t/m 3

Maaltijd bereiden in de keuken

2/3 2 lesuren Nee V

Totaal Schoolexamen

50 %

` Mens en gezondheid

P/ZW/1.1 informatie geven over een gezonde leefstijl

P/ZW/1.2 een gezonde maaltijd bereiden, samenstellen en opdienen

P/ZW/1.3 ondersteunen bij een verantwoord Voedings- en bewegingspatroon en dagritme. Mens en omgeving

P/ZW/2.1 Schoonmaken en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

P/ZW/2.2 Textiel verzorgen

P/ZW/2.3 Baliewerkzaamheden verrichten

P/ZW/2.4ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen.

P/ZW2.5 bij het inrichten van een ruimte rekening houden met het gebruik van een ruimte.

Page 25: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

25

Mens en activiteit

P/ZW/3.1een eenvoudige activiteit vo or een individu en groep voorbereiden

P/ZW/3.2een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren

P/ZW/3.3een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten Mens en zorg

P/ZW/4.1 ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten.

P/ZW/4.2 ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen.

P/ZW/4.3 eenvoudige EHBO technieken toepassen

P/ZW/4.4 ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen.

P/ZW/4.5 toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken

Page 26: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

26

Vak Zorg & welzijn, keuzevak

huidverzorging

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

s

baar

Weging SE

T41 Keuzevak: Huidverzorging

K/ZW/3 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

K/ZW/ 3.1 een gezichtsverzorgende behandeling uitvoeren op basis van een huiddiagnose

K/ZW/3.2 een lichaamsverzorgende behandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant en daarbij rekening houden met de privacy van de klant

Page 27: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

27

Vak Zorg & welzijn, keuzevak

Welzijn kind en jongere

Cursusjaar 2019-2020

Leerj

aar

VMBO-4

Leer

weg

Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging SE

T41 Keuzevak: Welzijn kind en jongere

K/ZW/5 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

K/ZW/5.1 ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling

K/ZW/5.2 kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de

zelfredzaamheid te bevorderen

K/ZW/5.3 (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen

stimuleren en begeleiden

K/ZW/5.4 de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep

K/ZW/5.5 een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling

toelichten

Vak Zorg & welzijn, keuzevak

FD Catering en inrichting

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

s

baar

Weging SE

T41 Keuzevak: Facilitaire dienstverlening catering en inrichting

K/ZW/9 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

K/ZW/9.1 een ruimte verzorgd, functioneel en sfeervol gereedmaken

K/ZW/9.2 eenvoudige cateringwerkzaamheden verrichten en werken volgens HACCP

richtlijnen

K/ZW/9.3 werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen

K/ZW/9.4 eenvoudige administratieve werkzaamheden verrichten

Page 28: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

28

Vak Zorg & welzijn, keuzevak

wonen en huishouden

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging SE

T41 Keuzevak: Wonen en huishouden

K/ZW/6 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

K/ZW/6 Taak: ondersteunen bij wonen en huishouden in een thuissituatie

K/ZW/6.1 persoonlijke aandacht geven aan de klant

K/ZW/6.2informeren naar de wensen van de klant en een voorstel maken voor het

onderhoud van de woon- en leefomgeving en daarbij rekening houden met de zelfredzaamheid van de klant

K/ZW/6.3 bijdragen aan het realiseren van een veilige, schone en sfeervolle leefomgeving

K/ZW/6.4 zorg dragen voor kleding,schoeisel en linnengoed K/ZW/6.5 boodschappen in huis halen

Vak Zorg & welzijn, keuzevak ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging SE

T41 Keuzevak: Ondersteunen bij sport- en bewegings-activiteiten

K/ZW/11 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

K/ZW/11 Taak: eenvoudige, regelende taken verrichten bij sport en bewegen

K/ZW/11.1 informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de regio

K/ZW/11.2 voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi organiseren en uitvoeren

K/ZW/11.3 assisteren en instructie geven bij sport- en bewegingsactiviteiten

K/ZW/11.4 omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures

K/ZW/11.5 assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma's

Page 29: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

29

Vak Zorg & welzijn, keuzevak

welzijn volwassenen en

ouderen

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4

Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging SE

T41 Keuzevak: Welzijn volwassenen en ouderen

K/ZW/8 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

Taak:volwassenen en ouderen ondersteunen bij de algemene dagelijkse activiteiten en begeleiden bij de keuze voor een passende dagbesteding, de activiteit organiseren en de klant begeleiden

K/ZW/8.1 volwassenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen

K/ZW/8.2 volwassenen en ouderen ondersteunen bij het vinden van een geschikte dagbesteding in de buurt,het dorp of de stad.

K/ZW/8.3Een (re)creatieve activiteit voor volwassenen en ouderen organiseren en uitvoeren op het gebied van muziek,drama,beeldende vorming.

K/ZW/8.4 een klant observeren tijdens het uitvoeren van de activiteit en daarover rapporteren

Vak Zorg & Welzijn, keuzevak geuniformeerde dienstverlening en veiligheid

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4 Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging SE

T41 Keuzevak: Geuniformeerde dienstverlening en veiligheid

K/DP/6 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

Page 30: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

30

K/DP/6 Taak: op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren, fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren , rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving, zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen schoolomgeving risicovolle situaties voorkomen, regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein

K/DP/6.1 fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren

K/DP/6.2 rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving

K/DP/6.3 zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen schoolomgeving (denk aan host in kantine, ontvangst school, toezicht houden in gang of op schoolplein).

K/DP/6.4 risicovolle situaties voorkomen

K/DP/6.5 regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein

Page 31: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

31

Vak Zorg & Welzijn, keuzevak podium

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4 Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-eenheid

Toetsvorm Periode Toets Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging SE

T41 Keuzevak: Podium

K/DP/5 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

Taak: in groepsverband een voorstelling met dans, muziek of drama (of een combinatie hiervan): bedenken en uitwerken,produceren en organiseren en realiseren en

evalueren

K/DP/5.1 groepsverband een idee voor een voorstelling met dans, muziek of drama (of een combinatie hiervan) bedenken en uitwerken.

K/DP/5.2 in groepsverband een voorstelling met dans, muziek of drama (of een combinatie hiervan) produceren en organiseren

K/DP/5.3 in groepsverband een voorstelling met dans, muziek of drama (of een combinatie hiervan) realiseren.

K/DP/5.4 in groepsverband een voorstelling met dans, muziek of drama (of een combinatie hiervan) evalueren.

Page 32: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

32

Vak Zorg & welzijn, assisteren in de gezondheidszorg

Cursusjaar 2019-2020

Leerjaar VMBO-4 Leerweg Basis Contactpersoon M.N.P. de Haan

Code Leerstofomschrijving Examen-

eenheid Toetsvorm Periode

Toets

Tijd

Herk

an

sb

aar

Weging

SE

T31 Keuzevak: Assisteren in de gezondheidszorg

K/ZW/7 Theorie toets RTTI niveau Praktijk-opdrachten

1 t/m 4 30 minuten Praktijk 2 lesuren

Ja 25%

K/ZW/7 Taak: ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg, gegevens verzamelen en gezondheidsadviezen geven

K/ZW/7.1front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk.

K/ZW/7.2 zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur

K/ZW/7.3 in opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de klant Over zijn of haar gezondheid

K/ZW/7.4 de klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen gezondheid in een gesimuleerde omgeving

K/ZW/7.5 voorlichting geven over mondhygiëne

Page 33: PProgramma van - oosterlichtvianen.nl · - Verkoopgesprek - Telefoongesprek - Kassa - Etaleren - Computervaardigheden P/EO/A P/EO/B P/EO/C P/EO/3.1 P/EO/3.2 P/EO/3.3 Handelings-onderdeel.

VMBO-4 BASISberoepsgerichte leerweg 2019-2020

33

Tijdsindeling Perioden Cursusjaar 2019-2020

school

weken week nr. examenzaken

perio

de 1

1 week 36 2 week 37 PROFIELWERKSTUKWEEK TL4

3 week 38

4 week 39

5 week 40

6 week 41

7 week 42

week 43 HERFSTVAKANTIE

8 week 44

9 week 45 STAGEWEEK BK4

10 week 46

perio

de 2

11 week 47

12 week 48

13 week 49

14 week 50

15 week 51

week 52 KERSTVAKANTIE

Week 1 KERSTVAKANTIE

16 week 2

17 week 3

18 week 4 PTA-WEEK (START 22 JANUARI)

19 week 5

20 week 6

perio

de 3

21 week 7 HERKANSING PTA’S KLAS 4 (10 FEBRUARI)

22 week 8

week 9 KROKUSVAKANTIE

23 week 10

24 week 11 TOETSWEEK BK4 (START 12 MAART)

25 week 12

26 week 13 PTA-WEEK TL4 & HERKANSING PTA BK4

27 week 14

PRAKTIJKEXAMEN-KBL

EXAMENTRAINING BBL

28 week 15 Vr: Goede vrijdag

PRAKTIJKEXAMEN-BBL

EXAMENTRAINING KBL

HERKANSINGEN PTA TL4

29 week 16 Ma: 2e Paasdag

DIGITALE EXAMENS BK4

EXAMENTRAINING TL

week 17 MEIVAKANTIE

week 18 MEIVAKANTIE

30 week 19 BEVRIJDINGSDAG (di) CENTRALE EXAMENS TL4 (07-05 TM 19-05)

perio

de 4

31 week 20 CENTRALE EXAMENS TL4 (07-05 TM 19-05)

32 week 21 Hemelvaart (21&22 mei)

CENTRALE EXAMENS TL4 (07-05 TM 19-05)

EINDEXAMEN GALA (20-05)

33 week 22 FANTASIALAND (optie)

34 week 23 2e Pinksterdag (1 juni)

35 week 24 UITSLAG EXAMENS EERSTE TIJDVAK (10 JUNI)

36 week 25 EXAMENS 2E TIJDVAK (BBL/KBL/TL)

37 week 26 UITSLAG 2E TIJDVAK (VRIJDAG 26 JUNI)

38 week 27 DIPLOMAUITREIKING (WOENSDAG 1 JULI)

39 week 28

40 week 29

week 30 ZOMERVAKANTIE