PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie...

of 33 /33
PowerPoint presentatie Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en Jeugdzorg GGZ 18 - 26-06-2013

Embed Size (px)

Transcript of PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie...

Page 1: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Expertmeeting AWBZ en Jeugdzorg

GGZ 18 -

26-06-2013

Page 2: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Langdurige zorg

Brief staatssecretaris april 2013

Page 3: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Veranderingen AWBZ

AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

kern-AWBZ alleen nog voor mensen die in een instelling

moeten verblijven.

vanaf 1-1-2015 kan geen aanspraak meer worden

gemaakt op AWBZ functies individuele begeleiding,

groepsbegeleiding (dagbesteding), kortdurend verblijf en

persoonlijke verzorging.

Page 4: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Veranderingen gemeente (1)

Vanaf 1-1-2015 wordt gemeente verantwoordelijk voor

ondersteuning van inwoners.

Ondersteuning met minder middelen:

- begeleiding, kortdurend verblijf : 25% korting

- persoonlijke verzorging : 15% korting

- huishoudelijke hulp : 40% korting

Page 5: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Veranderingen gemeente (2)

Onderwerp Verandering Invoerings-

datum

Landelijk budget

Extramurale begeleiding 75% AWBZ budget naar gemeenten 1-1-2015

€ 8,4 miljard Verzorging 85% AWBZ budget naar gemeenten 1-1-2015

Hulp huishouden 40% korting op rijksuitkering Wmo 1-1-2015

Sociale wijkteams Extra budget naar gemeente 1-1-2015 € 50 miljoen

Wijkverpleegkundige Extra budget naar Zorgverzekeraar 1-1-2015 € 200 miljoen

Cliëntondersteuning Budget AWBZ (MEE) naar gemeente 1-1-2015 ?

(Financieel) maatwerk

voor mensen met

beperking

60% budgetten diverse regelingen

naar gemeente

1-1-2014 Oplopend tot € 700 miljoen

in 2017

Page 6: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Expertmeetings AWBZ

Stand van zaken

Page 7: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

Expertmeeting betrokken partijen

Gezamenlijke zoektocht naar een passende sociale infrastructuur aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten 28 (bestaande en nieuwe) concepten aangeleverd; Breed palet aan ideeën Zoektocht naar samenwerking in de wijk tussen verschillende uiteenlopende partners

Page 8: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

Expertmeeting betrokken partijen

-

Belangrijk rode draad in de voorstellen: - Zoektocht naar samenwerking - Focus op de wijk en betrekken bestaande structuren in de wijk - Aansluiting tussen de verschillende lijnen - Aandacht voor dagbesteding ook arbeid daarbinnen - Zoektocht naar maatwerking - Kostenbesparing?

-Wat is u opgevallen?

Page 9: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Ondersteuning anders geregeld?

Page 10: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Uitgangspunten ondersteuning

gemeente (1)

compensatieplicht i.p.v. zorgplicht

AWBZ kent zorgplicht, Wmo heeft compensatieplicht

eigen kracht en eigen mogelijkheden centraal

Persoon zelf Netwerk

Vrijwilligers/

Collectieve arrangementen

Professionele (individuele) zorg

Page 11: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Uitgangspunten ondersteuning

gemeente (2)

Nadruk op participatie i.p.v. zorg

Ga uit van wat iemand nog wel kan i.p.v. wat iemand niet

meer kan.

Kijk wat iemand kan betekenen voor haar/zijn omgeving.

Zwaartepunt van 2e naar 1e naar 0e lijn

Verschuiving van dure geïndiceerde zorg naar goedkopere

1e lijnszorg, welzijnswerk en vrijwilligerswerk.

Welzijn op recept.

Page 12: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Uitgangspunten ondersteuning

gemeente (3)

Zoveel mogelijk dichtbij op wijk- en buurtniveau Gebruik maken van de wijkvoorzieningen (mfa’s).

Inzet sociale wijkteam (incl. wijkverpleging).

Meer met algemene voorzieningen

Minder allerlei aparte, individuele arrangementen maar meer

met collectieve voorzieningen.

Meer inzet vrijwilligers en mantelzorgers Meer aandacht voor mantelzorgondersteuning.

Mensen met uitkering inzetten als vrijwilliger.

Ondersteuning bij bemiddeling vrijwilligers e.d.

Page 13: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Uitgangspunten ondersteuning

gemeente (4)

Meer ruimte voor de professional Gemeente meer in regierol.

Meer verantwoordelijkheid bij de partijen.

Minder indicatiestelling.

Kostenbesparing/goedkoper werken Beter /efficiënter benutten infrastructuur (gebouwen, vervoer,

personeel etc.).

Ontwikkelen nieuwe arrangementen.

Page 14: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Optie: gebiedsgerichte aanpak,

schillenmodel

Bewoners zelf, mantelzorgers, vrijwilligers, algemene maatschappelijk werk, welzijnsvoorzieningen, cliëntondersteuning, sociale wijkteams etc.

Ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en verzorging

Eerste schil

Tweede Schil Derde schil

Meer specifieke, specialistische ondersteuning zoals dagbesteding, begeleid wonen, daklozenopvang

Page 15: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

EERSTE SCHIL

Eerste schil (de basis): bewoners zelf, mantelzorgers, vrijwilligers informatie- en advies (fysiek/digitaal) sociale wijkteams/cliëntondersteuning inloopvoorzieningen welzijnsactiviteiten in de mfa's/ontmoeting/daginvulling maatschappelijk werk vrijwilligersplaatsen bij partijen (in de wijk) toegankelijk openbaar vervoer geschikte woningen (aangepast/beschermd, woonzorgzones) gezonde leefstijl huisartsen, eerstelijnszorg

Deel decentralisatiebudget kan worden ingezet om eerste schil te versterken en “geschikt” te maken voor nieuwe groepen.

Page 16: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

TWEEDE SCHIL

Tweede schil: ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, verzorging en begeleiding individuele Wmo voorzieningen (aangepast vervoer, rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen e.d.) Ondersteuning (huishoudelijke hulp, verzorging en/of begeleiding) kan per wijk/stadsdeel worden georganiseerd, bijvoorbeeld met hoofdaannemers. Hoofdaannemer is binnen de gestelde financiële en inhoudelijke kaders verantwoordelijk voor bieden passende ondersteuning aan de inwoners in een bepaald gebied.

Page 17: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

TWEEDE SCHIL (vervolg)

Geen indicatiestelling/voor elke cliënt wordt een ondersteuningsplan opgesteld.

Er wordt gewerkt met wijkbudgetten. Een deel van het decentralisatiebudget wordt omgerekend in wijkbudgetten.

Page 18: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

DERDE SCHIL

Derde schil: specifieke dagbesteding begeleid wonen daklozenopvang AWBZ voorzieningen Dagbesteding zoveel mogelijk regelen binnen 1e schil: - bieden van algemene activiteiten in mfa’s (combinatie welzijn/zorg) - bieden van alternatieven voor dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk Specifieke dagbesteding (via 3e schil alleen voor inwoners die niet in 1e schil geplaatst kunnen worden en voor wie dagbesteding nodig is. Deel van het decentralisatiebudget wordt ingezet om dagbesteding e.d. in te kopen.

Page 19: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Proces Wmo/AWBZ nu

indicatie

• CIZ stelt indicaties voor AWBZ voorzieningen

• MO-zaak stelt indicaties voor Wmo voorzieningen

• met indicatie wordt recht op zorg vastgelegd (omvang en aard)

• cliënt kan kiezen tussen zorg en natura en PGB

levering

• zorg in natura: klant kan kiezen tussen gecontracteerde partijen

• PGB: klant kan zelf kiezen hoe PGB wordt ingevuld

afrekening

• gemeente betaalt Wmo leveranciers o.b.v. aantal geleverde producten/uren

• zorgkantoor betaalt AWBZ leveranciers o.b.v. aantal geleverde producten/uren (tot de maximaal afgesproken productie)

Page 20: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Proces Wmo o.b.v. schillenmodel

indicatie

• alleen nog indicatiestelling voor vervoers- en woonvoorzieningen en bepaalde specifieke voorzieningen in de derde schil

• PGB nog heel beperkt mogelijk (rekening houdend met landelijke regelgeving)

• bewoner kan zich rechtstreeks melden bij sociaal wijkteam

levering

• sociaal wijkteam maakt ondersteuningsplan (inzet eerste schil plus eventueel verwijzing naar hoofdaannemer tweede schil), uitgangspunt zoveel mogelijk regelen binnen eerste schil

• hoofdaannemer bepaalt aard en omvang ondersteuning 2e schil (huishoudelijke hulp, verzorging, begeleiding).

afrekening

• deel decentralisatiebudget wordt ingezet voor (versterking) eerste schil

• deel decentralisatiebudget wordt ingezet voor ondersteuning tweede schil (in vorm van wijkbudgetten)

• deel decentralisatiebudget wordt ingezet voor specifieke ondersteuning (derde schil).

Page 21: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Consequenties

Consequenties burger: Krijgt geen indicatie maar ondersteuningsplan Krijgt een meer integraal ondersteuningsaanbod (hoofdaannemer verantwoordelijk voor integraal aanbod) Kan alleen nog in bijzondere situaties een PGB krijgen Heeft minder keuzemogelijkheden (is aangewezen op hoofdaannemer in zijn/haar wijk/stadsdeel) Kan bij overgang te maken krijgen met andere hulpen Krijgt per saldo minder professionele ondersteuning/moet zelf meer regelen

Page 22: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Consequenties

Consequenties partijen: Beperkt aantal partijen wordt gecontracteerd (hoofdaannemers, rest wordt onderaannemer of valt buiten de boot) Vereist hele andere manier van werken/werk organiseren (partij wordt zelf verantwoordelijk voor verdeling van beschikbare ondersteuningsbudget) Minder bureaucratie Krijgt meer mogelijkheden om eigen deskundigheid te benutten Consequenties gemeente: Krijgt een nadrukkelijke regierol en is minder direct bij de uitvoering betrokken Moet een goede manier van (kwaliteits)controle /“meetinstrument” ontwikkelen Loopt minder financiële risico’s (wijkbudgetten i.p.v. open eind regeling) Moet investeren in goede overgang (omslag zal leiden tot onrust) Moet juridische/financiële risico’s goed in beeld hebben

Page 23: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Ontwikkelingen jeugdzorg

Bijeenkomst GGZ 18- 26 juni 2013

Page 24: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Veranderingen Jeugdzorg

Jeugdhulp naar gemeente 1-1-2015

Jeugdhulp: gesloten jeugdzorg, provinciale jeugdzorg,

jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-verstandelijk

beperkten (jeugd-vb), jeugd-geestelijke gezondheidszorg

(jeugd-ggz) en ook de functies begeleiding en persoonlijke

verzorging gaan hieronder vallen.

Recht op zorg wordt plicht tot voorziening voor jeugdhulp

2015 overgangsjaar

Page 25: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Financiën

Minder geld: 15% korting via ingroeimodel

Basis 2015: historische verdeelsleutel

Vanaf 2016 nieuwe verdeelsleutel

Page 26: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Omvang groep Lelystad

Het totaal aantal jongeren met enige vorm van zorg is niet het totaal van deze cijfers omdat er dubbelingen tussen de zorgvormen zitten.

aantal unieke jongeren

per zorgvorm

AWBZ 780

Zorgverzekeringswet

(GGZ) 1475

Provinciale jeugdzorg 910

Jeugdzorg plus (Rijk) 20

Page 27: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Uitgangspunten ondersteuning

gemeente

Het centrale uitgangspunt is eigen kracht en eigen

mogelijkheden centraal

Persoon zelf Netwerk

Vrijwilligers/

Collectieve arrangementen

Professionele (individuele) zorg

Page 28: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Richting

• alle hulp voor jeugdigen integraal aanbieden

• terugdringen beroep op gespecialiseerde zorg

• zorg op de juiste plaats, dichtbij het gezin (thuis, school, buurt)

• opvoedomgeving versterken

Page 29: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Lokaal&bovenlokaal

Lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet

Bovenlokaal is er sprake van intensieve samenwerking

met de 6 Flevolandse gemeenten (en provincie) en

Jeugdzorgpartners.

• Uitvoeringsplan 2014

• Transitiearrangement m.b.t. bovenlokaal

Page 30: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Ontwikkelopgaven

CJG

CJG is cruciaal in slagen transitieagenda

CJG de schakelfunctie horizontaal en verticaal

Page 31: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Ontwikkelopgaven

CJG

Ontwikkeling (door)groeimodel CJG Lelystad met

aandacht voor functie, positie, bestaande en nieuwe

taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden.

1e en 2e lijn “binnen” CJG netwerk Lelystad

Doel: CJG effectieve werkwijze van

-preventieve interventies, eenvoudige en complexe

ondersteuning

-signaleren, diagnosestelling en zorgtoeleiding.

Page 32: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Ontwikkelopgaven Multiproblem

gezinnen en Passend onderwijs

Multiproblem gezinnen (MP)

In beeld brengen van de omvang en diepte van de

problematiek en ontwikkeling van een MPaanpak

Lelystad. Doel: één gezinsmanager op MP gezin!

Passend onderwijs

Organiseren van doorlopende zorg en ondersteuning bij

overgangsmomenten in en naar het onderwijs. Doel:

eenduidige werkwijze en samenwerking tussen onderwijs

en zorg wordt ontwikkeld. Onderwijs partner in CJG

netwerk!

Page 33: PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ en … en welzijn... · PowerPoint presentatie Lelystad Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 . PowerPoint presentatie

PowerPoint presentatie Lelystad

PowerPoint presentatie Lelystad

Dank voor uw aandacht.