PowerPoint-presentatie - Engineersonline.nl

of 19 /19
16-5-2017 1 Safety Event 9 mei 2017 Eisen noodstop bij een samenstel van machines A. Probleemstelling noodstopfilosofie bij een samenstel van machines B. Wanneer spreken we over een samenstel volgens de MRL-Guide C. Eisen uit Wet- & Regelgeving D. Welke mogelijkheden biedt de noodstopnorm EN-ISO 13850 E. Voorbeelden oplossingsrichtingen F. Welk veiligheidsniveau moet een noodstopcircuit hebben? G. Ontwerpproces functionele veiligheid, Faalmodi, diagnose, foutreactie H. Information for use Harry Krosse - Directeur en Senior Consultant D&F Consulting b.v. PASSION FOR SAFETY

Embed Size (px)

Transcript of PowerPoint-presentatie - Engineersonline.nl

PowerPoint-presentatieEisen noodstop bij een samenstel van machines
A. Probleemstelling noodstopfilosofie bij een samenstel van machines B. Wanneer spreken we over een samenstel volgens de MRL-Guide C. Eisen uit Wet- & Regelgeving D. Welke mogelijkheden biedt de noodstopnorm EN-ISO 13850 E. Voorbeelden oplossingsrichtingen F. Welk veiligheidsniveau moet een noodstopcircuit hebben? G. Ontwerpproces functionele veiligheid, Faalmodi, diagnose, foutreactie H. Information for use
Harry Krosse - Directeur en Senior Consultant D&F Consulting b.v.
PASSION FOR SAFETY
“passend”, verplicht,
A. Probleemstelling noodstopfilosofie samenstel
Bedenk de filosofie vóór de uitvraag!
Meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de risicobeoordeling en de eisen uit de Wet- & Regelgeving.
Stel overzichts-lay-out van de machines op. Neem in ogenschouw:
- Uniformiteit overige productielijnen; - Aantal werkplekken en operators. - Overzichtelijkheid voor de operators;
A. Probleemstelling noodstopfilosofie samenstel
1.2.4.4. Complexe machines Machines of machinedelen die zijn ontworpen om in combinatie te functioneren, moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de stopinrichtingen — met inbegrip van de noodstopinrichtingen — niet alleen de machine, maar tevens alle daarmee verbonden installaties kunnen stopzetten, indien het blijven functioneren daarvan gevaar kan opleveren.
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
Toelichting 2e editie op de MRL §203
Tevens moeten de noodstopinrichtingen alle verbonden eenheden van de samengestelde machine uitschakelen indien dit belangrijk is om bedieners van één eenheid van een samengestelde machine in een noodgeval in staat te stellen verbonden eenheden van de machine buiten werking te stellen.
Als een samengestelde machine onderverdeeld is in verschillende zones die bestuurd worden door verschillende normale stopinrichtingen en noodstopinrichtingen, moeten deze zones duidelijk worden aangegeven en moet duidelijk worden aangegeven welke elementen van de samengestelde machine bij welke zone horen.
De raakvlakken tussen zones moeten zodanig worden ontworpen dat het blijven functioneren van uitrusting in één zone geen aanleiding kan geven tot gevaarlijke situaties in andere zones die zijn stopgezet.
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
Normatieve teksten Samenbouw Bron: Guide 2006/42/EC, §39
‘Een groep eenheden van machines of niet-voltooide machines wordt pas als samenstel van machines beschouwd als aan alle volgende criteria wordt voldaan: 1. De samenstellende eenheden worden samengevoegd om een
gemeenschappelijke functie te vervullen, bijvoorbeeld de totstandbrenging van een bepaald product.
2. De samenstellende eenheden zijn functioneel zodanig verbonden dat de werking van elke eenheid rechtstreeks van invloed is op de werking van andere eenheden of van het samenstel als geheel, zodat een risicobeoordeling nodig is voor het hele samenstel.
3. De samenstellende eenheden hebben een gemeenschappelijk besturingssysteem.
Een groep machines die op elkaar zijn aangesloten, maar onafhankelijk van elkaar werken, wordt niet beschouwd als een samenstel van machines in voornoemde zin.’
SAMENSTELLEN
PASSION FOR SAFETY
NEN-EN-ISO 12100 Risicobeoordeling §6.2.11.1
Ten behoeve van noodstoppen, voor een stop die het gevolg is van beschermende voorzieningen en/of voor het onderbreken van de energievoorziening en laten wegvloeien van energie, mag een samenstel van machines in verschillende zones worden verdeeld. De verschillende zones moeten duidelijk zijn aangegeven en het moet duidelijk zijn welke delen van de machine bij welke zone horen. Op dezelfde wijze moet duidelijk zijn welke bedieningsorganen (bijvoorbeeld van de noodstopvoorzieningen, energie onderbrekingsvoorzieningen) en/of beschermende voorzieningen bij welke zone behoren. De raakvlakken tussen zones moeten zo worden ontworpen dat geen enkele functie in de ene zone gevaren oplevert in een andere zone die ten behoeve van een ingreep is stopgezet.
Zodra na een noodstopopdracht de actieve werking van de noodstop- voorziening is beëindigd, moet het gevolg van deze opdracht in stand blijven tot dat het wordt teruggesteld. Dit terugstellen mag alleen mogelijk zijn op de plaats waar de noodstopopdracht is geïnitieerd. Het terugstellen van de voorziening mag de machine niet herstarten, maar het herstarten alleen toelaten.
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
NEN-EN-ISO 11161 IMS Integrated Manufacturing Systems
§8.2 Span of control gerelateerd aan de zones dienen bepaald te worden in overeenstemming risicobeoordeling en relevante C-normen, rekening houdende met: Fysieke Lay-out; Het productieproces zelf; De toegang tot de taakzones.
§ 8.11 The integrator shall design and construct the IMS so that the emergency stop can stop not only the component machine(s) but also all equipment upstream and/or downstream if their continued operation can be hazardous.
After the actuation of an emergency stop device for a zone, no hazards shall exist at the interface between this zone and other areas of the system.
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
§ 8.11 – vervolg
All IMS emergency stop devices shall have the same span of control or shall have clearly identified spans of control.
All emergency stop devices for a task zone shall have the same span of control. The span of control may include multiple zones.
Actuation of the emergency stop shall not create additional hazard(s).
Where manual intervention with suspended safeguarding is provided, readily accessible emergency stop devices shall be located within the task zone(s).
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
De noodstopfunctie moet te allen tijde beschikbaar en operationeel zijn, ongeacht de bedrijfsmodus.
Noodstop voor Mens, Machine, Product en Milieu. Naar een veilige toestand brengen.
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
Noodstopfunctie algemeen
Ontwerp de noodstopfunctie zodanig dat de bediener bij de beslissing voor het gebruiken van de noodstopvoorziening, niet de gevolgen van een eventuele noodstop hoeft te overwegen.
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
Neem daarnaast maatregelen om verwarring bij niet actieve bedienunits te voorkomen zoals: - Colour changing; - Afschermen inactieve NS; - Opbergen niet gebruikte bedienunits; - Licht de maatregelen toe in de gebruiksaanwijzing.
C. Eisen uit Wet- & Regelgeving
PASSION FOR SAFETY
§ 4.1.2. Span of control of emergency stop device(s)
In principe ‘single span of control’ dus elk noodstoptoestel stopt de gehele machine. (shall)
Bij uitzondering multiple spans of control bijvoorbeeld bij onnodige verstoring van de productie of aanvullende gevaren.
Span of control kan dus zijn:
Sectie; Machine; Groep van machines.
D. Noodstopnorm EN-ISO 13850
PASSION FOR SAFETY
D. Noodstopnorm EN-ISO 13850
PASSION FOR SAFETY
Bij multiple spans of control:
Duidelijk gedefinieerd en herkenbaar; Duidelijk verband tussen een gevaar en de noodstopdrukker; Bij het noodstoptoestel is de span of control duidelijk herkenbaar; Drukken van een noodstopknop creëert geen aanvullende gevaren
in een andere span of control; Drukken van een noodstopknop verhindert niet het bedienen
van een noodstop in een andere span of control; Neem instructies op in de gebruiksaanwijzing.
Monteer noodstopdrukkers met verschillende span of control niet naast elkaar (indien praktisch mogelijk).
D. Noodstopnorm EN-ISO 13850
PASSION FOR SAFETY
E. Voorbeelden oplossingsrichtingen
Meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de risicobeoordeling en eisen uit Wet- & Regelgeving:
1. Single span of control (‘Lijnnoodstop’) voor het gehele samenstel van machines
Bij één overkoepelende besturingskast, geen probleem.
Bij meerdere besturingskasten:
a. Externe schil om diverse besturingskasten die gehele hoofdstroom uitschakelen met enkele centrale noodstopknoppen.
b. Veiligheid-PLC’s van separate kasten koppelen via bussysteem of andere wijze om lijnnoodstop te creëren (b.v. contactelementen op adapter van NS voor separaat NC circuit te creëren.)
Let op terugkoppelcircuits en verschil in veiligheidsniveaus subsystemen.
PASSION FOR SAFETY
De motorcontactoren schakelen redundant de hoofdstroom van beide lijnen uit middels centrale Noodstoptoestellen
PASSION FOR SAFETY
E. Voorbeelden oplossingsrichtingen
Meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de risicobeoordeling en eisen uit Wet- & Regelgeving:
2. Multiple spans of control voor het samenstel
Aanduiding middels gekleurde vloerlijnen en aanduiding op of rondom noodstoptoestellen.
Lay-out waarin duidelijk is wat de span of control is van elk separaat noodstoptoestel.
PASSION FOR SAFETY
16-5-2017
12
Elke machine heeft een eigen besturingskast, geen samenstel. Span of control zichtbaar door kleuren op vloer, op noodstopknop en instructie aanbrengen.
E. Voorbeelden oplossingsrichtingen
PASSION FOR SAFETY
Stappenplan bij opdeling in zone’s:
1. Welke eisen zijn van toepassing uit W&R. 2. Voer een risicobeoordeling uit. 3. Bepaal de veiligheidsniveau’s. 4. Ontwerp de veiligheidsfuncties conform SIL en/of PL. 5. Stel een noodstopoverzicht op met daarop duidelijk de span of
control van elk noodstoptoestel. 6. Zorg ervoor dat er geen verwarring mogelijk is (b.v. kleuren)
a. Is er uniformiteit met andere lijnen binnen de productiehal? b. Wisselen operators periodiek van productielijn?
7. Voorzie de machines/noodstoptoestellen van noodstopoverzicht/ lay-out, instructie(s).
1. Houd periodiek toolboxmeetings voor de operators en onderhoudspersoneel betreffende de noodstopfilosofie.
2. Verwerk een en ander in het Technisch Dossier.
E. Voorbeelden oplossingsrichtingen
PASSION FOR SAFETY
EN-ISO 13850: 4.1.5 Emergency stop equipment
4.1.5.1 The safety related parts of the control system or subsystems which perform the emergency stop function shall comply with the relevant requirements of ISO 13849-1 (PL) and/or IEC 62061 (SIL).
Determination of the Performance Level (PL) or SIL required should take into account the purpose (Risicobeoordeling) of the emergency stop function, but the minimum required is PLr c or SIL 1.
NOTE The emergency stop function can share safety related parts with other safety functions taking into account the requirements of ISO 13849-1 and/or IEC 62061.
PASSION FOR SAFETY
F. Welk veiligheidsniveau
“Stapelen” van veiligheidsniveau’s.
Als de noodstopfunctie alleen bedoeld is om bij falen van overige veiligheidsfuncties in te kunnen grijpen hoef je niet te “stapelen” .
Meerdere besturingskasten met verschillende veiligheidniveau’s? Let dan op dat de gemeenschappelijke delen (subsystemen)
voldoen aan het hoogste veiligheidniveau.
PASSION FOR SAFETY
Actuator (OUTPUT)
Controller (LOGIC)
Sensor (INPUT)
FOUT: Enkelvoudige Noodstopknop PL=c schakelt redundante logic en actuators (PL=e) van andere machine uit.
PASSION FOR SAFETY
Samenstel met meerdere besturings- kasten Single Span of control
G. Ontwerpproces - Faalmodi – Diagnose - Foutreactie
Doel:
Leren bepalen welke faalmodi er zijn. Welke faalmodi (tijdig) gediagnosticeerd worden. Wat de foutreactie is. Gevaarlijk falen en single point of failure.
Life cycle safety
PASSION FOR SAFETY
Beschrijving faalmodi
Navolgende faalmodi zijn geanalyseerd: 1. Onderbreking contact. 2. Overbrugging contact. 3. Sluiting kanaal naar aarde. 4. Sluiting kanaal naar plus. 5. Onderlinge sluiting kanalen. 6. Losraken noodstopcontacten in behuizing. 7. Breuk in noodstopknop.
Beschrijving CCF
8. Fysiek losraken contactblok 2NC van noodstop. 9. Noodstop raakt vol/halfvol water of andere vloeistof.
G. Ontwerpproces - Faalmodi – Diagnose - Foutreactie
PASSION FOR SAFETY
HDS: Faalmodi, diagnose en foutreactie
Beschrijving van de diagnose functies
De diagnose vindt plaats in de inputkaart en de Safe-PLC. Ad. 1: Onderbreking contact; wordt direct door logica gedetecteerd. Ad. 2: Overbrugging contact; wordt gedetecteerd bij aanspraak (demand) op noodstopfunctie door discrepantiebewaking in logica. Ad. 3: Sluiting kanaal naar aarde; wordt direct gedetecteerd door logica. Ad. 4: Sluiting kanaal naar plus; wordt direct gedetecteerd door takpulsbewaking in logica. (pulstrein uit logica). Ad. 5: Onderlinge sluiting kanalen; wordt direct gedetecteerd door logica bij gebruik twee verschillende taktpulsen. (pulstrein uit logica). Ad. 6: Losraken noodstopcontacten in behuizing; wordt bij aanspraak (demand) op noodstopfunctie door discrepantiebewaking in logica. Ad. 7: Mechanische breuk in noodstopknop; wordt tijdens prooftest of normaal gebruik gedetecteerd. Machine schakelt dan niet af. Ad. 8: Wordt tijdens prooftest of normaal gebruik gedetecteerd. Machine schakelt dan niet af. Ad. 9: Wordt tijdens prooftest of normaal gebruik gedetecteerd. Machine schakelt dan niet af. Onderlinge sluiting kan gedetecteerd worden door gebruik twee verschillende taktpulsen.
G. Ontwerpproces - Faalmodi – Diagnose - Foutreactie
PASSION FOR SAFETY
Beschrijving van de voorgenomen foutreactie functies
Voor de noodstop wordt een gecertificeerde software bouwsteen gebruikt. Ad. 1, 3, 4, 5 en 9 leiden direct tot afschakeling door FB bouwsteen. Ad. 2 en 6 leiden tot afschakeling als een aanspraak plaatsvindt. Voor meer diagnose kan 8-bits ‘DIAG’ van FB gebruikt worden. Ad.7 en 8 leiden niet tot afschakeling. Bepaal eveneens of passivering per input of per groep inputs plaatsvindt.
G. Ontwerpproces - Faalmodi – Diagnose - Foutreactie
PASSION FOR SAFETY
De fabrikant dient de gebruiker te informeren over alle relevante aspecten ten aanzien van veiligheidsfuncties.
Dit om te garanderen dat de veiligheidsfuncties gedurende de gehele levenscyclus blijven doen waarvoor ze ontworpen zijn, nl:
De machine bij falen naar een veilige toestand brengen; De fout tijdig diagnosticeren.
Een en ander staat beschreven in:
Hfdst. 11 PL norm EN-ISO 13849-1; Hfdst. 7 SIL norm EN-IEC 62061.
Er zit verschil tussen de beschreven onderwerpen uit beide normen.
H. Information for use veiligheidsfuncties
PASSION FOR SAFETY
1. Uitgebreide beschrijving van de componenten, installatie en bevestiging.
Input: Schmersal BNS 33-12Z veiligheidsensor met beschermingsgraad IP 67; aansluiting Boflex kabel/M8 stekker; aansluitkabel 4 x 0,25 mm2; schakelstroom max. 400 mA; schokbestendigheid 30 g/11 ms; omgevingstemperatuur -25 °C ... +70 °C; aandraaimoment max. 0,3 Nm; spanning 32 V; schakelspanning max. 100 VAC; zekere schakelafstand 5 mm; zekere uitschakelafstand 15 mm)
H. Information for use veiligheidsfuncties
PASSION FOR SAFETY
2. Bedienmodi waarin de veiligheidsfunctie actief is / niet actief is. 3. Functionele beschrijving van de werking. 4. Veiligheidsniveau en architectuur. 5. Triggering action. 5. Response time. 6. Block diagram & stroomkringschema.
Schmersal BNS 33-
PASSION FOR SAFETY
Onderwerpen vervolg:
7. Mission time – T10d tijd. 8. Testinterval en uit te voeren (proof)testen (beschrijf het stap voor stap
vanaf het activeren welke componenten (code, LED aanduiding) op welke volgorde schakelen.
H. Information for use veiligheidsfuncties
PASSION FOR SAFETY
- Visuele inspectie behuizing en pakking op breuk, veroudering; - Aansluitdraden vast in klemmen; - Bekabeling niet beschadigd of verouderd, goed afgeschermd; - Sensor goed uitgelijnd met te detecteren achtergrond; - Vervuiling, vocht in de behuizing; - Waterafscheider en drukregelaar controleren; - Filter jaarlijks reinigen en om de 2 jaren vervangen; - Reflector maandelijks reinigen.
11. Referentie naar originele operating instructions/datasheet.
H. Information for use veiligheidsfuncties
PASSION FOR SAFETY
Bedankt voor uw interesse en deelname aan deze learnshop!
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of meer informatie wensen over onze adviesdiensten en trainingen, neem dan gerust contact met ons op:
• Stuur een e-mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op. • Vul ons contactformulier in: klik hier • Bel ons via telefoonnummer: +31 (0)76 504 03 40.
Team D&F helpt u graag verder!
PASSION FOR SAFETY