Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 ......Onderzoeksgebied: EU 28 (27.331 Europese...

of 126 /126
1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 SOCIAALDEMOGRAFISCHE BIJLAGE Onderzoeksgebied: EU 28 (27.331 Europese burgers) Populatie: Europeanen in de kiesgerechtigde leeftijd (vanaf 18 jaar/vanaf 16 jaar in Oostenrijk) Methode: persoonlijke interviews (CAPI) Veldwerk: 30 mei - 27 juni 2014, TNS opinion INLEIDING ............................................................................................................................... 3 I. DEELNAME..................................................................................................................8 II. STEMMING ................................................................................................................15 III. ONTHOUDING...........................................................................................................45 IV. HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE EUROPESE UNIE ......................................68 V. BLOOTSTELLING AAN DE VERKIEZINGSCAMPAGNE EN INFORMATIEBRONNEN OVER DE EUROPESE VERKIEZINGEN..................110 Afdeling Analyse van de publieke opinie Jacques Nancy +32 2 284 24 85 [email protected] Leeftijd Geslacht Beroep

Embed Size (px)

Transcript of Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 ......Onderzoeksgebied: EU 28 (27.331 Europese...

 • 1

  Directorate-General for Communication

  PUBLIC OPINION MONITORING UNIT

  Brussels, October 2014

  Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014

  EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

  SOCIAALDEMOGRAFISCHE BIJLAGE

  Onderzoeksgebied: EU 28 (27.331 Europese burgers)

  Populatie: Europeanen in de kiesgerechtigde leeftijd

  (vanaf 18 jaar/vanaf 16 jaar in Oostenrijk)

  Methode: persoonlijke interviews (CAPI)

  Veldwerk: 30 mei - 27 juni 2014, TNS opinion

  INLEIDING ............................................................................................................................... 3

  I. DEELNAME.................................................................................................................. 8

  II. STEMMING ................................................................................................................ 15

  III. ONTHOUDING ........................................................................................................... 45

  IV. HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE EUROPESE UNIE ...................................... 68

  V. BLOOTSTELLING AAN DE VERKIEZINGSCAMPAGNE EN

  INFORMATIEBRONNEN OVER DE EUROPESE VERKIEZINGEN.................. 110

  Afdeling Analyse van de publieke opinie

  Jacques Nancy +32 2 284 24 85

  [email protected]

  Leeftijd Geslacht Beroep

  mailto:[email protected]

 • 2

  N.B.:

  In de 28 EU-lidstaten zijn 27.331 burgers van 18 jaar en ouder1 persoonlijk geïnterviewd door

  TNS Opinion. De correctiecriteria bij deze enquête waren geslacht, leeftijd, woonplaats

  alsmede deelname aan de Europese verkiezingen en uitgebrachte stem.

  1 16 jaar en ouder in Oostenrijk. In het rapport spreken we omwille van uniformiteit echter steeds over jongeren in

  de leeftijd van 18-24 jaar.

 • 3

  INLEIDING

  De resultaten per geslacht, leeftijd en beroepsgroep laten een aantal tendensen zien.

  Net als bij de enquête die na de Europese verkiezingen van 2009 werd gehouden

  blijken er weinig verschillen in stemgedrag tussen mannen en vrouwen te zijn. Over

  het algemeen werden mannen meer beïnvloed door de verkiezingscampagne dan vrouwen,

  en daarom hebben meer mannen hun stem uitgebracht.

  Per leeftijdscategorie zijn de verschillen groter. De jongste Europeanen (18-24 jaar)

  staan positiever tegenover de Europese Unie dan de oudsten (55+), hoewel zij minder vaak

  zijn gaan stemmen.

  Tot slot is er een groot verschil per beroepsgroep: leidinggevend personeel en

  zelfstandigen hebben vaker gestemd en hebben meer vertrouwen in de Europese Unie,

  terwijl werklozen, arbeiders en huisvrouwen/-mannen vaker niet zijn gaan stemmen.

  De tabellen en grafieken hieronder bieden een overzicht van de algemene resultaten per

  vraag voor de hele Europese Unie. In onderstaande tekst wordt met name ingegaan op de

  belangrijkste sociaaldemografische categorieën.

  Nader beschouwd:

  De deelname aan de Europese verkiezingen van mei 2014 verschilt per geslacht, leeftijd en beroepsgroep van de respondent.

  - Er zijn meer mannen gaan stemmen dan vrouwen (45% tegenover 41%). Het verschil ten opzichte van 2009 is groter geworden en bedraagt nu 4 in plaats van

  2 procentpunten.

  - De oudste respondenten blijven het meest betrokken. Zo heeft 51% van de 55-plussers bij de Europese verkiezingen gestemd, terwijl dit in de categorie 18-

  24 jaar maar 28% is. In vergelijking met 2009 zijn de resultaten weinig

  veranderd.

  - Leidinggevend personeel (53%), zelfstandigen (52%) en gepensioneerden (50%) hebben het vaakst gestemd. Deze percentages liggen duidelijk boven die

  van huisvrouwen/-mannen (37%), studenten (37%), arbeiders (35%) en

  werklozen (31%). Er is evenwel een stijging van de deelname onder werklozen

  en studenten te zien (+ 3) en een duidelijke daling onder huisvrouwen/-mannen

  (-5).

  Wat het beslissingsmoment betreft zijn er duidelijke verschillen per leeftijdscategorie en beroepsgroep. Daarentegen zijn er nauwelijks verschillen per

  geslacht:

  - Jongeren beslissen op de dag van de verkiezingen zelf of enkele dagen van tevoren (28% tegen 11% van de groep 55+).

 • 4

  - Per beroepsgroep zijn het vooral de studenten (27%) en het leidinggevend personeel (25%) die in de laatste week vóór de verkiezingen beslissen.

  - Meer dan de helft van de 55-plussers (57%), de gepensioneerden (57%) en de huisvrouwen/-mannen (54%) koos ervoor te stemmen zoals zij altijd al stemden;

  zij hadden dus al ruim vóór de verkiezingscampagne besloten hoe zij zouden

  stemmen.

  Burgerplicht en stelselmatig stemmen staan in alle categorieën bovenaan bij de redenen om te gaan stemmen.

  - Vrouwen noemen vaker stelselmatig stemmen (44% tegenover 38% bij mannen) en burgerplicht (43% tegenover 39% bij mannen).

  - De oudste respondenten zijn verreweg degenen die stelselmatig stemmen het vaakst noemen (46% tegenover 26% van de groep 18-24 jaar). Zij noemen ook

  vaker burgerplicht als reden om te stemmen (42% tegenover 39%-40% in de

  overige leeftijdscategorieën).

  - Leidinggevend personeel geeft het vaakst aan dat zij stemmen als steunbetuiging voor de Europese Unie (22%).

  - Leidinggevend personeel, studenten en werklozen denken het vaakst dat zij "dingen kunnen veranderen door aan de Europese verkiezingen deel te nemen"

  (elk 15%).

  Economische en maatschappelijke kwesties – werkloosheid en economische groei – zijn de belangrijkste zaken voor alle onderzochte categorieën:

  - Werkloosheid wordt het vaakst genoemd door vrouwen (47% tegenover 42% van de mannen), de leeftijdsgroepen 18-24 en 25-39 jaar (resp. 56% en 50%),

  werklozen (65%), huisvrouwen/-mannen (59%), arbeiders (54%), studenten

  (48%) en overige werknemers (47%). De werkloosheid is in vergelijking met

  2009 een duidelijk belangrijker onderwerp geworden in alle onderzochte

  categorieën, en met name onder huisvrouwen/-mannen (59%), +17) en onder de

  jongste respondenten (56%, +15).

  - Mannen noemen de economische groei vaker dan vrouwen (42% tegenover 39%).

  - De economische groei is voor zelfstandigen (51%) en leidinggevend personeel (44%) het belangrijkste onderwerp.

  - Wat immigratie betreft, de derde kwestie op Europees niveau (23%) zijn er weinig verschillen per geslacht en leeftijdsgroep. De variatie is iets

  uitgesprokener naar gelang de beroepsgroep. Het onderwerp neemt in alle

  categorieën evenwel aan belang toe – met uitzondering van huisvrouwen/-

  mannen (17%, -2) en vooral leidinggevend personeel (22%, +12).

 • 5

  De leeftijds- en de beroepsgroep zijn onderscheidende variabelen bij de analyse van het moment waarop wordt besloten geen stem uit te brengen in de Europese

  verkiezingen.

  - Jongeren zeggen het vaakst dat zij nooit stemmen (31% tegenover 19% van de 55-plussers). Dit verschil is ten opzichte van 2009 echter kleiner geworden en

  bedraagt nu 12 in plaats van 17 procentpunten.

  - De oudste respondenten hebben daarentegen al enkele weken of enkele maanden vóór de verkiezingen hun besluit genomen (40% tegenover 19% van

  de groep 18-24 jaar). Er is slechts weinig verschil tussen de leeftijdscategorieën

  als het gaat om "spontane onthouding", d.w.z. als enkele dagen vóór of op de

  dag van de verkiezingen wordt besloten om niet te gaan stemmen (32%-35%).

  - Wat de beroepsgroepen betreft zijn het net als in 2009 de leidinggevenden (42%) die het vaakst enkele dagen vóór de verkiezingen of op de dag van de

  verkiezingen zelf hebben besloten niet naar de stembus te gaan.

  Het "gebrek aan vertrouwen in de politiek in het algemeen" wordt het vaakst als reden aangevoerd door alle categorieën behalve de jongste respondenten en de huisvrouwen/-

  mannen (resp. 21% en 23% noemen een gebrek aan belangstelling voor politiek) alsook

  studenten (19%: te druk om te gaan stemmen). Werklozen en zelfstandigen noemen als

  reden het vaakst gebrek aan vertrouwen in de politiek (elk 30%).

  Werklozen zijn samen met gepensioneerden ook degenen die het vaakst denken dat "stemmen geen nut heeft of niets verandert" (resp. 18% en 17%).

  Het "lidmaatschap van de Europese Unie" wordt door de meerderheid van de personen in alle onderzochte categorieën als een goede zaak beschouwd.

  - Dit is met name het geval bij mannen (54%), zelfstandigen (54%), overige werknemers (55%), jongeren (57%) en vooral leidinggevend personeel (66%)

  en studenten (64%).

  het "vertrouwen in de EU-instellingen" heeft bij studenten (55% tegenover 39% die geen vertrouwen heeft), leidinggevenden (52% tegenover 44%) en de leeftijdsgroep van

  18-24 jaar (48% tegenover 45%) een meerderheid.

  ‐ Het vertrouwen neemt echter in alle categorieën af, met name onder studenten (-13) en zelfstandigen (-11). In 2009 had alleen een meerderheid van

  de werklozen geen vertrouwen in de instellingen van de Europese Unie.

  De "binding met de Europese Unie" blijft in alle categorieën een belangrijk punt. Dit geldt met name voor leidinggevend personeel (75%) en studenten (73%).

  ‐ De binding met de Europese Unie is in de verschillende categorieën in vergelijking met 2009 vrij stabiel gebleven: de grootste daling is te zien bij het

  leidinggevend personeel (75%, -4), mannen (63%, -4) en huisvrouwen/-mannen

  (54%, -4).

 • 6

  Afgezien van leidinggevenden en studenten verklaart de meerderheid van de ondervraagde personen in de verschillende categorieën dat "het Europees

  Parlement (...) onvoldoende rekening (houdt) met de belangen van de Europese

  burger".

  ‐ Deze mening zijn vooral werklozen (62%), huisvrouwen/-mannen (59%) en de oudste respondenten (56%) toegedaan.

  ‐ Ook hier zijn er weinig verschillen per geslacht van de respondent.

  ‐ Er is sprake van een sterke toename van deze mening in alle sociaaldemografische categorieën ten opzichte van 2009, met name onder

  huisvrouwen/-mannen (59%, +20) en zelfstandigen (54%, +16). De geringste

  toename, onder de jongste respondenten, bedraagt nog altijd 10 procentpunten

  (49%).

  In alle onderzochte categorieën voelt de meerderheid van de ondervraagde personen zich Europees burger. Hier valt het volgende op:

  - Weinig verschil per geslacht (63% van de mannen, 62% van de vrouwen).

  - Hoe jonger burgers zijn, hoe vaker zij zich Europees burger voelen (70% van de leeftijdsgroep 18-24 jaar tegenover 59% van de groep 55+).

  - Studenten (75%) en leidinggevend personeel (74%) vormen opnieuw de beroepsgroepen waar het gevoel Europees burger te zijn het sterkst

  vertegenwoordigd is.

  - Daarentegen is er een daling ten opzichte van 2009 te zien bij met name zelfstandigen (65%, -5), overige werknemers (64%, -4), leidinggevenden (74%,

  -3) en mannen (63%, -3).

  De meerderheid van de burgers in alle categorieën beschikte over voldoende informatie om een stem te kunnen uitbrengen.

  - Dit geldt in sterkere mate voor mannen (61%) dan voor vrouwen (54%).

  - De oudste burgers leken beter geïnformeerd over de mogelijke keuzes dan de jongsten (60% van de groep 40+ tegenover 50% van de groep 18-24 jaar). Van

  de eerste categorie gingen ook meer personen naar de stembus.

  - Leidinggevenden (68%) en zelfstandigen (64%) vormen de best geïnformeerde beroepsgroepen.

  - Het informatieniveau is in alle categorieën toegenomen in vergelijking met 2009. Dit geldt in het bijzonder voor werklozen (51%, +8).

 • 7

  De herinnering aan een stembuscampagne voor de Europese verkiezingen is bij de meerderheid van de personen in alle bestudeerde sociaaldemografische categorieën

  aanwezig. Er zijn op dit punt weinig verschillen tussen mannen en vrouwen.

  Per beroepsgroep zijn het net als in 2009 de leidinggevenden die verklaren het meest aan campagnes te zijn blootgesteld (74%).

 • 8

  I. PARTICIPATION

  1.1. Participation

  Changes of turnout in the European elections (%EU)

 • 9

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  Profile of voters

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  PARTIC

  IPATIO

  N

 • 10

  2. National results

  Profile of voters

  Base: all respondents

  PARTIC

  IPATIO

  N

  Age g

  roups

  PARTIC

  IPATIO

  N

  Age g

  roups

 • 11

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  Profile of voters

  Base: all respondents

  Gender

  PARTIC

  IPATIO

  N

 • 12

  2. National results

  Profile of voters

  Base: all respondents

  PARTIC

  IPATIO

  N

  Gender

  PARTIC

  IPATIO

  N

  G

  ender

 • 13

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  Profile of voters

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  PARTIC

  IPATIO

  N

 • 14

  2. National results

  Profile of voters

  Base: all respondents

  PARTIC

  IPATIO

  N

  Occupatio

  nal g

  roups

  PARTIC

  IPATIO

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 15

  II. THE VOTE

  2.1. The decisive moment to go and vote

  a) European average

  Base: respondents who voted

 • 16

  Base: respondents who voted

 • 17

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections?

  Base: respondents who voted

  Age g

  roups

  TH

  E V

  OTE

 • 18

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  A

  ge g

  roups

  TH

  E V

  OTE

  Age g

  roups

 • 19

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  A

  ge g

  roups A

  ge g

  roups

  TH

  E V

  OTE

 • 20

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  A

  ge g

  roups

  TH

  E V

  OTE

  Age g

  roups

 • 21

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections?

  Base: respondents who voted

  Gender

  TH

  E V

  OTE

 • 22

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  G

  ender

  TH

  E V

  OTE

  Gender

 • 23

  Base: respondents who voted

  Gender

  TH

  E V

  OTE

 • 24

  Base: respondents who voted T

  HE V

  OTE

  G

  ender

  TH

  E V

  OTE

  Gender

 • 25

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections?

  Base: respondents who voted

  Occupational gro

  ups

  TH

  E V

  OTE

 • 26

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

  TH

  E V

  OTE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 27

  Base: respondents who voted

  Occupational gro

  ups

  TH

  E V

  OTE

 • 28

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 29

  TH

  E V

  OTE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 30

  2.2. The reasons for voting

  a) European average

  Base: respondents who voted

  Base: respondents who voted

  VO

  TE

  Occupatio

  nal g

  roups

 • 31

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS)

  Base: respondents who voted

  Age g

  roups

  TH

  E V

  OTE

 • 32

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  Age g

  roups

  TH

  E V

  OTE

  Age g

  roups

 • 33

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS)

  Base: respondents who voted

  Gender

  TH

  E V

  OTE

 • 34

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  G

  ender

  TH

  E V

  OTE A

  ge g

  roups

  TH

  E V

  OTE

  Gender

 • 35

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS)

  Base: respondents who voted

  Occupational gro

  ups

  TH

  E V

  OTE

 • 36

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

  Occupational gro

  ups

  T

  HE V

  OTE

  THE V

  OTE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 37

 • 38

  2.3. What is at stake in the vote

  Base: respondents who voted

 • 39

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

  Base: respondents who voted

  Age g

  roups

  TH

  E V

  OTE

 • 40

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  Age g

  roups

  TH

  E V

  OTE

  Age g

  roups

 • 41

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

  Base: respondents who voted

  Gender

  TH

  E V

  OTE

 • 42

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  G

  ender

  TH

  E V

  OTE

  Gender

 • 43

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

  Base: respondents who voted

  Occupational gro

  ups

  TH

  E V

  OTE

 • 44

  2. National results

  Base: respondents who voted

  TH

  E V

  OTE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

  TH

  E V

  OTE O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 45

  III. ABSTENTION

  3.1. The decisive moment for abstaining

  Base: respondents who did not vote

 • 46

  Base: respondents who did not vote

 • 47

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections?

  Base: respondents who did not vote

  Age g

  roups

  ABSTEN

  TIO

  N

 • 48

  2. National results

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  A

  ge g

  roups

  ABSTEN

  TIO

  N

  Age g

  roups

 • 49

  Base: respondents who did not vote

  Age g

  roups

  ABSTEN

  TIO

  N

 • 50

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  A

  ge g

  roups

  ABSTEN

  TIO

  N

  Age g

  roups

 • 51

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections?

  Base: respondents who did not vote

  Gender

  A

  BSTEN

  TIO

  N

 • 52

  2. National results

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  G

  ender

  ABSTEN

  TIO

  N

  G

  ender

 • 53

  Base: respondents who did not vote

  Gender

  ABSTEN

  TIO

  N

 • 54

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  G

  ender

  ABSTEN

  TIO

  N

  G

  ender

 • 55

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections?

  Base: respondents who did not vote

  Occupational gro

  ups

  A

  BSTEN

  TIO

  N

 • 56

  2. National results

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

  ABSTEN

  TIO

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 57

  Base: respondents who did not vote

  Occupational gro

  ups

  ABSTEN

  TIO

  N

 • 58

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

  ABSTEN

  TIO

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 59

 • 60

  3.2. The reasons for abstention

  a) European average

  Base: respondents who did not vote

  Base: respondents who did not vote

 • 61

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS)

  Base: respondents who did not vote

  Age g

  roups

  ABSTEN

  TIO

  N

 • 62

  2. National results

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  Age g

  roups

 • 63

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS)

  Base: respondents who did not vote

  Gender

  ABSTEN

  TIO

  N

 • 64

  2. National results

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  G

  ender

 • 65

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS)

  Base: respondents who did not vote

  Occupational gro

  ups

  ABSTEN

  TIO

  N

 • 66

  2. National results

  Base: respondents who did not vote

  ABSTEN

  TIO

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 67

 • 68

  IV. ATTITUDES TOWARDS EUROPE

  4.1. Membership in the EU: a good or a bad thing?

  Base: all respondents

 • 69

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...?

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 70

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Age g

  roups

 • 71

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...?

  Base: all respondents

  Gender

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 72

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  G

  ender

 • 73

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...?

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 74

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Occupatio

  nal g

  roups

 • 75

 • 76

  4.2. Attachment to Europe

  Base: all respondents

 • 77

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You feel attached to Europe

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 78

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Age g

  roups

 • 79

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You feel attached to Europe

  Base: all respondents

  Gender

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 80

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Gender

 • 81

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You feel attached to Europe

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 82

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Occupatio

  nal g

  roups

 • 83

 • 84

  4.3. The feeling of being a European citizen

  Base: all respondents

 • 85

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You feel you are a citizen of the EU

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 86

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Age g

  roups

 • 87

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You feel you are a citizen of the EU

  Base: all respondents

  Gender

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 88

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Gender

 • 89

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You feel you are a citizen of the EU

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 90

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 91

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 92

  4.4. Trust in the EU institutions

  Base: all respondents

 • 93

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You trust the institutions of the EU

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 94

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Age g

  roups

 • 95

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You trust the institutions of the EU

  Base: all respondents

  Gender

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 96

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  G

  ender

 • 97

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent

  it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 98

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 99

 • 100

  The consideration of European citizens’ concerns by the European Parliament

  Base: all respondents

 • 101

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 102

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Age g

  roups

 • 103

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 104

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent

  it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  G

  ender

 • 105

  2. National results

  Base: all respondents

  Gender

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 106

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Gender

 • 107

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 108

  2. National results

  Base: all respondents

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

  Occupatio

  nal g

  roups

 • 109

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  ATTIT

  UD

  ES T

  OW

  ARD

  S E

  URO

  PE

 • 110

  V. EXPOSURE TO A CAMPAIGN

  5.1. Level of information before Election Day

  Base: all respondents

 • 111

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

 • 112

  2. National results

  Base: all respondents

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

  Age g

  roups

 • 113

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections

  Base: all respondents

  Gender

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

 • 114

  2. National results

  Base: all respondents

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

  Gender

 • 115

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion.

  You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

 • 116

  2. National results

  Base: all respondents

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 117

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

 • 118

  5.2. Recollection of a campaign encouraging people to vote

  Base: all respondents

 • 119

  FOCUS ON AGE GROUPS

  1. European Union results

  QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections?

  Base: all respondents

  Age g

  roups

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

 • 120

  2. National results

  Base: all respondents

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

  Age g

  roups

 • 121

  FOCUS ON GENDER

  1. European Union results

  QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections?

  Base: all respondents

  Gender

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

 • 122

  2. National results

  Base: all respondents

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

  G

  ender

 • 123

  FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS

  1. European Union results

  QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections?

  Base: all respondents

  Occupational gro

  ups

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

 • 124

  2. National results

  Base: all respondents

  TH

  E E

  LECTO

  RAL C

  AM

  PAIG

  N

  O

  ccupatio

  nal g

  roups

 • 125

 • 126