Portfolio Landschapsteam

of 12/12
Portfolio Landschapsteam
 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  1.033
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wat het Landschapsteam van Tauw is? wij zijn een jonge, enthousiaste club landschapsarchitecten en adviseurs. Wat wij doen? Bekijk daarvoor ons portfolio.

Transcript of Portfolio Landschapsteam

 • 1. Portfolio Landschapsteam

2. Frank Druijff, Colofon Tauw bvMartijn Gerritsen,Annemieke Helder - FeijenAnnemieke Helder - Feijen, Handelskade 11 Postbus 133Eveline de Kock, 7400 AC DeventerTel + 31 (0)570 69 91 58Annemarijne van Nieuwenhuijzen, [email protected] de Putter,Opmaak: Johan de PutterMarlies Verspui. Versie april 2010Portfolio landschapsteam 3. Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever: Waterschap Veluwe Opleveringsjaar: 2009 De Twellose Beek wordt op dit moment gene- geerd door het huidige ruimtelijk ontwerp. De gemeente en het Waterschap willen de beek opwaarderen tot een groene long in Twello. Elke wijk waar de beek door stroomt geeft de beek zijn eigen karakter. Een eis vanuit de op- drachtgever en de gemeente was om het karak- ter van de verschillende plekken te benadrukken en toch de beekzone een geheel te laten zijn. De eenheid van de zone ligt in het materiaal ge- bruik. Zoals dezelfde bankjes en lantaarnpalen. Het rapport laat voor elke zone een visie in plankaart zienv met een sfeercollage en een doorsnede van de situatie. Daarnaast staat een stukje begeleidende tekst. Naast het beeldende rapport is een beheerno- titie geschreven waarin dauidelijk wordt wat er aan beheer gedaan moeten worden om het voor ogen hebbende beeld te realiseren. Hierbij is ook een kostenberekening gemaakt.Geheel links:het ontwerp inzone 2 van debeek.Boven: doorsnedeLinks: NieuwesituatieRecht: huidigesituatiePortfolio landschapsteam 4. Landschapsplan A59 Opdrachtgever: Gemeente Heusden Opleveringsjaar: 2009 Langs de A59 komen luchtzuiverende geluids- schermen op het traject Drunen-Vlijmen. Voor de aanleg en onderhoud van deze schermen zal groen verwijderd moeten worden. Het gaat hierbij om 1144 bomen en 20.000m2 bosplant- soen. Dit zal elders in de gemeente Heusden gecompenseerd moeten worden. Door de ge- meente zijn een aantal geschikte locatie aan- gewezen. Op deze locatie is compensatiegroen landschappelijk ingepast. Een aantal locaties vroeg om een ruimtelijk ont- werp. Bij het maken van het beplantingsplan kwam de eis van de gemeente dat de beplanting inheems en duurzaam moest zijn. Per locatie is in het rapport een uitwerking ge- maakt met een plattegrond, een stuk begelei- dende tekst en een tabel met hoeveel er op die specifieke locatie gecompenseerd wordt. Ontwerp groencompensatie Borredreef te Heusden Links: Borredreef Onder: KastanjelaanPortfolio landschapsteam 5. Herontwikkeling voormalige stortplaats te DinxperloOpdrachtgever: Gemeente AaltenOpleveringsjaar: 2009Schetsontwerp voor de herontwikkeling van devoormalige stortplaats Brggenhtte waarbij derandvoorwaarden voor de saneringt leidend isvoor het ontwerp. Onderdeel van het program-ma, is het geschikt maken voor recreatief gebruikwaarbij het tweelandenpunt en het driegemeen-tepunt van grote betekenis zijn. Bodemkundigenen landschapsarchitecten hebben gezamenlijkopgetrokken om van dit milieuvraagstuk eenruimtelijk en architectonisch ontwerp te maken.De schetsfase vond plaats in de zomerperiodevan 2008. De technische uitwerking en sane-ringsplans is nog in volle gang (eind 2009). Maximale ontwerpvariant herontwikkeling voormalige stortplaats BrggenhtteMinimale ontwerpvariant herontwikkeling voormalige stortplaats Brggenhtte Portfolio landschapsteam 6. Wandelpromenade HardenbergOpdrachtgever:Gemeente Hardenbergen Waterschap Velt en VechtOpleveringsjaar: 2010Landschapsarchitect en civiel ontwerpers heb-ben gezamenlijk een realistisch uitvoerbaarontwerp gemaakt voor de wandelpromenadedie past in het beeld en gebruik van de ge-meente en het omliggende landschap. In nauwoverleg met de gemeente en waterschap zijntechnische randvoorwaarden opgesteld. Hetarchitectonisch ontwerp is als een lint ontwor-pen en reageert op aansluitingen met de stad(opstappunten), zichtlijnen (omringende landsc-hap) en het verstillen in de ondergrond (bij hetverlaten van de stad). Ontwerp deelgebied NoordPrincipeontwerp zitplekPersoon-pad met aan de zuidzijde schanskorven.Aanzicht wandelpromenade Portfolio landschapsteam 7. Prijsvraag Droom.NH - Flexibel rood in robuust groenPrijsvraag Provincie Noord HollandOpleveringsjaar:2009Projectomschrijving: De provincie Noord Hol-land is door middel van een prijsvraag op zoeknaar innovatieve en duurzame ruimtelijke op-lossingen voor haar bouwopgave in de nieuwestructuurvisie. Uitgangspunten hierbij warenhet ontwerpen voor de nieuwe structuurvisie,die recht doen aan de kernkwaliteiten van hetNoord-Hollands landschap en die uitgaan vaneen CO2-neutrale en klimaatbestendige bouw.Tauw heeft een duurzame visie gemaakt voorNoord Holland en uitgewerkt in twee deelge-bieden. Het stedelijk gebied van de Zaanstreekmet aangrenzende veenweide landschap enhet rationele landschap in de kop van NoordHolland. In de zaanstreek heeft de uitwerkingzich voornamelijk gericht op het realiseren vaneen duurzame woningbouw opgave op bin-nenstedelijke locaties waarbij de relatie metomliggend gebied een belangrijk element was.De polders in de kop van Noord Holland diete kampen hebben met verziltingproblemen(ondermeer Wieringermeerpolder) is een stra-tegie gevolgd waarin natuurlijke processen de Wonen op de kreekrug in de Wieringermeerpolderruimte krijgen. Op de hoger gelegen kreekrug-gen kan in kleine dichtheden worden gewoond.De oude en belantgrijkste rationele (cultuur-Duurzame bouw in de Zaanstreekhistorische) polderpatronen worden bewaarddoor windturbines te plaatsen op de rechtlijnigeinfrastructurele elementen, zoals wegen endijken.Toekomstbeeld Wieringermeerpolder: natuur deruimte en rationele (cultuurhistorische) vormen behouden Portfolio landschapsteam 8. Natuurontwikkelings- en waterbergingsplan Loozensche Linie Opdrachtgever: Waterschap Velt en Vecht In samenwerking met Provincie Overijssel, Ge- meente Hardenberg, Staatsbosbeheer, DLG, De Zwieseborg Opleveringsjaar: 2009 Het plan bestaat uit een aantal ingrijpende veranderingen van het landelijk gebied nabij Hardenberg (Loozen): aanpassing van de Overijsselse Vecht door middel van het aansluiten van een oude mean- derarm vergroten van het winterbed voor water en natuur reconstructie van een verdedigingslinie welke stamt uit de tijd van Napoleon natuurontwikkeling vergroten recreatie in het gebied door het aanleggen van een elektrisch pontje, creren (doorgaande) fietsroute, picknick gelegenheid aanlegsteiger, e.d. rivitalisering naastliggende boerderij en Rijks- monument de Zwieseborg Tauw is vanaf de ontwerpfase bij het project betrokken. Daarnaast heeft Tauw een groot deel van de voorbereiding op zich genomen inFotos boven:de vorm van het uitvoeren van onderzoeken,projectbordenaanvragen vergunningen en procedures, mak-Inrichtingsschets vogelvlucht en detail Loozensche Linie en bestek (zowel grond- als kunststofbestek voor wandel/fietspaden, aanlegsteiger etc.) enOpeningdirectievoering plus toezicht. Overzichtschets Overijsselse Vechtdal Leuk detail is dat Tauw de projectborden heeft ontworpen.en de schetsen voor de infor- matiepanelen heeft gemaakt.Portfolio landschapsteam 9. Prijsvraag Delta Water Award: De Kracht van de KreekPrijsvraag: Delta Water AwardProvincie ZeelandOpleveringsjaar:2009De Kracht van de Kreek herintroduceert hetgetij in afgedamde kreken in de Zuidweste-lijke Delta, gecombineerd met nieuwe functies.Eeuwenlang heeft het getij in de kreken voordynamiek en bedrijvigheid in het land gezorgden een deel van deze dynamiek keert gecontro-leerd terug. De kreek met getijdenwerking vormteen unieke landschappelijke kapstok die tal vangebiedsontwikkelingen bundelt en sociaal-eco-nomische inkomsten voor het gebied geneert.Door een kleinschalige, bottom-up benaderingwordt draagvlak gecreerd wat de slagingskansten goede komt. Schaalvergroting komt voortuit enthousiasme van de betrokken gebruikers.Zij worden de nieuwe ambassadeurs voor ver-dere kreekontwikkeling. Een drietal kreken isgeselecteerd als pilot locatie: de Gouwe te Zie-rikzee (Schouwen- Duiveland), de Pluimpot teSt. Maartensdijk (Tholen) en de Plaskreek teColijnsplaat (Noord - Beveland). Bij elk van deVisie Krachtige Kreek casus Colijnsplaatlocaties heeft een ontwerpsessie plaatsgevon-den met belanghebbende partijen. Op basis vanRechtsboven: droombeeld compilatiedeze sessie is de ontwikkelpotentie vastgesteldDaaronder: bouwsteen hoogwatervoorziening met brugen een droombeeld geschetst. Verder zijn een Rechts: Getijdenzuil twintigtal bouwstenen ontwikkeld zoals de ge-Referentie dynamische getijdenkreekHieronder: Visie Krachtige Krekentijdenzuil, hoogwatervoorziening, getijdenmolenen een zeeuws Wellnesscenter.Het concept is genomineerd bij de beste 6 in-zendingen van de Delta Water Award. Portfolio landschapsteam 10. Cultuurhistorische inventarisatie Epe Opdrachtgever: Gemeente Epe In samenwerking met Archeologic/Past2pre- sent en Bureau Bouwwerk Opleveringsjaar: 2010 Een inventarisatie van de cultuurhistorische waarden binnen gemeente Epe vanuit historische geografie, historische bou- wkunde en archeologie. Dit is een bureaustudie en een toetsing in het veld om een totaal beeld te verkrijgen van het cultuurhistorisch profiel van de gemeente. Hierin zijn de samenhangende cultuurhisto- rische waarden beschreven, waarbij ook een cultuurhistorische waardekaart is opgesteld. Op basis van het onderzoek is een archeologische verwachtingswaardekaart en een cultuurhisto- rische waardekaart opgesteld. Tevens is een beleidskader cultuurhistorie en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Om de inwoners erbij te betrekken zijn onder andere de oudheidkundige kring benaderd en is een publieksfolder gemaakt waarin de burger wordt over het onderzoek en de resultaten is gen- formeerd. In deze folder zijn de cultuurhisto- rische parels van Epe weergegeven.Cutuurhistorische waardenkaart met de parels van EpePortfolio landschapsteam 11. Landgoedontwikkeling de Buytenhof van RhoonOpdrachtgever: de Buytenhof van RhoonIn samenwerking met VHP Stedenbouwkun-digen + architecten + landschapsarchitect-en te RotterdamOpleveringsjaar: 2006Tauw heeft samen met VHP een bestemming-splanwijziging in te dienen voor de Buytenhofmet onderbouwing. Het nieuw te realiserenlandgoed is een agrarisch bedrijf met diversenevenfuncties. Het nieuwe landgoed behelstondermeer een boomgaard, lanen, bomenri-jen, water met natuuroevers, padenstelsel enwoningen.Deze ingrepen sluiten goed aan bij de bele-idsdoelstellen voor Nieuwe landgoederen;natuurdoelstelling, meervoudig ruimtegebruik,bescherming ecologische hoofdstructuur, recre-atie, toegankelijk, financiering en plattelands-vernieuwing. Portfolio landschapsteam 12. MER verplaatsing waterwinning WierdenOpdrachtgever: DrinkwatermaatschappijVitens Watertechnologie N.V.Opleveringsjaar: 2009Voor de drinkwatervoorziening wint Vitensgrondwater in twee puttenvelden te Wierden.De huidige waterwinning Wierden is echter nietduurzaam.Hierbij zijn de volgende zaken aan de orde:1 Het gebied rond de twee puttenvelden issteeds meer verstedelijkt en hierdoor is het ont-trokken grondwater niet meer goed beschermdtegen bodemverontreinigingen;2 De huidige winning belemmert een com-pacte/duurzame ruimtelijke ontwikkeling vanWierden;3 De huidige winning heeft invloed op hetnatuurherstel van het Wierdense Veld.In een m.e.r. procedure zijn de mogelijkhedenen de effecten van maatregelenpakkettenonderzocht. Dit betreffen onder andere hetgedeeltelijk verplaatsen van putten, effectger-ichte maatregelen rondom en in het WierdenseVeld en functieverandering c.q. extensiveringvan de landbouw. Hieruit is het meest milieuvr-iendelijke alternatief opgesteld; een combinatievan bovengenoemde maatregelen. Portfolio landschapsteam