Portefeuille 2014 10 nl

of 16 /16
15 In de kijker 14 In de kijker 6 Strategie 5 Klopt dat ? 2 Thema 12 In focus aandelenmarkt Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering • Nr. 10 - 6 oktober 2014 & Strategie Accenten PORTEFEUILLEAANPAK Beleggen in 20 kwaliteitsbedrijven met hoge beurskapitalisatie Zilveren generatie biedt kansen Wereldmarktleiders Het economisch herstel zet zich door Moeten beleggers kiezen voor aandelen met hoog dividend? Zet een aandelenstrateeg voor u aan het werk

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Portefeuille 2014 10 nl

 • 15 In de kijker

  14 In de kijker

  6 Strategie

  5 Klopt dat ?

  2 Thema

  12 In focus aandelenmarkt

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering Nr. 10 - 6 oktober 2014

  &Strategie AccentenPORTEFEUILLEAANPAK

  Beleggen in 20 kwaliteitsbedrijven met hoge beurskapitalisatie

  Zilveren generatie biedt kansen

  Wereldmarktleiders

  Het economisch herstelzet zich door

  Moeten beleggers kiezen voor aandelen

  met hoog dividend?

  Zet een aandelenstrateegvoor u aan het werk

 • 2Thema

  Strategie & Accenten

  Zet een aandelenstrateeg voor u aan het werk

  Klemtonen

  Een exclusieve service voor beleggers met individuele aandelen.

  Ook mogelijk voor uw aandelen bij Bolero.

  Uw vertrouwde relatiebeheerder heeft een aandelenstrateeg achter zich staan.

  Hij volgt de individuele aandelen in uw portefeuille mee op.

  U hebt naast beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen ook individuele aandelen in portefeuille? Dan kunt u genieten van iemand die u alle belangrijk nieuws over uw aan-delen bezorgt. Als onderdeel van uw contract KBC-Premium Banking Vermogens service Select verwelkomen we u graag in onze nieuwe dienstverlening KBC-Aandelenservice Select. Dat is een exclusieve dienstverlening voor beleggers die het op prijs stellen dat hun bankier hen op de hoogte houdt van gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de aandelen in portefeuille. Bovendien helpt een aandelenexpert u om het financile nieuws te filteren op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor u. En zo neemt u betere beleggingsbeslissingen.

 • 3Thema

  Strategie & Accenten

  Vertrouwde service

  U geniet met de KBC-Premium Banking Vermogens-service van een dienstverlening die bij KBC al een lan-ge traditie heeft. Deze gestructureerde begeleiding voor uw vermogen is iets waar ondertussen al meer dan 27 000 klanten van genieten. Recentelijk hebben we de Vermogensservice voor u versterkt. Daar is ook de nieuwe Aandelenservice een mooi voorbeeld van.

  We informeren u kort op de bal

  Uw relatiebeheerder blijft uw eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Naast een team van beleg-gingsexperts, wordt hij voortaan ook bijgestaan door de KBC-Premium aandelenstrateeg. Soms is het no-dig om kort op de bal te spelen en dan neemt uw relatiebeheerder contact met u op, ook buiten de af-gesproken momenten waarop u samen uw rapporte-ring bespreekt.

  Voor de individuele aandelen die u in portefeuille hebt kan dat ook. Als een aanbeveling wijzigt uit ons universum van 240 aandelen, brengen we u onmid-dellijk op de hoogte. Als er nieuws is dat onze mening over een concreet aandeel benvloedt, dan delen we dat graag met u.

  zonder u te verdrinken in nieuwsberichten

  Er is een massa informatie beschikbaar over individu-ele aandelen, maar ze is niet altijd even actueel of er is niet altijd een duidelijk verband met de verwachte ontwikkeling van de aandelenkoers. We kunnen u het best helpen met de meest kwalitatieve informatie voor u te analyseren en u pro-actief op de hoogte brengen wanneer deze informatie voor u relevant is.

  Wijziging van de aanbeveling

  Voor een set van zon 240 aandelen vatten onze aan-delenanalisten hun bevindingen samen in een over-zichtelijke fiche. Zodra onze aanbeveling voor een aandeel in portefeuille wijzigt, brengen we u op de hoogte en doen we een voorstel over andere aan-koopkandidaten die passen binnen uw beleggings-portefeuille. En u beslist uiteraard zelf of u deze per-soonlijke aanbeveling volgt of niet.

  We bekijken uw vermogen vanuit verschillende invalshoeken

 • 4Thema

  Strategie & Accenten

  Hebt u aandelen bij Bolero?

  Bij onze adviesverlening houden we rekening met uw hele beleggingsportefeuille die we bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Als u aandelen hebt bij Bolero, dan kunt u ervoor kiezen om deze ook op te laten nemen in uw portefeuilledoorlichting. Het stelt uw relatiebeheerder nog beter in staat om maatwerk te leveren voor uw persoonlijke situatie. En uiteraard zullen we u het bedrijfsnieuws dat u van ons ver-wacht voor uw KBC-portefeuille ook geven voor de aandelen in uw Bolero-portefeuille.

  Neem contact op met uw vertrouwde relatiebeheerder

  Benut de goede relatie met uw relatiebeheerder in uw eigen voordeel. Kies met de aandelenservice voor een dienstverlening waarbij u pro-actief op de hoogte gehouden wordt van de jongste inzichten van onze aandelenanalisten, voor de aandelen uit een univer-sum van 240 bedrijven.

  Profiteer ook van ons aanbod om u op de hoogte te houden voor de aandelen in uw Bolero-portefeuille. Zo bent u goed genformeerd om de kansen te be-nutten en de hindernissen te ontwijken die zich op de aandelenmarkten voordoen. Spreek erover met uw relatiebeheerder.

 • 5Klopt dat?

  Strategie & Accenten

  Moeten beleggers kiezen voor aandelen met hoog dividend?

  Vooral in de VS, maar ook in Europa zien we een duidelijk economisch herstel en stijgende winsten van de be-drijven. Ondanks de herneming van de groei, beschikken heel wat ondernemingen nog altijd over onbenutte productiecapaciteit. Daardoor moeten de bedrijven nog geen grote investeringen doen. De hoge kasposities zetten heel wat bedrijven ertoe aan een verhoogd dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Op die manier geven ondernemingen een krachtig signaal dat ze blijvend aandeelhouderswaarde willen creren. Een aandeel met hoog dividend zorgt voor een continue en stabiele inkomstenstroom voor de aandeelhouder en voor een lagere marktgevoeligheid van de aandelenkoers.

  Op langere termijn maakt het uitgekeerde dividend de helft uit van het totale rendement van het aandeel. Hoge en groeiende dividenden wijzen ook dikwijls op goed geleide ondernemingen: het houdt een impliciete verbintenis in om dit beleid ook in de toekomst verder te kunnen zetten. Het blijft ook belangrijk dat de beleg-ger in hoge dividend aandelen kiest voor een goede spreiding over alle sectoren. Anders riskeert hij terecht te komen in die sectoren met gering groeipotentieel.

 • 6Strategie

  Strategie & Accenten

  Het economisch herstel zet zich door

  Klemtonen

  Aandelen blijven onze eerste keuze.

  Marktrente zo goed als opgedroogd.

  Koersen obligaties kunnen dalen als marktrente weer stijgt.

  Benut beleggings-vormen die bescherming bieden.

  Inflatie voorbij dieptepunt

  In de eurozone steeg de inflatie in augustus licht tot 0,4%. De kerninflatie, de stijging van het algemeen prijspeil die geen rekening houdt met de energie- en de voedselprijzen, blijft op 0,9%. De jongste daling van de ruweolieprijs tot onder 100 USD per vat kan in de komende maanden het inflatiecijfer erg laag houden.

  Dat is veeleer een zegen voor de koopkracht van de Europese consument dan dat we vrezen voor deflatie. In de VS baart de inflatie voorlopig geen zorgen (mee dankzij de gedaalde olieprijzen) maar de kerninflatie is dubbel zo hoog als die in de eurozone.

  Besparingen overheid wegen minder op groei

  Een zuinige begroting drukte de economische groei in 2012 en 2013 met 1,3% in de VS en met 1,1% in de eurozone. In 2014 en in 2015 zullen de besparin-gen maar 0,5% van de Amerikaanse groei kosten, en maar 0,3% in de eurozone.

  Monetair beleid blijft soepel, maar eerste renteverhoging Fed komt dichterbij

  In de VS loopt de periode af waarin de centrale bank steunaankopen deed. In totaal kocht de Fed de af-lopen jaren voor 1 700 miljard USD aan obligaties. Iedereen, ook de Fed, bereidt zich voor op de volgen-de stap.

  De beleggers zijn er tot nu toe nog gerust in, maar een eerste verhoging van haar belangrijkste rente-voet lijkt eerder kortbij dan veraf, zeker wanneer de arbeidsmarkt aan het huidige tempo blijft verbeteren.

  Overal ter wereld bevindt het ondernemersvertrouwen zich op het hoogste peil van dit jaar. Voor ons Europeanen voelt dat misschien niet zo aan omdat het economische herstel in de eurozone op zoek is naar een tweede adem. Vooral in Frankrijk en Itali is het economische nieuws zwak. Na een mager tweede kwartaal verbetert de Duitse export en industrile productie. Het conjunctuurondersteunende beleid van de ECB en de verzwakking van de wisselkoers van de euro kunnen het conjunctuurherstel extra ondersteunen. In de VS komt de hoogconjunctuur dichterbij. De ISM, de vertrouwensindex van de aankoopdirecteurs, wijst op een economische groei van 4%. De Amerikaanse werkloosheid daalde met 4% tot 6,1% sinds zijn piek van de jongste recessie. Ook in Azi trekt de economische groei aan. Japan lijkt de btw-verhoging van begin april goed te verteren. China laat de groeiflauwte van het jaarbegin achter zich.

  Luk Van Heden

  StrategistKBC Asset Management

  In de VS loopt de periode af waarin de centrale bank steunaankopen deed

 • 7Strategie & Accenten

  Strategie

  ECB zet in op groei en duwt de euro lager

  Het monetair beleid in de VS en in de eurozone evo-lueert in tegengestelde richting. Terwijl de Fed haar soepele beleid beindigt, neemt de ECB nieuwe maatregelen om de Europese economie extra zuur-stof te geven. Omdat de economische groei te zwak is en de inflatie afbrokkelt tot een uitzonderlijk laag niveau, nam de ECB de voorbije maanden nieuwe en verregaande maatregelen.

  Aan de renteverlaging van juni werden op 4 septem-ber nieuwe maatregelen toegevoegd: een bijkomen-de renteverlaging en een inkoopprogramma van her-verpakte bankkredieten. Het is zelfs zo dat banken voor het eerst een negatieve depositorente ontvan-gen wanneer ze kortetermijndepositos beleggen bij de Centrale Bank.

  Door de beslissingen van de ECB namen de rente-verschillen tussen de eurozone en de VS toe. De hogere rente in USD leverde een versteviging op van de wisselkoers van het groene biljet (zie grafiek).

  Sinds begin mei steeg de Amerikaanse dollar met ongeveer 7% tegenover de euro. De dollar zal verder verstevigen naarmate het beleid van de Fed en de ECB verder uiteenloopt.

  Familiaal geleide ondernemingen leggen meer dan andere de nadruk op waardecreatie op lange termijn

  Hogere rente in USD kan wisselkoers een duw geven

  -1.0%

  -0.5%

  -0.0%

  0.5%

  1.0%

  1.5%

  2.0%0.00

  0.20

  0.40

  0.60

  0.80

  1.00

  1.20

  1.40

  1.60

  1.80

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

  USD per EUR LT renteverschil (VS - Duitsland)

  Europese rente hoger

  Amerikaanse rente hoger

 • 8 Strategie & Accenten

  Strategie

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  78% 17% 5%

  57,5% 30% 8% 4,5%

  4,5%32,5% 55% 8%

  5% 48% 47%

  Aandelen

  Obligaties

  Vastgoed

  Alternatieve beleggingen

  Cash

  Defensief

  Dynamisch

  Zeerdynamisch

  Zeer defensief

  Vier redenen om te kiezen voor aandelen:

  De economie en bedrijfswinsten gaan de goede kant op.

  Aandelen zijn niet duur. Cash en obligaties brengen bijna niets op. Bedrijven hebben de wind in de zeilen.

  We houden onze aandelenpositie boven de lange-termijnnorm. Vooraleer we het gewicht van aande-len in de portefeuille verder opvoeren willen we een verdere verbetering van het economisch klimaat zien, ook in de eurozone en ook van de bedrijfsresultaten. Daarnaast blijven we aanbevelen om te kiezen voor bescherming. De obligatiepositie blijft sterk onder-wogen tegenover de langetermijnnorm.

  We beleggen voorzichtig in obligaties

  Een lichte stijging van de marktrente kan al resulteren in een laag of een negatief obligatierendement. We vermijden grote concentraties in laagrentende mun-ten. Bedrijfsobligaties leveren een iets hogere rente

  op, maar ook deze obligaties worden duur. De we-reldgroei verbetert verder in 2014. Dat resulteert nor-maal in lagere risicopremies op bedrijfsobligaties. We kiezen voor een belegging weg van de euro, richting USD en de munten van opkomende markten.

  De groei van de Amerikaanse economie is sterker dan die van de eurozone. Het soepele monetaire beleid in de VS wordt stilaan afgebouwd, in tegenstelling tot dat in de eurozone. Dit pleit in het voordeel van de Amerikaanse dollar. We pinnen ons aan de huidige marktrente niet vast op lange looptijden.

  De opkomende markten kunnen profiteren van de opklaring van de wereldeconomie. De stevige eco-nomische fundamenten van de meeste opkomen-de markten (lage schuldgraad, beperkte inflatie, de sterkste groei in de wereld, ...) zullen hierdoor meer aandacht krijgen. Naast een stijgende munt willen we ook profiteren van de hoge lopende rendementen die deze markten bieden.

  Obligaties van opkomende markten uitgedrukt in USD vermijden we. De lange looptijd van deze obli-gaties maakt ze kwetsbaar voor de verwachte rente-stijging.

 • 9Strategie & Accenten

  StrategieAccenten in de portefeuille

  Aandelen - Themas op middellange termijn

  Hoogdividendaandelen & BuybackEen hoog lopend rendement en een lage marktge-voeligheid zorgen voor stabiliteit. Het uitkeren van een hoog dividend is dikwijls een teken aan de wand dat de onderneming goed geleid is. We hebben een voorkeur om iedere sector een neutraal gewicht te geven. Dat levert een selectie van bedrijven op die gemiddeld genomen sneller groeit.

  FamiliebedrijvenFamiliaal geleide ondernemingen leggen meer dan andere de nadruk op waardecreatie op lange termijn. Ze beschikken dikwijls over een sterke prijszettingsmacht. Bovendien opteren ze vaker voor een onafhankelijke groei dan voor een groei door overnames. Die aanpak levert gemiddeld betere financile resultaten op.

  VastgoedHet opnemen van financieel vastgoed zorgt voor extra risicospreiding in een beleggingsportefeuille, waardoor de rendementsverwachtingen op middel-lange termijn verbeteren. Vastgoed is vooral in trek bij de vele obligatiebeleggers die nieuwe horizonten ver-kennen in hun zoektocht naar rendement. Het hoge en veilige dividend bekoort hen.

  Aandelen - Accenten op korte termijn

  Opkomende markten van Zuidoost-AziZuidoost-Azi is een regio, die meerdere jaren links werd gelaten door beleggers. Dat is volgens ons on-terecht. Die tijd lijkt nu voorbij. Sedert enkele maan-den presteren aandelen uit de regio sterker. De tijd is rijp om aan deze groeipool wat meer aandacht te besteden.

  WereldleidersInternationaal actief zijn is nodig om de groei op mid-dellange termijn te waarborgen. Wereldleiders spelen in op de groeiversnelling in de VS en in de opkomen-de markten. De verkopen worden dikwijls afgerekend in Amerikaanse dollar. We verwachten dat de wissel-koers van de USD verstevigt. Daar kunnen de Global Leaders mogelijk van genieten.

  Obligaties - Themas op middellange termijn

  Hoogrentende obligaties in lokale muntDe zoektocht naar rendement brengt ons ook bij de opkomende markten. De renteniveaus in de opkomende markten liggen veel hoger dan die in de oude industrielanden. Bij obligaties in lokale munt gaat het vandaag om rendementen van gemiddeld 5,6% voor overheden uit de opkomende markten. Ondergewaardeerde munten kunnen nog voor wat koerswinst zorgen.

  Obligaties - Accenten op korte termijn

  Amerikaanse dollarDe Amerikaanse dollar is ondergewaardeerd zolang we voor 1 euro meer dan 1 1,10 USD betalen. Er zijn verschillende redenen die pleiten voor een ver-steviging van de wisselkoers van de dollar: waarde-ring, concurrentiekracht, groei- en renteverschillen, verschillen in het beleid van de centrale banken en verschillen in het (krenterige) begrotingsbeleid.

 • 10 Strategie & Accenten

  StrategieEconomische vooruitzichten

  Economische vooruitzichten

  Economische groei (%)

  Inflatie (%)

  Beleidsrente (%)

  Tienjaarsrente (%)

  Wisselkoers 1 EUR = CNY 1 EUR = USD 1 EUR = JPY

  15/09/14 EMU China VS Japan

  2013 -0,3 7,7 2,2 1,5

  2014 0,9 7,5 2,1 1,1

  2015 1,7 7,0 3,1 1,2

  2013 1,3 2,6 1,5 0,4

  2014 0,6 2,3 1,9 2,8

  2015 1,2 3,0 2,0 1,8

  15/09/14 0,05 6,00 0,25 0,10

  Dec-14 0,05 6,00 0,25 0,10

  Mar-15 0,05 6,00 0,25 0,10

  15/09/14 1,07 4,29 2,60 0,58

  Dec-14 1,30 4,10 2,80 0,60

  Mar-15 1,45 4,10 3,15 0,70

  15/09/14 - 7,94 1,29 138,61

  Dec-14 - 7,79 1,27 134,62

  Mar-15 - 7,63 1,25 135,00

 • 11Strategie & Accenten

  StrategieObligatieselectie

  Onze obligatieselectie(1)

  Munt Lening Uitgifteprijs of

  indicatieve koers

  Coupon- datum

  Rating Rendement (in %)

  Product- score(*)

  Primaire markt

  Secundaire markt

  (1) zie voetnoot (2) op laatste bladzijde(*) Score ontwikkeld om de risicogevoeligheid van diverse spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Wordt uitgedrukt in een getal van 1 tot 7. Hoe hoger de score hoe dynamischer.

  Obligaties blijven sterk presteren sinds het begin van het jaar. De Duitse rente ging in 2014 bijna onafgebroken lager. De tienjaarsrente in Duitsland staat zon 0,8% lager en schommelt midden september rond de 1,1%. De obligatierente is daarmee zo laag geworden dat het obligatiegedeelte van een beleggingsportefeuille niet meer de aantrekkelijke rendementen van het verleden kan opleveren. Het coupon-rendement ligt hoger dan de cashrente. Door te spreiden verlaagt de risicograad van een portefeuille.We vrezen op korte termijn geen forse stijging van de obligatierente, maar we zijn ons toch sterk bewust van dat risico. Daarom blijven we de voorkeur geven aan obligaties met een korte restlooptijd.De inflatie baart niemand zorgen. Bovendien kwam de groei voor het tweede kwartaal in Duitsland en Itali lager uit dan verwacht. En daar bovenop zorgden de economische sancties tussen Rusland en Europa voor wat meer risicoafkeer, iets waar overheidsobligaties doorgaans van profiteren.

  AUD KBC IFIMA4,00% -01/10/2019

  101,500 01/10 A 3,670 4

  AUD MERCEDES-BENZ AUSTRALIA3,75% - 07/04/2017

  101,500 07/04 A- 3,120 4

  NZD KBC IFIMA5,250% - 01/10/2019

  101,500 01/10 A 4,900 4

  NZD DANSKE BANK5,25% - 27/08/2019

  100,620 27/08 A 5,102 4

  USD KBC IFIMAvariabele coupon - 01/10/2020

  101,500 01/10 A n/a 4

  USD REPUBLIC OF POLAND3,000% - 17/03/23

  98,100 17/03 en 17/09

  A- 3,258 4

 • 12 Strategie & Accenten

  In focus aandelenmarkt(*)Wereldmarktleiders

  Klemtonen

  Zwakkere euro maakt Europese producten goedkoper.

  De economie groeit heel sterk in VS.

  Internationale omzet, een troef

  Wereldmarktleiders, Global Leaders, zijn onderne-mingen die door hun internationale activiteiten een aanzienlijk en groeiend deel van hun omzet buiten hun thuismarkt realiseren, vaak in de snel groeiende opkomende landen. Ze combineren dit met vesti-gingen in de traditionele industrielanden. Daarnaast hebben ze een hogere liquiditeit, bieden ze financile transparantie en genieten ze van lagere financierings-kosten. Hoewel vaak groter dan gemiddeld zijn deze multinationals niet noodzakelijk de grootste bedrijven ter wereld. Het kan ook gaan om relatief kleinere on-dernemingen die actief zijn in een bepaald domein of niche.

  Wat deze wereldmarktleiders zo interessant maakt, is dat ze minder afhankelijk zijn van de groei in hun thuismarkt. Voor Europese bedrijven is dit heel be-langrijk nu de groei in Europa tot de traagste ter we-reld behoort.

  Versnelling van de economische groei in de VS en de opkomende markten

  De wereld groeit vandaag met twee snelheden. De Europese economie is uit het diepe dal geklommen maar zoekt nu haar tweede adem. De VS ontpoppen zich tot de groeimotor, het ondernemersvertrouwen is er hoog (zie grafiek 1).Ook de opkomende mark-ten kunnen sterke groeicijfers voorleggen met Azi op kop. Hun bijdrage tot de groei van de wereldeco-nomie wordt almaar groter. We denken hierbij aan Vodafone bijvoorbeeld (zie kader Bedrijfsinformatie).

  Met beleggen in wereldleiders bespeelt de belegger de troef van de internationale om-zet. De belegger kan genieten van de versnelling van de economische groei in de VS en de opkomende markten. De verzwakkende euro en de sterke dollar geven nog wat extra rugwind.

  Een verzwakking van de euro speelt in het voordeel van de Europese Global Leaders

  (*): zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde

  46

  48

  50

  52

  54

  56

  58

  60

  VS eurozone BRIC (Brazili/Rusland/India/China)Trendgroei

  Bron: Datastream/Bloomberg/KBC Asset Management

  01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14

  Grafiek1: Ondernemingsvertrouwen in de industrie

 • 13Strategie & Accenten

  In focus aandelenmarkt

  Rugwind van een verzwakkende euro en een sterke dollar

  Een verzwakking van de euro speelt in het voordeel van de Europese Global Leaders. Het versterkt hun internationale concurrentiepositie omdat de zwakke-re euro Europese producten goedkoper maakt voor landen met een andere munteenheid. De vertaling van de winstcijfers naar euro krikt deze cijfers boven-dien verder op.

  Niet-Amerikaanse bedrijven kunnen via hun omzet in de VS mee genieten van een sterkere Amerikaan-se dollar. In het bijzonder geldt dit voor de Global Leaders. Grafiek 2 illustreert dat de omzet van de wereldmarktleiders in de VS groter is dan die van het gemiddelde van ondernemingen in om het even welke andere regio.

  Bedrijfsinformatie

  Deutsche Post AG Activiteit: Grootste postbedrijf in Europa gespecialiseerd in gepersonaliseerde diensten. Koers: 25,56 EURKoersdoel: 28,00 EURJongste wijziging van de aanbeveling: 08-03-2012Aanbeveling: opbouwen

  Novartis AGActiviteit: Zwitsers farmaceutisch bedrijf wereldwijd.Koers: 87,90 CHFKoersdoel: 81,00 CHFJongste wijziging van de aanbeveling: 01-10-2011Aanbeveling: houden

  VodafoneActiviteit: Brits telecomoperatoren en een van de grootste spelers in de wereld.Koers: 204,65 GBpKoersdoel: 204,25 GBpJongste wijziging van de aanbeveling: 11-02-2011Aanbeveling: opbouwen

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Glob

  al Le

  aders

  Wes

  t Eur

  opa

  Japan

  China

  Rest

  van A

  zi

  Latijn

  s Ame

  rika

  Overige

  Industrile

  Landen

  VS

  Opkomende

  markten

  Thuismarkt

  Bron: Datastream/Bloomberg/KBC Asset Management

  Grafiek 2: Regionale opdeling van de omzet van niet-VS beursgenoteerde bedrijven (2013)

 • 14 Strategie & Accenten

  In de kijkerInstellingen voor Collectieve Beleggingen (I.C.B.s) (*)

  Zilveren generatie biedt kansen

  Klemtonen

  Geen kapitaalbescher-ming, wel airbag op de eindvervaldag.

  Aandelen van bedrijven die inspelen op de uitdagingen verbonden met een vergrijzende bevolking.

  Mensen leven almaar langer. Dat resulteert in nieuwe economische uitdagingen. Zo moet er genvesteerd worden in extra zorgvoorzieningen en neemt de vraag naar geneesmiddelen toe. Langer leven bete-kent ook langer genieten van het leven. Dat creert mogelijkheden voor bedrijven die zich richten op vrije tijd en ontspanning.

  Silver Economy Airbag 1

  KBC stelt u als promotor, Silver Economy Airbag 1 voor, een compartiment van de Belgische bevek Perspective. Dit compartiment volgt een selectie2 van 30 aandelen van bedrijven die inspelen op de uitdagingen verbon-den met de vergrijzende bevolking. Op de eindverval-dag (30/11/2020) zijn er drie scenarios mogelijk: Negatief: Alleen als de eindwaarde van de korf lager1 noteert dan 85% van zijn startwaarde (daling van meer dan 15%), wordt de daling van de korf t.o.v.

  zijn startwaarde in mindering gebracht van de initile inschrijvingswaarde (1000 EUR, vr kosten en tak-sen). Dit resultaat wordt verhoogd met 15% van de initile inschrijvingswaarde.Neutraal: Is op de eindvervaldag de korf gedaald1 met maximaal 15% t.o.v. de startwaarde, dan wordt de daling van de korf niet in rekening gebracht. U krijgt dan op eindvervaldag 100% van uw startinleg terug (1000 EUR, vr kosten en taksen). Positief: Een mogelijke stijging van de korf op de eindvervaldag wordt volledig uitgekeerd als meer-waarde bovenop uw startinleg (1000 EUR, vr kosten en taksen).Deze belegging biedt dus geen kapitaalbescherming, maar er is wel een Airbag voorzien. De airbag zorgt ervoor dat een mogelijk verlies op de eindvervaldag wordt getemperd.Geen wisselkoersrisico: het compartiment noteert in euro. Drie concrete voorbeelden:

  SCENARIO Evolutie van de korf(3)Dan is het resultaat (vr kosten en taksen) op de eindvervaldag

  Toegepast op het oorspronkelijk kapitaal van 1000 EUR ontvangt u

  op de eindvervaldag

  NEGATIEF -55% -55% + 15% = -40%(4)1000 - 400 = 600 EUR

  (-8,08% gemiddeld op jaarbasis, vr kosten en taksen)

  NEUTRAAL -10% -10%, MAAR wordt herleid naar 0%(5)1000 + 0 = 1000 EUR

  (0% gemiddeld op jaarbasis, vr kosten en taksen)

  POSITIEF +35% +35%1000 + 350 = 1350 EUR

  (5,07% gemiddeld op jaarbasis, vr kosten en taksen)

  Deze scenarios geven geen indicatie van de te verwachten opbrengst, noch doen zij uitspraak over welk scenario het meest waarschijnlijke is. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan, in het geval van een uittreding voor de eindvervaldag, minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

  1 (Eindwaarde min startwaarde) gedeeld door startwaarde.2 De aandelen voor een aandelenkorf worden gekozen uit een wereldwijd aandelenuniversum. De selectie gebeurt in vier stappen op basis van verschillende

  criteria: macro-economische factoren (stap 1), historische financile data (stap 2), analyserapporten (stap 3) en optietechnische gegevens (stap 4). Bij stap 1 filteren we op basis van marktkapitalisatie en liquiditeit (verhandelbaarheid op de beurs). De uiteindelijke korf wordt door de Raad van Bestuur van de bevek goedgekeurd. Hij moet ook beantwoorden aan een aantal wettelijke vereisten: een minimaal aantal aandelen, een voldoende spreiding over regios en/of sectoren, de gewichten van de individuele aandelen... Bij de selectie maken we gebruik van parameters die het potentile rendement van de beleggingen kunnen benvloeden. U vindt meer informatie over de korfsamenstelling in het prospectus.

  3 Volgens de formule (eindwaarde - startwaarde) / startwaarde.4 Bij een daling van de korf op de eindvervaldag treedt de Airbag in werking: als de korf lager noteert dan 85% van zijn startwaarde, wordt de daling van de korf t.o.v. de startwaarde in mindering gebracht van de initile inschrijvingswaarde. Dit resultaat wordt verhoogd met 15% van de initile inschrijvingswaarde.

  5 Bij een daling van de korf op de eindvervaldag treedt de Airbag in werking: als de korf niet lager noteert dan 85%, maar wel lager dan 100% van zijn startwaarde, wordt de daling van de korf niet in mindering gebracht. U ontvangt in dat geval de initile inschrijvingswaarde.

  Voorwaarden: intekening van 29-09-2014 tot en met 27-10-2014 vr 6 u s morgens (behoudens vervroegde afsluiting). Toetredingskosten: 2,50 % tijdens de inte-kenperiode, 3,50 % nadien (waarvan 1 % voor het compartiment). Uittredingskosten: op eindvervaldag: geen, vr de eindvervaldag: 1 % (orders vanaf 1,25 miljoen euro: 0,50 %). Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen n maand na toetreding: max. 5%. Vereist minimumbedrag bij aankoop is 1 000 euro. Beursbelasting: 1% bij uittreding voor vervaldag (max. 1500 euro), op vervaldag: geen. Meerwaarde is vrij van roerende voorheffing. Financile dienst: KBC Bank en CBC Banque.SA. Het prospectus, het document Essentile beleggersinformatie en het laatste periodiek verslag zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van KBC Bank, en CBC Banque. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financile pers (De Tijd en LEcho) en op www.kbc.be/fondsenzoeker. Het prospectus, het document Essentile Beleggersinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen.zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op www.kbcam.be. Neem het document Essentile Beleggersinformatie door, voo u beslist om te beleggen in dit compartiment.

  (*): zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde

 • 15Strategie & Accenten

  In de kijkerTak 23-beleggingsverzekering(*)

  Beleggen in 20 kwaliteitsbedrijven met hoge beurskapitalisatie

  Klemtonen

  Bovenop de beleggings verzekering een Step-up formule.

  KBC-Life MI+ World Stocks 90 Step Up-1

  KBC-Life MI+ World Stocks Step Up-1 is een beleggin-sproduct dat verbonden is met de tak 23-beleggings-verzekering KBC-Life Multinvest(*). Het rendement van de beleggingsverzekering wordt gekoppeld aan een korf van een wereldwijde selectie van 20 aan-delen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurs-kapitalisatie hebben.

  Op de einddatum (31-05-2021) wordt 100% van de eventuele stijging(*) van de korf als meerwaarde bovenop 100% van de initile inventariswaarde in rekening gebracht.

  De eventuele daling* wordt voor 100% in rekening gebracht, met een maximum van 10%. Een van de beleggingsdoestellingen bestaat er m.a.w. in dat op de einddatum minstens 90%(**) van de netto gen-vesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) wordt behouden behalve bij faling of onvermogen tot betaling van KBC Bank.

  Daar bovenop biedt de beleggingsverzekering een step-up formule: jaarlijks (in november 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019) wordt de tussentijdse waarde vergeleken met de startwaarde van de korf. Als er n tussentijdse waarde hoger ligt dan of gelijk is aan 110% van de startwaarde van de korf, wordt er 100% van de initile inventariswaarde in rekening gebracht.

  (eindwaarde min startwaarde) gedeeld door startwaarde. Zie pagina 2, rubriek Opbrengst.(**) Min. -2,35% actuarieel rendement, inclusief kosten en taks. Beleggings-producten met een looptijd < 8 jaar kunnen bij afkoop gedurende de eerste 8 jaar van het contract onderworpen zijn aan Roerende Voorheffing.

  Specifieke kenmerken

  Deze beleggingsverzekering richt zich tot clinten die hun tegoeden gedurende de volledige looptijd kunnen missen.Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks(*): tot 100% belegd in depositos en termijnrekeningen

  bij KBC Bank en/of andere financile instrumenten uitgegeven of gegarandeerd door KBC Bank. Het uitstaande risico van de beleggingsverzekering op KBC kan dus oplopen tot 100%. Bij de start van de beleggingsverzekering wordt dadelijk voor nage-noeg 100% in de hiervoor vermelde activa belegd.

  het restdeel belegd in verhandelbare effecten (onder meer obligaties en andere schuldinstrumenten), geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, depositos en liquide middelen (onder meer geld geplaatst op een termijn- of zichtrekening).

  met n (of meerdere) eersterangstegenpartij(en) zogenoemde swaps(**) afgesloten

  (**) Daartoe investeert het beleggingsfonds in n (of meerdere) specifiek voor deze beleggingsverzekering uitgegeven obligatieArcade Ring 188Life MI+World Stock 90 Step Up-1 NOTES DUE 2021 die verder belegt in genoem-de depositos/termijnrekeningen en/of financile instrumenten. Het basispros-pectus hiervan kan worden geconsulteerd op de website http://www.kbc.be/prospectus/spv. Na de lanceringsperiode kunnen de final terms eveneens geconsulteerd worden op de website http://www.kbc.be/finalterms/spv.(**) Een swap is een overeenkomst tussen partijen tot het uitwisselen van betalingen of risicos gedurende de looptijd van de swap.Voorwaarden: intekening van 29 september 2014 tot en met 26 oktober 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Initile inventariswaarde: 1 000 EUR. Mini mum storting 2500 EUR. Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het in tekenbe-drag. Verzekeringstaks op stortingen: 2%, Uitstapkosten vr de einddatum: 1%, op de einddatum: 0%. Beheersvergoeding: max. 2,4% op jaarbasis (al verrekend in de inventaris-waarde). Wettelijke risicoklasse: 3 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). Risicoprofiel: Defensief. Bij een gedeeltelijke op vraging moet minimum 1 250 EUR belegd blijven. Minimale opvraging:1 250 EUR.

  (*): zie voetnoot 3 op de laatste bladzijde

 • WWWMeer info op: www.kbc.be/beleggers

  Het volgende nummer verschijnt op 3 november 2014

  Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 2, 1080 Brussel

  Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. De bevoegde controleau-toriteit is de Autoriteit Financile Diensten en Markten (FSMA).Deze publicatie valt niet onder de noemer onderzoek op beleggingsgebied zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financile instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vr de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. Het prospectus, de essentile beleggingsinformatie (KIID) en de laatste periodieke verslagen die kosteloos ter beschikking zijn bij KBC Asset Management NV en voor het publiek toegankelijk op www.kbcam.be. Neem het document Essentile Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit fonds. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. De resultaten van de weergegeven financile instrumenten en financile indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financile instrumenten en financile indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.Voor een aantal essentile elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de Disclosures raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management op www.kbcam.be/aandelen.

  Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, Belgi. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be

  Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven:Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond.

  Wijzigingsfrequentie van de aanbevelingen:De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financile wereld op de voet. De aanbeveling voor een aandeel is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in n van die drie componenten kan aanleiding geven tot een wijziging van de aanbeveling.

  De methodiek van de aanbevelingen:Een uitvoerig omschrijving van onze methodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor.

  Gebruikte fotos: www.shutterstock.com

  Redactie beindigd op 25-09-2014

  (1) Een bevek is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financile instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICBs worden gedekt door het beschermingsfonds voor depositos en financile instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20 000 EUR als een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICBs aanhoudt voor rekening van haar clinten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds.

  (2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt.Aan een obligatie zijn er verschillende risicos verbonden. Vele uitgevers van obligaties hebben een rating. Die geeft aan hoe waar-schijnlijk het is dat het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft, de lening zelf en de intresten daarop zal kunnen terugbetalen. Dit noemt men hun kredietwaardigheid.

  (3) KBC-Life Multinvest is een Tak 23-levensverzekering waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Het doel van het onderliggende fonds is om een meerwaarde te realiseren, maar de netto-inventariswaarde (NIW) van dit fonds kan schommelen. Het financile risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het onderliggende fonds, wordt gedragen door de verzekeringne-mer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgaran-tie. Meer informatie vindt u op de productfiche, in het beheersreglement en op de financile infofiche bij uw KBC tussenpersoon. De productfiche, het beheersreglement en de financile infofiche zijn gratis verkrijgbaar bij KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in Belgi. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV Professor Roger Van Overstraetenplein 2 3000 Leuven Belgi. BTW BE 0403.552.563 RPR Leuven IBAN BE43 7300 0420 0601 BIC KREDBEBB.