POLDERCRASH 25 februari 2009 - TU Delft OCW â€؛ wp-content â€؛ uploads â€؛ آ  Nafase

download POLDERCRASH 25 februari 2009 - TU Delft OCW â€؛ wp-content â€؛ uploads â€؛ آ  Nafase

If you can't read please download the document

 • date post

  07-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of POLDERCRASH 25 februari 2009 - TU Delft OCW â€؛ wp-content â€؛ uploads â€؛ آ  Nafase

 • 1

  POLDERCRASH 25 februari 2009

  Een onderzoek door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg

 • 2

  Inhoud Voorwoord 3

  Samenvatting 4

  I Beschouwing 11 II Het onderzoek 15 III Onderzoeksresultaten 21

  1 Inleiding 21 2 Melding en alarmering (hoofdstructuur) 23 3 Leiding en coördinatie (hoofdstructuur) 29 4 Informatiemanagement (hoofdstructuur) 47 5 Spoedeisende Medische Hulpverlening 55 6 Psychosociale Hulpverlening 68 7 Centraal Registratie- en Informatie Bureau 71 8 Opvang en Verzorging 79 9 Communicatie 88 10 Project Nafase 97

  Bijlagen 101

  I Verzoek om onderzoek door de Inspectie OOV 101

  II Brief van de minister van BZK 104

  III Overzicht geïnterviewden 105

  IV Bij onderdelen hoofdstructuur beschikbare informatie 107

  over aantallen gewonden en doden

  V Lijst met afkortingen 109

 • 3

  VOORWOORD Dit rapport bevat het resultaat van het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en

  Veiligheid, in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, naar de

  hulpverlening rond de crash van een toestel van Turkish Airlines op 25 februari 2009 nabij de

  luchthaven Schiphol. De Inspectie OOV heeft dit onderzoek verricht op verzoek van de

  veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer.

  Door de medewerking van velen – in het bijzonder medewerkers van de veiligheidsregio, van

  de gemeente en van de betrokken ziekenhuizen – heeft de Inspectie OOV haar onderzoek in

  relatief korte tijd kunnen uitvoeren. Zij is allen die een bijdrage hebben geleverd aan het

  onderzoek erkentelijk voor hun medewerking.

  Het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

  H.J.I.M. de Rooij

  17 juni 2009

 • 4

  SAMENVATTING Inleiding

  Op 25 februari 2009 stort rond 10.30 uur een toestel van Turkish Airlines met aan boord 135

  personen kort voor de landing op Schiphol neer in een akker in de gemeente

  Haarlemmermeer. Bij deze crash vallen negen doden, en tientallen inzittenden raken ernstig

  gewond. Haarlemmermeer maakt deel uit van de veiligheidsregio Kennemerland. Gezamenlijk

  hebben deze regio en de gemeente de minister van Binnenlandse Zaken en

  Koninkrijksrelaties gevraagd de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), in

  samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), een onderzoek te laten

  uitvoeren naar de hulpverlening bij dit incident om langs die weg mogelijke verbeterpunten

  snel in kaart te brengen. De minister heeft dit verzoek gehonoreerd.

  Onderzoek

  De Inspectie OOV heeft het onderzoek naar de ‘Poldercrash’ uitgevoerd in de maanden april

  en mei 2009. Het onderzoek is gericht op de kritische processen ‘Melding en alarmering’,

  ‘Leiding en coördinatie’ en ‘Informatiemanagement’ binnen de hoofdstructuur van de

  rampenbestrijdingsorganisatie, op de GHOR-processen 1 Spoedeisende Medische

  Hulpverlening en Psychosociale Hulpverlening, op de gemeentelijke processen CRIB 2 ,

  Opvang en verzorging en Communicatie, en op het project Nafase. Het onderzoek betreft de

  periode vanaf de crash tot aan de afschaling van de rampenbestrijdingsorganisatie op 2 maart

  2009.

  Beschouwing

  De media hebben overwegend positief bericht over de aanpak van de Poldercrash. Het is de

  vraag of dit beeld op basis van de uitkomsten van dit onderzoek van de Inspectie OOV moet

  worden bijgesteld. Mede doordat het toestel na de crash niet in brand is gevlogen, lag de

  nadruk in eerste instantie op de spoedeisende medische hulpverlening aan de slachtoffers, en

  in de fase daarna op de gemeentelijke processen. De Inspectie OOV is daarom vooral

  nagegaan of de ervaringen bij de bestrijding van de Poldercrash aanleiding geven

  verbeterpunten te formuleren ten aanzien van de kritische processen van de hoofdstructuur,

  en ten aanzien van GHOR- en de gemeentelijke processen. De informatie die de Inspectie

  OOV heeft verkregen over de inzet en het optreden van de brandweer en de politie,

  waaronder de Koninklijke Marechaussee (KMar), levert een overwegend positief beeld op.

  Hetzelfde geldt voor de inzet van medewerkers van Schiphol en van vele burgers die

  spontaan hebben geholpen.

  Het onderzoek heeft uitgewezen dat bij de drie genoemde kritische processen en bij de

  onderzochte GHOR- en gemeentelijke processen tal van zaken goed of zelfs zeer goed zijn

  gegaan. Vrijwel alle functionarissen met een rol bij de bestrijding van de crash werden snel

  gealarmeerd en kwamen snel op. De verschillende onderdelen van de hoofdstructuur van de

  rampenbestrijding, namelijk het Commando Plaats Incident, het operationele team, het

  beleidsteam en het Coördinatiecentrum Gemeentelijke Diensten, konden daardoor snel met

  hun werkzaamheden beginnen. En door een efficiënte hulpverlening bij het toestel was het

  mogelijk tientallen slachtoffers snel van het rampterrein over te brengen naar een ziekenhuis.

  Velen hebben zich ingezet om deze slachtoffers te helpen. Medewerkers van de gemeente

  Haarlemmermeer hebben in de opvanglocatie en tot in de nacht op Schiphol onder lastige

  1 GHOR: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. 2 CRIB: Centraal Registratie- en Informatie Bureau.

 • 5

  omstandigheden hulp geboden aan slachtoffers en verwanten. De communicatie met de

  media is goed verlopen en de Inspectie OOV beschouwt de wijze waarop de gemeente de

  Nafase heeft opgepakt als een voorbeeld voor andere gemeenten. Veel hulpverleners hebben

  in het kader van het onderzoek verklaard dat zij bij de bestrijding van de crash veel voordeel

  hebben gehad van de oefeningen waaraan zij hebben deelgenomen. De bekendheid met de

  procedures maar vooral ook met elkaar is van groot belang gebleken.

  Aan de andere kant hebben de Inspectie OOV en de IGZ een aantal knelpunten gesignaleerd.

  De belangrijkste daarvan betreffen de volgende vier aspecten:

  1. Informatiemanagement

  Binnen de veiligheidsregio is de afgelopen periode geïnvesteerd in de verbetering van het

  informatiemanagement. Zo zijn eind 2008 de afzonderlijke meldkamers van de politie, de

  brandweer en de ambulancezorg gaan samenwerken in de gemeenschappelijke meldkamer

  MICK 3 en is de functie van multidisciplinair procescoördinator geïntroduceerd. Ook bereidt de

  regio de invoering van een netcentrisch informatiesysteem voor. De Inspectie OOV heeft met

  instemming kennisgenomen van deze ontwikkelingen. Op een aantal basale punten hebben

  zich tijdens de bestrijding van de Poldercrash echter problemen voorgedaan. Zo waren de

  voorzieningen op diverse plaatsen gebrekkig en liet de techniek het op verschillende

  momenten afweten. Het gebruik van het communicatiesysteem C2000 verliep bepaald niet

  zonder problemen.

  2. Triage en meldkamer ambulance

  Direct na de crash is vlakbij het neergestorte toestel een ‘gewondennest’ ingericht voor de

  eerste opvang van de slachtoffers en voor de eerste beoordeling van de mate waarin zij

  gewond waren. Deze beoordeling, de ‘triage’, is niet voldoende uitgevoerd. Door een te

  beperkte toepassing van het protocol met richtlijnen voor triage is een aantal passagiers

  bestempeld als ‘lichtgewond’ en naar de opvanglocatie overgebracht terwijl zij vanwege de

  aard van hun verwondingen eigenlijk direct naar een ziekenhuis vervoerd hadden moeten

  worden. Na aankomst op de opvanglocatie zijn de meesten van deze passagiers alsnog met

  ambulances naar ziekenhuizen gebracht. Uiteindelijk hebben dertien ziekenhuizen in totaal

  124 inzittenden opgevangen en behandeld. Deze ziekenhuizen hebben laten weten dat zij bij

  de aanvoer van gewonden een adequate coördinatie en communicatie vanuit een centraal

  meldkamerpunt hebben gemist.

  3. Registratie slachtoffers

  De registratie van slachtoffers verliep moeizaam, mede door het ontbreken van een

  eenduidige passagierslijst. De gemeente, waarbij dit proces (CRIB) is belegd, slaagde er niet

  in de slachtofferlijst de eerste dag compleet te krijgen en van veel inzittenden was niet bekend

  waar zij zich bevonden en hoe zij eraan toe waren. Nadat de KMar was bijgesprongen, kwam

  in de nacht van 25 op 26 februari 2009 een lijst beschikbaar die voldoende op orde was om te

  kunnen gebruiken. Het langdurig uitblijven van een bruikbare lijst heeft bij bestuurders,

  operationele diensten en verwanten tot spanningen geleid. Het registratieproces is ernstig

  bemoeilijkt doordat een aantal slachtoffers zich direct na de crash op eigen kracht van de

  ramplocatie heeft verwijderd, doordat er nauwelijks registratie heeft plaatsgevonden van

  slachtoffers die vanaf het rampterrein naar ziekenhuizen zijn overgebracht en doordat het

  gemeentelijke registratieproces in de opvanglocatie abrupt is beëindigd.

  4. Gemeentelijke plannen

  3 MICK: Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum