Podium nummer 3

download Podium nummer 3

of 40

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Tijdschrift PO-Raad

Transcript of Podium nummer 3

 • podiumplatform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs maart 2012

  3

  Scholen langs de meetlatSCP betreurt misverstand in media

  Van good naar great Nieuw kenniscentrum

  voor bouwen en renoveren

 • Scholen langs de meetlatAmsterdam ontwikkelde een Kwaliteits-wijzer Basisonderwijs. Deze moet school besturen en gemeente een handvat bieden voor behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit, en ouders inzicht geven in de kwaliteit van de basisscholen in de buurt. Hoe bruikbaar is de Kwaliteitswijzer? Of kan de onderwijssector dit beter zelf landelijk aanpakken?

  Pagina 6

  SCP: Wij hadden misschien iets voorzichtiger moeten zijnHet SCP-rapport Waar voor ons belasting-geld leidde tot veel commotie. Zijn er lessen te trekken uit dit rapport? Hoogleraar onderwijskunde Wim van de Grift laat zijn licht over de kwestie schijnen. Evert Pommer van het SCP zegt terugblikkend: Wij hadden misschien iets voorzichtiger moeten zijn.

  Pagina 14

  inhoud maart 2012

  2 podium maart 2012

 • podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideen, problemen en oplos-singen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad verkondigde meningen. Hoofdredacteur: Marc Mathies. Eindredacteur: Marijke Nijboer. Redactieraad: Elise van Bockhorst, Corine van Helvoirt, Gert-Jan van Midden, Onika Pinkus. Grafische vormgeving: Thoben Offset Nijmegen. Foto omslag: Hans Roggen. Redactieadres: podium@poraad.nl

  verder in deze editie 4 Voorwoord Kete Kervezee over het begrotingstekort.

  34 Webpoll Registratie in het lerarenregister moet verplicht zijn voor de beroepsuitoefening. Lees hoe de bezoekers van onze website stemden.Twee onderwijsbestuurders n

  bestuurslid Simone Walvisch van de PO-Raad lichten hun standpunt toe.

  38 Column In elk nummer van podium reageert een politicus op een actueel onderwerp. Nu: Ton Elias (VVD) over het Lerarenregister.

  Nieuw kenniscentrum voor bouwen en renoverenMede op aandringen van de PO-Raad krijgen schoolbesturen de komende jaren een grotere verantwoordelijkheid voor hun schoolgebouwen. Een nieuw, onafhankelijk kenniscentrum kan hen daarbij van advies voorzien. Het centrum is een samenwer-kingsverband van het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.

  Pagina 21

  Van good naar greatOnderzoeksbureau McKinsey analyseerde hoe onderwijssystemen in verschillende landen zichzelf verbeteren. Consultant Arne Gast legt uit welke factoren het verschil maken. Het Nederlandse onderwijs zou volgens hem baat hebben bij een meer gemeenschappelijke focus en een sterke inzet op professionalisering van leraren. De Groningse onderwijsbestuurder Marita Schreur kan zich daarin vinden. Haar Tilburgse collega Joost van Gils ervaart het gebrek aan goede regievoering door de overheid als een probleem.

  Pagina 26

  3podium maart 2012

 • Het CPB heeft berekend dat het begrotings tekort in Nederland volgend jaar oploopt naar 4,5 procent. Volgens de

  Europese regels mag dat maar 3 procent zijn. De regerings- en gedoogpartijen staan onder grote druk om met een antwoord te komen op deze situatie. Een moeilijk karwei, maar ook een spannende tijd voor ons: blijft het primair onderwijs buiten schot?

  Begrotings-tekort

  4 podium maart 2012

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is op de Miljoenennota een grote uitgavenpost. Met een totaal van 33 miljard euro zijn de uitgaven veel groter dan bij de meeste andere ministeries. Het primair onderwijs neemt met 9,5 miljard meer dan een kwart van deze begroting voor haar rekening. Dat is veel geld, maar we moeten niet vergeten dat we hiermee investeren in de brede basisopleiding van 1,6 miljoen leerlingen. En we hebben in Nederland een aan-tal keuzes gemaakt waar een prijskaartje aan hangt, zoals de thuisnabijheid van het onderwijs.

  Ik begrijp dat het voor een buitenstaander verleidelijk is om uit de grote pot geld een procentje te bezuinigen, maar dat is echt slecht voor de toekomst van ons land. Gelukkig krijgt het onderwijs vanuit vele hoeken bijval. Zo zei Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, in een interview met ScienceGuide dat hij tegen bezuinigingen op het onderwijs is: De groeimotoren van onze economie, daar moet je van afblijven. Kom als kabinet juist nu niet aan onderwijs, aan onderzoek en wetenschap; de topsectoren. Daarnaast is het Sociaal Cultureel Planbureau teruggekomen op hun uitspraak dat de kwaliteit van het onderwijs niet hoeft te lijden onder bezuinigingen. In dit nummer van podium distantieert het SCP zich van deze conclusie, die veel aandacht in de media kreeg.

  Schoolbesturen hebben het in de praktijk al steeds moeilijker om hun begro-ting rond te krijgen. Ze hebben te maken met een cumulatie van bezuinigingen en kostenstijgingen, maar op veel plaatsen ook met krimp. Hierdoor moet het primair onderwijs de komende jaren medewerkers ontslaan. Schoolbesturen hebben alles gedaan om de leerkrachten zo lang mogelijk vast te houden, soms meer dan de normbekostiging toestaat. Het blijft echter een onmogelijke opdracht om 2/3 mens voor een kleinere groep te zetten.

  We staan nu voor een pijnlijke operatie met de nodige gevolgen voor de kwali-teit van het onderwijs. Ik hoop daarom dat het kabinet het primair onderwijs kan ontzien bij verdere bezuinigingen. Dat is echt nodig, zodat leraren, schoollei-ders en schoolbesturen hun kerntaak kunnen blijven uitvoeren: goed onderwijs voor elk kind.

  Naast het artikel over het SCP-rapport vindt u in deze podium weer een aantal artikelen over ontwikkelingen in onze sector. Ik wens u veel leesplezier.

  Kete Kervezee ,Voorzitter PO-Raad

  5podium maart 2012

 • Amsterdam ontwikkelde een Kwaliteitswijzer Basis-onderwijs. Deze moet schoolbesturen en gemeente een handvat bieden voor behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit, en ouders inzicht geven in de kwaliteit van de basisscholen in de buurt. Hoe bruikbaar is de Kwaliteitswijzer? Of kan de onderwijssector dit beter zelf landelijk aanpakken? TEKST SUSAN DE BOER

  Scholen vergelijken: via gemeentelijke kwaliteitswijzers of landelijke lijst?

  Scholen langs de meetlat

  6 podium maart 2012

 • Amsterdam ontwikkelde een Kwaliteitswijzer Basis-onderwijs. Deze moet schoolbesturen en gemeente een handvat bieden voor behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit, en ouders inzicht geven in de kwaliteit van de basisscholen in de buurt. Hoe bruikbaar is de Kwaliteitswijzer? Of kan de onderwijssector dit beter zelf landelijk aanpakken? TEKST SUSAN DE BOER

  Scholen vergelijken: via gemeentelijke kwaliteitswijzers of landelijke lijst?

  Scholen langs de meetlat

  Foto: Hans Roggen

  podium maart 2012 7

 • Wie de Kwaliteitswijzer openslaat, ziet gekleurde blokjes met cijfers en percen-tages. En wat betekenen die horizontale lijnen, gaan die ergens naartoe? In de presentatie valt nog een flinke slag te maken, geeft Herbert De Bruijne met-een toe. De Bruijne is bestuursvoorzitter van Openbaar onderwijs aan de Amstel en voorzitter van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de organisatie die samen met de gemeente verantwoordelijk is voor de uitgave van de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam. Het is geen eenvoudig document. Dat kan ook niet, het gaat om veel verschillende gegevens. Als je een goed beeld van een school wilt geven kun je niet teveel weg-laten, dan doe je een school tekort. Je moet de tijd nemen om goed te kijken.

  in vijf groepen verdeeld. De Bruijne: Een school op de Laagte Kadijk met een minder hoge Citoscore is niet automa-tisch een slechte school en een school op de Herengracht met louter vwo-uitstroom niet zomaar een goede. Alle Amsterdamse schoolbesturen onder-schrijven de doelstelling van het BBO om transparant verantwoording af te leggen over de kwaliteit van de scho-len, maar niet alle besturen zijn blij met deze Kwaliteitswijzer. Er is bijvoorbeeld discussie over de waarde van sommige getallen, zegt De Bruijne. Wat zegt de

  Herbert de Bruijne, voorzitter van het Amsterdamse Breed Bestuurlijk Overleg over de Kwaliteitswijzer: In de presen tatie valt nog een flinke slag te maken.

  Ik zou ouders ook zeker niet aanraden om op basis van de Kwaliteitswijzer een school te kiezen. Wel kunnen ouders de Kwaliteitswijzer gebruiken om vragen te stellen, op een open dag bijvoorbeeld. Maar voor besturen en scholen zelf is het een interessant document. Je kunt je eigen school goed vergelijken met andere scholen, en op basis daarvan gerichte actie ondernemen.

  DiscussieIn de Kwaliteitswijzer zijn de scholen op basis van hun leerlingpopulatie

  Ik zou ouders zeker niet aanraden om op basis van de Kwaliteitswijzer een school te kiezen Herbert De Bruijne

  8 podium maart 2012

 • p1

  10-11

  Schooljaar

  Kwaliteitswijzer

  Basisonderwijs Amsterdam

  De Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam. Het document oogstte kritiek, onder andere vanwege de gebrekkige leesbaarheid. Ouders en andere niet goed in het onderwijs ingevoerde lezers zouden moeite kunnen hebben met het interpreteren van de geboden informatie. Volgens Herbert de Bruijne, voorzitter van het Amsterdamse Breed Bestuurlijk Overleg, is het lastig om een document als dit goed vorm te geven. Het gaat om veel verschillende gegevens. Als je een goed beeld van een school wilt geven kun je niet teveel weglaten, dan doe je een school tekort. Je moet de tijd nemen om goed te kijken.

  9podium maart 2012

 • score van de Citotoets, als er op sommi-ge scholen wordt geoefend? Andere vra-gen zijn of we niet teveel focussen op de cijfers en of we niet moeten uitbreiden met aspecten als werkhouding, motiva-tie en zelfstandig werken, aspecten die ertoe doen in het voortgezet onderwijs