podium 4, jaargang 2

download podium 4, jaargang 2

of 44

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen uit de onderwijspraktijk aan bod komen.

Transcript of podium 4, jaargang 2

 • podiumplatform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs jaargang 2 april 2012

  4

  Op weg naar een nieuwe caoInterview Rinda den Besten

  Naar een genuanceerder inspectieoordeelStart n de lobby

  Selectie aan de poort

 • Op weg naar een nieuwe caoDe tijd is rijp voor een cao die ruimte biedt voor afspraken op maat. Bij het totstandkomen van de nieuwe onderwijscao voor het po hebben bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel dan ook een grote inbreng.

  Pagina 6

  We moeten onze krachten bundelenRinda den Besten, de nieuwe voorzitter van de PO-Raad, wil zich hard maken voor eigen governanceregels voor het po. Als kleine schoolbesturen dezelfde wet-en regel geving over zich uitgestort krijgen als grote onderwijsinstellingen, is dat niet te behappen. Verder pleit ze voor meer eendracht in de sector.

  Pagina 14

  Naar een genuanceerder inspectieoordeelGeregeld krijgt de Inspectie van het Onderwijs vanuit het veld kritische opmerkingen over de beoordeling van de opbrengsten van basisscholen. De PO-Raad en zijn leden zitten regelmatig met de Inspectie rond de tafel om te kijken hoe het toezicht verbeterd kan worden. Schoolbesturen spelen zelf in dit overleg een cruciale rol.

  Pagina 20

  inhoud april 2012

  2 podium april 2013

 • Start n de lobbyHet lijkt nog ver weg, 19 maart 2014. Dan worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor veel schoolbestuurders betekent dit dat er juist nu werk aan de winkel is.

  Pagina 28

  Selectie aan de poort van lerarenopleidingenDe maatschappij vraagt om betere leraren. Maar over de zin van selectie aan de poort van de pabo zijn de meningen verdeeld. Een betere voorlichting aan de poort kan een goed alternatief zijn. En zijn leerkrachten eenmaal aan het werk, dan moet hun ontwikkeling drgaan.

  Pagina 34

  podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideen, problemen en oplossingen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad verkondigde meningen. Overname van artikelen alleen na overleg met de hoofdredactie. Hoofdredacteur: Marc Mathies. Eindredacteur: Marijke Nijboer. Redactieraad: Elise van Bockhorst, Corine van Helvoirt, Onika Pinkus, Gitta Snijders, Pien Verwilligen. Grafische vormgeving: Thoben Offset Nijmegen. Foto cover: Hans Roggen. Redactieadres: podium@poraad.nl

  Verder in dit nummer 4 Voorwoord Rinda den Besten: Mensen in het po mogen best wat trotser zijn

  42 Webpoll De cao moet naast goede arbeidsvoorwaarden vooral ook verbetering van de onderwijskwaliteit dienen. Lees hoe de bezoekers van onze website stemden. Een onderwijsbestuurder en een directeur lichten hun standpunt toe. 46 Column In elk nummer van podium reageert een politicus op een actueel onderwerp. Nu: Roelof Bisschop van de SGP over de cao.

  3 podium april 2013

 • Ik kende podium, dit digitale blad van de PO-Raad, globaal, maar nu heb ik een paar nummers nog eens aandachtig doorgekeken. Dat bevestigde weer mijn beeld dat er veel gebeurt in het primair onderwijs en dat er met veel passie en inzet gewerkt wordt. In het blad komen veel verschillende onderwerpen

  en inspirerende oplossingen voorbij. Schoolbestuurders kunnen daar hun voordeel mee doen, maar ik vind de artikelen ook een inspiratiebron voor mij als voorzitter.

  Trots

  4 podium april 2013

 • De eerste weken bij de PO-Raad voelen als een warm bad. Ik heb veel met vicevoorzitter Simone Walvisch gesproken, we hebben het eerste overleg gehad met het algemeen bestuur en ik heb kennisgemaakt met de mensen van het bureau van de PO-Raad. Ik heb ook al een aantal kennismakings- en werkbezoeken afgelegd (de kopjes koffie in het veld) en ben me verder aan het inlezen en inwerken. Ik merk dat ik de meeste onderwerpen wel ken vanuit mijn werk als wethouder, maar ik ken niet altijd de invalshoek van de PO-Raad en in een aantal onderwerpen moet ik me nog verder verdiepen.

  Want er speelt genoeg in de sector! De vraag hoe we kwaliteit definiren, meten en borgen. Themas als krimp, goed bestuur en Passend onderwijs zullen de agenda van de komende tijd behoorlijk bepalen. Maar ik ga me ook bezighouden met de vraag hoe de vereniging en de sector primair onderwijs als geheel kunnen worden versterkt. Daar wil ik graag al onze leden van klein tot groot, van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg en van regulier, bijzonder, sbo en (v)so over horen. Onze sector is buitengewoon divers. Dat merk ik in de netwerken en bijeenkomsten die ik heb bijgewoond. Alle 878 leden spreken (en het liefst ook een aantal niet-leden) kost me nog wel een aantal jaren, dus moet ik tot die tijd spreken aan de hand van de informatie en signalen die ik wel heb. Een weerslag van deze eerste gesprekken vindt u in het interview met mij in dit nummer van podium.

  In het interview zeg ik onder andere dat de mensen in het primair onderwijs veel trotser mogen zijn. De afgelopen jaren was er veel aandacht voor wat er niet goed ging: zeer zwakke scholen, onderpresterende leerlingen, slechte leraren. Mede door die aandacht is er waarschijnlijk al veel verbeterd. Daarom mogen we best wat minder bescheiden zijn. Het primair onderwijs geeft immers dagelijks de basis mee voor 1,6miljoen leerlingen en is de plek waar talent wordt ontwikkeld.

  Voorlopig ga ik me verder inwerken en dat doe ik ook met de gevarieerde onderwerpen in deze podium. In dit nummer: de noodzaak van een moderne cao, de dialoog met de inspectie, de kwaliteit van de pabo-instroom en de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Ik wens u veel leesplezier met het blad en hoop u gauw tegen te komen.

  Rinda den Besten,Voorzitter PO-Raad

  5 podium april 2013

 • podium april 20136

 • Op weg naar een nieuwe cao

  De tijd is rijp voor een cao die ruimte biedt voor afspraken op maat. Bij het totstandkomen van de nieuwe onderwijscao voor het po hebben bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel dan ook een grote inbreng.

  TEKST SUSAN DE BOER

  Ruimte voor afsprakenop maat

  7 podium april 2013

 • Een nog betere onderwijskwaliteit: dat is het belangrijkste doel van een onderwijscao. Om dit doel te realiseren is er volgens de werkgevers en werkne-mers meer ruimte en vrijheid nodig om naar eigen inzicht en op maat afspraken te kunnen maken binnen de organisa-ties. Een nieuwe cao die aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs, vraagt dan ook om een ander wordingsproces. Vorig jaar al hebben de bestuurders met elkaar gesproken over het vernieuwen van de cao en hoe je daarbij betrokkenheid van

  de werkvloer kunt organiseren, vertelt beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden van de PO-Raad Edwin van Bokhoven. Ook het Regeerakkoord1 verwoordt de ambitie om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Dit staat hoog op de politieke agenda, maar het is aan de sociale partners om dit verder uit te werken. Aan de onderhandelingstafel kun je kleine stapjes zetten, maar voor grotere veranderingen heb je een ander traject nodig. Met die bood-schap zijn we naar de bonden gegaan.Ook de werknemersorganisaties vinden dat de huidige cao niet past bij de ontwikkelingen in de sector. Liesbeth Verheggen, bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond AOb: Knelpunten zijn bijvoorbeeld de experimenten met het flexibiliseren van de onderwijstijd. Als je 52 weken per jaar open bent, vergt dat aanpas-sing van de werktijden- en verlofrege-lingen. We gaan onder meer daarover het gesprek aan met bestuurders en werkgevers. Verheggen vindt echter dat er grenzen zitten aan de rek in een cao: Een cao is volgens ons een document met rechten en plichten tussen werkgevers en werknemers; geen flexibel HRM-instrument.

  BouwstenenDe huidige onderwijscao is groten-deels gebaseerd op de versie van 2009. In januari 2013 zijn enkele wijzigingen aangebracht. De werk-

  Doordat we nu met elkaar in gesprek zijn over de inhoud zullen de onderhandelingen na de zomer soepeler verlopen

  Edwin van Bokhoven, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden van de PO-Raad

  1 Zie: www.poraad.nl/content/lobby-update-het-regeerakkoord-en-de-lobby-van-de-po-raad

  8 podium april 2013

 • gevers en werknemers zijn het erover eens dat er nu aanpassingen nodig zijn om de cao te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschap-pij en in het onderwijs. Daarom is in de cao PO 2014 naast wijzigingen in regelgeving, zoals de aanpassing van de pensioenleeftijd vastgelegd dat er wordt toegewerkt naar moderni-sering van de onderwijscao in 2014. Om een breed draagvlak te realise-ren hebben de PO-Raad, de AOb, de

  Algemene Vereniging Schoolleiders AVS, CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties samen een traject georganiseerd waarin alle betrokkenen kunnen meepraten over de bouwstenen van de cao 2014.

  Deze bouwstenen zijn: Tijd: werktijden, lesroosters en verlof Ontwikkeling: loopbanen,

  professionalisering en levensfases Prestaties: kwaliteit van onderwijs en

  kwaliteit van werken Rollen en taken: afspraken op de

  werkvloer, rolverdeling.

  Het traject kent drie fases. In de eerste, al afgeronde fase zijn in zogenoemde funderingssessies de knelpunten en innovatiewensen van bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en onder-steunend personeel genventariseerd. In de tweede fase komen de mede-werkers zelf aan het woord. In de TweeWeekse, die deze maand plaats-vond, zijn onder het motto Mijn werk Onze scholen bijeenkomsten georgani-seerd waarop mensen in het onderwijs zich konden uitspreken over wat er in hun ogen nodig is om plezierig en pro-fessioneel te werken en de school goed te laten draaien. In mei komt hierop een online vervolg (zie pagina12). De uitkomsten van de gesprekken worden verzameld en zo nodig aangevuld in oogst- en verdiepingssessie