Plenair ehv circulaire economie

27

Transcript of Plenair ehv circulaire economie

Page 1: Plenair ehv circulaire economie
Page 2: Plenair ehv circulaire economie

Circulaire economie & biodiversiteit

Gé HuismansRVO.nl

NCP NWE programma

Arnhem, 11 November 2014

2

Page 3: Plenair ehv circulaire economie

Circulaire economie & biodiversiteit

3

Page 4: Plenair ehv circulaire economie

INTERREG | 11 november, 2014

4

Page 5: Plenair ehv circulaire economie

Waarom focus op circulaire economie & biodiversiteit in INTERREG?

In de deelnemende landen en regio’s aan de programma’s noodzaak om:

1. De ontkoppeling van economische groei en het gebruik van grond- en hulpstoffen te versnellen;

2. De noodzakelijke import van grondstoffen en materialen terug te dringen;

3. Eco-innovatie als middel inzetten om materiaalgebruik terug te dringen;

4. De inzet van materialen gemaakt van hernieuwbare bronnen te stimuleren;

5. De mogelijkheden voor hergebruik van materialen en grondstoffen te verbeteren;

6. Ecosystemen te beschermen tegen de invloed van klimaatverandering, vervuiling en uitputting (NSR)

7. Natuurlijk- en cultureel erfgoed te bewaren, promoten en beschermen (EUROPE)

Elk programma legt daarbij net iets andere accenten

5

Page 6: Plenair ehv circulaire economie

“Cooperation Programma’s”: als u ze zelf gaat lezen

6 De nieuwe programma’s NWE, NSR, EUROPE

DE LOGICA

Prioriteit = inhoudelijk thema

• Investeringsprioriteit = beschrijving van het doelgebied binnen het brede thema waarop investeringen mogelijk zijn

SO = specific objective: specifiek doel dat het programma wenst te bereiken door het subsidiëren van projecten die in dat SO worden goedgekeurd. RESULT INDICATORS

ToA = Welke soort activiteiten men in projecten verwacht

Page 7: Plenair ehv circulaire economie

Circulaire economie & biodiversiteit: accenten

NWE: 1 Thema / 1 SO / 95 miljoen (van 396)

Inzet van innovatieve technologieën (producten, diensten, processen) om materiaalhergebruik te bevorderen en gebruik en inzet van hernieuwbare bronnen te bevorderen: specifiek genoemd: afval, water, bodem (sector) en luchtverontreiniging

NSR: 2 Thema’s / 3 SO / 82 miljoen (van 167)

Net als bij NWE aandacht voor materiaal-hergebruik en grondstofefficiency;

• Meer aandacht voor tegengaan van en bescherming effecten klimaatverandering;

• Meer aandacht voor algemeen terugdringen van “environmental footprint”

• Specifiek aandacht voor methoden die ecosystemen in het NSR gebied beschermen

Europe: 1 Thema / 1 SO / 84 miljoen (van 359)

Behouden, beschermen, promoten en ontwikkelen van natuurlijk en cultureel erfgoed, via de implementatie van regionale ‘action plans’

7

Page 8: Plenair ehv circulaire economie

NWE

• Specifieke doelstelling: to optimize (re)use of material and natural resources in NWE through international cooperation

• Activiteiten die kunnen wordengefinancierd:

– implementing new technologies, services, products and processes to improve resource efficiency;

– transfer and implementation of, for example, new technologies and solutions is required to optimise the use of material resources in line with territorial strategies

8

Page 9: Plenair ehv circulaire economie

NWE

9

Mogelijke activiteiten:

• Implementing solutions to mitigate the impact of resource intensive industrial sectors

• Designing and implementing new production measures, products, processes, technologies or solutions that minimize resource use and / or replace non-renewable materials

• Implementing life cycle analyses of products and services as a tool to improve resource efficiency

• Developing and implementing collaborative approaches to increase the usefulness of waste, such as extraction of energy from waste

• Developing 'industrial ecology' practices, encouraging collaborative approaches between organisations to use waste, energy and materials

Page 10: Plenair ehv circulaire economie

NWEVoorbeelden van projecten in de vorige programmaperiode die hier

ook goed passen:

10

Projecten in dit NWE-V thema zijn complementair aan die in thema 2: CO2-reductie (alles over energie) en thema 1: Innovatie

Page 11: Plenair ehv circulaire economie

NWE: specifieke doelstelling Innovatie

1. Het verbeteren van de innovatieprestatie van de NWE-regio als geheel door internationale samenwerking

Acties

• Opbouw van de capaciteit voor innovatie in regio’s;

•Verbetering van de concurrentiekracht van bedrijven;

•Het stimuleren van sociale innovatie

Voorbeelden

• Opzetten van sociale incubators;

• Ondersteunen of implementeren van open innovatiesystemen of modellen;

• Demonstreren en testen van technologieën in real life omgeving

11

Page 12: Plenair ehv circulaire economie

NWE: specifieke doelstellingen CO2-reductie 1. Implementeren van CO2 reductie, energie-of klimaatstrategieën

Acties:• CO2-reductie in steden en regio’s• Implementeren van gecombineerde adaptatie en mitigatie oplossingen

Voorbeelden: Ontwikkelen en bouwen van duurzame structuren om risico’s te beheersen, bijvoorbeeld in stedelijke regio’s

2. Vergroten van de invoering (ook uptake) van technologieën, producten, diensten, processen

Acties:De implementatie van CO2-reductie technologieën door de demonstratie en invoering van bestaande technologieën, producten en oplossingen

Voorbeelden: Opzetten van transnationale “living labs” om nieuwe technieken in real life omstandigheden te kunnen uittesten

3. Invoeren van milieuvriendelijker transportsystemen met behulp van internationale samenwerking

Acties:oTesten, demonstreren van nieuwe vervoersoplossingen en/of technieken;o Beïnvloeden van gedragsveranderingen gericht op het grootschalig kunnen toepassen van alternatieve transportmiddelen;o Optimalisatie van vervoersmanagement

Voorbeelden: • nieuwe aandrijfsystemen;• optimalisatie in vervoersketens;• alternatieve vervoerssystemen

INTERREG | 11 november 2014

12

Page 13: Plenair ehv circulaire economie

13

Middelen voor prioriteit 2: € 45 miljoen

Middelen voor prioriteit 3: € 37 miljoen

NSR: Eco-innovation & Sustainable NSR

Page 14: Plenair ehv circulaire economie

NSR kent hoog verbruik van hulpbronnen met navenant hoge uitstoot van koolstof.

Doel van activiteiten is om via experimenten aan te tonen hoe:

• het gebruik van hulpbronnen en de koolstofuitstoot aanzienlijk kan worden verminderd; en/ of

• niet-hernieuwbare bronnen kunnen worden vervangen door hernieuwbare en bij voorkeur lokale materialen.

Splitst zich uit naar prioriteit 2.1 (green economy) en 2.2(energie). Voor thema circulaire economie is match met prioriteit 2.1!

14

NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Page 15: Plenair ehv circulaire economie

NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Priority 2.1: Accelerate greening of the NSR economy

• Pilots to identify resource savings through innovative industrial design and manufacturing processes

• Pilots to experiment with new uses of renewable and locally sourced materials

• Increased recycling of non-renewable materials supported by improved lifecycle design

• Awareness raising of greening methods and results

15

Page 16: Plenair ehv circulaire economie

NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Voorbeeld 2007-2013: Biocharhttp://www.biochar-interreg4b.eu/

Dat is een soort houtskool van organisch materiaal.

16

In NSR-projectverband worden

labstudies, veldproeven en

levenscyclusanalyses uitgevoerd.

Daaraan doen partners uit zeven

landen rond de Noordzee mee. Zowel

onderzoeksinstellingen, regionale

overheden en MKB zijn betrokken.

Er is kleinschalig biochar geproduceerd

om daarmee veldproeven te kunnen

uitvoeren en zo de effecten ervan op

gewasproductie en bodemkwaliteit te

testen. Bij dat laatste: bepalen of het

een manier is om langdurig koolstof in

de bodem op te slaan.

Page 17: Plenair ehv circulaire economie

NSR: Sustainable NSR (protecting against climate

change en preserving the environment)

Met een kustlijn van ca 36.000 km blijft omgaan met de gevolgen van klimaatsverandering een uitdaging. Groot aantal geschonden habitats en ecosystemen. Veel kwetsbare kust- en deltagebieden.

En: menselijke activiteiten drukken op het milieu in NSR, met verlies van habitat en biodiversiteit als gevolg.

Splitst zich uit naar prioriteit 3.1 en 3.2. Beide matchen met het thema biodiversiteit.

17

Page 18: Plenair ehv circulaire economie

NSR: Sustainable NSR (protecting against climate

change en preserving the environment)

Priority 3.1: Demonstrate new and/or improved methods for improving the climate resilience of target sites

• Exchange of knowledge on the latest flood defence construction techniques targeting especially ‘build with nature’ methods

• Adoption of new and/or improved methods for tackling other effects of climate change such as drought, increased nutrient leaching and invasive species

Priority 3.2: Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems

• Develop and implement long-term strategies for sustainable management of North Sea landscapes and the North Sea itself

• Develop and test new methods and technologies for tackling environmental problems

• Use participatory processes to win stakeholder support for environmental measures including promoting understanding of ecosystem services

18

Page 19: Plenair ehv circulaire economie

NSR: Sustainable NSR (protecting against climate

change en preserving the environment)

Voorbeelden 2007-2013:

Zie ‘staalkaart’, http://www.rvo.nl/sites/default/files/Staalkaart%20projecten%20INTERREG%20IVB%20Noordzee%20regio%20programma%20juni%202013.pdf

onder noemer

‘Prioriteit 2: Bevorderen van een duurzaam beheer van ons milieu’

19

Page 20: Plenair ehv circulaire economie

NSR: Innovatie(Thinking growth: Supporting growth in NSR economies)

1.1 Develop knowledge partnerships between businesses, knowledge institutions, public administrations and end users with a view to long-term cooperation (post project) on developing products and services

1.2 Enhance regional innovation support capacity to increase long-term innovation levels and support smart specialization strategies (RIS)

1.3 Stimulate the public sector to generate innovation demand and

innovative solutions for improving public service delivery

20

Page 21: Plenair ehv circulaire economie

NSR: Energie + transport en mobiliteit

21

Priority 2.2

Reduce the environmental footprint

i.e.

• energy saving techniques and technologies and behavioral change

• flexible power supply and distribution networks (smart grids)

• pilot installation of newer renewable technologies such as wave power and blue energy

Priority 4

• Develop demonstrations of innovative and/or improved transport and logistics solutions with potential to move large volumes of freight away from long-distance road transportation

• Stimulate the take-up and application of green transport solutions for regional freight and personal transport

Page 22: Plenair ehv circulaire economie

EUROPE: anders dan NWE en NSR…

22

Doel: partijen te laten leren van elkaar, zodat de uitvoering van regionaal beleid verbetert

Projecten:

• 3-5 jaar op gezamenlijk beleidsvraagstuk

• 1-2 uitvoeren ‘action plan’ en monitoring daarop

Doelgroep: publieke autoriteiten of “publiek gelijkgestelde” instellingen/organisaties en “private non-profit” instellingen (openbare of particuliere organisaties zonder winstoogmerk

En: platforms voor beleidsleren over de vier thematische doelstellingen

Doelgroep: regio’s en betrokken bij de uitvoering van nationale EFRO programma’s over investeren in groei en banen (die willen profiteren van het leren en de kennis in de projecten van het programma)

Page 23: Plenair ehv circulaire economie

EUROPE: Protecting the environment and promoting resource efficiency

23

Regionale beleidsmakers staan voor de uitdaging om:

- ecosystemen, landschappen en biodiversiteit te beschermen en te voorkomen dat natuurlijke en culturele troeven (verder) worden aangetast; en

- een economie te creëren waar resource-efficiëntie, groene technologieën en eco-innovatie zijn drivers voor groei en werkgelegenheid; en

- hun milieubeleid te sturen in de richting van een efficiënter gebruik van lucht, water, afval en bodem.

Overall:

Interregionale samenwerking kan regio’s helpen om hun regionale strategieën voor duurzame groei te verbeteren

Page 24: Plenair ehv circulaire economie

EUROPE: Protecting the environment and promoting resource efficiency

24

Priority 4

- prepare development and integration of regional green infrastructures in zones under urban pressure

- identify mitigative measures in vulnerable regional and cross-border ecosystems and plan their application through regional Growth&Jobs and ETC/cross-border cooperation programmes

- plan measures to encourage manufacturing SMEs to assess their resource use and introduce more resource efficient work processes

- plan implementation of measures to reduce waste volumes and increase recycling rates among small businesses

Page 25: Plenair ehv circulaire economie

EUROPE: Technologische ontwikkeling en innovatie & Concurrentiekracht MKBPrioriteit 1: innovatie

1. Versterking van regionale infrastructuur en capaciteit rondom onderzoek en innovatie;

2. Verbeteren regionale innovatie ketens in sectoren die opgenomen zijn in slimme specialisatie strategieën

Voorbeelden:

- verbetering van de financiële instrumenten voor de ondersteuning van innovatie;

- maatregelen bedenken die commercialisering laten toenemen van O&O-resultaten

25

Prioriteit 2: MKB

Dit thema laat regio’s werken aan het verbeteren van hun beleid rond ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen.

Voorbeeld:

Uitwisselen van methoden die

ondernemerschap creëren en stimuleren

Page 26: Plenair ehv circulaire economie

EUROPE: Koolstofarme economie

Prioriteit 3:

Binnen dit thema werken regio’s aan beleid dat gericht is op het verhogen van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix en van multimodaal duurzaam vervoer

Voorbeeld:

Ontwikkeling van regionale koolstofarme strategieën

26

Page 27: Plenair ehv circulaire economie

Contactgegevens

27

INTERREG-contactpersonen bij RVO

Algemeen INTERREG secretariaat: Anouck de Groot: 088 - 6022613

NSR Maaike Beld [email protected] 06 15897690

NWE Jacqueline Brouwer [email protected] 06 10946524

Ge Huismans [email protected] 06 53374625

EUROPE Machtelijn Brummel [email protected] 06 15873753