Plenair ehv circulaire economie

of 27 /27

Embed Size (px)

Transcript of Plenair ehv circulaire economie

Dia 1

1Circulaire economie & biodiversiteit

G HuismansRVO.nl

NCP NWE programma

Arnhem, 11 November 2014

2

2

Circulaire economie & biodiversiteit

3

3

INTERREG | 11 november, 20144

Waarom focus op circulaire economie & biodiversiteit in INTERREG?

In de deelnemende landen en regios aan de programmas noodzaak om:

De ontkoppeling van economische groei en het gebruik van grond- en hulpstoffen te versnellen;De noodzakelijke import van grondstoffen en materialen terug te dringen;Eco-innovatie als middel inzetten om materiaalgebruik terug te dringen;De inzet van materialen gemaakt van hernieuwbare bronnen te stimuleren;De mogelijkheden voor hergebruik van materialen en grondstoffen te verbeteren;Ecosystemen te beschermen tegen de invloed van klimaatverandering, vervuiling en uitputting (NSR)Natuurlijk- en cultureel erfgoed te bewaren, promoten en beschermen (EUROPE)

Elk programma legt daarbij net iets andere accenten5

5Cooperation Programmas: als u ze zelf gaat lezen6De nieuwe programmas NWE, NSR, EUROPEDE LOGICA

Prioriteit = inhoudelijk themaInvesteringsprioriteit = beschrijving van het doelgebied binnen het brede thema waarop investeringen mogelijk zijn

SO = specific objective: specifiek doel dat het programma wenst te bereiken door het subsidiren van projecten die in dat SO worden goedgekeurd. RESULT INDICATORS

ToA = Welke soort activiteiten men in projecten verwacht

Circulaire economie & biodiversiteit: accenten

NWE: 1 Thema / 1 SO / 95 miljoen (van 396)Inzet van innovatieve technologien (producten, diensten, processen) om materiaalhergebruik te bevorderen en gebruik en inzet van hernieuwbare bronnen te bevorderen: specifiek genoemd: afval, water, bodem (sector) en luchtverontreiniging

NSR: 2 Themas / 3 SO / 82 miljoen (van 167)Net als bij NWE aandacht voor materiaal-hergebruik en grondstofefficiency; Meer aandacht voor tegengaan van en bescherming effecten klimaatverandering;Meer aandacht voor algemeen terugdringen van environmental footprintSpecifiek aandacht voor methoden die ecosystemen in het NSR gebied beschermen Europe: 1 Thema / 1 SO / 84 miljoen (van 359)Behouden, beschermen, promoten en ontwikkelen van natuurlijk en cultureel erfgoed, via de implementatie van regionale action plans

7

7NWESpecifieke doelstelling: to optimize (re)use of material and natural resources in NWE through international cooperation

Activiteiten die kunnen worden gefinancierd:

implementing new technologies, services, products and processes to improve resource efficiency;

transfer and implementation of, for example, new technologies and solutions is required to optimise the use of material resources in line with territorial strategies8

8NWE9Mogelijke activiteiten:

Implementing solutions to mitigate the impact of resource intensive industrial sectors

Designing and implementing new production measures, products, processes, technologies or solutions that minimize resource use and / or replace non-renewable materials

Implementing life cycle analyses of products and services as a tool to improve resource efficiency

Developing and implementing collaborative approaches to increase the usefulness of waste, such as extraction of energy from waste

Developing 'industrial ecology' practices, encouraging collaborative approaches between organisations to use waste, energy and materials

9NWEVoorbeelden van projecten in de vorige programmaperiode die hier ook goed passen:

10

Projecten in dit NWE-V thema zijn complementair aan die in thema 2: CO2-reductie (alles over energie) en thema 1: Innovatie

10NWE: specifieke doelstelling Innovatie1. Het verbeteren van de innovatieprestatie van de NWE-regio als geheel door internationale samenwerking

Acties

Opbouw van de capaciteit voor innovatie in regios;Verbetering van de concurrentiekracht van bedrijven;Het stimuleren van sociale innovatieVoorbeelden

Opzetten van sociale incubators; Ondersteunen of implementeren van open innovatiesystemen of modellen; Demonstreren en testen van technologien in real life omgeving

11

Voorbeelden en doelgroep: blz. 49-50

M.n. afval, water, bodem, lucht (prio 6f ERDF)

11NWE: specifieke doelstellingen CO2-reductie 1. Implementeren van CO2 reductie, energie- of klimaatstrategien

Acties: CO2-reductie in steden en regios Implementeren van gecombineerde adaptatie en mitigatie oplossingen Voorbeelden: Ontwikkelen en bouwen van duurzame structuren om risicos te beheersen, bijvoorbeeld in stedelijke regios

2. Vergroten van de invoering (ook uptake) van technologien, producten, diensten, processen

Acties:De implementatie van CO2-reductie technologien door de demonstratie en invoering van bestaande technologien, producten en oplossingen

Voorbeelden: Opzetten van transnationale living labs om nieuwe technieken in real life omstandigheden te kunnen uittesten

3. Invoeren van milieuvriendelijker transportsystemen met behulp van internationale samenwerking

Acties:Testen, demonstreren van nieuwe vervoersoplossingen en/of technieken; Benvloeden van gedragsveranderingen gericht op het grootschalig kunnen toepassen van alternatieve transportmiddelen; Optimalisatie van vervoersmanagement

Voorbeelden: nieuwe aandrijfsystemen; optimalisatie in vervoersketens; alternatieve vervoerssystemen

INTERREG | 11 november 201412

13Middelen voor prioriteit 2: 45 miljoenMiddelen voor prioriteit 3: 37 miljoen

NSR: Eco-innovation & Sustainable NSR

NSR kent hoog verbruik van hulpbronnen met navenant hoge uitstoot van koolstof.

Doel van activiteiten is om via experimenten aan te tonen hoe:het gebruik van hulpbronnen en de koolstofuitstoot aanzienlijk kan worden verminderd; en/ of niet-hernieuwbare bronnen kunnen worden vervangen door hernieuwbare en bij voorkeur lokale materialen.

Splitst zich uit naar prioriteit 2.1 (green economy) en 2.2 (energie). Voor thema circulaire economie is match met prioriteit 2.1!

14NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Benadrukken dat er onder de term efficinter gebruik van hulpbronnen ook ruimte is voor energie maatregelen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het verlagen van het energieverbruik.

Komt later in presentatie terug.

14NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Priority 2.1: Accelerate greening of the NSR economy

Pilots to identify resource savings through innovative industrial design and manufacturing processes

Pilots to experiment with new uses of renewable and locally sourced materials

Increased recycling of non-renewable materials supported by improved lifecycle design

Awareness raising of greening methods and results

15

Activiteiten in het kader van deze doelstelling richten zich zowel op nieuwe technologien, als op demonstratie en intensiever gebruik van bestaande technologien en gedragsverandering.

Bijvoorbeeld:

Veel bedrijven hebben ontwikkeld en/ of gebruiken al verpakkingen van biologisch afbreekbare materialen. Eenzelfde voordeel kan behaald worden in het wijzigen van de manier waarop we gebruik maken van water, grondstoffen, hergebruik van warmte en energie, verbetering van de energie-efficintie, hernieuwbare energiebronnen enz.

15NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Voorbeeld 2007-2013: Biochar http://www.biochar-interreg4b.eu/

Dat is een soort houtskool van organisch materiaal.

16

In NSR-projectverband worden labstudies, veldproeven en levenscyclusanalyses uitgevoerd. Daaraan doen partners uit zeven landen rond de Noordzee mee. Zowel onderzoeksinstellingen, regionale overheden en MKB zijn betrokken.

Er is kleinschalig biochar geproduceerd om daarmee veldproeven te kunnen uitvoeren en zo de effecten ervan op gewasproductie en bodemkwaliteit te testen. Bij dat laatste: bepalen of het een manier is om langdurig koolstof in de bodem op te slaan.Dit thema is nieuw voor het NSR programma. In NSR programma 2007-2013 zijn geen project voorbeelden te noemen. In de buurt komt: Biochar.16NSR: Sustainable NSR (protecting against climate change en preserving the environment)

Met een kustlijn van ca 36.000 km blijft omgaan met de gevolgen van klimaatsverandering een uitdaging. Groot aantal geschonden habitats en ecosystemen. Veel kwetsbare kust- en deltagebieden.

En: menselijke activiteiten drukken op het milieu in NSR, met verlies van habitat en biodiversiteit als gevolg.

Splitst zich uit naar prioriteit 3.1 en 3.2. Beide matchen met het thema biodiversiteit.

17

17NSR: Sustainable NSR (protecting against climate change en preserving the environment)

Priority 3.1: Demonstrate new and/or improved methods for improving the climate resilience of target sites

Exchange of knowledge on the latest flood defence construction techniques targeting especially build with nature methods

Adoption of new and/or improved methods for tackling other effects of climate change such as drought, increased nutrient leaching and invasive species

Priority 3.2: Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems

Develop and implement long-term strategies for sustainable management of North Sea landscapes and the North Sea itself

Develop and test new methods and technologies for tackling environmental problems

Use participatory processes to win stakeholder support for environmental measures including promoting understanding of ecosystem services

18

Voorbeelden resultaten in Citizen Summary blz. 38-40Types of actions 40-4418NSR: Sustainable NSR (protecting against climate change en preserving the environment)

Voorbeelden 2007-2013:

Zie staalkaart, http://www.rvo.nl/sites/default/files/Staalkaart%20projecten%20INTERREG%20IVB%20Noordzee%20regio%20programma%20juni%202013.pdf

onder noemer Prioriteit 2: Bevorderen van een duurzaam beheer van ons milieu

19

19NSR: Innovatie (Thinking growth: Supporting growth in NSR economies)

1.1 Develop knowledge partnerships between businesses, knowledge institutions, public administrations and end users with a view to long-term cooperation (post project) on developing products and services

1.2 Enhance regional innovation support capacity to increase long-term innovation levels and support smart specialization strategies (RIS)

1.3 Stimulate the public sector to generate innovation demand andinnovative solutions for improving public service delivery20

Voorbeelden bij prioriteit 1:

1.1 Het creren van contacten tussen het MKB en kennisinstellingen in verschillende landen, zodat het MKB sneller kan reageren op veranderingen in de markt en toegang krijgt tot internationale markten.Met als uiteindelijke doel dat er nieuwe producten en diensten op de markt komen (dit gebeurt niet in het project zelf; wel wordt het klimaat hiervoor geschapen).

1.2 - Identificeren van gaps in ieders regionale innovatiecapaciteit en nieuwe instrumenten hierop ontwikkelen- Innovatie centra in de NSR met elkaar in contact brengen, zodanig dat er bv. van elkaar onderzoeksfaciliteiten gebruik gemaakt wordt- Opleidingen zodanig vormgeven dat ze aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven

1.3.Tov NWE: extra aandacht voor vernieuwing in publieke dienstverlening n: innovatief aanbesteden en innovatiegericht inkopen.

20NSR: Energie + transport en mobiliteit 21

Priority 2.2Reduce the environmental footprint

i.e. energy saving techniques and technologies and behavioral changeflexible power supply and distribution networks (smart grids)pilot installation of newer renewable technologies such as wave power and blue energy

Priority 4

Develop demonstrations of innovative and/or improved transport and logistics solutions with potential to move large volumes of freight away from long-distance road transportation

Stimulate the take-up and application of green transport solutions for regional freight and personal transport

Voorbeelden resultaten in Citizen Summary blz. 46-48Types of actions 48-53

Te afhankelijk van fossiele brandstoffen en traditioneel wegtransport. Daarom:Potentieel van bestaande alternatieven beter in transport van goederen en personen beter benutten

21EUROPE: anders dan NWE en NSR22Doel: partijen te laten leren van elkaar, zodat de uitvoering van regionaal beleid verbetert

Projecten: 3-5 jaar op gezamenlijk beleidsvraagstuk1-2 uitvoeren action plan en monitoring daarop

Doelgroep: publieke autoriteiten of publiek gelijkgestelde instellingen/organisaties en private non-profit instellingen (openbare of particuliere organisaties zonder winstoogmerk

En: platforms voor beleidsleren over de vier thematische doelstellingen

Doelgroep: regios en betrokken bij de uitvoering van nationale EFRO programmas over investeren in groei en banen (die willen profiteren van het leren en de kennis in de projecten van het programma)

Eerst iets over structuur.

De themas worden in INTERREG EUROPE op twee manieren gesteund:Enerzijds financiert INTERREG EUROPE interregionale samenwerkingsprojecten.

Dit zijn projecten, waarin partners uit de verschillende EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland samenwerken aan een gezamenlijk regionaal beleidsprobleem.Het gaat om samenwerkingsverbanden van publieke organisaties uit verschillende landen die voor 3 tot 5 jaar hun ervaringen uitwisselen over een bepaald beleid issue. (Fase 1:) Elke regio die betrokken is bij het samenwerkingsproject zal een actieplan produceren. Daarin staat wat er zal gebeuren in de regio om ervoor te zorgen dat de lessen die uit de samenwerking in actie worden gebracht. Betrokkenheid regionale beleidsmakers is belangrijk. Minstens de helft gekoppeld aan beleid gefinancierd uit Growth and Jobs of ETC-programmas.(Fase 2:) Projecten wordt ook gevraagd om te controleren wat er gebeurt met het actieplan, om te zien hoe goed de samenwerking heeft gewerkt.Subsidiepercentage 75% voor niet-winstbeogende private partijen en 85% voor de rest.

Anderzijds steunt het platforms voor beleidsleren over de vier thematische doelstellingen.

Een klein deel van de totale begroting van het programma (maximaal 5%) is hiervoor bestemd. Deze platforms bieden diensten zoals individueel advies, peer reviews, thematische seminars en aanbevelingen over het ontwerp en de uitvoering van de Structuur- en Investeringsfondsen.Gebruikers van de platformen zijn regio's en belanghebbenden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van nationale EFRO programmas over investeren in groei en banen. De belangrijkste toegevoegde waarde is dat zelfs wanneer een regio niet is betrokken bij een project, zon regio toch kan profiteren van het leren en de kennis in de projecten van het programma.

Op de website van IRE vind je dit in een plaatje samengevoegd:22EUROPE: Protecting the environment and promoting resource efficiency23Regionale beleidsmakers staan voor de uitdaging om:ecosystemen, landschappen en biodiversiteit te beschermen en te voorkomen dat natuurlijke en culturele troeven (verder) worden aangetast; eneen economie te creren waar resource-efficintie, groene technologien en eco-innovatie zijn drivers voor groei en werkgelegenheid; enhun milieubeleid te sturen in de richting van een efficinter gebruik van lucht, water, afval en bodem.

Overall: Interregionale samenwerking kan regios helpen om hun regionale strategien voor duurzame groei te verbeteren

Plaatje is een IV/C project23EUROPE: Protecting the environment and promoting resource efficiency24Priority 4

prepare development and integration of regional green infrastructures in zones under urban pressure identify mitigative measures in vulnerable regional and cross-border ecosystems and plan their application through regional Growth&Jobs and ETC/cross-border cooperation programmesplan measures to encourage manufacturing SMEs to assess their resource use and introduce more resource efficient work processesplan implementation of measures to reduce waste volumes and increase recycling rates among small businesses

Plaatje is een IV/C project24EUROPE: Technologische ontwikkeling en innovatie & Concurrentiekracht MKB

Prioriteit 1: innovatie

Versterking van regionale infrastructuur en capaciteit rondom onderzoek en innovatie;

Verbeteren regionale innovatie ketens in sectoren die opgenomen zijn in slimme specialisatie strategien

Voorbeelden:verbetering van de financile instrumenten voor de ondersteuning van innovatie;maatregelen bedenken die commercialisering laten toenemen van O&O-resultaten

25Prioriteit 2: MKB

Dit thema laat regios werken aan het verbeteren van hun beleid rond ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen.

Voorbeeld:Uitwisselen van methoden die ondernemerschap creren en stimuleren

Plaatje is een IV/C project25EUROPE: Koolstofarme economiePrioriteit 3:

Binnen dit thema werken regios aan beleid dat gericht is op het verhogen van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix en van multimodaal duurzaam vervoer

Voorbeeld:

Ontwikkeling van regionale koolstofarme strategien

26

26Contactgegevens27INTERREG-contactpersonen bij RVO

Algemeen INTERREG secretariaat: Anouck de Groot: 088 - 6022613

NSRMaaike [email protected] 15897690NWEJacqueline [email protected] 06 10946524Ge [email protected] 53374625

EUROPEMachtelijn [email protected] 06 15873753