Plein feu Unité 2 Qui est à l’appareil? · Les articles De lidwoorden un, une een le, la de,...

of 16 /16
Je leert • een kort telefoongesprek voeren • vragen of iemand er is • afspreken met iemand en vragen of iemand al klaarstaat Het gebruik van • de lidwoorden • de vraagwoorden: qui - quoi où - comment • het werkwoord être Qui est à l’appareil? Plein feu Unité 2 2 Écoute le dialogue et réponds aux questions. Luister naar de dialoog en beantwoord de volgende vragen. 1) Heb je een idee waarover mama en papa praten aan de telefoon? ___________________________________________________________________________________________________ 2) Ken je de voornamen van de mama en papa van Céline? De mama heet _________________________________ De papa heet _____________________________________ 3) Waar gaat de familie ‘s avonds samen naartoe? ______________________________________________________ 4) Wat zegt papa om afscheid te nemen? ______________________________________________________________

Embed Size (px)

Transcript of Plein feu Unité 2 Qui est à l’appareil? · Les articles De lidwoorden un, une een le, la de,...

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  Je leert • eenkorttelefoongesprekvoeren• vragenof iemanderis• afsprekenmetiemandenvragenof iemandalklaarstaat

  Het gebruik van• delidwoorden• devraagwoorden:qui-quoi où-comment• hetwerkwoordêtre

  Qui est à l’appareil?

  Plein feuUnité 2

  2

  Écoute le dialogue et réponds aux questions. Luisternaardedialoogenbeantwoorddevolgendevragen.

  1) Hebjeeenideewaarovermamaenpapapratenaandetelefoon?

  ___________________________________________________________________________________________________

  2) KenjedevoornamenvandemamaenpapavanCéline?

  Demamaheet_________________________________Depapaheet_____________________________________

  3) Waargaatdefamilie‘savondssamennaartoe?______________________________________________________

  4) Watzegtpapaomafscheidtenemen?______________________________________________________________

 • 20 vingt

  Qui est à l’appareil?

  Plein feuUnité 2

  Dring…C’estpapa!Céline Allô?Papa SalutCéline.C’estpapaici. Mamanestàlamaison?Céline Oui,uninstant,papa. Maman!Tueslà?Téléphone!Maman Quiestàl’appareil?Céline C’estpapa.

  Vousêtesprêts?Maman IciMarie.BonsoirVincent.Papa SalutMarie.Jesuisencoreaugarage. J’arrivedansunedemi-heure.Maman Versseptheuresdonc?Papa Oui,c’estça. Vousêtesprêtspouralleraucinéma?Maman Oui,noussommesprêts. Lesenfantssontdéjàderetour.Papa Trèsbien.Abientôt.Maman Atoutàl’heure.

  Nouveaux mots

  unappareil eentoesteluncinéma eenbioscoopunedemi-heure eenhalfuurunenfant eenkind(jongen)uneenfant eenkind(meisje)uneheure eenuuruninstant eenogenblikjeunemaman eenmamaunpapa eenpapauntéléphone eentelefoon

  arriver aankomenêtre zijn

  prêt,prête klaar

  dans in,binnendéjà reeds,aldonc dusencore nogici hierlà daaroui japour voorvers rond,omstreeks

  Qui est à l’appareil?

  Ici Marie.

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  21vingt et un

  Qui est à l’appareil?Structures et expressions

  C’estpapa. Hetispapa.Uninstant,papa. Eenogenblikje,papa.Tueslà? Benjedaar?Quiestàl’appareil? Wieiseraanhettoestel?bonsoir goeienavond

  Vousêtesprêtspour…? Zijnjullieklaarom…?Lesenfantssont Dekinderenzijndéjàderetour. alterug.Abientôt. Totziens.Atoutàl’heure. Totstraks.

  Tu as compris?

  1 Note vrai ou faux. Noteerjuistof fout.

  Dring … C’est papa! vrai fauxa.Mamanestàlamaison.

  b.Papaestàlamaison.

  c.PapatéléphoneàCéline.

  Vous êtes prêts?d.Papaarrivedansuneheure.

  e.Lesenfantssontdéjàderetour.

  f. Papaestencoreaugarage.

  2 Complète les phrases. Vuldezinnenaan.

  1) …,maman.

  2) Ilest…?

  3) Quiest…?

  4) Ellearrivedans….

  5) Lescopinessont….

  6) Lesenfantssont….

  Eenogenblikje

  daar

  aanhettoestel

  eenuur

  alterug

  klaar

  Un instant

  à l’appareil

  une heure

  déjà de retour

  prêts

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  3 Complète les phrases par un des mots du dessin. Vuldezinnenaanmeteenwoorduitdetekening.

  1)Mamanest…?

  C’estpapa….

  2)…estàl’appareil?

  3)Maman…àlamaison.

  4)J’arrive…unedemi-heure.

  5) …septheures.

  6)Papaest…augarage.

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ici

  est

  Qui

  làenco

  re

  Vers

  dans

 • 22 vingt-deux

  4 Traduis et complète les dialogues. Vertaalenvuldedialogenaan.

  1) …,papa.

  2) …l’appareil?

  3) …augarage.

  4) J’arrivedans….

  5) Atout….

  Eenogenblikje,papa.

  Wieiseraanhettoestel?

  Ikbennogindegarage.

  Ikkombinneneenhalfuuraan.

  Totstraks.

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  5 Fais de bonnes phrases. MaakjuisteFransezinnen.

  prêts Nous sommes

  1) ___________________________________________________________________________________________________

  heure dans uneJ'arrive

  2) ___________________________________________________________________________________________________

  encore suis à la Je maison

  3) ___________________________________________________________________________________________________

  dedéjàretour Ilssont

  4) ___________________________________________________________________________________________________

  6 Traduis, puis joue les dialogues à deux. Vertaalenspeelmettweededialogenna.

  1) • Ismamathuis?

  • Ja,eenogenblikjepapa.

  2) • Metwiespreekik?

  • ’tIspapahier.

  3) • Zijnjullieklaaromnaardebioscooptegaan?

  • Ja,wijzijnklaar.

  4)•Ikkombinneneenhalfuuraan.

  • Totstraks.

  • Totziens.

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  ______________________________________________

  7 Qui téléphone à qui? Relie. Wiebeltmetwie?Verbind.

  Papa 1 O O A FrançoisParmentier

  AlbertDufour 2 O O B CarineLemoine

  JulienDurand 3 O O C Céline

  MatteoTyson 4 O O D PhilippeDupont

  PierreLaverge 5 O O E SophieLeterme

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  Les articles

  De lidwoorden

  un, une eenle, la de,het

  masculin(mannelijk)

  un leuncopain lecopainungarage legarage

  un/lestaatvooreenmannelijkwoord

  féminin(vrouwelijk)

  une launegare lagareunemaison lamaison

  une/lastaatvooreenvrouwelijkwoord

  Leer steeds de lidwoorden bij de zelfstandige naamwoorden.

  8 Lis et remplace l’article. Leesenvervanghetlidwoord.

  un le le un

  untrain ________train letéléphone ________téléphone

  uncamion ________camion lepapa ________papa

  unbus ________bus legarage ________garage

  une la la une

  uneposte ________poste lamobylette ________mobylette

  unemaison ________maison lamoto ________moto

  unevoiture ________voiture lacopine ________copine

  unappareil l’appareil uneécole l’écoleunavion l’avion uneheure l’heure

  un/une l’vooreenwoorddatbegintmeteenklinker(a,i,o,e,u)of eendoffeh

  We noemen dit l’- woorden.

  9 Lis et remplace l’article. Leesenvervanghetlidwoord.

  un l’ une l’

  unarticle _____article uneheure _____heure

  uninstant _____instant uneécole _____école

  unavion _____avion uneenfant _____enfant

  unenfant _____enfant

  23vingt-trois

 • 24 vingt-quatre

  10 Complète avec: le - la - l’ - un - une. Vulaanmet:le-la-l’-un-une.

  Het

  een

  de

  het

  een

  het

  1) …avionestdéjàlà.

  2) Jesuischez…monsieur.

  3) Vousêtesdéjàdans…voiture?

  4) Noussommesà…gare.

  5) Tueschez…copine.

  6) Ellessontà…maison.

  ______________

  ______________

  ______________

  ______________

  ______________

  ______________

  een

  het

  de

  De

  de

  de

  een

  7) Jevaischez…copain.

  8) Sandrinevachez…enfant.

  9) Tuvasà…école?

  10) …motoestdans

  …garage.

  11) Nousallonsà…poste.

  12) Ilsvontchez…dame.

  ______________

  ______________

  ______________

  ______________

  ______________

  ______________

  ______________

  Qui? Quoi? Où? Comment?

  Wehebbenalgeleerdhoewevaneenmededelendezineenvraagzinkunnenmakendoorde

  intonatieteveranderen.

  Vragenkunjeookstellenmetvraagwoorden.Wehebbeneraleenviertalgeleerd:

  qui - quoi - où - comment.

  11 Complète par: qui - quoi. Vulaanmet:qui-quoi.

  1) C’est…?

  2) C’est…?

  3) C’est…?

  4) …estàl’appareil?

  C’estSandrine.

  C’estuncamion.

  C’estunmétro.

  C’estunecopine.

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  12 Complète par: où - comment. Vulaanmet:où-comment.

  1) Tues…?

  2) …allez-vousàlagare?

  3) …vas-tu?

  4) …çava?

  Jesuisici.

  Nousallonsàpied.

  Jevaisàl’école.

  Çavatrèsbien.

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  25vingt-cinq

  Le verbe être

  Het werkwoord être

  être

  je suistu esil estelle eston est

  nous sommesvous êtesils sontelles sont

  zijn

  ik benjij benthij iszij ismen is/wezijn

  wij zijnjullie zijn/ubentze zijnze zijn

  Dit is het meest voorkomende Franse werkwoord. Leer het uit je hoofd.

  13 Complète avec la bonne forme du verbe être. Vulaanmetdejuistevormvanhetwerkwoordêtre.

  1) Tu…àl’école.

  2) Nous…aucinéma.

  3) Où…-vous?

  4) Elle…autéléphone.

  5) Je…chezuncopain.

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  6) Il…cheztoi.

  7) Elles…àlagare.

  8) L’enfant…chezmoi.

  9) Maman…àlaposte.

  10) Papaetmaman…àlamaison.

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  14 Note le pronom personnel exact. Noteerhetjuistepersoonlijkvoornaamwoord.

  1) estoù?

  2) …sommesaugarage.

  3) …suisenvoiture.

  4) Oùes-…?

  5) …sontàvélo.

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  6) …êtesencoreàlamaison?

  7) …suisàmobylette.

  8) …sommesenvoiture.

  9) …sontoù?

  10) …eschezunecopine?

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  15 Traduis. Vertaal.

  1) Ikbenbijeenvriend.

  2) Wijzijnnoghier.

  3) Hijisaandetelefoon.

  4) Zijzijnthuis.

  5) Jebentmetdefiets?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  Onbetekentmenof we.Naon staathetwerkwoordaltijdinde3e persoon enkelvoud.

  Onestàlamaison.

 • 26 vingt-six

  Nicolas et Juliensontici.

  Ilssontici.

  Naïma et Juliesontlà.

  Ellessontlà.

  Céline et Nicolassontchezmoi.

  Ilssontchezmoi.

  16 Remplace les noms par ils ou elles. Vervangdenamendoorilsof elles.

  1) DidieretFrédéricsontenbus.

  2) GuillaumeetElisesontàpied.

  3) CélineetBrigittesontàl’école.

  4) PauletPascalesontenvoiture.

  …sontenbus.

  …sontàpied.

  …sontàl’école.

  …sontenvoiture.

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

  Opgeletvoorde beleefdheidsvorm!

  Tegeneenheerof eendame

  zegjeniettumaarvous.

  un monsieur une dame

  17 Traduis. Vertaal.

  1) Bentumetdeauto,meneer?

  2) Bentuthuis,mevrouw?

  …envoiture,Monsieur?

  …àlamaison,Madame?

  _____________________________________

  _____________________________________

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  27vingt-sept

  18 Être ou aller? Écoute et coche la bonne réponse. Êtreof aller?Luisterenkruishetjuisteantwoordaan.

  être aller

  1) Papa…envoiture.

  2) Elles…àlagare.

  3) Lesenfants…enbus.

  4) Tu…àlagare?

  5) Vous…aucinéma.

  6) Marie…chezunecopine.

  7) Vous…àl’école.

  8) Maman…àlamaison.

  9) Je…àlaposte.

  10) Je…cheztoi.

  Un rendez-vous

  19 Un e-mail pour Justin. Lis et réponds aux questions. Eene-mailvoorJustin.Leesenantwoordopdevragen.

  1 demain:morgen2 y:er3 passer:draaien Onypasse:

  Mendraaiter4 nouveau,nouvelle:nieuw(e)5 génial(e):tof6 libre:vrij Tueslibre?:Benjevrij?7 aussi:ook

  SalutJustin

  C’esttacopineCéline.

  Çavaàl’école?

  Demain1,jevaischezNicolas.

  Onvaaucinéma.

  Ony2passe3unnouveau4film.Ilestgénial5.

  Tueslibre6?

  Tuvasaussi7?

  Abientôt,

  Céline

  1) Wiestuurtereene-mailnaarJustin? ________________________________________________________

  2) WanneergaatCélinenaarNicolas? ________________________________________________________

  3) WatvraagtCélineaanJustin? ________________________________________________________

 • 28 vingt-huit

  20 Au téléphone! Note une réponse dans chaque bulle. Noteereenantwoordinelketekstballon.

  Salut,c'est

  Louis.Tueslibre?

  Jevaisauresto.

  Bonjour,Lucas.

  C'estLouis.

  Tuesprêtpouraller

  aucinéma?

  Bonsoir,MadameLeroi.

  Charlotteàl'appareil.

  Est-cequeLucasestlà?

  Oui,____________

  ________________________

  _____________________

  Oui,____________

  ________________________

  _____________________

  Oui,____________

  ________________________

  _____________________1

  2

  3

  21 Écris un e-mail à un copain ou à une copine. Schrijf eene-mailnaareenvriendof eenvriendin.

  Schrijf datjeergensnaartoegaat.Vraagaanjevriend(in)of hij/zijvrijis.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  29vingt-neuf

  Micro-conversations

  Conversation A• Salut, Céline ici. • Oui, c’est moi.

  C’est toi, Nicolas? Comment vas-tu?

  VervangSalutdoor:Bonjour/Bonsoir

  Conversation B• Salut, c’est Louis. C’est toi, Céline? • Oui. Qui est à l’appareil?

  1

  • C’est moi, Louis. • Ah oui, Louis. Ça va?

  2

  1 2

  Vervanghetonderstreeptedoor: C’estqui? Bonjour

  Bonsoir

  Commentvas-tu?

  Conversation C• Bonjour, c’est Karim. • Salut Karim!

  • Tu es libre, demain? • Non, Karim. Dommage!

  1 Je vais au football.

  2

  1 2

  cesoir (dezeavond) aucinéma

  aujourd’hui (vandaag) augarage

  cetaprès-midi (dezenamiddag) àlapiscine (naarhetzwembad)

  cematin (dezemorgen) auresto

  maintenant (nu)

  Conversation D• Bonjour, c’est Lucas. • Salut, Lucas. Vincent ici.

  • On va au resto, ce soir. • Oui. D’accord.

  Tu es libre?

  Quellebonneidée!

  Génial!

  C’estunebonneidée.

  Conversation E Eentelefoongesprek

  Speelingroepjesvantwee.Jetelefoneertnaareenvriend(in).Naeenkortebegroetingvraagjeof hij/zijvrij

  is.Jezegtwaarjenaartoewilgaan.Erwordtafgesproken.Indiennodigbekijkjeevenonderstaandesleutel-

  woorden.

  appareil à la piscine / au cinéma vers … heure(s)

  ce matin / cet après-midi / ce soir / demain à tout à l’heure

 • 30 trente

  On joue

  22 Barre le mot qui n’est pas à sa place. Doorstreephetwoorddatnietopzijnplaatsstaat.

  uncinéma unmatin unedame

  unepiscine unaprès-midi uninstant

  unappareil unsoir unmonsieur

  uneécole demain maman

  ungarage unenfant papa

  23 Cherche le contraire. Zoekhettegenovergestelde.

  1) ________________________

  2) ________________________

  3) ________________________

  4) ________________________

  5) ________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  moi

  toi

  ici

  bonjour

  bonsoir

  non oui

  là unsoir

  unmatin

  24 Cherche les mots. Ils sont dans le dialogue. Zoekdewoorden.Jevindtzeterugindedialoog.

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  rupo

  nsad

  rvse

  erenoc

  tfnena

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  Coin loisirs

  Encore ce téléphone

  Encorecetéléphonequisonne1,quisonne.J’arrive!Uninstant.Patiente2unmoment.Est-cevraiment3

  si4important5?Allô?

  1 sonner:rinkelen2 patienter:geduldhebben3 vraiment:echt4 si:zo5 important:belangrijk6 aider:helpen7 leboulot:hetwerk8 venir:komen viens:kom9 vite:vlug

  C’esttoiBrigitte?Tum’aides6avecmonboulot7?Oui?Alorsviens8vite9!Abientôt.

  31trente et un

 • 32 trente-deux

  On découvre

  Les curiosités de la Wallonie I

  TelexWalloniëbestaatuit5provincies.DatisdehelftvanalleBelgischeprovincies.-Walloniëheefteen

  totaleoppervlaktevan16844km2.Datis55%vandeoppervlaktevanBelgië.-Walloniëheeft

  544800hectarebos.Datisongeveer1/3vandetotaleoppervlakte.Meerdan80%vandebossen

  inBelgiëvindjeinWallonië.-InWalloniëwonen3456775mensen.Datis33%vandeBelgische

  bevolking.-DepopulairstevoornameninWalloniëzijnLéaenNathan(2008).

  Brugge

  West-Vlaanderen Gent

  Antwerpen

  Hasselt

  Brussel Leuven

  N O O R D Z E E

  Oost-Vlaanderen Antwerpen

  Limburg

  Luik

  Vlaams-Brabant

  Henegouwen

  Namen

  Luxemburg

  19 Brusselse gemeenten

  Waals-Brabant

  F R A N K R I J K

  G R O O T-H E R T O G D O ML U X E M B U R G

  D U I T S L A N D

  N E D E R L A N D

  provinciehoofdplaats

  landgrens

  provinciegrens NAarlen (Arlon)

  Luik (Liège)

  Namen (Namur)

  Bergen (Mons)

  Waver (Wavre)

  Le tombeau du Géant - Het graf van de reus

  Le domaine d’Hélécine -Het domein van Hélécine

  Tournai - Doornik

  Le drapeau - De vlag

  Liège - Luik

  Namur - Namen

 • Unité 2 Qui est à l’appareil?

  33trente-trois

  InWalloniëzijnerontelbaremonumentenenbezienswaardigheden.Ervaltookheelwatte

  beleven.Bijwelkefotohorenvolgendeomschrijvingen?Schrijf bijelkefotohetjuistecijfer.

  1) Lacascade1deCoo

  2) Lesgrottes2deHan-sur-Lesse

  3) Lechâteaufort3deBouillon

  4) Lelion4deWaterloo

  5) Lebarrage5delaGileppe

  6) LecarnavalàBinche

  7) Ladoyenne6

  8) L’EuroSpaceCenter

  1 waterval2 grotten3 burcht4 leeuw5 stuwdam6 Luik-Bastenaken-Luik

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

 • 34 trente-quatre

  Mon aide-mémoire

  Bonjour,c’estCéline.

  Bonsoir,Célineici.

  Salut,c’estCélineici.

  Allô,ThomasRousseau.

  Allô.C’estqui?

  Allô.Quiestàl’appareil?

  Commentvas-tu?

  Çava?

  C’estmoi,Céline!

  chezPaul.

  aucinéma.

  àlapiscine.

  auresto.

  Non,dommage.

  Oui,c’estunebonneidée!

  Oui,génial!

  Oui,d’accord!

  Quellebonneidée!

  Dansunedemi-heure,d’accord?

  OnvaTueslibre?

  Tuyvasaussi?

  unsoir unepiscine letéléphone lamaman l’idéeunmatin uneidée leresto lapiscine l’après-midi

  être

  je suis ici.tu es aucinéma.il/elle/on est deretour.

  nous sommes prêts.vous êtes encoreàlamaison?ils/elles sont là?

  Marieestàl’école. Marie et Paulsontaugarage.

  Elleestàl’école. Ilssontaugarage.

  Paulestd’accord. Thomas et Paulsontàlaposte.

  Ilestd’accord. Ilssontàlaposte.

  Marie et Sophiesontici.

  Ellessontici.