Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

of 37 /37
Plattelandshuis Achterhoek en Liemers Samen werken aan een sterk platteland”

Embed Size (px)

description

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers. “ Samen werken aan een sterk platteland”. Kracht van de Streek! Agendavorming Streekcommissie Achterhoek en Liemers. Doel van de dag. Komen tot een gezamenlijke agenda voor de Streekcommissie Wat is uw belangrijkste vraag? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Page 1: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

“Samen werken aan een sterk platteland”

Page 2: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Kracht van de Streek!

Agendavorming Streekcommissie Achterhoek en Liemers

Page 3: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Doel van de dag

• Komen tot een gezamenlijke agenda voor de Streekcommissie

– Wat is uw belangrijkste vraag?– In welk gebied speelt de vraag?– Wat zijn gezamenlijke thema’s?

• Verdieping rol streekcommissie bij het realiseren van de doelen op het platteland

– Hoe om te gaan met andere initiatieven in de streek?

• Komen tot een gezamenlijk voorstel aan provincie Gelderland

Page 4: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Uitgangspunten

Op basis van de streekcommissie d.d. 16 juni:

• Leden waarderen de streekcommissie omdat vanbelangzijnde partijen aan tafel zitten

• Leden herkennen de aangegeven thema’s

• Betrokkenheid van de leden bij de streekcommissie is verschillend

Page 5: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Programma

• Opening

• Pluspunten Streekcommissie Achterhoek en Liemers

• Agenda van de Streek– Relevante thema’s op basis van deskresearch

– Met u in gesprek voor de verdieping van thema’s

• Pauze

• Presenteren concept agenda van de Streek

• Gewenste invulling en rol van de Streekcommissie– Organisatie Streekcommissies in Gelderland

– Bestuurlijk netwerk in Achterhoek en Liemers

Page 6: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Streekcommissie

Grootste verdienste van de streekcommissie is • Samenwerking tussen gebiedspartijen en particulieren

onderling• Samenwerking tussen gebiedspartijen / particulieren en

de overheden

• Sinds 2001 is deze samenwerking zichtbaar

Streekcommissie stelt jaarlijks uitvoeringsprogramma vast In de afgelopen 10 jaar > 700 uitgevoerde projecten! Met

een omvang van > 337 miljoen euro.

Page 7: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Ontstaan Streekcommissie

• In 2004 Ontwerp Reconstructieplan

• Inbreng plan geleverd door 3 streekcommissies– De Graafschap

– Oost Achterhoek

– West Achterhoek en Liemers

• Overkoepelende reconstructiecommissie heeft plan aangeboden aan GS

• De Reconstructiecommissie draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Reconstructieplan (2005)

• Deze verantwoordelijkheid is gepland tot 2015

• Sinds 2007 “Streekcommissie Achterhoek en Liemers”

Page 8: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Projecten periode 2002 t/m 2006

• 432 uitgevoerde projecten voor 225 milj. Euro• Natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme,

leefbaarheid, economie en water• Van de Europese middelen beschikbaar voor heel

Gelderland is 66 % ingezet in de Achterhoek en Liemers

D2 Platteland

Leader +

POP

SGB

Rijk ov.

Provincie

37 milj.

4 milj.

10 milj.

15 milj.

3 milj.

31 milj.

Streek 125 milj.

Page 9: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Projecten periode 2007 t/m 2010

• 2007 jaar PMJP met 19 prioritaire gebieden• 352 uitgevoerde projecten voor 112 milj. Euro• Daarnaast:

– 27 beschikkingen V.I.V. ca. 5 gerealiseerd– Uitvoeringscontracten met NM, WRIJ, SBB, HGL en Berkelland

• Samenwerking Bureau A&L en Plattelandshuis A&L

PMJP

Overig (POP/D2 en provincie)

19,5 milj.

30,5 milj.

Streek 62 milj.

Page 10: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Thema’s

• Klimaatverandering• Stad-land relaties• Duurzame landbouw• Energie• Grensoverschrijdende samenwerking• Demografische ontwikkelingen• Versterking landschappelijke en natuurkwaliteit

Page 11: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Klimaatverandering

Subthema Uitvoer.agenda 2011 ev

Achterhoek 2020

Liemers 2020

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Steden-driehoek 2030

Regiover-kenning 2040

Provinciale raad omgevingsbeleid

Manifest Duurzame kwaliteit LG

Algemeen X X X X X X X

Adaptatie koelteparken

X

CO2-reductie klimaatbest. EHS/beek-systemen

X

Klimaatbest. IJsselvallei

X

Deltapro-gramma Rijntakken

X

Page 12: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Stad-landrelaties

Subthema Uitvoer.agenda 2011 ev

Achterhoek 2020

Liemers 2020

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Steden-driehoek 2030

Regiover-kenning 2040

Provinciale raad omgevingsbeleid

Manifest Duurzame kwaliteit LG

Buitengebied als aan-bieder van rust, ruimte en kwaliteit

X X X X X X X

Recreatie x x

Cultuur-historie

x

Page 13: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Duurzame landbouwSubthema Uitvoer

.agenda 2011 ev

Achterhoek 2020

Liemers 2020

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Steden-driehoek 2030

Regiover-kenning 2040

Provinciale raad omgevingsbeleid

Manifest Duurzame kwaliteit LG

Algemeen X X X X

Schaalver-groting

X X X

Verbreding X X

GLB/melk-quotering

X X

Structuur-verbetering

X

Verduurzaming

X

Vrijkom.agrar.bebouwing

X X X

Hervestiging/ uitbreidingglastuinbouw

X

Page 14: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Energie

Subthema Uitvoer.agenda 2011 ev

Achterhoek 2020

Liemers 2020

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Steden-driehoek 2030

Regiover-kenning 2040

Provinciale raad omgevingsbeleid

Manifest Duurzame kwaliteit LG

Algemeen X X X X X X

Achterhoek energie-neutraal X

Bio based energy

x

Page 15: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Grensoverschrijdende afstemming en samenwerking

Subthema Uitvoer.agenda 2011 ev

Achterhoek 2020

Liemers 2020

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Steden-driehoek 2030

Regiover-kenning 2040

Provinciale raad omgevingsbeleid

Manifest Duurzame kwaliteit LG

Algemeen X

Water X

EHS X

Klimaatcorridor

X

Page 16: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Demografische ontwikkelingen

Subthema Uitvoer.agenda 2011 ev

Achterhoek 2020

Liemers 2020

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Steden-driehoek 2030

Regiover-kenning 2040

Provinciale raad omgevingsbeleid

Manifest Duurzame kwaliteit LG

Algemeen X X X X

Leefbaarheid

X X

In stand houden voorzie-ningen

X X

Zelfvoor-zienendheid/Behoud van functies

Page 17: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Versterking landschappelijke en natuurkwaliteiten

Subthema Uitvoer.agenda 2011 ev

Achterhoek 2020

Liemers 2020

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Steden-driehoek 2030

Regiover-kenning 2040

Provinciale raad omgevingsbeleid

Manifest Duurzame kwaliteit LG

Algemeen X X X X X

Gr.Bl. diensten

X X X

Streekfonds/ Herijking EHS

X X

Water X X

Natura 2000

X

NationaalLandschap

X

A15 X

Page 18: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Inventarisatie thema’s

Twee ronden:

1. Wat vindt u de belangrijkste vraag in uw gebied?(40 minuten)

Zelf actief aangeven bij de thema’s

2. Bij welke vragen sluit u aan? (15 minuten)

Inventarisatie met stickers voor de prioritering en schaalniveau

Plenaire terugkoppeling om 11.40 uur

Input voor de agenda van de Streek na de pauze

Page 19: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Pauze

Lunch buiten de deur op het Platteland

Om 13.30 uur weer terug

Page 20: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Programma

• Opening

• Pluspunten Streekcommissie Achterhoek en Liemers

• Agenda van de Streek– Relevante thema’s op basis van deskresearch

– Met u in gesprek voor de verdieping van thema’s

• Pauze

• Presenteren concept agenda van de Streek

• Gewenste invulling en rol van de Streekcommissie– Organisatie Streekcommissies in Gelderland

– Bestuurlijk netwerk in Achterhoek en Liemers

Page 21: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Organisatie in het gebied• 1 Streekcommissie Achterhoek en Liemers

• 4 gebiedscommissies:– Gebiedscommissie De Graafschap– Gebiedscommissie Liemers– OMD, Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem– IPPO, Integraal Platform Plattelandsvernieuwing Oost Achterhoek

• 3 WGR regio’s: – Regio Achterhoek– Stadsregio Arnhem en Nijmegen– Stedendriehoek

• 19 prioritaire PMJP gebieden

• 3 Nationaal Landschappen– Winterswijk– Graafschap– Gelderse Poort

Page 22: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers
Page 23: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers
Page 24: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers
Page 25: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Streekcommissie Achterhoek en Liemers Onafhankelijk voorzitter, 8 wethouders namens gemeenten Achterhoek en Liemers (prioritaire gebieden),

Water (waterschap en Vitens), Landbouw, Natuur-en Milieuorganisaties, Recreatie en Toerisme, bedrijfsleven (incl. Recron), particulier grondbezit, Leefbaarheid (VKK, FD, GPVO). Adviseurs DLG, Plattelandshuis, provincie

(BAL)

Agenda van de streekcommissie Agendering Bestuurlijk overleg met gedeputeerde, uitvoering PMJP (prioritaire gebieden), bijzondere

projecten, Natura 2000, Nationale Landschappen De Graafschap, Winterswijk, Gelderse Poort.

Rol tov provincie Gelderland Advisering GS, secretariaat en adviseurs in de commissie, verbreding draagvalk en afstemming.

Samenwerking in het gebied 4 gebiedscommissies: de Graafschap. De Liemers, IPPO en OMD via leden gekozen vanuit deze regionale

gebiedsorganisaties in de streekcommissie

Ambtelijke betrokkenheid Ambtelijke contactgroep ter voorbereiding van de vergaderingen een week voorafgaand aan de

streekcommissie

Basis participatie partijen Betrokkenheid vanuit overheden en organisaties, onbezoldigde leden ontvangen een vacatievergoeding

Overige organisaties Bureau Achterhoek en Liemers (BAL) en Plattelandshuis Achterhoek en Liemers betrokken als adviesorganisatie

en voor het begeleiden subsidieaanvragen.

Page 26: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Organisatie Streekcommissie

StreekcommissieAchterhoek en Liemers

Bureau Achterhoek en Liemers

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Page 27: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Landschappelijke kwaliteit (89)

Vergroten toeristische aantrekkelijkheid met een beleefbaar landschap (20, veel algemeen(14)) Nieuwe financieringsmogelijkheden voor onderhoud van het landschap (14)• Groen en blauwe dienstenLevend landschap is ondernemend landschap (16)• Belang is groot niet (h)erkend• Grote verdiencapaciteit (ecosysteemdiensten)• Burgers betrekken bij ‘hun’ landschap met DBO’sToekomst landschapsbeheer• Onderhoud kleinschalig landschap

Page 28: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Duurzame landbouw (85)Voedselvoorziening vanuit de streek (12)• Zelfvoorziening,Ketenontwikkeling• Ruimte voor meer producten vanuit de streek

GLB, maatschappelijke diensten (10 (waarvan veel algemeen)• Groen blauwe diensten, eco en klimaat

Leegstand agrarische bebouwing (10)

Spanning ruimte – landbouw (10)• Kleinschaligheid, wat is mogelijk• Inpassing A15 als kans voor de structuur landbouw (7)

Klimaatverandering gezamenlijk oplossen (8)

Page 29: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Stad-land relatie (82)

Behoud landschappelijke aantrekkelijkheid(13)Korte lijnen in voedselketen (stad-land, beleving consument) (23)Leegstand agrarische bebouwing benutten als verbinding stad land

(6)Benutten van de standsrand voor toerisme en sport (24)

Overig:• Imagoverbetering van het landelijkgebied• Vergroten verbondenheid stadland (begrip, respect,gezamenlijk

aan de slag)

Page 30: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Demografische ontwikkelingen (70)

Betrokkenheid burgers bij ontwikkelingen in het gebied (7)Vrijkomende agrarische bebouwing (11)Starters vasthouden in de kleine kernen (12 (waarvan 6 Liemers)Steeds minder mensen moeten meer belasting betalen (9)Bereikbaarheid (7)• Digitaal , spoor en weg

Krimp komen tot regionale oplossing (10)• Imagoverbetering• Verantwoordelijkheid provincie

Page 31: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Grensoverschrijdende samenwerking (60)

Internationaal waterschap (9) + (8)• Stroomgebieden eenheid• KRW• Ecologisch netwerk• StroomgebiedenMunsterland regionale agenda 2016, aansluiting (8)Gezamenlijk (Nederland en Duitsland) perspectief op de totale regio (7) • Toeristische uitwisseling en promotie (6)Achterhoek geen voorhoek (2) (+ 3 vanuit de Liemers)

Page 32: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Energie (53)

Stimulering alternatieve energie (14)• regie en doelstelling• Lokale energiebedrijven

Allianties Achterhoek en Liemers om gezamenlijk energie neutraal te worden (20)

Page 33: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Klimaat (49)

Combineren van functies: klimaat vraagt ruimte (14)• Robuuste watersystemen (10)

Hittestress dorpen en steden en behoefte aan verkoeling (11)

Overig • Klimaatneutrale bedrijven en bijdragen aan klimaateconomie

Page 34: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Wat hebben we niet gehoord?

Herijking EHSVrijentijdseconomieKulturhusMelkquotumOntwikkeling varkenshouderijWt doet klimaat op landschap

RO voor plankgas boerenCultuurhistorie / authenticiteit

Page 35: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Rol van de Streekcommissie

Streekcommissie is een adviescommissie aan GS t.b.v. uitvoering PMJP

Vragen:• Hoe om te gaan met andere initiatieven in de streek?• Gevraagd en /of ongevraagd adviseren• Beleidsvormend of uitvoeringsgericht• (On)afhankelijke commissie • Klankbord

Page 36: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers

Afsluiting

Schriftelijk advies aan provincie Gelderland

Advies is input voor de verdere discussie in de Streekcommissie van 6 oktober a.s.

Workshop De Streek aan zet, op weg naar een slagvaardige Achterhoek en Liemers op 22 september

Hartelijk dank voor uw inbreng!!

Page 37: Plattelandshuis Achterhoek en Liemers