Planlastendecreet en BBC

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Planlastendecreet en BBC

 • Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde

  entiteiten

 • Inhoud

  Verwelkoming

  Krachtlijnen van een belangrijke hervorming

  Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten?

  Het planlastendecreet en de BBC

  Digitale rapportering

  BBC: hoe begin ik eraan?

 • Inhoud

  Verwelkoming

  Krachtlijnen van een belangrijke hervorming

  Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten?

  Het planlastendecreet en de BBC

  Digitale rapportering

  BBC: hoe begin ik eraan?

 • Inhoud

  Verwelkoming

  Krachtlijnen van een belangrijke hervorming

  Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten?

  Het planlastendecreet en de BBC

  Digitale rapportering

  BBC: hoe begin ik eraan?

  VVSG-BBC 2012 Inleiding studiedag verzelfstandiging.pptxVVSG-BBC 2012 Inleiding studiedag verzelfstandiging.pptx

 • Inhoud

  Verwelkoming

  Krachtlijnen van een belangrijke hervorming

  Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten?

  Het planlastendecreet en de BBC

  Digitale rapportering

  BBC: hoe begin ik eraan?

 • Wijzigingen gemeentedecreet

  Wijziging gemeentedecreet (29-6-12):

  art. 233: wijze van opmaak budget, rekeningen en ondernemingsplan niet meer in statuten

  art. 235: verwijzing ondernemingsplan en operationeel plan niet meer in beheersovereenkomst

  art. 235 en 240: geen verwijzing externe audit meer

 • Wijzigingen gemeentedecreet

  Wijziging gemeentedecreet (29-6-12):

  art. 243:

  het AGB maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die gelden voor de gemeenten = BBC

  het AGB voert de boekhouding en maakt de jaarrekening op volgens de regels die gelden voor de gemeenten = BBC

  dus: geen vrijstelling meer voor AGB onderworpen aan bedrijfsboekhoudregels

 • 8

  Wijzigingen gemeentedecreet

  Oude teksten van het Gemeentedecreet

  AB onderneming AB = onderneming

  Meerjarenplan NEEN NEEN

  Operationeel plan JA JA

  Budget BBC BBC

  Ondernemingsplan JA JA

  Boekhouding BBC Vennootschappen

  Jaarrekening BBC Vennootschappen

  Controle Externe auditcommissie EAC of commissaris-revisor

 • 9

  Wijzigingen gemeentedecreet

  Nieuwe teksten van het Gemeentedecreet

  AB onderneming AB = onderneming

  Meerjarenplan NEEN BBC NEEN BBC

  Operationeel plan

  Budget BBC BBC

  Ondernemingsplan

  Boekhouding BBC BBC & Vennootschappen

  Jaarrekening BBC BBC & Vennootschappen

  Controle FIN: comm.-revisor OB: externe audit

  FIN: comm.-revisor OB: externe audit

 • Wijzigingen Gemeentedecreet

  Wijziging gemeentedecreet (29-6-12):

  art. 243bis:

  controle financile toestand, jaarrekening en regelmatigheid verrichtingen in de jaarrekening van het AGB uitgeoefend door n of meer commissarissen (bedrijfsrevisoren benoemd door de GR)

  raad van bestuur stelt de jaarrekening vast

 • Wijzigingen Gemeentedecreet

  raad van bestuur kan opmerkingen formuleren bij bepaalde verrichtingen en advies formuleren over aansprakelijkheden

  gemeenteraad bevoegd voor de goedkeuring van de jaarrekening

  raad van bestuur kan bij Vlaamse Regering beroep instellen tegen besluit gemeenteraad tot niet-goedkeuring jaarrekening

 • Wijzigingen Gemeentedecreet

  Wijziging gemeentedecreet (29-6-12):

  art. 243ter:

  gemeenteraad beslist over aansprakelijk-heid van actoren betrokken bij de betwiste verrichtingen

  de betrokkenen kunnen beroep instellen bij de Vlaamse Regering

 • Wijzigingen Gemeentedecreet

  Wijziging gemeentedecreet (29-6-12):

  art. 243quater:

  digitale rapportering meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, budget en jaarrekening door AGB aan Vlaamse Regering

  digitale kwartaalrapportering

 • Wijzigingen Provinciedecreet

  Wijziging provinciedecreet (29-6-12): regels voor APBs volkomen parallel met die voor de AGBs

 • Wijzigingen OCMW-decreet

  Wijziging OCMW-decreet (29-6-12): regels voor OCMW-verenigingen van publiek recht (uitz. ziekenhuizen):

  art. 221: niet langer boekhoudkundige regels in statuten

  art. 228: zelfde toezicht en controle als op OCMW (niet gewijzigd)

 • Wijzigingen OCMW-decreet

  art. 230:

  de OV maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die gelden voor het OCMW = BBC

  de OV voert de boekhouding en maakt de jaarrekening op volgens de regels die gelden voor het OCMW = BBC

 • Waarom BBC?

  Versterken van de G/O/P-raad

  strategische beslissingen bij de raad

  democratische controle van de raadsleden, ook op aansturing en werking van de EVA

  verbeterde transparantie door herkenbaarheid en leesbaarheid van de beleidsrapporten

  creren van schaalvoordelen

  Planlastvermindering: ook voor AGBs/OV

  Europese rapporteringsverplichtingen (ESR95)

 • Wat van BBC?

  BBC beleidsrapporten:

  meerjarenplan

  budget

  jaarrekening

  beleidsdoelstellingen (actieplannen, acties) centraal

  BBC boekhouding

  opmaak en neerlegging jaarrekening conform ondernemingen blijft voor betrokken AGB/APB

 • Wat van BBC?

  beleidsrapporten op basis van registraties in dagboeken:

  budgettaire dagboeken

  meerjarenplan & budget

  raming verwachte ontvangsten/uitgaven

  jaarrekening

  aanrekening van transacties (ontvangsten/uitgaven)

  algemeen dagboek

  jaarrekening

  aanrekening van alle transacties

  19

 • 20

  Wat van BBC?

  Het algemeen dagboek Het budgettair dagboek

  De algemene rekeningen

  ...

  De algemene rekening(en)

  Het beleidsveld

  De economische sectorcode

  Het actieplan

  Het deelrapport

  ...

  Budgettaire boekhouding Financile vertaling van doelstellingen en actieplannen

  De planlastvermindering

  De ESR-rapportering

  Elke registratie bevat volgende elementen:

 • Wat van BBC?

  beperkt aantal artikelen van overeenkomstige toepassing

  bv. GD: art. 145 t.e.m. 147, 149 t.e.m. 151 en 179

  d.w.z.: niet de regels over interne controle

  digitale rapportering beleidsrapporten

 • Wat van BBC?

  Organisatiebeheersing

  art. 235, 2 GD blijft behouden:

  De beheersovereenkomst regelt minstens ():

  10 de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle

  analoog in art 228 PD

  geen analoge bepaling in OCMW-decreet

 • Wat van BBC?

  G/P-raad kan regels gemeentedecreet van toepassing maken op AGB/APB

  beperkend karakter van kredieten

  budgetwijzigingen/interne kredietaanpassingen

  kredietbewaking

  regelmatigheidscontrole

  visum door FB

  wettelijkheidscontrole voor de betaling

  gemeenteraad kan ook ander systeem van interne controle van toepassing maken

 • Wijziging BVR BBC

  23 november 2012: wijziging BVR BBC: titel 6 vervangen:

  beheersmatige artikelen niet van toepassing voor verzelfstandigde entiteiten:

  verplichting financieel evenwicht

  lijsten met bevoegdheidsverdelingen in budget

  intern verzelfstandigde agentschappen

  beheersrapporten

  budgethouders

  uitgaven- en ontvangstencyclus

  vastleggingen (visum, )

 • Wijziging BVR BBC

  aantal artikelen vertaald

  toelichting hoort bij het beleidsrapport

  definitie budgetwijziging = elke wijziging aan de ramingen die moet worden goedgekeurd door de (gemeente)raad

  elke wijziging waardoor budget niet meer past in meerjarenplan

  andere voorwaarden cf. beheersovereenkomst

 • Wijziging BVR BBC

  Uitzonderingsregeling (hoofdstuk 2 van titel 6):

  onder strikte voorwaarden:

  opgericht vr 1/1/2012

  onderneming volgens wet 17 juli 1975

  cumulatief:

  eigen personeel

  balanstotaal minstens 20 miljoen euro

  gecumuleerd voorraad- en omzetcijfer minstens 1,5 miljoen euro

  op vraag van (gemeente)raad

  machtiging bij ministerieel besluit

 • Wijziging BVR BBC

  Uitzonderingsregeling (hoofdstuk 2 van titel 6): bijkomend niet van toepassing:

  samenvatting algemene rekeningen volgens BBC

  rubrieken beleids- en beheersrapporten

  regels algemene boekhouding

  regels boekhoudsoftware

  waarderingsregels

 • 28

  28 - 10-12-2012

  BBC

  algemeen van kracht met boekjaar 2014

  op vraag van de G/O/P-raad was vroegere instap mogelijk

  Planlastendecreet ook van kracht met boekjaar 2014

  Timing

 • Inhoud

  Verwelkoming

  Krachtlijnen van een belangrijke hervorming

  Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten?

  Het planlastendecreet en de BBC

  Digitale rapportering

  BBC: hoe begin ik eraan?

 • Planlastendecreet en BBC

  Doelstelling: planlasten lokale besturen verminderen door:

  integratie sectorale plannen in het strategisch meerjarenplan (BBC)

  sectorale rapporten aan subsidirende entiteiten te halen uit boekhouding lokale besturen

 • Planlastendecreet en BBC

  subsidieproces planning:

  VR maakt Vlaamse beleidsprioriteiten bekend voor eind oktober 2012 (26.10.2012)

  besturen maken strategische meerjarenplanning op, met daarin beleidsdoelstellingen en actieplannen e