Plan van aanpak “Terrorismeâ€‌ Regiopolitie Amsterdam-Amstelland De inzet van het...

download Plan van aanpak “Terrorismeâ€‌ Regiopolitie Amsterdam-Amstelland De inzet van het landelijk niveau

of 32

 • date post

  30-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Plan van aanpak “Terrorismeâ€‌ Regiopolitie Amsterdam-Amstelland De inzet van het...

 • Plan van aanpak “Terrorisme” Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

 • 3

  Plan van aanpak “Terrorisme” Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

  1 INLEIDING 5 2 PROBLEEMVELD TERRORISME 9 3 ONTWIKKELINGEN VAN BELEID EN SAMENWERKING 13

  3.1 INTERNATIONAAL 13 3.2 NATIONAAL 13 3.3 REGIONAAL 14

  4 DOEL VAN DE AANPAK 17 5 STRATEGIE 19 6 OVERZICHT VAN DE TE NEMEN MAATREGELEN 21

  6.1 INFORMATIEPOSITIE VERBETEREN 21 6.2 INTENSIVEREN AANPAK AAN TERREUR GELINKTE CRIMINALITEIT 22 6.3 INTENSIVEREN AANPAK DOELGROEP AAN TERREUR GELINKTE SUBJECTEN:

  OPSPOREN, UITZETTEN EN VERSTOREN 22 6.4 SPECIFIEKE WETGEVING HANTEREN 23

  6.4.1 aanwijzing legitimatieplicht bij 6 V's 23 6.4.2 preventief fouilleren op domein rail (trein en metro) 23

  6.5 WAAKZAAMHEID VERGROTEN (MOBILISEREN VAN OGEN EN OREN) 23 6.6 DREMPELS VERHOGEN 24

  6.6.1 preventiepakket samenstellen 24 6.6.2 port security 24 6.6.3 controlefunctie 25 6.6.4 aanpak "verdachte" woningen en bedrijfspanden 25

  6.7 BEWAKEN EN BEVEILIGEN VERSTERKEN 25 6.8 SAMENWERKING VERGROTEN 25 6.8.1 regionaal, nationaal en internationaal niveau 25 6.9 ORGANISATIE PROFESSIONALISEREN 26

  6.9.1 organisatievorm 26 6.9.2 coördinatie binnen organisatie 26 6.9.3 professionaliteit (mensen, middelen, kennis) 26

  6.10 VREDE TUSSEN GROEPERINGEN BEVORDEREN 26 6.10.1 aanpak discriminatie 26

  7 AANDACHTSPUNTEN/RISICO'S 29 7.1 KRITISCHE SUCCESFACTOREN 29

  8 LITERATUUR 30

  Mei 2005

 • 4

  "Een schijnbaar onbegrensde daad van een groepje samenzweerders vindt altijd zijn grenzen in de coherentie van de samenleving. Het is aan die samenleving om terroristen niet hun zin te geven. En daarom moeten overheden en burgers er alles aan doen om te voorkomen dat terroristen erin slagen een wig te drijven tussen moslim en andere Europese burgers. De noodzakelijke coherentie bestaat niet alleen uit de onderlinge banden tussen burgers, maar zeker ook in goed politiewerk(kennen en gekend worden èn eerste klas samenwerkend- recherchewerk) met het besef dat opvallende, gespierde activiteiten bijdragen aan het succes van terreur. De kwaliteit van onze terreur-aanpak kenmerkt zich door er in alle opzichten te zijn zonder dat we dat altijd zien".

  Bernard Welten, Hoofdcommissaris

 • 5

  1 Inleiding Dit plan van aanpak is geschreven vanuit de gedachte dat succesvolle terreurbestrijding haar basis vindt op lokaal niveau. De Driehoek Amsterdam-Amstelland deelt dit besef en realiseert zich dat de initiatieven die op landelijk niveau worden ontplooid, vooral ook uitvoering op lande- lijk niveau impliceren. Daarmee is echter niet gezegd dat terrorismebestrijding afdoende wordt aangepakt. Immers,

  “Er bestaat geen enige juiste oplossing voor terrorisme. (..) Wat is nuttig en noodzakelijk om een verantwoorde combinatie van verschillende maatregelen tegen terrorisme te maken? (…) Sommige maatregelen werken goed in een bepaalde context, andere juist niet. Het is zaak om per land of soms zelfs per regio specifiek maatwerk te realiseren ten aanzien van de terrorismebestrijding.” 1

  Rijk en regio hebben een gedeeld belang. Tegelijkertiid kent de regio zijn eigen specifiele kenmer- ken en omstandigheden. Daarom is het nodig dat een lokale vertaalslag wordt gemaakt van lan- delijke initiatieven en activiteiten, maar ook omgekeerd. De onderlinge samenwerking dient daar- bij optimaal te zijn.

  De regio heeft sinds de aanslagen van 2001 diverse activiteiten ontplooid, passend bij de regio- nale situatie en dreigingsbeelden. Deze activiteiten worden voortgezet en waar nodig aangevuld. De inzet van het landelijk niveau kan in een aantal gevallen verschillen van die op het regionale niveau. Dit vindt zijn oorzaak in de lokale oriëntatie versus de landelijke oriëntatie, maar ook door een verschil tussen een aantal landelijke en regionale beleidsuitgangspunten. De terreur- aanpak is landelijk neergelegd bij de minister van Justitie. De aanpak van crises en rampen wordt gecoördineerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Regionaal is er minder sprake van een tweedeling. Daarbij handelen de hulpverleningsorganisa- ties met het bevoegd gezag in goede samenwerking en met behoud van ieders specifieke verant- woordelijkheden. In de (ambtelijke) Vijfhoek, die al enige jaren in de regio functioneert, wordt een multidisciplinaire aanpak ten behoeve van terrorismebestrijding ontwikkeld en afgestemd. Voor het regiokorps is de lokale verantwoordelijkheid van de burgemeester (t.a.v. openbare orde en veiligheid en opperbevel bij rampenbestrijding) en regionale verantwoordelijkheid van het OM (t.a.v. opsporing en vervolging) leidend bij de ontwikkeling van dit plan van aanpak.

  Een overzicht van het huidige landelijk beleid kan worden gevonden in de “terreurbrief” van de ministers van BZK en Justitie, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)2 . Tijdens de frequente ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van Rijk en regio wordt over de inhoud van het landelijk beleid intensief gesproken. Eén van de punten die daarbij aan de orde komt is dat naast nieuwe maatregelen, structuren en organisaties die worden opgezet, er nog veel winst is te behalen uit een verbetering van het bestaande.

  In dit plan van aanpak komen dan ook beide aspecten aan de orde: bekeken wordt welke bestaande activiteiten en bevoegdheden lokaal kunnen worden ingezet voor terrorismebestrijding (eventueel met enige aanpassing) en daarnaast wordt verkend welke nieuwe onderdelen van beleid moeten worden ontwikkeld om tot een blijvend succesvolle aanpak in deze regio te komen.

  1 Trends in terrorisme, p. 217 2 TK 2004-2005, 29 754, nr. 5. Zie § 3.2 voor meer details.

 • 6

  Het is nodig dat de politie hoge prioriteit geeft aan contra-terrorisme. De realiteit is namelijk dat er toch een aantal mensen in de stad bereid en in staat is hun radicale ideeën om te zetten in daadwerkelijke terreurdelicten. Op deze personen richten we ons enerzijds door een goede informatiepositie, anderzijds door actie. Die actie betekent inlichtingenmatig volgen, soms opsporen, soms uitzetten en soms verstoren van hun voorbereidingen.

  Bert Wijbenga, Hoofd Operationele Zaken en plv. Korpschef

  Met dit plan van aanpak wordt duidelijk gemaakt dat op regionaal niveau alles wordt gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is met betrekking tot terrorismebestrijding, maar dat sommige dingen nu eenmaal niet kunnen worden voorzien en dus niet kunnen worden voorkomen. Op het moment dat er toch sprake is van terroristische activiteiten, moet de respons zo professioneel mogelijk zijn. De noodzaak van het voortzetten en versterken van de ingezette activiteiten blijkt onder meer uit deze observatie van het Kabinet van begin 2005:

  “De dreiging is onveranderd ernstig. Nederland is niet gevrijwaard gebleven voor aanslagen, zoals duidelijk werd met de aanslag op de heer Van Gogh. Die dreiging heeft verschillende aspecten. Er is de mogelijkheid van aanslagen op gebouwen of plaatsen waar mensenmassa's samenkomen. In verband daarmee is het afgelopen half jaar een aantal maal de bewaking van bepaalde objecten verscherpt. Met de aanslag op Van Gogh is daarnaast de aantasting van het open karakter van de samenleving en van een vrij publiek debat onderstreept. Tenslotte is er het reële gevaar van polarisatie en vijandigheid tussen bevolkingsgroepen langs etnische en levensbeschouwelijke scheidslijnen.”

  De inhoud van dit plan van aanpak bouwt regionale beleidsinspanningen tot nu toe verder uit, zowel op bestuurlijk, als op justitieel en politieel gebied. Voor de inzet van de politie geeft het op specifieke punten weer welke keuzes worden gemaakt en welke inspanningen worden verwacht om regionale terrorismebestrijding succesvol te laten zijn. Met dit plan van aanpak wordt dus de koers uitgezet voor de aanpak van het regiokorps bij de bestrijding van terrorisme. Na vaststelling van dit plan van aanpak in de Driehoek danwel Vijfhoek zal nadere invulling worden gegeven aan de verschillende onderdelen van de nota en zullen de details verder worden uitgewerkt.

 • 7

  De verwachting is dat deze uitwerking in 2006 is voltooid en dat de laatste onderdelen dan kunnen worden geïmplementeerd. Een aantal activiteiten wordt inmiddels al uitgevoerd. Dit plan van aanpak vormt de inzet van de politie voor een integraal plan van aanpak van de Vijfhoek.

  In dit plan van aanpak worden de volgende punten aan de orde gesteld: - eerst wordt een korte beschrijving gegeven van het oogmerk van dit document: wat wordt

  beschouwd als terrorisme en welke relevante ontwikkelingen hebben zich op dit gebied voor- gedaan?

  - vervolgens wordt een beperkt overzicht gegeven van de beleidsontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, zowel internationaal als nationaal en regionaal.

  Hoewel deze punten in grote lijnen bekend mogen worden verondersteld, is het toch belangrijk deze in kort bestek weer te geven, zodat duidelijk is wat het vertrekpunt van dit plan van aanpak voor het regiokorps is.

  Na deze positionering worden achtereenvolgens behandeld: - het doel van de aanpak van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland - de gekozen strategie om dit doel te bereiken - de inhoud van de aanpak - een overzicht van de aandachtspunten en risico's bij de gekozen aanpak.

 • 8

 • 9

  2 Probleemveld terrorisme Het is van belang vooraf te definiëren wat in deze notitie onder terrorisme wordt verstaan. Dat is geen overbodige luxe, want alleen al in 1988 werden in de internationale literatuur 109 verschil- lende definities van terrorisme geteld3. In deze nota wordt aangesloten bij de veel gehanteerd