Personeelsplan - cbonline.boekhuis.nl

of 33 /33
Marco Gerritsma Roel Grit Zo maak je een Personeelsplan

Embed Size (px)

Transcript of Personeelsplan - cbonline.boekhuis.nl

Marco Gerritsma
Roel Grit
opmaak personeelsplan.indd 1 17-02-2010 13:04:47
Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen
Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Ant- woordnummer 13, 9700 VB Groningen, e-mail: [email protected]
0 1 2 3 4 5 / 14 13 12 11 10
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzon- deringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgesla- gen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschul- digde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/reprorecht). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisa- tie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.
ISBN (ebook) 978-90-01-85243-6 ISBN 978-90-01-77557-5 NUR 801
opmaak personeelsplan.indd 2 17-02-2010 13:04:47
Steeds meer organisaties zien in dat goed en gemotiveerd personeel een bepalende factor is voor hun succes. Mensen die in een organisatie werken vormen de kern van de organisatie. Het personeel wordt wel eens het ‘menselijk kapitaal’ van de organisatie genoemd. Om personeel op de juiste manier in te zetten, ontwikkelt een organisatie personeels- beleid. Zo maak je personeelsplan is een praktijkboek met een samenhan- gend stappenplan om te komen tot een personeelsbeleidsplan, kortweg personeelsplan genoemd. Het boek geeft je tevens gereedschappen om bijvoorbeeld een personeelsplanning te maken en een personeelshand- boek samen te stellen.
Per stap van het stappenplan krijg je eerst een korte inleiding en word je vervolgens via ‘activiteiten’ aan het werk gezet. Omdat dit geen theorie- boek is, moet je ter verdieping vaak aanvullende literatuur raadplegen.
Het opstellen van een personeelsplan kan geoefend worden aan de hand van een fi ctieve case, maar kan ook uitgevoerd worden voor een bestaande organisatie, bijvoorbeeld tijdens je stage, afstudeeronderzoek of in je werksituatie.
Er zijn twee soorten opdrachten in dit boek: activiteiten en extra op- drachten. – Activiteiten voer je uit om te komen tot het personeelsplan. Ze zijn
voor het gemak genummerd, maar de cijfers geven niet de exacte volgorde aan waarin je ze uitvoert. Vaak voer je activiteiten naast elkaar uit, omdat ze elkaar beïnvloeden. Soms moet je later op een activiteit terugkomen, soms zelfs één uit een vorige stap. Nu en dan kun je in overleg met je opdrachtgever een activiteit overslaan.
– Extra opdrachten aan het eind van een stap zijn niet direct noodzakelijk voor het personeelsplan, maar geven wel extra inzicht. Om ze te kun- nen uitvoeren moet je meestal extra onderzoek doen.
Op de website www.zomaakjeeenpersoneelsplan.noordhoff.nl vind je ter ondersteuning voorbeelden, modellen, checklists, hyperlinks en een MS Wordmodel om het plan te schrijven. Ook voor de docent is op de website materiaal beschikbaar, zoals een PowerPoint-presentatie en tips voor de organisatie van het onderwijs.
We willen Ageeth Bergsma van Noordhoff Uitgevers, Judith Meijer van P&O Hoomark, Mark Kwant, HRM-manager van de Gasunie, Jonas Rubrech van Consuming Knowledge, Gjalt van der Meulen van Stenden hogeschool en Jack Frieling van Univé Midden-Drenthe bedanken voor het leveren van commentaar op de tekst. Verder danken we Carina, Floor en Nynke Gerritsma voor de mentale ondersteuning.
Voor de leesbaarheid wordt gesproken over ‘hij’ waar natuurlijk ook ‘zij’ had kunnen staan.
December 2009 Marco Gerritsma, Groningen Roel Grit, Emmen
cC
5
Boek Zo maak je een personeelsplan
Stap 1 Organiseer je project 22 Stap 2 Inventariseer de huidige situatie 32 Stap 3 Analyseer de huidige situatie 50 Stap 4 Bepaal het personeelsbeleid 60 Stap 5 Defi nieer projecten en maatregelen 70 Stap 6 Schrijf het personeelsplan 82 Stap 7 Voer het personeelsplan uit 92
Over de auteurs 97 Literatuur 98 Register 99
Website www.zomaakjeeenpersoneelsplan.noordhoff.nl
Docenten
Inhoud
4Bepaal het personeelsbeleid
7 7
Stap 1: Organiseer je project In deze eerste stap voer je een intakegesprek met de opdrachtgever, maak je een planning, stel je een projectteam samen en organiseer je een project start-up vergadering.
Stap 2: Inventariseer de huidige situatie Je inventariseert het huidige personeelsbeleid, de samenstelling van het personeelsbestand, de organisatie van de personeelsfunctie, de verschil- lende personeelsprocessen, de beschikbare hulpmiddelen en de infor- matievoorziening op personeelsgebied. Als je de organisatie niet kent, breng je eerst in kaart wat de organisatie doet, hoe deze is georgani- seerd en wat het algemene organisatiebeleid is.
Stap 3: Analyseer de huidige situatie Je analyseert de huidige situatie aan de hand van een SWOT-analyse. De stap wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen, zoals met betrekking tot de personeelsbehoefte.
Stap 4: Bepaal het personeelsbeleid Je formuleert doelen van het personeelsbeleid en één of meerdere (alter- natieve) strategieën om deze doelen te realiseren. Uit de verschillende alternatieve strategieën maak je een keuze en motiveert deze. Ten slotte toets je de geformuleerde doelen en de gekozen strategie op haalbaar- heid.
Stap 5: Defi nieer projecten en maatregelen Om tot de gewenste situatie uit de vorige stap te komen worden in deze stap maatregelen en projecten geformuleerd. Deze zet je in een plan- ning en je maakt tevens een begroting van de te maken kosten.
Stap 6: Schrijf het personeelsplan Nu ga je de uitkomsten van de vorige stappen verwerken tot een samenhangend personeelsplan. Je biedt het aan de opdrachtgever en andere betrokkenen aan en geeft er een presentatie over.
Stap 7: Voer het personeelsplan uit In de laatste stap worden de gedefi nieerde projecten en maatregelen uit stap 5 uitgevoerd, bewaakt en na afl oop geëvalueerd. Als het perso- neelsplan na enige tijd verouderd is, ga je eventueel terug naar stap 1 om een nieuw plan te schrijven.
het maken van een personeelsplan
© Noordhoff Uitgevers bv
8
© Noordhoff Uitgevers bv
Personeelsplan Steeds meer organisaties zien in dat goed en gemotiveerd personeel een bepalende factor is voor het succes van de organisatie. De mensen die in een organisatie werken vormen de kern van de organisatie. Het personeel wordt wel eens het ‘menselijke kapitaal’ van de organisatie genoemd. Om personeel op de juiste manier in te zetten, ontwikkelt een organisatie personeelsbeleid. Een personeelsplan – ook wel personeelsbe- leidsplan genoemd – is een middel om dit personeelsbeleid uit te voeren.
Personeelsbeleid Hierna staat een aantal voorbeelden van de manieren waarop bedrijven zich willen onderscheiden met hun personeelsbeleid. – Warenhuisketen de HEMA zoekt naar talent binnen de organisatie
en besteedt veel tijd aan optimale inzet van personeel. Volgens de algemeen directeur van de HEMA is een winkelmanager op de goede plaats goud waard.
– Elektronicagigant Philips geeft elke medewerker naast zijn salaris een persoonlijk budget. De medewerker bepaalt zelf de besteding van dit budget. Mogelijkheden zijn onder andere het budget te laten uitke- ren, kopen van vrije dagen en het kopen van aanvullend pensioen.
– Adviesorganisatie Accenture houdt binnen haar personeelsbeleid rekening met verschillende doelgroepen, zoals werkende moeders. Door dit beleid komt Accenture voor in de top 100 ‘Best Companies for Working Mothers’.
– Het bedrijf Ikea streeft naar een betere wereld voor eenvoudige eerlijke mensen. Dit geldt zowel voor de producten als de mede- werkers. Ikea levert goede producten tegen een betaalbare prijs. De medewerkers van Ikea krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwik- kelen, zowel als mens als in hun functie. Leidinggevenden helpen de medewerker om dit te realiseren.
Elk bedrijf van enige omvang zal zijn eigen personeelsbeleid structureel evalueren en bijstellen.
Het personeelsproces en de personeelsfunctie Een organisatie bepaalt haar personeelsbeleid op basis van de verwachte personeelsbehoefte, het beschikbare personeel en situatie op de arbeids- markt. Personeelsbeleid richt zich op het op de juiste plek krijgen en houden van medewerkers. De 5×B-formule, opgesteld door de Vereni- ging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, is een manier om naar het personeelsproces te kijken. – De eerste B van Binnenhalen staat voor aannemen van goed gekwalifi -
ceerd personeel om te voorzien in de personeelsbehoefte. – De tweede B van Begeleiden staat voor zorgvuldig introduceren en
inwerken van nieuwe medewerkers. – De derde B van Belonen staat voor het verzorgen van een passende
beloning. – De vierde B van Behouden door Binden en Boeien. Uitdagend werk,
loopbaanbegeleiding, goede arbeidsomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden zijn voorbeelden van instrumenten om medewer- kers te binden aan de organisatie.
– De vijfde B van Beëindigen van de werkrelatie. Om verschillende redenen eindigt een werkrelatie. Denk hierbij aan een medewerker die
opmaak personeelsplan.indd 8 17-02-2010 13:04:47
9
© Noordhoff Uitgevers bv
ontslag neemt, ontslag krijgt, enzovoort. Belangrijk is dat het beëin- digen van de arbeidsrelatie zorgvuldig verloopt en dat de organisatie ‘uitstroombeleid’ formuleert.
Deze ‘formule’ kun je ook gebruiken bij andere organisaties.
Grotere organisaties en (semi-)overheidsinstellingen beschikken vaak over een aparte afdeling Personeelszaken of Personeel en Organisatie ( P&O). Deze afdeling wordt ook wel met de Engelse term Human Re- source Management aangeduid. Dit betekent letterlijk het managen van menselijke hulpbronnen en wordt vaak afgekort als HRM. In kleine organisaties heeft een medewerker of directielid personeelsza- ken ‘erbij’ als aandachtsgebied. Er zijn verschillende benamingen voor de personeelsfunctionaris: P&O-adviseur, HRM-adviseur en HR-manager. In dit boek spreken wij van de personeelsfunctionaris. Een personeels- functionaris is een staffunctionaris. Deze staffunctionaris kan zaken niet dwingend voorschrijven aan afdelingen, maar geeft advies of voorlich- ting. De lijnmanager beslist – als ‘baas’ – of het beleid goedgekeurd wordt en uitgevoerd gaat worden. Deze manager beschikt over ‘budget’ en beslist daarmee over de inzet van middelen – geld en personeel – van zijn bedrijf. Tegenwoordig maken veel personeelsfunctionarissen deel uit van een managementteam. In dat geval neemt een personeelsfunctiona- ris deel aan de besluitvorming in de organisatie.
Begrippen bij personeelsbeleid Voor je de stappen in dit boek gaat uitvoeren, volgt nu eerst een aantal veelgebruikte begrippen die horen bij beleid. – Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden, persoons-
kenmerken, houding en gedrag die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren (Grit et al., 2007). Voorbeelden van competenties van een adviseur zijn: je kunt jezelf voorstellen in een korte en heldere presentatie van maximaal vijf mi- nuten en je bent in staat een probleem van de opdrachtgever in kaart te brengen en duidelijk en helder te omschrijven.
– Competentiemanagement is de planmatige ontwikkeling van persoon- lijke competenties. Voor een organisatie is het van belang de compe- tenties van medewerkers zodanig te ontwikkelen en benutten dat de medewerkers een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van de organisatie.
– Met behulp van een organigram kun je duidelijk te maken hoe een organisatie is ‘georganiseerd’. Een organigram is een schema met alle afdelingen die in een organisatie aanwezig zijn. Het organigram geeft aan hoe de machtsverhoudingen liggen, dus wie is de baas van wie? Op de website vind je een voorbeeld van een organigram.
– Een proces is een aaneenschakeling van activiteiten in een vastgestelde volgorde en met een beoogd doel en resultaat. In een proces wordt input verwerkt tot output. Het doel van het personeelsproces is het op de juiste plek krijgen en houden van medewerkers.
– Een functie bestaat uit een bij elkaar horende hoeveelheid taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een medewerker, in dit verband ook wel functionaris genoemd. Voor de goede uitoefening van een functie heeft de medewerker de juiste competenties en het juiste opleidingsniveau nodig. Voorbeelden van functies zijn: verkoper,
cC
10
© Noordhoff Uitgevers bv
inkoper, afdelingsmanager. Een medewerker kan meer dan één functie hebben en in dezelfde functie kan een aantal medewerkers bezig zijn.
– In een functiebeschrijving vind je onder andere het doel van de functie, de uit te voeren taken, de functie-eisen en de benodigde competen- ties en opleidingen. Op de website vind je een voorbeeld van een functiebeschrijving.
– Een procedurebeschrijving is een – vaak op schrift gestelde – weergave van afspraken tussen medewerkers over de uitvoering van terugkerende handelingen. Een procedure is gekoppeld aan functies en is eigenlijk een afspraak (wie doet wat wanneer met welke hulpmiddelen). In dit boek zijn vooral de personeelsprocedures van belang. Op de website vind je een voorbeeld van een procedurebeschrijving voor het aanne- men van personeel (zie stap 5).
– Een werkinstructie is een meer in detail beschreven onderdeel van een procedure. In een werkinstructie wordt vastgelegd hoe een perso- neelslid iets moet uitvoeren, bijvoorbeeld een afspraak vastleggen in een elektronische agenda of de bediening van een machine.
– Een vakbond is een organisatie die belangen behartigt van aangeslo- ten werknemers en andere leden.
– Een collectieve arbeidsovereenkomst – afgekort als cao – is een contract tussen de vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties over de arbeidsvoorwaarden.
– Een gedragscode is een leidraad hoe een medewerker zich moet gedra- gen. Voorbeelden van zaken die in een gedragscode kunnen staan zijn bijvoorbeeld: niet laten omkopen, zorgvuldige omgang met bedrijfs- middelen, zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie, bekend zijn met en handelen naar de kernwaarden van de organisatie.
– Het personeelsbeleid omvat de missie, de visie en de doelstellingen op het gebied van personeel en tevens de strategie om de doelstellingen te behalen.
– De Arbeidsomstandighedenwet – vaak de Arbowet genoemd – bevat regels voor werkgevers en werknemers om gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. Doel van de wet is ongevallen en ziekten door het werk te voorkomen. Een arbodienst helpt werkge- vers bij het opstellen en uitvoeren van beleid ten behoeve van goede arbeidsomstandigheden en tegen arbeidsverzuim.
– De Human Resource cyclus of de HR-cyclus is de cyclus van werving en selectie van nieuwe medewerkers ( instroom), de beoordeling, beloning en opleiding van huidige medewerkers ( doorstroom) en het afscheid nemen van medewerkers ( uitstroom)
– Een personeelsplan of personeelsbeleidsplan geeft een samenhangende beschrijving van onder andere het personeelsbeleid, de huidige situ- atie, en de gewenste situatie en bevat een kalender voor projecten en maatregelen.
– Een personeelsplanning wordt vaak voor een langere periode opge- steld, bijvoorbeeld voor één of enkele jaren. Wordt deze planning jaar- lijks gemaakt, dan spreekt men wel van een personeelsjaarplan(ning). Uitgaande van het beschikbare personeel, de verwachte bedrijfsomzet en productie wordt gepland hoe de organisatie in de gekozen periode in haar personeelsbehoefte gaat voorzien. In stap 5 wordt een me- thode voor personeelsplanning beschreven.
– Een personeelshandboek bevat informatie over onder andere perso- neelsfuncties, personeelsprocedures en gedragsregels. In stap 5 wordt een voorbeeld van de inhoud van een personeelshandboek gegeven.
cC
cC
11
© Noordhoff Uitgevers bv
Betrokkenen Bij het opstellen van een personeelsplan zijn verschillende partijen be- trokken, ook wel stakeholders genoemd (zie fi guur 1).
Een stakeholder is een persoon, een organisatie of een groep mensen die direct of indirect betrokken is bij het personeelsplan. De verschil- lende partijen worden kort toegelicht – De opdrachtgever voor het opstellen van een personeelsplan. Hij stelt
budget beschikbaar. De opdrachtgever is meestal de directie. – De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en eventueel
– in een later stadium – voor het (laten) uitvoeren van het personeels- plan. De opdrachtnemer kan een personeelsfunctionaris, een beleids- medewerker, een externe beleidsadviseur of een projectteam zijn.
– De projectgroep of het projectteam is een groep medewerkers die als opdrachtnemers het personeelsplan gaan opstellen en het later even- tueel (deels) gaan uitvoeren.
– De organisatie waarvoor het personeelsplan wordt opgesteld. In deze organisatie heb je te maken met bijvoorbeeld managers, stafmede- werkers en uitvoerende medewerkers. Vooral leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij het personeelsbeleid moeten uitvoeren.
– Direct belanghebbenden zijn naast de medewerkers, een eventuele ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.
– Indirect belanghebbenden zijn mensen of organisaties die slechts zijde- lings te maken hebben met het personeelsproces binnen de organi- satie, maar wel belangrijk zijn, zoals oud-werknemers, vakbonden en een werkgeversorganisatie.
In dit boek zijn de termen personeelsplan en personeelsbeleidsplan synoniem en hebben dus dezelfde betekenis.TI
P
fi g 1 Betrokkenen bij het opstellen van een personeelsplan
Indirect belang- hebbenden
12
© Noordhoff Uitgevers bv
– De overheid kan betrokken zijn vanwege wetten, richtlijnen en voor- schriften waarmee rekening moet worden houden.
– Een in personeel gespecialiseerde organisatieadviseur kan adviezen geven op het gebied van personeelsbeleid.
– Een intercedent bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en be- drijven met vacatures. Hij werkt meestal voor een uitzendbureau en bemiddelt tijdelijke arbeidskrachten.
Hoe ver reikt je opdracht? Dit boek levert een stappenplan voor het opstellen van een personeels- plan. In dit personeelsplan defi nieer je projecten en maatregelen. Voor- beelden van maatregelen zijn het opstellen van een personeelsplanning en van een gedragscode. Voorbeelden van projecten zijn het invoeren van competentiemanagement, het opstellen van een personeelshand- boek en het invoeren van een functiewaarderingssysteem. In overleg met je opdrachtgever bepaal je of je – naast het opstellen van een personeelsplan – tevens een rol krijgt bij het uitvoeren van het per- soneelsplan. De wensen van je opdrachtgever of docent en de beschik- bare tijd bepalen of je ook (een deel van de) maatregelen of projecten gaat uitvoeren. In de volgende stap (in stap 1) stel je in overleg vast welke onderdelen je gaat uitvoeren.
Inhoud van het personeelsplan
Het personeelsbeleid is onderdeel van het algemene beleid van een organisatie en wordt daarvan afgeleid. Het personeelsbeleid – is leidraad voor toekomstige bedrijfsvoering op het gebied van perso-
neel – bevat de doelstellingen op het gebied van personeel – geeft aan hoe de organisatie deze doelstellingen wil behalen.
Een personeelsplan (of personeelsbeleidsplan) is een middel om per- soneelsbeleid uit te voeren. Het plan moet een samenhangend geheel zijn en de inhoud moet praktisch toepasbaar zijn voor de organisatie. De maatregelen en projecten achter in het personeelsplan zijn daarom misschien wel het meest interessant. Ze vormen de leidraad voor het uitvoeren van het beleid. Het personeelsplan bestaat bijvoorbeeld uit de hoofdstukken zoals afgebeeld in fi guur 2.
cC Op de website staat een uitgewerkt voorbeeld van het personeelsbeleid van een organisatie.TI
P
13
© Noordhoff Uitgevers bv
Hoofdstuk 1 Inleiding
In de inleiding komen onder andere aan de orde: aanleiding, opdracht, opdrachtgever, eventuele doelgroepen en de relatie met het aanwezige personeelsbeleid. Verder beschrijf je de gehanteerde werkwijze en de opbouw van het personeelsplan.
Hoofdstuk 2 Organisatiebeschrijving
Dit hoofdstuk geeft informatie over de organisatie waarvoor het perso- neelsbeleid wordt geformuleerd. Je beschrijft onder andere de kernacti- viteiten, het algemeen beleid, algemene doelen, de organisatiecultuur, de organisatiestructuur en de kernwaarden van het bedrijf.
Hoofdstuk 3 Huidige situatie
Om personeelsbeleid te kunnen formuleren moet je eerst weten hoe het nu gaat. In dit hoofdstuk komen de resultaten van stap 1 en stap 2.
fi g 2 Mogelijke opbouw van een personeelsplan
7 Begroting
14
© Noordhoff Uitgevers bv
Hoofdstuk 4 Analyse huidige situatie
Je analyseert de huidige situatie aan de hand van een SWOT-analyse. De SWOT-analyse bestaat uit een interne en een externe analyse. De interne analyse geeft een beeld van de sterke en zwakke punten op het gebied van personeel. De externe analyse geeft een beeld van de kansen en bedreigingen met betrekking tot onder andere regelgeving, demografi - sche ontwikkelingen, en aanbod van arbeid.
Hoofdstuk 5 Personeelsbeleid
Personeelsbeleid is afgeleid van het algemene beleid van de organisatie. Dit hoofdstuk bevat een visie, missie, en doelen op het gebied van perso- neel. Verder bevat dit hoofdstuk één of meerdere (alternatieve) strate- gieën om de personeelsdoelen te realiseren. Als je meerdere alternatieve strategieën hebt geformuleerd dan maak je daaruit een keuze en moti- veer je deze. Je toetst of de doelen en de gekozen strategie haalbaar zijn. Ten slotte geef je een beschrijving van de gewenste en haalbare situatie.
Hoofdstuk 6 Projecten en maatregelen
Om te komen tot de gewenste situatie uit de vorige stap worden in deze stap projecten gedefi nieerd en maatregelen geformuleerd. Verder zet je deze projecten en maatregelen in een planning. Het verschil tussen een maatregel en een project zit in de omvang. Een project is groot en com- plex, terwijl een maatregel een beperkte omvang heeft. Voorbeelden van projecten zijn het invoeren van competentiemanagement, het opstellen van een personeelshandboek en het invoeren van een functiewaarde- ringssysteem. Voorbeelden van maatregelen zijn het opstellen van een huishoudelijk reglement en het ontwerpen van een declaratieformulier voor reiskosten.
Hoofdstuk 7 Begroting
Het personeelsplan bevat een begroting waaruit duidelijk blijkt wat de fi - nanciële gevolgen zijn van de uitvoering van het plan. Het moet duidelijk worden welke fi nanciële middelen en inzet van medewerkers nodig zijn.
Een personeelsplan is geen doel, maar een middel om een bepaalde situatie te verbeteren. Het plan moet een samenhangend en goed leesbaar verhaal zijn en ook voor een buitenstaander zijn te begrijpen.
TI P
Tijdens het schrijven van het personeelsplan moet je steeds nauw contact onderhouden met je opdrachtgever. Die moet later namelijk het plan goedkeuren en budget beschikbaar stellen om het plan uit te voeren.
TI P
15
© Noordhoff Uitgevers bv
Een personeelsplan kan een hulpmiddel zijn voor het opstellen en het bereiken van doelstellingen, bijvoorbeeld een bepaald opleidingsniveau van het personeel. Ook geeft het plan inzicht in de haalbaarheid ervan en verschaft het op het gebied van personeel duidelijkheid aan mede- werkers, directie en andere belanghebbenden. Het personeelsplan kan gebruikt worden in de communicatie met medewerkers of om goedkeuring te verkrijgen voor personeelsbeleid, bijvoorbeeld van de ondernemingsraad. Het personeelsplan bevat daarom vaak een begroting met een overzicht van kosten en opbreng- sten. Na formele goedkeuring van het personeelsplan krijgt degene die het plan moet uitvoeren dikwijls de bevoegdheid uitgaven te doen om het plan te realiseren. Een personeelsplan bevat ook doelstellingen. Als deze uitdagend en reëel geformuleerd zijn, kunnen ze voor medewer- kers motiverend werken. Door het plan na uitvoering te evalueren kan verantwoording afgelegd worden, bijvoorbeeld aan het topmanagement, de ondernemingsraad of aandeelhouders.
Welke competenties moet je bezitten? Om een personeelsplan te schrijven, moet je over verschillende com- petenties beschikken. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Competenties en eigenschappen die je nodig hebt voor het schrijven van een personeelsplan, liggen op de volgende gebieden. – Sociale vaardigheden. Werken op het personeelsgebied betekent dat je
goed met mensen kunt omgaan. Mensen moeten je kunnen vertrou- wen en je bent zorgvuldig met wat je zegt.
– Kennis. Je moet de organisatie (willen) kennen om een personeelsplan te schrijven. Verder vergaar je kennis over het onderwerp personeels- beleid zelf. Van een personeelsmedewerker mag je verder verwachten dat hij ‘sociaalwetenschappelijk’ inzicht heeft en bijvoorbeeld kennis heeft van psychologie en sociologie.
– Creativiteit. Je moet vaak nieuwe en soms ongebruikelijke oplossingen bedenken (creëren).
– Projectmanagement. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat je het opstellen van een personeelsplan planmatig uitvoert, binnen de overeengeko- men planning en begroting. Ook ben je in staat het personeelsplan uit te (doen) voeren.
– Analytisch vermogen . Het is belangrijk logisch te kunnen nadenken, te redeneren en helder te kunnen uitleggen (argumenteren) waarom je tot bepaalde bevindingen bent gekomen.
– Probleemoplossend vermogen . Dat is het kunnen ontleden van pro- blemen in onderdelen en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken van problemen.
– Netwerken. Je kunt met mensen van ‘laag’ tot ‘hoog’ werken. Hierbij
cC Bij dit boek is de website www.zomaakjeeenpersoneelsplan. noordhoff.nl beschikbaar met hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij het schrijven van je personeelsplan. Ook vind je op de website links naar nuttige websites.
TI P
© Noordhoff Uitgevers bv
bouw je een netwerk op van personen die jij kent, maar die jou ook kennen.
– ‘Politieke’ gevoeligheid. Soms zijn zaken anders dan ze lijken; of ze zijn minder logisch dan zou kunnen. Soms hebben mensen ‘een dubbele agenda’ met andere bedoelingen dan ze zeggen. Je beschikt over ‘antennes’ om dit op te merken en kunt er vervolgens goed mee om- gaan.
– Enthousiasme. Je bent niet alleen gedreven en vindt het werken aan je personeelsplan zelf leuk, maar het is ook belangrijk mensen te kunnen overtuigen en enthousiast te krijgen om mee te werken aan je perso- neelsplan.
– Initiatief. Als je initiatiefrijk bent, dan ben je goed in het signaleren van kansen en problemen, doe je voorstellen, draag je oplossingen aan, of onderneem je zelf actie.
– Integriteit. Met integriteit wordt bedoeld dat je je functie adequaat, objectief en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verant- woordelijkheden en de geldende regels.
– Overige adviesvaardigheden. Je kunt natuurlijk samenwerken, bent in staat een degelijk rapport te schrijven, te interviewen en een presen- tatie (van de resultaten) te houden. Ook onderhandelen en confl ict- hantering kun je nodig hebben, als je het uiteindelijke personeelsplan moet ‘verkopen’ aan je opdrachtgever.
Integriteit Men vindt het ethisch onaanvaardbaar dat bij botsproeven met auto’s mensen als ‘proefkonijn’ fungeren. Is het personeelsplan dat je gaat opstellen ethisch aanvaardbaar? Ethiek gaat over ‘goed’ en ‘kwaad’, over wat je wel kunt doen en over wat je niet mag doen. Ethiek gaat over be- grippen als normen en waarden, maar ook over integriteit. Bij niet-inte- ger gedrag maak je onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van je macht, je positie, je kennis, je relaties of je bevoegdheden ten voordele van jezelf of anderen. Als je bezig bent met het opstellen van een personeelsplan – en dus met personeelsbeleid en de belangen van medewerkers – is integer handelen van extra groot belang.
Een integere medewerker – gaat vertrouwelijk om met gegevens van de organisatie – gaat zorgvuldig om met mensen. Als je bezig bent met personeelsbe-
leid ga je met – vaak grote – belangen om van medewerkers en van je organisatie. Als je daar onzorgvuldig mee omgaat, kun je medewer- kers of de organisatie grote schade toebrengen
– stelt de zaken niet anders voor dan ze zijn – houdt geen gegevens achter om het beleidplan een bepaalde richting
op te sturen – stelt zich onafhankelijk op naar zijn opdrachtgever – houdt zich aan de wet en normen binnen zijn vakgebied – houdt rekening met de ethische grenzen: wat vind jij of wat vindt de
maatschappij nog acceptabel?
Kernactiviteiten en personeelsproces Het primaire proces is het proces in de organisatie waar het ‘om draait’, waarmee zij haar inkomsten (toegevoegde waarde) genereert. Het primaire proces levert een belangrijke bijdrage aan de doelen die de
opmaak personeelsplan.indd 16 17-02-2010 13:04:48
17
© Noordhoff Uitgevers bv
organisatie wil behalen. Bijvoorbeeld: tot het primaire proces van de makelaardij behoort het bemiddelen bij aan- en verkoop van huizen, maar niet de boekhouding. Het primaire proces van een gemeente is het formuleren van beleid en het aanbieden van producten en diensten aan burgers en bedrijven, zoals het verstrekken van een paspoort en het ophalen van huisvuil. Het personeelsproces is geen primair proces maar een ondersteunend proces. Het doel van het personeelsproces is zorgen voor voldoende gekwalifi ceerd personeel om de geformuleerde organi- satiedoelen te behalen.
Management en personeelszaken In een grote organisatie vind je drie managementniveaus : strategisch, tactisch en operationeel management. Elk van deze niveaus speelt een verschillende rol in het personeelsproces. – Het strategisch management is verantwoordelijk voor het opstel-
len van het strategisch beleidsplan, ook wel het ondernemingsplan genoemd. Dit managementniveau stelt de visie, de missie en de algemene organisatiedoelen vast. Het strategisch management geeft antwoord op de vraag: wat willen we bereiken en welke koers gaan wij varen? Anders gezegd: waar richten we ons op en welke gevolgen heeft dit voor ons personeelsbeleid?
– Het tactisch management is verantwoordelijk voor het opstellen van bijvoorbeeld afdelingsplannen. Dit managementniveau geeft op personeelsgebied antwoord op de vraag: hoe gaan we de personeels- functies organiseren om de gestelde organisatiedoelen te bereiken?
– Het operationeel management voert via maatregelen en eventueel projecten het personeelsplan uit. Denk hierbij aan het maken van een werkrooster en het houden van functie- en beoordelingsgesprek- ken. Het operationeel management geeft antwoord op de vraag: hoe gaan de medewerkers de opgedragen taken verrichten? Dit kan onder andere vastliggen in functiebeschrijvingen, procedures en een ge- dragscode. Sommige organisaties kiezen ervoor om deze vastgelegde informatie te bundelen en op te nemen in een personeelshandboek.
Figuur 3 toont links deze verschillende managementniveaus en rechts de relatie met een organigram van een organisatie met afdelingen, subafde- lingen en de staffunctie Personeelszaken.
opmaak personeelsplan.indd 17 17-02-2010 13:04:48
18
© Noordhoff Uitgevers bv
In sommige organisaties zit de personeelsmanager ‘aan tafel’ bij de directievergaderingen en praat mee over de strategische keuzen. Bij andere organisaties is ‘Personeelszaken’ een staffunctie en geeft deze advies. In kleine organisaties vind je vaak slechts twee managementniveaus of soms zelf maar één. De drie managementniveaus zijn er niet of vallen samen. Ook zijn de genoemde documenten in fi guur 3 vaak niet (com- pleet) aanwezig of zitten ‘in de hoofden van de medewerkers’. In dat geval moeten de zaken die normaal in deze plannen zijn beschreven op een andere wijze worden geregeld, bijvoorbeeld via losse documenten of zelfs mondeling.
Resultaten van het stappenplan in dit boek Op pagina 6 van dit boek vind je het stappenplan om tot een perso- neelsplan te komen. Elke stap levert één of meer ‘producten’ op. In fi guur 4 vind je per stap welke ‘producten’ – in de vorm van documen- ten – de stappen opleveren.
fi g 3 Managementniveaus, beleid en personeelszaken
Directie
Personeelszaken
Strategisch niveau
Tactisch niveau
Operationeel niveau
Strategisch plan
Personeels- plan
Maatregelen & projecten
afgeleid uit
afgeleid uit
19
© Noordhoff Uitgevers bv
Een personeelsplan maken tijdens de studie Van een student in het hoger onderwijs of aan de universiteit wordt verwacht dat hij aan het eind van zijn studie beschikt over voldoende vaardigheden om zelfstandig een beleidsplan op te stellen. Het perso- neelsplan is een belangrijk beleidsplan, omdat dit voor iedere mede- werker in de organisatie van belang is. Eenmaal afgestudeerd ga je als werknemer zelf beleidsnotities of beleidsplannen opstellen of beleids- plannen beoordelen. De vaardigheden die je tijdens zijn studie verwerft, helpen hierbij. Denk aan vaardigheden als planmatig werken, logisch redeneren, analyseren, goede vragen stellen, grenzen stellen, haalbaar- heid beoordelen en oplossingen bedenken.
Op hogescholen en universiteiten krijgt het opstellen van beleidsplan- nen een steeds belangrijkere plaats. Tijdens de opleiding worden ver- schillende mogelijkheden geboden, zoals uit het volgende blijkt. – Een onderwerp als het ‘personeelsplan’ kan al vroeg in de opleiding
worden aangeboden. Dit kan bij verschillende onderwijsmodulen of cases aan bod komen.
– In het kader van PGO (probleemgestuurd onderwijs) stelt een student in een groepje een personeelsplan – of delen daarvan – op of maakt hiervoor een opzet.
Stap Op te leveren producten
Projectdossier
2 Inventariseer de huidige situatie Beschrijving van de ‘organisatie’ Beschrijving ‘huidige personeelssituatie’
3 Analyseer de huidige situatie Analyse van de huidige situatie
4 Bepaal het personeelsbeleid Het verslag ‘Personeelsbeleid’ – missie op het gebied van personeel – visie op het gebied van personeel – personeelsdoelen – strategie om personeelsdoelen te halen.
5 Defi nieer projecten en maatregelen Projectbeschrijvingen Actieplan met maatregelen
6 Schrijf het personeelsplan Personeelsplan
7 Voer het personeelsbeleid uit De eindproducten verschillen per situatie. Moge- lijke eindproducten zijn: – personeelshandboek – personeelsplanning – competentieprofi elen – gedragscode – methodiek om medewerkerstevredenheid te
meten – evaluatierapport.
opmaak personeelsplan.indd 19 17-02-2010 13:04:48
20
© Noordhoff Uitgevers bv
– Sommige opleidingen hebben halverwege de studie een stageperi- ode. Een stageopdracht kan het opstellen van een personeelsplan zijn.
– Veel opleidingen in het hoger onderwijs sluiten hun studieprogramma af met een afstudeeronderzoek. Een mogelijk onderwerp voor een afstudeeropdracht is het opstellen van een personeelsplan voor een organisatie.
Zoeken naar informatie: de Big 6 De ‘ Big 6’ is een methode ontwikkeld door Eisenberg en Berkowitz (www.big6.com) om informatie te verzamelen en te verwerken. Je kunt de methode gebruiken tijdens het uitvoeren van de stappen. Om infor- matie te verzamelen zijn volgens deze methode de zes volgende acties het belangrijkst: 1 Defi nieer de zoekopdracht. Bepaal welk informatieprobleem je hebt.
Bepaal welke informatie je nodig hebt om het op te lossen. 2 Kies een zoekstrategie. Ga na welke informatiebronnen je zou kun-
nen gebruiken. Kies de beste bronnen. 3 Spoor informatiebronnen op. Lokaliseer de bronnen en vind de
informatie. Bronnen zijn bijvoorbeeld literatuur, internet, experts, medewerkers van de organisatie voor wie je het beleidsplan opstelt en gespecialiseerde databases.
4 Verwerk de informatie. Is de gevonden informatie bruikbaar? Selecteer geschikte informatie. Hoe ga je de gevonden informatie gebruiken? Is de informatie betrouwbaar en relevant?
5 Orden en combineer de informatie van verschillende bronnen. Pre- senteer de informatie.
6 Evalueer. Beoordeel of de uiteindelijke informatie overeenkomt met de oorspronkelijke zoekopdracht. Kan het beter? Kan het effi ciënter? Pas eventueel je zoekopdracht aan en begin opnieuw.
Organiseer jezelf Om een professioneel personeelsplan te schrijven, moet je gestructu- reerd aan het werk gaan. Dit boek voorziet in een uitgebreid stappen- plan, maar het is geen theorieboek. Verzamel daarom zelf zoveel moge- lijk relevante informatie: ga met mensen praten, bezoek websites met informatie over personeelsbeleid en lees boeken over personeelsbeleid.
– Een docent kan je het complete stappenplan laten uitvoeren. Het stappenplan is echter zo opgezet dat hij je ook kan laten ‘droogoefenen’ door bijvoorbeeld alleen stap 1, 2 en 3 uit dit boek te laten uitvoeren. In een ‘echte’ situatie kan stap 1 tot en met stap 6 worden gedaan, eventueel gevolgd door stap 7.
– Dit boek is niet alleen bruikbaar voor het opstellen van een perso- neelsplan voor grote organisaties maar ook voor organisaties met een beperkt aantal medewerkers.
TI P
© Noordhoff Uitgevers bv
Extra opdrachten
De extra opdrachten in dit boek zijn bedoeld als verdieping. Om ze uit voeren moet je zelf nader onderzoek doen of aanvullende literatuur raadplegen.
1 Wat is een staffunctionaris? Geef een aantal voorbeelden 2 Wat is een beleidsadviseur? Geef een aantal voorbeelden. 3 Een personeelsfunctionaris kan verschillende rollen vervullen. Welke zijn dit en licht de
rollen toe. 4 Een personeelsfunctionaris moet zich aan bepaalde gedragsregels houden. Welke zijn
dit? 5 Wat wordt verstaan onder een informele organisatie? Geef drie voorbeelden van infor-
mele organisaties. In hoeverre moet je bij het opstellen van personeelsbeleid rekening houden met de informele organisatie?
6 Noem vijf redenen om een personeelsplan op te stellen. 7 Wat is een ondernemingsraad? Wanneer is deze verplicht? Wat zijn de taken en be-
voegdheden van een ondernemingsraad? Welke rol speelt de ondernemingsraad bij het opstellen van een personeelsplan?
8 Wat is een personeelsvertegenwoordiging? Wanneer is deze verplicht? Wat zijn de taken en bevoegdheden van een personeelsvertegenwoordiging? Welke rol speelt de personeelsvertegenwoordiging bij het opstellen van een personeelsplan?
9 ‘Waarden en normen spelen een rol bij het formuleren van personeelsbeleid.’ a Wat is een waarde? b Wat is een norm? c Geef een voorbeeld van elk met betrekking tot het personeelsproces.
Organiseer jezelf
Je gaat een personeelsplan opstellen. De verschillende stappen en activiteiten in dit boek vormen samen de ingrediënten voor dit plan. 1 Maak een planning op basis van de uit te voeren activiteiten in dit boek. Een plannings-
formulier vind je op de website. 2 Als je in een team werkt, maak je afspraken over het weekverslag (zie website). 3 Als je in een team werkt, bewaar je planningen, agenda’s en notulen. 4 Maak een logboek. 5 Maak een inhoudelijk archief met delen die in je personeelsplan terechtkomen. 6 Maak in een team afspraken wie het archief en het logboek beheert en waar jullie
computerbestanden bewaren. 7 Bij het uitvoeren van projecten, zoals het opstellen van een beleidsplan, is het be-
langrijk te weten hoeveel uren aan verschillende activiteiten worden besteed. Houd daarom een urenregistratie bij. Je kunt van de website een formulier voor je urenregi- stratie downloaden.
ACTIVITEIT 0-1
22 © Noordhoff Uitgevers bv
5
6
7
4Bepaal het personeelsbeleid
1
STAP 1 ORGANISEER JE PROJECT
Het samenstellen, schrijven en uitvoeren van een personeelsplan is een fl inke klus waarbij verschillende medewerkers zijn betrokken. Daarom pak je het opstellen van een personeelsplan als een project aan, dus met een projectleider, een projectteam en een planmatige aanpak. Een project moet uiteindelijk een afgebakend projectresultaat opleveren. In dit geval is dat een goedgekeurd personeelsplan (zie fi guur 2) plus een presentatie voor de betrokkenen. In overleg met je opdrachtgever kun je betrokken zijn bij een deel van de uitvoering van je personeelsplan. Om je project te organiseren voer je daarom eerst een intakegesprek met je opdrachtgever. Je zorgt vervolgens voor deskundige projectleden en eventueel een plan van aanpak of een planning. Als je het project uitvoert voor een andere dan je eigen organisatie, maak je soms ook een offerte. Is het project eenmaal goedgekeurd, dan organiseer je een project start-up vergadering.
Aan het eind van deze stap ligt er een opdracht voor het personeelsplan en is er een projectteam dat zich – met goedkeuring van de opdrachtge- ver – gaat bezighouden met het schrijven ervan.
Keuze van de organisatie of het bedrijf Tijdens een opleiding kun je op verschillende momenten in aanraking komen met het opstellen van een personeelsplan. Een belangrijke vraag is: voor wie ga je het personeelsplan opstellen?
Je mag zelf een organisatie of bedrijf kiezen
Soms kun je zelf bepalen voor welke organisatie je het personeelsplan gaat opstellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een organisatie die je al goed kent, zoals de organisatie waar je stage liep, het bedrijf van een familielid, het bedrijf waar je een bijbaan hebt of zelfs je sportvereniging (ook een vereniging kan behoefte hebben aan een personeelsplan om bekwame vrijwilligers te werven, te boeien en te binden). Je kunt de keuze van de organisatie waarvoor je het personeelsplan gaat opstellen op verschillende manieren bepalen.
Als je zelf – als student – het onderwerp mag bepalen, heb je meestal te maken met een begeleidend docent of hoogleraar. Het is verstandig goed ‘om je heen te kijken’ om een geschikte organi- satie te vinden voor het opstellen van het personeelsplan. De volgende vragen kunnen je helpen. – Spreekt de organisatie je aan? – Krijg je voldoende medewerking? Kun je wel belangrijke gegevens
achterhalen? – Heeft de organisatie behoefte aan een personeelsplan? – Moet je binnen je project (delen van) het personeelsplan uitvoeren?
Je docent bepaalt de organisatie
Het kan ook zijn dat een docent je tijdens zijn les of college een gerichte opdracht geeft voor het opstellen van een personeelsplan. Dit kan voor een bestaande organisatie zijn of voor een case.
opmaak personeelsplan.indd 23 17-02-2010 13:04:48
24
1
© Noordhoff Uitgevers bv
Een opdrachtgever bepaalt de organisatie
In het geval van een stage- of afstudeeronderzoek heb je meestal te maken met een externe opdrachtgever. Deze wil een personeelsplan door een student laten opstellen. Het is van belang goed na te gaan of de eisen van de opdrachtgever niet in confl ict zijn met de eisen van je opleiding. Het is belangrijk om vast te stellen wie je opdrachtgever is. In een bedrijf is dit vaak de directie of het hoofd van een divisie. De opdrachtgever stelt budget beschikbaar voor het opstellen van het personeelsplan en is degene die daarover fi nancieel risico loopt. Ook krijgt een student als stagiair of ‘afstudeerder’ vaak een fi nanciële vergoeding en legt hij be- slag op de tijd van verschillende medewerkers. Als je opdracht mislukt, heeft je opdracht tijd en geld gekost, maar niets opgeleverd. De opdrachtgever is tevens degene die je uiteindelijke personeelsplan moet goedkeuren. Omdat de opdrachtgever fi nancieel risico loopt, stel je in een intake- gesprek vast wat hij wil. In dit gesprek wordt de basis gelegd voor het personeelsplan dat je gaat opstellen.
Je stelt een personeelsplan op voor je eigen organisatie
In veel MKB-bedrijven en non-profi torganisaties is er geen aparte per- soneelsmedewerker of afdeling Personeel en Organisatie. Een lid van de directie of het managementteam heeft personeel als aandachtsgebied en stelt een personeelsplan op. Als je later in een dergelijke functie terechtkomt, moet je wellicht zelf een personeelsplan schrijven of word je gevraagd om het personeelsplan te beoordelen. Ben je afgestudeerd en krijg je een leidinggevende functie dan moet je het personeelsbeleid uitvoeren. Dit lukt je beter als je weet hoe je een personeelsplan moet opstellen. Stel je een personeelsplan op voor je eigen organisatie dan heb je een interne opdrachtgever. Een interne opdrachtgever is werkzaam voor de organisatie waarvan je zelf deel uitmaakt. Een externe opdrachtgever maakt geen deel uit van je eigen organisatie. Je wordt ingehuurd als beleidsadviseur.
Zorg ervoor dat je gedurende het gehele traject je integriteit bewaart
TI P
Bepaal wie je opdrachtgever is
Zorg dat je op basis van het voorgaande vaststelt wie je opdrachtgever is voor wie je het personeelsplan gaat opstellen. In het onderwijs kan je docent ook je opdrachtgever zijn. Solliciteer in het geval van een opdrachtgever naar de opdracht voor het opstellen van een personeelsplan.
ACTIVITEIT 1-1
1
25
© Noordhoff Uitgevers bv
Voorbereiding intakegesprek met de opdracht- gever Het doel van het intakegesprek is: – inventariseren van de wensen van de opdrachtgever en de problemen
die spelen op gebied van personeelsbeleid – bepalen van de grenzen van je opdracht; dus wat doe je nog wel en
wat niet meer. Ga je alleen een personeelsplan opstellen of lever je ook een bijdrage aan de uitvoering van het plan? Denk hierbij aan het opstellen van verschillende functiebeschrijvingen en procedures; of zelfs het samenstellen en ontwikkelen van een compleet personeels- handboek (voor een indeling hiervan, zie stap 5)
– vaststellen of er bij de betrokkenen voldoende wil is om mee te wer- ken.
Voordat je het gesprek met je opdrachtgever voert, verzamel je zoveel mogelijk gegevens over de organisatie en andere nuttige informatie voor het opstellen van het personeelsplan. Een goede voorbereiding heeft als voordeel dat je professioneel overkomt, het intakegesprek veel effi ciënter verloopt en je gemakkelijker verbanden ziet. Soms heb je al een goed beeld van de organisatie, omdat je er zelf werkzaam bent of omdat je bekend bent met een vergelijkbare organisatie.
– Bedenk van tevoren goed wat je wilt weten. Als je zonder duidelijk doel op internet gaat zoeken is het risico vrij groot dat je afdwaalt. Formuleer zoekwoorden voordat je daadwerkelijk gaat zoeken op internet. Kies algemene en specifi eke zoektermen. Wanneer je te veel informatie vindt, kun je de zoektermen specifi eker maken en bij te weinig resultaat maak je de zoektermen algemener.
– Als je bruikbare informatie vindt, noteer je waar je deze gevonden hebt. Als je gevonden informatie gaat gebruiken in je rapportage, is de juiste bronvermelding van groot belang. Ga voor jezelf na of de bron betrouwbaar is en of de gevonden informatie voldoen de actueel is.
TI P
Verzamel globale informatie over de organisatie
a Verzamel alvast zoveel mogelijk informatie over de organisatie waarvoor je het perso- neelsplan gaat opstellen. Denk aan zaken als: de kernactiviteiten, de missie en visie, de algemene organisatiedoelen, de organisatiecultuur en de organisatiestructuur. Ook kun je cijfers over de organisatie verzamelen, zoals het aantal werknemers en gegevens op het gebied van ziekteverzuim. In stap 2 ga je dit verder uitdiepen.
b Maak op basis hiervan een gestructureerde voorlopige beschrijving van de organisatie. c Stel vast wie je opdrachtgever is en maak een afspraak voor een intakegesprek. Als je in
een projectteam gaat samenwerken en je weet al met wie dan kun je eventueel samen het intakegesprek voeren met de opdrachtgever.
d Lees de stappen in dit boek alvast goed door, zodat je de te volgen werkwijze met de opdrachtgever kun bespreken.
ACTIVITEIT 1-2
26
1
© Noordhoff Uitgevers bv
Voorbereiding van het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek met je opdrachtgever maak je afspraken en verzamel je informatie. Je probeert onder andere een antwoord te krij- gen op de volgende vragen: – Wat is de aanleiding voor het laten opstellen van een personeelsplan? – Wat zijn de grenzen van de opdracht? Dus: waarop heeft het perso-
neelsplan betrekking, wat doe je wel en wat niet? – Ben je ook betrokken bij (een deel van) de uitvoering van het op te
stellen personeelsplan? – Wie zijn verder betrokken bij het opstellen van het personeelsplan? – Wanneer moet je starten en wat is de beoogde doorlooptijd? – Op welke wijze worden medewerkers geïnformeerd dat er een perso-
neelsplan wordt opgesteld? En welke medewerkers moeten geïnfor- meerd worden?
– Is het nodig om medewerkers of andere betrokkenen te interviewen? En zo ja, wie zijn dat?
– Wanneer heb je een vervolgafspraak met je opdrachtgever? En wat is de agenda voor die vervolgafspraak?
– Welke aanvullende documentatie heb je nodig? En hoe verkrijg je deze?
Intakegesprek In het intakegesprek inventariseer je de wensen en knelpunten op perso- neelsgebied. Als je de organisatie nog niet kent, gebruik je het gesprek ook om een beeld te krijgen van de organisatie, de bedrijfsprocessen en het algemene beleid. Het intakegesprek is een verkennend gesprek met je opdrachtgever: je stelt jezelf voor en je probeert zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat de aanleiding en de inhoud is van je opdracht.
Opdrachtformulering
Je hebt een duidelijke opdrachtformulering nodig voor het schrijven van een personeelsplan. De opdracht bevat onder andere: de randvoorwaar- den, wanneer het personeelsplan gereed moet zijn en afspraken over tussentijds overleg. De opdrachtgever formuleert de opdracht schriftelij- ke of mondeling. Vraag tijdens het intakegesprek naar nog ontbrekende informatie.
Randvoorwaarden bij een opdrachtformulering
Randvoorwaarden zijn de eisen waaraan je opdracht moet voldoen. Voorbeelden van randvoorwaarden zijn: – Voor het opstellen van het personeelsplan is 10.000 euro beschikbaar. – Het beschikbare budget voor maatregelen en projecten om het perso-
neelsplan uit te voeren is 150.000 euro.
ACTIVITEIT 1-3
cC Bereid het intakegesprek met je opdrachtgever voor
a Stel een checklist op voor het intakegesprek. Op de website kun je als hulp de Checklist intakegesprek downloaden.
b Stel een agenda op voor het gesprek en maak een afspraak voor het gesprek.
opmaak personeelsplan.indd 26 17-02-2010 13:04:48
1
27
© Noordhoff Uitgevers bv
– Er mogen geen adviseurs worden ingehuurd. – Er moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen uit de
beleidsnotitie Verbetering kwaliteit die afgelopen maand is verschenen. – De opdrachtnemer heeft wekelijks een voortgangsoverleg met de
opdrachtgever. – Het personeelsplan moet op 1 januari gereed zijn.
Het voeren van gesprekken
Tijdens het uitvoeren van je opdracht voer je diverse gesprekken. Het is belangrijk dat je die goed voorbereidt en rekening houdt de volgende punten: – Stel je voor met een stevige handdruk. Neem een geïnteresseerde
houding aan: laat zien dat je luistert. Maak oogcontact. Toon respect en waardering voor je gesprekspartner.
– Luister goed en wees niet voortdurend zelf aan het woord, wees zorg- vuldig in je formuleringen en probeer twijfel weg te nemen.
– Probeer het vertrouwen van de betrokkenen te winnen, laat je niet negatief uit en probeer de gespreksdeelnemers te motiveren.
– Vat het gezegde af en toe samen om te controleren of je het goed begrepen hebt.
– Breng je boodschap in beeldende taal. Gebruik niet onnodig vaktermen. Als ze wel nodig zijn, leg ze dan uit. Gebruik ook geen afkortingen.
– Als je je gebaren afstemt op je gesprekspartner – dus als je dezelfde lichaamstaal gebruikt – dan verloopt het gesprek meer ontspannen. De lichaamstaal heeft betrekking op je manier van zitten, praten en lopen, maar ook op zaken als zichtbaar zenuwachtig zijn, transpireren en hoe je je handen houdt.
Is een offerte nodig? Als je tegen betaling wordt ingeschakeld door een externe opdrachtge- ver, stel je vaak een offerte op. Bij grote bedrijven kan een interne op- drachtgever ook vragen om een offerte. Als je opdrachtgever een offerte niet nodig vindt, leg dan in ieder geval schriftelijk vast welke afspraken je hebt gemaakt: over de opdracht, beschikbaarheid van medewerkers,
Voer een intakegesprek en maak een verslag
a Voer het intakegesprek. Introduceer jezelf en leg uit wat de bedoeling is. b Bewaak het gesprek: werk alle agendapunten af en let op de eindtijd. c Maak aantekeningen en verwerk die in een zakelijk verslag van het gesprek; niet alleen
voor jezelf maar ook voor de opdrachtgever. Het is handig en komt professioneel over. d Zorg ervoor dat je op basis van het gesprek in staat bent de opdracht duidelijk te for-
muleren. e Bespreek het verslag met je opdrachtgever en pas het eventueel aan. f Bepaal met de opdrachtgever het vervolg (doorgaan, stoppen of aanvullende informa-
tie verzamelen voordat een besluit genomen wordt). g Maak nu al afspraken over welke medewerkers je gaat interviewen en welke informatie
je kunt opvragen. h Bedenk een pakkende naam voor je project.
ACTIVITEIT 1-4
28
1
© Noordhoff Uitgevers bv
kosten en de tijdsplanning. Als je wel een offerte moet opstellen, maak je een voorcalculatie. Dit is een berekening vóóraf van te verwachten tijdsbesteding en kosten.
Projectteam Je projectteam of projectgroep bestaat uit mensen die op basis van hun deskundigheden, bekwaamheden en karakter bij elkaar worden ge- bracht om het personeelsplan op te stellen. Om een projectteam goed te laten functioneren, worden er afspraken gemaakt over de manier van samenwerken, vergadertijden, te besteden tijd en de taakverdeling. In je projectteam zijn er verschillende functies, zoals projectleider, projectse- cretaris en (deskundige) projectleden.
ACTIVITEIT 1-5
cC Stel (eventueel) een offerte op
a Bepaal of je een offerte moet opstellen. b Bestudeer je aantekeningen van het intakegesprek en zoek eerder gemaakte offertes
op. Gebruik die als basis. Vraag eventueel aanvullende informatie bij je opdrachtgever. c Schat in wat bij de opdrachtgever haalbaar is en wat niet. d Maak een voorcalculatie. Op de website vind je een Voorbeeld voorcalculatie. e Stel een offerte op. Op de website vind je een Checklist offerte. f Bespreek de offerte met de opdrachtgever. g Pas de offerte eventueel aan op basis van het gesprek met de opdrachtgever en stuur
deze naar hem op.
Ook als je niet in een team werkt, is activiteit 1-6 van belang. Dus: maak een weekverslag, houd een urenregistratie bij, gebruik een archiefmap plus logboek en maak regelmatig een back-up.
TI P
ACTIVITEIT 1-6
cC Formeer eventueel een projectteam
a Bepaal welke medewerkers je nodig hebt voor het opstellen van je personeelsplan. b Zorg dat je via de opdrachtgever geschikte teamleden krijgt voor je project. c Verdeel de taken onder de teamleden. Maak afspraken over de te besteden tijd per teamlid. d Maak voor elk teamlid een korte taakomschrijving. e Maak afspraken over het weekverslag. Op de website vind je een Model voor een
weekverslag. f Maak afspraken over het inleveren van de wekelijkse urenregistratie. Op de website vind
je een Urenregistratieformulier (MS Excel). g Maak een apart archief voor inhoudelijke informatie en eigen geschreven stukken die
uiteindelijk tot het personeelsplan leiden. Gebruik hiervoor overzichtelijk ingedeelde mappen.
h Maak een logboekmet de niet-inhoudelijke zaken. In een team zijn dat bijvoorbeeld planningen, agenda’s en notulen.
i Maak in je team afspraken wie het archief en wie het logboek beheert. Bovendien spreek je af waar de meest recente computerbestanden worden bewaard.
j Maak afspraken over het regelmatig maken een back-up van je computerbestanden.
opmaak personeelsplan.indd 28 17-02-2010 13:04:49
1
29
© Noordhoff Uitgevers bv
Ook een plan van aanpak? Als de opdrachtgever besluit om een personeelsplan te laten opstellen, kun je dat het best in de vorm van een project uitvoeren. Bij een project is het belangrijk om vooraf goed over de uitvoering na te denken, bij voorkeur door een plan van aanpak te maken. In een dergelijk plan van aanpak vind je onder andere een beschrijving van het eindresultaat van het project, de uit te voeren projectactiviteiten, de projectgrenzen, de kwaliteit van het project, de projectorganisatie, een planning, de kosten en baten en een eventuele risicoanalyse. Omdat dit boek al veel ele- menten van een plan van aanpak bevat, is een volledig plan van aanpak wellicht niet nodig. Het eindresultaat van je project is immers al bekend, namelijk het personeelsplan. Ook de uit te voeren projectactiviteiten zijn bekend. Deze zijn te vinden in het boek dat voor je ligt. Ook als je geen volledig plan van aanpak maakt, moet je toch een planning maken. Let op: een planning is niet hetzelfde als een plan van aanpak, deze is slechts een onderdeel van een plan van aanpak.
Altijd een planning! Ook als je geen plan van aanpak hoeft op te stellen, maak je – om je project tot een succes te maken – in overleg met je projectteam vooraf een planning. In je planning leg je vast wie, wat, wanneer en met welke hulpmiddelen doet. De planning vormt een vast agendapunt van projectvergaderingen om de voortgang te bewaken. Tijdens het project wordt de planning regelmatig – bijvoorbeeld wekelijks – bijgesteld. Figuur 5 geeft een deel van de planning weer, gemaakt met de computer.
Als de opdrachtgever dat wenst, kun je een volledig plan van aanpak maken aan de hand van het model in hoofdstuk 5 van het boek Projectmanagement (Grit, 2008).
TI P
Stel vast of je een plan van aanpak moet opstellen
Overleg met je opdrachtgever of je een volledig plan van aanpak moet schrijven of dat je kunt volstaan met een planning.
ACTIVITEIT 1-7
30
1
© Noordhoff Uitgevers bv
Project start-up vergadering Een project dat onvoldoende aandacht krijgt van management, project- leden en andere betrokkenen zal mislukken. Het is dus belangrijk dat je project goed ‘zichtbaar’ is in de organisatie. Organiseer daarom een vergadering waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Deze bijeenkomst wordt een project start-up vergadering genoemd. Tijdens deze bijeen- komst wordt de ‘aftrap’ gegeven voor de uitvoering van het project. Het
fi g 5 Planning van het project ‘Opstellen personeelsplan’
Maak een planning
a Inventariseer alle activiteiten van de stappen in dit boek en bepaal of je ze wel of niet moet uitvoeren.
b Bepaal de volgorde van de activiteiten: welke activiteiten kunnen pas worden uitge- voerd als andere klaar zijn.
c Maak een lijst van benodigde hulpmiddelen. d Bepaal van elke activiteit de start- en einddatum. e Bepaal wie de activiteiten moeten uitvoeren en schat hoeveel uren elke activiteit kost.
f cC Maak voor het gehele project een planning van de uit te voeren activiteiten. Je kunt van de website een Planningsformulier in Excel downloaden waarmee je een week- planning kunt maken.
ACTIVITEIT 1-8
cC Als je de beschikking hebt over MS Project, kun je met dat pro- gramma ook de planning maken. Van de website kun je de ‘Minicursus MS Project’ gratis downloaden.
TI P
1
Extra opdrachten
1 Welke kenmerken hebben projecten? 2 Het maakt bij een project verschil of je te maken hebt met een interne of een externe
opdrachtgever. Geef een aantal verschillen. 3 Wat is het verschil tussen een plan van aanpak en een planning? 4 Wat is het verschil tussen een personeelsplan, een personeelsplanning en een perso-
neelshandboek? 5 Geef een zo volledig mogelijke opsomming van de inhoud van a een offerte b een voorcalculatie. 6 Om een project te laten slagen moet je de zogenoemde TGKIO-factoren bewaken. a Waar staan de letters T, G, K, I en O voor? b Leg van elke term uit waarom die tijdens je project moet worden bewaakt. 7 Wat is deskresearch? Welke andere methoden zijn er om informatie te verzamelen? 8 Je kunt beter niet in stilte werken aan een personeelsplan. a Bedenk hiervoor twee redenen. b Noem minimaal vier manieren om je project bekend te maken bij de belangheb-
benden. 9 Welke risico’s loop je als je geen duidelijke opdracht hebt voor het schrijven van een
personeelsplan?
31
is belangrijk deze vergadering te gebruiken om een saamhorigheidsge- voel te creëren. Misschien is het mogelijk de vergadering in een prettige omgeving te beleggen buiten de normale werksfeer.
Het eindresultaat van stap 1 is een projectteam dat ‘staat te popelen’ om aan de slag te gaan met het personeelsplan, gewapend met een planning of een plan van aanpak en een serie stevige afspraken.
Organiseer een project start-up vergadering
a Leg uit wat een personeelsplan is. b Verzorg een inleiding over projectmatig werken. c Maak een kennismakingsrondje. Wie is iedereen? Welke specialismen brengt men mee?
Wat verwacht men van het project? Organiseer eventueel activiteiten, zodat de teamle- den elkaar beter leren kennen.
d Presenteer het plan van aanpak of de planning. e Bespreek de doelen van het project. Controleer of alle betrokkenen dezelfde opvattin-
gen over de projectdoelen hebben. f Leg de te gebruiken methoden en standaarden uit. g Bespreek de uit te voeren activiteiten inclusief doorlooptijd, werkduur en wie ze gaan
uitvoeren. h Bespreek de risico’s die het project bedreigen en overleg hoe deze kunnen worden
geminimaliseerd. i Maak vervolgafspraken.
Front Cover
De zeven stappen van …
<< /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles true /AutoRotatePages /All /Binding /Left /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2) /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Warning /CompatibilityLevel 1.5 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages false /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /Default /DetectBlends true /DetectCurves 0.1000 /ColorConversionStrategy /sRGB /DoThumbnails false /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo false /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo false /PreserveFlatness false /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments false /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts true /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Remove /UsePrologue false /ColorSettingsFile () /AlwaysEmbed [ true ] /NeverEmbed [ true ] /AntiAliasColorImages false /CropColorImages false /ColorImageMinResolution 100 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleColorImages true /ColorImageDownsampleType /Bicubic /ColorImageResolution 150 /ColorImageDepth -1 /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeColorImages true /ColorImageFilter /DCTEncode /AutoFilterColorImages true /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorACSImageDict << /QFactor 0.40 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /ColorImageDict << /QFactor 1.30 /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2] >> /JPEG2000ColorACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 10 >> /JPEG2000ColorImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 10 >> /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 150 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict << /QFactor 1.30 /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2] >> /GrayImageDict << /QFactor 1.30 /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2] >> /JPEG2000GrayACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 10 >> /JPEG2000GrayImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 10 >> /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 300 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict << /K -1 >> /AllowPSXObjects true /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001) /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description << /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E> /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e> /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002> /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002> /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e> /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e> /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e> /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e> /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e> /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e> /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E> /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e> /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e> /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e> /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002> /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e> /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e> /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e> /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.) /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e> /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e> /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e> /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d044204