Persbericht ... 2018/06/27  · Persbericht Leiden, 27 juni 2018 Meer voortijdig...

Click here to load reader

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Persbericht ... 2018/06/27  · Persbericht Leiden, 27 juni 2018 Meer voortijdig...

 • Persbericht Leiden, 27 juni 2018

  Meer voortijdig schoolverlaters Holland Rijnland Na de spectaculaire daling van voorgaand schooljaar, is het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016-2017 binnen Holland Rijnland weer iets gestegen. Was in 2015-2016 nog sprake van de grootste daling van Nederland, dit jaar ligt het uitvalspercentage met 1,75% gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de zojuist verschenen analyse van het Regionaal Bureau Leerplicht. Ieder jaar publiceert het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), onderdeel van Holland Rijnland, cijfers over voortijdig schoolverlaters (VSV) van het voorgaande schooljaar. Daarin kijkt het RBL hoe het verloop is van het aantal VSV’ers, bij welke scholen de grootste stijgers of dalers zijn en probeert de cijfers verder te duiden. In het schooljaar 2015-2016 daalde het aantal VSV’ers zeer fors. Het afgelopen schooljaar steeg dit aantal weer, maar nog altijd onder het niveau van de jaren voor de grote daling. Het niveau van jongeren die voortijdig hun schoolcarrière staken, is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Moeizame overstap vmbo-mbo Vooral bij de overstap van vmbo naar mbo blijken relatief veel scholieren uit te vallen. Het aantal uitvallers op het voortgezet onderwijs steeg van 88 naar 125. Veel van deze jongeren halen weliswaar hun vmbo-diploma, maar starten niet op het mbo. Ze kiezen voor een tussenjaar of gaan aan het werk. Daarnaast is voor leerlingen die recentelijk in Nederland wonen, de overstap naar het MBO vaak te groot. Op het laagste niveau van het mbo, de Entree, vielen afgelopen jaren minder jongeren uit. Het uitvalpercentage daalde in twee jaar van 40% naar 25%. De intensievere begeleiding op school en richting werk, werpt hier zijn vruchten af. Groenpluk en fusie Ook op mbo niveau 3 en 4 steeg het aantal uitvallers. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de zogenaamde ‘groenpluk’. Werkgevers nemen jongeren aan voordat zij hun diploma hebben behaald. Met de aantrekkende arbeidsmarkt blijkt dit in sectoren als de techniek een aantrekkelijk perspectief. Een andere regionale, reden voor de stijging is de fusie van ROC Leiden en ID-college tot mboRijnland. Dit droeg er aan bij dat de daling van het aantal VSV’ers in deze regio achterbleef ten opzichte van de rest van mboRijnland. Maatregelen In het programma ‘Op naar de Finish!’ werken scholen en gemeenten intensief samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Hierin heeft het terugdringen van de uitval op mbo niveau 3 en 4 de hoogste prioriteit. Bestaande maatregelen worden hiervoor verbeterd, maar ook nieuwe maatregelen ingezet. Zo startte in februari de

 • ‘Topklas’, een heroriëntatietraject voor uitgevallen jongeren. In september start het schakeljaar VSO-MBO bij mboRijnland, specifiek voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. --- einde persbericht --- Noot voor de redactie, niet voor publicatie Verdere gedetailleerde informatie leest u in de bijlagen over VSV. Voor nadere informatie; Robbert Smakman, RMC-coördinator/stafmedewerker RBL rsmakman@hollandrijnland.nl 06-52835808

  Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van veertien gemeenten, gelegen tussen de

  metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. In de domeinen maatschappij,

  economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast

  voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en

  doelgroepenvervoer.

  mailto:rsmakman@hollandrijnland.nl

 • VSV Analyse 2016-2017

  RMC regio Zuid-Holland Noord

  Voorlopige cijfers 2016-2017

 • 2

  Het aantal nieuwe VSV’ers is vrij constant

  599 592 614

  498 553

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

  Aantal nieuwe VSV’ers

 • 3

  Het VSV-percentage stijgt dit jaar en is

  gelijk aan landelijk

  Uitvalpercentage

  RMC % Landelijk %

  2012-2013 1,96% 2,09%

  2013-2014 1,90% 1,94%

  2014-2015 1,97% 1,81%

  2015-2016 1,59% 1,70%

  2016-2017 1,75% 1,75%

 • 4

  De stijging zit met name in het vo

  103 115 124

  88

  125

  496 477 490

  410 428

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

  Aantal nieuwe VSV’ers

  uitval VO uitval MBO

 • 5

  Stijging bij Da Vinci College (ISK) en

  Teylingen KTS

  26

  2

  8

  6 6 7

  3 2 2

  14

  3

  5

  2 3

  2

  7

  4

  1

  32

  11

  6 6 6 5 5 5 5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  Aantal nieuwe VSV’ers scholen met minimaal 5 vsv’ers

  2014-2015

  2015-2016

  2016-2017

 • 6

  Mogelijk verklaringen

  Bijna 40% van de uitvallers van het Da Vinci College komt van de

  Internationale Schakelklas(ISK).

  Dit komt door:

  - Persoonlijke- en gezinsproblemen

  - Verwachtingen komen niet uit, teleurstellingen

  - Hebben geen goed beeld opleiding of latere beroep

  - Taalachterstand en (mede) daardoor moeite met plannen en

  organiseren

  Bij Teylingen College veel uitval na behalen diploma

  - 2/3e VSV’ers wel het vmbo-diploma behaald

  - 43% zit inmiddels weer op een school (soms particulier)

  - 43 % heeft nu werk

  - Ongeveer de helft van de jongeren komt van de KTS

  - 9 jongeren deden een opleiding in bouw of installatie, wellicht sprake

  groenpluk

 • 7

  Acties

  Extra aandacht voor ISK-uitstromers en statushouders

  � Eerder ondersteuningsbehoefte helder hebben

  � Betere Loopbaanoriëntatie op ISK’s

  � Extra (taal)ondersteuning op het mbo

  Overstap vo-mbo versterken

  � Sturen op aanmelden vóór 1 april

  � Zomeruitval verminderen door zomeractie en no-show

  � Mbo-vakken op het VO geven voor jongeren met risico op uitval

  (zoals bij de locatie KTS van Teylingen College)

 • 8

  Op de entree daalt het uitvalpercentage

  onder de norm

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  2014-2015 2015-2016 2016-2017

  Percentage nieuwe vsv'ers mbo entree

  vsv%

  Landelijk vsv%

  Norm

 • 9

  Mogelijke verklaring voor daling

  De intake en begeleiding is verbeterd

  o.a. door het aanstellen van een intakecoördinator, goede

  samenwerking onderwijs-adviseurs en scholing intakers

  Het VSV-project arbeidsmarkttoeleiding is van start gegaan

 • 10

  Acties

  Betere begeleiding start schooljaar

  Ondersteuning bij start schooljaar beter

  Meer taalondersteuning

  Extra taalondersteuning voor ISK-instromer en statushouders onder

  de Entree doelgroep.

  Betere begeleiding naar werk

  Eerder weten welke jongeren begeleiding nodig hebben richting BBL

  of werk

 • 11

  Het uitvalpercentage mbo niveau 3 stijgt

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2014-2015 2015-2016 2016-2017

  Percentage nieuwe vsv'ers mbo niveau 3

  vsv%

  Landelijk vsv%

  Norm

 • 12

  De stijging op niveau 3 is vooral afkomstig

  van het Wellant en het Nova

  65

  7

  3 3 0

  2 1

  55

  9

  3 2 2 2 4

  53

  11 8

  6

  1 0

  7

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Aantal nieuwe VSV’ers

  2014-2015

  2015-2016

  2016-2017

 • 13

  Het uitvalpercentage op mbo niveau 4 stijgt

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2014-2015 2015-2016 2016-2017

  Percentage nieuwe vsv'ers mbo niveau 4

  vsv%

  Landelijk vsv%

  Norm

 • 14

  De uitval op niveau 4 neemt vooral toe bij

  Mbo Rijnland en Nova College

  106

  12 9

  13

  1 3 3

  9

  81

  12 16

  10

  2 2 0

  23

  90

  20

  13 11

  6 5 2

  28

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  Aantal nieuwe VSV’ers

  2014-2015

  2015-2016

  2016-2017

 • 15

  VSV’ers komen van zeer diverse opleidingen

  en eerstejaars mbo-studenten vallen dit jaar

  vaker uit

  � Domeinen met veel VSV’ers zijn:

  - mboRijnland:

  niveau 3: economie (diverse opleidingen),

  schoonheidsverzorging, ICT Support & Mechatronica

  niveau 4: mediavormgeving,applicatieontwikkeling,sociaal werk

  - Wellant College:

  natuur en groene ruimte

  - Nova en ROC Mondriaan:

  zeer diverse uitval van jongeren uit onze regio.

 • 16

  Mogelijke verklaringen voor toename niveau

  3 en 4

  � De fusie tussen ID-college en ROC Leiden zorgt voor

  organisatorische uitdagingen in met name regio Zuid-Holland

  Noord. Daling van het VSV-cijfer van mboRijnland in deze regio