Penta signaalgevers - Hertek Brand/Datasheet... · Kenmerken Penta signaalgevers • Sirenes en...

of 5 /5
Kenmerken Penta signaalgevers Sirenes en flitslichten Slow-whoop en continu toon Conform NEN2575 Vanuit lus gevoed Gesynchroniseerd Zelftest functie Toepassing Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel de in het bouw- werk aanwezige personen na het ontdekken van een brand te alarmeren. In de meeste gevallen wordt hiervoor gebuikt gemaakt van signaalgevers welke een akoestisch of optisch signaal voort- brengen (of een combinatie daarvan). Voor het Penta intelligente brandmeldsysteem zijn een aantal uitvoeringen leverbaar, allen met hun eigen toepassing. Uitvoeringen Daar waar automatische brandmelders worden toegepast is het praktisch een signaalgever met sokkeluitvoering te gebruiken waarop de melder kan worden geplaatst. Op een sokkel kan echter ook een los flitslicht worden geplaatst, of een optionele deksel indien geen melder of flitslicht is benodigd. Uitbreiding is dan eenvoudig indien later alsnog detectie nodig is. In omgevingen waar meer geluidsopbrengst en/of bescherming tegen vocht noodzakelijk is, zijn de signaalgevers zonder sokkel een oplossing. Protocol Alle signaalgevers voor de Penta werken volgens het XP95 of Discovery protocol. Dit betekent dat ze allen een adres gebruiken waarmee de betreffende signaalgever kan worden aangestuurd vanuit de programmering. De sirenes hebben de mogelijkheid om in een installatie twee tonen te produceren, afhankelijk of een ont- ruiming (slow-whoop toon) of attentie (continue toon) moet worden gegenereerd. Discovery signaalgevers hebben verder de eigen- schap dat de sirene en het flitslicht afzonderlijk van elkaar kunnen worden aangestuurd. Synchronisatie Alle Penta signaalgevers zijn zowel per lus, centrale als ook over het netwerk gesynchroniseerd. Hierdoor is het slow-whoop signaal altijd gewaarborgd, en zijn tevens alle flitslichten met elkaar synchroon. Zelftest Wanneer een signaalgever actief is wordt het geluidsniveau gemeten en/of de flitsfunctie getest. Indien er binnen 5 seconde geen geluid en/of licht wordt gemeten, meldt de betreffende signaalgever dit op de centrale als een storing. Hiermee wordt het testen van de werking van signaalgevers eenvoudig en tijdbe- sparend. Accessoires Voor de signaalgevers in de sokkeluitvoering zijn een aantal accessoires beschikbaar zoals een doorvoerdoos voor opbouw- montage en een deksel indien geen melder wordt gebruikt. Voor regio’s waar een oranje flitslicht de brandweeringang moet aanduiden is een waterdichte behuizing leverbaar zodat het flitslicht beschermd is tegen vocht, en toch op de lus kan worden geplaatst. Specificaties Hierna volgen uitgebreide specificaties van de Penta signaalge- vers. Wenst u meer informatie over deze producten, neem dan contact met ons op. Penta signaalgevers Penta signaalgevers © 2013 Hertek (versie BDS010.03) Penta signaalgevers

Embed Size (px)

Transcript of Penta signaalgevers - Hertek Brand/Datasheet... · Kenmerken Penta signaalgevers • Sirenes en...

 • Kenmerken Penta signaalgevers Sirenesenflitslichten Slow-whoopencontinutoon ConformNEN2575 Vanuitlusgevoed Gesynchroniseerd Zelftestfunctie

  Toepassing Eenontruimingsalarminstallatieheeftalsdoeldeinhetbouw-werkaanwezigepersonennahetontdekkenvaneenbrandtealarmeren.Indemeestegevallenwordthiervoorgebuiktgemaaktvansignaalgeverswelkeeenakoestischofoptischsignaalvoort-brengen(ofeencombinatiedaarvan).VoorhetPentaintelligentebrandmeldsysteemzijneenaantaluitvoeringenleverbaar,allenmethuneigentoepassing. UitvoeringenDaarwaarautomatischebrandmelderswordentoegepastishetpraktischeensignaalgevermetsokkeluitvoeringtegebruikenwaaropdemelderkanwordengeplaatst.Opeensokkelkanechterookeenlosflitslichtwordengeplaatst,ofeenoptioneledekselindiengeenmelderofflitslichtisbenodigd.Uitbreidingisdaneenvoudigindienlateralsnogdetectienodigis.Inomgevingenwaarmeergeluidsopbrengsten/ofbeschermingtegenvochtnoodzakelijkis,zijndesignaalgeverszondersokkeleenoplossing.

  ProtocolAllesignaalgeversvoordePentawerkenvolgenshetXP95ofDiscoveryprotocol.Ditbetekentdatzealleneenadresgebruikenwaarmeedebetreffendesignaalgeverkanwordenaangestuurdvanuitdeprogrammering.Desireneshebbendemogelijkheidomineeninstallatietweetonenteproduceren,afhankelijkofeenont-ruiming(slow-whooptoon)ofattentie(continuetoon)moetwordengegenereerd.Discoverysignaalgevershebbenverderdeeigen-schapdatdesireneenhetflitslichtafzonderlijkvanelkaarkunnenwordenaangestuurd.

  SynchronisatieAllePentasignaalgeverszijnzowelperlus,centralealsookoverhetnetwerkgesynchroniseerd.Hierdoorishetslow-whoopsignaalaltijdgewaarborgd,enzijntevensalleflitslichtenmetelkaarsynchroon. ZelftestWanneereensignaalgeveractiefiswordthetgeluidsniveaugemetenen/ofdeflitsfunctiegetest.Indienerbinnen5secondegeengeluiden/oflichtwordtgemeten,meldtdebetreffendesignaalgeverditopdecentralealseenstoring.Hiermeewordthettestenvandewerkingvansignaalgeverseenvoudigentijdbe-sparend.

  AccessoiresVoordesignaalgeversindesokkeluitvoeringzijneenaantalaccessoiresbeschikbaarzoalseendoorvoerdoosvooropbouw-montageeneendekselindiengeenmelderwordtgebruikt.Voorregioswaareenoranjeflitslichtdebrandweeringangmoetaanduideniseenwaterdichtebehuizingleverbaarzodathetflitslichtbeschermdistegenvocht,entochopdeluskanwordengeplaatst. SpecificatiesHiernavolgenuitgebreidespecificatiesvandePentasignaalge-vers.Wenstumeerinformatieoverdezeproducten,neemdancontactmetonsop.

  Penta signaalgevers

  Penta signaalgevers

  2013 Hertek (versie BDS010.03)

  Penta signaalgevers

 • Sirenes

  SpecificatiesArtikelnummer BIM615 BIM640 BIM641 BIM610 BIM611 BIM651 BIM653

  UitvoeringSirene

  MelderlussenOndersteund communicatie protocol XP95 XP95 XP95 XP95 XP95 Discovery Discovery

  Synchronisatie binnen PentaNet

  Adresseringsmethode dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches

  Type lus bekabeling min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  Voeding (DC)Spanning 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc

  Max. stroom (mA) 5 5 5 5 5 9,5 9,5

  Elektrische eigenschappenAantal tonen 2 4 4 4 4 15 15

  DIN-toon -

  Slow-whoop toon

  Geluidsniveau (dB) 91 100 100 100 100 100 100

  Geluidsniveau instelbaar

  Mechanische specificatiesBedrijfstemperatuur (C) -20 C tot 60 C -10 C tot 55 C -10 C tot 55 C -20 C tot 60 C -20 C tot 60 C -20 C tot 60 C -20 C tot 60 C

  Rel. luchtvochtigheid (zonder conden-satie)

  0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95%

  Diameter (mm) 115

  IP Klasse IP21D IP65 IP65 IP21C IP21C IP21C IP21C

  Materiaal polycarbonaat, ABS

  polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

  Kleur wit rood wit rood wit rood wit

  Gewicht (kg) 0,14 0,225 0,225 0,215 0,215 0,29 0,29

  Afmetingen (hxbxd) 97 x 97 x 107 mm

  97 x 97 x 107 mm

  106 x 106 x 95 mm

  106 x 106 x 95 mm

  105 x 105 x 90 mm

  105 x 105 x 90 mm

  Overige specificatiesGoedgekeurd volgens EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3

  Garantie (jaar) 1 1 1 1 1

  Altijd een veilig idee.

 • Flitslichten

  SpecificatiesArtikelnummer BIM613 BIM625 BIM626 BIM620 BIM621

  UitvoeringFlitslicht

  MelderlussenOndersteund communicatie protocol XP95 XP95 XP95 XP95 XP95

  Synchronisatie binnen PentaNet

  Adresseringsmethode dipswitches dipswitches dipswitches XPERT card XPERT card

  Type lus bekabeling min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  Voeding (DC)Spanning 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc

  Max. stroom (mA) 3,1 3,1 3,1 3 3

  Elektrische eigenschappenLichtsterkte (cd) 1 1,75 +/- 0,5 1,75 +/- 0,5

  Flitsfrequentie (Hz) 1 1 1 1 1

  Kleur flitslicht transparant/ rood

  rood rood rood oranje

  Mechanische specificatiesBedrijfstemperatuur (C) -20 C tot 60 C -10 C tot 55 C -10 C tot 55 C -20 C tot 60 C -20 C tot 60 C

  Rel. luchtvochtigheid (zonder conden-satie)

  0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95%

  Diameter (mm) 115 97 97 100 100

  IP Klasse IP21D IP65 IP65 IP42 IP42

  Materiaal polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

  Materiaal lens polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

  Kleur wit/transparant rood wit rood oranje

  Gewicht (kg) 0,109 0,205 0,205 0,14 0,14

  Overige specificatiesGarantie (jaar) 1 1 1 1 1

  Altijd een veilig idee.

 • Combi signaalgevers

  Altijd een veilig idee.

  SpecificatiesArtikelnummer BIM632 BIM638 BIM639 BIM630 BIM631 BIM635 BIM636

  UitvoeringFlitslicht

  Sirene

  MelderlussenOndersteund communicatie protocol Discovery Discovery Discovery XP95 XP95 XP95 XP95

  Synchronisatie binnen PentaNet

  Adresseringsmethode dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches dipswitches

  Type lus bekabeling min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  min. 1x 2x 0,8mm

  Voeding (DC)Spanning 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc 17 tot 28 Vdc

  Max. stroom (mA) 8,5 8,2 8,2 9 9 9 9

  Elektrische eigenschappenFlitsfrequentie (Hz) 1 1 1 1 1 1 1

  Kleur flitslicht rood rood rood rood rood rood rood

  Aantal tonen 15 15 15 4 4 4 4

  DIN-toon

  Slow-whoop toon

  Geluidsniveau (dB) 90 100 100 100 100 100 100

  Geluidsniveau instelbaar

  Mechanische specificatiesBedrijfstemperatuur (C) -20 C tot 60 C -20 C tot 60 C -20 C tot 60 C -10 C tot 55 C -10 C tot 55 C -20 C tot 70 C -20 C tot 70 C

  Rel. luchtvochtigheid (zonder conden-satie)

  0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95% 0% tot 95%

  Diameter (mm) 115 97 97 95 95 110 110

  IP Klasse IP21D IP65 IP65 IP21C IP21C IP66 IP66

  Materiaal polycarbonaat, ABS

  polycarbonaat, ABS

  polycarbonaat, ABS

  polycarbonaat, ABS

  polycarbonaat, ABS

  polycarbonaat, ABS

  polycarbonaat, ABS

  Materiaal lens polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

  Kleur wit/transparant rood wit rood wit rood wit

  Gewicht (kg) 0,16 0,26 0,26 0,209 0,209 0,294 0,294

  Overige specificatiesGoedgekeurd volgens EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3 EN 54-3

  Garantie (jaar) 1 1 1 1 1 1 1

 • Altijd een veilig idee.

  SpecificatiesArtikelnummer BRT061 BIM616 BIM617

  Mechanische specificatiesDiameter (mm) 151 - -

  Materiaal polycarbonaat - polycarbonaat

  Kleur wit - wit

  Overige specificatiesGarantie (jaar) - 1 -

  Toebehoren

  BIM615 XP95 SIRENE /SOKKEL /ISO

  BIM640 XP95 SIRENE /WAND /ISO /RD /WD

  BIM641 XP95 SIRENE /WAND /ISO /WT /WD

  BIM610 XP95 SIRENE WANDMONTAGE /RD

  BIM611 XP95 SIRENE WANDMONTAGE /WT

  BIM651 DISCOVERY SIRENE MET SPRAAK WANDMONTAGE /SW /RD

  BIM653 DISCOVERY SIRENE MET SPRAAK WANDMONTAGE /SW /WT

  BIM613 XP95 FLITSLICHT /SOKKEL /ISO

  BIM625 XP95 SONOS FLITSLICHT /ISO /RD /WD

  BIM626 XP95 SONOS FLITSLICHT /ISO /WT /WD

  BIM620 XP95 FLITSLICHT VOOR OP SOKKEL /ROOD

  BIM621 XP95 FLITSLICHT VOOR OP SOKKEL /ORANJE

  BIM632 DISCOVERY SIRENE FLITSLICHT /SOKKEL /ISO

  BIM638 DISCOVERY SIRENE FLITSLICHT /ISO /RD /WD

  BIM639 DISCOVERY SIRENE FLITSLICHT /ISO /WT /WD

  BIM630 XP95 SIRENE FLITSLICHT /ISO /RD

  BIM631 XP95 SIRENE FLITSICHT /ISO /WT

  BIM635 XP95 SIRENE FLITSLICHT /ISO /RD /WD

  BIM636 XP95 SIRENE FLITSLICHT /ISO /WT /WD

  BRT061 INBOUWDOOS + AFDEKRING SOKKELSIRENES

  BIM616 XP95 DEKSEL TBV SOKKEL

  BIM617 XP95 DOORVOERDOOS VOOR SOKKEL-SIRENE

  Bestelinformatie