Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

of 14 /14
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Pensioen Netwerk Groep – 23 juni 2009 Dekkingsgraad van Pensioenfondsen Prof dr Erik Lutjens

Embed Size (px)

description

Wat te doen bij onderdekking, hersteltermijn Verantwoordelijkheid werkgever Wanneer korten Waardeoverdracht Toeslagenlabel Gesplitste inkoop Is er zorgvuldig gehandeld, lessen voor de toekomst

Transcript of Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Page 1: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Pensioen Netwerk Groep – 23 juni 2009

Dekkingsgraad van PensioenfondsenProf dr Erik Lutjens

Page 2: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwerpen

• Wat te doen bij onderdekking, hersteltermijn• Verantwoordelijkheid werkgever• Wanneer korten• Waardeoverdracht• Toeslagenlabel• Gesplitste inkoop• Is er zorgvuldig gehandeld, lessen voor de toekomst

Page 3: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Wat te doen bij onderdekking

• Onverwijld melden aan de toezichthouder = DNB• Wanneer voorziet of redelijkerwijs kan voorzien dat niet

meer voldoet of zal voldoen aan vereisten t.a.v. minimaal vereist eigen vermogen

• Die vereisten gelden niet– Voor volledig herverzekerd pensioenfondsen– DNB daarom heeft ingestemd met afwijking – brief 2 april

2009: uitstel voor herverzekerde deel te vragen

Page 4: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Herstelplan

• Binnen twee maanden concreet en haalbaar kortetermijnherstelplan– “Ontheffing” verleend van de twee maanden > 1 april 2009

• Instemming DNB• Doel: binnen 3 jaar weer minimaal vereist eigen

vermogen– Regeling Pensioenwet: 5 jaar– Indien niet binnen 5 jaar verwachting dat aan vereiste

wordt voldaan of ontwikkelingen tijdens looptijd kortetermijnherstelplan daar aanleiding voor geven > korten op 1.8.2010, bij Besluit van 25 mei 2009 verlengd naar 1.4.2012, mdv dat de minister uiterlijk juli 2010 beslist of het uitstel nog gerechtvaardigd is

Page 5: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Medezeggenschap

• Adviesrecht DNR• Voor DNR recht op beroep bij Gerechtshof Amsterdam

Page 6: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Wanneer en hoe korten?• Indien korte termijnherstelplan niet werkt• Niet in staat herstel zonder onevenredig schaden

belangen deelnemers en werkgever• Schriftelijk informeren belanghebbenden waaronder

werkgever• Op zijn vroegst een maand na die informatie +

informeren DNB• Keuzes

– Geen blauwdruk– Norm evenwichtigheid– Voorwaardelijke indexering is geen aanspraak– Prio bij al toegekende voorwaardelijke indexering– Of juist bij degenen met hersteltijd (jongeren(– Of ponds-ponds-gewijs

Page 7: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Verantwoordelijkheid werkgever

• Werkgever is “eigenaar” van pensioenregeling• Besluiten tot wijziging (versobering)• Bepalen toeslagen• Bijstorting?

– Premievoorbehoud van toepassing?– Wijziging overeenkomst met fonds mogelijk?– Opzegging mogelijk (en een oplossing)?

Page 8: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Pensioenfonds >> werkgever

• Opeisen premiebedragen?• Uitstel? Wijziging?• Lening? > beperking ivm belegging eigen onderneming

Page 9: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Waardeoverdracht

• Plicht tot waardeoverdracht geldt niet– Indien overdragende of ontvangende pensioenfonds in

onderdekking– Indien overdragende of ontvangende verzekeraar failliet of

noodregeling– Indien ontvangende verzekeraar en werkgever extra

bijdrage niet kan betalen

• Opschorting > uitstel 6 maanden termijn opvragen aanspraken

• Overdragen puo informeert allen die in opschorting gewezen deelnemer zijn geworden; Ontvangende puo informeert allen die al wovd verzoek hadden gedaan

Page 10: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Waardeoverdracht

• Wat is opgeschort > plicht wovd voor puo• Wanneer is die plicht er > na verzoek conform Besluit

PW• Dan is ook het risico overgegaan• Dat blijft zo tijdens opschorting?

– Hoe werkt dat bij premieregeling– Overlijden tijdens opschorting?– Korting of indexering tijdens opschorting?

Page 11: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Toeslagenlabel

• AFM 23 april 2009: brief in plaats van toeslagenlabel in 2009

• De pensioensector heeft, in overleg met de AFM, een modelbrief opgesteld. Pensioenuitvoerders dienen gebruik te maken van de modelbrief die de pensioenkoepels in overleg met de AFM hebben opgesteld

• Voor zowel pensioenfondsen als verzekeraars

Page 12: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Gesplitste inkoop• Wetsvoorstel 31 811.• 9. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met• betrekking tot kapitaalovereenkomsten of premieovereenkomsten waarbij• het op de pensioendatum beschikbaar komende kapitaal wordt gesplitst in• een deel dat wordt aangewend voor aankoop van een direct ingaande• tijdelijke uitkering en een deel dat later wordt aangewend voor de• aankoop van een, op de tijdelijke uitkering aansluitende, levenslange• uitkering. In deze regeling:• a. kunnen dergelijke uitkeringen, en daarbij horende uitkeringen voor• nabestaanden, worden gelijkgesteld met een pensioen als bedoeld in• artikel 1;• b. kan worden bepaald dat dit pensioen voldoet aan de artikelen 15 en• 63;• c. kan worden bepaald dat pensioenuitvoerders verplicht zijn mee te• werken aan splitsing zoals beschreven in de aanhef; en• d. kunnen regels worden gesteld betreffende een goede uitvoering.• 10. De regeling, bedoeld in het negende lid, is uitsluitend van• toepassing indien de pensioendatum is gelegen na 31 december 2008 en• het op de pensioendatum beschikbaar komende kapitaal nog niet is• aangewend voor aankoop van een levenslange uitkering

Page 13: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Aandachts- en discussiepunten

• Uitstel pensioendatum in pensioenregeling als kortingsmiddel

• Relatie met AOW• Beter af bij verzekeraar?• Is er solide belegd? In wiens belang is belegd?• Is één beleggingsmix voor alle belanghebbenden solide?• Is herverzekering (eventueel deels) evenwichtig?• Is bestuur pensioenfonds voldoende deskundig?• Is machtsevenwicht in bestuur pensioenfonds juist?• Is governance binnen pensioenfonds juist?

Page 14: Pensioen Netwerk Groep presentatie Kredietcrisis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

• Prof. Dr. Erik Lutjens• Advocaat

• Van Mens & Wisselink| Piet Heinkade 55 | 1019 GM AMSTERDAM Postbus 2911 | 1000 CX AMSTERDAM T +31 (0)20.301 66 33 | Mobiel 06 52 418408 | F +31 (0)20.301 66 22

• Email: [email protected]| eri[email protected]• Web: www.vmw.nl • • Hoogleraar Pensioenrecht

• Vrije Universiteit Amsterdam | Expertisecentrum Pensioenrecht - • Fac. Rechtsgeleerdheid | De Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam• Tel 020 598626 | Mobiel 06 52 418408| Fax 020 5986280

• Email [email protected]

• Web: http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/

Expertisecentrum-Pensioenrecht/index.asp