Pedofilie en Samenleving - Part 2 of 3

download Pedofilie en Samenleving - Part 2 of 3

of 65

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  115
 • download

  1

Embed Size (px)

description

The second of three parts of a Dutch Language report written for the Dutch Ministry of Justice by the Center for Public Mental Health. (very rare document)

Transcript of Pedofilie en Samenleving - Part 2 of 3

-91 HOOFDSTUK 9

HET VRAAGSTUK VAN DE SCHADELIJIC{EID VOOR HNf, KIND VAN SEKSUELE KONTAISENI4ET OUDENEN.

Wiky van

Rijssel en wijng,ntt Sengers

u

{

verkgroep is de ged.acht enwi s seling over het schetielijkheidsvraagstuk de moeilijkste,rna.ar ook boeiendste gerreest. ons uitgangspunt $as de va&k gehoord.e mening of vrees dat een seksuele relatie tussen een oudere en een kind. schadelijk is voor het kind, onges,cht vat er over d.e relatie tussen d.e tvee kan worden opgenerkt. Het vas tls.armee duidelijk dat wij aa: d.it vraa.gstuk veel aantlacht noesten geven. In cie vakl-itera.tuur bestaat er geen eenstenmigheid over. Neigt een aantal auteurs ertoe aan het seksuefe op zich niet veel- betekenis te hechten, anderelvijzen erop dat het niet rnogelijk is om dat seksuele rop zichr te bezien ondat elke hantleling een plaats heeft in een breder geheel. Onze groep kwan dan ook al spoedig tot d.e erkenning det het on een gecorDpliceerde kwestie gaat en zij heeft dan ook heel, wat moeten raad.plegen voor zij zich in staat voelde tot een eigen oortieeL te komen. Het zou te ver voeren als vij in dit hoofdstuk precies veergaven vat d.e literatuur biedt die we er over gelezen hebben, met wie ne er over spraken, hoe onze gedachtenvi s seling verliep en wat we verde" nog ondernanen, We zullen ons daarom beperken tot enkele hoofd.zaken en daarv&n verslag doen. Die hoofdzaken zijn cian: 1e Wat lrord.t bedoeld als het roord rschader gebezigcl voralt? We zull-en da: nade? uitwerken in de eerstkomende paragraaf (9.1. op bJ-z,95 ), 2e De groep heeft zich over deze kwestie gericht tot a1le hulpverleningsinstellingen voor jongeren in Ned.er1and.. Het ging ons on een rneningspeiling onder hen die ervari.ng zouden kunnen hebben met kinderen die orn red.en van een seksueel konts,kt rnet een ouderer op hun instel-1ing waren zien, begeleid of behandeld, 0p die rneningspeiling gaan ve in paragraaf 9,2. op bIz. g7 in. 3e Gegevens uit de vakliteratuur (zie paragraaf 9.3. op t12.98 ). lre De mening van de r,rerkgroep (zie paragraaf 9.1r. op blz.lolr), Voord.e

I I

:

- 959.1.

-

WAT WORuI BEDOEIJD MET HER WOORD ISCHADXI?

Vooraf moet lrord.en opgercerkt tlat \rij het nu zelf zijn, die d.it voord gebruiken. Anderen spreken van Inadelige gevolgenr. Het gaat in eIk geval om ale vra,ag: schad.elijke of nadelige gevolgen van rat en voor wie? Men heeft d.an vaal het oog op een seksueJ-e handelingn uaar evenzeer is bet rnogelijk aan de rel-atie a1s zodsnig te d.enken d.ie er tussen een kind. en een ouclere kan bestaan. Duirtelijk za1 zijn d.at zich aI onrnicldellijk een veelheid. van nogelijkheden voordoet ondat er vele vornen van Beksuele kontahten en vel-e vo'loen van het met elkaar omgaan va.n een oudere roet een kinat bestaan. Het vlaagstuk waar ve van uit gingen, heeft echter in de eerste plaats -zo niet uitsluitend (ttijXens de va,kl"iteratuur en blijkens d.e veroord.elingen d.i.e seksuele kontkten met kind.eren ten deel vall-en)betrekking op het seksuele aspekt. Daarover gaet dit hooftistul, ook aI konen er d.ie andere aspekten dan snel bij.

AIs rnen zich tle gevoeLens van het kind probeert in te denken, zou met dat woord rschad.er bedoeld kunnen zijn enigerlei negatieve belevingskvaliteit : het kind zou nerclriet ktrnnen zijn aangedaan, het zou geschrokken kunnen zijn, het kan angstig ge{eest zijn, het kan pijn zijn aangedaan, het kar

zich ontredd.erd voel-en.

Niernand

zal er

aan

trijfelen tlat

a1s

vie

d.an ook

in de relatie tot een snder en door wat voor reden ookrverdrietig, angstig of iets van dien aard zou 'worden, er iets in die relatie niet in orde is. Dat hoeft d.an nog niet eens de rel-atie op zj.ch te zijn, rnaar kan bijvoorbeeld liggen aan d.e plaats die d.eze ten opzichte v&n and.ere belevingsvaar-. den heeft. ln aI zulke gevallen kan d.e bedoelde relatie of het bedoelde kontakt alan ook als nind.er gewenst, ongelrenst, rnin of neer schadelijk endergelijke rneer worden beschouvtt. Er zijn echter ook positieve beLevingskwaliteiten rnogelijk. Het katl net zo goed zijn dat een kind de relatie of het kont akt net de oud.ere als plezierig beLeeft. ook het eventueel sehsuefe cfaarbij. In da.t geval zou er -al-s lre ons op d.e belevingskwaliteiten baseren- niet van rschader gesproken kunnen worden. Zelfs zouden ve zoiets dan positief moeten vaard.eren en hier van rschader gaen spreken als blijkt dat het kind er bijvoorbeeld ontler lijdt a1s er op een voor hen onbegrijpelijke of onaangenarne wijze ineens een eind.e aan ile relatie wordt gema.akt. Maar zolang het kind prettig vindt rrat er tebeurt, daar btij on of nee is enz., kan lxen moeilijk volhouden dat hier spra,ke is van iets vat het kind geen goed. doet. Tenzij ....

-96een aantal ook in d.e titeratuur terug te vitrden eeningen die niet uitgaan van de monentsne gevoelens va.n het kind, rnaar waarbij de nadruk ligt op konflikten die de beoordelaar (bijvoorbeeld een pedagoog of een psycholoog) verwacht. Stel -zo redeneert de beoordelaar- alat het kindEn nu konen

er

relatie en eventueel ook het seksuele kontakt prettig vindt, dan kan dat toch een ongeuenste of scbadelijke situatie zijn. Bijvoorbeel-d. ondat ale op zich a1s positief beleefale situatie tegelijkertijii een in cle overige belevings situat ies van het kind niet in te ps.ssen gegeven is, On de ene rede: vindt het kind de situatie prettig, m&ar on s.ndere redenen veet het daar toch niet goed raad mee. Een voorbeeld: een jong meisje heeft veel aan een oud.ere rrriencl bij wie ze zich veilig en geborlen voelt, maar ze d.urft daar thuis niet over te praten.de Ontwikkelingspsychologen wijzen er bovendien op dat een intieme (seksuele) relatie net een oudere in die zin voor het kind ongevenst kan zijn, dat he: kind voortijdig in de meer volwassen belevingsweretd vordt getrokken: het kind zou alan tot ervaringen kunnen konen vaar het net het oog op zijn psychologische leeftijd en nogelijkheden nog niet aan toe is. Langs clie

I

het kind bovend.ien voortijdig uit zijn natuurlijke groep van bijvoorbeeLd vriendjes en vriend.innetjes ral