Paulus, apostel der heidenen

of 25 /25
Paulus, apostel der heidenen

Embed Size (px)

description

Paulus, apostel der heidenen. Welke apostel heeft God uitverkoren om de heidenen bekend te maken met het Evangelie?. 2. Handelingen 15. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Paulus, apostel der heidenen

Page 1: Paulus, apostel der  heidenen

Paulus, apostelder heidenen

Page 2: Paulus, apostel der  heidenen

Welke apostel heeft God uitverkoren om de heidenen bekend te maken met het Evangelie?

2

Page 3: Paulus, apostel der  heidenen

7 En toen daarover veel verschil van mening rees, stond PETRUS op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van de aanvang af MIJ onder u heeft verkoren, opdat door MIJN mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven.

Handelingen 15

3

Page 4: Paulus, apostel der  heidenen

• Petrus was de eerste prediker aan heidenen...

• Paulus bezocht "naar zijn gewoonte" eerst de synagogen...

• Hoezo Paulus dan "apostel der heidenen"?

4

Page 5: Paulus, apostel der  heidenen

Romeinen 11

5

Page 6: Paulus, apostel der  heidenen

13 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken...

Romeinen 11

= een 'heidense' apostel, een Romein, geroepen buiten 'het land'

6

Page 7: Paulus, apostel der  heidenen

14 dat ik zo mogelijk de NAIJVER van mijn vlees en bloed mocht opwekken...

Romeinen 11

19 Vooreerst zegt Mozes: Ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk.

- Romeinen 10-

7

Page 8: Paulus, apostel der  heidenen

14 ... en ENIGEN uit hen behouden.

Romeinen 11

= NIET het hele volk

8

Page 9: Paulus, apostel der  heidenen

Handelingen 3

9

Page 10: Paulus, apostel der  heidenen

12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israel....

Handelingen 3

10

Page 11: Paulus, apostel der  heidenen

19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,20 en Hij de Christus, die VOOR U TEVOREN BESTEMD was, Jezus, zende...

Handelingen 3

= "het Evangelie van de besnijdenis" Galaten 27

11

Page 12: Paulus, apostel der  heidenen

Handelingen 22

12

Page 13: Paulus, apostel der  heidenen

17 En het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte,

Handelingen 22

13

Page 14: Paulus, apostel der  heidenen

18 en dat ik Hem zag, die tot mij zeide: Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij ZULLEN van u GEEN getuigenis over Mij aannemen.

Handelingen 22

14

Page 15: Paulus, apostel der  heidenen

19 En ik zeide: Here, zij weten zelf, dat ik het was, die hen, die in U geloofden, liet gevangen zetten en in de synagogen geselen;

Handelingen 22

15

Page 16: Paulus, apostel der  heidenen

20 en toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mede en bewaarde de kleren van hen, die hem doodden.

Handelingen 22

16

Page 17: Paulus, apostel der  heidenen

21 En Hij zeide tot mij: Ga heen, want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen.

Handelingen 22

17

Page 18: Paulus, apostel der  heidenen

22 Zij hoorden hem aan tot dit woord toe; maar toen verhieven zij hun stem en riepen: Weg van de aarde met zo iemand: want hij behoort niet te blijven leven!

Handelingen 22

18

Page 19: Paulus, apostel der  heidenen

28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is werd; die zullen dan ook horen!

-Handelingen 28-

Wat vertelde Paulus in de synagogen?Wat was der ergernis van zijn prediking?

19

Page 20: Paulus, apostel der  heidenen

Jesaja 28

20

Page 21: Paulus, apostel der  heidenen

11 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal TOT DIT VOLK SPREKEN Hij, die tot hen gezegd heeft:

Jesaja 28

21

Page 22: Paulus, apostel der  heidenen

12 Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Maar zij wilden zullen niet horen.

Jesaja 28

22

Page 23: Paulus, apostel der  heidenen

13 Zo zal voor hen (= "dit volk", vers 11) het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden.

Jesaja 28

23

Page 24: Paulus, apostel der  heidenen

Romeinen 11

24

Page 25: Paulus, apostel der  heidenen

15 Want, indien hun verwerping de VERZOENING DER WERELD is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?

Romeinen 11

25